provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010"

Transcriptie

1 provinciaal blad nr. 17 ISSN: V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 8 oktober 2010 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 5 oktober 2010, nr , afd. LGW, tot bekendmaking van hun besluit van 5 oktober 2010, nr. A.10, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotings 2011 ten behoeve van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Groningen, Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen de Subsidieregeling natuurbeheer Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; maken bekend dat in hun vergadering van 5 oktober 2010, nr. A.10, is vastgesteld hetgeen volgt: Gedeputeerde Staten der provincie Groningen Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied, artikel 1:3 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen, artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Groningen, artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer; Besluiten vast te stellen hetgeen volgt: ARTIKEL I A. Subsidieplafonds 1. Voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen worden voor het begrotings 2011 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: a. Voor subsidies als bedoeld in artikel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen, voor zover het aanvragers betreft die in het bezit zijn van een beschikking tot subsidieverlening op basis van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer die afloopt in de periode vanaf 31 december 2010 tot en met 30 november 2011 ten behoeve van het voortzetten van het beheer op die terreinen waarvoor door de minister subsidie werd verstrekt: ,- voor botanisch waardevol grasland A02.01 in beheersgebieden EHS*; 0,- voor botanisch waardevolle graslandranden A a, A b in de houtsingelhoofdstructuur binnen het ZWK*; ,- voor botanisch waardevol grasland A02.01 op oude dijken, natuurlijke laagten en wierden*; ,- voor botanisch waardevolle graslandranden A a, A b langs natuurlijke waterlopen*; 7.500,- voor botanisch waardevolle akkers A02.02*. *zie ook bijlage 3 van het Natuurbeheerplan Groningen. 1

2 b. Voor subsidies als bedoeld in artikel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen, voor zover het andere aanvragers betreft dan bedoeld onder a: 0,- voor botanisch waardevol grasland A02.01 in beheersgebieden EHS*; 0,- voor botanisch waardevolle graslandranden A a, A b in de houtsingelhoofdstructuur van het ZWK*; 0,- voor botanisch waardevol grasland A02.01 op oude dijken, natuurlijke laagten en wierden*; 0,- voor botanisch waardevolle graslandranden A langs natuurlijke waterlopen*; 0,- voor botanisch waardevolle akkers A02.02*. *zie ook bijlage 3 van het Natuurbeheerplan Groningen. c. Voor subsidies als bedoel in artikel en voor de toeslagen als bedoeld in artikel , tweede lid, (ruige stalmest) en artikel , eerste lid (last minute-beheer): ,- voor weidevogelbeheer (A01.01); ,- voor akkervogelbeheer (A01.02); d. Voor subsidies als bedoeld in artikel , eerste lid, onderdeel b, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen, voor zover het aanvragers betreft die in het bezit zijn van een beschikking tot subsidieverlening op basis van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer die afloopt in de periode vanaf 31 december 2010 tot en met 30 november 2011 ten behoeve van het voortzetten van het beheer op die terreinen waarvoor door de minister subsidie werd verstrekt: ,- voor de landschapsbeheertypen L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.07, L.01.08, L01.09, L01.11, L01.13, L01.14* *zie ook bijlage 4 van het Natuurbeheerplan Groningen. e. Voor subsidies als bedoeld in artikel , eerste lid, onderdeel b, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen, voor zover het andere aanvragers betreft dan bedoeld onder d: ,- voor de landschapsbeheertypen L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.11, L01.14* *zie ook bijlage 4 van het Natuurbeheerplan Groningen. f ,- voor subsidies als bedoeld in artikel (probleemgebieden ontkoppeld) ten behoeve van het Middag Humsterland. 2. Voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur & landschap provincie Groningen worden voor het begrotings 2011 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: a ,- voor subsidies als bedoeld in artikel 8 (investeringssubsidie). Uitgesloten zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Groninger Landschap subsidies als bedoeld in artikel 8, tweede lid (realisatie agrarisch beheertype); subsidies als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel b (realisatie landschapselement buiten natuurterrein). b ,- voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering), met uitzondering van gronden waarop volgens het vastgestelde natuurbeheerplan landschapselementen moeten worden gerealiseerd of beschermd. Aanvragen in het kader van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Groningen worden alleen in behandeling genomen indien sprake is van een door Gedeputeerde Staten Groningen goedgekeurd investerings- of realisatieplan conform de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Groningen. 3. Voor Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen worden voor het begrotings 2011 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: a ,- voor subsidies als bedoeld in artikel 3.1 (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertype met de aanduiding N01.01, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.01, N05.02, N06.01, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N08.03, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N17.01, N17.02, N17.03, 2

3 b. N17.04, voor het recreatiepakket als bedoeld in art. 3.6, eerste lid, onderdeel b, en voor subsidies als bedoeld in artikel , eerste lid, onderdeel a, (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.04, L01.05, L01.07, L01.08, L01.09 ten behoeve van het voortzetten van het beheer op die terreinen waarvoor een beschikking tot subsidieverlening is afgegeven door de Minister op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, die afloopt in de periode vanaf 31 december 2010 tot en met 30 november 2011 of voor zover het terreinen betreft waarvoor reeds een subsidiefunctieverandering is verstrekt of waarvoor reeds inrichtingssubsidie op grond van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer of de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen werd verstrekt of voor zover het terreinen betreft waarvoor reeds een beheers- of landschapssubsidie op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer een beschikking tot subsidieverlening is afgegeven die uiterlijk 30 november 2011 afloopt en ten behoeve van aanvragen in het kader van artikel 12.3, eerste lid (overstap van PSN of SN naar SNL-natuur). c ,-,- voor subsidies als bedoeld in artikel 3.1 (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.01, N05.02, N06.01, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N08.03, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N17.01, N17.02, N17.03, N17.04, voor het recreatiepakket en voor subsidies als bedoeld in artikel , eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.04, L01.05, voor zover het andere aanvrager betreft als onder a. B. Aanvraagperioden 1. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder A, onderdeel 1, onder a, b, c en d en artikel I, onder A, onderdeel 3, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2010 tot en met 14 januari 2011 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen; 2. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen, alsmede in artikel I, onder A, onderdeel 1, onder e, (ontkoppelde PGV) worden ingediend via de verzamelaanvraag, in de periode die loopt vanaf 1 april 2011 tot en met 15 mei 2011 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen; 3. Aanvragen voor de toeslagen als bedoeld in artikel , eerste lid, en als opgenomen onder artikel I, onder A, onderdeel 1, onder c, kunnen worden ingediend vanaf de in artikel , derde lid, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen bedoelde periode. 4. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder A, onderdeel 2, kunnen gedurende het hele begrotings 2011, vanaf 1 januari 2011 ingediend worden bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen. C. Tarieven begrotings De vergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, -met uitzondering van het in bijlage 3, onderdeel B.1 opgenomen agrarisch beheerpakket met de aanduiding A (overwinterende ganzen) -, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen, worden voor het begrotings 2011 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1 in euro s per eenheid vastgesteld. 2. De vergoeding voor de beheerpakketten landschap, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen, worden voor het begrotings 2011 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2 in euro s per eenheid vastgesteld. 3

4 3. De vergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onder A, onderdeel 1, onder c, worden voor het begrotings 2011 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3 in euro s per eenheid vastgesteld. 4. De vergoeding van de subsidies als bedoeld in artikel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen, alsmede in artikel I, onder A, onderdeel 1, onder e, (ontkoppelde PGV) wordt vastgesteld op 94,- per hectare. 5. De maximale subsidiabele kosten per hectare voor subsidies als bedoeld in artikel 14 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Groningen worden vastgesteld op 7.801,- voor de realisatie van een natuurbeheertype en ,- voor de aanleg van landschapelementen binnen natuurterreinen. 6. De vergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen worden voor het begrotings 2011 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 4 in euro s per eenheid vastgesteld. 7. De vergoeding voor de landschapselementen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen A.1 en A.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen (landschap binnen natuur), worden voor het begrotings 2011 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 5 in euro s per eenheid vastgesteld. 8. De beheersbijdragen voor de beheers- en landschapspakketten van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer worden voor het begrotings 2011 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6 in euro s per eenheid vastgesteld. 9. De beheersbijdragen voor de basis-, plus-, recreatie- en landschapspakketten van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 worden voor het begrotings 2011 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 7 in euro s per eenheid vastgesteld. 10. Het percentage voor het 2011, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren tot en met 2006 wordt verhoogd, is 1,64%. D. Nadere bepalingen De subsidieplafonds als bedoeld in artikel I, onder A, onderdelen 1, 2 en 3, zijn niet uitwisselbaar. Onderlinge uitwisseling van middelen tussen afzonderlijke plafonds is slechts mogelijk na schriftelijk accoord door de provincie Groningen. ARTIKEL II Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad. Groningen, 5 oktober Gedeputeerde Staten voornoemd: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. Groningen, 5 oktober Gedeputeerde Staten voornoemd: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. 4

5 Uitgegeven, 8 oktober De secretaris: H.J. Bolding. 5

6 Bijlage 1: vergoeding voor het begrotings 2011, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen (onderdeel agrarisch natuurbeheer) Indexcode beheerpakket A Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding begrotings 2011 Weidevogelgrasland met een rustperiode Hectare per A a Rustperiode 1 april tot 1 juni 275,- A b Rustperiode 1 april tot 8 juni 400,- A c Rustperiode 1 april tot 15 juni 532,- A d Rustperiode 1 april tot 22 juni 599,- A e Rustperiode 1 april tot 1 juli 1.028,- A f Rustperiode 1 april tot 15 juli 1.190,- A g Rustperiode 1 april tot 1 augustus 1.376,- A Weidevogelgrasland met voorweiden Hectare per A a Voorweiden 1 mei 15 juni 230,- A b Voorweiden 8 mei 22 juni 230,- A Plas-dras Hectare per A a Inundatieperiode 15 februari tot 15 april droog 759,- A b Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei droog 1.211,- A c Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni droog 1.981,- A d Inundatieperiode 15 februari tot 1 aug droog 1.981,- A Landbouwgrond met legselbeheer Hectare per A a1 Legselbeheer op grasland 35 broedparen 69,- A a2 Legselbeheer op grasland 50 broedparen 88,- A a3 Legselbeheer op grasland 75 broedparen 108,- A a4 Legselbeheer op grasland 100 broedparen 130,- A b Legselbeheer op bouwland 52,- A Kruidenrijk weidevogelgrasland Hectare per A Kruidenrijk weidevogelgrasland 1.028,- A Extensief beweid grasland weidevogelgrasland Hectare per A Extensief beweid grasland weidevogelgrasland 495,- A Bouwland met broedende akkervogels Hectare per A a1 (2010) Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond 2.139,- 6

7 A a2 (2010) A b1 (2010) A b2 (2010) A c1 (2010) A c2 (2010) A a1 A a2 A b1 A b A c1 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond 1.652,- Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond 2.139,- Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond 1.652,- Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond 2.139,- Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond 1.652,- Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op klei 2.139,- Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zand 1.652,- Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd. Op klei 2.139,- Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zand 1.652,- Bouwland met broedende akkervogels: in 3 e en 4 e dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op klei 2.139,- 7

8 A c2 Bouwland met broedende akkervogels: in 3 e en 4 e dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op zand ,- A d1 De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen.. Roulatie mogelijk op klei 1.740,- A d2 De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen.. Roulatie mogelijk op zand 1.302,- A Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels Hectare per A a Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei 2.028,- A b Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand 1.745,- A Bouwland voor hamsters Hectare per A a Bouwland voor hamsters, vollevelds (2010) 2.137,- A b Opvangstrook voor hamsters (2010) 2.028,- A a Bouwland voor hamsters, vollevelds 2.137,- A b Opvangstrook voor hamsters 2.028,- A Overzomerende ganzen Hectare per A a.Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen; 1-10 stuks/ha A b.Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen; stuks/ha A c.Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen; stuks/ha A d.Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen; 30 en meer stuks/ha A Insectenrijk graslandperceelsbeheer Hectare per A a.Lb Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal; Basis A Insectenrijke graslandranden Hectare per A Lb Insectenrijke graslandranden Roerdal A Foerageerrand Bever Hectare per A Lb Fourragerrand Bever A Botanisch weiland Hectare per A Botanisch weiland 1.020,- A Botanisch hooiland Hectare per A Botanisch hooiland 1.165,- 8

9 A Botanische weide- of hooilandrand Hectare per A a Botanische weiderand 1.020,- A b Botanische hooilandrand 1.350,- A Botanisch bronbeheer Hectare per A Botanisch bronbeheer 1.804,- A Akker met waardevolle flora Hectare per A a Akker met waardevolle flora: Drie van zes graan 150,- A b Akker met waardevolle flora: Vier van zes graan 442,- A c Akker met waardevolle flora: Vijf van zes graan 522,- A Chemie en kunstmestvrij land Hectare per A a Chemie en kunstmestvrij land: Drie van zes graan 663,- A b Chemie en kunstmestvrij land: Vier van zes graan 725,- A c Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van zes graan 767,- A Akkerflora randen Hectare per A Akkerflora randen 1.652,- Bijlage 2: vergoeding voor het begrotings 2011, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen(onderdeel landschap) Indexcode landschapspakket Groen blauwe landschapselementen Eenheid Jaarvergoeding begrotings 2011 Per stuk historisch water per L01.01 Landschapsbeheertype poel en klein L a Oppervlakte poel < 175 m2 65,39 L b Oppervlakte poel > 175 m2 105,89 L Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel Are per L Houtwal en houtsingel 26,66 L Hoge houtwal 33,28 L Holle weg en graft 31,52 L01.03 Landschapsbeheertype Elzensingel 100 meter per L a Elzensingel bedekking 30-50% 44,31 L b Elzensingel bedekking 50-75% 69,91 L c Elzensingel bedekking > 75% 98,47 L01.04 Landschapsbeheertype bossingel en bosje Are per L Bossingel en bosje 19,34 L01.05 Landschapsbeheertype knip- of scheerheg 100 meter per L a Knip- of scheerheg lijkse cyclus 271,68 L b Knip- of scheerheg 2-3 lijkse cyclus 173,88 9

10 L01.06 Landschapsbeheertype struweelhaag 100 meter per L a Struweelhaag cyclus ,95 L b Struweelhaag cyclus > ,26 L01.07 Landschapsbeheertype laan 100 meter per L a Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm 59,99 L b Laan gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm 100 meter per 113,02 L c Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm 100 meter per 254,75 L01.08 Landschapsbeheertype knotboom Per stuk per L a Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm 2,46 L b Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm- 60 cm 7,61 L c Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm 9,64 L01.09 Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard Hectare per L Hoogstamboomgaard 1.618,31 L01.10 Landschapsbeheertype struweelrand Are per L Struweelrand 9,38 L01.11 Landschapsbeheertype hakhoutbosje Are per L a Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten 6,62 L b Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende soorten 12,27 L01.12 Landschapsbeheertype griendje Are per L Griendje 23,00 L01.13 Landschapsbeheertype bomenrij en solitaire boom L a Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm 100 meter per 27,37 L b Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm 100 meter per 37,26 L c Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm 100 meter per 56,38 L a Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm Per stuk per 4,38 L b Solitaire boom gemiddelde stamdiameter cm Per stuk per 5,96 L c Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm Per stuk per 9,02 L01.14 Landschapsbeheertype rietzoom en klein rietperceel L a Rietzoom en klein rietperceel: smalle rietzoom (< 5 meter) 100 meter per 42,50 L b Rietzoom en klein rietperceel: brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel Hectare per 640,67 L01.15 Landschapsbeheertype natuurvriendelijke oever 100 meter per L Natuurvriendelijke oever 52,31 Landschapsbeheertype Aardwerk en L03.01 Groeve 10

11 L04.01 Wandelpad over boerenland 100 meter per L Wandelpad over boerenland 84,32 Bijlage 3: vergoeding voor het begrotings 2011, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen (onderdeel toeslagen agrarisch beheer) Toeslagen Eenheid T1 Toeslag ruige mest rijland Hectare per 138,72 T2 Toeslag ruige mest vaarland Hectare per 249,64 T3 Toeslag kuikenvelden Hectare per 350,39 Toeslag verlengen rustperiode vollevelds Hectare per de vergoeding, van het pakket weidevogelgrasland met rustperiode dat qua rustperiode overeenkomt het gevoerde last minute beheer minus de vergoeding van het onderliggende beheerpakket. Bijlage 4: beheersbijdragen voor het begrotings 2011, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen (onderdeel natuurbeheer) Indexcode beheertype Omschrijving beheertype Eenheid Jaarvergoeding begrotings 2011 N01 Grootschalige, dynamische natuur ha N01.01 Zee en wad 1.63 N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.04 Zand- en kalklandschap N02 Rivieren N02.01 Rivier 5.59 N03 Beken en bronnen N03.01 Beek en Bron N04 Stilstaande wateren N04.01 Kranswierwater N04.02 Zoete Plas N04.03 Brak water N04.04 Afgesloten zeearm 1.63 N05 Moerassen N05.01 moeras N05.02 Gemaaid rietland N06 Voedselarme venen en vochtige heiden N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.02 Trilveen N06.03 Hoogveen N06.04 Vochtige heide N06.05 Zwakgebufferd ven

12 N06.06 Zuur ven of hoogveenven N07 Droge heiden N07.01 Droge heide N07.02 Zandverstuiving N08 Open duinen N08.01 Strand en embryonaal duin 8.79 N08.02 Open duin N08.03 Vochtige duinvallei N08.04 Duinheide N09 Schorren of kwelders N09.01 Schor of kwelder N10 Vochtige schraalgraslanden N10.01 Nat schraalland N10.02 Vochtig schraalland N11 Droge schraalgraslanden N11.01 Droog schraalland N12 Rijke graslanden en akkers N12.01 Bloemdijk N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.03 Glanshaverhooiland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.05 Kruiden- en faunarijke akker N12.06 Ruigteveld N13 Vogelgraslanden N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.02 Wintergastenweide N14 Vochtige bossen N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos N15 Droge bossen N15.01 Duinbos N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos N16 Bossen met productiefunctie N16.01 Droog bos met productie 9.48 N16.02 Vochtig bos met productie N17 Cultuurhistorische bossen N17.01 Vochtig hakhout en middenbos N17.02 Droog hakhout N17.03 Park- en stinzenbos N17.04 Eendenkooi Toeslag recreatie 33,43 Toeslag schaapskudde Toeslag vaarland

13 Bijlage 5: beheersbijdragen voor het begrotings 2011, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Groningen (onderdeel landschap binnen natuur) Indexcode landschapselement Groen blauwe landschapselementen Eenheid Jaarvergoeding begrotings 2011 Per stuk per historisch water L01.01 Landschapsbeheertype poel en klein L Poel en klein historisch water L a Oppervlakte poel < 175 m2 65,39 L b Oppervlakte poel > 175 m2 105,89 L Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel Are per L Houtwal en houtsingel - gemiddeld L Houtwal en houtsingel 26,66 L Hoge houtwal 33,28 L Holle weg en graft 31,52 L01.03 Landschapsbeheertype Elzensingel 100 meter per L Elzensingel bedekking - gemiddeld L a Elzensingel bedekking 30-50% 44,31 L b Elzensingel bedekking 50-75% 69,91 L c Elzensingel bedekking > 75% 98,47 L01.04 Landschapsbeheertype bossingel en bosje Are per L Bossingel en bosje L01.05 Landschapsbeheertype knip- of scheerheg 100 meter per L Knip- of scheerheg lijkse - gemiddeld L a Knip- of scheerheg lijkse cyclus 271,68 L b Knip- of scheerheg 2-3 lijkse cyclus 173,88 L01.06 Landschapsbeheertype struweelhaag 100 meter per L Struweelhaag cyclus- gemiddeld L a Struweelhaag cyclus ,95 L b Struweelhaag cyclus > ,26 L01.07 Landschapsbeheertype laan 100 meter per L Laan - gemiddeld 152,89 L a Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm 59,99 L b Laan gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm 113,02 L c Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm 254,75 L01.08 Landschapsbeheertype knotboom Per stuk per L Knotboom - gemiddeld 7.35 L a Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm 2,46 L b Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm- 60 cm 7,61 L c Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm 9,64 L01.09 Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard Hectare per L Hoogstamboomgaard

14 L03.01 Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve L Aardwerk en groeve ha 966,27 Bijlage 6: beheersbijdragen voor het begrotings 2011, behorende bij de Subsidieregeling natuurbeheer Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage begrotings Plas en ven ha per 18,46 13 Moeras ha per 35,78 14 Rietcultuur ha per 184,60 15 (Half)natuurlijk grasland ha per 141,90 16 Heide ha per 46,14 17 Struweel ha per 11,54 18 Hoogveen ha per 88,85 19 Akker ha per 161,50 20 Bos ha per 55,37 21 Natuurlijke Eenheid A ha per 11,54 21 Natuurlijke Eenheid B ha per 39,23 22 Soortenrijke plas ha per 89,98 23 Soortenrijk ven ha per 65,75 24 Beek en duinrel ha per 449,94 25 Trilveen ha per 1.743,22 26 Overjarig rietland ha per 87,68 27 Veenmosrietland en moerasheide ha per 913,71 28 Nat soortenrijk grasland ha per 981,78 29 Droog soortenrijk grasland ha per 335,72 29 Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) ha per 1.081,- 30 Soortenrijk stuifzand ha per 58,84 31 Soortenrijke heide ha per 88,85 33 Levend hoogveen ha per 143,06 34 Soortenrijk weidevogelgrasland ha per 278,04 35 Zeer soortenrijk weidevogelgrasland ha per 442,99 36 Wintergastenweide ha per 238,80 38 Bos met verhoogde natuurwaarde ha per 74,99 39 Natuurbos ha per 83,06 40 Hakhout en griend (eik) ha per 287,26 40 Hakhout en griend (wilg/es/els) ha per 1.556,32 41 Middenbos ha per 153,44 42 Houtkade, houtwal, haag en singel ( 90%) ha per 732,80 42 Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) ha per 549,60 42 Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) ha per 366,41 43 Bomenrij 100 meter per 38,- 46 Elzensingel ( 90%) 100 meter per 33,31 46 Elzensingel (75-90%) 100 meter per 24,98 46 Elzensingel (50-75%) 100 meter per 16,65 47 Geriefhoutbosje ha per 666,18 48 Knip- en scheerheg meter per 1,74 50 Knotbomen boom per 4,51 51 Grubbe en holle weg ha talud per 1.665,46 52 Hoogstamboomgaard boom per 16,59 14

15 53 Eendenkooi ha per 1.755,29 54 Poel (< 75m 2 ) poel per 52,02 54 Poel (75-175m 2 ) poel per 83,46 54 Poel ( 175m 2 ) poel per 108,32 55 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per 675,62 55 Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per 991,20 56 Raster meter per 0,53 58 Recreatiepakket (oud) ha per 33,34 Bijlage 7: beheersbijdragen voor het begrotings 2011, behorende bij de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage begrotings Ontwikkeling kruidenrijk grasland ha per 1.196,- 7 Instandhouding kruidenrijk grasland ha per 1.215,- 8 Bont hooiland ha per 1.369,- 9 Bonte hooiweide ha per 1.369,- 10 Kruidenrijk weiland ha per 1.081,- 11 Bont weiland ha per 1.369,- 12 Bonte weiderand ha per 1.408,- 13 Bonte hooirand ha per 1.408,- 14 Kruidenrijke zomen ha per 2.280,- 15 Landschappelijk waardevol grasland ha per 298,- 16 Weidevogelgrasland met een rustperiode ha per a) rustperiode 1 april tot 1 juni 250,- b) rustperiode 1 april tot 8 juni 371,- c) rustperiode 1 april tot 15 juni 498,- d) rustperiode 1 april tot 22 juni 564,- 17 Vluchtheuvels voor weidevogels ha per 498,- 18 Plas-dras voor broedende en trekkende weidevogels ha per a) inundatieperiode 15 februari tot 15 april 716,- b) inundatieperiode 15 februari tot 15 mei 1.152,- 19 Algemeen weidevogelgebied ha per a) nestbescherming 54,33 b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i 194,- c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii 205,- d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii 205,- 20 Belangrijk algemeen weidevogelgebied ha per a) nestbescherming 72,- b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i 194,- c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii 205,- d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii 205,- 21 Soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten ha per a) nestbescherming 91,- b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i 194,- c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii 205,- d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii 205,- 15

16 22 Zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten ha per a) nestbescherming 112,- b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i 194,- c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii 205,- d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii 205,- 23 Faunarand (vanaf 2004) ha per 1.292,- 24 Roulerend graandeel ha per 458,- 25 Chemie- en kunstmestvrij ha per 552,- 26 Akkerfauna ha per 465,- 27 Akkerflora vollevelds ha per 446,- 28 Akkerflora randen (tenminste 3 meter breed) ha per 451,- 28a Hamsterpakket ha per 1.967,- 28b Natuurbraak ha per 172,- 29 Snelgroeiend loofbos ha per 545,- 30 Snelgroeiend naaldbos ha per 545,- 32 Houtkade, houtwal, haag en singel ( 90%) ha per 732,80 32 Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) ha per 549,60 32 Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) ha per 366,41 33 Bomenrij 100 meter per 38,- 36 Elzensingel ( 90%) 100 meter per 33,31 36 Elzensingel (75-90%) 100 meter per 24,98 36 Elzensingel (50-75%) 100 meter per 16,65 37 Geriefhoutbosje ha per 666,18 38 Knip- en scheerheg meter per 1,74 40 Knotbomen boom per 4,51 41 Grubbe en holle weg ha talud per 1.665,46 42 Hoogstamboomgaard boom per 16,59 43 Eendenkooi ha per 1.755,29 44 Poel (< 75m 2 ) poel per 52,02 44 Poel (75-175m 2 ) poel per 83,46 44 Poel ( 175m 2 ) poel per 108,32 45 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per 675,62 45 Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per 991,20 46 Raster meter per 0,53 16

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2009-64 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 17 november 2009 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Openstelling en subsidieplafonds agrarisch en particulier natuurbeheer

Nadere informatie

Openstelling 2015 tarieven.

Openstelling 2015 tarieven. Openstelling 2015 tarieven. Bijlage 1: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2015, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (onderdeel natuurbeheer) Indexcode

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 50

Provinciaal blad 2009, 50 Provinciaal blad 2009, 50 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, kenmerk 2009INT251102 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011 provinciaal blad nr. 26 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 3 oktober 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011, nr. 351395, afd. LGW,

Nadere informatie

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011 A12, afd. Landelijk Gebied en Water, tot bekendmaking

Nadere informatie

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur & Landschapsbeheer Gelderland

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 februari 2016, nummer 585532-724364, tot gewijzigde vaststelling van tarieven voor natuur- en landschapsbeheer voor de jaren 2014, 2015 en 2016 op

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6633 6 oktober 2015 Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en landschapsbeheer voor 2014 Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Openstellingsbesluit natuur-en landschapsbeheer Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 8 Gelet op artikel 1:3 van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 2409 3 oktober 2014 Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, uitvoeringsjaar

Nadere informatie

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Format publicatie GS-besluit 1 22 Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 15 oktober 2013, nr. 96316/241590, tot bekendmaking van de vaststelling

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/26 Nummer 1783178 OpenstelUngsbesluit Natuurbeheer 2016-2 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; 1 2015 122 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nr. 857088/857096, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL.

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL. Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-n op basis van de PSNL. 1 Vergoedingen 2010 voor verbintenissen aangegaan volgens PSNL systematiek Bijlagenr. Bijlagenaam Inkomste Overige

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud!

Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud! Natuur, bos en landschap Bij natuur, bos en landschap gaat het om de aanleg van nieuw bos en om projecten die gericht zijn op het ontstaan en het instandhouden van andere natuur- en landschappelijke waarden.

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 7 november 2012 Besluit nr. PS2012-753 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2012-753; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet

Nadere informatie

periaar Weidevogelgrasland met een rustperiode oer iaar 229, Hectare 2.138,73 c2.138, ,73 Jaarvergoeding begrotingsjaar 2016

periaar Weidevogelgrasland met een rustperiode oer iaar 229, Hectare 2.138,73 c2.138, ,73 Jaarvergoeding begrotingsjaar 2016 Bijlage l: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2016, behorende bij de Subsidieregeling natuuren landschapsbeheer Zuid-Holland 201 3 (onderdeel agrarisch natuurbeheer) lndexcode A01.01.01 A01.01.01a

Nadere informatie

Overwegende dat in de genoemde subsidieregelingen jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen.

Overwegende dat in de genoemde subsidieregelingen jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen. Gedeputeerde Staten van Overijssel; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005; Overwegende dat met ingang van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 42 van 2011 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijzigingsregeling SNL Zeeland 2012 Gedeputeerde Staten van Zeeland; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Gelet op artikel 2

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

provinciaal blad Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen:

provinciaal blad Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen: provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 11 november 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 1 november 2011, nr. 339174, afd. LGW,

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Herzien exemplaar (zie voetnoot) Onderwerp Wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2011 1 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2012 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen Versie 3 november 2010 1 Onderdeel agrarisch natuurbeheer A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met een rustperiode A01.01.02

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

Bijlage bij Provinciaal Blad 2012/0203512

Bijlage bij Provinciaal Blad 2012/0203512 Bijlage bij Provinciaal Blad 2012/0203512 1. TOELICHTING Per 2010 vind er een stelselwijziging plaats bij de agromilieuverbintenissen. De systematiek PSAN (2007-2009) wordt vervangen door de systematiek

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap

Index Natuur en Landschap Bijlage 9 bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord -Brabant Index Natuur en Landschap 1. TOELICHTING Per 2010 vind er een stelselwijziging plaats bij de agromilieuverbintenissen. De systematiek

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2802 18 mei 2016 Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, wijziging Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 27 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijzigingsregeling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2013 Gedeputeerde Staten van Zeeland; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting

Nadere informatie

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2011, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Landschapsbeheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Landschapsbeheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Landschapsbeheertypen 7 oktober 2011 1 L01 Groen blauwe landschapselementen L01.01 Beheertype poel en klein historisch water L01.02 Beheertype houtwal en houtsingel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

2. Beheerspakketten agromilieuverbintenissen. 2.1 Onderdeel agrarisch natuurbeheer

2. Beheerspakketten agromilieuverbintenissen. 2.1 Onderdeel agrarisch natuurbeheer 1. TOELICHTING Per 2010 vind er een stelselwijziging plaats bij de agromilieuverbintenissen. De systematiek PSAN (2007-2009) wordt vervangen door de systematiek PSNL (vanaf 2010). De pakketten volgens

Nadere informatie

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A)

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A) nummer 20 van 2009 Vaststelling subsidiebedragen voor de jaren 2008 en 2009, subsidieplafond begrotingsjaar 2009, aanvraagperiode voor begrotingsjaar 2009 en de regelingswijzigingen in het kader van de

Nadere informatie

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Heeft u veel grond en wilt u het als natuur of landschap beheren? Als deze grond

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap

Index Natuur en Landschap Bijlage 9 bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord -Brabant Index Natuur en Landschap 1. TOELICHTING Per 2010 vind er een stelselwijziging plaats bij de agromilieuverbintenissen. De systematiek

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.5d. 1 december 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.5d. 1 december 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5d 1 december 2015 Overzicht beheerpakketten ANLb 2016 Pakketnaam Pakketvariant 1 Grasland met rustperiode a rust van 1 april

Nadere informatie

BIJLAGE 4: Vergoedingen regeling groenblauwe diensten Limburg 2014

BIJLAGE 4: Vergoedingen regeling groenblauwe diensten Limburg 2014 BIJLAGE 4: Vergoedingen regeling groenblauwe diensten Limburg 2014 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2014, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid

Nadere informatie

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Bijlage Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 Staatsbosbeheer

Nadere informatie

Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009. Onderdeel natuur

Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009. Onderdeel natuur Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009 Onderdeel natuur Gedeputeerde Staten van Gelderland april 2010 Inleiding Natuurbeheerplan 2009 en ontwerp-natuurbeheerplan 2011 Op 1 januari 2010 is het

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 25 september 2013 Besluit nr. PS2013-722-1 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2013-722; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013.

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 37 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van17-09-2013, nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. Gedeputeerde staten van

Nadere informatie

SUBBIJLAGE 9 bij maatregelfiches as 2 BEHEERSPAKKETTEN AGROMILIEUVERBINTENISSEN

SUBBIJLAGE 9 bij maatregelfiches as 2 BEHEERSPAKKETTEN AGROMILIEUVERBINTENISSEN SUBBIJLAGE 9 bij maatregelfiches as 2 BEHEERSPAKKETTEN AGROMILIEUVERBINTENISSEN 1. TOELICHTING Per 2010 vind er een stelselwijziging plaats bij de agromilieuverbintenissen. De systematiek PSAN (2007-2009)

Nadere informatie

Bijlage F Vergoedingsystematiek en -grondslagen, behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Tarieven 2010

Bijlage F Vergoedingsystematiek en -grondslagen, behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Tarieven 2010 Bijlage F Vergoedingsystematiek en -grondslagen, behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Tarieven 2010 Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant,

Nadere informatie

Index 2014 - Agrarisch

Index 2014 - Agrarisch Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 A01 Agrarische faunagebieden... 3 A01.01 Weidevogelgebied... 4 A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode... 5 A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden... 6 A01.01.03

Nadere informatie

Verantwoording Jaarlijks beheer

Verantwoording Jaarlijks beheer Verantwoording Jaarlijks beheer Voorlichting collectieven ANLb16 14,15,17 en 18 maart Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Welkom Huidig vs nieuwe stelsel

Nadere informatie

Bijlage 1. Document beheerpakketten CMO

Bijlage 1. Document beheerpakketten CMO Bijlage 1. Document beheerpakketten CMO In dit document is een overzicht gegeven van de pakketten die het collectief met ingang van 1 januari 2016 wil afsluiten. Per pakket zijn de kenmerken, beheereisen,

Nadere informatie

TOELICHTING TARIEVEN BEHEERPAKKETTEN LANDSCHAP ANLB 2016 (VERSIE 21 MEI 2015)

TOELICHTING TARIEVEN BEHEERPAKKETTEN LANDSCHAP ANLB 2016 (VERSIE 21 MEI 2015) CAN- GIS STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING TARIEVEN BEHEERPAKKETTEN LANDSCHAP ANLB 2016 (VERSIE 21 MEI 2015) Introductie Het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB)

Nadere informatie

32 Toelichting bij de Gecombineerde opgave Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Dienst Regelingen

32 Toelichting bij de Gecombineerde opgave Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Dienst Regelingen Tabel 2 Gewascodes Deze tabel heeft u nodig bij het formulier Opgave Gewaspercelen. In deze tabel staan gewassen en landschapselementen (SNL-a) en de bijbehorende gewascodes. Gewascode Omschrijving gewas

Nadere informatie

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Uitgegeven: 5 november 2010 2010 no. 68 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010-2 Indeling Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer 2010-2: Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Gelderland 2014. GS d.d. 10 september 2013

Natuurbeheerplan Gelderland 2014. GS d.d. 10 september 2013 Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 10 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belangrijkste aanpassingen in het Natuurbeheerplan... 3 1.2 Status en doel van het beheerplan... 6 1.3 Procedure,

Nadere informatie

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 16 december 2008, nr. 1475112 Bijlage C: Pakketten maatregel

Nadere informatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie Versie 25/08 Voor de voorselectie dient te worden voldaan aan de volgende criteria 1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie - u dient eigenaar of erfpachter van de gronden in de

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013

Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013 Ontwerp Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belangrijkste aanpassingen in het Natuurbeheerplan... 3 1.2 Status en doel van het beheerplan... 6 1.3 Procedure,

Nadere informatie

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 Het nieuwe stelsel ANBL2016 biedt het collectief op meerdere manieren flexibiliteit in de uitvoering van

Nadere informatie

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Met dit aanvraagformulier kunt u zowel beheer- en monitoringsubsidie als recreatie- en Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: andere toeslagen aanvragen. Dit formulier is de formele subsidieaanvraag

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Gelet op artikel «artikelnummer» van de Algemene subsidieverordening «provincie_naam»;

Gelet op artikel «artikelnummer» van de Algemene subsidieverordening «provincie_naam»; Gedeputeerde Staten van «provincie_naam»; Gelet op artikel «artikelnummer» van de Algemene subsidieverordening «provincie_naam»; Overwegende dat Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 Uitgegeven: 20 mei 2010 2010, no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN verbeterde versie van de subsidieverordening natuuur en landschapsbeheer 2010 (zie provinciaal Blad nr, 34) Zie mandaat- en machtingenbesluit

Nadere informatie

Beheerpakketten Akkerbouw

Beheerpakketten Akkerbouw Rekensystematiek agrarisch natuurbeheer, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Onderdeel: Beheerpakketten Akkerbouw Auteur: Dienst Landelijk Gebied: Warmelt Swart, Remco Schreuder en David

Nadere informatie

Index Natuur & Landschap

Index Natuur & Landschap Index Natuur & Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen FOTO s Versie 20 februari 2009 1 A01 Agrarische faunagebieden Beheertype A01.01: Weidevogelgebied Beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland met

Nadere informatie

Eerste wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

Eerste wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Eerste wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV CF AVA-besluit dd 12-1-2015 Besluit Onderwerp Eerste wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER. Purmerend, 16 augustus 2014

... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER. Purmerend, 16 augustus 2014 .... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER Purmerend, 16 augustus 2014 Kenmerk: 14096/1060/MB/sl Behandeld door: Martine Bijman Betreft: flexibel beheer en aanpassen oppervlakten Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

Bijlage F bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Bijlage F bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Bijlage F bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Vergoedingsystematiek en -grondslagen 1. Inleiding Het Groen Blauw Stimuleringskader formuleert maatregelen die door agrariërs

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.5d. 1 december 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.5d. 1 december 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5d 1 december 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de beheerpakketten

Nadere informatie

Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel. Agrarisch Natuur en landschapsbeheer versie 2017

Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel. Agrarisch Natuur en landschapsbeheer versie 2017 Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuur en landschapsbeheer versie 2017 Bijlage 1. Document beheerpakketten CMO In dit document is een overzicht gegeven van de pakketten die het collectief

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 10 maart 2015 Agenda vanavond Nieuwe stelsel Agrarisch natuur-

Nadere informatie

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 10 juni 2011 2 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gedeputeerde Staten van provincie (.) Gelet op artikel 145 van de Provinciewet

Nadere informatie

Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer

Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer In opdracht In opdracht van uw van provincie uw provincie natuur particulier & instantie Aanvraagperiode 2009 Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer Bent u beheerder van landbouwgrond in

Nadere informatie

BIJLAGE 3 Voor subsidie in aanmerking komende groenblauwe diensten pakketten

BIJLAGE 3 Voor subsidie in aanmerking komende groenblauwe diensten pakketten BIJLAGE 3 Voor subsidie in aanmerking komende groenblauwe diensten pakketten 121119-0068 1 PO Poel en klein historisch water Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Datum: 6-10-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Leeswijzer 3 2. Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Provinciaal blad RECTIFICATIE. Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Provinciaal blad RECTIFICATIE. Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Provinciaal blad RECTIFICATIE 2003 6 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 12 november 2002, nummer 2002-29832, ter bekendmaking van hun besluit van gelijke datum en nummer, tot vaststelling

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie januari 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie januari 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.2 30 januari 2015 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Toelichting Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLB2016... 5 Wijzigingen

Nadere informatie

Index Agrarisch Inhoudsopgave

Index Agrarisch Inhoudsopgave Inhoudsopgave Leeswijzer... 21 A01 Agrarische faunagebieden... 3 A01.01 Weidevogelgebied... 4 A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode... 5 A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden... 6 A01.01.03

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.4 1-5- 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.4 1-5- 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.4 1-5- 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Toelichting werken met (combinaties van) beheerhpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de beheerpakketten

Nadere informatie

lnhoudsopgave I Leeswijzer T8 Verlengen T9a,. T Toeslagen weidevogelbeheer 2+ 3 4 5 6 7 9 10 11

lnhoudsopgave I Leeswijzer T8 Verlengen T9a,. T Toeslagen weidevogelbeheer 2+ 3 4 5 6 7 9 10 11 lnhoudsopgave I Leeswijzer 401 Agrarische faunagebieden... 401.01 Weidevogelgebied... 401.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode... 401.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden 401.01.03 Plas-dras en

Nadere informatie

Leidraad Toetsingskader Landschapselementen

Leidraad Toetsingskader Landschapselementen Leidraad Toetsingskader Landschapselementen Landschapselementen 1. Poel en klein historisch water 2. Houtwal 3. Elzensingel 4. Bossingel 5. Knip- of scheerheg 6. Struweelhaag 7. Laan 8. Knotboom 9. Hoogstamboomgaard

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER LIMBURG 2016

PROVINCIAAL BLAD SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER LIMBURG 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 739 9 februari 2016 SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER LIMBURG 2016 Overwegende dat Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL)

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Integrale, gewijzigde tekst voor 2013 GS besluit 81625/81625 Pagina 1 16-10-2012 Uitvoeringsregeling van de Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Agrarisch Basiscursus Natuurbeheer weidevogelbescherming vanaf 2016 Het collectief Noordwest-Overijssel Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Per 2016 gaat het samenwerkingsverband van 4 agrarische

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie februari 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie februari 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.3 16 februari 2015 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Toelichting Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLb2016... 5 Opbouw

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied; Provinciale Staten Vergadering d.d. 28 september 2011 Besluit nr. PS2011-550-I PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2011-550; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Bijlage D: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groenblauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Bijlage D: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groenblauw Stimuleringskader Noord-Brabant Bijlage D: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groenblauw Stimuleringskader Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Maart 2007 LANDSCHAPSPAKKETTEN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

Nadere informatie

Natte Natuurparel Nemerlaer 1 20-10-2011

Natte Natuurparel Nemerlaer 1 20-10-2011 Overzicht situatie en maatregelen per perceel NNP Project: NNP = Perceel is op orde voor realisatie AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is haalbaar door uitvoering maatregelen = AmbitieNatuurbeheertype

Nadere informatie