PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad."

Transcriptie

1 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr oktober 2018 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 oktober 2018, kenmerk 5.1/ , team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019 Gedeputeerde Staten van Drenthe; gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SVNL 2016) en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2015 (SVNL); BESLUITEN: het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019 vast te stellen. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. Gedeputeerde Staten voornoemd, mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter mr. L. Maarleveld, secretaris a.i. Uitgegeven 18 oktober 2018 Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer SVNL 2016 Artikel 1 Doelgroep en activiteiten Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor a. door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2018; b. door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering. Artikel 2 Subsidiabele activiteiten Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking: a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan; b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan; c. kosten voor monitoring; d. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage). 1

2 Artikel 3 Subsidieplafond 1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt , -- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. 2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, sub a, c en d bedraagt , -- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Paragraaf 2 Nieuw areaal SVNL 2016 Artikel 4 Doelgroep en activiteiten Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Artikel 5 Subsidiabele activiteiten Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking: a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan; b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan; c. kosten voor monitoring; d. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage). Artikel 6 Subsidieplafond Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt , --. Paragraaf 3 Uitbreiding areaal SVNL en SVNL 2016 Artikel 7 Doelgroep en activiteiten Aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel , lid 4 van de SVNL 2015 alsmede aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor uitbreiding van de subsidieverlening mits a. het continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein betreft, waarvoor i. door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2018; ii. door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering. b. het nieuw areaal voor natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein betreft. Artikel 8 Subsidiabele activiteiten Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 7 in aanmerking: a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan; b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan; c. kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt; d. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage). 2

3 Artikel 9 Subsidieplafond 1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 bedraagt , -- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. 2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8, sub a, c en d bedraagt , -- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen Artikel 10 Minimumomvang aanvraag Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 1 en 4 welke gericht zijn op een subsidietijdvak van zes jaar hebben een minimumomvang van ten minste 150 hectare. Artikel 11 Aanvraagperiode en loket voor indiening Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle. Artikel 12 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland De subsidieplafonds zoals opgenomen in artikel 3, eerste lid, artikel 6 en artikel 9, eerste lid zijn onderling uitwisselbaar indien na afloop van de openstellingsperiode uit de subsidieaanvragen blijkt dat één of twee subsidieplafonds worden overschreden, terwijl één of twee andere subsidieplafonds niet volledig worden bereikt. Hoofdstuk 2 Tarieven Artikel 13 tarieven begrotingsjaar De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit. 2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit. 3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit. 4. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,39%. 5. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SVNL 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,51%. Hoofdstuk 3 Voorbehouden Artikel 14 Subsidiabele natuurterreinen De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Artikel 15 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en minister van Economische Zaken De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd. 3

4 Hoofdstuk 4 Slotbepaling Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst. 2. Dit besluit vervalt op 31 december

5 Bijlage 1, behorend bij het Openstellingsbesluit 2019 Tarieven SNL beheerjaar 2019 Natuurbeheertypen N01.01 Zee en wad N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.04 Zand- en kalklandschap N02.01 Rivier N03.01 Beek en bron N04.01 Kranswierwater N04.02 Zoete plas N04.03 Brak water N04.04 Afgesloten zeearm N05.01 Moeras N05.02 Gemaaid rietland N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.02 Trilveen N06.03 Hoogveen N06.04 Vochtige heide N06.05 Zwakgebufferd ven N06.06 Zuurven of hoogveenven N07.01 Droge heide N07.02 Zandverstuiving N08.01 Strand en embryonaal duin N08.02 Open duin N08.03 Vochtige duinvallei N08.04 Duinheide N09.01 Schor of kwelder N10.01 Nat schraalland N10.02 Vochtig hooiland N11.01 Droog schraalland N12.01 Bloemdijk N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.03 Glanshaverhooiland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.05 Kruiden- en faunarijke akker N12.06 Ruigteveld N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.02 Wintergastenweide N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos N15.01 Duinbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N16.03 Droog bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie N17.02 Droog hakhout N17.03 Park- en stinzenbos N17.04 Eendenkooi N17.05 Wilgengriend N17.06 Vochtig en hellinghakhout 0,37 58,52 99,99 74,42 3,82 76,90 43,49 43,81 54,47 0,37 372,77 491,98 864, ,66 151,70 233,28 56,29 73,08 155,92 95,03 8,39 233,76 985,53 179,85 110, ,26 982,65 587, ,26 173,31 376,82 438,29 673,48 86,58 542,47 23,15 33,95 17,08 52,89 58,23 92,10 25,64 45,15 409,36 251, , ,59 578,60 Landschapsbeheertypen ` L01.01 Poel en klein historisch water L01.02 Houtwal en houtsingel L01.03 Elzensingel L01.05 Knip- en scheerheg L01.06 Struweelhaag L01.07 Laan L01.08 Knotboom L01.09 Hoogstamboomgaard (per stuk) (per 100 m) (per 100 m) (per 100 m) (per rij per 100 m) (per stuk) 131, ,91 98,46 225,78 259,32 268,41 11, ,67 5

6 L01.16 L02.01 L02.02 L02.03 L03.01 Bossingel Fortterrein Historisch bouwwerk en erf Historische tuin Aardwerk en groeve 1.577,90 722,27 34, ,01 814,73 Toeslagen Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage Toeslag gescheperde kuddes hoog Toeslag gescheperde kuddes laag Toeslag vaarland 37,66 17,08 457,95 279,01 475,78 Monitoring N01.02 N01.03 N01.04 N05.01 N05.02 N06.01 N06.02 N06.03 N06.04 N06.05 N06.06 N07.01 N07.02 N08.01 N08.02 N08.03 N08.04 N09.01 N10.01 N10.02 N11.01 N12.01 N12.02 N12.03 N12.04 N12.05 N12.06 N13.01 N14.01 N14.02 N14.03 N15.01 N15.02 N16.03 N16.04 N17.02 N17.03 N17.05 N17.06 Duin- en kwelderlandschap Rivier- en moeraslandschap Zand- en kalklandschap Moeras Gemaaid rietland Veenmosrietland en moerasheide Trilveen Hoogveen Vochtige heide Zwakgebufferd ven Zuurven of hoogveenven Droge heide Zandverstuiving Strand en embryonaal duin Open duin Vochtige duinvallei Duinheide Schor of kwelder Nat schraalland Vochtig hooiland Droog schraalland Bloemdijk Kruiden- en faunarijk grasland Glanshaverhooiland Zilt- en overstromingsgrasland Kruiden- en faunarijke akker Ruigteveld Vochtig weidevogelgrasland Rivier- en beekbegeleidend bos Hoog- en laagveenbos Haagbeuken- en essenbos Duinbos Dennen-, eiken- en beukenbos Droog bos met productie Vochtig bos met productie Droog hakhout Park- en stinzenbos Wilgengriend Vochtig en hellinghakhout 16,71 10,26 9,22 23,96 12,76 26,68 22,89 30,93 15,93 99,16 99,06 14,66 14,66 8,06 21,22 27,15 14,66 18,93 30,83 22,38 18,33 16,33 5,15 16,96 18,93 9,20 5,19 8,29 19,57 10,47 17,67 7,65 7,65 5,13 5,13 3,11 3,11 14,46 14,46 6