PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad."

Transcriptie

1 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr oktober 2018 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 oktober 2018, kenmerk 5.1/ , team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019 Gedeputeerde Staten van Drenthe; gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SVNL 2016) en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2015 (SVNL); BESLUITEN: het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019 vast te stellen. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. Gedeputeerde Staten voornoemd, mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter mr. L. Maarleveld, secretaris a.i. Uitgegeven 18 oktober 2018 Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer SVNL 2016 Artikel 1 Doelgroep en activiteiten Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor a. door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2018; b. door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering. Artikel 2 Subsidiabele activiteiten Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking: a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan; b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan; c. kosten voor monitoring; d. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage). 1

2 Artikel 3 Subsidieplafond 1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt , -- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. 2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, sub a, c en d bedraagt , -- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Paragraaf 2 Nieuw areaal SVNL 2016 Artikel 4 Doelgroep en activiteiten Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Artikel 5 Subsidiabele activiteiten Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking: a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan; b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan; c. kosten voor monitoring; d. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage). Artikel 6 Subsidieplafond Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt , --. Paragraaf 3 Uitbreiding areaal SVNL en SVNL 2016 Artikel 7 Doelgroep en activiteiten Aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel , lid 4 van de SVNL 2015 alsmede aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor uitbreiding van de subsidieverlening mits a. het continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein betreft, waarvoor i. door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2018; ii. door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering. b. het nieuw areaal voor natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein betreft. Artikel 8 Subsidiabele activiteiten Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 7 in aanmerking: a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan; b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan; c. kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt; d. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage). 2

3 Artikel 9 Subsidieplafond 1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 bedraagt , -- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. 2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8, sub a, c en d bedraagt , -- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen Artikel 10 Minimumomvang aanvraag Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 1 en 4 welke gericht zijn op een subsidietijdvak van zes jaar hebben een minimumomvang van ten minste 150 hectare. Artikel 11 Aanvraagperiode en loket voor indiening Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle. Artikel 12 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland De subsidieplafonds zoals opgenomen in artikel 3, eerste lid, artikel 6 en artikel 9, eerste lid zijn onderling uitwisselbaar indien na afloop van de openstellingsperiode uit de subsidieaanvragen blijkt dat één of twee subsidieplafonds worden overschreden, terwijl één of twee andere subsidieplafonds niet volledig worden bereikt. Hoofdstuk 2 Tarieven Artikel 13 tarieven begrotingsjaar De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit. 2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit. 3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit. 4. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,39%. 5. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SVNL 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,51%. Hoofdstuk 3 Voorbehouden Artikel 14 Subsidiabele natuurterreinen De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Artikel 15 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en minister van Economische Zaken De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd. 3

4 Hoofdstuk 4 Slotbepaling Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst. 2. Dit besluit vervalt op 31 december

5 Bijlage 1, behorend bij het Openstellingsbesluit 2019 Tarieven SNL beheerjaar 2019 Natuurbeheertypen N01.01 Zee en wad N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.03 Rivier- en moeraslandschap N01.04 Zand- en kalklandschap N02.01 Rivier N03.01 Beek en bron N04.01 Kranswierwater N04.02 Zoete plas N04.03 Brak water N04.04 Afgesloten zeearm N05.01 Moeras N05.02 Gemaaid rietland N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.02 Trilveen N06.03 Hoogveen N06.04 Vochtige heide N06.05 Zwakgebufferd ven N06.06 Zuurven of hoogveenven N07.01 Droge heide N07.02 Zandverstuiving N08.01 Strand en embryonaal duin N08.02 Open duin N08.03 Vochtige duinvallei N08.04 Duinheide N09.01 Schor of kwelder N10.01 Nat schraalland N10.02 Vochtig hooiland N11.01 Droog schraalland N12.01 Bloemdijk N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.03 Glanshaverhooiland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.05 Kruiden- en faunarijke akker N12.06 Ruigteveld N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.02 Wintergastenweide N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos N15.01 Duinbos N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos N16.03 Droog bos met productie N16.04 Vochtig bos met productie N17.02 Droog hakhout N17.03 Park- en stinzenbos N17.04 Eendenkooi N17.05 Wilgengriend N17.06 Vochtig en hellinghakhout 0,37 58,52 99,99 74,42 3,82 76,90 43,49 43,81 54,47 0,37 372,77 491,98 864, ,66 151,70 233,28 56,29 73,08 155,92 95,03 8,39 233,76 985,53 179,85 110, ,26 982,65 587, ,26 173,31 376,82 438,29 673,48 86,58 542,47 23,15 33,95 17,08 52,89 58,23 92,10 25,64 45,15 409,36 251, , ,59 578,60 Landschapsbeheertypen ` L01.01 Poel en klein historisch water L01.02 Houtwal en houtsingel L01.03 Elzensingel L01.05 Knip- en scheerheg L01.06 Struweelhaag L01.07 Laan L01.08 Knotboom L01.09 Hoogstamboomgaard (per stuk) (per 100 m) (per 100 m) (per 100 m) (per rij per 100 m) (per stuk) 131, ,91 98,46 225,78 259,32 268,41 11, ,67 5

6 L01.16 L02.01 L02.02 L02.03 L03.01 Bossingel Fortterrein Historisch bouwwerk en erf Historische tuin Aardwerk en groeve 1.577,90 722,27 34, ,01 814,73 Toeslagen Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage Toeslag gescheperde kuddes hoog Toeslag gescheperde kuddes laag Toeslag vaarland 37,66 17,08 457,95 279,01 475,78 Monitoring N01.02 N01.03 N01.04 N05.01 N05.02 N06.01 N06.02 N06.03 N06.04 N06.05 N06.06 N07.01 N07.02 N08.01 N08.02 N08.03 N08.04 N09.01 N10.01 N10.02 N11.01 N12.01 N12.02 N12.03 N12.04 N12.05 N12.06 N13.01 N14.01 N14.02 N14.03 N15.01 N15.02 N16.03 N16.04 N17.02 N17.03 N17.05 N17.06 Duin- en kwelderlandschap Rivier- en moeraslandschap Zand- en kalklandschap Moeras Gemaaid rietland Veenmosrietland en moerasheide Trilveen Hoogveen Vochtige heide Zwakgebufferd ven Zuurven of hoogveenven Droge heide Zandverstuiving Strand en embryonaal duin Open duin Vochtige duinvallei Duinheide Schor of kwelder Nat schraalland Vochtig hooiland Droog schraalland Bloemdijk Kruiden- en faunarijk grasland Glanshaverhooiland Zilt- en overstromingsgrasland Kruiden- en faunarijke akker Ruigteveld Vochtig weidevogelgrasland Rivier- en beekbegeleidend bos Hoog- en laagveenbos Haagbeuken- en essenbos Duinbos Dennen-, eiken- en beukenbos Droog bos met productie Vochtig bos met productie Droog hakhout Park- en stinzenbos Wilgengriend Vochtig en hellinghakhout 16,71 10,26 9,22 23,96 12,76 26,68 22,89 30,93 15,93 99,16 99,06 14,66 14,66 8,06 21,22 27,15 14,66 18,93 30,83 22,38 18,33 16,33 5,15 16,96 18,93 9,20 5,19 8,29 19,57 10,47 17,67 7,65 7,65 5,13 5,13 3,11 3,11 14,46 14,46 6

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 7229

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 7229 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 7229 4 oktober 28 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent natuurbeheer Openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 5591 13 oktober 2016 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 oktober 2016, kenmerk 3.4/2016004170,

Nadere informatie

Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 Citeertitel: Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 27 september 2016, nr. 2016/0388389, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september 2016, nr. 2016/0320693, tot vaststelling

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j 2016-50 Nummer 1950294 Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Limburg Nr. 8548 19 november 2018 Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landscpsbeheer Limburg 2016 Gedeputeerde Staten van Limburg,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Fryslân 2017 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2017 Agrarisch Natuurbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Fryslân 2017 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2017 Agrarisch Natuurbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 5859 1 november 2016 Openstellingsbesluit Fryslân 2017 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2017 Agrarisch Natuurbeheer Openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 4479 9 oktober 2017 Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landscpsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 Besluit: Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 5528 10 oktober 2016 Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landscpsbeheer Zeeland 2017 Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, besluitnummer besluitnummer PZH-2017-615204878, tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 (openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD HOOFDSTUK 1 NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEEER BINNEN EEN NATUURTERREIN

PROVINCIAAL BLAD HOOFDSTUK 1 NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEEER BINNEN EEN NATUURTERREIN PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Utrecht Nr. 4134 21 september 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 12 september 2017, nr. 81BCA408, tot vaststelling van

Nadere informatie

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 217 (1/5) N.1 Nog om te vormen natuur N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, met kenmerk PZH-2017-615204878, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 7300 4 oktober 28 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent natuurbeheer 29 Openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/26 Nummer 1783178 OpenstelUngsbesluit Natuurbeheer 2016-2 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL

Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL Natuur tarieven in /ha 7301 N01.01 Zee en wad 0,36 7302 N01.02 Duin- en kwelderlandschap 54,76 7303

Nadere informatie

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de

Nadere informatie

Natuurbeheerplan 2017

Natuurbeheerplan 2017 (1/5) N.1 Nog om te vormen natuur N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1

Nadere informatie

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 (1/5) N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1 Kranswierwater N4.2 Zoete

Nadere informatie

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 217 (1/5) N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

BIJLAGE 1 behorend bij artikel I, onderdeel c.1 van dit besluit

BIJLAGE 1 behorend bij artikel I, onderdeel c.1 van dit besluit BIJLAGE 1 behorend bij artikel I, onderdeel c.1 van dit besluit vergoeding voor het begrotings 2016, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 (onderdeel natuurbeheer)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL);

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL); PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 7712 22 oktober 28 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 25 september 28, nr 11713/11840 houdende regels

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL 2016

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 7417 9 oktober 28 Besluit van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 28, PZH-28-6579156, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n)

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6633 6 oktober 2015 Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL2016

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL2016 Besluit van gedeputeerde staten van 22 augustus 2017, PZH-2017-606449844, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 februari 2016, nummer 585532-724364, tot gewijzigde vaststelling van tarieven voor natuur- en landschapsbeheer voor de jaren 2014, 2015 en 2016 op

Nadere informatie

Openstelling 2015 tarieven.

Openstelling 2015 tarieven. Openstelling 2015 tarieven. Bijlage 1: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2015, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (onderdeel natuurbeheer) Indexcode

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 22 september 2015, nr.a.18, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 22 september 2015, nr.a.18, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 6481 1 oktober 2015 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotings 2016 ten behoeve van: de

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juni 2018, nr. 992378/1059396, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2018 van 3 oktober 2017, nr. 992378/992384;

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat zij bij besluit van 30 september 2014 het volgende hebben bepaald;

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR380629_1 9 maart 2017 Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 oktober

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 6033 11 november 2016 Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landscpsbeheer Besluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 4281

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 4281 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zeeland Nr. 4281 28 september 2017 Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling van het Subsidiestelsel Natuur- en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 452

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 452 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Utrecht Nr. 452 18 januari 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12-12-2017, nummer 81C3B145, tot wijziging van de subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en landschapsbeheer voor 2014 Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 7141

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 7141 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zeeland Nr. 7141 27 september 2018 Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling van het Subsidiestelsel Natuur- en

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer

Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer Openstelling SRNL Fryslân 2016 voor natuurbeheer en aanvullend voor agrarisch natuurbeheer Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer

Nadere informatie

Provinciaal Blad A. SUBSIDIEPLAFONDS PROVINCIE. Gedeputeerde Staten van Flevoland; Gedeputeerde Staten van Flevoland; FLEVOLAND

Provinciaal Blad A. SUBSIDIEPLAFONDS PROVINCIE. Gedeputeerde Staten van Flevoland; Gedeputeerde Staten van Flevoland; FLEVOLAND PROVINCIE FLEVOLAND 2013/29 Nummer 1534643 Openstellingsbesluit 2014 Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland Besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 15 oktober 2013, nr. 1526664,

Nadere informatie

Openstelling SNL 2013 tarieven.

Openstelling SNL 2013 tarieven. Openstelling SNL 2013 tarieven. Bijlage 1: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2013, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (onderdeel natuurbeheer) Indexcode

Nadere informatie

Overwegende dat het subsidieplafond voor Europese subsidieaanvragen dient te worden verhoogd;

Overwegende dat het subsidieplafond voor Europese subsidieaanvragen dient te worden verhoogd; Besluit Onderwerp Eerste wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV; Gelet op artikel 4:81

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Openstellingsbesluit natuur-en landschapsbeheer Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 8 Gelet op artikel 1:3 van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nr. 857088/857096, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 2409 3 oktober 2014 Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, uitvoeringsjaar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014 CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR306626_1 22 november 2016 Openstelling Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2014 Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 oktober

Nadere informatie

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Format publicatie GS-besluit 1 22 Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 15 oktober 2013, nr. 96316/241590, tot bekendmaking van de vaststelling

Nadere informatie

L01.01, L01.07, L01.09, L02.01

L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2017, nr. 992378/992384, tot vaststelling van de doelgroep, activiteiten, subsidieplafonds, aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotings

Nadere informatie

Openstelling SNL 2017 Datum 24 maart 2016 versie concept 1.0 pagina 1

Openstelling SNL 2017 Datum 24 maart 2016 versie concept 1.0 pagina 1 1.0 pagina 1 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie (provincienaam> van , nr. ,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. 31 december 2020 (versnelde continuering voor bundeling beschikkingen).

PROVINCIAAL BLAD. 31 december 2020 (versnelde continuering voor bundeling beschikkingen). PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3126 14 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nr. 857088/857096, tot vaststelling van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 0000 1 januari 1900 Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 2663 21 oktober 2014 Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; nummer 31 van 2012 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe, de Subsidieregeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; 1 2015 122 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016

Nadere informatie

Nr. 2012/164 6 november 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/164 6 november 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/164 6 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Gelderland, uitvoeringsjaar

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Paragraaf 2 subsidieplafond, verdeelcriteria en aanvraagperiode

PROVINCIAAL BLAD. Paragraaf 2 subsidieplafond, verdeelcriteria en aanvraagperiode PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie NoordHolland Nr. 4804 28 juni 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 3 oktober 2017, nr. 992378/992384, tot vaststelling van de doelgroep,

Nadere informatie

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012*

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012* Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer * Bijlage 1: jaarvergoeding voor het, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer Indexcode

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2417 6 oktober 2014 Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 30 september 2014, nr. 810A06E5, tot bekendmaking

Nadere informatie

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur & Landschapsbeheer Gelderland

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR366527_8 12 juni 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende subsidies voor het behoud en de ontwikkeling

Nadere informatie

Openstellingsbesluit subsidie natuurbeheer SNL Zeeland 2011

Openstellingsbesluit subsidie natuurbeheer SNL Zeeland 2011 Openstellingsbesluit subsidie natuurbeheer SNL Zeeland 2011 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van 12 oktober 2010, nr. 10031458, tot vaststelling van de subsidieplafonds,

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap versie feb 2009

Index Natuur en Landschap versie feb 2009 bt Beheertypen vnr btcode beheertypenaam sdt Subdoeltypen SBB nnt NM Ndt Natuurdoeltypen PB Programma Beheer N Natuur 0 N00 Nog om te vormen naar natuur 1 N00.01 Nog om te vormen naar natuur 2 N00.00 Nog

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 2379 3 oktober 2014 Tarieven begrotingsjaar 2015, Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen, Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010 provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 8 oktober 2010 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 5 oktober 2010, nr. 2010-277818, afd. LGW,

Nadere informatie

Paragraaf 1 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL2013

Paragraaf 1 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van 22 augustus 2017, PZH-2017-606818800, tot vaststelling van het openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 voor het onderdeel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR106004_1

CVDR. Nr. CVDR106004_1 CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR106004_1 24 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009,kenmerk 2009INT251102 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2008-67 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 11 november 2008 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven,

Nadere informatie

Provinciaal blad Van de Provincie Zuid-Holland

Provinciaal blad Van de Provincie Zuid-Holland pagina 1 Provinciaal blad Van de Provincie Zuid-Holland Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland van 8 oktober 2013, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden

Nadere informatie

Hoofdstuk2Natuur-enlandschapsbeheerbinneneennatuurterreinonderdeSNL2016. Paragraaf1Continueringnatuur-enlandschapsbeheerdoorgecertificeerdebeheerders

Hoofdstuk2Natuur-enlandschapsbeheerbinneneennatuurterreinonderdeSNL2016. Paragraaf1Continueringnatuur-enlandschapsbeheerdoorgecertificeerdebeheerders Besluitvangedeputeerdestatenvan28augustus2018,PZH-2018-657910256,totvaststellingvan hetopenstellingsbesluit2019voordesubsidieregelingnatuur-enlandschapsbeheerzuid-holland 2016 endesubsidieregelingkwaliteitsimpulsnatuurenlandschapzuid-holland2013

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. ir. J.H. Maissan. Onderwerp Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. ir. J.H. Maissan. Onderwerp Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2019-1 Kern mededeling: Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 47

Provinciaal blad 2010, 47 Provinciaal blad 2010, 47 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 12 oktober 2010, nr. 2010INT263473, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011 provinciaal blad nr. 26 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 3 oktober 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011, nr. 351395, afd. LGW,

Nadere informatie

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011 A12, afd. Landelijk Gebied en Water, tot bekendmaking

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL )

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL ) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 5506 6 oktober 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Nadere informatie

Geconsolideerde versie, pagina 1

Geconsolideerde versie, pagina 1 Geconsolideerde versie, pagina 1 Provinciaal blad Van de Provincie Zuid-Holland Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland van 8 oktober 2013, tot vaststelling van de subsidieplafonds,

Nadere informatie

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING BIJLAGE I BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING, behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 , behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 Vianen 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2802 18 mei 2016 Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, wijziging Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht

Nadere informatie

nummer 40 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 november 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

nummer 40 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 november 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling nummer 40 van 2008 Vaststelling subsidieplafonds, tarieven en aanvraagperioden begrotingsjaar 2009 ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 5554 4 december 2017 Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2009-64 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 17 november 2009 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Openstelling en subsidieplafonds agrarisch en particulier natuurbeheer

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 50

Provinciaal blad 2009, 50 Provinciaal blad 2009, 50 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, kenmerk 2009INT251102 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (onderdeel agrarisch, beheerjaar 2017)

Openstellingsbesluit 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (onderdeel agrarisch, beheerjaar 2017) CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR425268_1 29 november 2016 Openstellingsbesluit 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (onderdeel agrarisch, beheer 2017) Openstellingsbesluit

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007 provinciaal blad nr. 35 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 november 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 oktober 2007, nr. 2007-42.338, afd.

Nadere informatie

GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79

GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79 GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79 Gedeputeerde Staten van Limburg Vaststelling van de tarieven, de subsidieplafonds en de aanvraagperioden voor subsidies natuurbeheer voor het

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 19 april 2016, nr. 2016/0114354 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstellingsbesluit 2019 onderdeel agrarisch natuurbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstellingsbesluit 2019 onderdeel agrarisch natuurbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 3151 1 mei 2018 Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstellingsbesluit 2019 onderdeel agrarisch natuurbeheer Besluit: Gedeputeerde

Nadere informatie

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr Bekendmaking Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van 3-11-2009, nr. 09035299 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotingsjaar 2010 ten behoeve

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Gedeputeerde Staten van Flevoland; 2016-51 Nummer 1956346 Derde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 136 van de Provinciewet bekend

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 11 november 2008, nr. B.9, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 11 november 2008, nr. B.9, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 25 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 14 november 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 11 november 2008, nr. 2008-60653, afd.

Nadere informatie