Wamelplein 196 KvK DS Amsterdam BTW. NR NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer , is de aanbieder van hoogwaardige websites tegen lage maandlasten en eenmalige fee, deze zijn inclusief hosting en accounts. Op het gebruik van Sitebuddy en de aanvullende diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Wij raden u aan deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Artikel 1. Definities 1. Sitebuddy: de aanbieder van de Websites en leverancier van de Dienst, gevestigd aan het Wamelplein 196 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 3. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon welke met Sitebuddy een Overeenkomst heeft afgesloten. 4. Account: de online omgeving en bandbreedte welke door Sitebuddy aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met het doel de Dienst verder te ontwikkelen, te beheren, te configureren en onderhouden, middels deze omgeving kan de dienstverlening ook worden uitgebreid, nader te noemen als Aanvullenden diensten. 5. Dienst: de Website Dienst en de door Gebruiker, tegen betaling, afgenomen Aanvullende Diensten. 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sitebuddy en Gebruiker krachtens welke Sitebuddy de Dienst zal uitvoeren. 7. Website: 8. Hosting Dienst: de hosting van Sitebuddy die ervoor zorgt dat uw website 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar en ook online is, hierin worden de beste veiligheidsmaatregelen toegepast. 9. Aanvullende Diensten: de diensten die door Sitebuddy aangeboden worden die geen betrekking hebben op de standaard Dienst, maar welke op aanvraag kunnen worden gemaakt. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sitebuddy en ook op alle Overeenkomsten tussen Sitebuddy en de natuurlijke en/of rechtspersoon (hierna te noemen: de Gebruiker ) die zich registreert op (hierna te noemen: de Website ). 2. Indien Gebruiker zelfstandig voorwaarden toepassen of kanttekeningen maakt zonder wederhoor, worden deze condities uitgesloten van de Overeenkomst. Artikel 3. Contractsvorm 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien er niet tijdig door Gebruiker wordt opgezegd, wordt de overeenkomst met dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengt met een periode van 1 jaar. 2. Indien de Gebruiker de overeenkomst vroegtijdig wilt beëindigen, is de Gebruiker vooralsnog de maandelijkse bijdrage verschuldigd voor de resterende termijn van de duur van de serviceovereenkomst.

2 3. In referte aan artikel 6.13, behoudt Sitebuddy het economisch recht op de door Sitebuddy geleverde dienst. Indien de klant de Overeenkomst op wilt zeggen om vervolgens door een andere partij de door Sitebuddy geleverde website te hosten op het internet staat de Gebruiker hier vrij toe. De door Sitebuddy ontwikkelde Dienst is juridisch eigendom van Gebruiker. Gebruiker staat dan ook vrij om het design en conceptueel ontwerp met alle functies te kopiëren om deze vervolgens zelfstandig te hosten of dit te laten doen. Sitebuddy zal echter geen broncodes of configuratie instellingen vrijgeven. Indien Gebruiker het economische recht, en in deze dus de broncodes met configuraties wilt overnemen van Sitebuddy, brengt Sitebuddy afhankelijk van pakketkeuze hiervoor een afkoopregeling aan. Deze staat gelijk aan de resterende maandelijkse bijdragen met betrekking tot de duurovereenkomst van het servicecontract voor de periode van 3 jaar nadat Klant zich bij Sitebuddy heeft aangesloten. Na een periode van 3 jaar vanaf de datum dat de klant zich bij Sitebuddy heeft aangesloten, vervalt automatisch deze afkoopregeling en kan de website kosteloos worden meegenomen. Artikel 3. Registratie op de Website alsmede de routing tot het worden van Gebruiker aan het aangaan van de Overeenkomst. 1. Gebruiker gaat de Overeenkomst met Sitebuddy aan middels de registratie via het formulier op de Website, hierin gaat Gebruiker akkoord met deze betreffende Algemene Voorwaarden en specificaties van de Dienst. Sitebuddy zal de registratie van Gebruiker per bevestigen middels een offerte waarin de afspraken nader worden vastgelegd. Als deze offerte getekend is, is de overeenkomst bindend. 2. Indien Gebruiker Aanvullende Diensten wilt afnemen dienen deze apart aangevraagd te worden via de Account, waarbij Gebruiker akkoord dient te gaan met de Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden van de daarbijhorende Aanvullende Dienst. De aanvragen van Aanvullende Diensten worden tevens per aan Gebruiker bevestigd. Voor Aanvullende Diensten gaat Gebruiker een nieuwe Overeenkomst aan met Sitebuddy, anderzijds worden deze vooraf al vastgelegd in de offerte. 3. De Overeenkomst komt ten allen tijden tot stand middels de getekende offerte die door de klant naar Sitebuddy wordt verstuurd. 4. Gebruiker staat in voor de juistheid van de door hem bij registratie opgegeven gegevens. Gebruiker zal Sitebuddy per ommegaande informeren omtrent wijzigingen in gegevens welke voor de Dienst van Sitebuddy van toepassing zijn. 5. Het is Gebruiker verboden zich voor te doen als een bestaand ander natuurlijk persoon of bedrijf. Sitebuddy behoudt hierin het recht om bij enig vermoeden van identiteitsfraude Gebruiker te verwijderen. 6. Indien Gebruiker minderjarig is, is het Gebruiker slechts toegestaan een Overeenkomst met Sitebuddy aan te gaan indien Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger. 7. Sitebuddy heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, Gebruiker te weigeren. 8. Indien Gebruiker fouten of onvolkomenheden in of op de Website aantreft, zal Gebruiker zijn best doen deze onder de aandacht van Sitebuddy te brengen. 9. de Overeenkomst, met uitzondering van de Algemene Voorwaarden, kan slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Artikel 4. Uitvoering van de Dienst 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 3 zal Sitebuddy zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de elektronische bestelling in combinatie met de offerte. 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Sitebuddy dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Sitebuddy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. Gebruiker is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Gebruiker er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sitebuddy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Sitebuddy worden verstrekt. 5. Sitebuddy heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Gebruiker ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Sitebuddy niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Artikel 5. Prijzen 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven. 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Sitebuddy zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Sitebuddy gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Sitebuddy zal Gebruiker, via de Website, schriftelijk of per , hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Gebruiker heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. 4. Alle voor Sitebuddy uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Gebruiker, mits deze niet aan Gebruiker te wijten zijn. Dit zal wel van te voren door Sitebuddy, via de Website, schriftelijk of per aangegeven worden. Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst 1. Gebruiker zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Dienst die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 2. Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die hij publiceert of aanbiedt via de Dienst. Gebruiker zal Sitebuddy vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden welke verband kunnen houden met de Overeenkomst. 3. Sitebuddy hanteert een klachtenprocedure waarmee derden ( klagers ) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Sitebuddy gerechtvaardigd is, is Sitebuddy gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Sitebuddy zal Gebruiker informeren over het verloop van deze procedure. 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Sitebuddy gerechtigd hiervan aangifte te doen. Sitebuddy kan hierbij alle relevante informatie over Gebruiker overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Sitebuddy verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Gebruiker aangeboden informatie is Sitebuddy gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

4 6. Gebruiker vrijwaart Sitebuddy voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Sitebuddy is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door een ingrijpen van Sitebuddy in het kader van de klachtenprocedure. 7. Gebruiker onthoudt zich ervan overige gebruikers van Sitebuddy of andere internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Gebruiker verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Sitebuddy, overige gebruikers of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt. 8. Gebruiker zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 9. Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dat er sprake is van resellen. 10. Sitebuddy kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Gebruiker mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit op de Website te vinden maximum is Sitebuddy bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt (zie teven artikel 8; dataverkeer). 11. Gebruiker verstrekt hierbij Sitebuddy een onbeperkte licentie om alle door Gebruiker via de systemen van Sitebuddy verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Sitebuddy geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Sitebuddy. 12. Gebruiker blijft ten alle tijden juridisch eigenaar van alle teksten, afbeeldingen, ideeën en overige content die gepubliceerd worden op de website. Sitebuddy is alleen gerechtigd om conform artikel 6.11 deze content te gebruiken voor de nakoming van de Overeenkomst. 13. Sitebuddy blijft economisch eigenaar van de website en alle ontwerpen voor de klant blijven Intellectueel eigendom. Op het moment dat Gebruiker de Overeenkomst wilt beëindigen, blijft Gebruiker juridisch eigenaar van eigen aangebrachte content en concept. Sitebuddy kan onder geen beding gegevens van de website aan derden verstrekken, of voor eigen doeleinden gebruiken. 12. Indien Gebruiker een anti-virus dan wel anti-spam software bij Sitebuddy afneemt, verklaart Gebruiker bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. 13. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens bij het gebruik van de Dienst. 14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Gebruiker. Artikel 7. Dataverkeer 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Gebruiker. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Gebruiker gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

5 4. Sitebuddy kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Gebruiker mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Sitebuddy bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 5. Sitebuddy zal Gebruiker tijdig op de hoogte stellen wanneer de afgesproken limiet voor dataverkeer in zicht is. 6. Indien door Sitebuddy geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Gebruiker per maand mag gebruiken in het kader van de dienst, geldt een Fair Use Policy. Aan de hand van de afgenomen schijfruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Gebruiker in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Gebruiker die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Sitebuddy contact opnemen met Gebruiker om tot uitbreiding van het pakket te komen. Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst 1. Sitebuddy zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid de Dienst en de Website te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen met Gebruiker. 2. Sitebuddy zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Sitebuddy is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Sitebuddy is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 3. Sitebuddy zal zich inspannen om te zorgen dat Gebruiker gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Sitebuddy. Sitebuddy kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn. 4. Indien naar het oordeel van Sitebuddy een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sitebuddy of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Sitebuddy gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel 9. Domeinnamen en IP-adressen 1. Indien is overeengekomen dat Sitebuddy zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam van Gebruiker geldt het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Sitebuddy vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 3. Gebruiker kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Sitebuddy, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 4. Gebruiker vrijwaart en houdt Sitebuddy schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Gebruiker. 5. Sitebuddy is niet aansprakelijk voor het verliezen door Gebruiker van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Sitebuddy.

6 6. Indien Sitebuddy een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Gebruiker, zal Sitebuddy medewerking verlenen aan verzoeken van Gebruiker tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. 7. Gebruiker dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 8. Sitebuddy heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Gebruiker aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Gebruiker in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Gebruiker is Sitebuddy gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 10. De aan Gebruiker ter beschikking gestelde IP-adressen blijven beheer van Sitebuddy en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Gebruiker niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Sitebuddy onder een IP-adres opereren. 11. Sitebuddy heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Gebruiker toe te wijzen. Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sitebuddy of diens (toe)leveranciers. 2. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Gebruiker de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 4. Het is Sitebuddy toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Sitebuddy door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Gebruiker zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van euro per inbreukmakende handeling betalen aan Sitebuddy, onverminderd het recht van Sitebuddy om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. Artikel 11. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Sitebuddy voor directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Sitebuddy van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Gebruiker overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Sitebuddy, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende

7 gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Gebruiker onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR euro (exclusief BTW). 2. Aansprakelijkheid van Sitebuddy voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 3. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde gevallen rust op Sitebuddy geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Sitebuddy. 4. De aansprakelijkheid van Sitebuddy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Sitebuddy onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Gebruiker Sitebuddy een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, en Sitebuddy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sitebuddy in staat is adequaat te reageren. 5. Sitebuddy is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 13). 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Sitebuddy meldt. 7. Gebruiker vrijwaart Sitebuddy voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Gebruiker aan een derde is geleverd en die mede bestond uit door Sitebuddy geleverde zaken, materialen of resultaten. Artikel 12. Storingen en overmacht 1. Sitebuddy heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Sitebuddy zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Sitebuddy is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 2. Sitebuddy heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Sitebuddy zich inspannen om Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Sitebuddy is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo n aanpassing. 3. Sitebuddy zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Gebruiker te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Sitebuddy door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Sitebuddy kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8 Artikel 13 Duur en opzegging 1. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Dienst kan op ieder moment door Gebruiker dan wel Sitebuddy worden beëindigd. 2. Indien Gebruiker een Aanvullende Dienst afneemt wordt deze geacht te zijn afgenomen voor een termijn van minimaal 1 maand. 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst bij het uitblijven van een opzegging, tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn twee weken, stilzwijgend verlengd in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd die op ieder moment schriftelijk kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 4. Indien Gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst, in tegenstelling tot het lid 3 bepaalde, bij het uitblijven van een opzegging, tijdig voor het einde van de in lid 2 genoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 maand. De Gebruiker handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf dient de Overeenkomst dan steeds weer tijdig op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van voornoemde periode. 5. Een opzegging kan schriftelijk of middels het Account van Gebruiker geschieden. Het is in ieder geval toegestaan de Overeenkomst op te zeggen op dezelfde wijze als waarop Gebruiker de Overeenkomst met Sitebuddy is aangegaan. 6. Sitebuddy heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst te allen tijde zonder opgave van redenen te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 7. Opzegging van de Dienst houdt geen opzegging van Aanvullende Diensten in en andersom. 8. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Sitebuddy gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Gebruiker op te heffen. Sitebuddy is niet verplicht in dat geval Gebruiker een kopie van deze data te verschaffen. Sitebuddy is in geen geval aansprakelijk voor de schade die Gebruiker van het voorgaande ondervindt. 9. Door Sitebuddy opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Sitebuddy is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Gebruiker hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 10. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 11. Sitebuddy behoudt zich het recht voor om de levering van de Website, de Accounts en de Diensten aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een Account geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het Account van de Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Algemene Voorwaarden, Gebruiker zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en/of de inhoud van een Account geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 14. Betalingsvoorwaarden 1. Sitebuddy zal voor het door Gebruiker bij vooruitbetaling verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Gebruiker. Deze factuur zal per factuur in rekening gebracht worden, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De maandelijkse bedrag zal per factuur, accept giro of automatisch incasso geschieden.

9 3. Gebruiker gaat akkoord met elektronische facturatie door Sitebuddy. 4. Na het verstrijken van 7 dagen na de betalingstermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Sitebuddy. 5. Bij een niet tijdige betaling is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Gebruiker wordt gelegd, Gebruiker overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 7. In bovenstaande gevallen heeft Sitebuddy voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Gebruiker die hierdoor mocht ontstaan. Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Overeenkomst 1. Sitebuddy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Sitebuddy behoudt zich het recht voor de specificaties van de Dienst eenzijdig te wijzigen. 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Sitebuddy en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 4. Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Artikel 16. Slotbepalingen 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amersfoort. 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 4. Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de dan wel fax voldoende vaststaat. 5. De door Sitebuddy ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Sitebuddy, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Gebruiker.

10 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, adres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer. 7. Gebruiker is slechts na uitdrukkelijke toestemming van Sitebuddy gerechtigd om de Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde. Sitebuddy heeft hiervoor geen toestemming van Gebruiker nodig.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision Algemene Voorwaarden 1 Algemene bepalingen 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ShiftVision, hierna te noemen de opdrachtnemer, op alle door de opdrachtnemer gesloten

Nadere informatie