Wamelplein 196 KvK DS Amsterdam BTW. NR NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer , is de aanbieder van hoogwaardige websites tegen lage maandlasten en eenmalige fee, deze zijn inclusief hosting en accounts. Op het gebruik van Sitebuddy en de aanvullende diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Wij raden u aan deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Artikel 1. Definities 1. Sitebuddy: de aanbieder van de Websites en leverancier van de Dienst, gevestigd aan het Wamelplein 196 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 3. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon welke met Sitebuddy een Overeenkomst heeft afgesloten. 4. Account: de online omgeving en bandbreedte welke door Sitebuddy aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met het doel de Dienst verder te ontwikkelen, te beheren, te configureren en onderhouden, middels deze omgeving kan de dienstverlening ook worden uitgebreid, nader te noemen als Aanvullenden diensten. 5. Dienst: de Website Dienst en de door Gebruiker, tegen betaling, afgenomen Aanvullende Diensten. 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sitebuddy en Gebruiker krachtens welke Sitebuddy de Dienst zal uitvoeren. 7. Website: 8. Hosting Dienst: de hosting van Sitebuddy die ervoor zorgt dat uw website 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar en ook online is, hierin worden de beste veiligheidsmaatregelen toegepast. 9. Aanvullende Diensten: de diensten die door Sitebuddy aangeboden worden die geen betrekking hebben op de standaard Dienst, maar welke op aanvraag kunnen worden gemaakt. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sitebuddy en ook op alle Overeenkomsten tussen Sitebuddy en de natuurlijke en/of rechtspersoon (hierna te noemen: de Gebruiker ) die zich registreert op (hierna te noemen: de Website ). 2. Indien Gebruiker zelfstandig voorwaarden toepassen of kanttekeningen maakt zonder wederhoor, worden deze condities uitgesloten van de Overeenkomst. Artikel 3. Contractsvorm 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien er niet tijdig door Gebruiker wordt opgezegd, wordt de overeenkomst met dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengt met een periode van 1 jaar. 2. Indien de Gebruiker de overeenkomst vroegtijdig wilt beëindigen, is de Gebruiker vooralsnog de maandelijkse bijdrage verschuldigd voor de resterende termijn van de duur van de serviceovereenkomst.

2 3. In referte aan artikel 6.13, behoudt Sitebuddy het economisch recht op de door Sitebuddy geleverde dienst. Indien de klant de Overeenkomst op wilt zeggen om vervolgens door een andere partij de door Sitebuddy geleverde website te hosten op het internet staat de Gebruiker hier vrij toe. De door Sitebuddy ontwikkelde Dienst is juridisch eigendom van Gebruiker. Gebruiker staat dan ook vrij om het design en conceptueel ontwerp met alle functies te kopiëren om deze vervolgens zelfstandig te hosten of dit te laten doen. Sitebuddy zal echter geen broncodes of configuratie instellingen vrijgeven. Indien Gebruiker het economische recht, en in deze dus de broncodes met configuraties wilt overnemen van Sitebuddy, brengt Sitebuddy afhankelijk van pakketkeuze hiervoor een afkoopregeling aan. Deze staat gelijk aan de resterende maandelijkse bijdragen met betrekking tot de duurovereenkomst van het servicecontract voor de periode van 3 jaar nadat Klant zich bij Sitebuddy heeft aangesloten. Na een periode van 3 jaar vanaf de datum dat de klant zich bij Sitebuddy heeft aangesloten, vervalt automatisch deze afkoopregeling en kan de website kosteloos worden meegenomen. Artikel 3. Registratie op de Website alsmede de routing tot het worden van Gebruiker aan het aangaan van de Overeenkomst. 1. Gebruiker gaat de Overeenkomst met Sitebuddy aan middels de registratie via het formulier op de Website, hierin gaat Gebruiker akkoord met deze betreffende Algemene Voorwaarden en specificaties van de Dienst. Sitebuddy zal de registratie van Gebruiker per bevestigen middels een offerte waarin de afspraken nader worden vastgelegd. Als deze offerte getekend is, is de overeenkomst bindend. 2. Indien Gebruiker Aanvullende Diensten wilt afnemen dienen deze apart aangevraagd te worden via de Account, waarbij Gebruiker akkoord dient te gaan met de Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden van de daarbijhorende Aanvullende Dienst. De aanvragen van Aanvullende Diensten worden tevens per aan Gebruiker bevestigd. Voor Aanvullende Diensten gaat Gebruiker een nieuwe Overeenkomst aan met Sitebuddy, anderzijds worden deze vooraf al vastgelegd in de offerte. 3. De Overeenkomst komt ten allen tijden tot stand middels de getekende offerte die door de klant naar Sitebuddy wordt verstuurd. 4. Gebruiker staat in voor de juistheid van de door hem bij registratie opgegeven gegevens. Gebruiker zal Sitebuddy per ommegaande informeren omtrent wijzigingen in gegevens welke voor de Dienst van Sitebuddy van toepassing zijn. 5. Het is Gebruiker verboden zich voor te doen als een bestaand ander natuurlijk persoon of bedrijf. Sitebuddy behoudt hierin het recht om bij enig vermoeden van identiteitsfraude Gebruiker te verwijderen. 6. Indien Gebruiker minderjarig is, is het Gebruiker slechts toegestaan een Overeenkomst met Sitebuddy aan te gaan indien Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger. 7. Sitebuddy heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, Gebruiker te weigeren. 8. Indien Gebruiker fouten of onvolkomenheden in of op de Website aantreft, zal Gebruiker zijn best doen deze onder de aandacht van Sitebuddy te brengen. 9. de Overeenkomst, met uitzondering van de Algemene Voorwaarden, kan slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Artikel 4. Uitvoering van de Dienst 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 3 zal Sitebuddy zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de elektronische bestelling in combinatie met de offerte. 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Sitebuddy dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Sitebuddy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. Gebruiker is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Gebruiker er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sitebuddy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Sitebuddy worden verstrekt. 5. Sitebuddy heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Gebruiker ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Sitebuddy niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Artikel 5. Prijzen 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven. 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Sitebuddy zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Sitebuddy gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Sitebuddy zal Gebruiker, via de Website, schriftelijk of per , hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Gebruiker heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. 4. Alle voor Sitebuddy uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Gebruiker, mits deze niet aan Gebruiker te wijten zijn. Dit zal wel van te voren door Sitebuddy, via de Website, schriftelijk of per aangegeven worden. Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst 1. Gebruiker zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Dienst die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 2. Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die hij publiceert of aanbiedt via de Dienst. Gebruiker zal Sitebuddy vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden welke verband kunnen houden met de Overeenkomst. 3. Sitebuddy hanteert een klachtenprocedure waarmee derden ( klagers ) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Sitebuddy gerechtvaardigd is, is Sitebuddy gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Sitebuddy zal Gebruiker informeren over het verloop van deze procedure. 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Sitebuddy gerechtigd hiervan aangifte te doen. Sitebuddy kan hierbij alle relevante informatie over Gebruiker overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Sitebuddy verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Gebruiker aangeboden informatie is Sitebuddy gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

4 6. Gebruiker vrijwaart Sitebuddy voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Sitebuddy is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door een ingrijpen van Sitebuddy in het kader van de klachtenprocedure. 7. Gebruiker onthoudt zich ervan overige gebruikers van Sitebuddy of andere internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Gebruiker verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Sitebuddy, overige gebruikers of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt. 8. Gebruiker zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 9. Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dat er sprake is van resellen. 10. Sitebuddy kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Gebruiker mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit op de Website te vinden maximum is Sitebuddy bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt (zie teven artikel 8; dataverkeer). 11. Gebruiker verstrekt hierbij Sitebuddy een onbeperkte licentie om alle door Gebruiker via de systemen van Sitebuddy verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Sitebuddy geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Sitebuddy. 12. Gebruiker blijft ten alle tijden juridisch eigenaar van alle teksten, afbeeldingen, ideeën en overige content die gepubliceerd worden op de website. Sitebuddy is alleen gerechtigd om conform artikel 6.11 deze content te gebruiken voor de nakoming van de Overeenkomst. 13. Sitebuddy blijft economisch eigenaar van de website en alle ontwerpen voor de klant blijven Intellectueel eigendom. Op het moment dat Gebruiker de Overeenkomst wilt beëindigen, blijft Gebruiker juridisch eigenaar van eigen aangebrachte content en concept. Sitebuddy kan onder geen beding gegevens van de website aan derden verstrekken, of voor eigen doeleinden gebruiken. 12. Indien Gebruiker een anti-virus dan wel anti-spam software bij Sitebuddy afneemt, verklaart Gebruiker bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. 13. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens bij het gebruik van de Dienst. 14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Gebruiker. Artikel 7. Dataverkeer 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Gebruiker. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Gebruiker gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

5 4. Sitebuddy kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Gebruiker mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Sitebuddy bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 5. Sitebuddy zal Gebruiker tijdig op de hoogte stellen wanneer de afgesproken limiet voor dataverkeer in zicht is. 6. Indien door Sitebuddy geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Gebruiker per maand mag gebruiken in het kader van de dienst, geldt een Fair Use Policy. Aan de hand van de afgenomen schijfruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Gebruiker in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Gebruiker die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Sitebuddy contact opnemen met Gebruiker om tot uitbreiding van het pakket te komen. Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst 1. Sitebuddy zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid de Dienst en de Website te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen met Gebruiker. 2. Sitebuddy zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Sitebuddy is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Sitebuddy is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 3. Sitebuddy zal zich inspannen om te zorgen dat Gebruiker gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Sitebuddy. Sitebuddy kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn. 4. Indien naar het oordeel van Sitebuddy een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sitebuddy of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Sitebuddy gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel 9. Domeinnamen en IP-adressen 1. Indien is overeengekomen dat Sitebuddy zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam van Gebruiker geldt het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Sitebuddy vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 3. Gebruiker kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Sitebuddy, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 4. Gebruiker vrijwaart en houdt Sitebuddy schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Gebruiker. 5. Sitebuddy is niet aansprakelijk voor het verliezen door Gebruiker van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Sitebuddy.

6 6. Indien Sitebuddy een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Gebruiker, zal Sitebuddy medewerking verlenen aan verzoeken van Gebruiker tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. 7. Gebruiker dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 8. Sitebuddy heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Gebruiker aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Gebruiker in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Gebruiker is Sitebuddy gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 10. De aan Gebruiker ter beschikking gestelde IP-adressen blijven beheer van Sitebuddy en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Gebruiker niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Sitebuddy onder een IP-adres opereren. 11. Sitebuddy heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Gebruiker toe te wijzen. Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sitebuddy of diens (toe)leveranciers. 2. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Gebruiker de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 4. Het is Sitebuddy toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Sitebuddy door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Gebruiker zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van euro per inbreukmakende handeling betalen aan Sitebuddy, onverminderd het recht van Sitebuddy om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. Artikel 11. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Sitebuddy voor directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Sitebuddy van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Gebruiker overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Sitebuddy, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende

7 gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Gebruiker onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR euro (exclusief BTW). 2. Aansprakelijkheid van Sitebuddy voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 3. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde gevallen rust op Sitebuddy geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Sitebuddy. 4. De aansprakelijkheid van Sitebuddy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Sitebuddy onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Gebruiker Sitebuddy een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, en Sitebuddy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sitebuddy in staat is adequaat te reageren. 5. Sitebuddy is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 13). 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Sitebuddy meldt. 7. Gebruiker vrijwaart Sitebuddy voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Gebruiker aan een derde is geleverd en die mede bestond uit door Sitebuddy geleverde zaken, materialen of resultaten. Artikel 12. Storingen en overmacht 1. Sitebuddy heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Sitebuddy zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Sitebuddy is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 2. Sitebuddy heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Sitebuddy zich inspannen om Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Sitebuddy is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo n aanpassing. 3. Sitebuddy zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Gebruiker te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Sitebuddy door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Sitebuddy kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8 Artikel 13 Duur en opzegging 1. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Dienst kan op ieder moment door Gebruiker dan wel Sitebuddy worden beëindigd. 2. Indien Gebruiker een Aanvullende Dienst afneemt wordt deze geacht te zijn afgenomen voor een termijn van minimaal 1 maand. 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst bij het uitblijven van een opzegging, tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn twee weken, stilzwijgend verlengd in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd die op ieder moment schriftelijk kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 4. Indien Gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst, in tegenstelling tot het lid 3 bepaalde, bij het uitblijven van een opzegging, tijdig voor het einde van de in lid 2 genoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 maand. De Gebruiker handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf dient de Overeenkomst dan steeds weer tijdig op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van voornoemde periode. 5. Een opzegging kan schriftelijk of middels het Account van Gebruiker geschieden. Het is in ieder geval toegestaan de Overeenkomst op te zeggen op dezelfde wijze als waarop Gebruiker de Overeenkomst met Sitebuddy is aangegaan. 6. Sitebuddy heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst te allen tijde zonder opgave van redenen te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 7. Opzegging van de Dienst houdt geen opzegging van Aanvullende Diensten in en andersom. 8. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Sitebuddy gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Gebruiker op te heffen. Sitebuddy is niet verplicht in dat geval Gebruiker een kopie van deze data te verschaffen. Sitebuddy is in geen geval aansprakelijk voor de schade die Gebruiker van het voorgaande ondervindt. 9. Door Sitebuddy opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Sitebuddy is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Gebruiker hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 10. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 11. Sitebuddy behoudt zich het recht voor om de levering van de Website, de Accounts en de Diensten aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een Account geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het Account van de Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Algemene Voorwaarden, Gebruiker zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en/of de inhoud van een Account geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 14. Betalingsvoorwaarden 1. Sitebuddy zal voor het door Gebruiker bij vooruitbetaling verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Gebruiker. Deze factuur zal per factuur in rekening gebracht worden, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De maandelijkse bedrag zal per factuur, accept giro of automatisch incasso geschieden.

9 3. Gebruiker gaat akkoord met elektronische facturatie door Sitebuddy. 4. Na het verstrijken van 7 dagen na de betalingstermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Sitebuddy. 5. Bij een niet tijdige betaling is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Gebruiker wordt gelegd, Gebruiker overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 7. In bovenstaande gevallen heeft Sitebuddy voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Gebruiker die hierdoor mocht ontstaan. Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Overeenkomst 1. Sitebuddy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Sitebuddy behoudt zich het recht voor de specificaties van de Dienst eenzijdig te wijzigen. 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Sitebuddy en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 4. Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Artikel 16. Slotbepalingen 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amersfoort. 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 4. Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de dan wel fax voldoende vaststaat. 5. De door Sitebuddy ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Sitebuddy, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Gebruiker.

10 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, adres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer. 7. Gebruiker is slechts na uitdrukkelijke toestemming van Sitebuddy gerechtigd om de Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde. Sitebuddy heeft hiervoor geen toestemming van Gebruiker nodig.

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Artikel 1. Definities 1.1. LvdM (Webhosting) Productions in ingeschreven bij de KvK te Purmerend met nummer: 57119465. 1.2. De opdrachtgevende partij:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

.mol4media. webdesign internetdiensten ontwerp reclame. Algemene Voorwaarden Mol4media. Versie: 1.0 Datum: 16-08-2012

.mol4media. webdesign internetdiensten ontwerp reclame. Algemene Voorwaarden Mol4media. Versie: 1.0 Datum: 16-08-2012 Algemene Voorwaarden Mol4media Versie: 1.0 Datum: 16-08-2012 Artikel 1. Definities 1. Mol4media: Mol4media B.V. gevestigd aan de Burg Schölvinckplein 20, te Nootdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WillWerkt!

Algemene voorwaarden WillWerkt! Algemene voorwaarden WillWerkt! creatieve communicatie 2013 Artikel 1. Definities 1.1. WillWerkt!: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55560121. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015)

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Artikel 1. Definities 1.1. LennMedia: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268818 te s- Hertogenbosch. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mag marketing

Algemene voorwaarden Mag marketing Algemene voorwaarden Mag marketing Onder Mag marketing wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Mag marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Maststraat 36 2584 VJ te s-gravenhage. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development Algemene voorwaarden LARTCRAFT, versie: 1/2014 concept design development concept design development Artikel 1. Definities 1.1. LARTCRAFT: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24382844.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Artikel 1. Definities 1.1 FotoLabKiekie: Foto Lab Kiekie V.O.F., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33234166. 1.2

Nadere informatie

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Aanvullende voorwaarden Hosting 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Geev: Het bedrijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hostmeester 1 december 2013. Versie: 1.0

Algemene voorwaarden. Hostmeester 1 december 2013. Versie: 1.0 Algemene voorwaarden Hostmeester 1 december 2013 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Offerte, aanbod en aanvaarding 4 3 Uitvoering en kwaliteit 5 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden 6 5 Hosting

Nadere informatie

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: Kvk nummer: 18085364 te Breda BTW nummer: NL0475.53.972.B01 Algemene Voorwaarden Wijzeronline Artikel 1. Definities 1.1. Wijzeronline:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Slarijk: Slarijk B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WhoElse

Algemene Voorwaarden WhoElse Algemene Voorwaarden WhoElse Artikel 1. Definities 1.1. WhoElse: WhoElse Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217145. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1

Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1 Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1 Artikel 1. Definities 1. DiiP: DiiP BV gevestigd te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37110885. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. VERLENING VAN LICENTIE EN BEPERKINGEN

Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. VERLENING VAN LICENTIE EN BEPERKINGEN Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu 2012 xqmail.eu Version 1.6 04/05/2012 ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 xqmail.eu: xqmail.eu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54646693.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Directis 2007

Algemene Voorwaarden Directis 2007 Algemene Voorwaarden Directis 2007 Artikel 1. Definities 1.1. Directis: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden onder dossiernummer 28115907. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Afentico

Algemene Voorwaarden Afentico Algemene Voorwaarden Afentico Artikel 1. Definities 1. Afentico: Afentico gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34375875. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE: 1.3 GELDEND PER:

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE: 1.3 GELDEND PER: ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE: 1.3 GELDEND PER: 15-07-2010 Artikel 1. Definities 1.1. J-Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 0111 5862. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

1. Leverancier: Companyweb gevestigd te Voorhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28099007.

1. Leverancier: Companyweb gevestigd te Voorhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28099007. Companyweb Tel. 0252-501433 Distelweg 31 informatie@companyweb.nl 2215 DS VOORHOUT www.companyweb.nl 15 oktober 2015 Algemene voorwaarden Companyweb Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2.

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SmallHosting Versie 13 november

Algemene Voorwaarden SmallHosting Versie 13 november Artikel 1. Definities 1.1 SmallHosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53396847 te Amsterdam 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SmallHosting een overeenkomst

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht. 1. Evohost: 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 4. Dienst:

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOUBLE D CONCEPTS

ALGEMENE VOORWAARDEN DOUBLE D CONCEPTS DOUBLE D CONCEPTS INHOUDSOPGAVE 1 Definities... 1 2 Toepasselijkheid / uitvoering... 2 3 Verplichtingen Double D Concepts... 2 4 Verplichtingen Opdrachtgever... 2 5 Offertes / Totstandkoming overeenkomst...

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen,

Artikel 1. Algemeen en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen, Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen, MVO Bedrijvengids Postbus 90 8700 AB, Bolsward

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 24 augustus 2007 Triple Internet Solutions Versie 1.0

Algemene Voorwaarden 24 augustus 2007 Triple Internet Solutions Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Triple Internet Solutions: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09163082. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Triple Internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Artikel 1. Definities 1.1. TotallyHosted: TotallyHosted V.O.F ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39087225. 1.2. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Brainwave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden QDC B.V. Versie

Algemene Voorwaarden QDC B.V. Versie Artikel 1. Definities 1. QDC: QDC B.V. gevestigd te Rijswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27285010. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met QDC een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Phost.nl - V2.3b 29 oktober 2014

Algemene Voorwaarden Phost.nl - V2.3b 29 oktober 2014 - V2.3b 29 oktober 2014 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30201153. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. versie 3.0 augustus 2005. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. versie 3.0 augustus 2005. Artikel 1. Definities Zenda Noorddonk 144 4651 ZB Steenbergen Email: webmaster@zenda.nl Website: www.zenda.nl KvK nummer: 20117722 BTW nummer: NL200164211B01 Rekeningnummer: 491 81 94 IBAN: NL23PSTB0004918194 BIC: PSTBNL Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24348011 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Ermis gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1234578 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Visual Thinking

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Visual Thinking Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Visual Thinking Versie juni 2016 Artikel 1. Definities 1. Visual Thinking: Visual Thinking gevestigd te Rijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Goedkoopstreamen gevestigd te Zwaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder dossiernummer 37113555 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jxs

Algemene voorwaarden Jxs Algemene voorwaarden Jxs Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Jxs te Rotterdam, Kamer van Koophandel 24311800 en haar wederpartijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE NETWORKS

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE NETWORKS ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE NETWORKS Artikel 1. Definities 1.1. Blue Networks: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder dossiernummer 30237256 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van www.budgetdesigns.nl versie 1.0

Algemene Voorwaarden van www.budgetdesigns.nl versie 1.0 Algemene Voorwaarden van www.budgetdesigns.nl versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Budget Designs 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Budget Designs een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen Artikel 1. Definities 1.1. Pure Usenet: Verda Holdings is de eigenaar van Pure Usenet. 1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Pure Usenet. 1.3. Dienst: het

Nadere informatie

true loyalty programs

true loyalty programs true loyalty programs Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepalingen 1.1 true loyalty programs handelend onder de naam true loyalty programs gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering. Artikel 3. Verplichtingen 2 FaCe MaN

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering. Artikel 3. Verplichtingen 2 FaCe MaN Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. 2 FaCe MaN: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met 2 FaCe MaN een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Flexible Web Solutions v.o.f. versie:

Algemene Voorwaarden Flexible Web Solutions v.o.f. versie: Algemene Voorwaarden Flexible Web Solutions v.o.f. versie: 17-05-2016 Artikel 1. Definities 1.1. FlexWS: Flexible Web Solutions v.o.f., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17212624.

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Elephant B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58921842. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Elephant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tisda.eu / versie 1.0

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tisda.eu / versie 1.0 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tisda.eu / versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Tisda.eu: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18081175. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nederpel IT.

Algemene voorwaarden Nederpel IT. Algemene voorwaarden Nederpel IT. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Nederpel IT te Hoek van Holland, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2.

Artikel 1. Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Linkbuildinggigant, welke is gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Whitelabel overeenkomst zoals gegenereerd met de Whitelabel overeenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Whitelabel overeenkomst zoals gegenereerd met de Whitelabel overeenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Whitelabel overeenkomst zoals gegenereerd met de Whitelabel overeenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/whitelabel- overeenkomst/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectiva Internet Toepassingen

Algemene voorwaarden Effectiva Internet Toepassingen Algemene voorwaarden Effectiva Internet Toepassingen Artikel 1. Definities 1. Effectiva Internet Toepassingen: Effectiva internet Toepassingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08178048.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

1.1. Dicode: dicode VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08107733.

1.1. Dicode: dicode VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08107733. Artikel 1. Definities 1.1. Dicode: dicode VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08107733. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met dicode een overeenkomst

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Artikel 1. Definities 1.1 Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1.2 Opdrachtnemer: Jordi Damwichers, ingeschreven

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/softwareresellingovereenkomst/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Masware. automatisering

Algemene voorwaarden. Masware. automatisering Algemene voorwaarden Masware automatisering Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Automatisering: MASWARE Automatisering ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uptimizers

Algemene Voorwaarden Uptimizers Algemene Voorwaarden Uptimizers Versie 30 september 2013 Artikel 1. Definities 1. Uptimizers: de eenmanszaak Uptimizers gevestigd aan de Ververstraat 49C te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3,

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, Artikel 1. Definities 1.1. SSDCloud: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53357698. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SSDCloud een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Verplichtingen Evolutionhost B.V.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Verplichtingen Evolutionhost B.V. Onderstaand vind u de algemene voorwaarden van Evolutionhost B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening die wij aanbieden. Artikel 1. Definities 1.1. Evolutionhost B.V.: Evolutionhost

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Efficient Hosting / versie 1.0

Algemene Voorwaarden Efficient Hosting / versie 1.0 Algemene Voorwaarden Efficient Hosting / versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Efficient Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34175113. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

1.1. Avand Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54692245.

1.1. Avand Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54692245. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Avand Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54692245. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Avand Media

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

4.6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening v

4.6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening v Artikel 1. Definities 1.1. OIDUTS: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65996550. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met OIDUTS een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013

Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Artikel 1. Definities 1.1. Runesa: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02100982. 1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V.

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. Algemene Voorwaarden Premiums 1. Definities 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. 1.2. Premiums: Premiums.mobi B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tweeb V.O.F.

Algemene voorwaarden Tweeb V.O.F. Algemene voorwaarden Tweeb V.O.F. Artikel 1. Definities 1.1. Tweeb: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KVKnummer: 64103730 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Tweeb

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REMVOO

Algemene voorwaarden REMVOO Algemene voorwaarden REMVOO Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REMVOO te Budel, Kamer van Koophandel 59485256 en haar wederpartijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leden ISPConnect. 25 oktober 2011 Versie 2.3

Algemene Voorwaarden Leden ISPConnect. 25 oktober 2011 Versie 2.3 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: FraJa WeB gevestigd te Terneuzen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58893962. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612.

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PLATFORM ZeeuwZe.nl

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PLATFORM ZeeuwZe.nl DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PLATFORM ZeeuwZe.nl Artikel 1. Definities 1.1. ZeeuwZe.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ZeeuwZe.nl

Nadere informatie

1. Hosting Stadskanaal: Hosting Stadskanaal gevestigd te Stadskanaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64710467.

1. Hosting Stadskanaal: Hosting Stadskanaal gevestigd te Stadskanaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64710467. Algemene Voorwaarden - versie 1 januari 2016 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Opzeggingen dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van

Nadere informatie

Toepasselijkheid / uitvoering

Toepasselijkheid / uitvoering Algemene Voorwaarden Panther-IT Artikel 1. Definities 1.1. Panther-IT: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24378209. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign Algemene voorwaarden Leadline Webdesign 1. Definities 1. Leadline Webdesign, hierna te noemen Leadline: een zelfstandige onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting & Domein registratie TideStream.com Versie 14-08-2008

Algemene Voorwaarden Hosting & Domein registratie TideStream.com Versie 14-08-2008 Algemene Voorwaarden Hosting & Domein registratie TideStream.com Versie 14-08-2008 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Provider: het bedrijf TideStream,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Joey Cramer Websites

Algemene voorwaarden Joey Cramer Websites Algemene voorwaarden Joey Cramer Websites Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen, Joey Cramer Websites te Amsterdam (KvK.

Nadere informatie