Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Artikel 1. Definities 1.1. LvdM (Webhosting) Productions in ingeschreven bij de KvK te Purmerend met nummer: De opdrachtgevende partij: de natuurlijke of rechtspersoon die met LvdM (Webhosting) Productions een overeenkomst heeft afgesloten Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering 2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van LvdM (Webhosting) Productions zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing Indien de opdrachtgevende partij in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor LvdM (Webhosting) Productions alleen bindend indien en voor zover deze door LvdM (Webhosting) Productions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard LvdM (Webhosting) Productions is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. Artikel 3. Verplichtingen LvdM (Webhosting) Productions 3.1. Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert LvdM (Webhosting) Productions dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap LvdM (Webhosting) Productions spant zich in om de gegevens die de opdrachtgevende partij opslaat op de apparatuur van LvdM (Webhosting) Productions zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. De opdrachtgevende partij bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten LvdM (Webhosting) Productions spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de opdrachtgevende partij te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgevende partij 4.1. De opdrachtgevende partij stelt LvdM (Webhosting) Productions steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer De opdrachtgevende partij onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van wettelijk (auteursrechtelijk) verboden materiaal, zoals mp3, warez, racistische en/of discriminerende uitingen LvdM (Webhosting) Productions staat het versturen van ongevraagde (SPAM) niet toe De opdrachtgevende partij onthoudt zich ervan overige opdrachtgevende partijen of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de opdrachtgevende partij verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan de opdrachtgevende partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks LvdM (Webhosting) Productions, overige opdrachtgevende partijen of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. LvdM (Webhosting) Productions kan bij overbelasting en/of schade aan de server of aan derden de server/hostingaccount(s) blokkeren zonder de klant vooraf te informeren De opdrachtgevende partij vrijwaart LvdM (Webhosting) Productions van alle juridische claims met betrekking tot de door de opdrachtgevende partij opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke De opdrachtgevende partij zal zich houden aan de Netiquette Zonder toestemming van LvdM (Webhosting) Productions is het de opdrachtgevende

2 partij verboden de door LvdM (Webhosting) Productions verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform boven- en onderstaande punten voor rekening van de opdrachtgevende partij LvdM (Webhosting) Productions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de de opdrachtgevende partij ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens LvdM (Webhosting) Productions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden De opdrachtgevende partij is verplicht voldoende materiaal te leveren aan LvdM (Webhosting) Productions en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het LvdM (Webhosting) Productions mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren De opdrachtgevende partij verklaart dat het op de servers geplaatste materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat De opdrachtgevende partij toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal te gebruiken. Artikel 5. Prijzen 5.1. Alle prijzen zijn over het algemeen exclusief BTW vermeld. Indien het inclusief is, zal dit duidelijk worden neergezet Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van LvdM (Webhosting) Productions zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen 6.1. Indien is overeengekomen, dat LvdM (Webhosting) Productions voor de opdrachtgevende partij zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of Ipadressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. LvdM (Webhosting) Productions vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd De opdrachtgevende partij kan uitsluitend uit de bevestiging van LvdM (Webhosting) Productions, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgevende partij en is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgevende partij vrijwaart LvdM (Webhosting) Productions tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam LvdM (Webhosting) Productions geen bemiddeling heeft verleend. Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 7.1. In geval de opdrachtgevende partij enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover LvdM (Webhosting) Productions niet nakomt is LvdM (Webhosting) Productions zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde diensten terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van LvdM (Webhosting) Productions op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

3 Artikel 8. Betalingsvoorwaarden 8.1. De opdrachtgevende partij dient de facturen van LvdM (Webhosting) Productions via de op de site van LvdM (Webhosting) Productions beschikbare betalingsmethoden volledig te voldoen. De facturen dienen vooraf, ten hoogste 7 dagen na het uitschrijven van de rekening, te worden voldaan. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de de opdrachtgevende partij die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgevende partij binnen de gestelde termijn is LvdM (Webhosting) Productions gerechtigd hosting- en andere diensten te onderbreken Na uitblijven van betaling worden vijftien dagen na vervaldatum van de factuur alle hostingdata van de opdrachtgevende partij, inclusief site en berichten, definitief verwijderd. LvdM (Webhosting) Productions is niet verantwoordelijk voor het hieruit mogelijk voortvloeiende verlies van data Alle door LvdM (Webhosting) Productions uit de overeenkomst met de opdrachtgevende partij voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgevende partij Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgevende partij, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgevende partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgevende partij wordt gelegd, de opdrachtgevende partij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden In bovenstaande gevallen heeft LvdM (Webhosting) Productions voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van LvdM (Webhosting) Productions vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Artikel 9. Aansprakelijkheid 9.1. LvdM (Webhosting) Productions aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit deze Algemene Voorwaarden blijkt De totale aansprakelijkheid van LvdM (Webhosting) Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 250 (tweehonderdvijftig) Euro Aansprakelijkheid van LvdM (Webhosting) Productions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten Buiten de in artikel 9.2 genoemde gevallen rust op LvdM (Webhosting) Productions geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LvdM (Webhosting) Productions De aansprakelijkheid van LvdM (Webhosting) Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgevende partij LvdM (Webhosting) Productions onverwijld en deugdelijk via de site van LvdM (Webhosting) Productions in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LvdM (Webhosting) Productions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd

4 mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LvdM (Webhosting) Productions in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgevende partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LvdM (Webhosting) Productions meldt De opdrachtgevende partij vrijwaart LvdM (Webhosting) Productions voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgevende partij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door LvdM (Webhosting) Productions geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de opdrachtgevende partij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten. Artikel 10. Overmacht In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat LvdM (Webhosting) Productions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van LvdM (Webhosting) Productions kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 11. Duur en beëindiging De overeenkomst voor (web)hostingdiensten wordt aangegaan voor de door de opdrachtgevende partij gekozen periode van betaling. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van opzegging steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen De overeenkomst voor (web)hostingdiensten kan uitsluitend schriftelijk bij LvdM (Webhosting) Productions worden opgezegd Indien de opdrachtgevende partij enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft LvdM (Webhosting) Productions het recht alle met betrokken de opdrachtgevende partij gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van LvdM (Webhosting) Productions op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Artikel 12. Geheimhouding Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van LvdM (Webhosting) Productions of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd Indien de opdrachtgevende partij een wijziging in deze voorwaarden niet wil

5 accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Artikel 14. Reclame Bij gebreke van verplichtingen van LvdM (Webhosting) Productions dient de opdrachtgevende partij, uiterlijk 30 dagen na waarneming schriftelijk bij LvdM (Webhosting) Productions melding te maken. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van LvdM (Webhosting) Productions Indien LvdM (Webhosting) Productions de reclame gegrond acht, worden na overleg met de opdrachtgevende partij de relevante producten of diensten vervangen of vergoed De maximale vergoeding is gelijk aan de door de opdrachtgevende partij betaalde prijs over het product of dienst, met een maximaal van 3 jaar terug Reclame schort verplichtingen van de opdrachtgevende partij niet op. Artikel 15. Slotbepalingen Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612.

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a Artikel 1. Definities 1.1. Evria Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder dossiernummer 04074424. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Piwi-Web: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14097251 te Roermond. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Piwi-Web

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Algemene Voorwaarden Luna Versie: 1.0 Inleiding Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Luna. Deze

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie