Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Artikel 1. Definities 1.1. Runesa: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Runesa een Overeenkomst heeft gesloten Overeenkomst: De Algemene voorwaarden, alsmede het (elektronisch) bestelformulier op de Website dan wel een offerte van Runesa Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten Overeenkomst Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan Website: Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering 2.1. Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van Runesa zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Runesa alleen bindend indien en voor zover deze door Runesa uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard Runesa is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten. Artikel 3. Communicatie 3.1. Iedere communicatie tussen Runesa en Opdrachtgever zal elektronisch, schriftelijk dan wel telefonisch geschieden De door Runesa ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Artikel 4. Verplichtingen / rechten Runesa 4.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Runesa dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap Runesa spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de Website dan wel per elektronische berichtgeving worden verstrekt Runesa behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van Runesa. Runesa zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Runesa zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn. Artikel 5. Verplichtingen / rechten Opdrachtgever 5.1. Opdrachtgever stelt Runesa steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, en desgevraagd, zijn/haar bankof gironummer Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal dat in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). Daarbij staat Runesa het versturen van ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie per (SPAM) niet toe Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is uitsluitend toegestaan wanneer dit expliciet bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald en uitsluitend voor zover dergelijk materiaal in Nederland legaal opgeslagen en verspreid mag worden. Pagina 1/6

2 5.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Runesa, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Runesa zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen om zulk misbruiktegen te gaan Opdrachtgever vrijwaart Runesa van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette Zonder toestemming van Runesa is het Opdrachtgever verboden de door Runesa verschafte gebruikersnamen of wachtwoorden aan derden over te dragen Runesa heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Runesa niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Runesa bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaalte leveren aan Runesa en haarvoldoende medewerking te verlenen, zodat het Runesa mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren Het door Opdrachtgever aan Runesa geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbaretekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzijschriftelijk anders overeengekomen tussen Runesa en Opdrachtgever Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Runesa, dat al het door Opdrachtgever aan Runesa verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Runesa te laten gebruiken bij de uitvoering van deopdracht. Artikel 6. Notice en Takedown procedure 6.1. Runesa hanteert een klachtenprocedure waarmee derden ("klagers") een klacht kunnen indienen dat haar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Runesa of haarjuridisch adviseurs gerechtvaardigd is, is Runesa gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Runesa in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een klager of aan de bevoegde instanties. Runesa zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Runesa gerechtigd hiervan aangifte te doen. Runesa kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Runesa verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek Bij herhaaldelijke klachten over door Opdrachtgever aangeboden informatie is Runesa gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of de Dienst te beëindigen Opdrachtgever vrijwaart Runesa voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Runesa is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Runesa in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht. Artikel 7. Prijzen en offertes 7.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Runesa zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard Runesa behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt per elektronische berichtgeving. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van Pagina 2/6

3 de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld Offertes van Runesa zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Runesa het recht de prijzen hierover aan te passen. Artikel 8. Overeenkomst / levertijd 8.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Runesa wordt ontvangen Door Runesa opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan Opdrachtgever binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze ontbinden middels mededeling daarvan aan Runesa. Artikel 9. Wijziging opdracht 9.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever Indien Runesa, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Runesa gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij Runesa of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen Het is Runesa toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien Runesa door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Artikel 11. Gebruiksrechten Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verleent Runesa Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, om vat het gebruiksrecht van Runesa uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen Indien is overeengekomen, dat Runesa voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van Pagina 3/6

4 een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het overeengekomen. Na het verstrijken van 30 (dertig) in dit artikel bepaalde. dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn vereist, van rechtswege in verzuim. afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende Runesa is te allen tijde gerechtigd om ter zake regels en procedures van de desbetreffende van de levering van haar producten en diensten registrerende instanties, waaronder de Stichting (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, Internet Domeinregistratie Nederland. De bijvoorbeeld door middel van een aan Runesa desbetreffende instantie beslist over de toekenning verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de van een domeinnaam en/of IP-adressen. Runesa levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol ontvangen. Voorts is Runesa gerechtigd om en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar gehonoreerd. keuze van Runesa aan te geven vorm, bijvoorbeeld Opdrachtgever kan uitsluitend uit de een bankgarantie. Runesa zal in zodanig geval haar elektronische bevestiging van Runesa, waarin producten en diensten pas leveren nadat de vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is gewenste zekerheid is verkregen. geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een Alle door Runesa uit de Overeenkomst met factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor registratie. rekening van Opdrachtgever Domeinnamen worden geregistreerd op naam Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig naast het verschuldigde bedrag en de daarop verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en verschenen rente, gehouden tot een volledige de domeinnaam. vergoeding van zowel buitengerechtelijke als Opdrachtgever vrijwaart Runesa tegen iedere gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de aanspraak van derden in verband met het gebruik kosten voor advocaten, deurwaarders en van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van incassobureaus. de domeinnaam Runesa geen bemiddeling heeft De vordering tot betaling is direct opeisbaar verleend. ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement De minimum duur van de Overeenkomst met wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen gekozen domeinextentie. van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling wordt ontbonden. over het gehele overeengekomen bedrag heeft In bovenstaande gevallen heeft Runesa voorts verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom het recht de Overeenkomst of het nog niet van Runesa. uitgevoerde gedeelte daarvan zonder In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit ingebrekestelling of rechterlijke interventie te de overeenkomst tegenover Runesa niet nakomt is beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht Runesa zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de van Runesa vergoeding te verlangen voor eventuele geleverde goederen terug te nemen, in welk geval schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. dan ook zonder gerechtelijke interventie de Artikel 15. Aansprakelijkheid overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht Runesa aanvaardt wettelijke verplichtingen tot van Runesa op vergoeding van schade, gederfde schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. winst en interest De totale aansprakelijkheid van Runesa Artikel 14. Betalingsvoorwaarden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming Opdrachtgever dient de door Runesa van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van uitgeschreven rekening via overmaking te voldoen. directe schade tot maximaal het bedrag van de voor Betalingen dienen ten hoogste 30 (dertig) die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). dagen na het uitschrijven van de rekening, te Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een geschieden, tenzij schriftelijk anders is duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan Pagina 4/6

5 zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro Aansprakelijkheid van Runesa voor indirect schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Runesa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Runesa is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Runesa geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Runesa De aansprakelijkheid van Runesa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Runesa onvervuild en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Runesa ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Runesa in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Runesa meldt Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Provider lijdt ten gevolgde van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst Opdrachtgever vrijwaart Runesa voor alle aanspraken van derden. Artikel 16. Overmacht In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Runesa door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Runesa kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigingd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 17. Duur en beëindiging De Overeenkomst voor hosting- en domeinnaamdiensten wordt aangegaan de termijn die in de Overeenkomst staat aangegeven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde aangegeven periode Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst na de minimumtermijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst steeds opzeggen met een opzegtermijn van 1 (één) maand Bij opzegging bedoeld in het vorige lid zal Runesa eventueel vooruit betaalde maar door opzegging onverschuldigd geworden bedragen terugbetalen De Overeenkomst voor hostingdiensten kan door Partijen via hetzelfde kanaal als waarlangs Opdrachtgever de aanvaarding heeft medegedeeld, alsmede schriftelijk (waaronder begrepen per ) of via het controlepaneel of administratief account (indien aanwezig) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand Alle Overeenkomsten voor andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen Indien Opdrachtgever enige op hem rustende Pagina 5/6

6 verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Runesa het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Runesa op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Artikel 18. Geheimhouding Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Artikel 19. Personeel Opdrachtgever zal werknemers van Runesa die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Runesa voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Runesa in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Runesa. Onder werknemers van Runesa worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Runesa of van één van de aan Runesa gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Runesa of van één van de aan Runesa gelieerde ondernemingen waren. Artikel 20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Runesa behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Runesa of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Artikel 21. Slotbepalingen Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact gegevens Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per contact met ons op. Runesa Mulderspark 1a 9351 NR Leek Pagina 6/6

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612.

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Brainwave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie

geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Fidenti: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63471992. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Fidenti een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Piwi-Web: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14097251 te Roermond. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Piwi-Web

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a Artikel 1. Definities 1.1. Evria Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder dossiernummer 04074424. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Artikel 1. Definities 1.1. TotallyHosted: TotallyHosted V.O.F ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39087225. 1.2. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Er bestaat onderscheid in drie verschillende SLA s, waaruit u kunt kiezen. SLA Small Er wordt service verleend aan de klant omtrent: - Websites (PHP/HTML/CSS) + Website content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Artikel 1. Definities 1.1. LvdM (Webhosting) Productions in ingeschreven bij de KvK te Purmerend met nummer: 57119465. 1.2. De opdrachtgevende partij:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie