Aanvullende algemene voorwaarden voor Lyoness-leden voor het gebruik van de uitgebreide ledenvoordelen Versie: april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende algemene voorwaarden voor Lyoness-leden voor het gebruik van de uitgebreide ledenvoordelen Versie: april 2012"

Transcriptie

1 Aanvullende algemene voorwaarden voor Lyoness-leden voor het gebruik van de uitgebreide ledenvoordelen Versie: april 2012 Preambule Lyoness Europe AG, gevestigd aan de Bahnhofstrasse 22, CH-9740 Buchs, ingeschreven in het handelsregister van het kanton St. Gallen onder nummer CH , exploiteert een internationale inkoopgemeenschap, die het deelnemers (hierna genoemd leden ) mogelijk maakt, door de aanschaf van goederen en diensten bij Lyoness-loyaltypartners (hierna genoemd loyaltypartners ) voordelen te ontvangen (hierna genoemd Lyoness-loyaltyprogramma ). Contractpartner van de leden is Lyoness Europe AG (hierna genoemd Lyoness ). Tussen de leden en Lyoness bestaat een contractuele relatie op basis van de registratie van het lid voor het Lyonessloyaltyprogramma en de daarvoor geldende algemene voorwaarden (hierna genoemd AV ). Op basis van de bestaande regeling ontvangt het lid in het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma cashbackvoordelen en vriendschapsbonussen. Met het accepteren van deze aanvullende algemene voorwaarden (hierna genoemd AAV ) kan het lid van de hieronder nader omschreven, uitgebreide ledenvoordelen gebruik maken. Lyoness wordt in Nederland vertegenwoordigd door Lyoness Nederland BV, gevestigd in het World Trade Center Rotterdam, Beursplein 37, 14de verdieping, units 1468 en 1469 (hierna genoemd Lyoness Nederland ). 1.) Voorwerp van de overeenkomst, contractpartijen 1.1. Het lid heeft voor de duur van zijn lidmaatschap in navolging van deze AAV het recht van de uitgebreide ledenvoordelen gebruik te maken De reeds overeengekomen AV zijn onverkort van toepassing. 2.) Contractbasis 2.1. Met het accepteren van deze AAV heeft het lid het recht om gebruik te maken van de uitgebreide ledenvoordelen. Voorwaarde hiervoor is dat het lid conform de AV lid blijft van het Lyonessloyaltyprogramma De in de AV gedefinieerde begrippen zijn onverkort van toepassing op onderhavige AAV. 3.) Aansprakelijkheid 3.1. Artikel 3 van de AV is onverkort van toepassing Het lid heeft met het aanvaarden van deze AAV recht op de hierin nader omschreven uitgebreide ledenvoordelen uit het Lyoness-loyaltyprogramma, in zoverre de hiernavolgende voorwaarden nagekomen worden. Het lid heeft geen recht op verdere compensatie of onkostenvergoeding van welke aard dan ook. 4.) Lyoness-loyaltyprogramma 4.1. Op grond van onderhavige AAV ontvangt het lid bovenop de overige voordelen (cashback en vriendschapsbonus) de uitgebreide voordelen van het Lyoness-loyaltyprogramma. De uitgebreide ledenvoordelen omvatten de volgende voordelen, die in artikel 7 hieronder nader omschreven worden: loyaltycommissie, loyaltycredit, loyaltycash, Re-Cash, partnercommissie, bonusunit(s), gratis extraunits door categorieoverboeking, volumecommissie en volumebonus Voor de berekening van de uitgebreide ledenvoordelen worden op de persoonlijke loyaltyrekening van het lid tegoeden conform de onderhavige AAV geboekt. Deze tegoeden ontstaan uit de eigen aankopen en tegoedbonaanbetalingen van het lid. Daarnaast ontstaan er uitgebreide ledenvoordelen als gevolg van aankopen van directe en indirecte leden volgens artikel 4.4. De hoogte van het tegoed ontstaat uit het aankoop- resp. tegoedbonaanbetalingsvolume vermenigvuldigd met de procentuele boekingswaarde (persoonlijk ledenvoordeel minus cashback) die voor de loyaltypartner geldig is bij wie de aankoop gedaan werd of bij wie de aanbetaalde tegoedbon besteld werd. Doet een lid bijvoorbeeld een aankoop ter waarde van 500 euro bij een loyaltypartner, bij wie een procentuele boekingswaarde van 5% geldt, dan ontstaat een tegoed van 25 euro. De tegoeden worden afhankelijk van de keuze van het lid volgens artikel 6.1 in boekingsunits ter waarde van 50, 150, 400, of euro (hierna genoemd units ) omgezet, die vervolgens in het persoonlijke boekingsprogramma volgens artikel 6 geboekt worden. Het tegoed op de loyaltyrekening en de units dienen alleen voor het genereren van loyaltyvoordelen en worden niet uitbetaald De procentuele boekingswaarde is gebaseerd op de tussen Lyoness en de desbetreffende loyaltypartner overeengekomen voorwaarden (marge) en varieert derhalve per loyaltypartner, branche en land en geeft, door vermenigvuldiging met het aankoop- of aanbetalingsvolume, de hoogte van het tegoed. De desbetreffende geldende procentuele boekingswaarden worden door Lyoness conform artikel 4.2 en 7.6 in de AV bekend gemaakt Bovendien geniet het lid ook de voordelen over de units, die bij de leden geboekt worden die door het lid direct en indirect aanbevolen werden (hierna genoemd lifeline ). Dat betekent, dat de aan het lid toegekende units ook aan diens directe en indirecte aanbevelers worden toegekend voor het op gelijke wijze verkrijgen van ledenvoordelen. De units van de door een lid (aanbeveler) direct en indirect aanbevolen leden worden in de lifeline van de aanbeveler in het zogenaamde binaire boekingsprogramma ingedeeld, d.w.z. in een boomstructuur waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen een onderen bovengedeelte. De units van direct aanbevolen leden worden bij de aanbeveler in directe lijn in het binaire boekingsprogramma afwisselend in het boven- dan wel ondergedeelte ingedeeld, tenzij de aanbeveler een andere indeling kiest. Op dezelfde wijze worden de units van door de direct aanbevolen leden zelf verder aanbevolen leden ingedeeld. Op deze manier kunnen de in de lifeline ontstane units bij de aanbeveler altijd in het boven- of ondergedeelte van het binaire boekingsprogramma ingedeeld worden De volgende tabel biedt een overzicht van alle ledenvoordelen, die een lid voor een aankoop in het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma ontvangt. De Cashback en de tegoeden ontvangt het lid dat de aankoop gedaan heeft, en de vriendschapsbonussen ontvangen de directe resp. de indirecte aanbeveler van het lid. Lyoness-loyaltyprogramma* Cashback Uitbetalingswaarde: tot 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% + loyaltyvoordeel Procentuele boekingswaarde: tot 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X% Op basis van de tegoeden ontstaan de units, waarover loyaltycommissie, loyaltycredit, resp. loyaltycash, partnercommissie, bonusunits, categorieoverboekingen, volumecommissie en volumebonus conform artikel 7 berekend worden. = ledenvoordeel (persoonlijk) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X% + vriendschapsbonus direct tot 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% + vriendschapsbonus indirect tot 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% = ledenvoordeel (totaal) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X% *Alle %-weergaven zijn gebaseerd op de waarde van een aankoop door het lid of op aanbetalingen voor een bindende bestelling van tegoedbonnen in het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma. 5.) Aanbetalingen van tegoedbonnen en het premiumlidmaatschap 5.1. Naast aankopen in het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma kan het lid tevens loyaltyvoordelen genereren door originele tegoedbonnen resp. giftcards te bestellen of hiervoor een aanbetaling te doen. De aanbetaling wordt in dit geval voor dezelfde waarde ook als tegoed conform artikel 4.2 van onderhavige AAV op de persoonlijke loyaltyrekening van het lid geboekt. Bij een aanbetaling worden

2 echter geen cashbackvoordeel of vriendschapsbonussen uitgekeerd Het lid heeft de mogelijkheid om originele tegoedbonnen resp. giftcards bindend te bestellen en daarop een aanbetaling te doen. De aanbetaling moet daarbij ten minste overeenkomen met het betreffende percentage persoonlijk ledenvoordeel (bestaande uit cashback en loyaltyvoordeel) van de door het lid gekozen loyaltypartner. Een recht op terugbetaling van de aanbetaling bestaat, behoudens andere bepalingen in de AV en de AAV, niet Aanbetalingen voor bestelde originele tegoedbonnen resp. giftcards komen niet te vervallen. Tot aan het tijdstip van de volledige betaling van de bestelde originele tegoedbonnen resp. giftcards kan er te allen tijde van loyaltypartner gewisseld worden. Hierdoor kunnen de ledenvoordelen veranderen, omdat deze per loyaltypartner verschillend zijn. Hierbij wordt verwezen naar artikel 4.3 AAV Het lid kan premiumlid worden, als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is: a) Volledig betaalde (en geboekte) aankopen, met gebruikmaking van de Cashback Card, tegoedbonnen en/of via online shopping, voor een totaalbedrag van binnen een tijdsbestek van 12 maanden. b) Bedragen, die tot aan het bereiken van een totaal van volgens artikel 5.4 AAV a) ontbreken, kunnen door verrichte (en geboekte) aanbetalingen voor originele tegoedbonnen resp. giftcards gecompenseerd worden. Hierbij is in de verhouding een vermenigvuldigingsfactor 10 van toepassing (een aanbetaling van bijvoorbeeld komt dus overeen met een aankoopvolume van ). c) Verrichte (en geboekte) aanbetalingen voor originele tegoedbonnen resp. giftcards ter waarde van (premium-tegoedbonaanbetaling) Tegoedbonaanbetalingen zijn tot een bedrag van toegestaan, als het lid tegelijk met de tegoedbonaanbetaling tegoedbonnen ter waarde van 200 koopt. Aanbetalingen ter waarde van zijn alleen toegestaan, als het lid tegelijk met de tegoedbonaanbetaling tegoedbonnen ter waarde van 500 koopt. Heeft een lid aanbetalingen gedaan ter waarde van 2.000, dan zijn verdere aanbetalingen slechts dan mogelijk, als het lid minimaal een equivalent van het bedrag dat aanbetaald moet worden eerst door eigen aankopen heeft bereikt. Uitzondering op het gestelde in art. 5.5 vormen leden, die het Lyoness-loyaltyprogramma aantoonbaar in het kader van hun bedrijfsvoering gebruiken Premiumleden ontvangen extra service-ondersteuning in het Lyoness-loyaltyprogramma (Cashback Card Gold, Cashback Magazine enz.). 6.) Boekingscategorieën, boekingsunits, boekingen 6.1. De tegoeden conform artikel 4.2. AAV (ook boekingswaarden genoemd) worden op de persoonlijke loyaltyrekening van het lid geboekt. Met de verzamelde boekingswaarden kan het lid in de verschillende boekingscategorieën (BC) als volgt units creëren: Unit/boekingswaarde (in euro) Boekingscategorie: I II III IV V Boekingswaarde Unit Vanaf het bereiken van de voor de unit in de desbetreffende boekingscategorie noodzakelijke boekingswaarde ontstaat een unit De boeking van de units vindt conform het bovengenoemde artikel 4.4. in het binaire boekingsprogramma plaats, d.w.z. om op het voor toekenning van de uitgebreide ledenvoordelen noodzakelijke aantal units te komen, dienen altijd zowel het boven- als ondergedeelte evenredig met units gevuld te worden en wel als volgt: 35/35 in boekingscategorie I, 30/30 in boekingscategorie II, en 25/25 in de boekingscategorieën III-V. De uit eigen aankopen ontstane units kan een lid naar believen in het bovenste of onderste deel van het binaire boekingsprogramma indelen conform artikel 4.2. AAV. Units uit de lifeline conform artikel 4.4 worden altijd in dat gedeelte van het boekingsprogramma geboekt waar zich ook de eerste unit van het aanbevolen lid bevindt De boeking van units op basis van de verzamelde boekingswaarden vindt wekelijks plaats. Als het lid in het Online Office geen andere keuze aangeeft, worden de vergoedingen omgezet in units in BC I. Na de wekelijkse verrekening van de uitgebreide ledenvoordelen kunnen geboekte units niet meer worden gewijzigd. 7.) Uitgebreide ledenvoordelen 7.1. In het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma kan het lid de in onderhavig artikel 7 beschreven uitgebreide ledenvoordelen ontvangen, indien het lid aan de in dit artikel genoemde voorwaarden voldoet. De berekening van alle uitgebreide ledenvoordelen vindt wekelijks plaats, rekening houdend met alle geboekte relevante units Loyaltycommissie: Over geboekte units ontvangt het lid loyaltycommissie. Als in het persoonlijke boekingsprogramma van het lid units in een vooraf vastgelegd aantal (zie volgende tabel) geboekt zijn, ontvangt het lid de in de volgende tabel weergegeven loyaltycommissies, mits bij vier direct aanbevolen leden ten minste één unit in boekingscategorie I geboekt is: Loyaltycommissie per boekingscategorie (in euro) Aantal geboekte units (boven/beneden) na een geboekte unit van het lid BC I 8,00 12,00 16,00 24,00 32,00 40, BC II 24,00 36,00 48,00 72,00 96,00 120, BC III 80,00 120,00 160,00 240,00 320,00 400, BC IV 240,00 360,00 480,00 720,00 960, , BC V 800, , , , , , Loyaltycommissies worden conform artikel 7.4 van de AV aan het lid uitbetaald Loyaltycash: Voor iedere unit, ontstaan uit eigen aankopen door het lid (niet uit aanbetaalde bestellingen), ontvangt het lid bovenop de loyaltycommissie loyaltycash, mits deze unit gevolgd is door de in onderstaande tabel aangegeven aantallen volgende units. Loyaltycash per boekingscategorie (in euro) Aantal geboekte units (boven/beneden) volgend op een geboekte unit van het lid BC I ,00 BC II ,00 - BC III , BC IV , BC V , Loyaltycash wordt conform artikel 7.4 van de AV aan het lid uitbetaald.

3 7.4. Loyaltycredit: Voor iedere unit, ontstaan uit eigen aankopen door het lid (niet uit aanbetaalde bestellingen), ontvangt het lid bovenop de loyaltycommissie loyaltycredit, mits deze unit gevolgd is door de in onderstaande tabel aangegeven aantallen volgende units. Loyaltycredit heeft niet als voorwaarde, dat van aanbevolen leden reeds units geboekt werden. Loyaltycredit per boekingscategorie (in euro) Aantal geboekte units (boven/beneden) volgend op een geboekte unit van het lid BC I ,00 BC II ,00 - BC III , BC IV , BC V , Loyaltycredit wordt niet uitbetaald, maar kan in de vorm van tegoedbonnen voor aankopen bij Lyoness-loyaltypartners gebruikt worden Re-Cash: Het lid kan eigen aanbetalingen laten uitbetalen, indien de optie Re-Cash gekozen wordt in het Online Office. Kiest het lid voor deze Re-Cash-functie, dan gaan vergoedingen die ontstaan uit de eigen aankopen van het lid (gebruik makend van tegoedbonnen, de Cashback Card en door middel van online shopping conform artikel 4 van de AV) niet naar de persoonlijke loyaltyrekening voor de berekening van loyaltyvoordelen, maar worden aan het lid conform artikel 7.4 van de AV uitbetaald, echter tot de maximale hoogte van de gedane aanbetaling. Alle uitgebreide ledenvoordelen voor de unit blijven verder onverkort van kracht, echter na het bereiken van het voor toekenning van de uitgebreide ledenvoordelen noodzakelijke aantal units in de betreffende boekingscategorie, conform art. 6.2, wordt geen loyaltycredit maar loyaltycash uitgekeerd, minus de aanbetalingswaarde van de betreffende unit. Daarmee verandert bij de categorieoverboeking ook de status van de unit, namelijk van een unit uit aanbetaling naar een unit uit aankopen. De uit artikel 5.4 en 5.5. voor het lid voorvloeiende rechten blijven onverkort van kracht Partnercommissie: Over de loyaltycommissie, die direct door de aanbeveler aanbevolen leden en diens direct aanbevolen leden conform artikel 7.2 ontvangen, ontvangt de aanbeveler partnercommissie. Deze partnercommissie bedraagt 18,75% van de loyaltycommissie van direct aanbevolen leden resp. 6,25% van de loyaltycommissies van de door hen direct aanbevolen leden. Er bestaat geen recht op partnercommissie voor andere dan de hiervoor genoemde indirect aanbevolen leden. Het recht op partnercommissie bestaat alleen dan, als de aanbeveler ten tijde van de berekening zelf recht op loyaltycommissie heeft (zoals omschreven in art. 7.2) Bonusunits: Wordt een vooraf vastgelegd aantal units in dezelfde boekingscategorie ten gunste van een lid geboekt en heeft het lid ten tijde van de berekening het recht op loyaltycommissie, dan ontvangt het lid een gratis bonusunit in de desbetreffende boekingscategorie conform de navolgende tabel: Bonusunits per boekingscategorie Aantal geboekte units (boven/beneden) volgend op een geboekte unit van het lid BC I - Bonusunit Bonusunits Bonusunit Bonusunit BC II - Bonusunit Bonusunit Bonusunit Bonusunit BC III - Bonusunit Bonusunit Bonusunit Bonusunit BC IV - Bonusunit Bonusunit Bonusunit Bonusunit BC V - Bonusunit Bonusunit Bonusunit Bonusunit Boekingsprogramma - Continentaal Persoonlijk Nationaal Continentaal De bonusunits worden in het boekingsprogramma van het lid geboekt en komen voor loyaltycommissie, verdere bonusunits en categorieoverboekingen conform artikel 7.8 in aanmerking, echter niet voor loyaltycash, loyaltycredit, volumecommissie en volumebonus. De bonusunits ontvangt het lid steeds in zijn persoonlijke boekingsprogramma. Voor het continentale en nationale boekingsprogramma wordt altijd uitgegaan van het land waar het lid is geregistreerd Unit-categorieoverboeking: Als het lid de conform de navolgende tabel noodzakelijke aantallen units in de desbetreffende boekingscategorie bereikt heeft, ontvangt het een gratis duplicaatunit in de eerstvolgende hogere boekingscategorie, voor zover het lid zelf recht op loyaltycommissie heeft (unit-categorieoverboekingen). Over deze units kan het lid loyaltycommissie, bonusunits en verdere duplicaatunits ontvangen. Het lid heeft echter geen recht op loyaltycash, loyaltycredit, volumecommissie en volumebonus over deze units. Ontstaat bij een ander lid in de lifeline van het lid een duplicaatunit door een unit-categorieoverboeking, dan wordt deze eveneens aan het lid toegeschreven (hierbij wordt verwezen naar artikel 4.4 van onderhavige AAV). Bonusunits per boekingscategorie Aantal geboekte units (boven/beneden) volgend op een geboekte unit van het lid3 BC I Unitcategorieoverboeking BC Il Unitcategorieoverboeking BC Ill Unitcategorieoverboeking BC IV Unitcategorieoverboeking BC V Boeking Lid Lid Lid 7.9. Volumecommissie: Over geboekte units uit het gehele aankoopnetwerk van het lid, d.w.z. inclusief het totale aantal direct en indirect aanbevolen leden, oftewel de lifeline, ontvangt het lid volumecommissie, mits het lid ten minste carrièreniveau 1 (hierbij wordt verwezen naar artikel tot van onderhavige AAV) bereikt heeft en de voor het desbetreffende carrièreniveau, voor de volumecommissie noodzakelijke aantal punten in een productiemaand conform artikel bereikt heeft. Een productiemaand komt ongeveer overeen met een kalendermaand en verschilt hiervan maar minimaal in verband met systeem- en boekingstechnische redenen. De desbetreffende concrete gegevens over de productiemaanden worden voor ieder kalenderjaar via in het login-gedeelte van de Lyonesswebsite gepubliceerd (hierna genoemd productiemaand ). Als basis voor de berekening van de volumecommissies gelden de geboekte units, die als volgt in punten omgerekend worden:

4 Punt(en) per geboekte unit Boekingscategorie I II III IV V Unitwaarde (in euro) = Punt(en) Carrièreniveau: Om een carrièreniveau te bereiken, is in een productiemaand kwalificatie en in de daaropvolgende productiemaand bevestiging noodzakelijk. Voor de kwalificatie evenals voor de bevestiging is het noodzakelijk dat het benodigde puntentotaal voor een carrièreniveau, rekening houdend met de 50%-regel (zie artikel 7.9.3) binnen een productiemaand wordt bereikt. Als carrièreniveau 1 bevestigd wordt, blijft dit gedurende de komende twaalf productiemaanden geldig, vanaf bevestigd carrièreniveau 2 gedurende de daaropvolgende zes productiemaanden. Wordt een lid binnen een productiemaand premiumlid, dan geldt dit als bevestigd carrièreniveau 1, ook voor de actuele productiemaand en voor de duur van het betreffende carrièreniveau. Als het lid voor de eerste keer een carrièreniveau bereikt, ontvangt het een welkomstgeschenk Verlenging van het carrièreniveau: Wordt tijdens de geldigheidsperiode van een carrièreniveau ten minste één keer het carrièreniveau opnieuw bevestigd, dan wordt de geldigheidsduur automatisch voor twaalf (carrièreniveau 1) resp. zes (carrièreniveau 2 en hoger) verdere productiemaanden verlengd. Wordt de verlenging van het carrièreniveau binnen die periode niet bereikt, dan geldt het daaronder liggende carrièreniveau als bevestigd %-regel: Voor kwalificatie, bevestiging of verlenging van een carrièreniveau worden max. 50% van de punten van een direct aanbevolen lid en diens lifeline (directe lijn) geteld, d.w.z. dat het lid over ten minste twee directe lijnen moet beschikken (bijv.: totaal aantal benodigde punten voor carrièreniveau 3 = 500; voor het bereiken van dit carrièreniveau worden maximaal 250 punten per directe lijn geteld) Perfectie van het carrièreniveau: worden na de bevestiging van één van de carrièreniveaus 4 tot 8 binnen een productiemaand ten minste vijf directe lijnen volgens de in volgende tabel weergegeven carrièreniveaus bevestigd, dan geldt het desbetreffende carrièreniveau van het lid als geperfectioneerd. Hierdoor ontstaat een onbeperkt recht op vergoedingen conform het geperfectioneerde carrièreniveau. Perfectie van het carrièreniveau 1 directe lijn in carrièreniveau directe lijn in carrièreniveau directe lijn in carrièreniveau directe lijn in carrièreniveau directe lijn in carrièreniveau = geperfectioneerd carrièreniveau Volumecommissierecht: Alle in een productiemaand geboekte units van de lifeline van een lid worden conform artikel 7.9 van onderhavige AAV in punten omgerekend en opgeteld. Van dit puntenaantal wordt het puntentotaal van de andere leden uit de lifeline van het lid, die ook ten minste een carrièreniveau bereikt hebben, afgetrokken (in het vervolg totaal aantal punten/puntentotaal genoemd). De overblijvende punten worden vermenigvuldigd met het volumecommissiebedrag voor het betreffende carrièreniveau (zie onderstaande tabel). De voor de leden uit de lifeline afgetrokken punten worden vergoed volgens de volumecommissie voor het betreffende carrièreniveau van het lid minus de volumecommissie behorend bij het carrièreniveau van het betreffende teamlid in de lifeline, en vermenigvuldigd met de respectievelijke punten. Het lid zal de betaling van de volumecommissie ontvangen in overeenstemming met artikel 7.4. van de AV voor de duur van het respectievelijke carrièreniveau. Volumecommissie per carrièreniveau (in euro) Benodigde totaalpunten per punt 1,250 1,625 1,875 2,125 2,375 2,625 2,875 3, Volumebonus: Voor de in de lifeline van het lid geboekte units ontvangt het lid een volumebonus, mits het lid ten minste het carrièreniveau 2 bereikt heeft en de voor het desbetreffende carrièreniveau voor de volumebonus noodzakelijke aantal punten in die productiemaand behaald heeft. Het geldende carrièreniveau wordt conform artikel tot bepaald. De volumebonus en het noodzakelijke aantal punten zijn conform de navolgende tabel vastgelegd: Volumebonus per carrièreniveau (in euro) Puntentotaal Volumebonus in 200,00 500, , , , , , De verrekening van alle ledenvoordelen wordt overzichtelijk gemaakt in het Online Office van het lid, dat via het login-gedeelte van conform artikel 8 van de AV toegankelijk is. 8.) Beëindiging van de overeenkomst door het lid 8.1. Artikel 13 van de AV is onverkort van toepassing, waarbij voor de afhandeling van de uitgebreide ledenvoordelen in het geval van een beëindiging door het lid navolgende bepalingen van onderhavig artikel 8 aanvullend van toepassing zijn De reeds uitbetaalde uitgebreide ledenvoordelen blijven eigendom van het lid. De op het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst op de aankooprekening aanwezige uitgebreide ledenvoordelen resp. de volledig verdiende uitgebreide ledenvoordelen zullen aan het lid worden uitbetaald, met uitzondering van het tegoed aan loyaltycredit conform artikel 7.4, waarvoor het lid tegoedbonnen van de loyaltypartner ontvangt De aan het lid toegekende units uit het persoonlijke boekingsprogramma, die het lid door eigen aankopen of door tegoedbonaanbetalingen of door in zijn lifeline geboekte units bereikt heeft, komen met beëindiging van de overeenkomst door het lid te vervallen Heeft het lid een tegoedbon besteld en daarvoor een aanbetaling gedaan, dan blijft deze bestelling inclusief aanbetaling ten gunste van het lid ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan. Het lid heeft door de beëindiging van de overeenkomst niet het recht de tegoedbonbestelling ongedaan te maken en de aanbetaling daarvoor terug te ontvangen. Het wettelijke herroepingrecht en artikel 6 van de AV blijven onverkort van kracht. Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid, de voor het volledige tegoedbonbedrag nog ontbrekende bijbetaling te doen. In dit geval ontvangt het lid de tegoedbon na ontvangst van de bijbetaling. Bovendien kan het lid de aanbetaling door middel van de Re-Cash-functie conform artikel 7.5 van onderhavige AAV terugontvangen Bovendien heeft het lid twee alternatieve mogelijkheden om de aanbetalingen evenals de hieruit voortgekomen geboekte units, met gebruikmaking van het bij Lyoness te verkrijgen formulier akte van cessie, met uitzondering van de bonusunits of duplicaatunits (uit unit-categorieoverboekingen), aan een ander lid met dezelfde aanbeveler over te dragen, met een maximum van de oorspronkelijke aanbetalingswaarde. Voor de overdracht aan andere leden heeft het lid de toestemming van Lyoness nodig. Nadat de overeenkomst aan Lyoness voorgelegd is, en indien Lyoness geen gebruik maakt van het voorkeursrecht conform artikel 8.6 van onderhavige AAV, komt de koper in de contractuele positie van het lid, waardoor het lid geen rechten uit de verkochte units ten opzichte van Lyoness meer toekomen. Lyoness zal het lid adequaat ondersteunen bij de identificatie van potentiële kopers.

5 8.6. In het geval van een beoogde unitoverdracht conform artikel 8.5, bestaat een eerste voorkeursrecht ten gunste van Lyoness. De unitoverdracht vindt derhalve uitsluitend plaats op basis van het via Lyoness te verkrijgen formulier akte van cessie, onder de voorwaarde dat Lyoness geen gebruik maakt van het voorkeursrecht. Het verkopende lid is verplicht, het door hem en de koper ondertekende formulier bij Lyoness in te dienen. Indien het lid, binnen tien dagen na datum van ontvangst van het formulier door Lyoness, geen bericht zijdens Lyoness ontvangt, geldt dit als toestemming van Lyoness voor de overdracht en als niet-gebruikmaken van het voorkeursrecht door Lyoness De bestaande lifeline blijft onaangetast door een beëindiging van de overeenkomst en een eventuele overdracht van units conform artikel 8.5 en 8.6. Een overdracht van units conform artikel 8.5 en 8.6 verandert niets aan de plaats van boeking (plaatsing) van bestaande units in het boekingsprogramma. Het kopende lid komt in de contractpositie van het verkopende lid met alle conform artikel 8.5 en 8.6 overgedragen rechten en plichten, zoals deze op het tijdstip van indienen van de Akte van Cessie bij Lyoness geldig waren Het lid heeft niet het recht, zijn uit de contractuele relatie resulterende rechten zonder voorafgaande toestemming van Lyoness aan derden over te dragen Indien een Lid de contractuele relatie met Lyoness heeft beëindigd en indien het voormalig Lid zich binnen één jaar opnieuw als Lid bij Lyoness registreert, dan vindt deze registratie uitsluitend plaats ten gunste van de laatste aanbeveler die bestond ten tijde van de destijds beëindigde overeenkomst. Is een lid door beëindiging van de overeenkomst uitgetreden, dan vervallen zijn rechten om de uitgebreide ledenvoordelen uit aankopen van de lifeline van het lid te ontvangen. Bij een nieuwe registratie komen het lid geen rechten op basis van het voormalig lidmaatschap toe, in het bijzonder niet uit aankopen van de voormalige lifeline. 9.) Beëindiging van de overeenkomst door Lyoness 9.1. Artikel 14 van de AV blijft onverkort van kracht, ook indien slechts de contractuele relatie met betrekking tot de AAV wordt beëindigd en het algemene lidmaatschap conform de AV blijft bestaan, waarbij voor de toepassing van de uitgebreide ledenvoordelen in het geval van een beëindiging van de overeenkomst door Lyoness in ieder geval de volgende bepalingen van onderhavig artikel gelden. Bij een beëindiging van de overeenkomst conform artikel 14 van de AV komen ook de in deze AAV overeengekomen rechten en plichten te vervallen In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door Lyoness op grond van dringende reden, zijn artikel 8.2 tot en met 8.7 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het lid een termijn van vier weken (beginnend vanaf beëindiging door Lyoness) voor de identificatie van een koper beschikbaar gesteld wordt. Lyoness behoudt zich het recht voor om na de voornoemde termijn van vier weken de units eerst aan te bieden aan de leden uit de lifeline van het voormalige lid en mocht naar aanleiding daarvan geen koper zijn gevonden, de units aan te bieden aan alle overige leden welke een carrièreniveau hebben bereikt zulks onverminderd het recht van Lyoness om eventuele geleden schade van het lid te mogen vorderen Artikel 8.9 blijft onverkort van toepassing. 10.) Algemene bepalingen De AV zijn onverkort van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen, tenzij in onderhavige AAV uitdrukkelijk iets anders geregeld is Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen Indien enig deel van de Overeenkomst, dan wel van onderhavige AAV nietig, dan wel vernietigbaar is, dan doet dit geen afbreuk aan het overige deel van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden. Alsdan treedt de wettelijke regeling, welke betrekking heeft op de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden hiervoor in de plaats Het aanvaarden van onderhavige AAV en zodoende het gebruik van de uitgebreide ledenvoordelen is slechts vanaf het beëindigde 16e levensjaar mogelijk. Daarbij dient echter in acht te worden genomen dat tot aan het bereiken van het 18e levensjaar de schriftelijke toestemming is vereist van de ouder dan wel wettelijke voogd Het lid heeft niet het recht, zijn aanbeveler te wisselen, tenzij het lid meer dan 1 jaar geen aankopen of volledig betaalde dan wel aanbetaalde tegoedbonbestellingen heeft gedaan. In het laatste geval kan het lid met de toestemming van de nieuwe aanbeveler in iedere willekeurige lijn wisselen, echter zonder dat de lifeline meegenomen wordt. Daarvoor brengt Lyoness een vergoeding aan het wisselende lid en de nieuwe aanbeveler in rekening ter hoogte van 36,- (incl. btw). Aan de voorgaande aanbeveler wordt een vast bedrag ter hoogte van 50,- (incl. btw) vergoed.

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verstrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen

Nadere informatie

GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL

GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL Begripsomschrijving In deze Garantie- en kwaliteitsregeling wordt verstaan onder: Aanbieder: De natuurlijke persoon, die niet handelt in het kader

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is gevestigd te Zoetermeer (hierna: BHC ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten Aanvullende voorwaarden : incassodiensten Artikel 1. Definities 1. In deze aanvullende voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

REGLEMENTERING. Reglementering voor de Benefeet Elke stap een voordeel 2016

REGLEMENTERING. Reglementering voor de Benefeet Elke stap een voordeel 2016 Reglementering voor de Benefeet Elke stap een voordeel 2016 1. Wat het is Elke stap een voordeel is een exclusieve promotie voor wie zich voor de Benefeet inschrijft: met iedere aankoop van een Geox artikel

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURAÇAO DOLPHIN ACADEMY N.V. (CDA)

ALGEMENE VOORWAARDEN CURAÇAO DOLPHIN ACADEMY N.V. (CDA) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN CURAÇAO DOLPHIN ACADEMY N.V. (CDA) Artikel 1. Definities 22-08-08 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Deelnemer: De deelnemer aan het dolfijnprogramma, tevens Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

50060810 AMS C 275476 / 8

50060810 AMS C 275476 / 8 1 BEPALINGEN VASTSTELLINGOVEREENKOMST DUISENBERG-REGELING Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland

Nadere informatie

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning 1 Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning Veel mensen vragen zich af wat de notaris allemaal doet in verband met de overdracht van een woning. Hieronder vindt u een overzicht van alle

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht t.b.v. het Passe-Partout Spaarplan 2013/2014. 1.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

DEEL A ALGEMEEN. Algemene Voorwaarden diensten Climate Neutral Group B.V. 1 Definities

DEEL A ALGEMEEN. Algemene Voorwaarden diensten Climate Neutral Group B.V. 1 Definities Algemene Voorwaarden diensten Climate Neutral Group B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken op Januari 2013 onder nummer 30180751. DEEL A ALGEMEEN 1 Definities

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

VII. Duur en beëindiging

VII. Duur en beëindiging Algemene voorwaarden Taartjes van An is een eenmanszaak, gevestigd te Nunspeet, Kuntzestraat 128, 8071 KR, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Harderwijk, onder nummer: 8095802

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v.

Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v. Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v. De Organisatie voor Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V., met een Nominale Waarde van 500 (vijfhonderd euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Van SelectiePunt Franchise, gevestigd te 6852 JP Huissen, Wildzang 28, hierna te noemen SelectiePunt dan wel opdrachtnemer. Artikel 1: Algemeen Opdrachtnemer SelectiePunt

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Heliport Safety Improvement V.O.F.

Algemene Voorwaarden Heliport Safety Improvement V.O.F. Algemene Voorwaarden Heliport Safety Improvement V.O.F. Op alle communicatie, opdrachten en handelingen van Heliport safety Improvement zijn de Algemene Voorwaarden van Heliport Safety Improvement van

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie