Aanvullende algemene voorwaarden voor Lyoness-leden voor het gebruik van de uitgebreide ledenvoordelen Versie: april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende algemene voorwaarden voor Lyoness-leden voor het gebruik van de uitgebreide ledenvoordelen Versie: april 2012"

Transcriptie

1 Aanvullende algemene voorwaarden voor Lyoness-leden voor het gebruik van de uitgebreide ledenvoordelen Versie: april 2012 Preambule Lyoness Europe AG, gevestigd aan de Bahnhofstrasse 22, CH-9740 Buchs, ingeschreven in het handelsregister van het kanton St. Gallen onder nummer CH , exploiteert een internationale inkoopgemeenschap, die het deelnemers (hierna genoemd leden ) mogelijk maakt, door de aanschaf van goederen en diensten bij Lyoness-loyaltypartners (hierna genoemd loyaltypartners ) voordelen te ontvangen (hierna genoemd Lyoness-loyaltyprogramma ). Contractpartner van de leden is Lyoness Europe AG (hierna genoemd Lyoness ). Tussen de leden en Lyoness bestaat een contractuele relatie op basis van de registratie van het lid voor het Lyonessloyaltyprogramma en de daarvoor geldende algemene voorwaarden (hierna genoemd AV ). Op basis van de bestaande regeling ontvangt het lid in het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma cashbackvoordelen en vriendschapsbonussen. Met het accepteren van deze aanvullende algemene voorwaarden (hierna genoemd AAV ) kan het lid van de hieronder nader omschreven, uitgebreide ledenvoordelen gebruik maken. Lyoness wordt in Nederland vertegenwoordigd door Lyoness Nederland BV, gevestigd in het World Trade Center Rotterdam, Beursplein 37, 14de verdieping, units 1468 en 1469 (hierna genoemd Lyoness Nederland ). 1.) Voorwerp van de overeenkomst, contractpartijen 1.1. Het lid heeft voor de duur van zijn lidmaatschap in navolging van deze AAV het recht van de uitgebreide ledenvoordelen gebruik te maken De reeds overeengekomen AV zijn onverkort van toepassing. 2.) Contractbasis 2.1. Met het accepteren van deze AAV heeft het lid het recht om gebruik te maken van de uitgebreide ledenvoordelen. Voorwaarde hiervoor is dat het lid conform de AV lid blijft van het Lyonessloyaltyprogramma De in de AV gedefinieerde begrippen zijn onverkort van toepassing op onderhavige AAV. 3.) Aansprakelijkheid 3.1. Artikel 3 van de AV is onverkort van toepassing Het lid heeft met het aanvaarden van deze AAV recht op de hierin nader omschreven uitgebreide ledenvoordelen uit het Lyoness-loyaltyprogramma, in zoverre de hiernavolgende voorwaarden nagekomen worden. Het lid heeft geen recht op verdere compensatie of onkostenvergoeding van welke aard dan ook. 4.) Lyoness-loyaltyprogramma 4.1. Op grond van onderhavige AAV ontvangt het lid bovenop de overige voordelen (cashback en vriendschapsbonus) de uitgebreide voordelen van het Lyoness-loyaltyprogramma. De uitgebreide ledenvoordelen omvatten de volgende voordelen, die in artikel 7 hieronder nader omschreven worden: loyaltycommissie, loyaltycredit, loyaltycash, Re-Cash, partnercommissie, bonusunit(s), gratis extraunits door categorieoverboeking, volumecommissie en volumebonus Voor de berekening van de uitgebreide ledenvoordelen worden op de persoonlijke loyaltyrekening van het lid tegoeden conform de onderhavige AAV geboekt. Deze tegoeden ontstaan uit de eigen aankopen en tegoedbonaanbetalingen van het lid. Daarnaast ontstaan er uitgebreide ledenvoordelen als gevolg van aankopen van directe en indirecte leden volgens artikel 4.4. De hoogte van het tegoed ontstaat uit het aankoop- resp. tegoedbonaanbetalingsvolume vermenigvuldigd met de procentuele boekingswaarde (persoonlijk ledenvoordeel minus cashback) die voor de loyaltypartner geldig is bij wie de aankoop gedaan werd of bij wie de aanbetaalde tegoedbon besteld werd. Doet een lid bijvoorbeeld een aankoop ter waarde van 500 euro bij een loyaltypartner, bij wie een procentuele boekingswaarde van 5% geldt, dan ontstaat een tegoed van 25 euro. De tegoeden worden afhankelijk van de keuze van het lid volgens artikel 6.1 in boekingsunits ter waarde van 50, 150, 400, of euro (hierna genoemd units ) omgezet, die vervolgens in het persoonlijke boekingsprogramma volgens artikel 6 geboekt worden. Het tegoed op de loyaltyrekening en de units dienen alleen voor het genereren van loyaltyvoordelen en worden niet uitbetaald De procentuele boekingswaarde is gebaseerd op de tussen Lyoness en de desbetreffende loyaltypartner overeengekomen voorwaarden (marge) en varieert derhalve per loyaltypartner, branche en land en geeft, door vermenigvuldiging met het aankoop- of aanbetalingsvolume, de hoogte van het tegoed. De desbetreffende geldende procentuele boekingswaarden worden door Lyoness conform artikel 4.2 en 7.6 in de AV bekend gemaakt Bovendien geniet het lid ook de voordelen over de units, die bij de leden geboekt worden die door het lid direct en indirect aanbevolen werden (hierna genoemd lifeline ). Dat betekent, dat de aan het lid toegekende units ook aan diens directe en indirecte aanbevelers worden toegekend voor het op gelijke wijze verkrijgen van ledenvoordelen. De units van de door een lid (aanbeveler) direct en indirect aanbevolen leden worden in de lifeline van de aanbeveler in het zogenaamde binaire boekingsprogramma ingedeeld, d.w.z. in een boomstructuur waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen een onderen bovengedeelte. De units van direct aanbevolen leden worden bij de aanbeveler in directe lijn in het binaire boekingsprogramma afwisselend in het boven- dan wel ondergedeelte ingedeeld, tenzij de aanbeveler een andere indeling kiest. Op dezelfde wijze worden de units van door de direct aanbevolen leden zelf verder aanbevolen leden ingedeeld. Op deze manier kunnen de in de lifeline ontstane units bij de aanbeveler altijd in het boven- of ondergedeelte van het binaire boekingsprogramma ingedeeld worden De volgende tabel biedt een overzicht van alle ledenvoordelen, die een lid voor een aankoop in het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma ontvangt. De Cashback en de tegoeden ontvangt het lid dat de aankoop gedaan heeft, en de vriendschapsbonussen ontvangen de directe resp. de indirecte aanbeveler van het lid. Lyoness-loyaltyprogramma* Cashback Uitbetalingswaarde: tot 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% + loyaltyvoordeel Procentuele boekingswaarde: tot 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X% Op basis van de tegoeden ontstaan de units, waarover loyaltycommissie, loyaltycredit, resp. loyaltycash, partnercommissie, bonusunits, categorieoverboekingen, volumecommissie en volumebonus conform artikel 7 berekend worden. = ledenvoordeel (persoonlijk) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X% + vriendschapsbonus direct tot 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% + vriendschapsbonus indirect tot 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% = ledenvoordeel (totaal) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X% *Alle %-weergaven zijn gebaseerd op de waarde van een aankoop door het lid of op aanbetalingen voor een bindende bestelling van tegoedbonnen in het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma. 5.) Aanbetalingen van tegoedbonnen en het premiumlidmaatschap 5.1. Naast aankopen in het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma kan het lid tevens loyaltyvoordelen genereren door originele tegoedbonnen resp. giftcards te bestellen of hiervoor een aanbetaling te doen. De aanbetaling wordt in dit geval voor dezelfde waarde ook als tegoed conform artikel 4.2 van onderhavige AAV op de persoonlijke loyaltyrekening van het lid geboekt. Bij een aanbetaling worden

2 echter geen cashbackvoordeel of vriendschapsbonussen uitgekeerd Het lid heeft de mogelijkheid om originele tegoedbonnen resp. giftcards bindend te bestellen en daarop een aanbetaling te doen. De aanbetaling moet daarbij ten minste overeenkomen met het betreffende percentage persoonlijk ledenvoordeel (bestaande uit cashback en loyaltyvoordeel) van de door het lid gekozen loyaltypartner. Een recht op terugbetaling van de aanbetaling bestaat, behoudens andere bepalingen in de AV en de AAV, niet Aanbetalingen voor bestelde originele tegoedbonnen resp. giftcards komen niet te vervallen. Tot aan het tijdstip van de volledige betaling van de bestelde originele tegoedbonnen resp. giftcards kan er te allen tijde van loyaltypartner gewisseld worden. Hierdoor kunnen de ledenvoordelen veranderen, omdat deze per loyaltypartner verschillend zijn. Hierbij wordt verwezen naar artikel 4.3 AAV Het lid kan premiumlid worden, als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is: a) Volledig betaalde (en geboekte) aankopen, met gebruikmaking van de Cashback Card, tegoedbonnen en/of via online shopping, voor een totaalbedrag van binnen een tijdsbestek van 12 maanden. b) Bedragen, die tot aan het bereiken van een totaal van volgens artikel 5.4 AAV a) ontbreken, kunnen door verrichte (en geboekte) aanbetalingen voor originele tegoedbonnen resp. giftcards gecompenseerd worden. Hierbij is in de verhouding een vermenigvuldigingsfactor 10 van toepassing (een aanbetaling van bijvoorbeeld komt dus overeen met een aankoopvolume van ). c) Verrichte (en geboekte) aanbetalingen voor originele tegoedbonnen resp. giftcards ter waarde van (premium-tegoedbonaanbetaling) Tegoedbonaanbetalingen zijn tot een bedrag van toegestaan, als het lid tegelijk met de tegoedbonaanbetaling tegoedbonnen ter waarde van 200 koopt. Aanbetalingen ter waarde van zijn alleen toegestaan, als het lid tegelijk met de tegoedbonaanbetaling tegoedbonnen ter waarde van 500 koopt. Heeft een lid aanbetalingen gedaan ter waarde van 2.000, dan zijn verdere aanbetalingen slechts dan mogelijk, als het lid minimaal een equivalent van het bedrag dat aanbetaald moet worden eerst door eigen aankopen heeft bereikt. Uitzondering op het gestelde in art. 5.5 vormen leden, die het Lyoness-loyaltyprogramma aantoonbaar in het kader van hun bedrijfsvoering gebruiken Premiumleden ontvangen extra service-ondersteuning in het Lyoness-loyaltyprogramma (Cashback Card Gold, Cashback Magazine enz.). 6.) Boekingscategorieën, boekingsunits, boekingen 6.1. De tegoeden conform artikel 4.2. AAV (ook boekingswaarden genoemd) worden op de persoonlijke loyaltyrekening van het lid geboekt. Met de verzamelde boekingswaarden kan het lid in de verschillende boekingscategorieën (BC) als volgt units creëren: Unit/boekingswaarde (in euro) Boekingscategorie: I II III IV V Boekingswaarde Unit Vanaf het bereiken van de voor de unit in de desbetreffende boekingscategorie noodzakelijke boekingswaarde ontstaat een unit De boeking van de units vindt conform het bovengenoemde artikel 4.4. in het binaire boekingsprogramma plaats, d.w.z. om op het voor toekenning van de uitgebreide ledenvoordelen noodzakelijke aantal units te komen, dienen altijd zowel het boven- als ondergedeelte evenredig met units gevuld te worden en wel als volgt: 35/35 in boekingscategorie I, 30/30 in boekingscategorie II, en 25/25 in de boekingscategorieën III-V. De uit eigen aankopen ontstane units kan een lid naar believen in het bovenste of onderste deel van het binaire boekingsprogramma indelen conform artikel 4.2. AAV. Units uit de lifeline conform artikel 4.4 worden altijd in dat gedeelte van het boekingsprogramma geboekt waar zich ook de eerste unit van het aanbevolen lid bevindt De boeking van units op basis van de verzamelde boekingswaarden vindt wekelijks plaats. Als het lid in het Online Office geen andere keuze aangeeft, worden de vergoedingen omgezet in units in BC I. Na de wekelijkse verrekening van de uitgebreide ledenvoordelen kunnen geboekte units niet meer worden gewijzigd. 7.) Uitgebreide ledenvoordelen 7.1. In het kader van het Lyoness-loyaltyprogramma kan het lid de in onderhavig artikel 7 beschreven uitgebreide ledenvoordelen ontvangen, indien het lid aan de in dit artikel genoemde voorwaarden voldoet. De berekening van alle uitgebreide ledenvoordelen vindt wekelijks plaats, rekening houdend met alle geboekte relevante units Loyaltycommissie: Over geboekte units ontvangt het lid loyaltycommissie. Als in het persoonlijke boekingsprogramma van het lid units in een vooraf vastgelegd aantal (zie volgende tabel) geboekt zijn, ontvangt het lid de in de volgende tabel weergegeven loyaltycommissies, mits bij vier direct aanbevolen leden ten minste één unit in boekingscategorie I geboekt is: Loyaltycommissie per boekingscategorie (in euro) Aantal geboekte units (boven/beneden) na een geboekte unit van het lid BC I 8,00 12,00 16,00 24,00 32,00 40, BC II 24,00 36,00 48,00 72,00 96,00 120, BC III 80,00 120,00 160,00 240,00 320,00 400, BC IV 240,00 360,00 480,00 720,00 960, , BC V 800, , , , , , Loyaltycommissies worden conform artikel 7.4 van de AV aan het lid uitbetaald Loyaltycash: Voor iedere unit, ontstaan uit eigen aankopen door het lid (niet uit aanbetaalde bestellingen), ontvangt het lid bovenop de loyaltycommissie loyaltycash, mits deze unit gevolgd is door de in onderstaande tabel aangegeven aantallen volgende units. Loyaltycash per boekingscategorie (in euro) Aantal geboekte units (boven/beneden) volgend op een geboekte unit van het lid BC I ,00 BC II ,00 - BC III , BC IV , BC V , Loyaltycash wordt conform artikel 7.4 van de AV aan het lid uitbetaald.

3 7.4. Loyaltycredit: Voor iedere unit, ontstaan uit eigen aankopen door het lid (niet uit aanbetaalde bestellingen), ontvangt het lid bovenop de loyaltycommissie loyaltycredit, mits deze unit gevolgd is door de in onderstaande tabel aangegeven aantallen volgende units. Loyaltycredit heeft niet als voorwaarde, dat van aanbevolen leden reeds units geboekt werden. Loyaltycredit per boekingscategorie (in euro) Aantal geboekte units (boven/beneden) volgend op een geboekte unit van het lid BC I ,00 BC II ,00 - BC III , BC IV , BC V , Loyaltycredit wordt niet uitbetaald, maar kan in de vorm van tegoedbonnen voor aankopen bij Lyoness-loyaltypartners gebruikt worden Re-Cash: Het lid kan eigen aanbetalingen laten uitbetalen, indien de optie Re-Cash gekozen wordt in het Online Office. Kiest het lid voor deze Re-Cash-functie, dan gaan vergoedingen die ontstaan uit de eigen aankopen van het lid (gebruik makend van tegoedbonnen, de Cashback Card en door middel van online shopping conform artikel 4 van de AV) niet naar de persoonlijke loyaltyrekening voor de berekening van loyaltyvoordelen, maar worden aan het lid conform artikel 7.4 van de AV uitbetaald, echter tot de maximale hoogte van de gedane aanbetaling. Alle uitgebreide ledenvoordelen voor de unit blijven verder onverkort van kracht, echter na het bereiken van het voor toekenning van de uitgebreide ledenvoordelen noodzakelijke aantal units in de betreffende boekingscategorie, conform art. 6.2, wordt geen loyaltycredit maar loyaltycash uitgekeerd, minus de aanbetalingswaarde van de betreffende unit. Daarmee verandert bij de categorieoverboeking ook de status van de unit, namelijk van een unit uit aanbetaling naar een unit uit aankopen. De uit artikel 5.4 en 5.5. voor het lid voorvloeiende rechten blijven onverkort van kracht Partnercommissie: Over de loyaltycommissie, die direct door de aanbeveler aanbevolen leden en diens direct aanbevolen leden conform artikel 7.2 ontvangen, ontvangt de aanbeveler partnercommissie. Deze partnercommissie bedraagt 18,75% van de loyaltycommissie van direct aanbevolen leden resp. 6,25% van de loyaltycommissies van de door hen direct aanbevolen leden. Er bestaat geen recht op partnercommissie voor andere dan de hiervoor genoemde indirect aanbevolen leden. Het recht op partnercommissie bestaat alleen dan, als de aanbeveler ten tijde van de berekening zelf recht op loyaltycommissie heeft (zoals omschreven in art. 7.2) Bonusunits: Wordt een vooraf vastgelegd aantal units in dezelfde boekingscategorie ten gunste van een lid geboekt en heeft het lid ten tijde van de berekening het recht op loyaltycommissie, dan ontvangt het lid een gratis bonusunit in de desbetreffende boekingscategorie conform de navolgende tabel: Bonusunits per boekingscategorie Aantal geboekte units (boven/beneden) volgend op een geboekte unit van het lid BC I - Bonusunit Bonusunits Bonusunit Bonusunit BC II - Bonusunit Bonusunit Bonusunit Bonusunit BC III - Bonusunit Bonusunit Bonusunit Bonusunit BC IV - Bonusunit Bonusunit Bonusunit Bonusunit BC V - Bonusunit Bonusunit Bonusunit Bonusunit Boekingsprogramma - Continentaal Persoonlijk Nationaal Continentaal De bonusunits worden in het boekingsprogramma van het lid geboekt en komen voor loyaltycommissie, verdere bonusunits en categorieoverboekingen conform artikel 7.8 in aanmerking, echter niet voor loyaltycash, loyaltycredit, volumecommissie en volumebonus. De bonusunits ontvangt het lid steeds in zijn persoonlijke boekingsprogramma. Voor het continentale en nationale boekingsprogramma wordt altijd uitgegaan van het land waar het lid is geregistreerd Unit-categorieoverboeking: Als het lid de conform de navolgende tabel noodzakelijke aantallen units in de desbetreffende boekingscategorie bereikt heeft, ontvangt het een gratis duplicaatunit in de eerstvolgende hogere boekingscategorie, voor zover het lid zelf recht op loyaltycommissie heeft (unit-categorieoverboekingen). Over deze units kan het lid loyaltycommissie, bonusunits en verdere duplicaatunits ontvangen. Het lid heeft echter geen recht op loyaltycash, loyaltycredit, volumecommissie en volumebonus over deze units. Ontstaat bij een ander lid in de lifeline van het lid een duplicaatunit door een unit-categorieoverboeking, dan wordt deze eveneens aan het lid toegeschreven (hierbij wordt verwezen naar artikel 4.4 van onderhavige AAV). Bonusunits per boekingscategorie Aantal geboekte units (boven/beneden) volgend op een geboekte unit van het lid3 BC I Unitcategorieoverboeking BC Il Unitcategorieoverboeking BC Ill Unitcategorieoverboeking BC IV Unitcategorieoverboeking BC V Boeking Lid Lid Lid 7.9. Volumecommissie: Over geboekte units uit het gehele aankoopnetwerk van het lid, d.w.z. inclusief het totale aantal direct en indirect aanbevolen leden, oftewel de lifeline, ontvangt het lid volumecommissie, mits het lid ten minste carrièreniveau 1 (hierbij wordt verwezen naar artikel tot van onderhavige AAV) bereikt heeft en de voor het desbetreffende carrièreniveau, voor de volumecommissie noodzakelijke aantal punten in een productiemaand conform artikel bereikt heeft. Een productiemaand komt ongeveer overeen met een kalendermaand en verschilt hiervan maar minimaal in verband met systeem- en boekingstechnische redenen. De desbetreffende concrete gegevens over de productiemaanden worden voor ieder kalenderjaar via in het login-gedeelte van de Lyonesswebsite gepubliceerd (hierna genoemd productiemaand ). Als basis voor de berekening van de volumecommissies gelden de geboekte units, die als volgt in punten omgerekend worden:

4 Punt(en) per geboekte unit Boekingscategorie I II III IV V Unitwaarde (in euro) = Punt(en) Carrièreniveau: Om een carrièreniveau te bereiken, is in een productiemaand kwalificatie en in de daaropvolgende productiemaand bevestiging noodzakelijk. Voor de kwalificatie evenals voor de bevestiging is het noodzakelijk dat het benodigde puntentotaal voor een carrièreniveau, rekening houdend met de 50%-regel (zie artikel 7.9.3) binnen een productiemaand wordt bereikt. Als carrièreniveau 1 bevestigd wordt, blijft dit gedurende de komende twaalf productiemaanden geldig, vanaf bevestigd carrièreniveau 2 gedurende de daaropvolgende zes productiemaanden. Wordt een lid binnen een productiemaand premiumlid, dan geldt dit als bevestigd carrièreniveau 1, ook voor de actuele productiemaand en voor de duur van het betreffende carrièreniveau. Als het lid voor de eerste keer een carrièreniveau bereikt, ontvangt het een welkomstgeschenk Verlenging van het carrièreniveau: Wordt tijdens de geldigheidsperiode van een carrièreniveau ten minste één keer het carrièreniveau opnieuw bevestigd, dan wordt de geldigheidsduur automatisch voor twaalf (carrièreniveau 1) resp. zes (carrièreniveau 2 en hoger) verdere productiemaanden verlengd. Wordt de verlenging van het carrièreniveau binnen die periode niet bereikt, dan geldt het daaronder liggende carrièreniveau als bevestigd %-regel: Voor kwalificatie, bevestiging of verlenging van een carrièreniveau worden max. 50% van de punten van een direct aanbevolen lid en diens lifeline (directe lijn) geteld, d.w.z. dat het lid over ten minste twee directe lijnen moet beschikken (bijv.: totaal aantal benodigde punten voor carrièreniveau 3 = 500; voor het bereiken van dit carrièreniveau worden maximaal 250 punten per directe lijn geteld) Perfectie van het carrièreniveau: worden na de bevestiging van één van de carrièreniveaus 4 tot 8 binnen een productiemaand ten minste vijf directe lijnen volgens de in volgende tabel weergegeven carrièreniveaus bevestigd, dan geldt het desbetreffende carrièreniveau van het lid als geperfectioneerd. Hierdoor ontstaat een onbeperkt recht op vergoedingen conform het geperfectioneerde carrièreniveau. Perfectie van het carrièreniveau 1 directe lijn in carrièreniveau directe lijn in carrièreniveau directe lijn in carrièreniveau directe lijn in carrièreniveau directe lijn in carrièreniveau = geperfectioneerd carrièreniveau Volumecommissierecht: Alle in een productiemaand geboekte units van de lifeline van een lid worden conform artikel 7.9 van onderhavige AAV in punten omgerekend en opgeteld. Van dit puntenaantal wordt het puntentotaal van de andere leden uit de lifeline van het lid, die ook ten minste een carrièreniveau bereikt hebben, afgetrokken (in het vervolg totaal aantal punten/puntentotaal genoemd). De overblijvende punten worden vermenigvuldigd met het volumecommissiebedrag voor het betreffende carrièreniveau (zie onderstaande tabel). De voor de leden uit de lifeline afgetrokken punten worden vergoed volgens de volumecommissie voor het betreffende carrièreniveau van het lid minus de volumecommissie behorend bij het carrièreniveau van het betreffende teamlid in de lifeline, en vermenigvuldigd met de respectievelijke punten. Het lid zal de betaling van de volumecommissie ontvangen in overeenstemming met artikel 7.4. van de AV voor de duur van het respectievelijke carrièreniveau. Volumecommissie per carrièreniveau (in euro) Benodigde totaalpunten per punt 1,250 1,625 1,875 2,125 2,375 2,625 2,875 3, Volumebonus: Voor de in de lifeline van het lid geboekte units ontvangt het lid een volumebonus, mits het lid ten minste het carrièreniveau 2 bereikt heeft en de voor het desbetreffende carrièreniveau voor de volumebonus noodzakelijke aantal punten in die productiemaand behaald heeft. Het geldende carrièreniveau wordt conform artikel tot bepaald. De volumebonus en het noodzakelijke aantal punten zijn conform de navolgende tabel vastgelegd: Volumebonus per carrièreniveau (in euro) Puntentotaal Volumebonus in 200,00 500, , , , , , De verrekening van alle ledenvoordelen wordt overzichtelijk gemaakt in het Online Office van het lid, dat via het login-gedeelte van conform artikel 8 van de AV toegankelijk is. 8.) Beëindiging van de overeenkomst door het lid 8.1. Artikel 13 van de AV is onverkort van toepassing, waarbij voor de afhandeling van de uitgebreide ledenvoordelen in het geval van een beëindiging door het lid navolgende bepalingen van onderhavig artikel 8 aanvullend van toepassing zijn De reeds uitbetaalde uitgebreide ledenvoordelen blijven eigendom van het lid. De op het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst op de aankooprekening aanwezige uitgebreide ledenvoordelen resp. de volledig verdiende uitgebreide ledenvoordelen zullen aan het lid worden uitbetaald, met uitzondering van het tegoed aan loyaltycredit conform artikel 7.4, waarvoor het lid tegoedbonnen van de loyaltypartner ontvangt De aan het lid toegekende units uit het persoonlijke boekingsprogramma, die het lid door eigen aankopen of door tegoedbonaanbetalingen of door in zijn lifeline geboekte units bereikt heeft, komen met beëindiging van de overeenkomst door het lid te vervallen Heeft het lid een tegoedbon besteld en daarvoor een aanbetaling gedaan, dan blijft deze bestelling inclusief aanbetaling ten gunste van het lid ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan. Het lid heeft door de beëindiging van de overeenkomst niet het recht de tegoedbonbestelling ongedaan te maken en de aanbetaling daarvoor terug te ontvangen. Het wettelijke herroepingrecht en artikel 6 van de AV blijven onverkort van kracht. Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid, de voor het volledige tegoedbonbedrag nog ontbrekende bijbetaling te doen. In dit geval ontvangt het lid de tegoedbon na ontvangst van de bijbetaling. Bovendien kan het lid de aanbetaling door middel van de Re-Cash-functie conform artikel 7.5 van onderhavige AAV terugontvangen Bovendien heeft het lid twee alternatieve mogelijkheden om de aanbetalingen evenals de hieruit voortgekomen geboekte units, met gebruikmaking van het bij Lyoness te verkrijgen formulier akte van cessie, met uitzondering van de bonusunits of duplicaatunits (uit unit-categorieoverboekingen), aan een ander lid met dezelfde aanbeveler over te dragen, met een maximum van de oorspronkelijke aanbetalingswaarde. Voor de overdracht aan andere leden heeft het lid de toestemming van Lyoness nodig. Nadat de overeenkomst aan Lyoness voorgelegd is, en indien Lyoness geen gebruik maakt van het voorkeursrecht conform artikel 8.6 van onderhavige AAV, komt de koper in de contractuele positie van het lid, waardoor het lid geen rechten uit de verkochte units ten opzichte van Lyoness meer toekomen. Lyoness zal het lid adequaat ondersteunen bij de identificatie van potentiële kopers.

5 8.6. In het geval van een beoogde unitoverdracht conform artikel 8.5, bestaat een eerste voorkeursrecht ten gunste van Lyoness. De unitoverdracht vindt derhalve uitsluitend plaats op basis van het via Lyoness te verkrijgen formulier akte van cessie, onder de voorwaarde dat Lyoness geen gebruik maakt van het voorkeursrecht. Het verkopende lid is verplicht, het door hem en de koper ondertekende formulier bij Lyoness in te dienen. Indien het lid, binnen tien dagen na datum van ontvangst van het formulier door Lyoness, geen bericht zijdens Lyoness ontvangt, geldt dit als toestemming van Lyoness voor de overdracht en als niet-gebruikmaken van het voorkeursrecht door Lyoness De bestaande lifeline blijft onaangetast door een beëindiging van de overeenkomst en een eventuele overdracht van units conform artikel 8.5 en 8.6. Een overdracht van units conform artikel 8.5 en 8.6 verandert niets aan de plaats van boeking (plaatsing) van bestaande units in het boekingsprogramma. Het kopende lid komt in de contractpositie van het verkopende lid met alle conform artikel 8.5 en 8.6 overgedragen rechten en plichten, zoals deze op het tijdstip van indienen van de Akte van Cessie bij Lyoness geldig waren Het lid heeft niet het recht, zijn uit de contractuele relatie resulterende rechten zonder voorafgaande toestemming van Lyoness aan derden over te dragen Indien een Lid de contractuele relatie met Lyoness heeft beëindigd en indien het voormalig Lid zich binnen één jaar opnieuw als Lid bij Lyoness registreert, dan vindt deze registratie uitsluitend plaats ten gunste van de laatste aanbeveler die bestond ten tijde van de destijds beëindigde overeenkomst. Is een lid door beëindiging van de overeenkomst uitgetreden, dan vervallen zijn rechten om de uitgebreide ledenvoordelen uit aankopen van de lifeline van het lid te ontvangen. Bij een nieuwe registratie komen het lid geen rechten op basis van het voormalig lidmaatschap toe, in het bijzonder niet uit aankopen van de voormalige lifeline. 9.) Beëindiging van de overeenkomst door Lyoness 9.1. Artikel 14 van de AV blijft onverkort van kracht, ook indien slechts de contractuele relatie met betrekking tot de AAV wordt beëindigd en het algemene lidmaatschap conform de AV blijft bestaan, waarbij voor de toepassing van de uitgebreide ledenvoordelen in het geval van een beëindiging van de overeenkomst door Lyoness in ieder geval de volgende bepalingen van onderhavig artikel gelden. Bij een beëindiging van de overeenkomst conform artikel 14 van de AV komen ook de in deze AAV overeengekomen rechten en plichten te vervallen In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door Lyoness op grond van dringende reden, zijn artikel 8.2 tot en met 8.7 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het lid een termijn van vier weken (beginnend vanaf beëindiging door Lyoness) voor de identificatie van een koper beschikbaar gesteld wordt. Lyoness behoudt zich het recht voor om na de voornoemde termijn van vier weken de units eerst aan te bieden aan de leden uit de lifeline van het voormalige lid en mocht naar aanleiding daarvan geen koper zijn gevonden, de units aan te bieden aan alle overige leden welke een carrièreniveau hebben bereikt zulks onverminderd het recht van Lyoness om eventuele geleden schade van het lid te mogen vorderen Artikel 8.9 blijft onverkort van toepassing. 10.) Algemene bepalingen De AV zijn onverkort van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen, tenzij in onderhavige AAV uitdrukkelijk iets anders geregeld is Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen Indien enig deel van de Overeenkomst, dan wel van onderhavige AAV nietig, dan wel vernietigbaar is, dan doet dit geen afbreuk aan het overige deel van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden. Alsdan treedt de wettelijke regeling, welke betrekking heeft op de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden hiervoor in de plaats Het aanvaarden van onderhavige AAV en zodoende het gebruik van de uitgebreide ledenvoordelen is slechts vanaf het beëindigde 16e levensjaar mogelijk. Daarbij dient echter in acht te worden genomen dat tot aan het bereiken van het 18e levensjaar de schriftelijke toestemming is vereist van de ouder dan wel wettelijke voogd Het lid heeft niet het recht, zijn aanbeveler te wisselen, tenzij het lid meer dan 1 jaar geen aankopen of volledig betaalde dan wel aanbetaalde tegoedbonbestellingen heeft gedaan. In het laatste geval kan het lid met de toestemming van de nieuwe aanbeveler in iedere willekeurige lijn wisselen, echter zonder dat de lifeline meegenomen wordt. Daarvoor brengt Lyoness een vergoeding aan het wisselende lid en de nieuwe aanbeveler in rekening ter hoogte van 36,- (incl. btw). Aan de voorgaande aanbeveler wordt een vast bedrag ter hoogte van 50,- (incl. btw) vergoed.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en zilversmeden 2011 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Markets UK Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie