BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon"

Transcriptie

1 BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon

2 Colofon opdrachtgever : Gemeente Boxmeer locaties : Crooijmansweg 10, Overloon rapportnummer : status : Definitief datum : 5 april 2013 uitvoering : RMB te Cuijk auteur : ir. F. Inghels mede gelezen : ing. M. Pijnenburg

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Aanleiding geuronderzoek Huidige geurnormen en voorgrondbelasting Introductie geurrapport Vraagstelling geuronderzoek Leeswijzer KADERS Geurgevoelige objecten Geur in ruimtelijke ordeningsplannen, omgekeerde werking Woon- en leefklimaat in de Geurverordening gemeente Boxmeer ONDERZOEK Woon- en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting Emissie in een maximale geurvariant Achtergrondbelasting Achtergrondbelasting bij de maximale geurvariant beoordeling en resultaten Woon- en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting Achtergrondbelasting Achtergrondbelasting in de maximale geurvariant CONCLUSIE 14 6 LITERATUURLIJST 15 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4

4 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding geuronderzoek Dit geuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Boxmeer, naar aanleiding van een ingebrachte zienswijze van de bewoners van Roosendaalseweg 3 in Overloon tegen een bestemmings- en bouwblokwijziging van Crooijmansweg 10. In onderhavig geurrapport is uitsluitend het woon- en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting en het woon- en leefklimaat vanuit de achtergrondbelasting (cumulatie) bepaald. Andere aspecten die in de zienswijze worden aangehaald zijn in dit geuronderzoek niet meegenomen. In onderstaande figuur is een uitsnede opgenomen waaruit de situering van Crooijmansweg 10 en de te beoordelen woningen ten opzichte van elkaar blijkt. De te beoordelen woningen zijn gehaald uit de geurberekening uit de omgevingsvergunning van Crooijmansweg 10, met daaraan toegevoegd de woning aan de Roosendaalseweg 3. Oploseweg 21a Oploseweg 26 Crooijmansweg 6 Crooijmansweg 8 Crooijmansweg 10 Vredepeelweg 3 Roosendaalseweg 5 Figuur 1: Situering Crooijmansweg 10 en geurgevoelige objecten. Roosendaalseweg 3 RMB, 5 april

5 Aan de Crooijmansweg 10 was in het verleden een melk en rundveehouderij gelegen. Op 22 januari 2013 is voor de Crooijmansweg 10 een nieuwe omgevingsgunning afgegeven voor een varkenshouderij. Het bestemmingsplan is hiervoor reeds gewijzigd naar een intensieve veehouderij. Tevens dient het bouwblok te worden uitgebreid naar 2,5 hectare. Tegen het ontwerpbesluit is door de bewoners van Roosendaalseweg 3 een zienswijze ingediend tegen o.a. de toename van de geurbelasting door de uitbreiding van het bouwblok naar 2,5 hectare. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van het nieuwe bouwblok en de indeling daarvan. 1.2 Huidige geurnormen en voorgrondbelasting In de verordening Wet geurhinder en veehouderij die op 29 mei 2008 door de gemeenteraad van Boxmeer is vastgesteld, geldt voor het landbouwontwikkelingsgebied Overloonsche vlak, waar Crooijmansweg 10 in is gelegen, een geurnorm van 20 ou E /m 3. Het buitengebied rondom dit landbouwontwikkelingsgebied heeft een geurnorm van 14 ou E /m 3. In figuur 2 is een uitsnede van de geurnormenkaart behorende bij de geurverordening weergegeven. Crooijmansweg 10 Figuur 2: Uitsnede geurnormenkaart geurverordening gemeente Boxmeer In deze omgevingsvergunning van 22 januari 2013 is aan bovengenoemde geurnormen getoetst. De voorgrondbelasting uit deze vergunning is als uitgangspunt genomen voor bepaling van het woon- en leefklimaat specifiek vanuit de Crooijmansweg 10. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is er in dit geurrapport ook een situatie in beeld gebracht van een reële maximale geuremissie die kan ontstaan bij dit nieuwe bouwblok. In de berekeningen van deze situatie is ook uitgegaan van de geurnormen uit de geldende geurverordening. RMB, 5 april

6 1.3 Introductie geurrapport In onderhavig geuronderzoek is getoetst of door de wijziging van het bouwblok van Crooijmansweg 10 er nog steeds sprake is van een goed woon- en leefklimaat, dus van een goede ruimtelijke ordening. Hierbij is voor Crooijmansweg 10 de omgevingsvergunning van 22 januari 2013 als uitgangspunt genomen. Tevens is een reëel inschatting gemaakt van de geuremissie die kan ontstaan in een maximale geurvariant, rekening houdend met de beperkingen vanuit de geurgevoelige objecten. Als geurgevoelige objecten als zijnde burgerwoningen in de directe omgeving van Crooijmansweg 10 zijn in dit onderzoek meegenomen, Oploseweg 21a, Oploseweg 26, Crooijmansweg 6, Vredepeelweg 3, Rieterdreef 1 1 en tevens de woning van de bezwaarmaker aan de Roosendaalseweg 3. Op deze woningen is het woon- en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting bepaald. Crooijmansweg 8 en Roosendaalseweg 5 zijn geurgevoelige objecten horende bij een veehouderij. Op grond van artikel 3, lid 2 gelden er vanuit de voorgrondbelasting vaste afstanden tussen veehouderijen. Daarnaast is er ook gekeken naar de achtergrondbelasting (cumulatie). Van alle agrarische bedrijven in een straal van meter rondom Crooijmansweg 10 is de geurhinder cumulatief berekend en gevisualiseerd voor de vergunde situatie en de maximale geursituatie van Crooijmansweg 10. Op die manier is de toename in beeld gebracht en is gekeken wat het woon- en leefklimaat wordt met de vergunde situatie en in de maximale variant. Voor de bepaling van het woon- en leefklimaat zijn de geurgevoelige objecten aan de Crooijmansweg 8 en Roosendaalseweg 5 wel meegenomen in de beoordeling. In het onderhavig rapport is geen rekening gehouden met andere activiteiten die plaatsvinden rondom het zoekgebied welke beperkend kunnen zijn voor de ontwikkeling van het plangebied. Er is enkel getoetst aan het aspect geur vanuit de dieren. 1.4 Vraagstelling geuronderzoek Leidt de bestemmingsplanwijzing aan de Crooijmansweg 10, waarvoor het bouwblok moet worden gewijzigd, niet tot een slecht woon- en leefklimaat op de nabijgelegen woningen en met name de woning van de bezwaarmakers aan de Roosendaalseweg Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn de wettelijke kaders van dit onderzoek beschreven. De onderzoeksopzet is beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten weergegeven en het onderzoek wordt afgesloten met de conclusies in hoofdstuk 5. 1 Rieterdreef 1 betreft een akkerbouwbedrijf met melkrundvee RMB, 5 april

7 2 KADERS Dit hoofdstuk bevat een opsomming van de beoordeling volgens de Wet geurhinder en veehouderij. Eerst zullen in 2.1 enkele relevante aspecten uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) worden toegelicht. 2.1 Geurgevoelige objecten De omschrijving van een geurgevoelig object in de Wgv luidt: Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt. 2.2 Geur in ruimtelijke ordeningsplannen, omgekeerde werking De normen van de Wgv gelden in beginsel alleen voor de beoordeling van een milieuaanvraag, als een agrarisch bedrijf zich wil vestigen of wil uitbreiden. Het gaat dus over de relatie tussen een bestaand geurgevoelig object en een ontwikkeling in de agrarische bedrijvigheid (directe werking of direct norm). De Wgv regelt individuele geurnormen en minimaal gewenste afstanden, wettelijke of eigen normen, voor de vergunningverlening aan veehouderijen. De beoordeling van ruimtelijke plannen van het woon- en leefklimaat in het kader van ruimtelijke plannen wordt door de Wgv niet rechtstreeks geregeld. Er worden echter wel instrumenten uit de Wgv ingezet bij de beoordeling van het woon- en leefklimaat. De toets die hierbij wordt uitgevoerd, heet de omgekeerde werking. Indirect heeft de Wgv dus ook consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten en dus voor de ruimtelijke ordening. Voor het beoordelen van ruimtelijke plannen heeft de wetgever een handreiking geschreven, Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij, Aanvulling: paragraaf 3.4 Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen, InfoMil 23 mei In deze handreiking wordt een systematiek aangegeven voor het toepassen van de Wgv bij de omgekeerde werking. Daarbij worden geurnormen vertaald naar geurbelastingen en de geurhinderniveau s. In paragraaf 3.4 is op pagina 7 een voorbeeld opgenomen waarbij een bestemmingsplan moet worden gewijzigd ten behoeve van een uitbreiding van een veehouderij. Ook bij deze vorm wijziging van de bestemming zal, in het belang van een goede ruimtelijke ordening, rekening gehouden moeten worden met het aspect geur. Er dient rekening te worden gehouden met de reeds bestaande geurgevoelige objecten in de directe omgeving. Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming moet worden nagegaan of een partij onevenredig in haar belangen wordt geschaad. Er zijn in ieder geval twee relevante partijen. De veehouderij en de bewoner of gebruiker van het geurgevoelig object. De veehouderijen hebben belang bij de voortzetting van de bestaande bedrijfsactiviteiten, eventueel in samenhang met concrete uitbreidingsplannen. De bewoner of gebruiker van een geurgevoelig object heeft belang bij een goed woon- en verblijfklimaat. Voor wat betreft de geurhinder van veehouderijen betekent dit dat de volgende aspecten in ogenschouw moeten worden genomen. RMB, 5 april

8 1. Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd. 2. Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad. Om een uitspraak te kunnen doen over het eerste aspect wordt de achtergrondbelasting bepaald. Voor het tweede aspect worden de voorgrondcontouren in beeld gebracht Toets op omgekeerde werking Om de geurhinder van de veehouderijen in beeld te brengen waar dieren worden gehouden met een geuremissiefactor, is door het toenmalig ministerie van VROM het programma V- Stacks gebied ontwikkeld. In de Gebruikshandleiding V-Stacks gebied van 26 april 2010 is in hoofdstuk 6 Omgekeerde werking aangegeven hoe deze toets moet worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk staat aangegeven hoe een veehouderij in het berekeningsprogramma moet worden ingevoerd om de geurhindercontour te bepalen. De handleiding geeft een verdere invulling en toelichting hoe moet worden omgegaan met de omgekeerde werking. Verder biedt deze handleiding inzicht hoe om te gaan met een overbelaste situatie. Dit is een situatie waarbij een inrichting niet meer kan uitbreiden omdat deze reeds beperkt wordt door bestaande geurgevoelige objecten. In het kader van de afweging Ruimtelijk Ordening dient bij het vaststellen van het nieuwe bouwblok uitgegaan te worden van een maximale geurvariant. Dit betekent dat er een goede en reële inschatting moet worden gemaakt welke maximale geuremissie er kan gaan optreden, binnen de aangevraagde bouwblokgrootte. 2.3 Woon- en leefklimaat in de Geurverordening gemeente Boxmeer De achtergrondbelasting is de gezamenlijke cumulatieve geurbelasting van alle rond een geurgevoelig object of te ontwikkelen gebied gelegen agrarische bedrijven. De berekende achtergrondbelasting is nodig om een oordeel te kunnen geven over het heersende woonen leefklimaat. Om dit te kunnen begrijpen is het nodig om de relatie tussen de geurbelasting en de geurbeleving toe te lichten. Geurbeleving Het is van belang inzicht te hebben in de geurbeleving bij een bepaalde hoeveelheid odour units (dosis-effect-relatie). Uit een geuronderzoek bij omwonenden van varkenshouderijen (VROM, 2001) is uit circa telefonische enquêtes namelijk niet alleen gebleken dat inwoners bij een zelfde geuremissie in concentratiegebieden minder geurhinder ervaren dan in niet-concentratiegebieden, maar is ook het verschil tussen hinder vanuit één-bron-situatie en cumulatiesituaties gebleken. Het geuronderzoek (VROM, 2001) heeft mede ten grondslag gelegen aan de totstandkoming van de Wgv. Uit dit rapport zijn geurhindersituaties te herleiden uitgedrukt in percentages van soms of vaak geuroverlast in een concentratiegebied die op kaart zijn aangegeven als beleving van de geurhinder. De normen welke in de gebiedsvisie van 2008 van de gemeente Boxmeer zijn gehanteerd, zijn in onderstaande tabel weergegeven. Deze cumulatieve normen zijn afgeleid uit bijlage 6 en 7 (SenterNovem, 2007) van de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij (SenterNovem, 2007), die zijn gebaseerd op het hierboven genoemde geuronderzoek RMB, 5 april

9 (VROM, 2001). Ze kennen geen wettelijke status, maar zijn opgesteld om in de gebiedsvisie uitspraken te kunnen doen over ontwikkelingen. Deze legenda is dan ook gebruikt bij het opstellen van de gebiedsvisie van 2008 voor de gemeente Boxmeer. bebouwde kom enkelvoudige geur 1 ) cumulatieve geur 2 ) ou E /m 3 % ou E /m 3 % Acceptabel geurniveau 3, Afweegbaar geurniveau Slechte geursituatie EH Buitengebied enkelvoudige geur cumulatieve geur ou E /m 3 % ou E /m 3 % Acceptabel geurniveau 14, Afweegbaar geurniveau EH Slechte geursituatie - - >38 EH Tabel 1: verband tussen geurimmissie en de hinderbeleving soms of vaak last in percentage geurgehinderde in een concentratiegebied (Bron: Gebiedsvisie Boxmeer 2008). 1) onder enkelvoudige geur wordt in dit rapport de geurbelasting vanuit de voorgrond verstaan. 2) onder cumulatieve geur wordt in dit rapport de geurbelasting vanuit de achtergrond verstaan. RMB, 5 april

10 3 ONDERZOEK 3.1 Woon- en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting Bij omgevingsvergunning van 22 januari 2013 zijn voor de Crooijmansweg 10 de volgende dierenaantallen vergund: Kraamzeugen, BWL V1, Gespeende biggen, BWL V1, guste en dragende zeugen, BWL V1, - 2 dekberen, BWL V1, - 75 opfokzeugen, BWL V1, vleesvarkens BWL V1. Conform de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is deze veebezetting op te rekenen naar odour units per seconde (ou E /s). Aan de vaste afstand van 50 meter ten opzichte van Crooijmansweg 8 wordt voldaan en levert geen beperkingen op. Het woon- en leefklimaat specifiek vanuit de Crooijmansweg 10 op de nabijgelegen woningen is in dit onderzoek bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de geurberekening welke onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning van 22 januari 2013 van Crooijmansweg 10, maar deze is voor dit onderzoek opnieuw berekend. Bij de vergunningverlening is de Roosendaalseweg 3 namelijk niet in de berekeningen van de voorgrondbelasting meegenomen. In bijlage 1 is deze berekening, uitgevoerd in V-Stacks vergunning opgenomen. Vervolgens zijn de geurhinderpercentages horende bij deze voorgrondbelasting aan de hand van de tabellen van bijlagen 6 en 7 van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij van 1 mei 2007 bepaald. Aan de hand van deze percentages kan volgens tabel 1 van dit onderzoek het geurniveau bepaald worden. In tabel 2 is een overzicht van de woningen met de bijbehorende beoordelingspunten voor de berekeningen gegeven. Adres X- coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Oploseweg 21a Oploseweg Crooijmansweg Vredepeelweg Roosendaalseweg Tabel 2: Beoordelingspunten van de nabijgelegen woningen. 3.2 Emissie in een maximale geurvariant Binnen het aangevraagde bouwblok is er nog uitbreidingsruimte in aantal dieren en geuremissie. Vanuit de voorgrondbelasting kan de inrichting nog doorgroeien in geuremissie voordat deze beperkt zal worden door het geurgevoelig object aan de Vredepeelweg 3. In dit RMB, 5 april

11 geuronderzoek is een reële inschatting gemaakt van de maximale geuremissie die kan optreden. Op het nieuwe bouwblok kunnen vleesvarkens worden gehouden. Dit resulteert in een geuremissie van Odour unitis per seconde bij de meest ongunstigste luchtwasser voor geurreductie (emissiefactor van 6,9). Ervan uitgaande dat er ter plaatse van de bestaande rundveestallen nog een derde stal voor vleesvarkens gebouwd kan worden, resulteert dit in Odour units per seconde per stal. De geurberekening in bijlage 2 laat zien dat de in de nieuwe stal er geen ruimte meer is voor /s Odour units omdat de woning aan de Vredepeelweg 3 dan overbelast is. Er is nog ruimte voor odour units per seconde in deze stal. De berekening uit bijlage 2 wordt in dit rapport dan ook beschouwd als de maximale geurvariant. Deze is ook gebruikt voor de berekening van de achtergrondbelasting in de maximale geurvariant. In de maximale geurvariant is gerekend met een uittreedsnelheid van 1,14 meter per seconde. In de praktijk kan de uitstroomopening van een luchtwasser geknepen worden waardoor de luchtsnelheid groter wordt. Bij een grotere uittreedsnelheid zal de geur zich over een grotere afstand verplaatsen. De gebruikte 1,14 meter per seconde is in dat kader dan ook te beschouwen als een maximale variant. 3.3 Achtergrondbelasting De achtergrondbelasting is voor dit onderzoek opnieuw berekend in V- Stacks gebied, versie In een straal van meter rondom Crooijmansweg 10 is van alle veehouderijen, waar dieren worden gehouden met een geuremissiefactor, de geuremissie bepaald en in de berekening meegenomen. In tabel 3 zijn de betreffende inrichtingen met de invoergegevens voor de berekening opgenomen. RMB, 5 april

12 Adres Beschikkings Soort beschikking Geuremissie jaar Odour/sec Baltussenweg Conversie Baltussenweg Revisievergunning Crooijmansweg AMvB melkrundveehouderij Crooijmansweg Omgevingsvergunning Crooijmansweg Aanvraag Kamphoefweg AMvB melkrundveehouderij Kamphoefweg 2a 1999 Conversie 184 Loonse Hei 1 en Revisievergunning Molenveldweg Ontwerpbeschikking Oplosedijk Conversie Oplosedijk Melding verandering inrichting Oplosedijk Revisievergunning Oploseweg Conversie Oploseweg 9a 2000 Conversie Rieterdreef 3a 2009 Revisievergunning Rondweg Revisievergunning Rondweg Revisievergunning Roosendaalseweg AMVB Akkerbouwbedrijven 156 Siberie AMvB melkrundveehouderij 125 Vlakdijk Oprichtingsvergunning Vredepeelweg Revisievergunning Vredepeelweg Revisievergunning Vredepeelweg Revisievergunning Vredepeelweg Aanvraag Vredepeelweg Oprichtingsvergunning 356 Vredepeelweg Revisievergunning Tabel 3: Gebruikte bronnen voor berekening van de gecumuleerde achtergrondbelasting. 3.4 Achtergrondbelasting bij de maximale geurvariant De achtergrondbelasting bij de maximale geurvariant voor Crooijmansweg 10 is eveneens doorberekend op de dichtst bijgelegen woningen. Deze is vergeleken met de achtergrondbelasting in de vergunde situatie. RMB, 5 april

13 4 BEOORDELING EN RESULTATEN 4.1 Woon- en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting In tabel 4 is de geurbelasting vanuit de omgevingsvergunning van 22 januari 2013 op de woningen weergegeven. De bijbehorende geurhinderpercentages volgens tabel B van bijlage 6 en 7 van de handreiking zijn vermeld. In de laatste kolom staat de beoordeling van het geurhinderniveau volgens de geurgebiedsvisie van Boxmeer, welke is weergegeven in tabel 1 van dit rapport. Adres Voorgrond- Geurhinder- Geurniveau Belasting percentage vergunning volgens tabel B Oploseweg 21a 2,3 6 Acceptabel Oploseweg 26 1,5 5 Acceptabel Crooijmansweg 6 3,1 8 Acceptabel Vredepeelweg 3 4,6 11 Acceptabel Roosendaalseweg 3 1,9 6 Acceptabel Tabel 4: Woon en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting. Uit tabel 4 blijkt dat als gevolg van de nieuwe omgevingsvergunning van Crooijmansweg 10 het woon- en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting van de Crooijmansweg 10 acceptabel is op de nabijgelegen woningen. 4.2 Achtergrondbelasting De resultaten van de berekening van de achtergrondbelasting is gevisualiseerd op de kaart van bijlage 3. In onderstaande figuur is een kaartuitsnede van deze geurkaart opgenomen. Het blijkt dat ter plaatse van de woningen aan de Oploseweg 21 en 26, Crooijmansweg 6, Vredepeelweg 3 er sprake is van een acceptabel geurniveau in het buitengebied. Ter plaatse van de woning aan de Roosendaalseweg 3 is de geursituatie nog beter (ongeveer 10 ou E /m 3 ) en valt daarmee in de categorie afweegbare geursituatie bebouwde kom. Dit wil zeggen dat de achtergrondbelasting ter plaatse van Roosendaalseweg 3 net zo goed is als een acceptabel geurniveau voor een bebouwde kom, waarmee het geurniveau voor het buitengebied dus goed is. Uit de figuur blijkt ook dat er alleen ter hoogte van de stallen van Crooijmansweg 10 en Crooijmansweg 8 er sprake is van een slechte geursituatie. RMB, 5 april

14 Figuur 3: Uitsnede gecumuleerde achtergrondbelasting 4.3 Achtergrondbelasting in de maximale geurvariant De geuremissie in de maximale geurvariant, zoals die is weergegeven in de berekening van bijlage 2, is ook doorberekend voor de achtergrondbelasting In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. Adres Achtergrondbelasting Vergund Achtergrondbelasting maximale geursituatie Toename Geursituatie achtergrondbelasting buitengebied volgens tabel 1 Oploseweg 21a Acceptabel Oploseweg Acceptabel Crooijmansweg Acceptabel Vredepeelweg Acceptabel Roosendaalseweg Acceptabel Crooijmansweg Slecht Roosendaalseweg Acceptabel Rieterdreef Acceptabel Tabel 5: Achtergrondbelasting in de vergunde en maximale geursituatie RMB, 5 april

15 Uit tabel 5 blijkt dat de achtergrondbelasting in de maximale geursituatie toeneemt. De achtergrondbelasting blijft ook in de maximale geursituatie, met uitzondering van Crooijmansweg 8, in een acceptabel geurniveau voor het buitengebied. Ter plaatse van Crooijmansweg 8 is het woon- en leefklimaat in de vergunde situatie al slecht. Deze geursituatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de geuremissie van deze veehouderij zelf. Er is een toename van de achtergrondbelasting van 9% in de maximale geursituatie maar deze toename is gering. De geursituatie in de vergunde situatie was al slecht en blijkt in de maximale geurvariant niet veel te verslechteren. RMB, 5 april

16 5 CONCLUSIE Door de bestemmingsplanwijzing en door de bouwblokvergroting aan de Crooijmansweg 10 wordt de geurbelasting op de nabijgelegen woningen groter. Echter zowel voor het woonen leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting, als ook voor de achtergrondbelasting geldt dat deze nog steeds acceptabel is. Wat betreft Crooijmansweg 8 wordt de slechte geursituatie ter plaatse veroorzaakt door deze veehouderij zelf. In de maximale geurvariant wordt de geursituatie iets slechter. Ook in een maximale geursituatie voor Crooijmansweg 10 blijft het woon- en leefklimaat ter plaatse van de dichtbijgelegen woningen nog steeds acceptabel. Bestemmingsplanwijziging en vergroting van het bouwblok, levert dan ook geen belemmering op voor het woon- en leefklimaat vanuit de voorgrondbelasting en ook niet vanuit de achtergrondbelasting op de nabij gelegen burgerwoningen. Cuijk, 5 april 2013 RMB, 5 april

17

18 BIJLAGE 1 Voorgrondbelasting op basis van de vergunning van 22 januari 2013 Naam van het bedrijf: Boxmeer, Crooijmansweg 10 Overloon Berekende ruwheid: 0,17 m Meteo station: Eindhoven Brongegevens: Volgnr EP Gem.geb. EP Uittr. BronID X-coörd. Y-coörd. EP Diam.. Hoogte hoogte snelh. E-Aanvraag 1 Stal ,6 6,4 4,79 1, Stal ,4 6,4 6,06 1, Geur gevoelige locaties: Volgnr. GGLID X-coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 3 Oploseweg 21a ,0 2,3 4 Oploseweg ,0 1,5 5 Crooijmansweg ,0 3,1 6 Vredepeelweg ,0 4,6 7 Roosendaalseweg ,0 1,9

19 BIJLAGE 2 Voorgrondbelasting op basis van een maximale geuremissie Naam van het bedrijf: Boxmeer, Crooijmansweg 10 Overloon Berekende ruwheid: 0,18 m Meteo station: Eindhoven Brongegevens: Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 1 Stal ,6 6,4 4,79 1, Stal ,4 6,4 6,06 1, Nieuwe stal ,6 6,4 6,00 1, Geur gevoelige locaties: Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 4 Oploseweg 21a ,0 5,6 5 Oploseweg ,0 3,7 6 Crooijmansweg ,0 7,7 7 Vredepeelweg ,0 14,0 8 Roosendaalseweg ,0 5,3

20 BIJLAGE 3 Kaart: Berekende gecumuleerde achtergrondbelasting

21 BIJLAGE 4 Overzicht Crooijmansweg 10 na bestemmingsplanwijzing en bouwblokvergroting

GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden

GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden Colofon opdrachtgever : Gemeente Uden locaties : Plangebied Uden Noord rapportnummer : 000806 status : Definitief datum

Nadere informatie

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon Geuronderzoek opdrachtgever VOF Den Hartog Van Beek status Definitief Bandijk 33 datum 7 oktober 2014 6988 BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon 088 888 66 61 Lathum

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst) Geurberekening Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst) Rapportnummer 15811 Zevenaar,

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal).

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal). Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal). Rapportnummer

Nadere informatie

Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de:

Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de: 1. Inleiding Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de: -Scherpenbergsebaan 12 Schijf -Scherpenbergsebaan 14 Schijf -Scherpenbergsebaan

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Rapportnummer 08198

Nadere informatie

RAPPORT. Geurrapport woonuitbreiding Muldersweg Gevolgen ontwikkelingsruimte bedrijven en milieukwaliteit leefomgeving 4 december 2014

RAPPORT. Geurrapport woonuitbreiding Muldersweg Gevolgen ontwikkelingsruimte bedrijven en milieukwaliteit leefomgeving 4 december 2014 RAPPORT 4 december 2014 Niets uit dit stuk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Geuronderzoek. Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode

Geuronderzoek. Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode Geuronderzoek Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode Auteur: drs. E.M. Korevaar Datum: 8 januari 2015 Status: Rapportage EW Milieu-advies Dorstige Hartsteeg 5a 3512 NV Utrecht mob. 06 20847756

Nadere informatie

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel September 2014 In opdracht van: Uitgevoerd door: Kinderopvang "De Vrijbuiter" ZLTO Advies Familie van Goch ir. A.C.H.M. Commissaris Achterdijk 10 Adviseur

Nadere informatie

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Bouwplanlocaties Eindseweg Utrechtse Heuvelrug, Overberg Milieudienst Zuidoost-Utrecht Juli 2009 UHR01011/ 3392 opgesteld door beoordeeld door FVe EGr akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek geurbelasting. Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg PB IJSSELMUIDEN. Datum: 15 november Status: definitief (aangepast)

Onderzoek geurbelasting. Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg PB IJSSELMUIDEN. Datum: 15 november Status: definitief (aangepast) Onderzoek geurbelasting Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg 2 8271 PB IJSSELMUIDEN Locatie: Het Tussenland Datum: 15 november 2012 Status: definitief (aangepast) Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning)

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Locatie: Landgoed De Klauwenhof en woonkavel a/d Lange Klauwenhof te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P2070.01 Opdrachtgever:

Nadere informatie

OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei WR VELDHOVEN

OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei WR VELDHOVEN OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei 4 5508 WR VELDHOVEN Locatie: Woningen Mariëndonkstraat, Elshout Manager Bouw J.S.M. de Groot 06 20 42 38 96 Datum 01-11-2016 DLV Bouw, Milieu en Techniek

Nadere informatie

Aeres Milieu. dhr. G. Reuver. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

Aeres Milieu. dhr. G. Reuver. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: Aeres Milieu Contactpersoon: dhr. G. Reuver Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het plan tot wijziging van de agrarische bestemming van deze gronden naar een bedrijfsbestemming.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het plan tot wijziging van de agrarische bestemming van deze gronden naar een bedrijfsbestemming. Notitie 20130256-02 Geuronderzoek Kruisstraat 9/9a te Rosmalen Datum Referentie Behandeld door 22 april 2013 20130256-02 R. Schoonbrood/AAE 1 Inleiding In opdracht van bureau Verkuylen heeft Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning)

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Locatie: Fluunseweg 14 te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P1957.01 Opdrachtgever: Familie J. Roemaat Datum: 21 december

Nadere informatie

Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw. Moleneind 25, Loon op Zand

Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw. Moleneind 25, Loon op Zand Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw Moleneind 25, Loon op Zand Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T: 013-519 9458 F: 013-519 9727 E: info@vandunadvies.nl www.vandunadvies.nl

Nadere informatie

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING Plangebied Schoolstraat-Oost te Gameren Gemeente Zaltbommel Opdrachtgever: Contactpersoon: Arcadis Nederland BV mevrouw E. Timmermans-Boele Documentnummer:

Nadere informatie

Geuronderzoek Oprichten woonunits

Geuronderzoek Oprichten woonunits Geuronderzoek Oprichten woonunits Geuronderzoek Projectlocatie Omschrijving project Geuronderzoek ten behoeve van de oprichting van woonunits Projectnummer: AA10.OV01 Datum en versie rapportage: 13 november

Nadere informatie

E- Aanvraag 1 Stal F ( vk) ,0 4,5 3,29 0, Gem.geb. hoogte

E- Aanvraag 1 Stal F ( vk) ,0 4,5 3,29 0, Gem.geb. hoogte versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. Naam van de berekening: Vergunde f huidige bedrijfsopzet Gemaakt op: 13-01-2014 11:47:38 Rekentijd: 0:00:03 Naam van het bedrijf: De heer A. Timmerman, Weerdingerkanaal

Nadere informatie

Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning

Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning Project: Voormalig tuincentrum De Heegh Locatie: Heeghstraat 35 te Didam Projectnummer: P1863.01 Opdrachtgever: G. Zaat Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning.

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning. Aan : Gemeente Ermelo Jan Balkestein Van : Lex Groenewold Lambert Polinder (Agrifirm Exlan bv) CC : Datum : 5 november 2015 Betreft : Geuraspecten verkleuring Telgterweg 315 Mogelijkheden verkleuring Telgterweg

Nadere informatie

GEURONDERZOEK WIEKERSEWEG TE KERKDRIEL GEMEENTE MAASDRIEL

GEURONDERZOEK WIEKERSEWEG TE KERKDRIEL GEMEENTE MAASDRIEL GEURONDERZOEK WIEKERSEWEG TE KERKDRIEL GEMEENTE MAASDRIEL Geuronderzoek Wiekerseweg te Kerkdriel in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever ZITT Omgevingsadvies Van Egdmondlaan 15 5583 VA Waalre Rapportnummer

Nadere informatie

BEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING t.b.v.: Woningbouw uitbreiding Overloon

BEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING t.b.v.: Woningbouw uitbreiding Overloon BEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING t.b.v.: Woningbouw uitbreiding Overloon Colofon opdrachtgever : Gemeente Boxmeer locaties :Uitbreiding woningbouw Overloon rapportnummer : 74000893 status : Concept

Nadere informatie

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Factsheet Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Algemene gegevens. Naam bedrijf D. de Bruin Adres Uddelerveen 79 te Uddel Inrichtingnummer

Nadere informatie

Cumulatie van geurhinder

Cumulatie van geurhinder Cumulatie van geurhinder Inleiding Cumulatie treedt op als meerdere veehouderijen op een geurgevoelig object geurbelasting veroorzaken. De Wet geurhinder en veehouderij verplicht niet tot een aparte cumulatieve

Nadere informatie

Het Veluws Ontwerpburo heeft Omgeving Manager opdracht gegeven de bovengenoemde aspecten te onderzoeken.

Het Veluws Ontwerpburo heeft Omgeving Manager opdracht gegeven de bovengenoemde aspecten te onderzoeken. Adres Burgemeester J. Schipperkade 10A Postcode 8321 EH - Urk Telefoon 0527-680 870 Fax 0527-690 609 E-mail info@omgevingmanager.nl MEMO aan : A. van den Berg, Veluws Ontwerpburo van : W. Foppen bijdrage

Nadere informatie

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie geurhinder en veehouderij MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Geuronderzoek Kleingouw 216 Andijk. (gemeente Medemblik)

Geuronderzoek Kleingouw 216 Andijk. (gemeente Medemblik) (gemeente Medemblik) Opdrachtnummer : 99.215 Datum : oktober 2012 Versie : 2 Auteurs : mro b.v. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN TOETSINGSKADER... 5 2.1 WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ...

Nadere informatie

Memo. Burg. J. Schipperkade 10A 8321 EH Urk Tel Fax

Memo. Burg. J. Schipperkade 10A 8321 EH Urk Tel Fax Memo aan : Mevrouw I. Boers, gemeente Wierden van : Catharina Verheij, Foppen Advies afschrift : De heer W. van der Ploeg, Kleissen en partners opdrachtgever : Gemeente Wierden onderwerp : Geuronderzoek

Nadere informatie

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp 8 5431 SP Cuijk Postbus 88 5430 AB Cuijk 0485-338300 info@odbn.nl www.odbn.nl Datum 22 maart 2016 Aan Gemeente Haaren, de heer Van Nuland Van De heer

Nadere informatie

Geuronderzoek Koninginnelaan 158. (gemeente Soest)

Geuronderzoek Koninginnelaan 158. (gemeente Soest) Geuronderzoek Koninginnelaan 158 (gemeente Soest) Opdrachtnummer : 99.250 Datum : december 2014 Versie : 1 Auteurs : mro b.v. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN TOETSINGSKADER... 5 2.1 WET

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e r e k eni n g e n V - S t a c k s g e b i e d e n V - S t a c k s V e r- g u n n i n g e n

B i j l a g e 2 : B e r e k eni n g e n V - S t a c k s g e b i e d e n V - S t a c k s V e r- g u n n i n g e n B i j l a g e 2 : B e r e k eni n g e n V - S t a c k s g e b i e d e n V - S t a c k s V e r- g u n n i n g e n Berekening geurhinder Gegenereerd op: 10-06-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009 (c) KEMA

Nadere informatie

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd Colofon opdrachtgever : Gemeente Landerd project : Geuronderzoek bedrijventerrein

Nadere informatie

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32 Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum : 8 maart 2011 Bestemd voor : Gemeente Landerd

Nadere informatie

Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt

Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt Opdrachtgever: H.G.J. Haerkens Urlingsestraat 11A 5441 XJ Oeffelt datum: 12 oktober 2010 opgesteld door: A.B. Verhage Specialist ROMB ZLTO Advies Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Woensdrecht bestemmingsplan wijziging Weg naar Wouw 40

Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Woensdrecht bestemmingsplan wijziging Weg naar Wouw 40 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht Van : Mts. Van Hooijdonk Weg naar Wouw 38 Huijbergen Datum : 5 maart 2011 Onderwerp : Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Geuronderzoek. Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen. Kuilsendijk 6 Wanroij

Geuronderzoek. Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen. Kuilsendijk 6 Wanroij Geuronderzoek Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen Geuronderzoek Projectlocatie Omschrijving project Geuronderzoek ten behoeve van de wijziging van de bestemming agrarisch naar wonen Projectnummer:

Nadere informatie

: Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening V Stacks vergunning en advies

: Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening V Stacks vergunning en advies HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Pijnacker -Nootdorp : Ceciel Overgoor / Rein Bruinsma : BC1267-153-100 : Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening

Nadere informatie

Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21

Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21 Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21 GEMEENTE HAAKSBERGEN ZWOLLE, 28 AUGUSTUS 2008 MILCURA OVERHEIDSADVISERING B.V. HAAKSBE003VR BEREKENING GEUREMISSIE CONTOUREN BOONKWEG 21 datum 28 AUGUSTUS 2008

Nadere informatie

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Veehouderij en geur geurgebiedsvisie en geurverordening 2015 Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Geursituatie 2015 Overbelaste locaties Heusden Ommel Concentratie Intensieve veehouderij ten zuiden van

Nadere informatie

Handreiking bij. Wet geurhinder en veehouderij

Handreiking bij. Wet geurhinder en veehouderij Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij Aanvulling: Paragraaf 3.4 Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen Colofon Dit rapport is opgesteld door InfoMil, in samenwerking met het Ministerie van VROM,

Nadere informatie

EVALUATIE GEURBELEID Gemeente Boxtel

EVALUATIE GEURBELEID Gemeente Boxtel EVALUATIE GEURBELEID 2013 Gemeente Boxtel 0 0 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Situatie... 3 3. Uitgangspunten van de berekeningen... 4 3.1 Rekenmodel... 4 3.2 Onderzoeksgebied... 4 3.3 Bronnen en geurgevoelige

Nadere informatie

2. Beperkingen nieuwe en bestaande woningen Mezenbergerweg 18a

2. Beperkingen nieuwe en bestaande woningen Mezenbergerweg 18a Notitie 2011.092.01-1: Mogelijkheden veehouderijen aan de Mezenbergerweg te Elburg Berg en Terblijt, 6 september 2011 1. Inleiding Aan de Mezenbergerweg te Elburg zijn twee naburige veehouderijen gelegen.

Nadere informatie

Rapportage geur Project Buitenkans, Vrouwboomweg te Horst

Rapportage geur Project Buitenkans, Vrouwboomweg te Horst Rapportage geur Project Buitenkans, Vrouwboomweg te Horst Juni 2013 2 PROJECTGEGEVENS Opdrachtgever Naam : Willems Melderslo BV Adres : Hoebertweg 15 Postcode, plaats : 5966 ND America Colofon rapportage

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 21316B.R1 Ke

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 21316B.R1 Ke m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 21316B.R1 Kerkstraat 33 in Gilze Geuronderzoek veehouderij Vermeer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening RAADSVOORSTEL Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening Voorgesteld raadsbesluit: 1. Het verslag van de inspraakreacties op de Gebiedsvisie ten behoeve van

Nadere informatie

Aanleiding Adviesvraag Beoordeling

Aanleiding Adviesvraag Beoordeling Betreft : Advies luchtkwaliteit bp agrarische enclave en Speuld Ermelo Locatie : Garderenseweg 135, De Beek 75 en Garderensweg 155 in Ermelo Bevoegd gezag: gemeente Ermelo Ons kenmerk : Z-15-00811 Uw kenmerk

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Versie : 1.0 Datum : 6 oktober 2016 Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Oost Gelre Nardo Rondeel

Nadere informatie

Een agrarische kinderopvang in Maasdriel

Een agrarische kinderopvang in Maasdriel Een agrarische kinderopvang in Maasdriel Prof. mr. D.W. Bruil Instituut voor Agrarisch Recht Wageningen december 2010 1 Probleemstelling Een agrarisch bedrijf in Maasdriel wenst een buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 september 2013 / rapportnummer 2819 28 1. Oordeel over het MER Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Nadere informatie

BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT

BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT 25 november 2013 INITIATIEFNEMER H. C. van Gennip Laan Ten Boomen 49 5715 AA Lierop LOCATIE BEDRIJF Maaijkant 11 5113 BC Ulicoten Beoordeling geur en

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Opdrachtgever: BJZ.nu Contactpersoon: dhr. W. Bekke Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Betreft : veranderingsvergunning voor een veehouderij en kleinschalig

Nadere informatie

Bepalen geurbelasting en geurhinder

Bepalen geurbelasting en geurhinder bijlage 6: Bepalen geurbelasting en geurhinder In stap 5 van de quick scan en stap 12 van de gebiedsvisie wordt bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting.

Nadere informatie

Herinrichting Batterij Poederoijen

Herinrichting Batterij Poederoijen Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven Herinrichting Batterij Poederoijen Gemeente Zaltbommel Datum: 13 april 2015 Projectnummer: 150158 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van het onderzoek

Nadere informatie

ADVIES. Geur veehouderijen

ADVIES. Geur veehouderijen ADVIES Aan : Nardo Rondeel / gemeente Oost Gelre Behandeld door : Mark Daalwijk / adviseur milieuzonering, externe veiligheid en lucht Datum : 1 april 2014 Ons kenmerk : S2014-0185 Onderwerp : vergroting

Nadere informatie

GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN

GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN Geuronderzoek realisatie nieuwbouw Ficarystraat te Beuningen Opdrachtgever Fam. Derks Ficarystraat 2 6641 KP Beuningen Rapportnummer 2083.004

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve ADVIESMEMO Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve Bestemd voor : Gemeente s-hertogenbosch, de heer B. Coppens Afkomstig van : mevrouw L. van Beek Datum : 31 mei 2016 Inleiding U heeft ons verzocht voor het plangebied

Nadere informatie

K7 I ADVIES. 14 mei 2014/1017 RAPPORT. TOETSING Geurhinder veehouderij. Locatie Achtersloot 180

K7 I ADVIES. 14 mei 2014/1017 RAPPORT. TOETSING Geurhinder veehouderij. Locatie Achtersloot 180 K7 I ADVIES 14 mei 2014/1017 RAPPORT TOETSING Geurhinder veehouderij Locatie Achtersloot 180 K7 advies Schoener 3625 8243 WR Lelystad tel. 0320-251685 email: contact@k7advies.nl internet: wvvw.k7advies.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/2

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/2 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 14-1-2014 Nummer voorstel: 2014/2 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer:. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 14 april 2015

Gemeente Boxmeer. Nummer:. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 14 april 2015 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de ontwerp-geurgebiedsvisie gemeente Boxmeer 2015 en de ontwerp-verordening geurhinder en veehouderij Boxmeer 2015. Nummer:. AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Overwegende dat op het perceel Keizersdijk 78a een kleinschalige paardenhouderij/ pensionstal gevestigd zal worden;

Overwegende dat op het perceel Keizersdijk 78a een kleinschalige paardenhouderij/ pensionstal gevestigd zal worden; Raadsbesluit *Z0065CCB6E3* Zaaknummer: Z.07781 Documentnummer: INT.04551 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 september 2016 Agendapunt.. De raad van de gemeente Strijen; Overwegende dat op het perceel Keizersdijk

Nadere informatie

ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING

ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING Plangebied Nuland-Oost/Pelgrimsche Hoeve Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente s-hertogenbosch de heer B. (Bert-Jan) Coppens Documentnummer:

Nadere informatie

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Advies geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Betreft Onderzoek naar de milieuhygiënische belemmeringen vanuit aanwezige inrichtingenen op de uitbreiding van de Beekse Bergen. Ons kenmerk ARC041

Nadere informatie

Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij

Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij Deze bijlage 1 beschrijft de: - systematiek van de Wet geurhinder en veehouderij en het opstellen van een geurgebiedsvisie, inclusief het beoordelen

Nadere informatie

Milieuadvies. Bedrijventerrein Uddel

Milieuadvies. Bedrijventerrein Uddel Gemeente Apeldoorn, Dienst Openbare Werken, afdeling milieu Milieuadvies Bedrijventerrein Uddel Samengesteld door de adviesgroep milieu, d.d.25-05-2010 Wij ontvingen van u een adviesaanvraag inzake het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING

V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING BATUWSEWEG 45A LOPIKERKAPEL Ing. T. van de Beek Mei 2013 Bijlagen bij de berekening Omgekeerde werking Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F

Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I EF 15 augustus 2017 Projectnummer 122.00.01.20.11.13 Inhoudsopgave 1 Geur 3

Nadere informatie

Geuronderzoek nieuw te realiseren woning. Kievitsham GE Hoenzadriel

Geuronderzoek nieuw te realiseren woning. Kievitsham GE Hoenzadriel Geuronderzoek nieuw te realiseren woning Kievitsham 66 5333 GE Hoenzadriel Geuronderzoek realisatie woning Kievitsham 66 5333 GE Hoenzadriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M154108.001/TCR de heer

Nadere informatie

Het wettelijk beoordelingskader wordt toegepast op een aanvraag tot uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij.

Het wettelijk beoordelingskader wordt toegepast op een aanvraag tot uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij. Conferentie verbeteren leefomgeving 26 april 2007 te Groningen Wet geurhinder en veehouderij Inhoudsopgave Inleiding Inhoud van de Wet geurhinder en veehouderij in vogelvlucht I - beoordelingskader: geuremissie

Nadere informatie

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet (0475) 49 44 07 (0475) 49 23 63 info@bergsadvies.nl www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

GEURGEBIEDSVISIE UITBREIDING KERN WITHAREN Gemeente Ommen 18 FEBRUARI 2016

GEURGEBIEDSVISIE UITBREIDING KERN WITHAREN Gemeente Ommen 18 FEBRUARI 2016 GEURGEBIEDSVISIE UITBREIDING KERN WITHAREN Gemeente Ommen 18 FEBRUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com Projectnummer: C05014.000029.0100

Nadere informatie

GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND

GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND 20 SEPTEMBER 2016-2 - GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN GEMEENTE HELMOND In opdracht van Gemeente Helmond Opgesteld door Auteur Anita

Nadere informatie

2.2 Geur Voor geur is de geurkaart van de evaluatie van 1 november 2013 aangehouden.

2.2 Geur Voor geur is de geurkaart van de evaluatie van 1 november 2013 aangehouden. Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp 8 5431 SP Cuijk Postbus 88 5430 AB Cuijk 0485-338300 info@odbn.nl www.odbn.nl Datum 26 juni 2014 Aan Gemeente Bomeer, de heer Van Hoek Van Hermsen,

Nadere informatie

Adviesbureau van Gerwen v.o.f.. 2.QOQ / y b l o b G È M. BERNHEZE INGEKOMEN

Adviesbureau van Gerwen v.o.f.. 2.QOQ / y b l o b G È M. BERNHEZE INGEKOMEN Adviesbureau van Gerwen v.o.f.. _. 2.QOQ / y b l o b G È M. BERNHEZE INGEKOMEN Heijtmorgen 10 5374 A N Reek Postbus 22 5410 AA Zeeland Tel. (0486) 45 01 60 Fax (0486) 45 02 38 Rabobank nr 13.71.38.679

Nadere informatie

Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis. Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015

Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis. Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015 Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015 Rode draad van deze toelichting In dit overleg focus op actualisatie gemeentelijke

Nadere informatie

Geurgebiedsvisie plangebied omgeving Haaksbergerstraat 2 Hengevelde voor het bestemmingsplan met naam Wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2

Geurgebiedsvisie plangebied omgeving Haaksbergerstraat 2 Hengevelde voor het bestemmingsplan met naam Wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2 Geurgebiedsvisie plangebied omgeving Haaksbergerstraat 2 Hengevelde voor het bestemmingsplan met naam Wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2 Opgesteld door R. Hazenkamp (afdeling Openbare Ruimte) in overleg

Nadere informatie

Rode draad van deze toelichting

Rode draad van deze toelichting Rode draad van deze toelichting Achtergronden van de wetgeving Gemeentelijke geurnormen Aanhoudingsbesluit en actualisatie gemeentelijke geurverordening Ontwikkelingen regelgeving Achtergronden van de

Nadere informatie

GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK

GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK ONDERZOEK NAAR DE BELASTING 28 oktober 2015-2 - GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK ONDERZOEK NAAR DE BELASTING In opdracht van gemeente Hilvarenbeek

Nadere informatie

De aanvraag geldt voor de realisering van het gehele project, inclusief de tussenliggende fases.

De aanvraag geldt voor de realisering van het gehele project, inclusief de tussenliggende fases. Aanvulling aanvraag aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde van Jan Teunissen, Rombou betreft Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning Hendriks, Moersloot 147 en 149 Ter Apel datum 10

Nadere informatie

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ Opdrachtgever: Contactpersoon: Milieudienst Noord-West Utrecht de heer J. Pronk Documentnummer: 20090416/C01/RK Datum:

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Betreft : veranderingsvergunning voor de pluimveehouderij aan de Achterveldseweg

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

Tabel 1: Dosis-effectrelatie voor- en achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat Voorgrondbelasting (ou E /m 3 )

Tabel 1: Dosis-effectrelatie voor- en achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat Voorgrondbelasting (ou E /m 3 ) 3.4 Aanvaardbaar geurhinderniveau De gemeente Leudal heeft op 6 september 2011 een geurverordening vastgesteld. Op grond van deze geurverordening zijn onderstaande geurnormen vastgesteld: Kern Baexem inclusief

Nadere informatie

Aanvulling op de Gebiedsvisie. geurhinder en veehouderij gemeente Venray. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

Aanvulling op de Gebiedsvisie. geurhinder en veehouderij gemeente Venray. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat Aanvulling op de Gebiedsvisie geurhinder en veehouderij gemeente Venray Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 16 juni 2011 1 Samenvatting Op 15 februari 2011 heeft het college besloten een traject te starten

Nadere informatie

GEURGEBIEDSVISIE OOSTZAAN

GEURGEBIEDSVISIE OOSTZAAN GEURGEBIEDSVISIE OOSTZAAN ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ Gemeente Oostzaan Opdrachtgever: Contactpersoon: Milieudienst Waterland De heer R. van Kalken Documentnummer: 20091245/dC2/CH

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: R-VER/2014/646 / RIS

Memo Reg.nr.: R-VER/2014/646 / RIS Memo Reg.nr.: R-VER/2014/646 / RIS 2014-116 Aan : De leden van de Gemeenteraad Boxmeer Van : Het College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Wethouder E. Ronnes Datum : 18 februari 2014 Onderwerp :

Nadere informatie

Bijlagen Obm. Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat RP LIESSEL. Locatie: Kanaalstraat RP LIESSEL

Bijlagen Obm. Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat RP LIESSEL. Locatie: Kanaalstraat RP LIESSEL Bijlagen Obm Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat 10 5757 RP LIESSEL Locatie: Kanaalstraat 10 5757 RP LIESSEL Adviseur / projectleider A.J.M. de Groot 06-83905420 Datum: 05-08-2014 DLV Bouw, Milieu en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0810436 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08

Raadsvoorstel Reg. nr : 0810436 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08 Onderwerp Ontwerp verordening geurhinder en veehouderij Status Besluitvormend. Samenvatting De nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) die op 1 januari 2007 in werking is

Nadere informatie

Wet Geurhinder en veehouderij. Omgekeerde werking. Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten

Wet Geurhinder en veehouderij. Omgekeerde werking. Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Wet Geurhinder en veehouderij Omgekeerde werking Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Omgekeerde werking Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beoordelingsrapport milieuonderdelen Verordening ruimte 2014 en Brabantse Zorgvuldigheidsscore Galgestraat 6 te Teteringen

Beoordelingsrapport milieuonderdelen Verordening ruimte 2014 en Brabantse Zorgvuldigheidsscore Galgestraat 6 te Teteringen Beoordelingsrapport milieuonderdelen Verordening ruimte 2014 en Brabantse Zorgvuldigheidsscore Galgestraat 6 te Teteringen Aan: gemeente Breda Van: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum: 11 maart

Nadere informatie

KNELPUNTENANALYSE DE RONDE VENEN

KNELPUNTENANALYSE DE RONDE VENEN KNELPUNTENANALYSE DE RONDE VENEN ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ Opdrachtgever: Contactpersonen: Milieudienst Noord-West Utrecht de heer J. Pronk Documentnummer: 20100894/D04/RK

Nadere informatie

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016 ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 206 Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. PM Gelet op artikel 6, derde lid, en artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,

Nadere informatie