NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen."

Transcriptie

1 Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Polisvoorwaarden 2008

2 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen. Aanvullende thuisverpleging De aanvullende thuisverpleging door een verpleegkundige of ziekenverzorgende ten huize van de verzekerde. Adviserend tandarts De tandarts die Turien & Co. Assuradeuren in tandheelkundige aangelegenheden adviseert. Apotheek Het organisatorisch verband welke door de apotheker wordt beheerd en als zodanig voor de patiënt herkenbaar en bereikbaar is en voldoet aan de Nederlandse apotheeknorm. Apotheker Een apotheker die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die is ingeschreven in het register van gevestigde apothekers volgens artikel 14 van de Wet op de Geneesmiddelen Voorziening (WOG), gevoerd door de Inspectie van de Volksgezondheid en die is ingeschreven in het KNMP register van openbare apothekers of een vergelijkbaar register. Apotheekhoudend huisarts Een huisarts die volgens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening bevoegd is tot het uitoefenen van de artsenijbereidkunst. Arts Degene die als zodanig is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel de gehele Nederlandse bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Deze zorg wordt niet uit de zorgverzekering vergoed. Beroepsverenigingen Alternatieve Geneeswijzen Artsen of therapeuten aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen kunnen indien hiervoor dekking is onder het door u gekozen pakket voor vergoeding in aanmerking komen: - (ABNG) Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuurgeneeskunde; - (BATC) Beroepen Associatie Therapeut & Consument; - (BvK) Beroepsvereniging voor Kinesiologie; - (FAGT) Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten; -(LVNG) Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen; - (MBOG) Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde; - (NAAV) Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging; - (NBVH) Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten; - (NGVH) Nederlands Gilde van Hypnotherapeuten; - (NOKH) Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten; - (NVA)Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur; - (NVAA) Nederlandse Vereniging van Antroposofi - sche Artsen; - (NVKH) Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten; - (NVKToag) Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofi sche grondslag; - (NVNR) Nederlandse Vereniging voor Neuraal- en Regulatietherapie; - (NVPITea) Nederlandse Vereniging voor Postural Integration; - (NVPMKT) Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie; - (NVST) Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten; - (NVVM) Nederlandse Vereniging voor Mesologie; - (NWP) Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst; - (RCN) Register Cranio-Sacraal Therapie Nederland; - (ROMG) Register OrthoManuele Geneeskunde; - (VAG) Vereniging Additieve Genezers; - (VBAG) Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze; - (VBN) Vereniging Beter Natuurlijk; - (VHAN) Artsenvereniging voor Homeopathie; - (VGP) Vereniging van Genezers vanuit Psychosofi a; - (VIS) Vereniging voor IOKAI Shiatsutherapeuten; - (VIT) Vereniging van Integraal Therapeuten; - (VMT) Vereniging van Manueel Therapeuten; - (VNT) Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten; - (VNRT) Vereniging van Nederlandse Refl exzone Therapeuten; - (VVH) Vereniging van Haptotherapeuten; (ZHONG) Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde. Besluit zorgverzekering Besluit van 28 juni 2005 houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89 van de Zorgverzekeringswet. Buitenland Ieder ander land dan het land van vestiging. Couveuse nazorg Nazorg door gespecialiseerde kraamverzorgende aan ouders van couveusekinderen waarbij ondersteuning en advisering wordt geboden bij de verzorging van en de omgang met het pasgeboren kind in de thuissituatie. Couveuse nazorg omvat geen huishoudelijke ondersteuning.

3 Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Het op grond van de Wet Marktordening Gezondheidszorg getypeerde geheel van prestaties van zorginstelling en medisch specialist, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de medisch specialist in de zorginstelling consulteert. Dieetadvisering Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten zoals diëtisten die plegen te bieden. Diëtist Degene die op grond van artikel 2 van het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut gerechtigd is tot het voeren van de titel diëtist. Eerstelijnspsycholoog Degene die als zodanig is ingeschreven in het Register van eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Eigen bijdrage De eigen bijdrage in de kosten van verstrekkingen die de verzekerde verschuldigd is op grond van de Zorgverzekeringwet en/of AWBZ en indien de maximum dekking in de polisvoorwaarden is overschreden. Farmaceutische hulp Farmaceutische hulp omvat: 1. Geregistreerde geneesmiddelen die op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening mogen worden afgeleverd; 2. Andere dan geregistreerde geneesmiddelen die op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening mogen worden afgeleverd; 3. Bloedproducten en uit bloed bereide producten als bedoeld in de Wet inzake Bloedtransfusie; 4. Polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten; 5. Verbandmiddelen. Fysiotherapeut Een in Nederland gevestigde fysiotherapeut, die als zodanig is geregistreerd bij de bevoegde overheidsinstantie. Geneesmiddelen De in artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onder a en b van het Besluit zorgverzekering bedoelde geneesmiddelen Gevolmachtigde Turien & Co. Assuradeuren treedt op als gevolmachtigde namens de verzekeraar. Turien & Co. Assuradeuren is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst op basis van de polisvoorwaarden. Gezin Twee gehuwden dan wel twee personen die buiten echt duurzaam samenwonen en een gemeenschappelijk huishouden hebben, alsmede ongehuwde eigen, stief-, pleeg- en adoptiekinderen. GGD De Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Herstellingsoord Niet AWBZ-instelling waar kortdurende hulpverlening aan verzekerden wordt geboden, die na ziekte en/of operatie tijdelijke verpleegkundige ondersteuning en opvang nodig hebben gedurende 24 uur per dag. De hulpverlening is gericht op de terugkeer van de verzekerde naar zijn/haar zelfstandig functioneren in de thuissituatie. Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen Middelen die voldoen aan het Besluit homeopathische farmaceutische producten en geregistreerd zijn als homeopathisch en/of antroposofi sch geneesmiddel. Hoofdverzekering De zorgverzekeringsovereenkomst gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering met de daarbij behorende Regeling zorgverzekering met inbegrip van de daarbij behorende toelichting. Huidtherapeut Een daartoe op HBO-niveau opgeleide beroepsbeoefenaar, werkzaam binnen de eerste en/of tweedelijns gezondheidszorg, die patiënten met een zieke of beschadigde huid behandelt.

4 Huisarts Een in Nederland gevestigde arts, die als huisarts is ingeschreven in het Register van Erkende Huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en die op de gebruikelijke wijze de algemene praktijk uitoefent. Hulpmiddelen Hulpmiddelen omvatten de medische middelen die in de Regeling Hulpmiddelen zijn opgenomen. Kraamzorg De zorg verleend door een aan het ziekenhuis, kraamhotel of kraamzorgbureau verbonden kraamverzorgende die moeder en kind verzorgt. De zorg wordt begrensd door hetgeen kraamverzorgenden als zorg plegen te bieden. Kraamzorgbureau Een instelling voor de levering van kraamzorg door gediplomeerde kraamverzorgenden. Kraamhotel Een door een erkend kraamzorgbureau geëxploiteerde instelling met 24-uurs zorg rondom bevalling en kraambed. Kraamzorgprotocol Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg dat in 2006 in werking is getreden bepaalt het aantal uren kraamzorg dat in overleg tussen het kraamcentrum en verzekerde wordt afgesproken op basis van de gezins- en medische situatie Kuuroord Een instelling waarbinnen een gestructureerd kuurprogramma onder (para)medische begeleiding wordt geboden. Lactatiekundige Een lactatiekundige met het internationale diploma International Board Certifi ed Lactation Consultant (IBCLC), die is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Machtiging Een schriftelijke toestemming voor de afname van bepaalde zorg die door of namens de Zorgverzekeraar wordt verstrekt aan de verzekerde, voorafgaande aan de afname van die bepaalde zorg. Medisch adviseur De arts die Turien & Co. Assuradeuren in medische aangelegenheden adviseert. Medische indicatie De indicatie voor verpleging, onderzoek of behandeling volgens algemeen erkende, medisch-wetenschappelijke overwegingen. Medische noodzaak De noodzaak van verpleging, onderzoek of behandeling volgens algemeen erkende, medisch-wetenschappelijke overwegingen. Medisch specialist Een arts die is ingeschreven in een van de registers ingesteld door de Medisch Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Mondhygiënist Een in Nederland gevestigde mondhygiënist die voldoet aan de eisen als vermeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Oefentherapeut Cesar/ oefentherapeut Mensendieck Een in Nederland gevestigde oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck, die als zodanig is geregistreerd bij de bevoegde overheidsinstantie. Ongeval Een plotselinge en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht waarvan door Turien & Co. Assuradeuren de aard en plaats geneeskundig vast te stellen zijn. Orthodontist Een in Nederland gevestigde tandarts, die is ingeschreven in het specialistenregister voor dentomaxillaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

5 Overgangsconsulente Een verpleegkundige die de specialistische opleiding gevolgd heeft tot overgangsconsulente bij de organisatie Care for Women of die aangesloten is bij de overgangspraktijk Women s Life. Persoonsregistratie Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd. Podotherapie Het met een geneeskundig doel behouden en verbeteren van de functie van de voet door middel van het aan de voet toepassen van correctieve en protectieve technieken, het uitwendig bestrijden van aan de voet aanwezige huidaandoeningen en het voorkomen en bestrijden van nagelafwijkingen, met uitzondering van de behandelingen die ook verricht kunnen worden door een pedicure. Psychotherapeut Een in Nederland gevestigd en praktiserend psychotherapeut die als zodanig geregistreerd staat overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet BIG Repatriëring Het medisch noodzakelijk ziekenvervoer vanuit de verblijfplaats in het buitenland naar Nederland, voor zover sprake is van verblijf in het buitenland wegens vakantie, dienstreis of studiedoeleinden. Resocialisatie Verblijf buiten het ziekenhuis in de eigen (huiselijke) omgeving, deel uitmakend van de behandeling ter voorbereiding op naderend ontslag uit het ziekenhuis. Specialist Een in Nederland gevestigde arts, die is ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Specialistische behandeling Behandeling of onderzoek, volgens medische normen algemeen aanvaard en behorend tot het specialisme waarvoor de specialist is ingeschreven. Tandarts Een in Nederland gevestigde tandarts, die als zodanig is geregistreerd bij de bevoegde overheidsinstantie. Tandprotheticus Een in Nederland gevestigde tandprotheticus, die is opgeleid conform het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus. Verwerking van persoonsgegevens Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Verzekeraar De op de polis genoemde zorgverzekeraar. Verzekerde Degene voor wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die als zodanig in de administratie van Turien & Co. Assuradeuren is geregistreerd. Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst met Turien & Co. Assuradeuren is aangegaan. Verzekeringsjaar De periode, zoals omschreven op het polisblad en de daarop volgende twaalf maanden of na verlenging van de verzekering tot de daarop volgende aaneengesloten periode van twaalf maanden. Wachtlijstbemiddeling Aanspraak op bemiddeling voor ziekenhuiszorg, indien er sprake is van een niet aanvaardbare lange wachttijd, door een zorgverlener die deze zorg mag bieden.

6 Wet BIG Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. WMG WMG staat voor Wet Marktordening Gezondheidszorg. De WMG vervangt de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG). De WMG regelt de prestaties en tarieven van zorgaanbieders. Prestaties en tarieven die onder de WTG vielen, vallen ook onder de WMG. De WMG regelt ook het toezicht op alle zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop én zorgverlening), op de ontwikkeling van deze markten en op formulieren en procedures in de zorg. Zelfstandig behandelcentrum Een binnen Nederland gevestigde instelling waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft gesloten voor bepaalde verrichtingen en waarbinnen - indien en voor zover medisch noodzakelijk - in dagbehandeling niet klinische- specialistische hulp wordt verleend. Ziekenhuis Een in Nederland gelegen inrichting voor verpleging, onderzoek en behandelingen van ziekten, die als zodanig is erkend door de bevoegde overheidsinstantie. Behalve de algemene ziekenhuizen worden ook als ziekenhuis aangemerkt: academische ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, orthopedische inrichtingen, kraamklinieken, kankerklinieken, reumaklinieken, epilepsieklinieken, neurologische klinieken, astmaklinieken, revalidatie-inrichtingen alsmede het Nederlands Astmacentrum te Davos, sanatoria en beademingscentra voor poliomyelitispatiënten. Ziekenhuisverpleging De opneming en het verdere verblijf van langer dan 24 uur in een ziekenhuis, indien en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden, terwijl ononderbroken behandeling door een specialist en/of kaakchirurg medisch noodzakelijk moet zijn. Ziekenvervoer Het medisch geïndiceerd vervoer in Nederland van de verzekerde zelf, verband houdend met medische behandeling ten behoeve van deze verzekerde, mits de kosten van deze behandeling geheel of gedeeltelijk voor rekening van Turien & Co. Assuradeuren komen. Zorgaanbieder Een in Nederland gevestigde hulpverlener of hulpverlenende instantie die zorg biedt zoals omschreven in de dekking. Artikel 2 ALGEMEEN Informatie Naast de basisverzekering biedt Turien & Co. Assuradeuren een aantal aanvullende verzekeringen. U kunt kiezen uit de Primair Polis, de Prima Polis of de Privilege Polis. In deze voorwaarden vindt u de verschillende pakketten naast elkaar zodat u de verschillende vergoedingen en/of behandelingen eenvoudig kunt vergelijken. Alle vergoedingen gelden per kalenderjaar, tenzij anders vermeld in de voorwaarden. Premie De premie wordt per maand berekend en dient vooruit te worden betaald via automatische incasso. Indien de premie niet tijdig op onze rekening is bijgeschreven, ontstaat het risico dat vergoedingen niet worden uitbetaald. Wilt u liever per kwartaal, half jaar of jaar vooruit betalen, dan is dit ook mogelijk. U ontvangt dan een korting op de premie. U kunt alleen voor uw totale verzekering per kwartaal, halfjaar of jaar betalen, dus voor de basisverzekering en aanvullende verzekering samen. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd als: - zowel de aanvullende verzekering als de basisverzekering bij Turien & Co. Assuradeuren is afgesloten; - één van de ouders/verzorgers ook bij Turien & Co. Assuradeuren verzekerd is voor de basisverzekering met aanvullende verzekering; - de aanvullende verzekering van het kind niet uitgebreider is dan die van de verzekerde ouder/verzorger. Dit betekent dat uw kind bijvoorbeeld geen Privilege Polis kan afsluiten als u zelf de Prima Polis heeft. Wijzigingen in uw pakket Wilt u wijzigen van pakket? Dit is uitsluitend mogelijk per januari van het nieuwe

7 Hoe declareert u nota s? Declaraties kunt u indienen door het Turien & Co. Assuradeuren declaratieformulier in te vullen en samen met de originele nota( s) naar ons toe te sturen. Vergeet niet een kopie te maken voor uw eigen administratie. Wij adviseren u niet te lang te wachten met het indienen van nota s, in ieder geval binnen 12 maanden na de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden, anders komen deze niet meer voor vergoeding in aanmerking. De uitkering van de voor vergoeding in aanmerking komende nota( s) wordt op de bij ons bekende rekening (geen spaarrekening!) terugbetaald. Grondslag van de verzekering Mededelingsplicht Turien & Co. Assuradeuren moet een risico kunnen beoordelen voordat besloten wordt of het risico verzekerd kan worden. Als Turien & Co. Assuradeuren besluit het risico te willen verzekeren dan zal Turien & Co. Assuradeuren dit willen doen tegen passende premie en voorwaarden. Voor inschatting van het risico is Turien & Co. Assuradeuren aangewezen op de inlichtingen die de verzekeringnemer haar kan geven. De verzekeringnemer heeft daarom een mededelingsplicht. Deze regeling is dwingend recht voor particulieren. Artikel 7:928 lid 1 Nieuw Verzekeringsrecht De verzekeringnemer is verplicht voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de Turien & Co. Assuradeuren alle feiten mee te delen die de verzekeringnemer kent of behoort te kennen en waarvan verzekeringnemer weet of behoort te begrijpen, de beslissing van Turien & Co. Assuradeuren of, en zo ja, op welke voorwaarden Turien & Co. Assuradeuren de verzekering zal willen afsluiten afhangt of kan afhangen. De verzekering wordt daarom alleen aangegaan op grond van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en de eventueel daarnaast verstrekte gegevens. Door aanvaarding van de polis neemt de verzekeringnemer de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de op het aanvraagformulier al dan niet persoonlijk door de verzekeringnemer gedane mededelingen. De gegevens die op het polisblad zijn vermeld worden geacht van de verzekeringnemer afkomstig te zijn en de instemming van de verzekeringnemer te hebben. Indien mocht blijken dat de verzekeringnemer zijn mededelingsplicht niet is nagekomen, zal Turien & Co. Assuradeuren de verzekeringnemer hier binnen twee maanden na ontdekking van dit feit op de hoogte stellen. Dit geldt ook op het moment dat Turien & Co. Assuradeuren de verzwijging of verkeerde opgave ontdekt nadat het risico zich heeft voorgedaan en is uitbetaald. Wanneer Turien & Co. Assuradeuren zich, bij het verwezenlijken of vooraf constateren van het risico, zich op het niet nakomen van de mededelingsplicht beroept dan kan de verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen tot uiterlijk twee maanden daarna. Turien & Co. Assuradeuren kan binnen twee maanden na ontdekking de verzekeringsovereenkomst opzeggen indien: 1. Er sprake is van opzettelijke misleiding; 2. Wanneer Turien & Co. Assuradeuren bij kennis van de ware feiten geen verzekering zou hebben gesloten; 3. In andere gevallen kan Turien & Co. Assuradeuren de polis niet beëindigen. Turien & Co. Assuradeuren kan wel de voorwaarden en premie van de betreffende verzekering aanpassen. Mededelingen en toezeggingen door Turien & Co. Assuradeuren aan de verzekeringnemer of de verzekerde zijn alleen bindend als deze schriftelijk door Turien & Co. Assuradeuren zijn bevestigd. Begin en einde van de vergoeding De verzekerde heeft recht op vergoeding van de verzekerde kosten, voor zover gemaakt tijdens de periode waarin de verzekering van kracht is, waarbij de datum van behandeling, verpleging, onderzoek e.d. bepalend is en niet de dagtekening van de nota s. Indien er sprake is van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) worden de kosten toegerekend aan het kalenderjaar waarin de DBC is geopend. Vrije keuze De verzekerde is vrij in de keuze van de in deze voorwaarden genoemde zorgverleners. Persoonsregistratie De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Turien & Co. Assuradeuren gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. Zie Wijze van vergoeding De vergoeding geschiedt aan de verzekerde tenzij tussen Turien & Co. Assuradeuren en de hulpverlener of hulpverlenende instelling is overeengekomen dat de kosten rechtstreeks door de hulpverlener of de hulpverlenende instelling bij Turien & Co. Assuradeuren worden gedeclareerd en door Turien & Co. Assuradeuren rechtstreeks aan de hulpverlener of hulpverlenende instelling worden betaald. De vergoeding van de kosten vindt uitsluitend plaats op basis van de rechtsgeldige tarieven of - indien de wet niet van toepassing is op een tarief - op basis van het door de volmachtgever met de betrokken zorgverlener overeengekomen of vastgestelde tarief.

8 Ingezonden nota s Nota s op basis waarvan gehele of gedeeltelijke vergoeding is verleend, worden niet teruggezonden. Evenmin worden nota s geretourneerd op basis waarvan geen uitkering plaatsvindt, omdat de kosten op een openstaand eigen risico in mindering zijn gebracht. Geadviseerd wordt daarom kopieën van de nota s te maken. Voor vergoeding komen uitsluitend in aanmerking nota s die zijn gesteld in de Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse of Spaanse taal. De vergoeding geschiedt in Nederland op basis van de dagkoers in Nederland ten tijde van de datum van behandeling, in Nederlands wettig betaalmiddel. Bedenktijd Mocht na ontvangst van de polis blijken dat de verzekering toch niet aan de verwachtingen voldoet, dan is de mogelijkheid aanwezig de aangevraagde verzekering alsnog te annuleren. Hiervoor stuurt u ons de polis terug met het verzoek de verzekering te annuleren. Het verzoek moet binnen 14 dagen na de dagtekening van de brief, waarbij de polis is toegezonden, in het bezit van Turien & Co. Assuradeuren zijn. Verplichtingen van de verzekeringnemer De verzekeringnemer is verplicht: 1. Aan Turien & Co. Assuradeuren, de medisch adviseur, de tandheelkundig adviseur of hen die met de controle zijn belast medewerking te verlenen tot het verkrijgen van alle gewenste informatie. 2. Turien & Co. Assuradeuren behulpzaam te zijn bij het zoeken van verhaal op (een) aansprakelijke derde(n). 3. De originele nota s, die op zodanige wijze gespecifi ceerd dienen te zijn dat zonder verdere navraag eruit kan worden opgemaakt tot welke vergoeding Turien & Co. Assuradeuren is gehouden, binnen 12 maanden na afl oop van het kalenderjaar waarin de behandeling heeft plaatsgevonden, vergezeld van een ingevuld declaratieformulier bij Turien & Co. Assuradeuren in te dienen. De tandartsnota dient vergezeld te zijn van een specifi catieformulier volgens het model dat is vastgesteld dor de organisaties van tandartsen en zorgverzekeraars. Computernota s dienen door de hulpverlener gewaarmerkt te zijn. 4. Om voor de in de polis verzekerde medische behandelingen een verwijzing van de huisarts, specialist of tandarts te overleggen, indien Turien & Co. Assuradeuren hierom vraagt. 5. Turien & Co. Assuradeuren onmiddellijk in te lichten en alle benodigde gegevens te verstrekken indien de verzekerde kosten mogelijk te wijten zijn aan schuld van een derde, die daardoor civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. De verzekeringnemer noch de verzekerde zal onderhandelingen met de tegenpartij of diens verzekeraar mogen voeren met betrekking tot de schade, die door de verzekeraar is of zal worden vergoed en zich onthouden van alles wat tot benadeling van de belangen van Turien & Co. Assuradeuren zou kunnen leiden. Een en ander op straffe van verval van zijn recht op vergoeding van de verzekerde kosten, zelfs al is Turien & Co. Assuradeuren reeds tot uitkering overgegaan. 6. In het geval door Turien & Co. Assuradeuren rechtstreeks de volledige kosten zijn vergoed aan een hulpverlener of hulpverlenende instelling, terwijl op dat onderdeel van de risicodekking (nog) een eigen risico c.q. bijdrage van toepassing is, het door hem verschuldigd eigen risico c.q. bijdrage op het eerste verzoek aan Turien & Co. Assuradeuren of een door Turien & Co. Assuradeuren aangewezen derde te voldoen. Turien & Co. Assuradeuren is gerechtigd bij de inning van de verschuldigde bedragen gebruik te maken van de diensten van derden dan wel de vordering aan die derden in eigendom over te dragen. Een en ander met inachtneming van de eisen van de Wet op de Persoonsregistratie. Indien Turien & Co. Assuradeuren maatregelen treft tot incasso van haar vordering komen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de verzekeringnemer. 7. Bij het niet nakomen van de in de artikelen tot en met genoemde verplichtingen behoeft Turien & Co. Assuradeuren geen kosten te vergoeden. Betalingen Premiebetaling De premies zijn hoofdelijk door de verzekeringnemer en de verzekerden verschuldigd bij vooruitbetaling. Het is niet toegestaan om de premie te verrekenen met een van Turien & Co. Assuradeuren te vorderen vergoeding. Voor maandbetaling door verzekerde geldt dat dit alleen kan via automatische incasso van uw betaalrekening. Indien geen incassomachtiging wordt afgegeven bent u de volledige premie in één bedrag per kwartaal vooraf verschuldigd aan Turien & De premie per kwartaal/halfjaar of jaar moet in één bedrag vooraf worden afgedragen. Betaling eigen bijdrage De betaling van de bedragen die vallen onder uw eigen bijdrage en die door Turien & Co. Assuradeuren zijn voorgeschoten aan een zorgverlener die elektronisch declareert, zullen periodiek bij u in rekening gebracht worden. De bedragen zullen middels automatische incasso direct van uw rekeningnummer worden afgeschreven. Indien u nog geen incassomachtiging heeft afgegeven ontvangt u bij uw eerste acceptgiro voor de eigen bijdrage een machtigingskaart waarmee u de incassomachtiging alsnog kunt afgeven.

9 Betaling Eigen Risico Eenmaal per periode verrekent Turien & Co. Assuradeuren het eigen risico op uw polis. Het door u verschuldigde bedrag zal van uw betaalrekening worden geïncasseerd. Indien u nog geen incassomachtiging heeft afgegeven ontvangt u bij uw eerste acceptgiro voor de eigen risico verrekening een machtigingskaart waarmee u de incassomachtiging alsnog kunt afgeven. Uitbetaling no-claim 2007 Uiterlijk 1 april 2008 maakt Turien & Co. Assuradeuren uw no-claimteruggave over 2007 aan u over indien het door u gedeclareerde bedrag onder de Basisverzekering lager is dan het bedrag aan no-claimteruggave waar u recht op heeft. Indien uit openstaande declaraties over 2007 blijkt dat wij teveel no-claimteruggave hebben uitbetaald zal het teveel betaalde bedrag bij u teruggevorderd worden. Wij zullen dit bedrag automatisch van uw betaalrekening incasseren. Indien u nog geen incassomachtiging heeft afgegeven, ontvangt u bij uw eerste acceptgiro voor de terugvordering no-claimteruggave een machtigingskaart waarmee u de incassomachtiging alsnog kunt afgeven. Schorsing Indien de verzekeringnemer niet tijdig voldoet aan de verplichting tot betaling van de premie, kan Turien & Co. Assuradeuren de dekking schorsen en /of de overeenkomst opzeggen, als de verzekeringnemer schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 30 dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling. In geval van schorsing geldt dat er geen aanspraak op zorg of recht op vergoeding van de kosten van zorg bestaat. Over de periode van schorsing blijft verzekeringnemer verplicht de premie te voldoen. Bij schorsing ontstaat weer aanspraak op zorg of recht op vergoeding van de kosten van zorg, vanaf de dag volgend op de dag waarop het verschuldigde bedrag door Turien & Co. Assuradeuren is ontvangen. Indien Turien & Co. Assuradeuren maatregelen treft tot incasso van haar vordering komen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de verzekeringnemer. Terugbetaling van premie Terugbetaling van premie vindt slechts plaats bij beëindiging van de verzekering over de nog niet verstreken periode van de lopende verzekeringstermijn waarover premie is betaald. Herziening van de premie en/of voorwaarden Turien & Co. Assuradeuren heeft het recht de premie en/ of voorwaarden van verzekering op een door Turien & Co. Assuradeuren of verzekeraar vast te stellen datum per persoon dan wel groepsgewijs te herzien. De verzekeringnemer die niet met een dergelijke herziening akkoord gaat, kan de verzekering binnen 30 dagen na ontvangst van het schriftelijk bericht van de wijziging van Turien & Co. Assuradeuren schriftelijk opzeggen. Echter, behalve in geval van een herziening van de premie en/of de voorwaarden die voortvloeit uit wettelijke regelingen en bepalingen, waaronder begrepen een wijziging van de omvang van de zorg waarop krachtens de AWBZ of hoofdverzekering aanspraak bestaat.. De premie over de niet verstreken periode wordt dan gerestitueerd. Indien Turien & Co. Assuradeuren 30 dagen na de bedoelde datum geen schriftelijke opzegging van de verzekeringnemer heeft ontvangen, dan wordt de verzekering voortgezet tegen de nieuwe premie en/of op de nieuwe voorwaarden. Een premiewijziging ten gevolge van aanpassing van het kortingspercentage, dat op grond van de leeftijd van de verzekerde is toegekend, alsmede een premieverlaging en/of een uitbreiding van de dekking, worden niet als een herziening bedoeld. De kinderkorting en/of premievrijstelling voor de meeverzekerde kinderen vervalt op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Kennisgeving van wijzigingen Iedere wijziging in samenstelling van het gezin en iedere andere verandering die invloed heeft op de rechten en plichten uit deze verzekeringsovereenkomst dient schriftelijk aan Turien & Co. Assuradeuren te worden gemeld onder vermelding van de datum van wijziging. Deze melding dient binnen 30 dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan te worden gemaakt. Zodanige wijzigingen zijn onder meer: - verhuizing; - huwelijk; - echtscheiding; - samenwoning; - geboorte; - adoptie; - overlijden; - wijziging van bank- of postbankrekeningnummer; Door het nalaten van het hiervoor bepaalde, vervalt het recht op terugvordering van premie.

10 Voortzetting en duur van de verzekering 1. Aanvang van de verzekering Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande artikelen, wordt de verzekering van kracht op de ingangsdatum vermeld op de polis. Voor kinderen, geboren tijdens de duur van de verzekering, is - ongeacht de gezondheidstoestand van het kind - de verzekering onmiddellijk van kracht, mits het kind binnen 30 dagen na de geboorte ter verzekering bij Turien & Co. Assuradeuren is aangemeld. 2. Duur van de verzekering De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad omschreven periode en wordt daarna stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd. 3. Einde van de verzekering De verzekering eindigt: Door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer tegen het einde van de verzekeringsovereenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. - Door overlijden van de verzekeringnemer of de verzekerde(n). - Door schriftelijke opzegging door Turien & Co. Assuradeuren op een door Turien & Co. Assuradeuren te bepalen tijdstip in geval van: a. Verzwijging of onjuiste opgave; b. Schorsing; c. Bedrog; d. Bij permanente vestiging van de verzekerde in het buitenland. Voortzetting van de collectieve verzekeringen Voortzetting van de verzekering door de verzekerde binnen de collectieve verzekeringsovereenkomst, zolang deze van kracht is, is mogelijk in geval van: a. pensionering; b. een daarmee gelijk te stellen regeling zoals een VUT-regeling; c. overlijden van de deelnemer in de collectieve verzekering bij wie men is meeverzekerd. Voorwaarde is dat: - de collectieve contractant hiervoor goedkeuring heeft verleend; - de aanvraag schriftelijk binnen 30 dagen na datum van (pre)pensionering of overlijden is ingediend. Als de collectieve verzekering eindigt wegens beëindiging van het dienstverband met de collectieve contractant, kan de verzekerde zichzelf en zijn gezin aansluitend individueel verzekeren. Dit tenminste op basis van de individuele voorwaarden, premie en eigen risico die op dat moment gelden. De aanvraag hiervoor moet schriftelijk, binnen 30 dagen nadat het dienstverband eindigt, bij Turien & Co. Assuradeuren worden ingediend. Uitsluitingen Geen aanspraak op vergoeding van kosten kan worden gemaakt: 1. In geval de kosten een gevolg zijn van ziekten of afwijkingen die voor of bij het aanvragen van de verzekering, van een uitbreiding van de verzekering of van een verhoging van de verzekerde klasse bestonden of klachten veroorzaakten en waarvan de verzekeringnemer of de verzekerde op dat tijdstip kennis droeg zonder hiervan mededeling te doen op het aanvraagformulier, tenzij anders werd overeengekomen. Het hiervoren bepaalde is niet van toepassing indien Turien & Co. Assuradeuren van die ziekten, afwijkingen of klachten in kennis is gesteld en bij aanvaarding of uitbreiding van de verzekering of verhoging van de verzekerde klasse geen bijzondere voorwaarden heeft bedongen. 2. In geval de kosten een gevolg zijn van ziekten of afwijkingen waarvan het risico, volgens aantekening op de polis, van de verzekering is uitgesloten. 3. In geval de kosten verband houden met het ongedaan maken van een vrijwillig ondergane sterilisatie, chelatie- en celtherapie, psychoanalyse of hulp verleend door een psycholoog en/of psychotherapeut, niet zijnde eerstelijns psychologische hulp, schriftelijke verklaringen, administratiekosten, kosten van een niet nagekomen afspraak, kosten van het niet tijdig voldoen van nota s van zorgaanbieders alsmede kosten van beroeps- en/of rijbewijskeuringen. 4. Als de kosten betrekking hebben op de eigen bijdragen of eigen risico s: - ingevolge de hoofdverzekering en/of AWBZ; - bij bevolkingsonderzoeken, tenzij deze eigen bijdragen of eigen risico s uitdrukkelijk zijn opgenomen in onderhavige dekking. 5. In geval de kosten betrekking hebben op vormverbeterende operaties van het uiterlijk, waarbij de aanleiding voortvloeit uit persoonlijke behoefte, noodzaak of omstandigheid, tenzij er sprake is van verminking ten gevolge van een ongeval of lichamelijke ziekte, dan wel van een bij de geboorte aanwezige en geconstateerde ernstige afwijking.

11 6. In geval de kosten een gevolg zijn van of verband houden met atoomkernreacties (tenzij aangewend voor de medische behandeling van de verzekerde), onlusten, oproer, burgeroorlog, oorlog of daarmee in feite overeenkomende toestanden. 7. In geval de kosten zijn ontstaan door ziekten of ongevallen en de verzekerde krachtens een wettelijk geregelde verzekering, een regeling van overheidswege, zoals bijvoorbeeld de hoofdverzekering, enigerlei subsidieregeling of - ware de onderhavige verzekeringsovereenkomst niet gesloten - een andere dan deze overeenkomst voor de daaruit voortvloeiende kosten aanspraken kan doen gelden. Deze verzekering geldt slechts als excedent boven de dekking die onder een andere verzekering, regeling van overheidswege, subsidieregeling is verleend of zou zijn verleend indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. 8. In geval van het door de verzekeringnemer, de verzekerde en/of een derde opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens. 9. Die op basis van het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.) niet of slechts ten dele voor vergoeding in aanmerking komen. Het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT maakt onderdeel uit van deze verzekeringsvoorwaarden en is op aanvraag verkrijgbaar. Klachten en geschillen over de uitvoering van de Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis (of collectieve Aanvullende Zorgpolis overeenkomstig het betreffend label) Klachten en geschillen over de uitvoering van de Turien & Co. aanvullende Zorgverzekering kunnen aan Turien & Co. worden voorgelegd ter attentie van afdeling Kwaliteitsbeheer, Antwoordnummer 31, 1800 AE Alkmaar. Klachten zoals genoemd onder lid kunnen door de verzekeringnemer of de verzekerde worden voorgelegd aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), ter attentie van de Ombudsman Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist, Dit echter nadat zij bekend zijn gemaakt aan Turien & Co. en zij haar defi nitieve standpunt daarover kenbaar heeft gemaakt, of binnen zes weken na het indienen van de klacht niet heeft gereageerd. De ombudsman kan bemiddelen bij klachten, maar brengt geen bindend advies uit. Als naar het oordeel van Turien & Co. een klacht dient te worden beschouwd als een geschil (dat wil zeggen een verzoek om heroverweging van een beslissing), wordt dit aan de indiener meegedeeld. Geschillen kunnen, nadat de verzekeringnemer of de verzekerde Turien & Co. schriftelijk heeft verzocht haar beslissing te heroverwegen en deze niet binnen een termijn van 6 weken of niet naar tevredenheid van de verzekeringnemer of de verzekerde heeft gereageerd, door de verzekeringnemer of de verzekerde worden voorgelegd aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), ter attentie van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist, De Geschillencommissie Zorgverzekeringen vraagt verplicht advies aan het College voor zorgverzekeringen als het geschil betrekking heeft op de zorg of de overige diensten, bedoeld in artikel 11 van de Zvw, of de vergoeding van de kosten van die zorg of diensten. De onafhankelijke instantie ontvangt dit advies zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na de adviesaanvraag Slotbepaling In alle gevallen waarin de voorwaarden van de afgesloten verzekering niet of niet volledig voorzien, beslist Turien &

12 Turien & Co. Primair Polis, Prima Polis, Privilege Polis Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege 3 Aanvullende thuisverpleging Een vergoeding voor de kosten van aanvullende thuisverpleging voor zover daardoor een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis wordt voorkomen of bekort. De verzekeringnemer is verplicht in geval van aanvullende thuisverpleging, vooraf, vergezeld van een verklaring van de behandelend arts, schriftelijke toestemming te vragen aan Turien & Deze dekking kan alleen als eventuele aanvulling boven op de door de AWBZ geleverde thuisverpleging/thuiszorg geleverd worden. 4 Alternatieve zorg Voor de kosten van consulten van: 1. een therapeut of arts die lid is van één van de in de bijlage genoemde beroepsverenigingen. 2. een chiropractor (D.C., Bsc, Msc); een osteopaat (MRO, DO- MRO). 3. een arts, die zich specifi ek heeft toegelegd op: - acupunctuur; - behandeling op antroposofi sche grondslag; - homeopathie; - behandeling volgens de Moermanmethode; - behandeling volgens de natuurgeneeswijze; - behandeling met (ortho)manipulatie (manuele geneeswijze). 5 Brillenglazen en/of contactlenzen Per jaar een vergoeding voor brillenglazen en/of contactlenzen met een sterkte van tenminste 1 dioptrie. 6 Buitenland Medisch noodzakelijke hulp wegens een ongeval of onvoorzien ziektegeval ontstaan tijdens de eerste 12 maanden van verblijf in het buitenland, voor vakantie, dienstzaken of studiedoeleinden. Aanvullend op de Basisverzekering bestaat er recht op vergoeding voor de kosten van deze onvoorziene medisch noodzakelijke zorg, die op grond van de Basisverzekering voor eigen rekening blijven. In geval van ziekenhuisverpleging worden maximaal 365 verpleegdagen vergoed. Bij een mogelijk verblijf in een ziekenhuis dient u direct contact op te (laten) nemen met de Alarmcentrale. Dit nummer vindt u terug op de achterkant van uw zorgpas. Maximaal 120 dagen per kalenderjaar met een maximum van e 150,- per dag. Vergoeding van 75% tot een maximum van e 250,- per verzekerde per Geen dekking. Aanvulling tot maximaal 200% Nederlands WMGtarief na aftrek van de vergoeding uit de Basisverzekering. In geval van ziekenhuisverpleging worden maximaal 365 verpleegdagen vergoed. Maximaal 120 dagen per kalenderjaar met een maximum van e 150,- per dag. Vergoeding van 75% tot een maximum van e 575,- per verzekerde per maximaal e 75,- per kalenderjaar per verzekerde. Aanvulling tot maximaal 200% Nederlands WMGtarief na aftrek van de vergoeding uit de Basisverzekering. In geval van ziekenhuisverpleging worden maximaal 365 verpleegdagen vergoed. Maximaal 120 dagen per kalenderjaarjaar met een maximum van e 150,- per dag. Volledige vergoeding tot een maximum van e 750,- per verzekerde per maximaal e 125,- per kalenderjaar per verzekerde. Aanvulling tot maximaal 200% Nederlands WMGtarief na aftrek van de vergoeding uit de Basisverzekering. In geval van ziekenhuisverpleging worden maximaal 365 verpleegdagen vergoed. Voor vergoeding komen uitsluitend nota s in aanmerking die zijn gesteld in de Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse of Spaanse taal. De vergoeding geschiedt op basis van de dagkoers in Nederland ten tijde van de behandeling in een in Nederland wettig betaalmiddel.

13 Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege 7 Repatriëring Vergoeding voor de kosten van repatriëring per ambulance en/of per vliegtuig inclusief de in rekening gebrachte kosten van begeleiding. Vergoeding is alleen mogelijk met een door de alarmcentrale vooraf goedgekeurde medische indicatie. Het nummer van de alarmcentrale staat op uw zorgpas. In geval van overlijden bestaat uit hoofde van deze verzekering geen recht op vergoeding. Voor vergoeding komen uitsluitend nota s in aanmerking die zijn gesteld in de Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse of Spaanse taal. De vergoeding geschiedt op basis van de dagkoers in Nederland ten tijde van de behandeling in een in Nederland wettig betaalmiddel. 8 Vaccinaties en/of geneesmiddelen i.v.m. een reis naar het buitenland Vergoeding voor de kosten van consulten, vaccinaties en/of geneesmiddelen wegens verblijf in het buitenland voor vakantie, dienstzaken of studiedoeleinden voor maximaal 12 maanden ter voorkoming van hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningitis of malaria. 9 Couveusenazorg Voor een op de polis meeverzekerde baby op het verblijf van de baby in een couveuse van tenminste 14 aaneengesloten dagen. 10 Eigen bijdrage eerstelijns psychologische hulp Vergoeding van de eigen bijdrage van e 10,- per zitting voor de eerste 8 zittingen voortvloeiend uit de voorwaarden van de Basisverzekering. 11 Eigen bijdrage psychotherapie Vergoeding van de eigen bijdrage psychotherapie voortvloeiend uit de voorwaarden van de Basisverzekering. 12 Eigen bijdrage GVS Vergoeding van de eigen bijdrage die van toepassing is op medicijnen vallend onder het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zoals door de overheid bij wet bepaald. 13 Geneesmiddelenwet Geneesmiddelen die geleverd mogen worden onder de Geneesmiddelenwet en die op voorschrift van een in Nederland gevestigde arts zijn geleverd door een in Nederland gevestigde apotheek of een apotheekhoudend huisarts. Hieronder wordt o.a. verstaan: - homeopathische en/of antroposofi sche geneesmiddelen; - zelfzorgmiddelen en identieke receptgeneesmiddelen voor kortdurend dan wel chronisch gebruik gedurende de eerste 15 dagen. Maximaal e 80,- per verzekerde per maximaal e 75,- per verzekerde per jaar. Vergoeding voor de kosten van maximaal 12 uur met een maximum van e 21,- per uur. Maximaal e 80,- per verzekerde per Maximaal e 300,- maximaal e 250,- Maximaal e 200,- Vergoeding voor de kosten van maximaal 12 uur met een maximum van e 21,- per uur. Maximaal e 80,- per verzekerde per Maximaal e 450,- Maximaal e 475,-

14 Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege 14 Fysiotherapie en oefentherapie met chronische indicatie Behandelingen door een fysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck/Cesar in verband met een chronische aandoening overeenkomstig de regeling Fysiotherapie zoals die door Zorgverzekeraars Nederland is vastgesteld. De regeling maakt deel uit van de voorwaarden van de verzekering en wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Indien de behandeling wordt verzorgd door een zorgaanbieder waarmee geen overeenkomst is gesloten, zal er maximaal e 24,50 per behandeling worden vergoed. Vergoeding voor de kosten van maximaal 9 behandelingen per Vergoeding voor de kosten van maximaal 9 behandelingen per Vergoeding voor de kosten van maximaal 9 behandelingen per Het recht op vergoeding van deze behandelingen bestaat indien: - de nota is vergezeld van een verwijsbrief van de huisarts waarin de indicatie wordt vermeld. Uit de indicatie moet blijken dat de behandeling medisch noodzakelijk is. Geen vergoeding wordt verleend voor de kosten van: - zwangerschaps- en kraamvrouwengymnastiek; - sportmassage; - arbeids- en bezigheidstherapie; - therapie die alleen wordt gegeven om de conditie door middel van training te bevorderen. 15 Fysiotherapie en oefentherapie zonder chronische indicatie Behandelingen door een fysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck/Cesar. Indien de behandeling wordt verzorgd door een zorgaanbieder waarmee geen overeenkomst is gesloten, zal er maximaal e 24,50 per behandeling worden vergoed. Vergoeding voor de kosten van maximaal 9 behandelingen per Vergoeding voor de kosten van maximaal 18 behandelingen per Vergoeding voor de kosten van maximaal 27 behandelingen per Het recht op vergoeding van deze behandelingen bestaat indien: - geen vergoeding plaatsvindt vanuit de Basisverzekering; - de nota is vergezeld van een verwijsbrief van de huisarts, waarin de indicatie wordt vermeld. Uit de indicatie moet blijken dat de behandeling medisch noodzakelijk is. Geen vergoeding wordt verleend voor de kosten van: - zwangerschaps- en kraamvrouwengymnastiek; - sportmassage; - arbeids- en bezigheidstherapie; - therapie die alleen wordt gegeven om de conditie door middel van training te bevorderen. 16 Gehandicaptenvakanties De kosten van thuiszorg verleend aan een gehandicapte tijdens een vakantiereis komen voor vergoeding in aanmerking; - voor zover de vakantiereis en de thuiszorg zijn geregeld door de internationale hulpdienst; - mits de vakantiereis geschiedt in overleg met de behandelend arts; - indien de thuiszorg voor gehandicapten wordt verleend door de Stichting Thuisverzorging van Gehandicapten tijdens de vakantieperiode van de vaste mantelzorg. 17 Groepstherapie voor reumapatiënten Vergoeding voor de kosten van groepstherapie onder leiding van een fysiotherapeut voor verzekerden die lid zijn van een reumapatiëntenvereniging.

15 Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege 18 Herstellingsoord Vergoeding voor de kosten van verblijf in één van de volgende herstellingsoorden: - Herstellingsoord Stichting Daidalos in Driebergen; - Het Wilhelminahuis in Valburg; - Herstellingscentrum de Wiltzangk in Bilthoven; - Herstelhotel de KIM in Noordwijk; - Herstellingsoord Overbosch in Hilversum; - Landgoed de Hezenberg in Hattem; - Christelijk therapeutisch centrum de Neshoeve in Ridderkerk. Vergoeding van ten hoogste e 70,- per dag tot een maximum van e 1250,- Het verzoek om toestemming dient vergezeld te gaan van een medische verklaring van de huisarts. 19 Camoufl agetherapie Vergoeding voor de kosten van camoufl agelessen door een huidtherapeut en de aanschafkosten van de voor de lessen benodigde middelen. 20 Elektrische epilatie c.q. laserontharing in het gelaat Vergoeding voor de kosten van elektrische epilatie c.q. laserontharing in het gelaat door een erkende huidtherapeut. Onder elektrische epilatie wordt verstaan het via epilatie verwijderen van overtollige beharing. Deze behandeling mag ook worden uitgevoerd door een bij de Anbos aangesloten schoonheidsspecialist. 21 Acné-behandeling Vergoeding voor de kosten van peeling door een huidtherapeut in geval van ernstige acné. Onder ernstige acné wordt verstaan een zodanige vorm van acné dat medische behandeling noodzakelijk is. 22 Hulpmiddelen Vergoeding van de eigen bijdrage die verzekerde is verschuldigd naast de uit de regeling Hulpmiddelen verleende gemaximeerde vergoeding. Maximaal e 450,- Maximaal e 450,- Maximaal e 450,- Maximaal e 125,- Maximaal e 475,- Recht op vergoeding bestaat alleen als er aanspraak bestaat op het hulpmiddel op grond van de Basisverzekering. 23 Kinderopvang Extra kinderopvang voor kinderen tot 13 jaar tijdens verpleging in een ziekenhuis, niet zijnde een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, van de bij Turien & Co. Assuradeuren verzekerde ouder. De kinderopvang moet worden verleend door een door de bevoegde gemeentelijke instantie erkende instelling. Uitsluiting: De kosten van buitenschoolse opvang komen niet voor vergoeding in aanmerking. 24 Eigen bijdrage kraamzorg Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in verband met bevalling en/of kraamzorg. De aanvullende vergoeding wordt verleend over hetzelfde aantal uren respectievelijk dagen waarop de aanspraak op kraamzorg op grond van de Basisverzekering betrekking heeft. 25 Uitgestelde of verlengde kraamzorg Vergoeding voor uitgestelde kraamzorg ten behoeve van vrouwelijke verzekerden verleend door een kraamcentrum. Uitgestelde kraamzorg wordt vergoed indien gedurende de eerste tien dagen gerekend vanaf de bevalling nog geen kraamzorg is ontvangen. Een vergoeding van 50% van de wettelijke eigen bijdrage in verband met bevalling en/of kraamzorg. Maximaal 15 uur. Vergoeding van de kosten tot maximaal e 50,- per dag, gedurende maximaal 2 aaneengesloten maanden. Een volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in verband met bevalling en/of kraamzorg. Maximaal 20 uur.

16 Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege 26 Kraampakket Een op deze polis verzekerde vrouw heeft voor een bevalling recht op een kraampakket. Voorwaarde is dat uiterlijk in de vijfde maand van de zwangerschap aanmelding plaatsvindt bij Turien & De verzekerde ontvangt het kraampakket uiterlijk zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum thuis. Volledige vergoeding voor zwangere vrouwelijke verzekerde. Volledige vergoeding voor zwangere vrouwelijke verzekerde. Volledige vergoeding voor zwangere vrouwelijke verzekerde. 27 Kuuroorden Eén keer in de drie verzekeringsjaren vergoeding voor de kosten van een behandeling in een kuuroord binnen Europa voor verzekerden met reumatoïde artritis of de ziekte Bechterew op verwijzing van behandeld arts of specialist en na voorafgaande toestemming van Turien & Maximaal e 2.500,- één keer per 3 jaar. 28 Lactatiekundige hulp Vergoeding voor de kosten van lactatiekundige hulp ter bevordering van borstvoeding voor zuigelingen uitgevoerd door een lactatiekundige aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Lactatiekundige hulp omvat advisering, voorlichting en praktische ondersteuning. Voorwaarde is dat de moeder op deze polis verzekerd is. 29 Logeerfaciliteit Vergoeding van de overnachtingkosten van de ouders in een in de nabijheid van het ziekenhuis en aan dat ziekenhuis verbonden gast- of logeerhuis in geval van ziekenhuisopname van langer dan 14 dagen van een krachtens de polis verzekerd kind tot de leeftijd van 18 jaar. 30 Nachtelijk verblijf in een oncologisch ziekenhuis Vergoeding voor de kosten van nachtelijk verblijf in aansluiting op een poliklinische behandeling door middel van bestraling c.q. behandeling met cytostatica in de Dr. Daniël den Hoed Kliniek te Rotterdam of het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. 31 Ooglid Correctie (plastische chirurgie) Vergoeding voor de kosten van correctie van bovenoogleden in een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Recht op vergoeding van de kosten bestaat als er een ernstige gezichtsbeperking vastgesteld kan worden. een maximum van e 125,- per bevalling voor de kosten van lactatiekundige hulp ter bevordering van borstvoeding. een maximum van e 125,- per bevalling voor de kosten van lactatiekundige hulp ter bevordering van borstvoeding. Vanaf de 14e nacht volledige vergoeding. Vanaf de 14e nacht volledige vergoeding. Vergoeding voor de kosten van nachtelijk verblijf tot een maximum van e 35,- per nacht per verzekerde. Vergoeding voor de kosten van nachtelijk verblijf tot een maximum van e 35,- per nacht per verzekerde. Hier is sprake van indien de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi 1 mm of lager boven het centrum van de pupil hangt. Gemeten wordt ter hoogte van het centrum van de pupil terwijl de verzekerde ontspannen recht vooruit kijkt. De behandeling dient vooraf bij Turien & Co. Assuradeuren aangevraagd te worden en voorzien te zijn van de toelichting van de behandelend medisch specialist. Bij het verzoek behoren 2 foto s meegestuurd te worden (gemaakt in het ziekenhuis/zbc of door uzelf), te weten een vooraanzicht en een zijaanzicht. Op deze foto s dient tevens een centimeter mee gefotografeerd te zijn.

17 Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege 32 Oorstand Correctie (plastische chirurgie) Vergoeding voor de kosten van een plastisch chirurgische correctie van uitstaande oorschelpen voor verzekerden tot 12 jaar. Recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien, na verwijzing door huisarts en toelichting van de behandelend plastisch chirurg of KNO-arts, toestemming is verleend door Turien & Foto s van het voor- en zijaanzicht dienen ter beoordeling meegestuurd te worden aan Turien & 33 Pedicurezorg Voetverzorging in verband met voetproblemen door diabetes of reuma, door een pedicure aan verzekerden op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Voor kinderen tot 12 jaar volledig. Voor kinderen tot 12 jaar volledig. Maximaal e 75,- per verzekerde per Maximaal e 100,- per verzekerde per Maximaal e 150,- 34 Podotherapie Vergoeding voor de kosten van podotherapeutische behandelingen door een podotherapeut, na verwijzing door een huisarts of specialist. Hieronder wordt verstaan behandelingen van voetafwijkingen, huid- en nagelaandoeningen, of problemen aan het steun- en bewegingsapparaat die voortvloeien uit de voeten. Maximaal e 300,- Volledige vergoeding voor de kosten van podotherapeutische behandelingen door een podotherapeut. 35 Preventieve behandelingen Vergoeding voor de kosten van de volgende preventieve behandelingen: a. baarmoederhalskankeronderzoek (uitstrijkje) uitgevoerd door een huisarts; b. borstkankeronderzoeken; c. preventief onderzoek van hart- en bloedvaten (maximaal een keer per 24 maanden) en d. prostaatkankeronderzoek. Vergoeding van kosten wordt niet verleend indien het onderzoek deel uit maakt van het bevolkingsonderzoek. 36 Psoriasisdagbehandeling Vergoeding voor de kosten van psoriasisdagbehandeling. Het recht op vergoeding bestaat indien de psoriasisdagbehandeling plaatsvindt in een centrum waarmee Turien & Co. Assuradeuren een overeenkomst heeft gesloten. Maximaal e 600,- 37 Sterilisatie en abortus Volledige vergoeding voor de kosten van sterilisatie en abortus door een specialist in het ziekenhuis. De hersteloperatie van een eerder uitgevoerde sterilisatie wordt niet vergoed. 38 Steunzolen Vergoeding voor de kosten van orthopedische en/of podotherapeutische steunzolen. Het recht op vergoeding bestaat indien de steunzolen: - individueel zijn aangemeten en naar maat zijn vervaardigd en - geleverd zijn door een erkend leverancier van orthopedische hulpmiddelen of een podotherapeut. Maximaal e 75,- per verzekerde per 39 Stottertherapie Vergoeding voor de kosten van stottertherapie methode Del Ferro.

18 Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege 40 Orthodontie Voor verzekerden jonger dan 22 jaar. Vergoeding voor de kosten van kaakorthopedische behandeling (orthodontie of gebitsregulatie) door een tandarts of orthodontist. Indien de aangevangen kaakorthopedische behandeling nog voortduurt bij het bereiken van de 22 jarige leeftijd, zal voor de voortgezette behandeling eveneens vergoeding van kosten plaatsvinden. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van kosten van reparatie of vervanging van orthodontische apparatuur die het gevolg zijn van toerekenbare onachtzaamheid van de verzekerde. 80% vergoeding. 41 Ziekenvervoer Vergoeding voor de kosten van medisch noodzakelijk ziekenvervoer in Nederland, indien en voor zover de behandelend arts vervoer per openbaar vervoermiddel om medische reden onverantwoord acht, naar en van een ziekenhuis, overeenkomstig de volgende regeling. Voor verzekerden met een chronische indicatie Een vergoeding voor de kosten van vervoer met de eigen auto per kilometer als aanvulling op de aanspraak uit de Basisverzekering. Aanspraak op vergoeding in de Basisverzekering bestaat indien het vervoer verband houdt met het ondergaan van nierdialyse, radiotherapie of chemotherapie of als er sprake is van een visuele handicap of rolstoelgebruik. e 0,03 per kilometer. e 0,05 per kilometer. e 0,07 per kilometer. Voor verzekerden zonder chronische indicatie - vergoeding voor de kosten van vervoer per taxi; - vergoeding voor de kosten van vervoer met de eigen auto. Volledig. e 0,28 per kilometer. Volledig. e 0,30 per kilometer. Volledig. e 0,32 per kilometer. Het recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien: - het vervoer verband houdt met een medisch onderzoek of medische behandeling ten behoeve van de verzekerde. - de nota is vergezeld van een verklaring van de behandelend arts, waarin de indicatie wordt vermeld. Uit de indicatie moet blijken dat het vervoer medisch noodzakelijk is. Geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding voor de kosten van vervoer die verband houden met resocialisatie, AWBZ, weekendverlof bij langdurig verblijf in een AWBZ instelling en vervoer dat vergoed wordt vanuit andere wettelijke regelingen.

19 Turien & Co. Werkgeversuitbreiding Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege 42 Dieetadvisering Vergoeding voor de kosten van voorlichting door een diëtist met een medisch doel over voeding en eetgewoonten zoals diëtisten die plegen te bieden. 43 Fysiotherapie Voor verzekerden zonder chronische indicatie: Vergoeding voor de kosten van behandelingen door een fysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck/Cesar indien aantoonbaar is dat door deze behandelingen de medewerker versneld zijn werkzaamheden (volledig) kan hervatten. Indien geen aanvullende verzekering is afgesloten is per verzekerde per kalenderjaar recht op maximaal 9 behandelingen fysiotherapie indien aantoonbaar is dat door deze behandelingen de medewerker versneld zijn werkzaamheden (volledig) kan hervatten. 44 Huishoudelijke ondersteuning 1. Het bieden van huishoudelijke ondersteuning aan de werknemer, die een huishoudelijke hulpvraag heeft, omdat hij of zijn partner op dat moment tijdelijk is uitgevallen door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname; 2. Het bieden van huishoudelijke ondersteuning aan de werknemer om herstel van zijn letsel te bevorderen. Op het moment van aanvragen van huishoudelijke ondersteuning wordt een hervatting van de werkzaamheden binnen drie maanden verwacht. De huishoudelijke ondersteuning omvat de algemene organisatie van het huishouden, zoals de gebruikelijke schoonmaakwerkzaamheden, de maaltijdverzorging, de opvang van huisgenoten en het halen van de boodschappen. De hulp wordt geleverd op het woonadres van de werknemer, zoals dat bij Turien & Co. Assuradeuren bekend is. Vergoeding van maximaal 4 behandeluren per verzekerde per kalenderjaar als aanvulling op de vergoeding vanuit de Basisverzekering. Maximaal 9 extra behandelingen per verzekerde per kalenderjaar aanvullend op de 9 behandelingen geleverd vanuit de aanvullende verzekering. maximaal 30 uur per Vergoeding van maximaal 4 behandeluren per verzekerde per kalenderjaar als aanvulling op de vergoeding vanuit de Basisverzekering. Maximaal 9 extra behandelingen per verzekerde per kalenderjaar aanvullend op de 18 behandelingen geleverd vanuit de aanvullende verzekering. maximaal 30 uur per Vergoeding van maximaal 4 behandeluren per verzekerde per kalenderjaar als aanvulling op de vergoeding vanuit de Basisverzekering. Maximaal 9 extra behandelingen per verzekerde per kalenderjaar aanvullend op de 27 behandelingen geleverd vanuit de aanvullende verzekering. maximaal 30 uur per Het doel van de huishoudelijke ondersteuning is: - het voorkomen van verzuim bij calamiteiten in de gezinssituatie; - bevordering van herstel van letsel. De hulp wordt aangeboden in blokken van ten minste 3 uur per dag. Dit betekent maximaal 10 blokken van 3 uur. De hulp dient in een periode van maximaal 10 weken te worden ingepland. De hulp moet geleverd worden door een organisatie waarmee Turien & Co. Assuradeuren een overeenkomst heeft gesloten. De hulp kan op werkdagen van uur tot uur worden ingezet. Weekenden en feestdagen zijn uitgesloten. Indicatie: Tijdelijke uitval met als gevolg verzuim van de werknemer door ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname van hemzelf of zijn partner, waarbij een herstel binnen drie maanden te verwachten is.

20 Omschrijving artikel A: Primair B: Prima C: Privilege Aan te vragen door: De direct leidinggevende van de werknemer of een personeelsfunctionaris van de werkgever. De aanvraag moet voorzien zijn van: - de naam, het adres en de woonplaats van de werknemer; - het telefoonnummer waarop de werknemer bereikbaar is; - de geboortedatum van de werknemer; - het klantnummer van de werknemer; - een korte beschrijving van de indicatie/situatie. Bijzonderheden: 1. De leidinggevende of de personeelsfunctionaris kan tijdens kantooruren, van tot uur contact opnemen met Turien & Co. Assuradeuren; 2. De huishoudelijke ondersteuning wordt binnen 3 werkdagen (mits gemeld bij Turien & Co. Assuradeuren voor uur en Turien & Co. Assuradeuren ook voor dit tijdstip contact heeft gehad met de werknemer) na aanmelding bij Turien geboden bij de werknemer thuis, tenzij hulp op een later tijdstip gewenst is; 3. Er bestaat geen aanspraak op huishoudelijke ondersteuning als de tijdelijke uitval verband houdt met een chronische aandoening; 4. De zorg wordt vooraf voor de gehele periode ingepland; 5. Onder huishoudelijke ondersteuning wordt niet verstaan verpleegkundig dan wel medisch handelen of lichamelijke verzorging; 6. Huishoudelijke ondersteuning wordt alleen geboden in Nederland. 45 Griepvaccinatie Vergoeding voor de kosten van vaccinatie ter voorkoming van griep voor verzekerden die niet tot de risicogroepen behoren die via het Nederlandse programma grieppreventie in aanmerking komen voor een griepvaccin. 46 Preventief onderzoek Vergoeding voor een prostaatkankeronderzoek door een huisarts of medisch specialist. Eenmaal per Eenmaal per Eenmaal per Eenmaal per twee kalenderjaren. Eenmaal per twee kalenderjaren. Eenmaal per twee kalenderjaren.

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen.

NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen. Voorwaarden Werkgeverspakket 2008 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen.

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Collectieve Aanvullende Zorgpolis Medici

Collectieve Aanvullende Zorgpolis Medici Collectieve Aanvullende Zorgpolis Medici Polisvoorwaarden 2007 INHOUDSOPGAVE: Artikel: Pagina 1 Begripsomschrijvingen 2 2 Algemeen 4 3 Verplichtingen van de verzekeringnemer 4 4 Premie 4 5 Herziening van

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht 100222-BIJ SH07-2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Algemene informatie De premie is

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Indien aanspraken bestaan op grond van de Allianz Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de Allianz Vrije Keuze Optimaal

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is 10,95 per persoon per maand. Voor de dien je tussen de 18 en 27 jaar oud te

Nadere informatie

Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis

Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Polisvoorwaarden 2006 INHOUDSOPGAVE: Artikel: Pagina 1 Begripsomschrijvingen 2 2 Algemeen 3 3 Verplichtingen van de verzekeringnemer 4 4 Premie 4 5 Herziening van premie

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende

Nadere informatie

Aanvulling Zorg Student. 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19

Aanvulling Zorg Student. 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19 Aanvulling Zorg Student 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19 Korting op brillen en contactlenzen Roelant Vlot 24 jaar Holland = Op vertoon van je verzekeringspas krijg je als verzekerde van Stad Holland

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis. Polisvoorwaarden 2010

Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis. Polisvoorwaarden 2010 Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Polisvoorwaarden 2010 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2014 Orthodontie Documenteren en bespreken gegevens

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen):

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 2/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 3/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel + Aanvullend Instap + Aanvullend Basis + Aanvullend Uitgebreid

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft

Nadere informatie

SIZ Budget Overgangsregeling 2014

SIZ Budget Overgangsregeling 2014 SIZ Budget Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Budget 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Budget 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Budget 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende verzekering

Voorwaarden Aanvullende verzekering Voorwaarden Aanvullende verzekering AVP2B Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 Verzekerde leder van de als zodanig in het polisblad vermelde

Nadere informatie

Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën

Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën Avero Achmea 2015 Wij zijn er voor ú Ingangsdatum 1 januari 2015 Vergoedingenoverzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande artikelen

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Lijst Erkende beroepsorganisaties Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168,

Nadere informatie

Lijst. Erkende beroepsorganisaties Alternatieve geneeswijzen

Lijst. Erkende beroepsorganisaties Alternatieve geneeswijzen Lijst Erkende beroepsorganisaties Alternatieve geneeswijzen Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en

Nadere informatie

LIC Health Plan. Polisvoorwaarden 2010

LIC Health Plan. Polisvoorwaarden 2010 LIC Health Plan Polisvoorwaarden 2010 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

Individuele Aanvullende Zorgverzekering

Individuele Aanvullende Zorgverzekering Individuele Aanvullende Zorgverzekering Polisvoorwaarden Algemene polisvoorwaarden 471.03 Bladzijde 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Dekking 2 3 Algemeen 4 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer/verzekerde

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Geld.nl - TandComfort 2014 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. HOE SLUIT U DE AANVULLENDE

Nadere informatie

Deel A Algemene Voorwaarden

Deel A Algemene Voorwaarden 0 Gestand door POLISBANK Deel A Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.12 NB: het is mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft, die in onderdeel B, de dekkingsvoorwaarden, niet voorkomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014 Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2014 en vervangen de vorige versie. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Student 2010 Vergoedingenoverzicht 100222-Bijsl SH AV Student b32

aanvullende verzekering Zorg Student 2010 Vergoedingenoverzicht 100222-Bijsl SH AV Student b32 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Student 2010 Vergoedingenoverzicht 100222-Bijsl SH AV Student b32 Korting op brillen en contactlenzen Op vertoon van je verzekeringspas

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geestelijke gezondheidszorg Zaaknummer : 2009.02144 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

Jongeren AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Jongeren AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Vergoedingenoverzicht 2018 Algemene informatie Premie De kost 10,95 per persoon per maand. De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. Voor wie is de? De kan alleen worden afgesloten indien:

Nadere informatie

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2016

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2016 Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2016 en vervangen de vorige versie. OZF. Uw zorgverzekeraar. Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2016 Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer , AFM-nummer )

Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer , AFM-nummer ) Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van onze aanvullende en andere verzekeringen ONVZ

Nadere informatie

Lijst Erkende beroepsorganisaties

Lijst Erkende beroepsorganisaties Lijst Erkende beroepsorganisaties Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.(handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van onze aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is 10,95 per persoon per maand. Voor de dien je tussen de 18 en 27 jaar oud te

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraTand Basis, ExtraTand, 1, 2, 3 en 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369

Nadere informatie

Lijst Erkende beroepsorganisaties 2018

Lijst Erkende beroepsorganisaties 2018 Lijst Erkende beroepsorganisaties 2018 Risicodraagster van de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van de aanvullende en

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 1 Het Vrije Keuze Plan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 1 Het Vrije Keuze Plan Nationale-Nederlanden Zorgverzekering wil zich ook bij de Basisverzekering

Nadere informatie

Antroposofie; Binnen dit onderdeel van alternatieve geneeswijzen vallen Consult antroposofie Heileuritmie Kunstzinnige therapie

Antroposofie; Binnen dit onderdeel van alternatieve geneeswijzen vallen Consult antroposofie Heileuritmie Kunstzinnige therapie Acupunctuur; Consult acupunctuur Functiemeting in verband met diagnostiek Diagnostiekconsult De acupuncturist is: een BIG geregistreerde (tand)arts (niet de eigen huisarts) met een afgeronde opleiding

Nadere informatie

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel:

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel: Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Beroep : Tel.werk : Tel.privé: E-mail: Tel.mobiel: 2. Gegevens over de betalingen Incasso door:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten.

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten www.aon.nl ipm@aon.nl Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Voorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2005. Onderlinge Waarborgmaatschappij

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 1/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 2/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 3/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel + Aanvullend Basis + Aanvullend Uitgebreid + Aanvullend Optimaal 2010 01-2010

Nadere informatie

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE TANDARTSVERZEKERING Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2017 Dit overzicht is bedoeld om de verschillende en gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft.

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009 Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009 Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Zorgverzekering De collectieve Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Collectieve Zorgverzekering Bij houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Geneeskundige zorg, GGZ, eigen bijdrage Zaaknummer

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 2/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 3/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal + Budget + Basis + Uitgebreid 2011 01-2011 2011 01-2011 2011 01-2011 Ziekenhuis

Nadere informatie

Lijst Erkende beroepsorganisaties 2017

Lijst Erkende beroepsorganisaties 2017 Lijst Erkende beroepsorganisaties 2017 Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3. Artikel 2 Grondslag en doel van de Verzekering 5. Artikel 3 Toelating en inschrijving 5

Inhoudsopgave. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3. Artikel 2 Grondslag en doel van de Verzekering 5. Artikel 3 Toelating en inschrijving 5 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Algemene Voorwaarden Aanvullende Verzekering 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag en doel van de Verzekering 5 Artikel

Nadere informatie

Overzicht alternatieve geneeswijzen en beroepsverenigingen Ingangsdatum 1 januari 2013

Overzicht alternatieve geneeswijzen en beroepsverenigingen Ingangsdatum 1 januari 2013 Overzicht alternatieve geneeswijzen en beroepsverenigingen Ingangsdatum 1 januari 2013 Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden Overzicht alternatieve beroepsverenigingen Heeft u een

Nadere informatie

Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer , AFM-nummer )

Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer , AFM-nummer ) Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van onze aanvullende en andere verzekeringen ONVZ

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Student

Vergoedingenoverzicht AV-Student Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 De volgende dekking uit de aanvullende verzekering is vervallen omdat deze is opgenomen in de basisverzekering: Second opinion.

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

SIZ Accent Overgangsregeling 2014

SIZ Accent Overgangsregeling 2014 SIZ Accent Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Accent 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Accent 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Accent 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) (ZORG)VERZEKERING Artikel 2 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 OVERIGE

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Pagina 1 van / 10:42. Ziekenhuis. niet vergoed max 625,00 per oog per 60 maanden indien 4D of meer na toestemming

Pagina 1 van / 10:42. Ziekenhuis. niet vergoed max 625,00 per oog per 60 maanden indien 4D of meer na toestemming 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Uitgebreid 2/3 Amersfoortse Basisverzekering Uitgebreid 3/3 Amersfoortse Basisverzekering Uitgebreid + Basis + Uitgebreid + Optimaal 2011 01-2011 2011 01-2011 2011 01-2011

Nadere informatie