Notitie. 1 Inleiding. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 16 augustus 2016 Gezondheid-OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. 1 Inleiding. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 16 augustus 2016 Gezondheid-OG"

Transcriptie

1 Notitie Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 16 augustus 2016 Gezondheid-OG Betreft Gezondheid en Maaslijn (werkpakket 47) Samenvatting In deze memo zijn de mogelijkheden verkend hoe gezondheid het best in beeld gebracht kan worden voor het MER Maaslijn. In eerste instantie is ingezoomd op de methoden die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kwaliteitsverbetering Maaslijn zijn genoemd: Gezondheidseffectscreening (GES) en Milieu Gezondheids Risico (MGR-indicator). Geen van beide modellen kan een totaalplaatje voor gezondheid opleveren. Omdat externe veiligheid niet meegenomen kan worden en MGR nog in ontwikkeling is, scoort GES in onze ogen iets hoger. Dan nog blijft de vraag staan of GES niet een te zwaar instrument is voor de (situatie rond de) Maaslijn. Om daar een inschatting van te maken, is vervolgens in beeld gebracht wat de huidige gezondheidskundige situatie in de omgeving van de Maaslijn is en wat de ontwikkelingen op de Maaslijn voor gezondheid kunnen betekenen: er lijken momenteel geen grote knelpunten wat betreft gezondheid te bestaan langs en in relatie tot de Maaslijn; de Opwaardering van de Maaslijn (in combinatie met de autonome ontwikkeling) zal wel leiden tot een geringe verslechtering van de gezondheidskundige situatie. Geconcludeerd is dat modelberekeningen (met GES of MGR) weinig meerwaarde hebben, ook omdat ze het totale effect op gezondheid niet in beeld kunnen brengen. Het lijkt ons zinvoller om samen met de relevante GGD-regio s het thema gezondheid i.r.t. Maaslijn te gaan bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van bestaande checklists. In samenhang met de bestaande gezondheidskundige situatie (in de gemeenten) langs de Maaslijn waar de GGD-regio s goed zicht op hebben kan dan bezien worden welke mogelijkheden voor een gezonde inrichting mogelijk zijn (denk eerder aan goede communicatie/overleg met bewoners dan aan (fysieke) maatregelen). 1 Inleiding Gezondheid is één van de milieuaspecten die in het MER Maaslijn een plek dient te krijgen. In deze memo zijn de mogelijkheden daartoe verkend en is een voorstel opgenomen hoe gezondheid het best in beeld gebracht kan worden voor het MER Maaslijn. In eerste instantie is ingezoomd op de methoden die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kwaliteitsverbetering Maaslijn

2 2 van 5 (en het advies van de Commissie m.e.r. daarover) zijn genoemd: Gezondheidseffectscreening (GES) en Milieu Gezondheids Risico (MGR-indicator). Informatie over de aanpak van gezondheid en de (on)mogelijkheden om gezondheid te kunnen bepalen is gebaseerd op: Instrumenten gezondheid en leefomgeving (maart 2016, rapport Fast Advies in opdracht van RIVM); Informatie van de Commissie m.e.r. (factsheets gezondheid in m.e.r. en groen en gezondheid in m.e.r. ; handreiking gezondheid in m.e.r.); Een telefonisch overleg met Nicole Stevelmans van de provincie Limburg (30 juni 2016); Een gesprek met medewerkers van RIVM (5 juli 2016); Richtlijnenboek milieueffectrapportage; mens-gezondheid (20 juni 2016; Departement Leefmilieu, Natuur & Energie, Vlaanderen). 2 Gezondheidseffectscreening (GES) Bij deze methode worden op basis van de hoogte van een milieubelasting een GES-score, kleur en milieugezondheids-kwaliteit toegekend. De score varieert tussen 0 (zeer goede kwaliteit en 8 (zeer onvoldoende kwaliteit). Een score 6 (onvoldoende kwaliteit) ligt op het niveau van het maximaal toelaatbaar risico. Dit niveau is bepaald op basis van de beleidsmatige normering en meest recente wetenschappelijke dosis-responsrelaties. Onder dit niveau zijn de andere GES-scores in een logische reeks afgeleid. Zo is de gezondheidskundige beoordeling van verschillende milieufactoren enigszins vergelijkbaar gemaakt. De GES-score wordt op kaart getoond met verschillende bijbehorende kleuren (groen, geel, oranje, rood) en is daarmee eenvoudig te interpreteren. Op een andere kaart worden woningen en andere gevoelige bestemmingen in de GES-kleuren aangegeven. Bruikbaarheid Deze methode kan gebruikt worden om planalternatieven met elkaar te vergelijken op mogelijke gezondheidseffecten. Deze methode is voor verschillende thema s geschikt, onder andere voor het beoordelen van verschillen in gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, geluidhinder, geurhinder, externe veiligheid, hoogspanningslijnen en bodemverontreiniging. Voordeel van deze methode is dat te zien is waar knelpunten zijn. Ook te zien is waar zich een stapeling voordoet als hogere GES-scores van verschillende milieufactoren overlappen. Bij de toepassing van de GES-methode moet men er op bedacht zijn dat door de indeling in blootstellingsklassen verschillen tussen alternatieven uitvergroot kunnen worden of juist kunnen wegvallen. Ook zijn de gezondheidseffecten vanuit verschillende milieuaspecten niet optelbaar tot één GES-score. De bronnen en milieuaspecten die in GES worden beoordeeld zijn: A Bedrijven en luchtverontreiniging B Bedrijven en geur C Bedrijven en geluid D Bedrijven en externe veiligheid E Wegverkeer en luchtverontreiniging F Wegverkeer en geluid G Wegverkeer en externe veiligheid H Railverkeer en geluid I Railverkeer en externe veiligheid J Waterverkeer en luchtverontreiniging K Waterverkeer en geluid L Waterverkeer en externe veiligheid M Vliegverkeer en geur N Vliegverkeer en geluid O Vliegverkeer en externe veiligheid P Bodemverontreiniging Q Bovengrondse hoogspanningslijnen en elektromagnetische velden

3 3 van 5 Trillingen worden in GES dus niet meegewogen; ook luchtverontreiniging als gevolg van railverkeer is geen onderdeel van GES. 3 MGR-indicator - Milieu Gezondheids Risico De MGR-indicator is gebaseerd op de DALY (Disability-adjusted life years). Het geeft het verlies aan gezonde levensjaren (ziektelast) per persoon per jaar als gevolg van een bepaald niveau van milieubelasting als percentage van het totaal te verwachten verlies per persoon per jaar. De MGR is afhankelijk van het niveau van milieubelasting. Als de belasting van één of meer milieufactoren op een bepaalde locatie of woonadres bekend is, kan het milieugezondheidsrisico voor die locatie of adres weergegeven worden. Locaties waar (toekomstige) bewoners op basis van de gecumuleerde milieubelasting een hoog risico lopen kunnen geïdentificeerd worden. De informatie kan ook geaggregeerd worden naar een groter gebied, bijvoorbeeld een wijk, gemeente of regio/provincie. Lokale verschillen in milieugezondheidseffecten kunnen zo onderling, op verschillende aggregatieniveaus, worden vergeleken. De MGR-score kan uitgesplitst worden naar milieufactor (luchtverontreiniging, geluid, etc.), maar ook naar bron (bijvoorbeeld weg- en railverkeer) of naar de aard van het gezondheidseffect. Bruikbaarheid De MGR-indicator geeft gebruikers inzicht in de mate waarin lokale milieufactoren bijdragen aan welke gezondheidsrisico s en daarmee in handelingsperspectief in termen van (prioritering van) maatregelen of een aanpassing van plannen of projecten. Het is een bruikbaar instrument voor visievorming waarbij bredere afwegingen gemaakt moeten worden waarbij gezondheidseffecten een rol spelen. De MGR-indicator is momenteel gericht op luchtverontreiniging en geluid, milieufactoren die, geaggregeerd voor geheel Nederland, aan een substantieel deel van de milieugerelateerde ziektelast bijdragen. Lokale bronnen, zoals bodemverontreiniging, veiligheidsrisico s van industrie of geur van veehouderij, zijn (nog) niet in de MGR-indicator opgenomen. Onduidelijk is nog of de risico s en effecten van externe veiligheid in de MGR-indicator kunnen worden ondergebracht. Het RIVM is momenteel bezig met het verzamelen van gegevens om de MGR-indicator te kunnen verbreden (thema groen) en het uittesten van de MGR-indicator in casussen op het gebied van een infrastructurele ingreep. Ook worden mogelijkheden gezien de MGR-indicator uit te breiden met de effecten van bewegen. Voordeel van de methode is, dat ongelijksoortige effecten zijn op te tellen en dat het milieugezondheidsrisico uit te drukken is in het niveau van milieubelasting. Zo kan op de kaart een waarde van de MGR weergegeven worden op elke locatie waarop de milieubelasting bekend is. Een nadeel is, dat, net als bij DALYs, de MGR alleen te berekenen is voor de gezondheidseffecten waarover voldoende informatie is. Ook voor de MGR geldt dat de onzekerheden soms groot zijn. Onderzocht moet nog worden of de MGR eenvoudiger te interpreteren is dan de DALY. In de MGR worden trillingen en externe veiligheid dus (nog) niet meegewogen. De methode is nog in ontwikkeling; er worden wel al pilots uitgevoerd. 4 Tussenbalans Doorwerking van railverkeer op gezondheid zit met name op de milieuaspecten geluid, trillingen, luchtkwaliteit en externe veiligheid. 1 In de volgende tabel is aangegeven met welke milieuaspecten in GES en MGR rekening kan worden gehouden, en of ze opgeteld kunnen worden. 1 Van elektromagnetische straling (EMC) zal geen sprake zijn. De Maaslijn zal geëlektrificeerd worden met 1500 Volt gelijkspanning, de standaard die in geheel Nederland wordt (excl. HSL en Betuweroute). Alleen bij toepassing van wisselspanning is er sprake van elektromagnetische straling (EMC). Gelijkspanning/stroom genereert geen elektromagnetische veld. Onderzoek naar effecten van elektromagnetische velden door de bovenleiding op de gezondheid van omwonenden heeft derhalve geen toegevoegde waarde. Rondom de onderstations is er, net als bij andere transformatorhuisjes en stroomverdeelstations, sprake van Extreem Laag Frequente ElektroMagnetisc Velden (ELF-EMV). Gezien de ligging van de Maaslijn en de geplande onderstations worden op voorhand geen gezondheidsrisico s voorzien ten aanzien van het aspect elektromagnetische velden.

4 4 van 5 GES MGR geluid trillingen x x luchtkwaliteit (i.r.t. railverkeer) x externe veiligheid x aspecten optellen x Geen van beide modellen kan een totaalplaatje voor gezondheid opleveren. Omdat externe veiligheid niet meegenomen kan worden, en MGR nog in ontwikkeling is, scoort GES in onze ogen iets hoger. Dan nog blijft de vraag staan of GES niet een te zwaar instrument is voor de (situatie rond de) Maaslijn. Om daar een inschatting van te maken, is in de volgende paragraven in beeld gebracht wat de huidige gezondheidskundige situatie in de omgeving van de Maaslijn is en wat de ontwikkelingen op de Maaslijn voor gezondheid kunnen betekenen. Op basis daarvan wordt een voorstel gedaan hoe het thema gezondheid rond de Maaslijn op te pakken. 5 Huidige gezondheid in de omgeving van de Maaslijn Er bestaat niet één maat om de gezondheid in kaart te brengen. Een beeld kan wel verkregen worden via informatie uit de atlas leefomgeving, de leefbaarometer, gemeentelijke gezondheidsprofielen en het aantal woonadressen binnen 300 meter van het spoor (figuur rechtsonder). De relevante gemeenten zijn in onderstaande figuur blauw omcirkeld. Enkele bevindingen: Nijmegen, Venlo en Roermond kennen de meeste woonadressen binnen 300 meter van het spoor; dat betreft echter relatief grote gemeenten met ook meerdere spoorlijnen;

5 5 van 5 Cuijk kent als kleinere gemeente relatief veel woonadressen binnen 300 meter van de Maaslijn; In minder dan 2,5% van de woningen in gemeenten langs de Maaslijn wordt ernstige geluidhinder ervaren als gevolg van treinen. Alleen in Mook is die hinder groter (2,5-5%); Grote knelpunten wat betreft gezondheid langs en gerelateerd aan de Maaslijn lijken er niet te zijn; Wat betreft levensverwachting (bij geboorte en bij 65) scoren Nijmegen en Roermond zeker en Venlo in mindere mate onder het Nederlands gemiddelde. Overige gemeenten langs de Maaslijn scoren neutraal tot positief op dit punt. 6 Gezondheid in relatie tot ontwikkelingen van de Maaslijn Ook als de opwaardering van de Maaslijn niet door zal gaan, zullen er meer treinen gaan rijden in de volgende concessie. Niet alleen passagierstreinen, maar ook goederentreinen zullen dan naar verwachting in aantal toenemen. De elektrificatie van de lijn als onderdeel van het project opwaardering Maaslijn betekent wel dat met ander (lichter) materieel gereden gaat worden. In de volgende tabel is ingeschat wat de effecten op gezondheid zullen zijn. 2 autonome situatie opwaardering Maaslijn gezondheid en geluid - - gezondheid en trillingen - - gezondheid en luchtkwaliteit - + gezondheid en externe veiligheid - - gezondheid totaal - - Ten opzichte van de huidige situatie zal in de autonome situatie de gezondheidskundige situatie licht verslechteren. In geval van opwaardering van de Maaslijn zal ook sprake zijn van een lichte verslechtering (maar wel minder slecht in vergelijking met de autonome situatie). 7 Conclusie en voorstel Er lijken momenteel geen grote knelpunten wat betreft gezondheid te bestaan langs en in relatie tot de Maaslijn. De Opwaardering van de Maaslijn (en door de autonome ontwikkeling) zal wel leiden tot een geringe verslechtering van de gezondheidskundige situatie. Modelberekeningen (met GES of MGR) hebben weinig meerwaarde, ook omdat ze het totale effect op gezondheid niet in beeld kunnen brengen. Het lijkt ons zinvoller om samen met de relevante GGD-regio s 3 het thema gezondheid i.r.t. Maaslijn te gaan bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van bestaande checklists. 4 In samenhang met de bestaande gezondheidskundige situatie (in de gemeenten) langs de Maaslijn waar de GGDregio s goed zicht op hebben kan dan bezien worden welke mogelijkheden voor een gezonde inrichting mogelijk zijn. In dit stadium van de planvorming valt dan eerder te denken aan goede communicatie/overleg met bewoners dan aan (fysieke) maatregelen. In het MER kan het gevolgde proces en de resultaten worden opgenomen. 2 Op een 5 puntsschaal: van dubbelmin (groot negatief effect) t/m dubbelplus (groot positief effect). 3 Dat zijn Limburg-Noord, Hart van Brabant en Gelderland-Zuid. 4 Met name GGD-Haaglanden heeft een aantal relevante opgesteld (bijvoorbeeld de Checklist Gezondheid in Planvorming en het Themablad Geluid en Gezondheid in Planvorming).

Ontwikkelingen in milieugezondheidsrisico. milieugezondheidsmaten. Brigit Staatsen Danny Houthuijs

Ontwikkelingen in milieugezondheidsrisico. milieugezondheidsmaten. Brigit Staatsen Danny Houthuijs Ontwikkelingen in milieugezondheidsrisico s en milieugezondheidsmaten Brigit Staatsen Danny Houthuijs 1 Trends in milieugezondheidsrisico s Concentraties dalen, luchtverontreiniging en geluid blijven probleem

Nadere informatie

Hoe bepaal je. in planvorming

Hoe bepaal je. in planvorming Hoe bepaal je gezondheid in planvorming Tilly Fast Presentatie > Verschillende methoden: hoe bepalen welke geschikt is? > Methoden Hoe werkt het Wat levert het op Beperkingen/Randvoorwaarden Voorbeelden

Nadere informatie

Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu. Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving

Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu. Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving Uw gemeente en een gezond milieu Nieuwe woningen, nieuwe wegen, nieuwe bedrijven. In een gemeente die in beweging

Nadere informatie

Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving

Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving Uw gemeente en een gezond milieu Nieuwe woningen, nieuwe wegen, nieuwe bedrijven. In een gemeente die in beweging

Nadere informatie

Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid. Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015

Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid. Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015 Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015 Programma 19:30 uur 19:35 uur 19:45 uur 20:00 uur 20:20 uur 20:30

Nadere informatie

Instrumenten gezondheid en leefomgeving

Instrumenten gezondheid en leefomgeving Instrumenten gezondheid en leefomgeving Tilly Fast Fast Advies Opdrachtgever: RIVM Contactpersonen: Hanneke Kruize Brigit Staatsen Maart 2016 > Fastadvies > Oudwijkerlaan 43 > 3581 TB Utrecht > E tillyfast@fastadvies.com

Nadere informatie

Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen

Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen 17 december 2015 18.30 20.00 u Hotel Asteria Welkom Hartelijk welkom Het programma start om 18.15 uur Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding

Nadere informatie

GEZONDHEIDSEFFECTSCREENING STAD & MILIEU

GEZONDHEIDSEFFECTSCREENING STAD & MILIEU GEZONDHEIDSEFFECTSCREENING STAD & MILIEU Handboek voor een gezonde inrichting van de woonomgeving In opdracht van: Versie 1.5 Juli 2010 Deze rapportage is een uitgave van de GGD Nederland en verkrijgbaar

Nadere informatie

Maaslijn Roermond - Nijmegen

Maaslijn Roermond - Nijmegen Maaslijn Roermond - Nijmegen Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 2 februari 2016 / projectnummer: 3072 1. Hoofdpunten van het MER De provincies Limburg en Noord-Brabant willen

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Nulmeting. Gezondheidseffectscreening (GES) bedrijventerrein Moerdijkse Hoek

Provincie Noord-Brabant. Nulmeting. Gezondheidseffectscreening (GES) bedrijventerrein Moerdijkse Hoek Provincie Noord-Brabant D e n u l s i t u a t i e i n b e e l d Nulmeting Gezondheidseffectscreening (GES) bedrijventerrein Moerdijkse Hoek F e b r u a r i 2 0 0 6 Provincie Noord-Brabant D e n u l s i

Nadere informatie

Geluid en gezondheid

Geluid en gezondheid Geluid en gezondheid Transformatie kantoorgebouwen Slaap lekker Voorstellen Lex Groenewold GGD milieu & gezondheid Landelijke GGD werkgroep geluid Vakgroep M&G Programmacollege M&G GGD GHOR Nederland 1

Nadere informatie

VOORNAAMSTE RESULTATEN Inleiding 2

VOORNAAMSTE RESULTATEN Inleiding 2 RESULTATEN PEILING OMGEVINGSLAWAAI ENSCHEDEPANEL 2017 Van 4 tot en met 18 april is een peiling onder het EnschedePanel gehouden. Van de 3.631 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.539 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Gezondheidseffectscreening. Gezondheidseffectscreening

Gezondheidseffectscreening. Gezondheidseffectscreening Gezondheidseffectscreening Gezondheid en milieu en milieu in ruimtelijke in planvorming Gezondheidseffectscreening Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming Gezondheidseffectscreening Gezondheid

Nadere informatie

Milieufactoren in mijn omgeving Wat betekent dat voor gezondheid?

Milieufactoren in mijn omgeving Wat betekent dat voor gezondheid? Milieufactoren in mijn omgeving Wat betekent dat voor gezondheid? Loes Geelen Symposium Veilig zijn, veilig voelen? Onderzoeker / milieugezondheidkundige 17 februari 2011 Doel van het onderzoek Centrale

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Milieufactoren in mijn omgeving Wat betekent dat voor gezondheid? Loes Geelen Symposium Veilig zijn, veilig voelen? Onderzoeker / milieugezondheidkundige 17 februari 2011 Doel van het onderzoek Centrale

Nadere informatie

Gezondheid in m.e.r. Inleiding

Gezondheid in m.e.r. Inleiding Gezondheid in m.e.r. Inleiding In m.e.r. wordt, veelal indirect, al aandacht besteed aan gezondheidsaspecten, bijvoorbeeld via een toetsing aan grenswaarden opgenomen in de Wet luchtkwaliteit en de Wet

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

2012, peiling 3b september 2012

2012, peiling 3b september 2012 resultaten 2012, peiling 3b september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

36 Gezonde leefomgeving in Noord- en Oost-Gelderland

36 Gezonde leefomgeving in Noord- en Oost-Gelderland 36 Gezonde leefomgeving in Noord- en Oost-Gelderland 2015 Hoe gezond is onze leefomgeving? Dat is een belangrijke vraag voor gemeenten waar gezondheid hoog op de agenda staat en waar men iets wil doen

Nadere informatie

Stille wegdekken: de winst- en verliesrekening

Stille wegdekken: de winst- en verliesrekening Stille wegdekken: de winst- en verliesrekening Ir. Jan Hooghwerff M+P 8e SilentRoads Symposium, 28 april 2011 1 Project stille wegdekken: Winst en Verliesrekening 8e SilentRoads Symposium, 28 april 2011

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek Skoatterwâld

Gezondheidsonderzoek Skoatterwâld Gezondheidsonderzoek Skoatterwâld gemeente Heerenveen april 2011 Gezondheidsonderzoek Skoatterwâld dossier : BA4907-102-100 registratienummer : MD-AF20110781 versie : 1.0 classificatie : Klant vertrouwelijk

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

Ontmoetingsdag OD -GGD 26 maart Rik van de Weerdt, arts medische milieukunde toxicoloog / GAGS GGD en Overijssel & Gelderland

Ontmoetingsdag OD -GGD 26 maart Rik van de Weerdt, arts medische milieukunde toxicoloog / GAGS GGD en Overijssel & Gelderland Ontmoetingsdag OD -GGD 26 maart 2015 Rik van de Weerdt, arts medische milieukunde toxicoloog / GAGS GGD en Overijssel & Gelderland GGD enregio Oost Stralingshygiëne Milieugezondheidskunde Bouwfysica Geneeskunde

Nadere informatie

De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet

De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet Roadshow omgevingswet Zeeland, 27-09-2017 Maartje Brouwer Milieugezondheidskundige, GGD Zeeland Maartje.brouwer@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Hoe wordt (vermijdbare) ziektelast geschat?

Samenvatting. Hoe wordt (vermijdbare) ziektelast geschat? Samenvatting Hoe wordt (vermijdbare) ziektelast geschat? Een van de hoofddoelen van het milieubeleid in ons land is bijdragen aan een betere volksgezondheid. Dat kan door schadelijke invloeden te verminderen,

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen

Nadere informatie

M E M O. De gemeente heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd het initiatief te beoordelen op relevante gezondheidsaspecten.

M E M O. De gemeente heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd het initiatief te beoordelen op relevante gezondheidsaspecten. M E M O Aan : Gemeente Elburg T.a.v. : Ruud van Henten Van : Team Milieu en Gezondheid Tel. nr. : 088-443 3300 Datum : 17 juli 2013 Kopie : Onderwerp: Gezondheidseffecten realisatie parkeerterrein ijsbaan

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

Welkom in de provincie. Bovenrijn. Uw provincie werkt aan een gezonde leefomgeving

Welkom in de provincie. Bovenrijn. Uw provincie werkt aan een gezonde leefomgeving Welkom in de provincie Bovenrijn Uw provincie werkt aan een gezonde leefomgeving Voorwoord In 2005 startte het IPO met het project Gezondheid en Milieu, een project dat deel uitmaakt van het Programma

Nadere informatie

Onderzoek leefomgeving: Deurne. Rapport

Onderzoek leefomgeving: Deurne. Rapport Onderzoek leefomgeving: Deurne 2015 Rapport 1 Colofon Dit onderzoek naar leefomgeving in drie gebieden in Deurne is uitgevoerd in januari/februari 2015 in opdracht van het Urgentieteam Deurne door de GGD

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

VPO Studiedag Leefkwaliteit

VPO Studiedag Leefkwaliteit VPO Studiedag Leefkwaliteit Leefkwaliteit Vervuilde leefomgeving Gezondheidsrisico s Zowel fysieke (ademhalingsproblemen, allergieën, kanker ) Als psychosociale stoornissen Groene, rustige omgeving Gezondheidswinst

Nadere informatie

Trillingen Meteren Boxtel

Trillingen Meteren Boxtel Welkom Trillingen Meteren Boxtel verdieping Eigenaar: Maarten Poos 10 maart 2015 Kenmerk: klankbordgroep Status: Definitief Trillinghinder vanwege treinverkeer Trillingen, een complex aan: Drukgolven Schuifgolven

Nadere informatie

Medische Milieukunde hoe kan uw GGD de gemeente van dienst zijn?

Medische Milieukunde hoe kan uw GGD de gemeente van dienst zijn? Medische Milieukunde hoe kan uw GGD de gemeente van dienst zijn? Zorg voor milieu en gezondheid De zorg voor een gezonde leefomgeving, maar ook de problematiek van bijvoorbeeld geluidshinder en uitlaatgassen,

Nadere informatie

Q&A inloopavond (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost)

Q&A inloopavond (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost) Q&A inloopavond 16-02-2017 (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost) Vragen elektrificatie van het spoor 1. Op welke gedeelte van het spoortracé in Kerkrade vindt elektrificatie plaats? Op het gedeelte

Nadere informatie

Magneetveld bij het hoogspanningsnet

Magneetveld bij het hoogspanningsnet Magneetveld bij het hoogspanningsnet Advies over reikwijdte en detailniveau van een milieueffectrapport 10 juli 2017 / projectnummer: 3220 1. Aanleiding en verantwoording Nederland werkt aan de transitie

Nadere informatie

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Ligging van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen Hoevelaken en Holkerveen

Nadere informatie

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Het Bestuurlijk B5 Milieu heeft in september 2012 het Plan van Aanpak Gezonde Luchtkwaliteit vastgesteld. Eén van de acties die we daarin

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en vraagstelling

Samenvatting. Achtergrond en vraagstelling Samenvatting Achtergrond en vraagstelling Bij milieugerelateerde gezondheidsproblemen speelt een veelheid aan relaties een rol. Blootstelling aan een stressor (bijvoorbeeld geluid, straling of een schadelijke

Nadere informatie

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan (bouw) tijdelijk spoor aan westkant tijdelijke overweg Loonsebaan (fietsers en voetgangers) bouw onderdoorgang Loonsebaan bouw 4e spoor mogelijke locatie bouwdepots

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN Datum: 15 augustus 2007 Locatie: Malden INHOUD Pagina 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND... 4 2.1 Wat willen we bereiken?... 4 2.2 Argumenten en

Nadere informatie

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Vragen Nut en noodzaak Waarom is programma Hoogfrequent Spoorvervoer nodig? Waarom zouden wij extra hinder moeten accepteren terwijl het voor

Nadere informatie

Samenvatting en conclusie

Samenvatting en conclusie Samenvatting en conclusie In het huidige economisch denken wordt groei als een vanzelfsprekendheid gezien. Het belang van de economie is evident. Om onze welvaart op peil te houden, is economische ontwikkeling

Nadere informatie

DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen

DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen DuurzaamheidsKompas Tauw heeft in samenwerking met TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het DuurzaamheidsKompas ontwikkeld. Het DuurzaamheidsKompas

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en gezondheid

Hoogspanningslijnen en gezondheid Hoogspanningslijnen en gezondheid Vraag en antwoord Voor meer informatie over hoogspanningslijnen en gezondheid, zie ook de website www.ggd-bureaugmv.nl (Informatie over > Milieu en Veiligheid > Straling).

Nadere informatie

DE MAASLIJN. DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR?

DE MAASLIJN. DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? Een uitgave van de limburgse sp-statenfractie met SP-Limburg, Brabant, Gelderland en SP afdelingen aan Maaslijn DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? Een uitgave

Nadere informatie

Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg

Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Cluster RMT Behandeld E.H.J. Roos Ons kenmerk 2016/69221 Telefoon +31 43 389 88 04 Uw kenmerk - Maastricht 13 september 2016 Bijlage(n) 1 Verzonden

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Nieuwe Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu 2014-2016

Nieuwe Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu 2014-2016 Nieuwe Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu 2014-2016 0 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Terugblik Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu... 3 Tabel 1: GES-scores... 3 3. Evaluatie Provinciale Strategie

Nadere informatie

Methoden voor gezondheid in MER of planvorming

Methoden voor gezondheid in MER of planvorming Methoden voor gezondheid in MER of planvorming Redactie: Tilly Fast Jessica Kwekkeboom Chris Zwerver 5 december 2011 Methoden voor Gezondheid in MER en Planvorming Inleiding De Commissie voor de m.e.r.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor luchthaven Twente

Gezondheidsmonitor luchthaven Twente Gezondheidsmonitor luchthaven Twente 14 en 16 januari 2014 Jaap de Wolf Op verzoek van ADT heeft GGD Twente samen met het RIVM een offerte opgesteld voor het uitvoeren van een gezondheidsmonitor burgerluchthaven

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Milieu en Gezondheid voor gemeenten in Overijssel

Milieu en Gezondheid voor gemeenten in Overijssel Milieu en Gezondheid voor gemeenten in Overijssel GGD Milieu en Gezondheid.indd 1 22-05-2012 12:55:15 GGD IJsselland en GGD Twente Team Milieu en Gezondheid voor uw gemeente In uw werk krijgt u regelmatig

Nadere informatie

Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland

Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland In het kader van verduurzaming Spoornetwerk Nederland word er momenteel in andere provincies de komende jaren stevig geïnvesteerd om een aantal regionale spoorlijnen

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

GGD Gelre IJssel. Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf

GGD Gelre IJssel. Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf = = GGD Gelre IJssel Onderwerp Adviesvraag hoogspanningslijn Zutphen Uw kenmerk - 1/5 Behandeld door R.M. van der Graaf info-emv@kennisplatform.nl Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf rm heeft van

Nadere informatie

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Inleiding In 2013 dient Haarlem een nieuw Actieplan Omgevingslawaai op te stellen voor de periode 2013-2017. Dit volgt uit de Wet milieubeheer. Onder Omgevingslawaai

Nadere informatie

Risicocommunicatie. Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008

Risicocommunicatie. Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008 Risicocommunicatie Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008 Presentatie Beleving risico s in relatie tot (praktijk) Wat is een risico?

Nadere informatie

PROVINCIALE STRATEGIE GEZONDHEID EN MILIEU

PROVINCIALE STRATEGIE GEZONDHEID EN MILIEU PROVINCIALE STRATEGIE GEZONDHEID EN MILIEU 2014-2016 Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu 2014-2016 1 2 Inhoud 1. Voorwoord.... 4 2. Terugblik Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu... 5 3. Evaluatie

Nadere informatie

Verbinden gezondheid & ruimte

Verbinden gezondheid & ruimte Verbinden gezondheid & ruimte Annette Duivenvoorden Projectleider Platform31 Opbouw - Stellingen - Thema gezondheid & ruimte - Inventaris- en boodschappenlijst - Drie strategieën: gezondheid een plek in

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie van het kabinet op de internetconsultatie Aanvullingswet geluid

Inhoudelijke reactie van het kabinet op de internetconsultatie Aanvullingswet geluid Inhoudelijke reactie van het kabinet op de internetconsultatie Aanvullingswet geluid d.d. 29 november 2016 Inleiding Op 22 maart 2016 is een ontwerp van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet gepubliceerd

Nadere informatie

De leefomgeving en toekomstige

De leefomgeving en toekomstige De leefomgeving en toekomstige ontwikkelingen RTHA Mini master class 2 juni 2015 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Natuur en Milieufederatie Zuid- Holland De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn

Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn conflict goederentreinen en reizigerstreinen Van Eigenaar Vervoer en Dienstregeling - VACO Hans Westerink Kenmerk Versie 1.0 T20160204-1304387649-35192 Datum 13 juli

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Leefbaarheid en leefklimaat volgens:

Leefbaarheid en leefklimaat volgens: Leefbaarheid en leefklimaat volgens: Atlas voor Gemeenten: Leefbaarometer Elsevier: De beste gemeenten 2013 notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl juli 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Het advies...4 3. Wet-

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid projectnr. 268346 versie 1,0 30 oktober 2014 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA HAARLEM datum vrijgave beschrijving versie

Nadere informatie

Vergunningen, Luchtkwaliteit en Gezondheid. Wijkplatformvergadering IJmuiden Noord 8 juni 2016

Vergunningen, Luchtkwaliteit en Gezondheid. Wijkplatformvergadering IJmuiden Noord 8 juni 2016 Vergunningen, Luchtkwaliteit en Gezondheid Wijkplatformvergadering IJmuiden Noord 8 juni 2016 Onderwerpen Vergunningverlening Bevoegde gezag BBT, BBT+, Bref s Voorschriften (Activiteitenbesluit - Vergunningen)

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

To p p r i o r i t e i t v o o r N S G!

To p p r i o r i t e i t v o o r N S G! GELUIDSHINDER milieuprobleem van de toekom s t To p p r i o r i t e i t v o o r N S G! VOORAF De lucht wordt schoner, maar de geluidsoverlast neemt toe! Een verontrustende ontwikkeling waar we in deze

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid en meten met twee maten.

Verantwoordelijkheid en meten met twee maten. Ref: 130125: 25 januari 2013 Reactie op Notitie GS PS2013-80 dd 22/01/2013 - Regionale wensen bij reconstructie knooppunt Hoevelaken Geachte lezer, Verantwoordelijkheid en meten met twee maten. Zoals u

Nadere informatie

DEELGEBIED 22 GROENE ZOOM

DEELGEBIED 22 GROENE ZOOM DEELGEBIED 22 GROENE ZOOM Deelgebied 22 > Groene Zoom > Milieubeleidsplan Harderwijk 2009-2012 1/5 VERKENNING II I B IV III III A Deelgebied I : Kop Groene Zoom Deelgebied II : Groene Zoom Oost Deelgebied

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Notitie Contactpersoon Maartje van Ravesteijn Datum 18 februari 2014 Kenmerk N001-1219533RMV-cri-V01-NL Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Inleiding

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83. Rapport. Datum 27 januari Pagina 1 van 17. Ons kenmerk Z

Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83. Rapport. Datum 27 januari Pagina 1 van 17. Ons kenmerk Z Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83 Rapport 1 van 17 Ons kenmerk Z-14-02190 Uw kenmerk xxxx Behandeld door Serge Epskamp 0341 474 340 - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17

Nadere informatie

Welkom in Rijsenhout! Lokatiekeuze trafostation A-4 zone

Welkom in Rijsenhout! Lokatiekeuze trafostation A-4 zone Welkom in Rijsenhout! Lokatiekeuze trafostation A-4 zone Locatie 2A Wat is een kv station 150 kv station Zaltbommel Zet hoogspanning om in laagspanning Filmpje schakelen 150 KV https://www.youtube.com/watch?v=rzqsjl4bwvm

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied. Achtergronddocument Verkeerslawaai

Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied. Achtergronddocument Verkeerslawaai Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied Achtergronddocument Verkeerslawaai Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied Achtergronddocument Verkeerslawaai Datum 31 maart 2016 Versie Eindconcept Pagina 2 van 14

Nadere informatie

Uit: Instrumenten voor facetbeleid: Projectverslag 7 juli 2003 NSPH, TNO-PG, RIVM, GGD-Nederland 1

Uit: Instrumenten voor facetbeleid: Projectverslag 7 juli 2003 NSPH, TNO-PG, RIVM, GGD-Nederland 1 NSPH, TNO-PG, RIVM, GGD-Nederland 1 Determinantenschema deel II Checklist Gezondheidseffectscreening - Herstructureringsplan oud EWR- Slachthuisterrein (Leiden) van industrieterrein naar woonwijk Determinant

Nadere informatie

Externe Veiligheid en Bedrijven

Externe Veiligheid en Bedrijven Provincie Noord-Brabant A a n v u l l e n d o n d e r z o e k E x t e r n e V e i l i g h e i d M o e r d i j k s e H o e k Externe Veiligheid en Bedrijven Aanvulling resultaten Externe Veiligheid (Module

Nadere informatie

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Geven te kennen: De stichting Stichting Burgerinitiatief No Rail (hierna te noemen No Rail), gevestigd te Hengelo, postadres: Enschedesestraat 116

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Postbus 4481 Telefoon: 0900-0227 (0,50 p/m) 6401 CZ Heerlen E-mail: infoservice@cbs.nl LAWAAI EN STANK IN DE PROVINCIE Henk Swinkels De door de Nederlanders ervaren geluidsoverlast

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aanleiding. 2. Reismogelijkheden. 3. Huidige markt. 4. Mogelijke groei. 5. Infrastructuurgevolgen. 6. Conclusies

Inhoudsopgave. 1. Aanleiding. 2. Reismogelijkheden. 3. Huidige markt. 4. Mogelijke groei. 5. Infrastructuurgevolgen. 6. Conclusies MARKTKANSEN EN INFRASTRUCTURELE GEVOLGEN VAN EEN DIRECTE TREIN TUSSEN GRONINGEN EN MAASTRICHT, NAAR AANLEIDING VAN VOORSTELLEN IN HET SP-PLAN BETER VERVOER PER TREIN Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Reismogelijkheden

Nadere informatie

Roo, Marijke de. Werkgroep Spoor in Friesland <info@wgsi-friesland.nl> Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 11:02 Aan: Van:

Roo, Marijke de. Werkgroep Spoor in Friesland <info@wgsi-friesland.nl> Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 11:02 Aan: Van: Roo, Marijke de Van: Werkgroep Spoor in Friesland Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 11:02 Aan: staten; Haga, Anja; pvda@provinciegroningen.nl; d66@provinciegroningen.nl; groenlinks@provinciegroningen.nl;

Nadere informatie