2012, peiling 3b september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012, peiling 3b september 2012"

Transcriptie

1 resultaten 2012, peiling 3b september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de panelleden die waren uitgenodigd, hebben leden de vragenlijst ingevuld. Een goede respons van 73%. De vragenlijst ging over meerdere onderwerpen: stadspromotie en evenementen, geluidhinder, slaapverstoring en hinder door trillingen, en autoverkeer in de Binnenstad. De rapportage is vanwege de omvang opgesplitst in drie deelrapportages. Deze deelrapportage gaat over geluidhinder, slaapverstoring en hinder door trillingen. Uit de peiling blijkt dat: wegverkeer de voornaamste bron van zowel geluidhinder en slaapverstoring, als van trillinghinder is; wegverkeer, brommers/scooters en buren de voornaamste bronnen van geluidhinder zijn; er grote verschillen bestaan tussen de Hengelose wijken met betrekking tot de soort en de mate van geluidhinder; wegverkeer, brommers/scooters en treinen de voornaamste bronnen van slaapverstoring zijn en wegverkeer, treinen en bouw- en sloopactiviteiten de voornaamste bronnen van hinder door trillingen zijn. Korte inleiding Geluid is een belangrijk onderdeel van de woon- en leefkwaliteit. Ons leven speelt zich af in een wereld vol geluid. Er zijn echter grenzen aan wat nog aanvaardbaar is. Door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat (overmatig) geluid negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Net als vele andere gemeenten heeft de gemeente Hengelo een geluidbeleid. Uitgangspunt van het beleid is het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat. Aan de panelleden is gevraagd in welke mate (op een schaal van 0 tot en met 10): men is gehinderd, gestoord, of geërgerd door geluid als men thuis is ( geluidhinder ); de slaap s nachts is verstoord door geluid ( slaapverstoring ); men is gehinderd, gestoord, of geërgerd door trillingen als men thuis is ( trillinghinder ). In de vraagstelling ging het steeds om de afgelopen 12 maanden. Alle scores van de panelleden op de schalen van 0 tot en met 10, zijn omgerekend met vastgestelde formules 1. 1 Het is (internationaal) gangbaar om ernstige hinder te definiëren aan de hand van percentages van de antwoordschaal. In dit geval vormen de elf antwoordcategorieën (0 t/m 10) een continue 100% - schaal. Het afkappunt voor ernstige hinder is vastgesteld op 72% van de volledige schaal. Helaas valt de 72% niet precies samen met een antwoordcategorie op de 11-puntsschaal. Daarom worden de scores op de vragenlijsten omgerekend naar ernstige hinder volgens vaste formules (bron: RIVM). 1

2 Grofweg komt ernstige geluidhinder, slaapverstoring of trillinghinder, op het volgende neer: Wanneer iemand op een schaal van 0 tot en met 10, een 8 of hoger heeft ingevuld, is men ernstig geluidgehinderd, ernstig slaapverstoord of ernstig trillinggehinderd. Geluidhinder; wegverkeer, brommers/scooters en buren voornaamste bron Gebleken is dat ongeveer één van de tien panelleden ernstig geluidgehinderd is door wegverkeer (12%), bromfietsen/bromscooters (12%) of buren (10%). Wegverkeer en bromfietsen/scooters blijken ook landelijk de belangrijkste bron van (ernstige) geluidhinder 2. Panelleden ondervinden de minste ernstige geluidhinder van bedrijven/industrie (5%), vliegtuigen (5%) en horeca (3%). De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) onderzoekt, in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), periodiek de gezondheid van de bevolking. In het laatste onderzoek van de GGD Regio Twente (2008) zat een vergelijkbare vraag over geluidhinder. In dat onderzoek is niet gevraagd naar evenementen, bouw- en sloopactiviteiten en horeca. Ook wegverkeer kan niet worden vergeleken omdat de vraagstelling anders was. In tabel 1 is, daar waar mogelijk, het aandeel ernstig geluidgehinderde panelleden ( Hengelo 2012 ) naast de resultaten van de GGD voor Hengelo, Enschede, Almelo en Twente in 2008, gezet. Tabel 1: Percentage ernstig geluidgehinderde panelleden naar geluidbron, Hengelo vergeleken. Nr. Geluidbron Hengelo 2012 Hengelo 2008 Enschede 2008 Almelo 2008 Twente Wegverkeer Bromfietsen / bromscooters Buren (geen horeca of bedrijven) Treinen Evenementen Bouw- en sloopactiviteiten Bedrijven / industrie Vliegtuigen Horeca Ten opzichte van 2008 lijkt in Hengelo de hinder met betrekking tot bromfietsen/scooters en buren niet veranderd. In Hengelo (2012 en 2008) wordt minder ernstige overlast ervaren door bromfietsen/bromscooters (12% en 13%), dan in Enschede (15%) en Almelo (15%) in Voor wat betreft ernstige hinder door buren zijn de cijfers vrijwel gelijk. Opvallend is dat de panelleden ten opzichte van 2008, meer geluidhinder ervaren door treinen, bedrijven/industrie en vliegtuigen. Met name de verdubbeling van het aandeel ernstig geluidgehinderden door treinen (8%) springt in het oog. Een deel van de verklaring kan liggen in bevindingen van ander onderzoek. Daaruit blijkt namelijk dat verwachtingen van het toekomstige geluidniveau en angst voor de geluidbron van invloed zijn op de ervaren geluidhinder 3. In Hengelo kan de toekomstige ontwikkeling van Enschede Airport Twente en het 2 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hinder, bezorgdheid en woontevredenheid in Nederland. Inventarisatie verstoringen 2008, RIVM rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Handreiking geluidhinder wegverkeer. Berekenen en meten, RIVM rapport /

3 Hoogfrequent Spoor hier in meespelen. Grote verschillen in soorten en mate van geluidhinder per wijk Het is te verwachten dat panelleden die bijvoorbeeld in de Hasseler Es wonen, minder geluidhinder zullen ervaren van horeca dan panelleden die in de Binnenstad wonen. Om dit soort verschillen per geluidbron en wijk inzichtelijk maken, is onderstaande tabel 2 opgenomen. In tabel 2 staat het gemiddelde van alle panelleden ( Hengelo ), naast de drie wijken met het hoogste aandeel ernstig geluidgehinderden per geluidbron, weergegeven. Tabel 2: Percentage ernstig geluidgehinderde panelleden naar bron, Hengelo totaal en de 3 Hengelose wijken met het hoogste aandeel ernstig geluidgehinderden per bron. Nr. Geluidbron Hengelo % Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 1 Wegverkeer 12 Hengelose Es (17) Berflo Es (16) Hasseler Es (14) 2 Bromfietsen / bromscooters 12 Binnenstad (23) Hengelose Es (21) Groot Driene (14) 3 Buren (geen horeca of bedrijven) 10 Hengelose Es (12) Wilderinkshoek (11) Berflo Es (11) 4 Treinen 8 Binnenstad (22) Noord (17) Woolde (11) 5 Evenementen 7 Buitengebied (18) Binnenstad (17) Woolde (13) 6 Bouw- en sloopactiviteiten 7 Berflo Es (15) Binnenstad (10) Hengelose Es (9) 7 Bedrijven / industrie 5 Buitengebied (14) Berflo Es (13) Wilderinkshoek (6) 8 Vliegtuigen 5 Buitengebied (7) Hengelose Es (7) Hasseler Es (7) 9 Horeca 3 Binnenstad (14) Woolde (6) Buitengebied (5) Wat opvalt is dat panelleden die in de Binnenstad (23%) en de Hengelose Es (21%) wonen, aanzienlijk meer hinder ervaren van bromfietsen/scooters, dan alle panelleden gemiddeld (12%). Voor wat betreft hinder door buren liggen de hoogst scorende wijken niet ver boven het stedelijk gemiddelde. Leden van het HengeloPanel in de wijken Binnenstad (22%) en Noord (17%) ervaren behoorlijk meer overlast van treinen dan gemiddeld (8%). Uiteraard liggen in deze wijken het Centraal Station en Station Oost. Wat ook opvalt is het hoge aandeel geluidgehinderden in de Berflo Es door bouw- en sloopactiviteiten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de bouw- en sloopactiviteiten in Hart van Zuid en de sloop van woningen in Veldwijk. Ten slotte valt op dat panelleden uit het Buitengebied op maar liefst vier geluidbronnen de meeste hinder ondervinden. Zij ervaren relatief meer hinder van evenementen (18%), bedrijven/industrie (14%) en horeca (14%). 3

4 Kaartenboek De gemeente Hengelo beschikt over geluidkaarten waarop de berekende geluidsbelasting per woning staat (zie Gemeentebalie Burgers en zoek op Geluidsbelastingkaart). Met deze kaarten zijn patronen en hotspots van geluidhinder beter te zien. Omdat dit een berekende geluidbelasting is, kan niet direct worden gezegd dat de bewoners op die plekken ook daadwerkelijk (ernstige) hinder ervaren. Daarom zijn ook de antwoorden van de panelleden op kaarten gezet 4. Zo kan de gemeente de ervaringen naast de harde gegevens leggen, waardoor hotspots van (ernstige) hinder nog duidelijker in beeld komen. Ter illustratie staat hieronder een kaart, waarop de mate van ervaren geluidhinder bij panelleden door wegverkeer, staat weergegeven. Kaart 1: De mate van ervaren geluidhinder bij panelleden door wegverkeer. Zoals eerder aangegeven is wegverkeer de voornaamste bron van geluidhinder. 12% van de panelleden ondervindt hiervan ernstige geluidhinder. De drie wijken met het hoogste aandeel ernstig geluidgehinderden zijn de Hengelose Es (17%), de Berflo Es (16%) en de Hasseler Es (14%). Op het kaartje (in rood) is te zien dat de hinder zich voornamelijk voordoet rond (grotere) wegen, zoals bijvoorbeeld de Oldenzaalsestraat. De aanwezigheid van een (grotere) weg hoeft overigens niet per se de oorzaak van de hinder te zijn, dat kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld de afstand tussen de woning en de weg, of de mate van isolatie van de woning. Van alle geluidbronnen zijn kaarten beschikbaar, zowel voor geluidhinder, slaapverstoring als voor trillinghinder. Zie voor het volledige kaartenboek de bijlage bij deze rapportage. Het kaartenboek is ook te vinden via HengeloPanel Resultaten Kaartenboek geluid- en trillinghinder. 4 In verband met privacy zijn stippen (panelleden) die herleidbaar zijn tot individuele woningen niet opgenomen. Dit zijn vrijwel altijd panelleden woonachtig in het Buitengebied, in buurten waar vrijwel geen woningen staan, of buurten waarvan weinig mensen lid zijn van het HengeloPanel. Uiteraard zijn de antwoorden wel meegenomen in de rapportage. 4

5 Slaapverstoring; wegverkeer, brommers/scooters en treinen voornaamste bron Geluidsoverlast wordt pas echt vervelend wanneer het plaatsvindt in de nachtelijke uren. Daarom is ook aan de panelleden gevraagd in welke mate hun slaap s nachts is verstoord door geluid in de afgelopen twaalf maanden. In tabel 3 staat het gemiddelde van alle panelleden ( Hengelo ), naast de drie wijken met het hoogste aandeel ernstig slaapverstoorden per geluidbron, weergegeven. Tabel 3: Percentage ernstig slaapverstoorde panelleden door geluid naar geluidbron, Hengelo totaal en de 3 Hengelose wijken met het hoogste aandeel ernstig slaapverstoorden door geluid per geluidbron. Nr. Geluidbron Hengelo % Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 1 Wegverkeer 9 Hengelose Es (15) Buitengebied (11) Berflo Es (9) 2 Bromfietsen / bromscooters 7 Binnenstad (24) Hengelose Es (17) Buitengebied (9) 3 Treinen 7 Binnenstad (18) Noord (17) Groot Driene (6) 4 Buren (geen horeca of bedrijven) 6 Hengelose Es (11) Groot Driene (7) Binnenstad (7) 5 Evenementen 6 Binnenstad (17) Woolde (9) Hengelose Es (8) 6 Horeca 3 Woolde (9) Binnenstad (8) Hengelose Es (6) 7 Vliegtuigen 3 Buitengebied (9) Hengelose Es (6) Slangenbeek (4) 8 Bouw- en sloopactiviteiten 3 Hengelose Es (6) Berflo Es (5) Groot Driene (4) 9 Bedrijven / industrie 2 Buitengebied (7) Hengelose Es (5) Berflo Es (4) De meeste slaapverstoring bij de leden van het HengeloPanel wordt veroorzaakt door wegverkeer (9%). Het percentage Nederlanders met een ernstige slaapverstoring door wegverkeergeluiden is naar schatting 12% 5. 7% van de panelleden heeft aangegeven ernstig slaapverstoord te zijn door bromfietsen/scooters en door treinen. Horeca (3%), vliegtuigen (3%), bouw- en sloopactiviteiten (3%) en bedrijven/industrie (2%) hebben minder invloed op de nachtrust van de leden van het HengeloPanel. Wat opvalt is het hoge aandeel ernstig slaapverstoorden in de Binnenstad door brommers/scooters (24%) en treinen (18%). Ook is bij deze panelleden de slaap in de afgelopen twaalf maanden relatief vaak verstoord door het geluid van evenementen (17%). Geluidhinder (zowel overdag als s nachts) zal ook vaker plaatsvinden in een dynamische wijk zoals de Binnenstad. Bij panelleden uit de Hengelose Es valt op dat zij bovengemiddeld slaapverstoring ervaren door wegverkeer (15%), brommers/scooters (17%) en buren (11%). Een laatste opvallendheid is het hoge aandeel panelleden in de wijk Noord, dat ernstig slaapverstoord is door het geluid van treinen (17%). Dat is ongeveer gelijk aan de Binnenstad (18%). Ter illustratie staat op de volgende pagina een kaartje, waarop de mate van ervaren slaapverstoring bij panelleden door treinen, staat weergegeven. 5 GGD Regio Twente. Hoe gezond bent u? Volwassenenmonitoren Hengelo, Enschede en Almelo

6 Kaart 2: De mate van ervaren slaapverstoring bij panelleden door treinen. Op het linkerkaartje is een duidelijk patroon te zien van ervaren (ernstige) slaapverstoring door treinen. Vooral in de buurten Binnenstad West en Elsbeek is de ervaren hinder relatief hoog. Dit kan er mee te maken hebben dat treinen op deze plekken optrekken, remmen en van spoor wisselen, wat extra geluid produceert. Ook zijn er rode stippen te zien in de buurten Zwavertshoek en de Noork/Klein Driene, vlakbij Station Oost. Het patroon van rode stippen volgt de route die goederentreinen rijden over het spoor dat door Hengelo gaat. Trillinghinder; wegverkeer, treinen en bouw- en sloopactiviteiten voornaamste bron Tot slot is aan de leden van het HengeloPanel per bron gevraagd in welke mate men is gehinderd, gestoord, of geërgerd door trillingen als men thuis is. In tabel 4 staat wederom het gemiddelde van alle panelleden ( Hengelo ), naast de drie wijken met het hoogste aandeel ernstig trillinggehinderden per bron, weergegeven. Tabel 4: Percentage ernstig trillinggehinderde panelleden naar bron, Hengelo totaal en de 3 Hengelose wijken met het hoogste aandeel ernstig trillinggehinderden per bron. Nr. Geluidbron Hengelo % Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 1 Wegverkeer 5 Noord (8) Wilderinkshoek (8) Berflo Es (7) 2 Treinen 5 Noord (13) Binnenstad (13) Woolde (10) 3 Bouw- en sloopactiviteiten 3 Binnenstad (8) Hengelose Es (6) Noord (5) 4 Buren (geen horeca of bedrijven) 3 Hengelose Es (6) Groot Driene (4) Woolde (4) 5 Bromfietsen / bromscooters 3 Hengelose Es (6) Binnenstad (5) Buitengebied (5) 6 Evenementen 2 Binnenstad (10) Woolde (4) Hengelose Es (4) 7 Bedrijven / industrie 2 Buitengebied (5) Berflo Es (4) Hengelose Es (3) 8 Horeca 2 Buitengebied (5) Hengelose Es (4) Binnenstad (3) 9 Vliegtuigen 1 Buitengebied (5) Hengelose Es (4) Groot Driene (2) 6

7 Net als bij geluidhinder en slaapverstoring is wegverkeer ook bij trillinghinder de voornaamste bron van hinder. Van de panelleden is 5% hierdoor ernstig trillinggehinderd. Eenzelfde aandeel panelleden is ernstig gehinderd door trillingen van treinen in de afgelopen twaalf maanden. Bouw- en sloopactiviteiten kunnen behoorlijke trillingen veroorzaken. Dat is terug te zien in tabel 4. Al is het aandeel panelleden dat daardoor ernstig is gehinderd niet heel erg hoog (3%). Trillinghinder komt sowieso minder vaak voor dan slaapverstoring en geluidhinder. Dat neemt niet weg dat het zeer hinderlijk kan zijn wanneer men trillinghinder ondervindt. Als er wordt gekeken naar de hoogst scorende wijken valt bijvoorbeeld op, dat wijk Noord op plaats één staat bij trillinghinder door wegverkeer (8%) en treinen (13%). Ook de Binnenstad (13%) en Woolde (10%) scoren hoog op treinen. Dit zijn dan ook drie wijken waarlangs goederentreinen rijden (zie ook kaart 3). Deze rijden ook s nachts en veroorzaken zwaardere trillingen, dan passagierstreinen. Verder scoort de Binnenstad (8%) ook hoog op bouw- en sloopactiviteiten. Dat kan goed te maken hebben met de renovatie van het stationsplein en de sloop van het oude stadskantoor. Leden van het HengeloPanel die in de Binnenstad wonen hebben ook vaker aangegeven trillinghinder te ervaren van evenementen (10%), dan gemiddeld (2%). Daarentegen vinden we de Binnenstad in relatie tot trillinghinder door horeca pas terug op plaats drie. Vervolgens valt op dat panelleden uit de Hengelose Es de meeste trillinghinder door buren (6%) en bromfietsen/scooters (6%) ervaren. Een laatste opvallendheid is dat panelleden in het Buitengebied de meeste trillinghinder ervaren van bedrijven/industrie, horeca en vliegtuigen. Ook de kaarten van hinder door trillingen zijn te zien in het eerder beschreven kaartenboek. Ter illustratie is hieronder op kaart 3 de mate van ervaren trillinghinder bij panelleden door treinen, weergegeven. Kaart 3: Ervaren trillinghinder bij panelleden door treinen. Net als op kaart 2 (slaapverstoring treinen) is ook hier een duidelijk patroon te zien met betrekking tot hinder door treinen. In de buurten Binnenstad West en Elsbeek is de ervaren hinder het grootst. 7

8 Overige opmerkingen van panelleden Tot slot hadden de panelleden de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Hier hebben een kleine honderd panelleden gebruik van gemaakt. Meest genoemd zijn geluidsoverlast door uitgaanspubliek, motoren en hangjongeren. Ook refereren enkele panelleden aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot Enschede Airport Twente en het Hoogfrequent Spoor. Dat (geluids)overlast subjectief is, blijkt wel uit de overige gemaakte opmerkingen. Deze zijn zeer verschillend. Het afsteken van vuurwerk, dieren, grasmaaimachines, sportverenigingen, de carnavalsoptocht, een accordeonist, scheepvaart en helikopters, zijn daar enkele voorbeelden van. Bronnen Gemeente Hengelo, afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie. HengeloPanel 2012, peiling juni. GGD Regio Twente. Hoe gezond bent u? Volwassenenmonitoren Hengelo, Enschede en Almelo Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Handreiking geluidhinder wegverkeer. Berekenen en meten, RIVM rapport /2011. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hinder, bezorgdheid en woontevredenheid in Nederland. Inventarisatie verstoringen 2008, RIVM rapport /2011. Bijlage: Kaartenboek geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder Colofon 8 Het HengeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er plaatsvinden in Hengelo. De resultaten gebruikt de gemeente bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Heeft u nog vragen over het HengeloPanel, neem dan contact op met de afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie via

VOORNAAMSTE RESULTATEN Inleiding 2

VOORNAAMSTE RESULTATEN Inleiding 2 RESULTATEN PEILING OMGEVINGSLAWAAI ENSCHEDEPANEL 2017 Van 4 tot en met 18 april is een peiling onder het EnschedePanel gehouden. Van de 3.631 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.539 leden de vragenlijst

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELEVINGSONDERZOEK VLIEGVELD EINDHOVEN: 2 e METING 2014 met vergelijkende analyse 1 e meting 2012 Concept versie GGD

BELEVINGSONDERZOEK VLIEGVELD EINDHOVEN: 2 e METING 2014 met vergelijkende analyse 1 e meting 2012 Concept versie GGD BELEVINGSONDERZOEK VLIEGVELD EINDHOVEN: 2 e METING 2014 met vergelijkende analyse 1 e meting 2012 Concept versie GGD 27-5-15 Dit onderzoek is een vervolg op het belevingsonderzoek van begin 2012 (dat ging

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast)

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast) 1 (9) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 september kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1005 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

2014, peiling 3 oktober 2014

2014, peiling 3 oktober 2014 resultaten 2014, peiling 3 oktober 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. OPTIMALISATIE UITVLIEGROUTES ZWANENBURGBAAN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. OPTIMALISATIE UITVLIEGROUTES ZWANENBURGBAAN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. OPTIMALISATIE UITVLIEGROUTES ZWANENBURGBAAN 1 Project i1427 Rapportagedatum : 24 mei 2011 Opdrachtgever Contactpersonen bij opdrachtgever Contactpersonen bij Team

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen Sinds 2015 regelen gemeenten de zorg en ondersteuning voor Wmo en Jeugdhulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp in de huishouding, vervoer,

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

INWONERSPANEL SCHAGEN OVER HANDHAVING

INWONERSPANEL SCHAGEN OVER HANDHAVING INWONERSPANEL SCHAGEN OVER HANDHAVING Gemeente Schagen Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/76 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten ENQUÊTE VETERANENDAG Van eind november tot half december 2013 hebben 259 Hengelose veteranen van de jongere generatie (tot en met 60 jaar) de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de

Nadere informatie

Onderzoek leefomgeving: Deurne. Rapport

Onderzoek leefomgeving: Deurne. Rapport Onderzoek leefomgeving: Deurne 2015 Rapport 1 Colofon Dit onderzoek naar leefomgeving in drie gebieden in Deurne is uitgevoerd in januari/februari 2015 in opdracht van het Urgentieteam Deurne door de GGD

Nadere informatie

Beleving leefomgeving

Beleving leefomgeving Beleving leefomgeving rondom vliegveld Eindhoven Tilburg, november 2012 Mevrouw MC van Ballegooij-Gevers, milieugezondheidkundige @ Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland Colofon

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Reusel - Resultaten Belevingsonderzoek 2017

Reusel - Resultaten Belevingsonderzoek 2017 Reusel - Resultaten Belevingsonderzoek 2017 1. geuroverlast dierhouderij (33% van de inwoners) 2. slecht onderhoud wegen en/of groen (30%) 3. geen probleem (23%) Woonsituatie waardoor meest bezorgd over

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

GELUIDBELEID GEMEENTE HENGELO VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN, VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN APV, HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER HERZIENING 2015

GELUIDBELEID GEMEENTE HENGELO VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN, VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN APV, HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER HERZIENING 2015 GELUIDBELEID GEMEENTE HENGELO VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN, VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN APV, HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER HERZIENING 2015 GEMEENTE HENGELO Inhoud Leeswijzer 4 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Belevingsonderzoek luchtkwaliteit. geluidsbelasting gemeente Woensdrecht

Belevingsonderzoek luchtkwaliteit. geluidsbelasting gemeente Woensdrecht Belevingsonderzoek luchtkwaliteit en geluidsbelasting gemeente Woensdrecht Regionale Milieudienst West-Brabant September 2009 2 Inhoudsopgave SAMENVATTING...5 1 INLEIDING...11 1.1 Aanleiding...11 1.2 Doel

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hinderbeleving Lelystad Airport

Hinderbeleving Lelystad Airport Hinderbeleving Lelystad Airport Resultaten van een enquête onder omwonenden In opdracht van Lelystad Airport Saskia Heins Rebecca Wouters Kees Leidelmeijer December 2006 Rapportnummer: 93760 RIGO Research

Nadere informatie

Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?

Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Inleiding t.b.v. de expertbijeenkomst zwerflawaai georganiseerd door de stadsdeelraad Centrum 26 mei 2011 Carlo Schoonebeek, Dienst Milieu

Nadere informatie

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Inleiding In 2013 dient Haarlem een nieuw Actieplan Omgevingslawaai op te stellen voor de periode 2013-2017. Dit volgt uit de Wet milieubeheer. Onder Omgevingslawaai

Nadere informatie

Briefrapport /2008 R. van Poll O. Breugelmans L. Dreijerink. Samenvatting Belevingsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen

Briefrapport /2008 R. van Poll O. Breugelmans L. Dreijerink. Samenvatting Belevingsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen Briefrapport 630310002/2008 R. van Poll O. Breugelmans L. Dreijerink Samenvatting Belevingsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen RIVM Briefrapport 630310002/2008 Samenvatting Belevingsonderzoek Vliegbasis

Nadere informatie

Factsheet Stiller verkeer = gezondere leefomgeving

Factsheet Stiller verkeer = gezondere leefomgeving Geluidsoverlast is meer dan zomaar een ergernis. Het staat in de top drie van omgevingsfactoren die een nadelig effect hebben op de gezondheid van mensen. Toch is er bij gemeenten en provincies naar verhouding

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013

Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013 Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013 Gemeente Hengelo Gemeente Hengelo Mei 2013 Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013 Gemeente Hengelo dossier : BA3489 registratienummer : MD-AF20122076/MK versie :

Nadere informatie

Geluidhinder. Oscar Breugelmans

Geluidhinder. Oscar Breugelmans Geluidhinder Oscar Breugelmans Inhoud 1. Geluidhinder in Nederland 2. Wat is geluidhinder 3. Vaststellen van geluidhinder 4. Nieuwe WHO review geluidhinder Geluidhinder in Nederland Hinderinventarisatie

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Geluidshinder in Amsterdam

Geluidshinder in Amsterdam Geluidshinder in Amsterdam enquête onder de bevolking Project 5086 In opdracht van Dienst Milieu en Bouwtoezicht drs Josca Boers dr Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Factsheet. Wonen aan de A50 en A73 in Beuningen. Gelderland-Zuid. Gezondheidsonderzoek onder inwoners

Factsheet. Wonen aan de A50 en A73 in Beuningen. Gelderland-Zuid. Gezondheidsonderzoek onder inwoners Gelderland-Zuid Factsheet Wonen aan de A en A73 in Beuningen Gezondheidsonderzoek onder inwoners Wegverkeer en gezondheid Wegverkeer is een belangrijke veroorzaker van luchtverontreiniging en geluidshinder.

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Geluid en Gezondheid. Lex Groenewold Adviseur milieu en gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland

Geluid en Gezondheid. Lex Groenewold Adviseur milieu en gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland Geluid en Gezondheid Le Groenewold Adviseur milieu en gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland Stoffen Asbest 5% Overzicht type meldingen Milieu&Gezondheid 2013 per bronsoort Ioniserende straling 0% Electromagn.

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Op 10 maart2014 heefttno de resultatenvan het geluidonderzoekin 2013 gepresenteerd. De presentatie vond plaats in het gemeentehuis.

Op 10 maart2014 heefttno de resultatenvan het geluidonderzoekin 2013 gepresenteerd. De presentatie vond plaats in het gemeentehuis. Op 10 maart2014 heefttno de resultatenvan het geluidonderzoekin 2013 gepresenteerd. De presentatie vond plaats in het gemeentehuis. Er waren circa 40 bewoners aanwezig. SprekernamensTNO was Erik Salomons.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Figuur 1B: Kans op blijvende gehoorschade in functie van het gemiddeld geluidsniveau (uitgedrukt in dba) en de blootstellingsduur.

Figuur 1B: Kans op blijvende gehoorschade in functie van het gemiddeld geluidsniveau (uitgedrukt in dba) en de blootstellingsduur. Figuur 1A: De A-weging om de geluidsterkte te corrigeren voor het menselijk oor. Bij 1000 Hz wordt geen correctie uitgevoerd: de weging is daar 0 db. Bij 100 Hz bedraagt de weging -20 db. Een mens hoort

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie. Stand van zaken t.b.v. commissie Sociaal, 10 april 2013

Maatschappelijke participatie. Stand van zaken t.b.v. commissie Sociaal, 10 april 2013 Maatschappelijke participatie Stand van zaken t.b.v. commissie Sociaal, 10 april 2013 Inhoud Globale inhoud bestuurlijke opdracht Doelgroepen (aantallen, kenmerken, uitkomst gesprekken) Instellingen, activiteiten

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Geachte wethouders van Schiedam, Rotterdam en Lansingerland,

Geachte wethouders van Schiedam, Rotterdam en Lansingerland, Aan : Wethouders van Schiedam, Rotterdam en Lansingerland Kopie aan : Elly van Kooten (directeur Publieke Gezondheid) Jan Groot (afdelingshoofd Publieke Gezondheid) Datum : 22 februari 2017 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jongeren & Vrije tijd

Jongeren & Vrije tijd Jongeren & Vrije tijd Hengelo 2011 Uitgave: Gemeente Hengelo Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Hazenweg 121 Postbus 18, 7550 AA Hengelo Telefoon: 074 245 9705 E-mail: bgi@hengelo.nl Auteur: Arthur

Nadere informatie

Verbetervoorstel voor opheffing van nachtroute boven Amsterdam

Verbetervoorstel voor opheffing van nachtroute boven Amsterdam Verbetervoorstel voor opheffing van nachtroute boven Amsterdam Juni 2005 Verbetervoorstel voor opheffing van nachtroute boven Amsterdam pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Omschrijving van

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2004 een gemiddeld besteedbaar van 27.400 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar van huishoudens in Hengelo lag 5,5 procent beneden

Nadere informatie

Milieubelevingsonderzoek gemeente Moerdijk 2009 BIJLAGEN

Milieubelevingsonderzoek gemeente Moerdijk 2009 BIJLAGEN Milieubelevingsonderzoek gemeente 2009 BIJLAGEN Natascha van Riet, milieugezondheidkundige Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland Tilburg, januari 2011 Bijlagen Milieubelevingsonderzoek

Nadere informatie

Age Stinissen September 2017

Age Stinissen September 2017 Age Stinissen September 2017 Inhoud Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 4 2 De respons 6 3 De resultaten 8 3.1 Algemeen 8 3.2 Jongens en meisjes. 9 3.3 De Stadsdelen

Nadere informatie

Meeuwenoverlast - het vervolg

Meeuwenoverlast - het vervolg Re a ge re n a pril 2016 digipa ne l@ha a rle m.nl Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie en Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Meeuwenoverlast - het vervolg 1 Achtergrond van het onderzoek Inwoners van

Nadere informatie

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff.

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff. Vuurwerkvrije zones Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik Juli 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3 2.2 Afsteken van vuurwerk...

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Beleving leefomgeving

Beleving leefomgeving Beleving leefomgeving rondom vliegveld Eindhoven Tweede meting 2014 Tilburg, juni 2015 Drs MC van Ballegooij-Gevers, milieugezondheidkundige Drs AM van Gestel, epidemioloog @ Bureau Gezondheid, Milieu

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE HINDERBELEVINGSONDERZOEK 2017

RAPPORTAGE HINDERBELEVINGSONDERZOEK 2017 Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. RAPPORTAGE HINDERBELEVINGSONDERZOEK 2017 PROJECT: I1919 VOOR: OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL VAN: REMCO FRERICHS EN JASPER KRANENDONK DATUM : 9 MEI 2017 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Status: definitief februari 2017 Voor informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Madelinde Tuk Senior adviseur/onderzoeker Gemeente Zwolle,

Nadere informatie

Organisatie in de buurt

Organisatie in de buurt Organisatie in de buurt Over bewonersorganisaties en club-/buurthuizen Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast?

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Enquête Havendijk bedrijven Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Kenniscentrum MVS juli 2016 E n q u ê t e H a v e n d i j k

Nadere informatie

Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid. Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015

Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid. Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015 Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015 Programma 19:30 uur 19:35 uur 19:45 uur 20:00 uur 20:20 uur 20:30

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Laag Frequent Geluid, je zou er maar last van hebben.

Laag Frequent Geluid, je zou er maar last van hebben. Laag Frequent Geluid, je zou er maar last van hebben. In het begin is er niets, alles lijkt normaal.ik spreek in het jaar 2010, je woont in een rustige wijk en komt tot rust in je woning. Je besluit hier

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Oriëntatie geluidsoverlast

Oriëntatie geluidsoverlast Oriëntatie geluidsoverlast Beleving door bewoners 2010 Oriëntatie geluidsoverlast Oriëntatie geluidsoverlast 2010 Beleving door bewoners 2010 Mayan van Teerns Onderzoek en Statistiek Groningen, juli 2011

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Lawaai om de Middenvijver

Lawaai om de Middenvijver Lawaai om de Middenvijver 20 juni 2015 Prof. Dirk Avonts, Universiteit Gent. Hoe luid is het hier (kwantitatief)? Geluidssterkte: Intensiteit van de geluidsgolven. Meten is weten: decibels. Pure geluidsterkte:

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

De rafelranden van Vught Verdiept

De rafelranden van Vught Verdiept Discussie avond enquête-resultaten De rafelranden van Vught Verdiept Onderzoek onder 492 bewoners, die nabij het spoor in Vught wonen Waarom? Aandacht specifiek voor bewoners langs spoor Hun zorgen zichtbaar

Nadere informatie

Milieubelevingsonderzoek gemeente Moerdijk 2009

Milieubelevingsonderzoek gemeente Moerdijk 2009 Milieubelevingsonderzoek gemeente Moerdijk 2009 Natascha van Riet, milieugezondheidkundige Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland Tilburg, januari 2011 Colofon Dit rapport is opgesteld

Nadere informatie

NIEUW-VENNEP 2010 Een meningspeiling over leefbaarheid.

NIEUW-VENNEP 2010 Een meningspeiling over leefbaarheid. NIEUW-VENNEP 2010 Een meningspeiling over leefbaarheid. In opdracht van STICHTING DORPSRAAD NIEUW - VENNEP VERKORTE RAPPORTAGE Datum: 8 december 2010 Versie: Def. 1.0 Auteur: Drs. A.V. Feijt Leefb.nwvennep2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

GELUIDKAARTEN wegverkeerslawaai gemeente Ten Boer

GELUIDKAARTEN wegverkeerslawaai gemeente Ten Boer GELUIDKAARTEN wegverkeerslawaai gemeente Ten Boer https://gemeente.groningen.nl/geluidkaarten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ten Boer Nummer: 6499103 Datum: 29 augustus 2017 Geluidkaarten wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Overzicht responsaantallen enquête Amstelveen: Aantal personen benaderd Respons (aantal) Respons percentage ,2%

Overzicht responsaantallen enquête Amstelveen: Aantal personen benaderd Respons (aantal) Respons percentage ,2% Grafieken en tabellen enquête evenementenbeleid Amstelveen Datum verslag: 26-03-2015 Periode van gegevensverzameling met digitale enquête: 2 t/m 16 maart 2015 Overzicht responsaantallen enquête Amstelveen:

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

LeidenPanel. Cameratoezicht BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Cameratoezicht BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Cameratoezicht 2016 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2010 zijn rond station Leiden Centraal camera s in gebruik genomen,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Reconstructie Brede Hilledijk Kenmerk 21221394 1. Aanleiding De reconstructie van de Brede Hilledijk is noodzakelijk om een betere verbinding te krijgen tussen

Nadere informatie

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond kennis- en adviescentrum Postbus 3389 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie