Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn Dossche (studentennr ) (major: sociaal en economisch recht) Promotor: Prof. dr. P. Beghin Commissaris: Prof. dr. I. Van De Woesteyne

2

3 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn Dossche (studentennr ) (major: sociaal en economisch recht) Promotor: Prof. dr. P. Beghin Commissaris: Prof. dr. I. Van De Woesteyne

4 I. INLEIDING... 7 II. DE VASTGOEDBEVAK Historiek en wetgevend kader Inleiding: de bevak algemeen A. Omschrijving B. Vast kapitaal C. Een openbare instelling voor collectieve belegging Instelling voor collectieve belegging naar Belgisch recht a. Categorieën van instellingen voor collectieve belegging b. Categorieën van toegelaten beleggingen Openbaar D. Rechten van deelneming E. Een openbaar aanbod F. Risicospreiding De Vastgoedbevak I. Kenmerken A. Begrip Definitie Vastgoed Vast kapitaal Gereglementeerde markt B. Inschrijving Vergunning als vastgoedbevak a. Vergunningsvoorwaarden i. Formele kenmerken ii. Maatschappelijk kapitaal iii. Duur iv. Organisatie v. Bestuur vi. Toezicht vii. Minimum beleggingsbudget viii. Onafhankelijke deskundigen b. Procedure Aanvaarding van de statuten Aanvaarding van de bewaarder... 30

5 C. Werking Organen a. De promotor b. De bewaarder c. De raad van bestuur of zaakvoerder d. De algemene vergadering e. De onafhankelijke deskundige f. De commissaris-revisor i. Taak ii. Plaatsvervangende commissarissen iii. Benoeming iv. Tuchtprocedure v. Ontslag Voorkoming van belangenconflicten Vergoedingen, provisies en kosten Beheer a. Een passende beheerstructuur i. Beheertaken ii. Passende beleidsstructuur iii. Passende interne controle iv. Passende onafhankelijke compliancefunctie v. Passende risicobeheerfunctie b. Hoe wordt deze passende beheerstructuur gerealiseerd? i. In eigen beheer of via een lastgeving- of aannemingovereenkomst ii. In eigen beheer of via aanstelling van een beheervennootschap Uitoefening van de stemrechten verbonden aan de beheerde effecten D. Uitgifte, verkoop en verhandeling van de aandelen Dividendgerechtigde aandelen Openbare uitgifte Uitgifte tegen inbreng in geld of tegen inbreng in natura Het prospectus Verplichting tot afdoende initiële free-float E. Toezicht F. Beleggingsbeleid Risicospreiding Hoe wordt de risicospreiding gerealiseerd? De vastgoedcertificaten Leasing... 65

6 G. Verbodsbepalingen Algemeen Specifieke verbodsbepalingen a. Bouwpromotor b. Kredietverstrekking en borgstelling c. De totale schuldenlast d. Hypotheek of andere zekerheden en waarborgen H. Resultaatverwerking I. De voor- en nadelen van de vastgoedbevak II. Fiscaal regime A. In hoofde van de vastgoedbevak Directe belastingen: de vennootschapsbelasting a. De belastbare grondslag b. Tarief c. De roerende voorheffing i. Algemeen ii. Vrijstellingen van de roerende voorheffing iii. Verrekenbaarheid van de roerende voorheffing d. De onroerende voorheffing e. De fusie, splitsing of met fusie gelijkgestelde verrichtingen waaraan de vastgoedbevak deelneemt f. De erkenning van een bestaande vastgoedvennootschap als vastgoedbevak g. Dubbelbelastingverdragen Indirecte belastingen a. Registratierechten b. BTW Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen Nieuw: de institutionele dochterbevak van een publieke vastgoedbevak B. In hoofde van de aandeelhouders Directe belastingen: de personenbelasting a. Roerende voorheffing op dividenden i. Geen vrijstelling van roerende voorheffing voor spaarders niet-inwoners ii. Vrijstelling van roerende voorheffing voor dividenden van een woningbouwvastgoedbevak b. Meerwaarden c. Inbreng in kapitaal Indirecte belastingen: successierechten Taks op de beursverrichtingen... 84

7 III. DE VASTGOEDCERTIFICATEN I. Kenmerken A. Ontstaan en begrip B. Het certificeringproces C. Emissietechnieken D. Publieke of private emissies Publiek Privaat E. Soorten vastgoedcertificaten Huurcertificaten Leasingcertificaten Uitbatingcertificaten F. De voor- en nadelen van vastgoedcertificaten Voordelen Nadelen II. Fiscaal regime A. De directe belasting: inkomstenbelastingen Drie soorten bedragen De inkomstenbelasting in hoofde van de emitterende vennootschap a. De terugbetaling van het initieel geïnvesteerde kapitaal b. Het aandeel in de huurgelden/exploitatiesaldo c. Het aandeel in de realisatiewaarde van het onroerend goed De inkomstenbelasting in hoofde van de certificaathouder a. De terugbetaling van het initieel geïnvesteerde kapitaal b. Het aandeel in de huurgelden/exploitatiesaldo c. Het aandeel in de realisatiewaarde van het onroerend goed De problematiek inzake de verzaking aan de roerende voorheffing Tussentijdse verhandeling van het vastgoedcertificaat B. De indirecte belasting: het schenkingsrecht III. Voorbeeld van een vastgoedcertificaat IV. DANKWOORD V. BIBLIOGRAFIE

8 I. Inleiding Wanneer men denkt aan beleggen in vastgoed, denkt de doorsnee Vlaming met een baksteen in de maag, veelal als eerste, aan het zelf bouwen of kopen van een onroerend goed, al dan niet met het oog op verhuren. Maar hieraan zijn, jammer genoeg, heel wat nadelen verbonden. Vooreerst vergt een dergelijke investering een enorm kapitaal. Denken we hierbij niet alleen aan het bouwen of het kopen van het onroerend goed zelf, maar bijvoorbeeld ook aan het met de koop van een onroerend goed gepaard gaande registratierecht dat veelal een grote hap uit het beschikbare budget betekent. Bovendien brengt dergelijke vorm van beleggen in vastgoed veel administratie met zich mee en kunnen zich eveneens soms problemen voordoen m.b.t. het beheer dat op de schouders van de belegger/verhuurder valt. Hierbij kunnen we ons de voorbeelden voor de geest halen van het feit dat de huurder plots zijn huur opzegt en de verhuurder niet onmiddellijk een nieuwe huurder vindt, wat een verlies van inkomsten voor de verhuurder betekent, of van het feit dat de verhuurder moet instaan voor alle grote herstellingskosten. Daarbovenop is het zo dat onroerende goederen nu eenmaal niet zo eenvoudig te verhandelen zijn, en dat fractionering in deze vorm van beleggen in vastgoed heel erg moeilijk te realiseren is 1. Bijgevolg wil ik u graag, met dit werk, laten kennis maken met twee alternatieve vormen van beleggen in vastgoed, waarbij een groot kapitaal niet vereist is en u ook verlost bent van alle complexe administratie, problemen met het beheer of alle mogelijke bijkomende kosten die gepaard gaan met bovenvermelde vorm van beleggen in vastgoed. Het gaat om de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten. Zij worden ook wel eens het papieren vastgoed genoemd. 1 G. DE PESTEL en B. VANTOMME, De vastgoedbevak. Vergelijking met vastgoedcertificaten, Jura Falc , en 7

9 Voorafgaandelijk nog even vermelden dat enkel de openbare instellingen voor collectieve belegging zullen behandeld worden, die gekozen hebben, uit de categorieën van toegelaten beleggingen, die door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (BS 09 maart 2005) zijn bepaald, voor de categorie vastgoed. Aangezien het enkel de beleggingsvennootschap met vast kapitaal (de bevak) is die ervoor kan opteren om te beleggen in deze categorie 2, zullen we onze bespreking dan ook beperken tot deze vastgoedbevak. Wat onder vastgoed moet worden verstaan wordt bepaald door het KB van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks (BS 23 mei 1995) (infra nr. 19). Hier moet echter de opmerking worden gemaakt dat beveks, beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal, die bijgevolg niet kunnen beleggen in de bovenvermelde categorie vastgoed, zoals gedefinieerd in het KB van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks (BS 23 mei 1995), maar wel in enkele andere toegelaten categorieën van beleggingen, meer bepaald in beleggingen die de voorwaarden van de Richtlijn 85/611/EEG vervullen, in financiële instrumenten en liquide middelen, grondstoffen, opties en termijncontracten op grondstoffen en opties en termijncontracten op effecten, deviezen en beursindexcontracten en andere door de Koning toegelaten beleggingen 3, de mogelijkheid hebben om categorieën van aandelen te creëren, waarbij die categorie van aandelen (een compartiment) daarbij ook kan bestaan uit verhandelbare effecten uit de vastgoedsector. Dit compartiment zal dan een vastgoedbevek genoemd worden. De (vastgoed)bevek wordt hier bijgevolg niet behandeld en we verwijzen dan ook naar andere, met betrekking tot dit onderwerp, bestaande rechtsleer 4. Tot slot, is het belangrijk om hier nog te vermelden dat dit werkstuk vooral gericht is op de particuliere belegger. Mijn aandacht werd immers, destijds, door dit onderwerp getrokken omdat ik wou te weten komen op welke wijze ik, zonder dat er een al te groot kapitaal vereist 2 Art. 1 KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei Art. 10 juncto art. 7, eerste lid, 1 tot 4 en 9 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 1485 p.; Y. VERDINGH, Bestendig handboek vennootschapsbelasting, XV/2, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl., 1-13; A. MEYUS, Beleggingen en fiscus, Mechelen, Kluwer, 2006, 301 p.; K. SCHELLEKENS, Beleggingsvennootschappen naar Belgisch en Luxemburgs recht (bevek, bevak, sicav en sicaf), Brussel, De Boeck & Larcier, 2002, 232 p; S. ROBBERECHTS, Bevek en Bevak (deel 1), TRV 2002, 27-57; S. ROBBERECHTS, Bevek en Bevak (deel 2), TRV 2002, ; F. LAENENS, Fiscale aspecten van beveks/(vastgoed)bevaks in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal praktijkboek , directe belastingen, Diegem, Ced. Samsom, 1999,

10 is, als mogelijke particuliere belegger, kan beleggen in vastgoed en welke voordelen (en nadelen) dit met zich meebrengt. Voor de bespreking van het fiscaal regime beperken we ons dan ook tot de hypothese dat het een particuliere belegger is die houder is van het vastgoedcertificaat of van het aandeel in de vastgoedbevak. Ik hoop dan ook met dit werk, dat een algemeen kader schetst van de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten op zowel vennootschapsrechtelijk vlak, financieel vlak als op fiscaal vlak, elke mogelijke particuliere belegger die meer wenst te weten te komen over deze vormen van beleggen in vastgoed van dienst te kunnen zijn. 9

11 II. De vastgoedbevak 1. Historiek en wetgevend kader 1. Het juridische kader voor de vastgoedbevak werd gecreëerd door de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (BS 22 december 1990), waarin werd gesteld dat elke instelling voor collectieve belegging, voor de belegging van de financiële middelen die zij inzamelt, moet opteren voor één van de in artikel 122, 1, eerste lid van die wet opgesomde categorieën van toegelaten beleggingen, waaronder de categorie vastgoed is terug te vinden 5. Het KB van 10 april 1995 met betrekking tot de vastgoedbevaks (BS 23 mei 1995) voert deze bepaling verder uit. 2. De Belgische wetgever voerde de mogelijkheid, voor instellingen voor collectieve belegging om te beleggen in vastgoed, in om verschillende redenen 6. Men wou een kapitaalvlucht naar het buitenland (vooral Luxemburg) vermijden, waar dergelijke alternatieve vorm van beleggen in vastgoed reeds bestond en waar men bijgevolg reeds kon genieten van alle voordelen die met deze vorm van beleggen gepaard gaan (geen aanzienlijk kapitaal vereist, geen beheerkosten, geen zware administratie...). De invoering van deze nieuwe beleggingsvorm in België was bijgevolg nodig om de concurrentie met de buitenlandse equivalenten te kunnen blijven aangaan. Vervolgens wilde men deze vastgoedmarkt nieuwe impulsen geven. Voor de financiering van vastgoedprojecten kon men nu beroep doen op verschillende particulieren i.p.v. enkel op banken of kredietinstellingen. Zo kon men een financiering tegen optimale voorwaarden creëren. Ten slotte wilde de overheid zo meer werkgelegenheid creëren in de bouwsector. 5 Art. 122, 1, eerste lid wet 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, BS 22 december 1990 komt vandaag overeen met art. 7 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april G. DE PESTEL en B. VANTOMME, De vastgoedbevak. Vergelijking met vastgoedcertificaten, Jura Falc , en P. TANSENS, Financiële analyse van 10 jaar vastgoedbevaks, in H. DE PEUTER (ed), Vastgoedbevaks: Tien jaar K.B. 10 april 1995, Brussel, Larcier, 2005, (1)

12 3. Het onderschrijven van vastgoedcertificaten was reeds gekend in België, maar deze markt is echter te klein en te weinig liquide, waardoor deze onmogelijk alleen het hoofd kon bieden aan de buitenlandse concurrentie 7. Ook nadelig is dat, bij vastgoedcertificaten, de verkoop van het onroerend goed een einde stelt aan de belegging. Dit is niet het geval bij de vastgoedbevak. 4. Boek III van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, dat net handelde over de instellingen voor collectieve belegging is nu echter opgeheven en vervangen door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (BS 9 maart 2005, erratum BS 11 april 2008), hierna ICB-wet genoemd. Bijgevolg wordt de vastgoedbevak vandaag geregeld door deze ICB-wet en door het KB van 10 april 1995 met betrekking tot de vastgoedbevaks (BS 23 mei 1995). 7 G. DE PESTEL en B. VANTOMME, De vastgoedbevak. Vergelijking met vastgoedcertificaten, Jura Falc , en 11

13 2. Inleiding: de bevak algemeen A. Omschrijving 8 5. Onder beleggingsvennootschap met vast kapitaal, bevak genoemd, wordt een openbare instelling voor collectieve belegging verstaan, die is opgericht als naamloze vennootschap of als commanditaire vennootschap op aandelen. Een bevak mag geen andere werkzaamheden verrichten dan het aantrekken van financiële middelen in België en in het buitenland via een openbaar aanbod van rechten van deelneming. Daarnaast mag zij geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar statutair doel. B. Vast kapitaal 6. Wanneer men spreekt van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal betekent dit dat de beleggingsvennootschap niet zomaar nieuwe aandelen kan uitgeven of haar eigen aandelen mag inkopen, waardoor haar kapitaal zou wijzigen. Een statutenwijziging is bijgevolg noodzakelijk om haar kapitaal te kunnen verhogen of te verlagen. Het is de algemene vergadering die besluit tot deze wijziging 9. Dit betekent eveneens dat de investeerders die aandelen in een bevak wensen aan te schaffen (buiten het geval van een kapitaalsverhoging door de bevak), dit niet kunnen doen door in te schrijven op nieuwe aandelen, doch de aandelen bij een bestaande aandeelhouder dienen aan te kopen. De aandeelhouder die zich van zijn bevak-aandelen wenst te ontdoen, kan evenmin de bevak verplichten zijn aandelen in te kopen, maar dient een andere investeerder te zoeken. Dit verklaart waarom de aandelen van een bevak verplicht op de beurs moeten genoteerd worden Art. 4, eerste lid, 1, a), i) en art. 19 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Y. VERDINGH, Bestendig handboek vennootschapsbelasting, XV/3, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl., 2; F. LAENENS, Fiscale aspecten van beveks/(vastgoed)bevaks in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal praktijkboek , directe belastingen, Diegem, Ced. Samsom, 1999, (453) Y. VERDINGH, Bestendig handboek vennootschapsbelasting, XV/3, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl., 2. 12

14 C. Een openbare instelling voor collectieve belegging 1. Instelling voor collectieve belegging naar Belgisch recht a. Categorieën van instellingen voor collectieve belegging 7. De instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht kan men indelen in drie categorieën 11 : 1) de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die geregeld zijn bij overeenkomst (gemeenschappelijk beleggingsfonds 12 met een veranderlijk aantal rechten van deelneming) of bij statuten (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal = Bevek); 2) de instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die geregeld zijn bij overeenkomst (gemeenschappelijk beleggingsfonds met een vast aantal rechten van deelneming) of bij statuten (beleggingsvennootschap met vast kapitaal = Bevak); 3) de instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen die geregeld zijn bij overeenkomst (gemeenschappelijk fonds voor belegging in schuldvorderingen) of bij statuten (vennootschap voor belegging in schuldvorderingen). Wij gaan enkel in op de bevak omdat de Belgische instellingen voor collectieve belegging die hebben geopteerd om te beleggen in de categorie vastgoed enkel als beleggingsvennootschap met vast kapitaal, bevak, kunnen worden opgericht Art. 6 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Onder gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt verstaan, het onverdeeld vermogen (een effectenportefeuille) dat een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging beheert voor rekening van de deelnemers van wie de rechten zijn vertegenwoordigd door op naam of aan toonder gestelde rechten van deelneming of, onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden, door gedematerialiseerde rechten van deelneming (Art. 11, 1 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april 2008). 13 Art. 1 KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei

15 b. Categorieën van toegelaten beleggingen 8. Elke instelling voor collectieve belegging moet voor de belegging van de financiële middelen die zij inzamelt, opteren voor één van de hierna opgesomde categorieën van toegelaten beleggingen 14 : - beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG; - financiële instrumenten en liquide middelen; - grondstoffen, opties en termijncontracten op grondstoffen; - opties en termijncontracten op effecten, deviezen en beursindexcontracten; - vastgoed; - hoogrisicodragend kapitaal; - schuldvorderingen in het bezit van derden en overgedragen aan de instelling voor collectieve belegging bij een overdrachtsovereenkomst onder de voorwaarden en volgens de regels die door de Koning zijn vastgesteld. Met de beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG bedoelt men: effecten verhandeld op de beurs, delen van andere beleggingsinstellingen, liquiditeiten, opties, futures, enz. 15 Een bevak kan beleggen in 16 : - financiële instrumenten en liquide middelen; - grondstoffen, opties en termijncontracten op grondstoffen; - opties en termijncontracten op effecten, deviezen en beursindexcontracten; - vastgoed; - hoogrisicodragend kapitaal. 9. De Belgische instellingen voor collectieve belegging die ervoor hebben geopteerd om te beleggen in de categorie vastgoed kunnen enkel als beleggingsvennootschap met vast 14 Art. 7 wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april F. LAENENS, Fiscale aspecten van beveks/(vastgoed)bevaks in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal praktijkboek , directe belastingen, Diegem, Ced. Samsom, 1999, (453) Art. 10 juncto art. 7, eerste lid, 2 tot 6 en 9 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april 2008; Y. VERDINGH, Bestendig handboek vennootschapsbelasting, XV/3, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl., 2. 14

16 kapitaal, de bevak, worden opgericht 17. Het gemeenschappelijk beleggingsfonds 18 met een vast aantal rechten van deelneming, is echter niet toegestaan wanneer men kiest om te beleggen in vastgoed. Deze keuze wordt genomen omdat de beleggingsvennootschap, op enkele uitzonderingen na, onderworpen is aan de bepalingen van de vennootschapswet en zij bijgevolg binnen dit wettelijke kader en de rechtsdoctrine ter zake kan gesitueerd worden. Voor het beleggingsfonds geldt een dergelijk kader immers nauwelijks 19. Het grote verschil tussen het beleggingsfonds en de beleggingsvennootschap is echter dat het beleggingsfonds geen rechtspersoonlijkheid heeft en de beleggingsvennootschap wel Openbaar 10. Uit artikel 4, in combinatie met artikel 14 en 19, van de ICB-wet volgt dat een bevak alleen maar een openbare instelling voor collectieve belegging kan zijn. Zij trekt haar financiële middelen aan via een openbaar bod van rechten en deelneming en doet dus bijgevolg beroep op het grote publiek. De institutionele instellingen voor collectieve belegging, meer bepaald de instellingen die hun financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aantrekken bij institutionele of professionele beleggers die voor eigen rekening handelen, en waarvan de effecten uitsluitend door dergelijke beleggers kunnen worden verworven, kunnen niet worden erkend als bevak 21. Ook de private instellingen voor collectieve belegging kunnen niet worden erkend als bevak. Dit zijn instellingen die hun financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aantrekken bij private beleggers die voor eigen rekening handelen, en waarvan de effecten uitsluitend kunnen worden verworven door dergelijke beleggers dan wel door andere beleggers in de door de Koning bepaalde omstandigheden Art. 1 KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei Onder gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt verstaan, het onverdeeld vermogen (een effectenportefeuille) dat een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging beheert voor rekening van de deelnemers van wie de rechten zijn vertegenwoordigd door op naam of aan toonder gestelde rechten van deelneming of, onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden, door gedematerialiseerde rechten van deelneming (Art. 11, 1 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april 2008). 19 Verslag aan de Koning bij het KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei F. LAENENS, Fiscale aspecten van beveks/(vastgoed)bevaks in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal praktijkboek , directe belastingen, Diegem, Ced. Samsom, 1999, (453) Art. 4, 1,b) wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 4, 1, c) wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april

17 D. Rechten van deelneming 11. De effecten van een instelling voor collectieve belegging omvatten de rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging en de overige financiële instrumenten die een instelling voor collectieve belegging in voorkomend geval gerechtigd is uit te geven, rekening houdend met de categorie van toegelaten beleggingen waarvoor zij heeft geopteerd conform artikel 7 van de ICB-wet 23. Onder de rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging verstaat men, in het kader van een beleggingsvennootschap, de aandelen van deze 24. Uit bovenvermelde bepaling kan men vervolgens afleiden dat een bevak ook andere effecten kan uitgeven dan alleen maar aandelen (vb. obligaties, thesauriebewijzen, ) voor zover de voorwaarden waaronder deze mogen uitgegeven worden en de essentiële bepalingen waaraan de beleggingsvennootschap zelf moet voldoen, zijn nageleefd. Zo zal bijvoorbeeld de vastgoedbevak obligaties kunnen uitgeven, zolang ze de maximale toegelaten schuldenlast niet te boven gaat Alle deelnemers hebben gelijke rechten. Er mogen geen verschillende categorieën van rechten van deelneming worden gecreëerd, behoudens enkele gevallen, gesteld in de ICB-wet. Bijvoorbeeld, wanneer het beheerreglement of de statuten bepalen dat twee types van rechten van deelneming kunnen worden gecreëerd, waarbij de netto-opbrengst voor het ene type wordt uitgekeerd en voor het andere type wordt gekapitaliseerd of het geval waarbij in de statuten van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal verschillende categorieën van aandelen zijn gecreëerd Art. 3, 3 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 3, 4 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april N. GOOSSENS en P. VANDEN BORRE, De vastgoedbevaks: in het oog van een storm van wetten en reglementen in H. DE PEUTER (ed.), Vastgoedbevaks: Tien jaar K.B. 10 april 1995, Brussel, Larcier, 2005, (35) 93-94; S. ROBBERECHTS, Bevek en Bevak (deel 1), TRV 2002, Art. 8, 2, lid 1 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april

18 Het reglement of de statuten kunnen in preferente rechten van deelneming voorzien 27. Deze preferente rechten van deelneming zorgen ervoor dat de houder, met voorrang op de gewone aandeelhouders, het dividend ontvangt. 13. Elke deelnemer moet beschouwd worden als een aandeelhouder van de vennootschap. De beleggers kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van de beleggingsvennootschap. De schuldeisers hebben enkel een verhaal op het vermogen van de vennootschap en zullen daarin desgevallend pondspondsgewijze delen. 28 E. Een openbaar aanbod 14. Voor de openbare instellingen voor collectieve belegging die hun financiële middelen aantrekken in België via een openbaar aanbod van rechten van deelnemingen, waartoe de bevak behoort, moet onder openbaar aanbod twee zaken worden verstaan. Ten eerste, een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie wordt verstrekt over de voorwaarden van het aanbod en over de aangeboden effecten om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten, en die wordt verricht door de instelling voor collectieve belegging, door de persoon die in staat is om de effecten over te dragen of voor hun rekening. Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding of voordeel ontvangt naar aanleiding van het aanbod, wordt geacht te handelen voor rekening van de instelling voor collectieve belegging of van de persoon die in staat is om de effecten over te dragen 29. In de ICB-wet worden echter een aantal aanbiedingen van effecten van instellingen voor collectieve belegging vermeld die niet mogen beschouwd worden als hebbende een openbaar karakter. Bijvoorbeeld 30 : - de aanbiedingen van effecten die uitsluitend gericht zijn aan institutionele of professionele beleggers; 27 Art. 8, 2, lid 2 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april S. ROBBERECHTS, Bevek en Bevak (deel 1), TRV 2002, Art. 3, 1, a), i) wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 5, 1 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april

19 - de aanbiedingen van effecten die gericht zijn aan minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen die geen institutionele of professionele beleggers zijn; - de aanbiedingen van effecten met een totale tegenwaarde van minder dan euro die wordt berekend over een periode van 12 maanden. Ten tweede, moet onder openbaar aanbod worden verstaan, de toelating tot de verhandeling op een MTF of gereglementeerde markt die voor het publiek toegankelijk is 31. Het begrip gereglementeerde markt wordt later uitgelegd (infra nr. 23). Met MTF (multilaterale handelsfaciliteit/multilateral trading facility) bedoelt men een door een beleggingsonderneming, een kredietinstelling of een marktonderneming geëxploiteerd multilateraal systeem dat verschillende koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten - binnen dit systeem en volgens niet-discretionaire regels - samenbrengt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit 32. Een MTF zorgt ervoor dat kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker toegang hebben tot nieuw kapitaal door middel van uitgifte van aandelen, obligaties en andere effecten. Met de term marktonderneming doelt men op een persoon of personen die het bedrijf van een gereglementeerde markt beheren en/of exploiteren; de gereglementeerde markt kan de marktonderneming zelf zijn 33. Een voorbeeld van een marktonderneming is Euronext Brussels NV. 15. Voor de openbare instellingen voor collectieve belegging die hun financiële middelen aantrekken in het buitenland via een openbaar aanbod van rechten van deelnemingen, waartoe de bevak kan behoren, moet onder openbaar aanbod worden verstaan, elke in het buitenland uitgevoerde verrichting op de effecten van een dergelijke instelling voor collectieve belegging, wanneer die verrichting in het betrokken land onderworpen is aan een bijzondere 31 Art. 3, 1, a), ii) en art. 5 2 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 3, 6 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 2, 5, 6, 7 wet 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september

20 regeling ter bescherming van het openbaar spaarwezen, zoals inzonderheid een prospectusverplichting of een andere gelijkaardige informatieverplichting 34. F. Risicospreiding 16. Elke instelling voor collectieve belegging wordt bestuurd of beheerd volgens het beginsel van de risicospreiding, in het uitsluitend belang van de houders van de uitgegeven effecten en op zodanige wijze dat een autonoom beheer van de instelling is verzekerd Art. 3, 1, b) wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 9 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel PROJECT GROUP HERMIBOUW Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel 0865.355.707 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening Belgisch recht" ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam. Indien uit deze naam niet blijkt voor welke categorie van toegelaten beleggingen zij overeenkomstig artikel 7, eerste lid heeft geopteerd,

Nadere informatie

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Mededeling FSMA_2014_03 dd. 23/06/2014 Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Toepassingsgebied: Deze mededeling

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s?

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? 1. Inleiding Mrs. Cécile Matton Lawyer cm@tetralaw.com Mr. Jean-Philippe Smeets Partner jps@tetralaw.com In principe zou er binnenkort

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 OKTOBER 2014 OM 9u.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 OKTOBER 2014 OM 9u. AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333 1050 Brussel. T BOLWERK Naamloze vennootschap

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333 1050 Brussel. T BOLWERK Naamloze vennootschap T BOLWERK Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel BTW BE 0441.675.741 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Indirect beleggen in vastgoed via een (residentiële) vastgoedbevak versus gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Indirect beleggen in vastgoed via een (residentiële) vastgoedbevak versus gereglementeerde vastgoedvennootschap. KULEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2014-2015 Indirect beleggen in vastgoed via een (residentiële) vastgoedbevak versus gereglementeerde vastgoedvennootschap. Promotor: Prof. Dr. Axel HAELTERMAN

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel. ALTIGOON Naamloze vennootschap

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel. ALTIGOON Naamloze vennootschap ALTIGOON Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel BTW BE 0457.739.634 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

De private privak: tweede keer goede keer?

De private privak: tweede keer goede keer? De private privak: tweede keer goede keer? 1. SITUERING 2. BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE PRIVATE PRIVAK 3. ORGANISATIE VAN HET BEHEER 4. HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE PRIVATE PRIVAK 5. AANSTELLING VAN

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

(de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. Besloten vennootschap naar Nederlands recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Provincialeweg 11 1506 MA Zaandam, Nederland Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Commanditaire vennootschap op aandelen die een publiek beroep doet op het spaarwezen Vastgoedbevak naar Belgisch recht te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30. RPR 0 412.597.022

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw referte Da(Uln 2 1 JAN. 2011 Geachte Confrater, Betreft: Advies

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie