Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn Dossche (studentennr ) (major: sociaal en economisch recht) Promotor: Prof. dr. P. Beghin Commissaris: Prof. dr. I. Van De Woesteyne

2

3 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn Dossche (studentennr ) (major: sociaal en economisch recht) Promotor: Prof. dr. P. Beghin Commissaris: Prof. dr. I. Van De Woesteyne

4 I. INLEIDING... 7 II. DE VASTGOEDBEVAK Historiek en wetgevend kader Inleiding: de bevak algemeen A. Omschrijving B. Vast kapitaal C. Een openbare instelling voor collectieve belegging Instelling voor collectieve belegging naar Belgisch recht a. Categorieën van instellingen voor collectieve belegging b. Categorieën van toegelaten beleggingen Openbaar D. Rechten van deelneming E. Een openbaar aanbod F. Risicospreiding De Vastgoedbevak I. Kenmerken A. Begrip Definitie Vastgoed Vast kapitaal Gereglementeerde markt B. Inschrijving Vergunning als vastgoedbevak a. Vergunningsvoorwaarden i. Formele kenmerken ii. Maatschappelijk kapitaal iii. Duur iv. Organisatie v. Bestuur vi. Toezicht vii. Minimum beleggingsbudget viii. Onafhankelijke deskundigen b. Procedure Aanvaarding van de statuten Aanvaarding van de bewaarder... 30

5 C. Werking Organen a. De promotor b. De bewaarder c. De raad van bestuur of zaakvoerder d. De algemene vergadering e. De onafhankelijke deskundige f. De commissaris-revisor i. Taak ii. Plaatsvervangende commissarissen iii. Benoeming iv. Tuchtprocedure v. Ontslag Voorkoming van belangenconflicten Vergoedingen, provisies en kosten Beheer a. Een passende beheerstructuur i. Beheertaken ii. Passende beleidsstructuur iii. Passende interne controle iv. Passende onafhankelijke compliancefunctie v. Passende risicobeheerfunctie b. Hoe wordt deze passende beheerstructuur gerealiseerd? i. In eigen beheer of via een lastgeving- of aannemingovereenkomst ii. In eigen beheer of via aanstelling van een beheervennootschap Uitoefening van de stemrechten verbonden aan de beheerde effecten D. Uitgifte, verkoop en verhandeling van de aandelen Dividendgerechtigde aandelen Openbare uitgifte Uitgifte tegen inbreng in geld of tegen inbreng in natura Het prospectus Verplichting tot afdoende initiële free-float E. Toezicht F. Beleggingsbeleid Risicospreiding Hoe wordt de risicospreiding gerealiseerd? De vastgoedcertificaten Leasing... 65

6 G. Verbodsbepalingen Algemeen Specifieke verbodsbepalingen a. Bouwpromotor b. Kredietverstrekking en borgstelling c. De totale schuldenlast d. Hypotheek of andere zekerheden en waarborgen H. Resultaatverwerking I. De voor- en nadelen van de vastgoedbevak II. Fiscaal regime A. In hoofde van de vastgoedbevak Directe belastingen: de vennootschapsbelasting a. De belastbare grondslag b. Tarief c. De roerende voorheffing i. Algemeen ii. Vrijstellingen van de roerende voorheffing iii. Verrekenbaarheid van de roerende voorheffing d. De onroerende voorheffing e. De fusie, splitsing of met fusie gelijkgestelde verrichtingen waaraan de vastgoedbevak deelneemt f. De erkenning van een bestaande vastgoedvennootschap als vastgoedbevak g. Dubbelbelastingverdragen Indirecte belastingen a. Registratierechten b. BTW Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen Nieuw: de institutionele dochterbevak van een publieke vastgoedbevak B. In hoofde van de aandeelhouders Directe belastingen: de personenbelasting a. Roerende voorheffing op dividenden i. Geen vrijstelling van roerende voorheffing voor spaarders niet-inwoners ii. Vrijstelling van roerende voorheffing voor dividenden van een woningbouwvastgoedbevak b. Meerwaarden c. Inbreng in kapitaal Indirecte belastingen: successierechten Taks op de beursverrichtingen... 84

7 III. DE VASTGOEDCERTIFICATEN I. Kenmerken A. Ontstaan en begrip B. Het certificeringproces C. Emissietechnieken D. Publieke of private emissies Publiek Privaat E. Soorten vastgoedcertificaten Huurcertificaten Leasingcertificaten Uitbatingcertificaten F. De voor- en nadelen van vastgoedcertificaten Voordelen Nadelen II. Fiscaal regime A. De directe belasting: inkomstenbelastingen Drie soorten bedragen De inkomstenbelasting in hoofde van de emitterende vennootschap a. De terugbetaling van het initieel geïnvesteerde kapitaal b. Het aandeel in de huurgelden/exploitatiesaldo c. Het aandeel in de realisatiewaarde van het onroerend goed De inkomstenbelasting in hoofde van de certificaathouder a. De terugbetaling van het initieel geïnvesteerde kapitaal b. Het aandeel in de huurgelden/exploitatiesaldo c. Het aandeel in de realisatiewaarde van het onroerend goed De problematiek inzake de verzaking aan de roerende voorheffing Tussentijdse verhandeling van het vastgoedcertificaat B. De indirecte belasting: het schenkingsrecht III. Voorbeeld van een vastgoedcertificaat IV. DANKWOORD V. BIBLIOGRAFIE

8 I. Inleiding Wanneer men denkt aan beleggen in vastgoed, denkt de doorsnee Vlaming met een baksteen in de maag, veelal als eerste, aan het zelf bouwen of kopen van een onroerend goed, al dan niet met het oog op verhuren. Maar hieraan zijn, jammer genoeg, heel wat nadelen verbonden. Vooreerst vergt een dergelijke investering een enorm kapitaal. Denken we hierbij niet alleen aan het bouwen of het kopen van het onroerend goed zelf, maar bijvoorbeeld ook aan het met de koop van een onroerend goed gepaard gaande registratierecht dat veelal een grote hap uit het beschikbare budget betekent. Bovendien brengt dergelijke vorm van beleggen in vastgoed veel administratie met zich mee en kunnen zich eveneens soms problemen voordoen m.b.t. het beheer dat op de schouders van de belegger/verhuurder valt. Hierbij kunnen we ons de voorbeelden voor de geest halen van het feit dat de huurder plots zijn huur opzegt en de verhuurder niet onmiddellijk een nieuwe huurder vindt, wat een verlies van inkomsten voor de verhuurder betekent, of van het feit dat de verhuurder moet instaan voor alle grote herstellingskosten. Daarbovenop is het zo dat onroerende goederen nu eenmaal niet zo eenvoudig te verhandelen zijn, en dat fractionering in deze vorm van beleggen in vastgoed heel erg moeilijk te realiseren is 1. Bijgevolg wil ik u graag, met dit werk, laten kennis maken met twee alternatieve vormen van beleggen in vastgoed, waarbij een groot kapitaal niet vereist is en u ook verlost bent van alle complexe administratie, problemen met het beheer of alle mogelijke bijkomende kosten die gepaard gaan met bovenvermelde vorm van beleggen in vastgoed. Het gaat om de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten. Zij worden ook wel eens het papieren vastgoed genoemd. 1 G. DE PESTEL en B. VANTOMME, De vastgoedbevak. Vergelijking met vastgoedcertificaten, Jura Falc , en 7

9 Voorafgaandelijk nog even vermelden dat enkel de openbare instellingen voor collectieve belegging zullen behandeld worden, die gekozen hebben, uit de categorieën van toegelaten beleggingen, die door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (BS 09 maart 2005) zijn bepaald, voor de categorie vastgoed. Aangezien het enkel de beleggingsvennootschap met vast kapitaal (de bevak) is die ervoor kan opteren om te beleggen in deze categorie 2, zullen we onze bespreking dan ook beperken tot deze vastgoedbevak. Wat onder vastgoed moet worden verstaan wordt bepaald door het KB van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks (BS 23 mei 1995) (infra nr. 19). Hier moet echter de opmerking worden gemaakt dat beveks, beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal, die bijgevolg niet kunnen beleggen in de bovenvermelde categorie vastgoed, zoals gedefinieerd in het KB van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks (BS 23 mei 1995), maar wel in enkele andere toegelaten categorieën van beleggingen, meer bepaald in beleggingen die de voorwaarden van de Richtlijn 85/611/EEG vervullen, in financiële instrumenten en liquide middelen, grondstoffen, opties en termijncontracten op grondstoffen en opties en termijncontracten op effecten, deviezen en beursindexcontracten en andere door de Koning toegelaten beleggingen 3, de mogelijkheid hebben om categorieën van aandelen te creëren, waarbij die categorie van aandelen (een compartiment) daarbij ook kan bestaan uit verhandelbare effecten uit de vastgoedsector. Dit compartiment zal dan een vastgoedbevek genoemd worden. De (vastgoed)bevek wordt hier bijgevolg niet behandeld en we verwijzen dan ook naar andere, met betrekking tot dit onderwerp, bestaande rechtsleer 4. Tot slot, is het belangrijk om hier nog te vermelden dat dit werkstuk vooral gericht is op de particuliere belegger. Mijn aandacht werd immers, destijds, door dit onderwerp getrokken omdat ik wou te weten komen op welke wijze ik, zonder dat er een al te groot kapitaal vereist 2 Art. 1 KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei Art. 10 juncto art. 7, eerste lid, 1 tot 4 en 9 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 1485 p.; Y. VERDINGH, Bestendig handboek vennootschapsbelasting, XV/2, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl., 1-13; A. MEYUS, Beleggingen en fiscus, Mechelen, Kluwer, 2006, 301 p.; K. SCHELLEKENS, Beleggingsvennootschappen naar Belgisch en Luxemburgs recht (bevek, bevak, sicav en sicaf), Brussel, De Boeck & Larcier, 2002, 232 p; S. ROBBERECHTS, Bevek en Bevak (deel 1), TRV 2002, 27-57; S. ROBBERECHTS, Bevek en Bevak (deel 2), TRV 2002, ; F. LAENENS, Fiscale aspecten van beveks/(vastgoed)bevaks in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal praktijkboek , directe belastingen, Diegem, Ced. Samsom, 1999,

10 is, als mogelijke particuliere belegger, kan beleggen in vastgoed en welke voordelen (en nadelen) dit met zich meebrengt. Voor de bespreking van het fiscaal regime beperken we ons dan ook tot de hypothese dat het een particuliere belegger is die houder is van het vastgoedcertificaat of van het aandeel in de vastgoedbevak. Ik hoop dan ook met dit werk, dat een algemeen kader schetst van de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten op zowel vennootschapsrechtelijk vlak, financieel vlak als op fiscaal vlak, elke mogelijke particuliere belegger die meer wenst te weten te komen over deze vormen van beleggen in vastgoed van dienst te kunnen zijn. 9

11 II. De vastgoedbevak 1. Historiek en wetgevend kader 1. Het juridische kader voor de vastgoedbevak werd gecreëerd door de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (BS 22 december 1990), waarin werd gesteld dat elke instelling voor collectieve belegging, voor de belegging van de financiële middelen die zij inzamelt, moet opteren voor één van de in artikel 122, 1, eerste lid van die wet opgesomde categorieën van toegelaten beleggingen, waaronder de categorie vastgoed is terug te vinden 5. Het KB van 10 april 1995 met betrekking tot de vastgoedbevaks (BS 23 mei 1995) voert deze bepaling verder uit. 2. De Belgische wetgever voerde de mogelijkheid, voor instellingen voor collectieve belegging om te beleggen in vastgoed, in om verschillende redenen 6. Men wou een kapitaalvlucht naar het buitenland (vooral Luxemburg) vermijden, waar dergelijke alternatieve vorm van beleggen in vastgoed reeds bestond en waar men bijgevolg reeds kon genieten van alle voordelen die met deze vorm van beleggen gepaard gaan (geen aanzienlijk kapitaal vereist, geen beheerkosten, geen zware administratie...). De invoering van deze nieuwe beleggingsvorm in België was bijgevolg nodig om de concurrentie met de buitenlandse equivalenten te kunnen blijven aangaan. Vervolgens wilde men deze vastgoedmarkt nieuwe impulsen geven. Voor de financiering van vastgoedprojecten kon men nu beroep doen op verschillende particulieren i.p.v. enkel op banken of kredietinstellingen. Zo kon men een financiering tegen optimale voorwaarden creëren. Ten slotte wilde de overheid zo meer werkgelegenheid creëren in de bouwsector. 5 Art. 122, 1, eerste lid wet 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, BS 22 december 1990 komt vandaag overeen met art. 7 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april G. DE PESTEL en B. VANTOMME, De vastgoedbevak. Vergelijking met vastgoedcertificaten, Jura Falc , en P. TANSENS, Financiële analyse van 10 jaar vastgoedbevaks, in H. DE PEUTER (ed), Vastgoedbevaks: Tien jaar K.B. 10 april 1995, Brussel, Larcier, 2005, (1)

12 3. Het onderschrijven van vastgoedcertificaten was reeds gekend in België, maar deze markt is echter te klein en te weinig liquide, waardoor deze onmogelijk alleen het hoofd kon bieden aan de buitenlandse concurrentie 7. Ook nadelig is dat, bij vastgoedcertificaten, de verkoop van het onroerend goed een einde stelt aan de belegging. Dit is niet het geval bij de vastgoedbevak. 4. Boek III van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, dat net handelde over de instellingen voor collectieve belegging is nu echter opgeheven en vervangen door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (BS 9 maart 2005, erratum BS 11 april 2008), hierna ICB-wet genoemd. Bijgevolg wordt de vastgoedbevak vandaag geregeld door deze ICB-wet en door het KB van 10 april 1995 met betrekking tot de vastgoedbevaks (BS 23 mei 1995). 7 G. DE PESTEL en B. VANTOMME, De vastgoedbevak. Vergelijking met vastgoedcertificaten, Jura Falc , en 11

13 2. Inleiding: de bevak algemeen A. Omschrijving 8 5. Onder beleggingsvennootschap met vast kapitaal, bevak genoemd, wordt een openbare instelling voor collectieve belegging verstaan, die is opgericht als naamloze vennootschap of als commanditaire vennootschap op aandelen. Een bevak mag geen andere werkzaamheden verrichten dan het aantrekken van financiële middelen in België en in het buitenland via een openbaar aanbod van rechten van deelneming. Daarnaast mag zij geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar statutair doel. B. Vast kapitaal 6. Wanneer men spreekt van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal betekent dit dat de beleggingsvennootschap niet zomaar nieuwe aandelen kan uitgeven of haar eigen aandelen mag inkopen, waardoor haar kapitaal zou wijzigen. Een statutenwijziging is bijgevolg noodzakelijk om haar kapitaal te kunnen verhogen of te verlagen. Het is de algemene vergadering die besluit tot deze wijziging 9. Dit betekent eveneens dat de investeerders die aandelen in een bevak wensen aan te schaffen (buiten het geval van een kapitaalsverhoging door de bevak), dit niet kunnen doen door in te schrijven op nieuwe aandelen, doch de aandelen bij een bestaande aandeelhouder dienen aan te kopen. De aandeelhouder die zich van zijn bevak-aandelen wenst te ontdoen, kan evenmin de bevak verplichten zijn aandelen in te kopen, maar dient een andere investeerder te zoeken. Dit verklaart waarom de aandelen van een bevak verplicht op de beurs moeten genoteerd worden Art. 4, eerste lid, 1, a), i) en art. 19 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Y. VERDINGH, Bestendig handboek vennootschapsbelasting, XV/3, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl., 2; F. LAENENS, Fiscale aspecten van beveks/(vastgoed)bevaks in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal praktijkboek , directe belastingen, Diegem, Ced. Samsom, 1999, (453) Y. VERDINGH, Bestendig handboek vennootschapsbelasting, XV/3, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl., 2. 12

14 C. Een openbare instelling voor collectieve belegging 1. Instelling voor collectieve belegging naar Belgisch recht a. Categorieën van instellingen voor collectieve belegging 7. De instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht kan men indelen in drie categorieën 11 : 1) de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die geregeld zijn bij overeenkomst (gemeenschappelijk beleggingsfonds 12 met een veranderlijk aantal rechten van deelneming) of bij statuten (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal = Bevek); 2) de instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die geregeld zijn bij overeenkomst (gemeenschappelijk beleggingsfonds met een vast aantal rechten van deelneming) of bij statuten (beleggingsvennootschap met vast kapitaal = Bevak); 3) de instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen die geregeld zijn bij overeenkomst (gemeenschappelijk fonds voor belegging in schuldvorderingen) of bij statuten (vennootschap voor belegging in schuldvorderingen). Wij gaan enkel in op de bevak omdat de Belgische instellingen voor collectieve belegging die hebben geopteerd om te beleggen in de categorie vastgoed enkel als beleggingsvennootschap met vast kapitaal, bevak, kunnen worden opgericht Art. 6 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Onder gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt verstaan, het onverdeeld vermogen (een effectenportefeuille) dat een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging beheert voor rekening van de deelnemers van wie de rechten zijn vertegenwoordigd door op naam of aan toonder gestelde rechten van deelneming of, onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden, door gedematerialiseerde rechten van deelneming (Art. 11, 1 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april 2008). 13 Art. 1 KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei

15 b. Categorieën van toegelaten beleggingen 8. Elke instelling voor collectieve belegging moet voor de belegging van de financiële middelen die zij inzamelt, opteren voor één van de hierna opgesomde categorieën van toegelaten beleggingen 14 : - beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG; - financiële instrumenten en liquide middelen; - grondstoffen, opties en termijncontracten op grondstoffen; - opties en termijncontracten op effecten, deviezen en beursindexcontracten; - vastgoed; - hoogrisicodragend kapitaal; - schuldvorderingen in het bezit van derden en overgedragen aan de instelling voor collectieve belegging bij een overdrachtsovereenkomst onder de voorwaarden en volgens de regels die door de Koning zijn vastgesteld. Met de beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG bedoelt men: effecten verhandeld op de beurs, delen van andere beleggingsinstellingen, liquiditeiten, opties, futures, enz. 15 Een bevak kan beleggen in 16 : - financiële instrumenten en liquide middelen; - grondstoffen, opties en termijncontracten op grondstoffen; - opties en termijncontracten op effecten, deviezen en beursindexcontracten; - vastgoed; - hoogrisicodragend kapitaal. 9. De Belgische instellingen voor collectieve belegging die ervoor hebben geopteerd om te beleggen in de categorie vastgoed kunnen enkel als beleggingsvennootschap met vast 14 Art. 7 wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april F. LAENENS, Fiscale aspecten van beveks/(vastgoed)bevaks in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal praktijkboek , directe belastingen, Diegem, Ced. Samsom, 1999, (453) Art. 10 juncto art. 7, eerste lid, 2 tot 6 en 9 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april 2008; Y. VERDINGH, Bestendig handboek vennootschapsbelasting, XV/3, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl., 2. 14

16 kapitaal, de bevak, worden opgericht 17. Het gemeenschappelijk beleggingsfonds 18 met een vast aantal rechten van deelneming, is echter niet toegestaan wanneer men kiest om te beleggen in vastgoed. Deze keuze wordt genomen omdat de beleggingsvennootschap, op enkele uitzonderingen na, onderworpen is aan de bepalingen van de vennootschapswet en zij bijgevolg binnen dit wettelijke kader en de rechtsdoctrine ter zake kan gesitueerd worden. Voor het beleggingsfonds geldt een dergelijk kader immers nauwelijks 19. Het grote verschil tussen het beleggingsfonds en de beleggingsvennootschap is echter dat het beleggingsfonds geen rechtspersoonlijkheid heeft en de beleggingsvennootschap wel Openbaar 10. Uit artikel 4, in combinatie met artikel 14 en 19, van de ICB-wet volgt dat een bevak alleen maar een openbare instelling voor collectieve belegging kan zijn. Zij trekt haar financiële middelen aan via een openbaar bod van rechten en deelneming en doet dus bijgevolg beroep op het grote publiek. De institutionele instellingen voor collectieve belegging, meer bepaald de instellingen die hun financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aantrekken bij institutionele of professionele beleggers die voor eigen rekening handelen, en waarvan de effecten uitsluitend door dergelijke beleggers kunnen worden verworven, kunnen niet worden erkend als bevak 21. Ook de private instellingen voor collectieve belegging kunnen niet worden erkend als bevak. Dit zijn instellingen die hun financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aantrekken bij private beleggers die voor eigen rekening handelen, en waarvan de effecten uitsluitend kunnen worden verworven door dergelijke beleggers dan wel door andere beleggers in de door de Koning bepaalde omstandigheden Art. 1 KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei Onder gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt verstaan, het onverdeeld vermogen (een effectenportefeuille) dat een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging beheert voor rekening van de deelnemers van wie de rechten zijn vertegenwoordigd door op naam of aan toonder gestelde rechten van deelneming of, onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden, door gedematerialiseerde rechten van deelneming (Art. 11, 1 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april 2008). 19 Verslag aan de Koning bij het KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei F. LAENENS, Fiscale aspecten van beveks/(vastgoed)bevaks in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal praktijkboek , directe belastingen, Diegem, Ced. Samsom, 1999, (453) Art. 4, 1,b) wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 4, 1, c) wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april

17 D. Rechten van deelneming 11. De effecten van een instelling voor collectieve belegging omvatten de rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging en de overige financiële instrumenten die een instelling voor collectieve belegging in voorkomend geval gerechtigd is uit te geven, rekening houdend met de categorie van toegelaten beleggingen waarvoor zij heeft geopteerd conform artikel 7 van de ICB-wet 23. Onder de rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging verstaat men, in het kader van een beleggingsvennootschap, de aandelen van deze 24. Uit bovenvermelde bepaling kan men vervolgens afleiden dat een bevak ook andere effecten kan uitgeven dan alleen maar aandelen (vb. obligaties, thesauriebewijzen, ) voor zover de voorwaarden waaronder deze mogen uitgegeven worden en de essentiële bepalingen waaraan de beleggingsvennootschap zelf moet voldoen, zijn nageleefd. Zo zal bijvoorbeeld de vastgoedbevak obligaties kunnen uitgeven, zolang ze de maximale toegelaten schuldenlast niet te boven gaat Alle deelnemers hebben gelijke rechten. Er mogen geen verschillende categorieën van rechten van deelneming worden gecreëerd, behoudens enkele gevallen, gesteld in de ICB-wet. Bijvoorbeeld, wanneer het beheerreglement of de statuten bepalen dat twee types van rechten van deelneming kunnen worden gecreëerd, waarbij de netto-opbrengst voor het ene type wordt uitgekeerd en voor het andere type wordt gekapitaliseerd of het geval waarbij in de statuten van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal verschillende categorieën van aandelen zijn gecreëerd Art. 3, 3 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 3, 4 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april N. GOOSSENS en P. VANDEN BORRE, De vastgoedbevaks: in het oog van een storm van wetten en reglementen in H. DE PEUTER (ed.), Vastgoedbevaks: Tien jaar K.B. 10 april 1995, Brussel, Larcier, 2005, (35) 93-94; S. ROBBERECHTS, Bevek en Bevak (deel 1), TRV 2002, Art. 8, 2, lid 1 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april

18 Het reglement of de statuten kunnen in preferente rechten van deelneming voorzien 27. Deze preferente rechten van deelneming zorgen ervoor dat de houder, met voorrang op de gewone aandeelhouders, het dividend ontvangt. 13. Elke deelnemer moet beschouwd worden als een aandeelhouder van de vennootschap. De beleggers kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van de beleggingsvennootschap. De schuldeisers hebben enkel een verhaal op het vermogen van de vennootschap en zullen daarin desgevallend pondspondsgewijze delen. 28 E. Een openbaar aanbod 14. Voor de openbare instellingen voor collectieve belegging die hun financiële middelen aantrekken in België via een openbaar aanbod van rechten van deelnemingen, waartoe de bevak behoort, moet onder openbaar aanbod twee zaken worden verstaan. Ten eerste, een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie wordt verstrekt over de voorwaarden van het aanbod en over de aangeboden effecten om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten, en die wordt verricht door de instelling voor collectieve belegging, door de persoon die in staat is om de effecten over te dragen of voor hun rekening. Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding of voordeel ontvangt naar aanleiding van het aanbod, wordt geacht te handelen voor rekening van de instelling voor collectieve belegging of van de persoon die in staat is om de effecten over te dragen 29. In de ICB-wet worden echter een aantal aanbiedingen van effecten van instellingen voor collectieve belegging vermeld die niet mogen beschouwd worden als hebbende een openbaar karakter. Bijvoorbeeld 30 : - de aanbiedingen van effecten die uitsluitend gericht zijn aan institutionele of professionele beleggers; 27 Art. 8, 2, lid 2 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april S. ROBBERECHTS, Bevek en Bevak (deel 1), TRV 2002, Art. 3, 1, a), i) wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 5, 1 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april

19 - de aanbiedingen van effecten die gericht zijn aan minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen die geen institutionele of professionele beleggers zijn; - de aanbiedingen van effecten met een totale tegenwaarde van minder dan euro die wordt berekend over een periode van 12 maanden. Ten tweede, moet onder openbaar aanbod worden verstaan, de toelating tot de verhandeling op een MTF of gereglementeerde markt die voor het publiek toegankelijk is 31. Het begrip gereglementeerde markt wordt later uitgelegd (infra nr. 23). Met MTF (multilaterale handelsfaciliteit/multilateral trading facility) bedoelt men een door een beleggingsonderneming, een kredietinstelling of een marktonderneming geëxploiteerd multilateraal systeem dat verschillende koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten - binnen dit systeem en volgens niet-discretionaire regels - samenbrengt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit 32. Een MTF zorgt ervoor dat kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker toegang hebben tot nieuw kapitaal door middel van uitgifte van aandelen, obligaties en andere effecten. Met de term marktonderneming doelt men op een persoon of personen die het bedrijf van een gereglementeerde markt beheren en/of exploiteren; de gereglementeerde markt kan de marktonderneming zelf zijn 33. Een voorbeeld van een marktonderneming is Euronext Brussels NV. 15. Voor de openbare instellingen voor collectieve belegging die hun financiële middelen aantrekken in het buitenland via een openbaar aanbod van rechten van deelnemingen, waartoe de bevak kan behoren, moet onder openbaar aanbod worden verstaan, elke in het buitenland uitgevoerde verrichting op de effecten van een dergelijke instelling voor collectieve belegging, wanneer die verrichting in het betrokken land onderworpen is aan een bijzondere 31 Art. 3, 1, a), ii) en art. 5 2 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 3, 6 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 2, 5, 6, 7 wet 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september

20 regeling ter bescherming van het openbaar spaarwezen, zoals inzonderheid een prospectusverplichting of een andere gelijkaardige informatieverplichting 34. F. Risicospreiding 16. Elke instelling voor collectieve belegging wordt bestuurd of beheerd volgens het beginsel van de risicospreiding, in het uitsluitend belang van de houders van de uitgegeven effecten en op zodanige wijze dat een autonoom beheer van de instelling is verzekerd Art. 3, 1, b) wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april Art. 9 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 maart 2005 (Ed. 1), erratum BS 11 april

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening Belgisch recht" ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam. Indien uit deze naam niet blijkt voor welke categorie van toegelaten beleggingen zij overeenkomstig artikel 7, eerste lid heeft geopteerd,

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333 1050 Brussel. T BOLWERK Naamloze vennootschap

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333 1050 Brussel. T BOLWERK Naamloze vennootschap T BOLWERK Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel BTW BE 0441.675.741 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

Indirect beleggen in vastgoed via een (residentiële) vastgoedbevak versus gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Indirect beleggen in vastgoed via een (residentiële) vastgoedbevak versus gereglementeerde vastgoedvennootschap. KULEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2014-2015 Indirect beleggen in vastgoed via een (residentiële) vastgoedbevak versus gereglementeerde vastgoedvennootschap. Promotor: Prof. Dr. Axel HAELTERMAN

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Commanditaire vennootschap op aandelen die een publiek beroep doet op het spaarwezen Vastgoedbevak naar Belgisch recht te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30. RPR 0 412.597.022

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw referte Da(Uln 2 1 JAN. 2011 Geachte Confrater, Betreft: Advies

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Titel II. Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht. Hoofdstuk I. Bedrijfsvergunning. Afdeling I. Vergunning

Titel II. Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht. Hoofdstuk I. Bedrijfsvergunning. Afdeling I. Vergunning Als een nauwe band tussen twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt tevens beschouwd een situatie waarin deze personen via een controleband duurzaam verbonden zijn met eenzelfde persoon; 29 financiële

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

1. ICB, bevek, vastgoedbevak,... Wat betekenen die benamingen?

1. ICB, bevek, vastgoedbevak,... Wat betekenen die benamingen? 8 augustus 1997 Met deze algemene informatienota wenst de Commissie voor het Bank- en Financiewezen bij te dragen tot de voorlichting van de beleggers in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve

Nadere informatie

De private privak: tweede keer goede keer?

De private privak: tweede keer goede keer? De private privak: tweede keer goede keer? 1. SITUERING 2. BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE PRIVATE PRIVAK 3. ORGANISATIE VAN HET BEHEER 4. HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE PRIVATE PRIVAK 5. AANSTELLING VAN

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 259/14 Publicatieblad van de Europese Unie 2.10.2009 RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Definities aandelen: administratiekantoor:

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd op de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2009 worden de aandeelhouders

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie