VAAN Onder professoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAAN Onder professoren"

Transcriptie

1 VAAN Onder professoren Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo 5 oktober 2017

2 Agenda Tweeluik 1. Kwaliteit en Innovatie (KEI) in theorie en (naaste) praktijk 2. Capita bijzonder procesrecht ontslagzaken

3 1. KEI

4 1(a) Wet- en regelgevingstraject KEI * Vier wetsvoorstellen vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (aangenomen door Eerste Kamer op 12 juli 2016): 1. Eerste aanleg (Kamerstukken ) Stb. 2016, Hoger beroep en cassatie (Kamerstukken ) Stb. 2016, Invoeringswet (Kamerstukken ) Stb. 2016, Invoeringsrijkswet (Kamerstukken ) Stb. 2016, 291 * Landelijk procesreglement rechtbanken en gerechtshoven Stcrt. 2016/39486 * Een drietal Besluiten digitalisering procesrecht Stb. 2016,

5 Belangrijkste wijzigingen (eerste aanleg) 1. Eén procesinleiding en één basisprocedure in het burgerlijk procesrecht. 2. Geen verplichte betekening in vorderingszaken. 3. Wettelijke termijnen. 4. Sterkere regiebevoegdheden van de rechter ten aanzien van het verloop van de procedure. 5. Digitaal procederen.

6 Enkele terminologische wijzigingen - Dagvaarding: procesinleiding of oproepingsbericht - Dagvaardingszaak: vorderingszaak - Gedaagde: verweerder - Eis in reconventie: tegenvordering - Terechtzitting: zitting - Rol: vervallen, vervangen door Mijn rechtspraak - Verzoekschrift: procesinleiding of verzoek - Vz-procedure: verzoekprocedure

7 Uitgangspunt: gefaseerde invoering Vijf fasen ( ) (bron: Civiel 1.0: Vordering met verplichte procesvertegenwoordiging Thans: pre-pilot Rb Gelderland en Midden Nederland vrijwilligheid 1 september 2017: pilot Rb Gelderland en Midden Nederland verplicht Voorjaar 2018 (?) Landelijke invoering voor alle rechtbanken. Civiel 2.0 Vorderingen hoger beroep Landelijke invoering (voorjaar 2018)

8 Gefaseerde invoering (2) Civiel 3.0: Vorderingen zonder verplichte procesvertegenwoordiging (vorderingen kanton) Landelijke invoering (najaar 2018) Civiel 4.0: Verzoek Landelijke invoering (zomer 2019) Civiel 5.0: kort geding Landelijke invoering (zomer 2019) PM: Hoge Raad: eigen regime, sinds 1 maart 2017

9 Nieuwe wettelijke regels - Invoering nieuwe Afd. 3A in Boek 1, Titel 1 Rv (art. 30a-30q) - Wijzigingen in Titel 2 * Ombouw art. 111 Rv (van dagvaarding naar oproepingsbericht) * Nieuwe regels omtrent - uitbrengen oproepingsbericht ( Rv) - verschijnen verweerder

10 KEI De basisprocedure Er komt een overzichtelijke (vereenvoudigde) basisprocedure: I. Eén schriftelijke ronde - Procesinleiding Over hele linie substantiërings- en bewijsaandraagplicht (art. 30a lid 3 f resp. g) - Schriftelijk verweer II. III. Eén mondelinge ronde - De mondelinge behandeling (MB) De uitspraak

11 Procesinleiding (art. 30a 30b) Art. 30a lid 1 Rv: hét procesinleidend stuk. Art. 30a lid 2 Rv: vorderingsprocedure/verzoekprocedure. Art. 30a lid 3 Rv: gegevens procesinleiding. Hele linie: substantiërings- en bewijsaandraagplicht (vgl. 111 lid 3 Rv ( oud )) Art. 30b: combinatie verzoek en vordering in procesinleiding. geen echt novum na 7:686a lid 3 BW terugdringen belang art. 69 Rv

12 Indiening (art. 30c) Art. 30c: elektronische indiening op twee wijzen: (1) Overgrote deel zaken: via Mijn rechtspraak.nl invulvelden (opdelen procesinleiding) + uploaden (2) Grote spelers rechtsbijstand: via Aansluitpunt Rechtspraak procesdocument als geheel uploaden Wat wordt ingediend? Hoofdregel: de procesinleiding sec gevolgd door oproeping verweerder via art. 112 resp. 271 Rv Uitzondering bij vorderingszaken door de route van art. 113 Rv Indiening procesinleiding sec via Mijn rechtspraak

13 Oproepen (vorderingsprocedure) 1. Eiser kan zelf de procesinleiding indienen langs elektronische weg (art. 30c). Griffier maakt oproepingsbericht (art. 111) dat binnen twee weken a) vormvrij kan worden bezorgd bij de verweerder (art. 112); b) formeel bij verweerder kan worden betekend door deurwaarder (art. 112). Het exploot van het oproepingsbericht wordt door eiser ingediend uiterlijk op de dag, voorafgaande aan de dag waarop de verweerder ten laatste kan verschijnen. 2. Eiser laat deurwaarder oproepingsbericht opstellen en bij exploot betekenen en dient vervolgens onverwijld exploot betekening, oproepingsbericht en procesinleiding na betekening in (art. 113). Onverwijld : binnen vijf dagen. In alle gevallen: indiening = aanhangigheid en dus verschuldigdheid griffierecht.

14 Oproepen (verzoekprocedure) - Handhaving bestaande systeem (art. 262 e.v Rv)

15 Positie verweerder Procesinleiding noemt een verschijningsdag, te weten: - ten minste 4 weken en uiterlijk 6 maanden na indiening - tenzij art.113 Rv, dan ten minste 2 weken en uiterlijk 6 maanden na betekening (zie art. 30a lid 3 aanhef en onder c Rv) Afwijkende termijnen: - art Rv Verschijnen door verweerder (art. 114 Rv): Kantonzaken: schriftelijk bericht aan griffie of indiening verweerschrift Zaken voorzieningenrechter: verschijnen op de mondelinge behandeling In alle andere zaken: advocaat stellen Indiening verweerschrift (art. 111 lid 2, aanhef en onder c Rv): kantonzaken: vier weken na verschijnen andere zaken: zes weken na verschijnen

16 Verweerder verschijnt niet in vorderingsprocedure Consequentie? 1. Hoofdregel: verstek (art. 139 Rv), vier weken aanhouding voor verstek vonnis 2. Uitzondering: bij bezorging oproepingsbericht op andere wijze (art. 112 lid 2 Rv). Dan binnen 2 weken na de dag waarop verweerder diende te verschijnen betekening van oproepingsbericht aan verweerder. Gevolg: verweerder krijgt een termijn van vier weken waarbinnen hij dient te verschijnen.

17 Mondelinge behandeling De mondelinge behandeling is geregeld in art. 30j-30n Rv Hoofdregel: mondelinge behandeling na indiening procesinleiding en verweerschrift in vorderingszaken en verzoekzaken (art. 30j lid 1 Rv). De rechter bepaalt in een vorderingsprocedure zo vroeg mogelijk nadat de verweerder is verschenen dan wel na ontvangst van de procesinleiding een dag en uur voor de mondelinge behandeling. Termijn tussen uitnodiging en mondelinge behandeling bedraagt ten minste 3 wkn (art. 30j)

18 Mondelinge behandeling (2) Stukken waarop partijen zich tijdens de mondelinge behandeling op willen beroepen dienen uiterlijk tot 10 dagen voor de mondelinge behandeling te worden ingediend (art. 30k lid 5). Doelen mondelinge behandeling (art. 30k lid 1 en 3) 1. Inlichtingen geven 2. Stellingen nader onderbouwen 3. Schikking beproeven 4. Overleggen over vervolg procedure 5. Proceshandelingen bevelen Tijdens deze zitting moeten partijen de gelegenheid krijgen om de zaak mondeling toe te lichten, te pleiten!

19 Mondelinge behandeling (3) Partijen horen in persoon aanwezig te zijn (art. 30k lid 4) Proces-verbaal (zakelijke samenvatting) of beeld en geluidopname van de zitting (art. 30n). Tijdens de mondelinge behandeling kunnen getuigen en deskundigen worden gehoord (art. 30k lid 2). Versterking regiefunctie van de rechter Voorbeelden: art. 30j en art. 30k Zaaksrechter en regiebureau Nadere mondelinge behandeling (art. 30o lid 1 onder c).

20 Uitspraak Wettelijke termijn uitspraak (art. 30q) Kantonzaken: binnen 4 wkn na afloop van de mondelinge behandeling Andere zaken: binnen 6 wkn na afloop van de mondelinge behandeling Uitzondering: verlenging bij bijzondere omstandigheden Mondeling uitspraak (art. 30p) Uitspraak wordt geplaats in digitale omgeving en eiser en verweerder ontvangen een afschrift opgemaakt in executoriale vorm (art. 231 en art. 290)

21 KEI key take aways één procesinleidend stuk voor vordering of verzoek combinatie mogelijk van verzoek en vordering (bijv. getuigenverhoor en 843a Rv.) hoofdregel: digitale indiening geen verplichte betekening bij vorderingszaken geen vaste roldata afschaffing van re- en dupliek. afschaffing van separaat pleidooi, wordt onderdeel mondelinge behandeling getuigenverhoren op mondelinge behandeling geluid- of beeldopname als proces-verbaal mondeling vonnis

22 2. Capita bijzonder procesrecht

23 Capita recente jurisprudentie 1. Rechtsmacht 2. Vervaltermijnen 3. Voorwaardelijk ontbindingsverzoek 4. Bewijsrecht 5. Loonbeslag- beslagvrije voet

24 Rechtsmacht - Art. 1 Rv - Drie territoria * Brussel 1 bis * Bi- of multilaterale verdragen * Rv - HR 3 februari 2017, JAR 2017/58 (Fehro c.s)

25 Vervaltermijnen - Art. 7:686a lid 4 BW * PM: wijze van indiening verzoek? - Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbanken, kantonzaken - Art. 33 Rv * Start termijn - Hof Den Bosch 2 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:860 * Consequenties verlopen termijn? - Strikte handhaving - Rb Midden Nederland 31 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE: 2016: Ambtshalve toetsing? - Rb Noord Nederland 8 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE: 2017:828 - Verrekening? - Hof Den Bosch 19 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:134 * Mogelijkheid wijziging verzoek (switch)? - Rb Amsterdam 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6651

26 Voorwaardelijk ontbindingsverzoek - Vernietiging ontslag op staande voet * Tegenverzoek voorwaardelijke ontbinding? - HR 23 december 2016, JAR 2017/19 (Stichting Mediant) * Wijze van behandeling? * Reikwijdte met oog op appel en cassatie? - HR 31 maart 2017, JAR 2017/116 (Vlisco)

27 Bewijsrecht in art. 7:686a-zaken - Art. 284 Rv - Bewijsrecht en verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst * Art. 7:685 BW (oud): nee * HR 23 december 2016, JAR 2017/19 (Stichting Mediant): ja

28 Loonbeslag- beslagvrije voet HR 31 oktober 2014, NJ 2016/217 (Cassatie belang der wet) Vordering Gemeente Spijkenisse B. Derdenbeslag op AOW-uitkering ( ), maar beslag ex art. 475d Rv lager dan beslagvrije voet ( 1.443,57) Vakantiegeld ( 707,30) uitgekeerd aan gemeente, deel vakantiegeld ( 368,60) ex art. 475d Rv uitgekeerd aan B. Sociale Verzekerings Bank

Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid?

Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid? Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid? Door: prof. mr. Toon van Mierlo en prof. mr. Constant van Nispen Redacteuren Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering Welkom Deel 1:

Nadere informatie

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI?

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI? KEI GOED.. U heeft vast al gehoord van KEI. KEI staat voor: Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak en heeft betrekking op het digitaal procederen. Digitaal procederen zal verplicht worden in civiele en bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Prof. mr. Margreet Ahsmann Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel vorderingen als verzoeken

Nadere informatie

Hieronder leest u hoe de nieuwe procedure eruitziet en welke terminologie daarbij hoort. Daarnaast kunt u gebruikmaken van:

Hieronder leest u hoe de nieuwe procedure eruitziet en welke terminologie daarbij hoort. Daarnaast kunt u gebruikmaken van: Informatie voor advocaten die meedoen aan de pre-pilot vrijwillig digitaal procederen Civiel 1.0 De nieuwe civiele vorderingsprocedure De komende tijd gaat u ervaring opdoen met de nieuwe civiele procedure,

Nadere informatie

Webinar digitaal procederen in civiele zaken. Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak

Webinar digitaal procederen in civiele zaken. Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak Webinar digitaal procederen in civiele zaken Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak Presentatoren Selinde Bokx-Boom senior rechter Rechtbank Gelderland, portefeuillehouder civiel KEI Huan Tan

Nadere informatie

Het burgerlijk procesrecht na KEI

Het burgerlijk procesrecht na KEI Het burgerlijk procesrecht na KEI Karlijn Teuben 10 december 2015 Programma Algemene achtergronden wetsvoorstellen Stand van zaken wetgevingstraject Digitaal procederen Wijzigingen burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak. De KEI kalender

Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak. De KEI kalender Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak De KEI kalender KEI Kalender Geen Big Bang 01-03-2017 DE HOGE RAAD procedeert digitaal 01-09-2017 Alléén Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, Rechtbank Civiel

Nadere informatie

x x Gecombineerd verzoekschrift leidt tot onduidelijkheid. x x Genoemde terminologie verzoekschrift houdende een verzoek en x

x x Gecombineerd verzoekschrift leidt tot onduidelijkheid. x x Genoemde terminologie verzoekschrift houdende een verzoek en x Wetgevingsadvisering wijziging Rv en Awb Orde RvdR NVvR BASISPROCEDURE Voorstander afschaffing dagvaarding, maar vorderingen en verzoeken naast elkaar laten bestaan, zorgt niet voor vereenvoudiging. Wenselijk

Nadere informatie

WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI

WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI Publicatie Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Aflevering 146 afl. 7065 Paginanummers

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot aanpassing van wetgeving in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 288 Wet 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 212 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene

Nadere informatie

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel J, komt te luiden: Artikel 22 komt te luiden: Artikel 22

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel J, komt te luiden: Artikel 22 komt te luiden: Artikel 22 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht Nr Nota van wijziging Het voorstel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en

Nadere informatie

Oproep voor een rechtszaak

Oproep voor een rechtszaak Model Rechtspraak 29062017 Oproepingsbericht civiele vorderingsprocedure artikel 113 Rv Versie 4 meer eisers, meer verweerders < Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: > < Dossiernummer advocaat:

Nadere informatie

Oproep voor een rechtszaak

Oproep voor een rechtszaak Model Rechtspraak 29062017 Oproepingsbericht civiele vorderingsprocedure artikel 113 Rv Versie 3 meer eisers, 1 verweerder < Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: > < Dossiernummer advocaat:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging

Nadere informatie

Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad

Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht Artikel I. Wijziging van het

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

Procederen voor de Kantonrechter

Procederen voor de Kantonrechter Procederen voor de Kantonrechter Versie.1 november 01 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom een rechtszaak Dagvaarding Betekening 5 Rolzitting 6 Conclusies 7 Bijzondere zittingen 8 Vonnis 9 Betekening en Bevel

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 38 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van Besluit van 13 juli 2016 houdende aanpassing van het Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

Modernisering van de rechtspraak

Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Wilfried Derksen 1 Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 16 Besluit van 25 januari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen

Memorie van Toelichting. Algemeen Memorie van Toelichting Algemeen Op 12 december 2008 is de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna ook EBB-verordening) van toepassing geworden. De

Nadere informatie

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel Procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman Samengesteld

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 26 januari 2017

Vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 26 januari 2017 PROCESREGLEMENT HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 26 januari 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Paragraaf 1.1 Inwendige

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Aanleiding voor het DBR: Noblesse Oblige 2009. Paritas Passé 2012. Jan de Swart

Aanleiding voor het DBR: Noblesse Oblige 2009. Paritas Passé 2012. Jan de Swart Incasso- en deurwaarderssymposium 19 november 2014 Jan de Swart - Digitaal beslagregister - Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) ADVISEREN DETACHEREN OPLEIDEN Aanleiding voor het DBR: Noblesse

Nadere informatie

Het voorstel is het derde concept-wetsvoorstel ter uitvoering van het programma KEI en betreft

Het voorstel is het derde concept-wetsvoorstel ter uitvoering van het programma KEI en betreft Fthiis 2(1 ( / 2S{ it) Fit t ii t Mijnheer de Minister, bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Minister van Veiligheid en Justitie vereenvoudiging

Nadere informatie

WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2

WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2 DIGITAAL PROCEDEREN BETTER SAFE WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2 WETGEVER: VERANDERINGEN

Nadere informatie

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze luidt na inwerkingtreding van de wetten vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en de invoeringswet terzake ("KEI I t/m III") Sdu, januari

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Introductie: Wilfried Derksen Senior rechter A rechtbank Oost-Brabant Portefeuillehouder Bestuursrecht Programmamanagementteam Programma

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39486 28 juli 2016 Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI Considerans Bijgaand treft

Nadere informatie

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI. KEI-augustus 2016

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI. KEI-augustus 2016 Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI KEI-augustus 2016 Inhoud Considerans... 9 a. Algemeen deel...12 1. Algemene bepalingen...12 1.1 Toepasselijkheid...12 1.2 Begripsbepalingen...12

Nadere informatie

In artikel I, onderdeel EEE, wordt In de artikelen vervangen door: In artikel.

In artikel I, onderdeel EEE, wordt In de artikelen vervangen door: In artikel. 34 212 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken)

Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) 31 758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) Nota van wijziging Het stel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4, tweede lid,

Nadere informatie

Eerste boek De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de hoge raad

Eerste boek De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de hoge raad Heeft u toegang tot De Modellen voor de rechtspraktijk? Probeer dan onderstaand model voor de oproep voor een rechtzaak. Met dit model beschikt u over een handig hulpmiddel om alle gegevens die u nodig

Nadere informatie

Het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht & toegang tot de rechter

Het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht & toegang tot de rechter Het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht & toegang tot de rechter Een onderzoek naar de houdbaarheid van het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van

Nadere informatie

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e),

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e), Hoofdstuk 5 Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht DEEL A 2016 2017 Voorwoord Beste student(e), Bij dezen ook het ontbrekende hoofdstuk 5 van het boek Compendium, dat voorgeschreven is in week 1

Nadere informatie

1. Inleiding. Den Haag, 9januari 2015 No. 245/14/MF/sk

1. Inleiding. Den Haag, 9januari 2015 No. 245/14/MF/sk Den Haag, 9januari 2015 No. 245/14/MF/sk PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Mr. I.W. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie D.t.v. mr. H. Donner Directie Wetgeving en Juridische Zaken Postbus

Nadere informatie

bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011,

bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011, Regelingen en voorzieningen CODE 6.4.2.35 Civiele procedure brochure bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011, www.rijksoverheid.nl In deze publicatie vindt u informatie

Nadere informatie

Involon Incasso & deurwaarderssymposium. 29 juni John Wisseborn

Involon Incasso & deurwaarderssymposium. 29 juni John Wisseborn Involon Incasso & deurwaarderssymposium 29 juni 2016 John Wisseborn Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders KEI (kwaliteit en innovatie rechtspraak) Kwaliteit en innovatie rechtspraak Uitvloeisel uit regeerakkoord

Nadere informatie

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI. KEI-september 2017

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI. KEI-september 2017 Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI KEI-september 2017 Inhoud Considerans... 9 A. Algemeen deel...12 1. Algemene bepalingen...12 1.1 Toepasselijkheid...12 1.2 Begripsbepalingen...13

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2762 3 februari 2015 Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Algemeen, samenhang wetsvoorstel en KEI-programma

Algemeen, samenhang wetsvoorstel en KEI-programma Consultatie Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht De Adviescommissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 108 Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT E.I. Bouma 1 Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werkgever de kantonrechter verzoekt

Nadere informatie

Project KEI: innovatie van het procesrecht?

Project KEI: innovatie van het procesrecht? Project KEI: innovatie van het procesrecht? Rijppaert & Peeters Advocaten Oosterhout Afstudeerstagiaire: Florence Schel Tilburg, 11 januari 2016 Project KEI: innovatie van het procesrecht? Rijppaert &

Nadere informatie

De kantonprocedure onder het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak nader belicht

De kantonprocedure onder het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak nader belicht De kantonprocedure onder het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak nader belicht P. Blijleven 23 januari 2017 Afstudeerscriptie De kantonprocedure onder het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak

Nadere informatie

Opmerkingen over Voorontwerp wijziging Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering ivm vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Opmerkingen over Voorontwerp wijziging Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering ivm vereenvoudiging en digitalisering procesrecht Opmerkingen over Voorontwerp wijziging Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering ivm vereenvoudiging en digitalisering procesrecht December 2013 Door: mr. W.A. Visser, werkzaam als Stafjurist bij de rechtbank

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

ONTSLAG. 1. Inleiding: een nieuw scenario? Mr. P.J. Jansen

ONTSLAG. 1. Inleiding: een nieuw scenario? Mr. P.J. Jansen ONTSLAG 59. Ontslag op staande voet en de Wet werk en zekerheid: is er nog plaats voor een kort geding, voorwaardelijke ontbinding, bewijslevering en een switch? Mr. P.J. Jansen De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

samenvatting van de voor de dagvaarding relevante wijzigingen

samenvatting van de voor de dagvaarding relevante wijzigingen Gevolgen Wet Herindeling Gerechtelijke kaart Door mr. J.H. Rutten I. Inleiding De Wet Herindeling Gerechtelijke Kaart (Wet HGK) heeft niet uitsluitend een nieuwe indeling van de arrondissementen en ressorten

Nadere informatie

Flexibilisering en digitalisering van het burgerlijk proces. Robert van Galen

Flexibilisering en digitalisering van het burgerlijk proces. Robert van Galen Flexibilisering en digitalisering van het burgerlijk proces Robert van Galen Inleiding Flexibilisering en digitalisering zijn de sleutelwoorden die in het Wetsontwerp vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

< Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: <zaaknummer> > < Dossiernummer advocaat: <dossiernummer> > < Inzake: < > >

< Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: <zaaknummer> > < Dossiernummer advocaat: <dossiernummer> > < Inzake: < > > Model Rechtspraak 24082017 Oproepingsbericht civiele vorderingsprocedure artikel 115 lid 1 Rv BetVo-II 1 eiser, 1 verweerder < Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: > < Dossiernummer advocaat:

Nadere informatie

Afdeling civielrecht nieuwsbrief

Afdeling civielrecht nieuwsbrief de Rechtspraak Gerechtshof Amsterdam Afdeling civielrecht nieuwsbrief Nummer 2017/03 November 2017 Amsterdam, november 2017 Geachte heer/mevrouw, In deze nieuwsbrief vindt u informatie over ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 175 Aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening

Nadere informatie

De kantonrechter en de Wwz snel prak3sch en effec3ef? Ellen W. de Groot Dirk Jan Buijs

De kantonrechter en de Wwz snel prak3sch en effec3ef? Ellen W. de Groot Dirk Jan Buijs De kantonrechter en de Wwz snel prak3sch en effec3ef? Ellen W. de Groot Dirk Jan Buijs Verzoekschri9 ontbinding; wat zet u er in? (art. 7:671b BW) Redelijke grond(en) Herplaatsing niet mogelijk andere

Nadere informatie

Procesreglement. kort gedingen. rechtbanken, kantonzaken

Procesreglement. kort gedingen. rechtbanken, kantonzaken Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken 110401 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Strekking reglement 6 1.2 Definities 6 1.3 Indiening van berichten

Nadere informatie

Kort Geding. Pieterjan Vonk. 28 mei 2015

Kort Geding. Pieterjan Vonk. 28 mei 2015 Kort Geding Pieterjan Vonk 28 mei 2015 I Inleiding II Voortraject III ZittinAg IV Uitspraak Kort Geding I. Inleiding Belangrijke verschillen KG en bodemprocedure I. Inleiding Alternatief voor (trage) bodemprocedure

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4211 31 maart 2011 Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton 21 juni 2010 Considerans Voor u ligt het Procesreglement

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:10543

ECLI:NL:RBNHO:2015:10543 ECLI:NL:RBNHO:2015:10543 Instantie Datum uitspraak 10-09-2015 Datum publicatie 02-12-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4056888 \ CV EXPL 15-3511 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Is het recht op toegang tot de (burgerlijke) rechter onder project KEI nog voldoende gewaarborgd?

Is het recht op toegang tot de (burgerlijke) rechter onder project KEI nog voldoende gewaarborgd? 2016 Is het recht op toegang tot de (burgerlijke) rechter onder project KEI nog voldoende gewaarborgd? UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM K.E. KUYT Mastertrack : Privaatrechtelijke Rechtspraktijk Studentnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-10-2016 Datum publicatie 18-10-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie EA VERZ 16-968/16-1002/16-1126/C104420

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 1

Inhoudsopgave. Inleiding 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Het appel 5 1.1 Van appeldagvaarding naar arrest 6 1.1.1 De aanvang 6 1.1.2 In te dienen stukken 9 1.1.3 De behandeling van de zaak 10 1.1.4 Conclusie 11 1.2 De beoordeling

Nadere informatie

Webinar Arbeidsrecht Procesrecht. Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015

Webinar Arbeidsrecht Procesrecht. Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Webinar Arbeidsrecht Procesrecht Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Programma Mix van het huidig procesrecht en het procesrecht van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Bevoegdheid,

Nadere informatie

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN VRAGEN EN ANTWOORDEN Welke zaken? 1 Alleen nieuwe zaken (aangebracht vanaf 1

Nadere informatie

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Bewijslastverdeling o.s.v. (I) Hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014, ECLI:NL: HARL:2014:2600:

Nadere informatie

Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen

Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie Zevende titel. Hoger beroep in vorderingsprocedures

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken. 28 december 2012

STAATSCOURANT. Nr Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken. 28 december 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26609 28 december 2012 Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken Considerans Voor u ligt het Procesreglement

Nadere informatie

Digitalisering van de rechtspraak. Programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) 12 november 2015

Digitalisering van de rechtspraak. Programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) 12 november 2015 Digitalisering van de rechtspraak Programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) 12 november 2015 Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen zoals het aanvragen van een vergunning

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van in de zaak van I De stichting STICHTING TRUDO, gevestigd

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/158173

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/162248

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips 18 december 2015 Dirk Vergunst 1 Artikel 45 Rechtsvordering 1. Exploten (pv van ambtshandeling) worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan (

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. Versie: 2.0 Datum: 7 april Inhoud. 1. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. Versie: 2.0 Datum: 7 april Inhoud. 1. Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen over het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad Versie: 2.0 Datum: 7 april 2017 Inhoud 1. Veelgestelde vragen 2. Het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad 2.1. Beschikbaarheid en toegang 2.2. Gebruik

Nadere informatie

beroep en cassatie Mijnheer de Minister,

beroep en cassatie Mijnheer de Minister, Mr. I.W. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie D.t.v. Mevrouw mr. drs. N. Hagemans Directie Wetgeving en Juridische Zaken Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 27 juni 2014 Uw kenmerk 510914 Kenmerk

Nadere informatie

Deze wetten zijn inmiddels gepubliceerd in Staatsblad 2016/288 t/m 291

Deze wetten zijn inmiddels gepubliceerd in Staatsblad 2016/288 t/m 291 WOORD VOORAF Deze uitgave bevat de Parlementaire Geschiedenis van de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht.

Nadere informatie

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding Ruud Hermans 1 Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding De vraag die ik in deze bijdrage probeer te beantwoorden, is of het kort geding nog een toekomst heeft als zelfstandige

Nadere informatie

Ull IIUIII IIIII. Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht. 1. Inleiding. Aan Zijne Excellentie

Ull IIUIII IIIII. Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht. 1. Inleiding. Aan Zijne Excellentie Ull IIUIII IIIII Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht Aan Zijne Excellentie l.w. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500EH DenHaag Den Ha ag, 24 juni 20 14 Inzake: het Voorstel

Nadere informatie