Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak. De KEI kalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak. De KEI kalender"

Transcriptie

1 Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak De KEI kalender

2 KEI Kalender Geen Big Bang DE HOGE RAAD procedeert digitaal Alléén Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, Rechtbank Civiel Begin 2018 ( ) 1.0 Rechtbank Civiel pilot voor hoger beroep (per 1 juli 2017 start een pilot) voor alle Kantonzaken (onofficiële pilot invoering 2019) voor verzoekschriftprocedures voor kort geding zaken 2

3 KEI De procedure Wetsvoorstellen

4 Fundamentele stelselwijziging Uniforme procesinleiding verzoekprocedures en vorderingprocedures Alles via digitaal portaal mijn rechtszaak / systeemkoppeling Geen dagvaarding/ Geen verplichte betekening 112 Rv Zaak is pas aanhangig na uploaden procesinleiding! 30d Rv (nieuw) Geen rolzitting meer Geen pleidooi in rechtbankzaken (Hof wel pleidooi) 4

5 Burgerlijk proces in eerste aanleg Eén schriftelijke basis ronde (geen repliek/dupliek) Mondelinge behandeling staat centraal Snelle eindbeslissing KEI wetgeving wel van toepassing op titel 15 (intellectuele eigendom) 1019a Rv. e.v. 5

6 Burgerlijk proces in eerste aanleg KEI wetgeving niet van toepassing op enkele in het KB te noemen specifieke acties: kortgedingprocedures, wordt ingevoerd bij release 5.0 renvooiprocedures op grond van de artikelen 438, 486 en 642q Rv en 122 Faillissementswet, de schadestaatprocedure op de voet van artikel 613 Rv, de rekenprocedure op de voet van artikel 771 Rv, de verklaringsprocedure van artikel 3:27 BW, en civiele procedures op basis van de Onteigeningswet. 6

7 Route van de digitale procedure

8 Hoofdroute van de procedure Proces inleiding Oproepings bericht Bezorgen Betekenen Verschijnen Verweer Mondelinge behandeling Vonnis 8

9 Hoofdroute van de procedure Uploaden procesinleiding in mijn rechtspraak 30-c Rv Binnen 2 weken na de dag van indiening procesinleiding, het oproepingsbericht met procesinleiding door eiser bezorgen of betekenen aan verweerder 112 lid 1 Rv Termijn om te verschijnen bij vorderingen art.30a lid 3 sub c: (dag vermelden waarop ten laatste de verweerder kan verschijnen) tenminste 4 weken en uiterlijk 6 maanden na indiening procesinleiding, (112 Rv) bij toepassing 113 Rv tenminste 2 weken en uiterlijk 6 maanden na de dag van betekening van de procesinleiding aan verweerder 9

10 Hoofdroute van de procedure + Risico vormvrije oproeping Verschijnt verweerder niet op de laatste dag waarop hij diende te verschijnen en is de vormvrije overhandiging van het oproepingsbericht gebruikt, dan dient binnen 2 weken na die laatste dag het oproepingsbericht betekend te worden bij exploot, de termijn om te verschijnen wordt verlengd met 4 weken. *wanneer opdracht aan gerechtsdeurwaarder? (Gevolg veel laatste dag exploten!) Blijft oproeping bij exploot uit, dan volgt niet ontvankelijkheid. 10

11 Hoofdroute van de procedure Uiterste dag van Verschijning: a. min. 2 weken en max 6 mnd na de dag van betekening procesinleiding (bij toepassing 113Rv), of b. min. 4 weken en max 6 mnd gerekend vanaf indiening procesinleiding 30a-3-c (bij toepassing 112-1Rv), of c. uiterlijk 4 weken na de (aanvankelijk) uiterste dag om te verschijnen, immers verlenging met 4 weken(111-2-c Rv) na de vormvrije bezorging oproepingsbericht en gevolgd door betekening daarvan op grond van Rv Verweerschrift: 4 wk om verweerschrift in te dienen bij kantonzaken* 6 wk om verweerschrift in te dienen bij rechtbank, civiel* * na moment van verschijnen in de procedure 111 lid 2 sub c Rv. Juncto 114 Rv. 11

12 Hoofdroute van de procedure Iedere verweerder een afzonderlijk oproepingsbericht, dus ook afzonderlijke exploten Voor iedere verweerder één apart oproepingsbericht en dus ook één aparte betekening van het oproepingsbericht bij zowel 112Rv als 113 Rv. Bijv.: 3 verweerders, dan ook 3 setjes PDF-a naar opdrachtgever om te uploaden. De code voor elke verweerder wordt ook afzonderlijk uitgegeven door de Rechtspraak. Voor de betekeningen ex 113 Rv worden die via Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders aan de deurwaarders verstrekt. De code dient in het exploot te worden opgenomen. Het advies is om geen voorraad code s aan te vragen. (Via Portal SNG of via system-to-system-koppeling kantoor applicatie) 12

13 Hoofdroute van de procedure Mondelinge behandeling 30J Rv: Rechter bepaalt zo spoedig mogelijk na verschijning conform 114Rv dag en uur van de mondelinge behandeling. Met inachtneming van de dag waarop verweerder op zijn laatst het verweerschrift kan indienen bedraagt de termijn tussen de uitnodiging aan partijen en de mondelinge behandeling tenminste 3 weken, tenzij sprake is van een kort geding. Indienen stukken 10 dagen voor mondelinge behandeling Zie ook: 30j lid 6 Rv Afzien van mondelinge behandeling Let op: Geen Pleidooi meer in Rechtbankzaken, bij mondelinge behandeling betrekken. 13

14 Hoofdroute van de procedure Vonnis art. 30q Rv. Vonnis 4 weken na mondelinge behandeling in kantonzaken Vonnis 6 weken na mondelinge behandeling Rechtbank Civiel. Tenzij mondeling uitspraak is gedaan 14

15 Betekening van het oproepingsbericht

16 3 varianten van oproepen bij exploot 112 lid 1 Rv direct na indiening van de procesinleiding (verzoekschrift) het oproepingsbericht bij exploot betekenen 112 lid 2 na vormvrije bezorging oproepingsbericht indien wederpartij niet verschijnt (eerst zelf gedaan, vervolgens bij exploot) 113 Rv betekening oproepingsbericht met procesinleiding (verzoekschrift), waarna indiening van de oproepingsbericht en procesinleiding en exploot plaatsvindt. Bij exploot ex art. 112 Rv en 113 Rv is BRP/KvK verplicht. DBR-bevraging eveneens verplicht art. 4-1A, reglement DBR 16

17 30a-lid 3 Rv Vereisten procesinleiding (namen van partijen etc) (zie oud 111Rv dagv. Vereisten) 3. De procesinleiding vermeldt ten minste: zie wettekst onder a t/m h Vereisten aan de ons vertrouwde dagvaarding 111 Rv oud zijn voor de vorderingszaken verdeeld over: 30a-lid 3 onder a t/m h Rv nieuw voor de procesinleiding (taak advocaat) 111-lid 2Rv nieuw voor het oproepingsbericht (taak griffier), bij 113 Rv opgenomen in het verplichte model (taak deurwaarder) 17

18 30a-lid 3-c Vereisten procesinleiding (uiterste datum verschijnen + vordering en gronden) 3. De procesinleiding vermeldt ten minste: c. de dag waarop in de vorderingsprocedure de verweerder ten laatste als verweerder kan verschijnen, welke dag ligt ten minste vier weken en uiterlijk zes maanden na de dag van indiening van de procesinleiding bij de rechter, dan wel in geval van toepassing van artikel 113, ten minste twee weken en uiterlijk zes maanden na de dag van betekening van de procesinleiding bij de verweerder, d. de vordering of het verzoek en de gronden daarvan, Afstemmen met de opdrachtgever 18

19 30c Feitelijke indiening procesinleiding en 30d Rv aanhangigheid 125 Rv 30c-1. De eiser of verzoeker dient de procesinleiding langs elektronische weg in bij de rechter. Partijen dienen gedurende de procedure ook overige stukken langs elektronische weg in, tenzij de rechter anders bepaalt. Anderen dan partijen, die bij de procedure worden betrokken, dienen stukken langs elektronische weg in, tenzij de wet of de rechter anders bepaalt. 30d-1. Als tijdstip waarop een bericht door de rechter langs elektronische weg is ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht het digitale systeem voor gegevensverwerking van de gerechten heeft bereikt. Na elke indiening langs elektronische weg ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging in het digitale systeem voor gegevensverwerking. 19

20 111 Rv Het oproepingsbericht + inhoud Artikel 111 (wijze van verschijning) 1. De griffier stuurt de eiser een oproepingsbericht na ontvangst van de procesinleiding. 2. In het oproepingsbericht neemt de griffier de inhoud en de datum van indiening van de procesinleiding op en vermeldt hij ten minste: a. in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen: de wijze waarop de verweerder in de procedure moet verschijnen, te weten in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde en de wijze waarop en de termijn waarbinnen de verweerder zich kan verweren, zoals bepaald in de artikelen 30i, tweede lid, en 82; b. in zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen: de wijze waarop de verweerder in de procedure moet verschijnen, te weten vertegenwoordigd door een advocaat; (strikt formeel geldt lid a niet voor rechtbank civiel, maar wordt de termijn van sub a wel vereist in de verplicht te gebruiken modellen) 20

21 111 Rv Drie smaken bij griffierecht Alleen bij de 113 Rv. betekening heeft de Gerechtsdeurwaarder te maken met de griffierechtbepalingen ten opzichte van verweerder, anders zijn die al opgenomen in het oproepingsbericht van de griffier. A. In persoon of bij gemachtigde GEEN griffierecht voor verweerder B. Niet in persoon (verplichte vertegenwoordiging door advocaat), schakel naar griffierecht aanzegging, verweerder is griffierecht verschuldigd. C. Kort Geding, verweerder die in kort geding in persoon verschijnt is griffierecht verschuldigd. Griffierecht voor eiser bij intrekking 2/3 terug + plafond ( 250,00 nat.pers./ 500,00 rechtspersonen) mits verweerder niet is verschenen. Altijd controleren bij betaling voor laatste verschijndatum. (Nota van wijziging ) 21

22 112-1 Rv Vormvrije bezorging of betekening van, het oproepingsbericht Artikel (keuze na indiening procesinleiding vormvrij of betekening) 1. Het oproepingsbericht als bedoeld in artikel 111 wordt bij de verweerder bij exploot betekend of door eiser op andere wijze bezorgd, binnen twee weken na de dag van indiening van de procesinleiding, tenzij de wet anders bepaalt. Het exploot van betekening van het oproepingsbericht wordt door de eiser ingediend uiterlijk op de dag, voorafgaande aan de dag waarop de verweerder ten laatste kan verschijnen, tenzij verweerder eerder is verschenen. Geen ambtshandeling Geen BRP-bevoegdheid 22

23 112-1 Rv Uiterlijke upload exploot 27e-dag?? Artikel (keuze na indiening procesinleiding vormvrij of betekening) 1. Het oproepingsbericht als bedoeld in artikel 111 wordt bij de verweerder bij exploot betekend of door eiser op andere wijze bezorgd, binnen twee weken na de dag van indiening van de procesinleiding, tenzij de wet anders bepaalt. Het exploot van betekening van het oproepingsbericht wordt door de eiser ingediend uiterlijk op de dag, voorafgaande aan de dag waarop de verweerder ten laatste kan verschijnen, tenzij verweerder eerder is verschenen. (ofwel één dag eerder als de laatst vermelde dag in het oproepingsbericht) 23

24 112-1 Rv Uiterlijke upload exploot 27e-dag na procesinleiding?? Artikel (indiening betekening) Kale betekening: setje in PDF-A naar adv/gem. 1. exploot van betekening 2. oproepingsbericht+procesinleiding Gdw-wet kent alleen het fysieke stuk als authentieke akte Origineel altijd aan opdrachtgever toesturen!! De upload door advocaat/gemachtigde: Moet dus door procesadvocaat of gemachtigde worden geüpload uiterlijk de dag voorafgaand aan de laatste dag waarop verweerder uiterlijk kan verschijnen conform 30a lid 3 sub c, ofwel één dag eerder als genoemd in het betekende oproepingsbericht met procesinleiding. Tenzij verweerder eerder is verschenen, dan zo spoedig mogelijk uploaden = alleen van belang voor de liquidatie van de kosten, niet voor de ontvankelijkheid 24

25 112-2 Rv Niet verschijning na Vormvrije bezorging van het oproepingsbericht Artikel Heeft de eiser het oproepingsbericht bezorgd op andere wijze, bedoeld in het eerste lid, en verschijnt de verweerder niet uiterlijk op de laatste dag waarop hij diende te verschijnen, dan kan eiser binnen twee weken na de dag waarop verweerder uiterlijk diende te verschijnen, het oproepingsbericht doen betekenen bij de verweerder. De termijn om te verschijnen als bedoeld in artikel 30a, derde lid, onder c, wordt in dat geval verlengd met vier weken na de laatste dag waarop de verweerder diende te verschijnen, bedoeld in de eerste volzin. 25

26 vier weken Verkeerde datum in demo 26

27 112-2 en 3 Rv Niet ontvankelijkheid na Vormvrije bezorging zonder betekening oproepingsbericht Artikel Indien eiser de oproeping bij exploot als bedoeld in het tweede lid achterwege laat, wordt hij niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering. Kale betekening: setje in PDF-A naar adv/gem. 1. exploot van betekening 2. Oproepingsbericht + procesinleiding De upload ex art door advocaat/gemachtigde: Moet dus door procesadvocaat of gemachtigde worden geüpload uiterlijk de dag voorafgaand aan de laatste dag waarop verweerder uiterlijk kan verschijnen conform 30a lid 3 sub c verlengd met 4 weken, ofwel één dag eerder als genoemd in het ex Rv betekende oproepingsbericht met procesinleiding. 27

28 112-5 Rv Verbetering procesinleiding en oproepingsbericht bij niet verschijning na vormvrije bezorging oproepingsbericht 5. Indien het tweede lid van toepassing is, kunnen het oproepingsbericht en de procesinleiding door de deurwaarder worden verbeterd of aangevuld, met uitzondering van wijziging van eis. In dat geval vervangen dit gewijzigde oproepingsbericht en deze gewijzigde procesinleiding het eerdere oproepingsbericht onderscheidenlijk de eerdere procesinleiding. De termijn om te verschijnen als bedoeld in de laatste volzin van het tweede lid, wordt in het oproepingsbericht gewijzigd. 28

29 112-5 Rv Verbetering procesinleiding en oproepingsbericht bij niet verschijning na vormvrije bezorging oproepingsbericht Verbetering door gerechtsdeurwaarder met renvooi(en) in procesinleiding en oproepingsbericht! De termijn om te verschijnen (plus 4 weken) als bedoeld in de laatste volzin van het tweede lid, wordt in het oproepingsbericht gewijzigd. Vermeld de uiterste dag om te verschijnen! Rechtbank moet kunnen zien wat door de gerechtsdeurwaarder is verbeterd. (Ook bij de Rv toepassen toezegging Minister V&J, Nota naar aanleiding van verslag 1e kamer 22 juni 2016) Hoge raad wil geen renvooien zien maar verbeteringen d.m.v. aanzeggingen in het exploot. 29

30 113 Rv Directe betekening door Gdw oproepingsbericht met procesinleiding De voordelen van Artikel 113 Rv.: 1. Regie over de voortgang van de procedure, eiser is niet afhankelijk van het wel of niet verschijnen van verweerder. De zaak kan dienen. 2. Geen verspilling van griffierecht en andere vergeefse kosten door: a. Controle Basisregistratie Personen (BRP) b. Bevraging VISH (Verwijs Index Schuld Hulpverlening) c. Controle Digitaal Beslag Register (DBR) d. Beoordeling ter plaatse van juistheid adres en verhaalssituatie 3. Kosten exploot deurwaarder worden geliquideerd in proceskosten (MvT) 30

31 113 Rv Directe betekening oproepingsbericht met procesinleiding Artikel In afwijking van artikel 112 kan de eiser een oproepingsbericht bij exploot laten betekenen alvorens hij de procesinleiding indient. 2. De deurwaarder stelt het oproepingsbericht op overeenkomstig artikel 30a, derde lid, en artikel 111, tweede lid, onder a tot en met h, en neemt de inhoud van de procesinleiding op in het oproepingsbericht. 3. Na betekening van het oproepingsbericht dient eiser onverwijld het exploot van betekening, het oproepingsbericht en de procesinleiding in. Oproepingsbericht en procesinleiding Door GDW niet voor afschrift tekenen! 5 werkdagen Procesreglement Rechtbank 31

32 113 Rv niet altijd mogelijk of beter Artikel 113 niet van toepassing bij Hoger Beroep (m.u.v. verzet i.v.m. een bij verstek gewezen arrest). Artikel 113 niet van toepassing bij cassatie ADVIES niet gebruiken bij fatale of vervaltermijnen termijnen (bijv. eis in de hoofdzaak na conservatoir beslag, dan 112 Rv gebruiken, door het uploaden van de procesinleiding is de zaak eerst aanhangig. Wil de advocaat kost wat kost de weg van 113 Rv bewandelen indien sprake is van een fatale of vervaltermijn vraag het mobiele telefoonnummer en ook persoonlijke adres om hem ook s-avonds te kunnen bereiken bij eventuele problemen die zich kunnen openbaren bij het betekenen, zodat de advocaat desnoods s-avonds vóór uur nog kan uploaden. (Aansprakelijkheid uitsluiten indien opdrachtgever toch de weg van 113 Rv wenst te volgen, ivm het niet tijdig beschikbaar hebben voor en het kunnen uploaden door opdrachtgever van de setje in PDF-a) 32

33 113 Rv en het geïntegreerde model Aansluitpunt Advocatuur werkt op basis van 113 Rv. HOERA!!! Rechtspraak is na 2 jaar om en stemt in met geïntegreerd model van exploot betekening oproepingsbericht procesinleiding ineen voor 113 Rv, ofwel de dagvaarding is terug in een modern jasje als betekening oproepingsbericht met procesinleiding. Modellen worden deze maand vrij gegeven. Aansluitpunt (System-tot-systemkoppeling advocatuur) wordt vanaf 15 mei 2017 opengesteld voor de vrijwillige fase) 33

34 113 Rv en de toepassing in de praktijk Aansluitpunt Advocatuur werkt op basis van 113 Rv. 1. Modellen van de rechtspraak zijn dwingend voorgeschreven bij 113 Rv, beschikbaar zijn: a. 1 eiser 1 verweerder, b. 2 eisers 1 verweerder c. 1 eiser 2 verweerders. d. Verzet met en zonder tegenvordering Gerechtsdeurwaarder werkt in het door de advocaat toegezonden model van de gecombineerde betekening oproepingsbericht met procesinleiding. (cfm huidige dagv.) 2. De verschijntermijn (dag noemen) waarop verweerder uiterlijk in de procedure kan verschijnen(113-2 Rv juncto 30a-3 Rv). Dus moet bij het klaarmaken van het exploot bekend zijn op welke dag de deurwaarder het exploot zal betekenen. Verschijndag tenminste twee weken en maximaal 6 mnd na betekening 113Rv. Planning!! (vanaf ) 34

35 114 Rv Verschijning in de procedure Artikel 114 Een verweerder geldt als in de procedure verschenen: a. in zaken voor de kantonrechter, indien hij binnen de door de eiser gestelde termijn, bedoeld in de artikelen 30a, derde lid, onder c, 115 en 116, de griffie schriftelijk bericht dat hij in de procedure betrokken wenst te worden of zijn verweerschrift indient, b. in zaken voor de voorzieningenrechter, indien hij verschijnt op de mondelinge behandeling, c. in alle overige zaken, indien hij binnen de door de eiser gestelde termijn, bedoeld in de artikelen 30a, derde lid, onder c, 115 en 116, advocaat stelt, 35

36 115-1 Rv Verweerder binnen de EU Artikel 115 (= een zwevende termijn, datum uitreiking in buitenland is onbekend) 1. Indien de verweerder een bekende woonplaats of een bekend werkelijk verblijf buiten Nederland heeft in een Staat waar de in artikel 56, eerste lid, bedoelde verordening van toepassing is, is de termijn om te verschijnen minimaal vier weken en maximaal zes maanden. In afwijking van artikel 30a, derde lid, onder c, vangt de termijn van verschijning aan op de dag na die waarop het oproepingsbericht aan de verweerder is betekend of aan hem is kennisgegeven op een wijze overeenkomstig de voormelde verordening en wordt de termijn van verschijning in de procesinleiding opgenomen in plaats van de dag van verschijning. De eiser dient het bewijs van betekening of van kennisgeving aan de verweerder onverwijld in, zodra hij hierover beschikt. 36

37 115-2 Rv Verweerder met bekend adres binnen een andere staat dan de EU Artikel Indien de verweerder een bekende woonplaats of een bekend werkelijk verblijf buiten Nederland heeft in een Staat die partij is bij het op 15 november 1965 te s-gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken (Trb. 1966, 91) of indien de verweerder noch in Nederland, noch in een Staat als bedoeld in het eerste lid of in een Staat als bedoeld in voormeld Verdrag, maar in een andere staat een bekende woonplaats of een bekend werkelijk verblijf heeft, 37

38 (Vervolg) Rv Verweerder met bekend adres binnen een andere staat dan de EU Artikel is de termijn om te verschijnen in afwijking van artikel 30a, derde lid, onder c, minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden. Deze termijn vangt aan na de dag van indiening van de procesinleiding bij de rechter, dan wel in geval van toepassing van artikel 113, na de dag van betekening aan het parket van de ambtenaar van het openbaar ministerie, onderscheidenlijk de procureurgeneraal, bedoeld in artikel 54, tweede lid en vierde lid. De eiser dient het bewijs van betekening of van kennisgeving aan de verweerder onverwijld in, zodra hij hierover beschikt. (Afwijkende termijn bij betekening aan gekozen woonplaats in NL is komen te vervallen) 38

39 Bij Rv start de termijn na uitreiking in het buitenland (geen probleem meer). Termijn Rv buiten EU advies: neem minimaal 4 maanden. Neem de minimale termijnen van Rv ruim immers ken je niet het moment van uitreiking in het Buitenland, die bepalend voor het verstekverlening, (tijdigheidsvereiste ivm verweer). Is de termijn te kort dan krijg je geen verstek!! Geen termijn reddende bepaling bij 113 Rv. Voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, (113 Rv niet van toepassing bij Hof en HR) hoger beroep en cassatie 112 Rv volgen. Dus eerst procesinleiding uploaden! Maar voor verzet is weg van 143Rv juncto 113 Rv verplicht! (zaak wordt heropend) Samenwerkingsverband opleidingen

40 Welke termijn van verschijning geldt voor verweerder Gedaagde in NL of VOW, bij toepassing : 112 Rv juncto 30a-3-c: termijn tenminste 4 weken en max 6 mnd, na de dag van indiening procesinleiding 113 Rv juncto 30a-3-c: termijn tenminste 2 weken en max 6 mnd, na de dag van betekening van de procesinleiding. Gedaagde in EU, termijn artikel RV (min 4 weken max 6 mnd) Gedaagde in staat Haags Betekeningsverdrag of daar buiten (en buiten EU), termijn artikel Rv (min 3 mnd en max 12 mnd) 40

41 111Rv- 115 Rv Knelpunten Rv. Gerechtsdeurwaarder moet kunnen uitleggen aan verweerder tijdens betekening oproepingsbericht hoe de verweerder kan verschijnen en verweer kan indienen. a. Bij verschijning in persoon kan dat mondeling, maar waar? (Een zoete inval zitting?) Dit moet nog geregeld worden vanaf invoering digitale procedure kanton en kort geding. b. De met 4 weken verlengde termijn van Rv is te kort in combinatie met 115 Rv., wordt hersteld in de veegwet. Observeren/gluren: c. Bij zaken met bijstand advocaat, kan de advocaat voordat hij zich stelt de processtukken lezen (gluren) alvorens te bepalen of hij zich stelt. Dit kan onbeperkt met de verstrekte code totdat iemand zich heeft gesteld. 41

42 42

43 111Rv- 115 Rv Knelpunten 112-1Rv/ 113 Rv Mogelijk is verweerder sneller met stellen/verweer dan de indiening van de betekening (exploot) van het oproepingsbericht. Producties: Fase 1.0 en 2.0 bij betekening oproepingsbericht met procesinleiding, producties niet mee betekenen (zijn digitaal bij gerecht in te zien (gluren). Producties zijn geen onderdeel van de oproeping, wel in betekening van het oproepingsbericht vermelden dat geen producties zijn meebetekend Fase 3.0 producties wel mee betekenen, is noodzakelijk voor verweerder die in persoon procedeert. Hersteloproepings-exploot Rv Een gebrek dat nietigheid met zich meebrengt kan hersteld worden mits uitgebracht voor de dag van verschijning wederpartij. 43

44 111Rv- 115 Rv Knelpunten (kei-gebied) 1. Bij betekening oproepingsbericht + procesinleiding blijkt dat verweerder is verhuisd buiten het KEI-gebied, wel het betekeningsexploot op het nieuwe adres uitbrengen, zaak zal door Rechtbank worden verwezen. 2. Opdracht tot betekenen dagvaarding in het KEI-gebied. Opdrachtgever berichten dat dagvaarding nietig zal zijn en hij een procesinleiding moet uploaden of de weg van 113 Rv moet bewandelen. Als opdrachtgever volhardt in zijn opdracht, dan eerst elke vorm van aansprakelijkheid uitsluiten en opdrachtgever schriftelijk berichten. Voor 112 Rv wordt geen systeemkoppeling gebouwd. Voor 113 Rv wordt System to System koppeling voor deurwaarders gebouwd door SNG en de softwarehuizen en zelfbouwers sluiten daarop aan, vermoedelijk zullen de grote incassobedrijven dat ook gaan doen. Voor 113 Rv bouwt Advocatuur ook System to System koppeling via o.a. Silex 44

45 Oude begrippen die er niet meer zullen zijn na afronding van KEI

46 Wat verdwijnt: De rolzitting Anticipatie exploten Hoger beroep- en cassatiedagvaardingen Geen verlenging eindtermijn van art. 30a lid 3 onder c om te verschijnen, Algemene Termijnenwet niet van toepassing, door het digitaal procederen kunnen termijnen eindigen op een zondag of feestdag 3 maanden termijn bij vertrokken onbekend waarheen, normale termijnen gaan hiervoor gelden 46

47 Wat verdwijnt: De termijn om op korte termijn te kunnen dagvaarden/oproepen bij betekening aan de gekozen woonplaats conform artikel 63 Rv is door een weeffout uit de wet verdwenen. Verweerder kan de zaak niet zelf aanbrengen als eiser dat niet doet. Pleidooi verdwijnt, betrekken bij mondelinge behandeling. Bij kantonzaken kan de rechter afzien van mondelinge behandeling, tenzij partijen aan rechter aangegeven hiervan gebruik te willen maken. 30j-6 Rv. 47

48 1077 Rv juncto Algemene Termijnenwet Artikel Rv. (Algemene slotbepaling) (vanaf tot invoering KB) 2. Voor de toepassing van de Algemene termijnenwet worden de termijnen, gesteld in de artikelen 114 tot en met 116, als termijnen in de zin van artikel 1, tweede lid, van die wet aangemerkt. Artikel Rv. (Algemene slotbepaling) (na invoering KB invoeringswet KEI) 2. Voor de toepassing van de Algemene termijnenwet worden de termijnen, gesteld in de artikelen 30a, lid 3, onder c, 115 en 116, als termijnen in de zin van artikel 1, tweede lid, van die wet aangemerkt. Algemene Termijnenwet Artikel 1 1. Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 2. Het vorige lid geldt niet voor termijnen, bepaald door terugrekening vanaf een tijdstip of een gebeurtenis. 48

49 Conservatoir beslag en verzoek betekening procesinleiding en oproepingsbericht

50 Procesinleiding na conservatoir beslag Advies is om hier bij voorkeur de weg van 112Rv. te volgen en door de advocaat eerst de procesinleiding zelf bij de Rechtbank te laten uploaden om te late aanhangigheid te voorkomen. Daarna betekening oproepingsbericht door de gerechtsdeurwaarder conform Rv. Uitgaande van verlof om eis in hoofdzaak binnen 14 dg. De nieuwe situatie, bijv.: conservatoir beslag onder derden overbetekening conservatoir beslag onder derden procesinleiding door uploaden = aanhangigheid overbetekening procesinleiding aan de derde betekening/ vormvrije verstrekking oproepingsbericht +PI Wanneer wordt procesinleiding bij verweerder feitelijk bekend? In de nieuwe situatie dus later dan bij de 3e. 50

51 De verzetprocedure

52 Verzetprocedure 143Rv-147 Rv Apart oproepingsbericht bij verzet op grond van 143 Rv, betekenen bij exploot overeenkomstig art en Rv Termijn binnen 4 weken na betekening vonnis in persoon of na een daad van bekendheid met het vonnis of de aangevangen executie door verweerder, Termijn is 8 weken indien verweerder bij betekening in persoon of de daad van bekendheid geen bekende woonplaats of verblijfplaats in Nederland heeft maar wel daarbuiten. Exploot van verzet geldt als verweerschrift Griffierechtbepalingen in art. 147 Rv Het exploit van betekening ex art. 143 Rv van het oproepingsbericht uiterlijk de 28e dag betekenen en net zoals bij 113 Rv binnen 5 werkdagen uploaden (bij 4 weken termijn)(eerste Kamer, vergaderjaar , , I) 52

53 Verzetprocedure 146Rv Artikel Op het exploot van verzet zijn artikel 30a, derde lid, onder a, c, e en h, en artikel 111, tweede lid, onder a en b, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat niet vermeld hoeft te worden de wijze waarop de oorspronkelijk eiser verweer kan voeren. Wel vereist bij een tegenvordering vordering. 1. Indien een tegenvordering wordt ingesteld, vermeldt het exploot deze vordering met de gronden daarvan. Artikel 30a, derde lid, onder f en g, is van overeenkomstige toepassing. 53

54 Verzetprocedure 147 Rv (griffierecht) Artikel Door het verzet wordt de instantie heropend. Het geding verloopt als in de vijfde afdeling bepaald, met dien verstande dat het exploot van verzet als verweerschrift geldt. 2. Was het verstek tegen de oorspronkelijk verweerder verleend wegens het niet tijdig voldoen van het door hem verschuldigde griffierecht, dan zorgt de oorspronkelijk verweerder dat het verschuldigde griffierecht is voldaan binnen de daarvoor door de rechter gestelde termijn. Is het verschuldigde griffierecht, bedoeld in de eerste zin, niet alsnog tijdig voldaan, dan bekrachtigt de rechter het verstekvonnis. 54

55 Verzetprocedure 147 Rv Artikel 147(vervolg) 3. Was het verstek tegen de oorspronkelijk verweerder verleend wegens het niet verschijnen in het geding, dan houdt de rechter de zaak aan zolang de verweerder het verschuldigde griffierecht niet heeft voldaan en de termijn genoemd in artikel 3, derde lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken nog loopt. De tweede zin van het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 4. Artikel 127a, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 55

56 LET OP: Welk regime is van toepassing? We houden de verzetdagvaarding nog in ere! Overgangsbepaling Wet van 13 juli 2016 (staatsblad 288) : 56

57 Cassatie

58 Procesinleiding Cassatie 111Rv- 112Rv Hoge Raad trekt eigen plan: Oproepingsbericht Hoge Raad gaat er anders uitzien en wel op grond van 111Rv-2-b, met nummer van de cassatiezaak. De termijn om te verschijnen behoeft niet in het oproepingsbericht te worden vermeld, die staat op grond van 30a-3-c Rv in de procesinleiding. Hoge Raad is niet gebonden aan 111Rv-2-a (in persoon zaken) 58

59 Procesinleiding Cassatie 111Rv- 112Rv Geen 113 Rv Betekening oproepingsexploot conform 112 Rv: Blote ofwel kale betekening van Procesinleiding met oproepingsbericht volstaat, alleen formaliteiten van art 45 Rv gelden voor Gdw. Hele setje inscannen, als PDF-A, en toezenden aan cassatieadvocaat. Geen verzet bij cassatie arrest. Artikel 425 Rv is overbodig geworden zie MvT bij 34138, Onderdeel JJJ (artikel 425). 59

60 Procesinleiding Cassatie Artikel 418a Voor zover uit deze titel niet anders voortvloeit, zijn van de tweede titel de artikelen, de artikelen 111, 112, 114 tot en met 122, artikel 125, de zevende tot en met de negende afdeling, alsmede de elfde tot en met de dertiende afdeling van overeenkomstige toepassing. Artikel 113 Rv (betekening oproepingsbericht met procesinleiding vooraf door gerechtsdeurwaarder is dus net zo als bij Hoger Beroep niet van toepassing.) Dus 112 Rv is wel van toepassing wat betreft betekening oproepingsbericht en vormvrije bezorging, alsmede betekening na niet verschijnen op vormvrije oproeping. 60

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI?

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI? KEI GOED.. U heeft vast al gehoord van KEI. KEI staat voor: Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak en heeft betrekking op het digitaal procederen. Digitaal procederen zal verplicht worden in civiele en bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Hieronder leest u hoe de nieuwe procedure eruitziet en welke terminologie daarbij hoort. Daarnaast kunt u gebruikmaken van:

Hieronder leest u hoe de nieuwe procedure eruitziet en welke terminologie daarbij hoort. Daarnaast kunt u gebruikmaken van: Informatie voor advocaten die meedoen aan de pre-pilot vrijwillig digitaal procederen Civiel 1.0 De nieuwe civiele vorderingsprocedure De komende tijd gaat u ervaring opdoen met de nieuwe civiele procedure,

Nadere informatie

VAAN Onder professoren

VAAN Onder professoren VAAN Onder professoren Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo 5 oktober 2017 Agenda Tweeluik 1. Kwaliteit en Innovatie (KEI) in theorie en (naaste) praktijk 2. Capita bijzonder procesrecht ontslagzaken 1.

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Prof. mr. Margreet Ahsmann Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel vorderingen als verzoeken

Nadere informatie

Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid?

Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid? Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid? Door: prof. mr. Toon van Mierlo en prof. mr. Constant van Nispen Redacteuren Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering Welkom Deel 1:

Nadere informatie

In artikel I, onderdeel EEE, wordt In de artikelen vervangen door: In artikel.

In artikel I, onderdeel EEE, wordt In de artikelen vervangen door: In artikel. 34 212 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Aanleiding voor het DBR: Noblesse Oblige 2009. Paritas Passé 2012. Jan de Swart

Aanleiding voor het DBR: Noblesse Oblige 2009. Paritas Passé 2012. Jan de Swart Incasso- en deurwaarderssymposium 19 november 2014 Jan de Swart - Digitaal beslagregister - Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) ADVISEREN DETACHEREN OPLEIDEN Aanleiding voor het DBR: Noblesse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Explootboekje. Zuyd Gerechtsdeurwaarders

Explootboekje. Zuyd Gerechtsdeurwaarders Explootboekje Zuyd Gerechtsdeurwaarders 2 E x p l o o t b o e k j e EXPLOOT ex ploot /ɛksplot/ zelfstandig naamwoord het exploten 1482 uitvoering, aanzegging van een dagvaarding < Frans exploit 1 aanzegging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 38 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van Besluit van 13 juli 2016 houdende aanpassing van het Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Procederen voor de Kantonrechter

Procederen voor de Kantonrechter Procederen voor de Kantonrechter Versie.1 november 01 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom een rechtszaak Dagvaarding Betekening 5 Rolzitting 6 Conclusies 7 Bijzondere zittingen 8 Vonnis 9 Betekening en Bevel

Nadere informatie

< Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: <zaaknummer> > < Dossiernummer advocaat: <dossiernummer> > < Inzake: < > >

< Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: <zaaknummer> > < Dossiernummer advocaat: <dossiernummer> > < Inzake: < > > Model Rechtspraak 24082017 Oproepingsbericht civiele vorderingsprocedure artikel 115 lid 1 Rv BetVo-II 1 eiser, 1 verweerder < Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: > < Dossiernummer advocaat:

Nadere informatie

Webinar digitaal procederen in civiele zaken. Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak

Webinar digitaal procederen in civiele zaken. Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak Webinar digitaal procederen in civiele zaken Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak Presentatoren Selinde Bokx-Boom senior rechter Rechtbank Gelderland, portefeuillehouder civiel KEI Huan Tan

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN. gewijzigde artikelen. in het. ten gevolge van de invoering van de

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN. gewijzigde artikelen. in het. ten gevolge van de invoering van de gewijzigde artikelen in het WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ten gevolge van de invoering van de WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN per 1 januari 2011 Brehler Alkema Vloet Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Oproep voor een rechtszaak

Oproep voor een rechtszaak Model Rechtspraak 29062017 Oproepingsbericht civiele vorderingsprocedure artikel 113 Rv Versie 4 meer eisers, meer verweerders < Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: > < Dossiernummer advocaat:

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen

Memorie van Toelichting. Algemeen Memorie van Toelichting Algemeen Op 12 december 2008 is de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna ook EBB-verordening) van toepassing geworden. De

Nadere informatie

Oproep voor een rechtszaak

Oproep voor een rechtszaak Model Rechtspraak 29062017 Oproepingsbericht civiele vorderingsprocedure artikel 113 Rv Versie 3 meer eisers, 1 verweerder < Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: > < Dossiernummer advocaat:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 288 Wet 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 16 Besluit van 25 januari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot

Nadere informatie

Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken)

Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) 31 758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) Nota van wijziging Het stel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4, tweede lid,

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel J, komt te luiden: Artikel 22 komt te luiden: Artikel 22

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel J, komt te luiden: Artikel 22 komt te luiden: Artikel 22 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht Nr Nota van wijziging Het voorstel

Nadere informatie

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TENEINDE DE AFWIKKELING VAN MASSASCHADE IN EEN COLLECTIEVE ACTIE MOGELIJK TE MAKEN VOORONTWERP

Nadere informatie

Het burgerlijk procesrecht na KEI

Het burgerlijk procesrecht na KEI Het burgerlijk procesrecht na KEI Karlijn Teuben 10 december 2015 Programma Algemene achtergronden wetsvoorstellen Stand van zaken wetgevingstraject Digitaal procederen Wijzigingen burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e),

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e), Hoofdstuk 5 Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht DEEL A 2016 2017 Voorwoord Beste student(e), Bij dezen ook het ontbrekende hoofdstuk 5 van het boek Compendium, dat voorgeschreven is in week 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 069 Uitvoering van verordening (EG) Nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale

Nadere informatie

Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad

Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht Artikel I. Wijziging van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39486 28 juli 2016 Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI Considerans Bijgaand treft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

Involon Incasso & deurwaarderssymposium. 29 juni John Wisseborn

Involon Incasso & deurwaarderssymposium. 29 juni John Wisseborn Involon Incasso & deurwaarderssymposium 29 juni 2016 John Wisseborn Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders KEI (kwaliteit en innovatie rechtspraak) Kwaliteit en innovatie rechtspraak Uitvloeisel uit regeerakkoord

Nadere informatie

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel Procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman Samengesteld

Nadere informatie

WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2

WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2 DIGITAAL PROCEDEREN BETTER SAFE WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2 WETGEVER: VERANDERINGEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 108 Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel

Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel A. Betekening en dagvaardingstermijn Bevat het exploot van dagvaarding de datum van betekening? (art. 45 lid 2 sub a Rv.) bij reguliere dagvaardingstermijn

Nadere informatie

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder.

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder. Variant 2: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning. Bemiddelaar brengt courtage/kosten in rekening bij verhuurder en bij huurder. De kandidaat-huurder heeft op een

Nadere informatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (7) ' 000 111111111111111111111111111111 (.0 1-.^1 21:a. Aan de Minister van Veiligheid en Justitie De heer mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Cr) LA) Den Haag, 27 juni 2014 Dossiernummer:

Nadere informatie

Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen

Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie Zevende titel. Hoger beroep in vorderingsprocedures

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222 Vonnis van in de zaak van [Eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. M.A. Koot, tegen [Gedaagde],

Nadere informatie

Datum 26 juni 2014 Kenmerk Pagina 1 van 5

Datum 26 juni 2014 Kenmerk Pagina 1 van 5 Aan de advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Aan advocaten die voor 1 juli 2014 een lopende civiele zaak in cassatie aanhangig hebben gemaakt Datum 26 juni 2014 Kenmerk Pagina 1 van 5 Betreft: civiele

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken. 28 december 2012

STAATSCOURANT. Nr Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken. 28 december 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26609 28 december 2012 Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken Considerans Voor u ligt het Procesreglement

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4211 31 maart 2011 Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton 21 juni 2010 Considerans Voor u ligt het Procesreglement

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI. KEI-augustus 2016

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI. KEI-augustus 2016 Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI KEI-augustus 2016 Inhoud Considerans... 9 a. Algemeen deel...12 1. Algemene bepalingen...12 1.1 Toepasselijkheid...12 1.2 Begripsbepalingen...12

Nadere informatie

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep in cassatie in door bij de Hoge Raad een beroepschrift

Nadere informatie

Vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 26 januari 2017

Vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 26 januari 2017 PROCESREGLEMENT HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 26 januari 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Paragraaf 1.1 Inwendige

Nadere informatie

x x Gecombineerd verzoekschrift leidt tot onduidelijkheid. x x Genoemde terminologie verzoekschrift houdende een verzoek en x

x x Gecombineerd verzoekschrift leidt tot onduidelijkheid. x x Genoemde terminologie verzoekschrift houdende een verzoek en x Wetgevingsadvisering wijziging Rv en Awb Orde RvdR NVvR BASISPROCEDURE Voorstander afschaffing dagvaarding, maar vorderingen en verzoeken naast elkaar laten bestaan, zorgt niet voor vereenvoudiging. Wenselijk

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement van de Geschillencommissie oogo-jeugdplan zoals bedoeld in het Model Procedure oogo-jeugdplan Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Nadere informatie

Procesreglement. kort gedingen. rechtbanken, kantonzaken

Procesreglement. kort gedingen. rechtbanken, kantonzaken Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken 110401 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Strekking reglement 6 1.2 Definities 6 1.3 Indiening van berichten

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

samenvatting van de voor de dagvaarding relevante wijzigingen

samenvatting van de voor de dagvaarding relevante wijzigingen Gevolgen Wet Herindeling Gerechtelijke kaart Door mr. J.H. Rutten I. Inleiding De Wet Herindeling Gerechtelijke Kaart (Wet HGK) heeft niet uitsluitend een nieuwe indeling van de arrondissementen en ressorten

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar.

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar. Variant 3: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar. De kandidaat-huurder heeft op een website van de makelaar/bemiddelaar

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK Het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk heeft, Gelet op artikel 14 van de Statuten van de Stichting Beter Leven keurmerk,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:10543

ECLI:NL:RBNHO:2015:10543 ECLI:NL:RBNHO:2015:10543 Instantie Datum uitspraak 10-09-2015 Datum publicatie 02-12-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4056888 \ CV EXPL 15-3511 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI. KEI-september 2017

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI. KEI-september 2017 Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI KEI-september 2017 Inhoud Considerans... 9 A. Algemeen deel...12 1. Algemene bepalingen...12 1.1 Toepasselijkheid...12 1.2 Begripsbepalingen...13

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot aanpassing van wetgeving in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging

Nadere informatie

In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004.

In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004. Procesreglement alimentatieprocedure In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004. 1. Algemeen 1.1. Van alle berichten aan de rechtbank dient tegelijkertijd een

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

3 Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Reparatiewet Wgbz?

3 Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Reparatiewet Wgbz? Toelichting op de modellen voor aanzeggingen in verband met de heffing van griffierecht na inwerkingtreding van de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken (Reparatiewet Wgbz) 1 Inleiding De gedaagde

Nadere informatie

Checklist dagvaarding in rolzaken sector kanton

Checklist dagvaarding in rolzaken sector kanton Checklist dagvaarding in rolzaken sector kanton A. Betekening en dagvaardingstermijn Bevat het exploot van dagvaarding de datum van betekening? (art. 45 lid 2 sub a bij reguliere dagvaardingstermijn (art.

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI

WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI Publicatie Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Aflevering 146 afl. 7065 Paginanummers

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 40 Wet van 22 januari 2014 tot wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10677 4 juni 2012 Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden 28 maart 2012 Reikwijdte

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012. Rapportnummer: 2012/058

Rapport. Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012. Rapportnummer: 2012/058 Rapport Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012 Rapportnummer: 2012/058 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam haar binnen

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Modernisering van de rechtspraak

Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Wilfried Derksen 1 Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 7 september 2004 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met zaaknummer 28.2003 van: [ ], wonende te [ ],

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 509 Beschikking van de Minister van Justitie van 14 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Overgangswet nieuw Burgerlijk

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1

Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1 UIT DE PRAKTIJK Mr. J.P. Eckoldt * Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1 Onenigheden in het internationale handelsverkeer leiden regelmatig tot grensoverschrijdende

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak De minister van Justitie Mr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 GH Den Haag Datum: 3 mei 2010 Ons kenmerk: B2.1.10/1793/RO Uw kenmerk: 5645121/10/6 Onderwerp:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26611 28 december 2012 Procesreglement Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) rechtbanken,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53 18 maart 2009 Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken Considerans Voor u ligt het Procesreglement

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017

REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017 REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017 A. Onderscheid trajecten Flanderijn Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt onderscheid gemaakt tussen vier trajecten van dienstverlening:

Nadere informatie