Kort Geding. Pieterjan Vonk. 28 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kort Geding. Pieterjan Vonk. 28 mei 2015"

Transcriptie

1 Kort Geding Pieterjan Vonk 28 mei 2015

2 I Inleiding II Voortraject III ZittinAg IV Uitspraak Kort Geding

3 I. Inleiding Belangrijke verschillen KG en bodemprocedure

4 I. Inleiding Alternatief voor (trage) bodemprocedure Informele procesvoering Gericht op verkrijgen van onmiddellijke voorziening Zowel mogelijk bij rechtbank als kanton

5 I. Inleiding Waar liggen de grenzen? Binnen welke kaders moet de KG-rechter blijven?

6 I. Inleiding Regels dagvaardingsprocedure zijn ook op het KG van toepassing (Parl. Gesch. Herz. Rv, p. 77), dus ook: Waarheidsplicht (art. 21 Rv) Substantiëringplicht (art , 1 e volzin Rv), en Bewijsaandraagplicht (art , 2 e volzin Rv)

7 I. Inleiding Veel voorkomende voorzieningen: Opheffing conservatoire en executoriale beslagen (art. 705,1 Rv) Executiegeschillen (art. 438, 2 Rv) Veroordelingen tot betaling van een geldsom Voorlopige voorzieningen in de sfeer van het personen- en familierecht Voorlopige voorzieningen m.b.t. rechtspersonen Voorlopige voorzieningen op privaatrechtelijk gebied

8 I. Inleiding Andere mogelijkheden om snel een (rechterlijke) beslissing te krijgen: Arbitraal kort geding (art Rv) Voorlopige voorziening in het kader van een bodemprocedure (art. 223 Rv) Voorlopige voorzieningen (art. 2:349a, lid 2 BW)

9 I. Inleiding Arbitraal kort geding (1051 Rv) Voordelen: Snel en informeel Soms specifieke deskundigheid bij geschilbeslechters Nadelen: Geschilbeslechters moeten door partij(en) worden betaald Bindend advies kan niet van exequatur worden voorzien Geen hoger beroep (tenzij art Rv)

10 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Karakter: KG binnen bodemprocedure Ordemaatregel: bevel/verbod handeling Bindt rechter niet bij beslissing in hoofdzaak Beperkte werkingsduur: totdat uitspraak is gedaan in hoofdzaak (verliest werking bij einduitspraak) Hoger beroep mogelijk (art Rv)

11 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Is een provisionele vordering die wordt gedaan in het kader van een bodemprocedure Samenhang tussen hetgeen bij voorlopige voorziening wordt gevorderd en het gevorderde in de hoofdzaak Eiser in het incident moet voldoende spoedeisend belang hebben bij zijn vordering in de zin dat van hem niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemzaak afwacht

12 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Voorschot op geldsom in de hoofdzaak Vordering tot opheffing conservatoir beslag Andere maatregelen ter bewaring van recht Maar niet (net zoals in KG): declaratoire of constitutieve uitspraak

13 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Kan (a) in een voorlopige voorziening het overleggen van stukken en bescheiden van wederpartij worden gevorderd en (b) is appèl mogelijk?

14 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Kan (a) in een voorlopige voorziening het overleggen van stukken en bescheiden van wederpartij worden gevorderd en (b) is appèl mogelijk? Afwegingen:

15 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Kan (a) in een voorlopige voorziening het overleggen van stukken en bescheiden van wederpartij worden gevorderd en (b) is appèl mogelijk? Afwegingen: Overleggen stukken heeft geen voorlopig maar definitief karakter;

16 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Kan (a) in een voorlopige voorziening het overleggen van stukken en bescheiden van wederpartij worden gevorderd en (b) is appèl mogelijk? Afwegingen: Overleggen stukken heeft geen voorlopig maar definitief karakter; Beslissing werkt langer dan voor de duur van het bodemgeschil;

17 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Kan (a) in een voorlopige voorziening het overleggen van stukken en bescheiden van wederpartij worden gevorderd en (b) is appèl mogelijk? Afwegingen: Overleggen stukken heeft geen voorlopig maar definitief karakter; Beslissing werkt langer dan voor de duur van het bodemgeschil; Aard van de voorziening: Het gaat om de voortgang en/of instructie van de zaak.

18 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex 223 Rv Hoge Raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012: BW3263, NJ 2013, 287 m. nt. Krans: Bij afgifte bescheiden gaat het om instructie van de zaak Dat is geen v.v. ex 337, 1 Rv: geen appèl Indien v.v. is gegrond op art. 843a Rv in lopende procedure met het oog op instructie van de zaak is sprake van een tussenvonnis ex art. 337, 2 Rv: geen appèl mogelijk

19 I. Inleiding Voorlopige voorziening ex art 2:349a, lid 2 BW (tekst m.i.v. 1 januari 2013): Indien gelet op de belangen van de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken een onmiddellijke voorziening vereist is in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het belang van het onderzoek, kan de ondernemingskamer in elke stand van het geding op verzoek van de indieners van het in artikel 345 bedoelde verzoek een zodanige voorziening treffen voor ten hoogste de duur van het geding.

20 I. Inleiding Ondernemingskamer voert praktijk van het splitsen van de beslissing over de onmiddellijke voorziening en over het enquêteverzoek Voordelen: slagvaardig en effectief Nadelen: - verzoek tot onmiddellijke voorziening kent heel summiere rechtsgang met geringe rechtswaarborgen voor verwerende partij - door toestaan van de onmiddellijke voorziening wordt het eigenlijke geschil feitelijk definitief beslist want roept fait accompli in het leven

21 I. Inleiding HR 14 december 2007 (DSM) NJ 2008/105: ( ) Van de bevoegdheid tot het treffen van een onmiddellijke voorziening ( ) kan door de ondernemingskamer, voordat een onderzoek wordt gelast, slechts een terughoudend gebruik worden gemaakt en alleen indien daartoe in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het belang van het onderzoek voldoende zwaarwegende redenen bestaan. (Zie ook HR 25 februari 2011, NJ 2011/335)

22 I. Inleiding Per 1 januari 2013 (Stb. 2012, 305) opneming van een derde lid in art. 2:349a BW (kamerstuk nummer ) Ingeval nog geen onderzoek is gelast, wordt een onmiddellijke voorziening slechts getroffen indien er naar het voorlopig oordeel van de ondernemingskamer gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen. De ondernemingskamer beslist daarna binnen een redelijke termijn op het verzoek als bedoeld in art. 345.

23 Art. 254 lid 1 Rv: I. Inleiding In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven.

24 I. Inleiding In ongeveer 95% van de procedures laten partijen het bij de uitspraak in kort geding en volgt er geen bodemprocedure (bron: Uitgebalanceerd, Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Boom 2006, pag. 115)

25 II. Voortraject Te behandelen onderwerpen: Leent de zaak zich voor afdoening in kort geding? Absolute en relatieve bevoegdheid Procesreglementen kort gedingen bij de rechtbank en kantongerecht Dagbepaling Wat moet de dagvaarding bevatten Wijkt het bewijsrecht af van dat bij bodemzaken? Hoe zit het met producties Kunnen voorlopige voorzieningen worden getroffen? Kan de zitting worden ingetrokken of verplaatst?

26 Art. 256 Rv: II. Voortraject Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak niet geschikt is om in kort geding te worden beslist, weigert hij de voorziening.

27 Absolute bevoegdheid II. Voortraject Afdeling of team civiel: is als (rest-rechter) bevoegd, tenzij er een andere (snelle) rechtsgang is Kantonrechter is bevoegd in zaken waarin hij ook als bodemrechter bevoegd is: 254 lid 4 Rv

28 II. Voortraject Relatieve bevoegdheid Eiser kan gedaagde oproepen voor de KG-rechter (i) van het arrondissement waar de voorziening moet worden getroffen, of (ii) die volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid is aangewezen vgl. Tonkens-Gerkema 2014, (T&C Rv), boek 1, Titel 2, Afd. 14, Inl. opm. aant. 2 sub d).

29 II. Voortraject Art. 110, lid 1, 2 e volzin Rv: rechter moet ambtshalve de relatieve bevoegdheid toetsen in zaken waarin de vordering ten hoogste beloopt betreffende een individuele arbeidsovereenkomst betreffende consaumentenzaken (art. 101 Rv) en betreffende onroerende zaken (art. 103 Rv).

30 II. Voortraject Spoedeisend belang Uit de tekst van art. 254,1 Rv volgt dat het moet gaan om spoedeisende zaken waarin een onmiddellijke voorziening wordt vereist. Het is de bedoeling van de wetgever is om het kort geding te reserveren voor spoedeisende zaken, waarin enerzijds onverwijld handelen is geboden en anderzijds de afloop van de gewone bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

31 Art. 254 lid 2 Rv, 1 e volzin: II. Voortraject Op aanvraag van de belanghebbende partij kan de voorzieningenrechter de dagvaarding bevelen tegen de dag en het uur, de zondag daarbij inbegrepen, voor elk geval te bepalen. ( )

32 II. Voortraject Procesreglement kort gedingen rechtbanken civiel/familie Zevende versie, januari 2015

33 II. Voortraject Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken Tweede versie, 1 januari 2013

34 II. Voortraject Artikel 254 Rv lid 2, 3e volzin: De voorzieningenrechter kan aan de dagbepaling voorwaarden verbinden, die door de eiser in acht moeten worden genomen. Deze voorwaarden moeten uit de dagvaarding blijken.

35 II. Voortraject De voorzieningenrechter van de Rechtbank [ ], sector civiel, heeft op [datum] op de voet van het bepaalde in art. 117 Rv verlof gegeven om de gedaagde partij op verkorte termijn te dagvaarden en heeft daaraan de voorwaarden verbonden dat het exploot van deze dagvaarding uiterlijk op [ voor uur] aan de gedaagde partij wordt betekend en dat de eisende partij onverwijld na ontvangst van de dagbepaling de zittingsdatum en -tijdstip aan de gedaagde partij meedeelt en haar de concept-dagvaarding toezendt.

36 Art. 254 lid 3 Rv: II. Voortraject De zaak kan ook worden aangebracht op een terechtzitting, door de voorzieningenrechter te houden op de daartoe door hem te bepalen werkdagen.

37 II. Voortraject Art. 254 lid 5 Rv [tot 1 april 2013: lid 4]: In zaken die ten gronde door de kantonrechter worden behandeld en beslist is ook de kantonrechter bevoegd tot het geven van een voorziening als in deze afdeling bedoeld. Daarbij is op de kantonrechter van toepassing hetgeen omtrent de voorzieningenrechter is bepaald.

38 II. Voortraject Concept-dagvaarding + opgave eigen verhinderdata en - indien bekend - van de advocaat/gemachtigde van de wederpartij

39 II. Voortraject Art. 120, lid 1 Rv: op straffe van nietigheid dient de dagvaarding (i) de eis en (ii) de gronden daarvan te bevatten (art. 111, lid 2, sub d Rv)

40 II. Voortraject Griffierecht: wijziging per van art. 111, lid 2, sub k Rv. De dagvaarding moet bevatten: de mededeling of van gedaagde bij verschijning griffierecht zal worden geheven; verwijzing naar vindplaats van tarievenbijlage Wgbz (bijv. rechtspraak.nl); vermelding voor onvermogen: ander tarief. Gedaagde in KG bij Kanton is geen griffierecht verschuldigd (art. 4 lid 1 sub b Wgbz)

41 II. Voortraject Griffierecht: toevoeging per van nieuw lid 4 in art. 254 Rv: De artikelen 127a en 128 lid 2 en lid 6 zijn niet van toepassing. D.w.z.: geen aanhouding van de zaak zolang eiser het griffierecht niet heeft voldaan (art. 127a lid 1 Rv nvt); Gedaagde mag CvA nemen, ook als hij griffierecht nog niet heeft voldaan (art. 128 lid 2 Rv nvt). Geen verstekverlening (art. 128 lid 6 Rv nvt)

42 II. Voortraject Beenders 2012, (T&C Rv), boek 1, titel 2, afd. 9, inl. opm., aantek. 2 sub b ( ) In kort geding gelden de wettelijke regels van het bewijsrecht niet. Dit omdat de aard van de te geven beslissing (een voorlopige maatregel) en de snelheid waarmee de procedure moet worden gevoerd, zich tegen afzonderlijke bewijslevering verzetten (Parl. Gesch. Bewijsrecht, p )."

43 II. Voortraject Kamerstukken II 1981, , nr. 7, p.11: Bij het kort geding zijn partijen meestal nog niet aan het bewijs betreffende hun definitieve rechten en verplichtingen toe en gaat het om wat er voorshands omtrent de afloop van een eventuele hoofdzaak en omtrent de over en weer bestaande belangen aannemelijk is.

44 II. Voortraject Het voeren van verweer in Kort Geding Tijdens de mondelinge behandeling, in pleitnota s en overlegde producties Verweer moet voldoende gemotiveerd en onderbouwd zijn Niet innerlijk tegenstrijdig; zo nodig primair, subsidiair etc Producties: mét toelichting (evt leeswijzer) Let op: onmogelijkheid tot toetsing verweer kan leiden tot afwijzing ervan

45 II. Voortraject HR 27 januari 1938, NJ 1938/976: ( ) de rechter in kort geding is vrij in het toelaten of weigeren van getuigenbewijs ( )

46 II. Voortraject Hof s-gravenhage 10 september 1987, (Geeris/Bakker) NJ 1989/693 LJN AC1602: Een nader onderzoek in de vorm van een comparitie van partijen en getuigenverhoor is in kort geding niet a priori uitgesloten en kan plaatsvinden in geval de belangen welke op het spel staan en de mate van spoedeisendheid het rechtvaardigen.

47 II. Voortraject ( ) beschikt over de hierna te noemen getuigen die met betrekking tot de gang van zaken rond ( ) desgewenst ter terechtzitting kort en zakelijk als informant kunnen worden gehoord op een door de voorzieningenrechter te bepalen moment.

48 II. Voortraject Producties Procesreglement - civiel/familie: hoofdstuk 6 - kanton: hoofdstuk 6

49 II. Voortraject Tonkens-Gerkema 2012 (T&C Rv), art. 254, aant. 10 sub d: Voorlopige voorziening tot de zitting en/of de uitspraak. Wil gedaagde niet vrijwillig toezeggen het kort geding af te wachten, dan zal eiser in zaken met bijzondere spoed vóór de zitting de voorzieningenrechter kunnen verzoeken om een tijdelijke voorlopige voorziening met gelding tot aan de zitting en/of op de zitting met gelding tot aan de uitspraak."

50 II. Voortraject Hof 's-gravenhage 28 juni 2011, LJN BR2991: [Appellant] heeft gewezen op Tekst & Commentaar art. 254 aantekening 10d, maar tevergeefs. Het gaat in die tekst over de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om desverzocht bij vonnis een ordemaatrel te nemen totdat einduitspraak in kort geding wordt gedaan.".

51 II. Voortraject Intrekking/verplaatsing Procesreglement - civiel/familie: art. 1.3; hoofdstuk 9 en 10 - kanton: art. 1.2; hoofdstuk 9 en 10

52 II. Voortraject Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton Art 1.2 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: h. klemmende reden: een omstandigheid waardoor het voor een partij redelijkerwijs niet mogelijk is op de zitting te verschijnen of een door de kantonrechter bepaalde handeling te verrichten;

53 II. Voortraject Hof Arnhem 26 april 2011, LJN BQ4993, JB Pr 2011/46: Anders dan mr. ( ) heeft betoogd, volgt uit deze regeling niet dat de eisende partij in kort geding te allen tijde aanhouding (in de zin van verplaatsing van de oorspronkelijke zittingsdag) kan vragen en dat dit verzoek per definitie automatisch zou moeten worden toegestaan - of in de praktijk wordt toegestaan - door de voorzieningenrechter. Het hele procesreglement gaat er op dit punt juist vanuit dat de voorzieningenrechter toestemming moet verlenen voor een aanhouding.( )

54 II. Voortraject Vervolg: Bij de beslissing of die toestemming wordt verleend kunnen behalve de belangen van partijen ook het algemeen belang c.q. het belang van een goede rechtspleging in het algemeen worden betrokken, zoals de beperkte beschikbaarheid van zittingsdagen en -ruimte, zodat zelfs bij consensus tussen de procespartijen zij er niet zondermeer vanuit mogen gaan dat het aanhoudingsverzoek door de voorzieningenrechter wordt gehonoreerd.

55 II. Voortraject Rechtbank Amsterdam, sector Civiel, Team kort geding: Ongeveer 2500 kortgedingzaken per jaar ingepland, Ongeveer 800 daarvan worden (na verplaatsing) ingetrokken. (Bron: Amsterdams Balie Bulletin, december 2010, pag. 6, interview mr. Sjoukje Rullmann)

56 III. Zitting DEEL III. Zitting Plaats en tijdstip Openbaarheid van de zitting Tijdsbeslag van de zitting Wijze van verschijnen Verstek en zuivering daarvan Reconventie en incidenten Pleitaantekeningen Voeging en tussenkomst / oproeping in vrijwaring Eis veranderen of vermeerderen

57 III. Zitting 254 lid 2 Rv: Op aanvraag van de belanghebbende partij kan de voorzieningenrechter de dagvaarding bevelen tegen de dag en het uur, de zondag daarbij inbegrepen, voor elk geval te bepalen. Hij kan daarbij tevens bevelen dat de terechtzitting op een andere plaats dan in het gerechtsgebouw wordt gehouden. ( )

58 Openbaarheid zitting III. Zitting Pr KG-Rb: art Pr Kanton: art (gelijkluidend)

59 De gebruikelijke tijd Art Pr KG Rb: III. Zitting Voor de terechtzitting wordt de bij de rechtbank gebruikelijke tijd gereserveerd (zie onderdeel 17 Pr: bijlage VI) Indien een partij voorziet dat deze gebruikelijke tijd onvoldoende is, kan zij de voorzieningenrechter verzoeken voor de terechtzitting meer tijd te reserveren.

60 Wijze van verschijnen III. Zitting Procesreglement - civiel/familie: art kanton: art

61 III. Zitting Verstek en zuivering van het verstek/verzet Procesreglement - civiel/familie: art kanton: art. 12.2

62 Artikel 50 lid 3 RO: III. Zitting In kort geding als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering draagt de voorzieningenrechter ter terechtzitting de aanspreektitel van president in kort geding.

63 III. Zitting Reconventie en incidentele vorderingen Procesreglement - civiel/familie: hoofdstuk 7 - kanton: hoofdstuk 7

64 Pleitaantekeningen III. Zitting Procesreglement - civiel/familie: art kanton: art. 11.7

65 III. Zitting Voeging en tussenkomst/oproeping in vrijwaring Procesreglement - Civiel/familie: art Alleen door partij die bij advocaat is verschenen - Kanton: art. 11.7

66 III. Zitting Eis veranderen of vermeerderen Procesreglementen hoofdstuk 11 op schrift gesteld

67 II. Voortraject Drie vereisten voor de toewijsbaarheid van een geldvordering in kort geding: 1. het bestaan van de vordering moet voldoende aannemelijk zijn; 2. er moet sprake zijn van een spoedeisend belang bij een onmiddellijke voorziening; 3. in de belangenafweging op de voet van art. 254 lid 1 Rv moet het risico van onmogelijkheid van terugbetaling (restitutierisico) worden betrokken.

68 III. Zitting HR 14 juni 2002, NJ 2002, 395: Ten aanzien van het restitutierisico: Onjuist is de opvatting dat naar huidig recht in het algemeen slechts plaats is voor toewijzing bij voorraad van een geldvordering in kort geding, indien gegarandeerd is dat het toegewezen bedrag aan gedaagde wordt terugbetaald indien de eiser in het bodemgeschil in het ongelijk wordt gesteld; de rechter zal bij de afweging van de belangen van partijen het restitutierisico (slechts) mede hebben te betrekken."

69 IV. Uitspraak en hoger beroep

70 IV. Uitspraak en hoger beroep Waar gaan we het over hebben: Manieren waarop uitspraak kan worden gedaan Hoger beroepstermijn: vier weken Spoedappel: art Landelijk procesreglement Spoedappel op verzoek geïntimeerde Uiterste spoed ( Turbospoedappèl ): alles is mogelijk

71 IV. Uitspraak en hoger beroep Vonnis in de regel een of twee weken na zitting Soms op vaste dagen of tijdstippen Soms ook direct (mondeling) ter zitting, schriftelijke weergave komt later Soms afgifte verkort vonnis, later uitgewerkt vonnis Procesreglementen: Hoofdstuk 13

72 IV. Uitspraak en hoger beroep Art. 339 lid 2 Rv: in afwijking van het eerste lid is de termijn van beroep van een vonnis in kort geding vier weken.

73 IV. Uitspraak en hoger beroep Art Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven: De appellant die wenst dat het hoger beroep van een kortgedingvonnis als spoedappel wordt behandeld, neemt de grieven en de toelichting hierop in de dagvaarding in hoger beroep op of doet de grieven en de toelichting tegelijk met de dagvaarding in hoger beroep betekenen. In de dagvaarding en bij het aanbrengen van de zaak wordt gemotiveerd vermeld dat een spoedbehandeling wordt verzocht.( ).

74 IV. Uitspraak en hoger beroep Art Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven: Indien appellant geen spoedappel heeft verzocht, kan geïntimeerde op de eerstdienende roldatum op de rol mededelen dat hij behandeling als spoedappel wenst. Geïntimeerde stelt de griffie en appellant van dit voornemen tijdig schriftelijk op de hoogte

75 IV. Uitspraak en hoger beroep Art Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven: In geval van uiterste spoed kan van bovenstaande regeling worden afgeweken en kunnen termijnen worden verkort. In dat geval wendt de meest gerede partij zich vóór het aanhangig maken van de zaak bij met redenen omkleed schriftelijk verzoek daartoe tot het hof.

76 Kort Geding Pieterjan Vonk 28 mei 2015

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Procesreglement. kort gedingen. rechtbanken, kantonzaken

Procesreglement. kort gedingen. rechtbanken, kantonzaken Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken 110401 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Strekking reglement 6 1.2 Definities 6 1.3 Indiening van berichten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4211 31 maart 2011 Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector kanton 21 juni 2010 Considerans Voor u ligt het Procesreglement

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kanton

Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kanton Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kanton 170201 2 Inhoud CONSIDERANS... 5 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1 Strekking reglement... 6 1.2 Definities... 6 1.3 Indiening van berichten en stukken...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Procesreglement kort gedingen rechtbanken civiel/familie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Procesreglement kort gedingen rechtbanken civiel/familie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36155 24 december 2013 Procesreglement kort gedingen rechtbanken civiel/familie CONSIDERANS Voor u ligt het Procesreglement

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken. 28 december 2012

STAATSCOURANT. Nr Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken. 28 december 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26609 28 december 2012 Procesreglement kort gedingen rechtbanken, kantonzaken Considerans Voor u ligt het Procesreglement

Nadere informatie

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie

Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie 2 Inhoudsopgave Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Strekking reglement 6 1.2 Afwijking van reglement 6 1.3 Definities 6 1.4 Indiening van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN VRAGEN EN ANTWOORDEN Welke zaken? 1 Alleen nieuwe zaken (aangebracht vanaf 1

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Kort geding. R.G. Hendrikse* 12.1 Inleiding HOOFDSTUK 12

Kort geding. R.G. Hendrikse* 12.1 Inleiding HOOFDSTUK 12 HOOFDSTUK 12 Kort geding R.G. Hendrikse* 12.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt aan de hand van wettelijke bepalingen en jurisprudentie in grote lijnen ingegaan op de plaats die het kort geding in het burgerlijke

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton

Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton Inhoudsopgave Considerans ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Enige gedachten over het voeren van verweer in (civiel) kort geding

Enige gedachten over het voeren van verweer in (civiel) kort geding In weerwil Enige gedachten over het voeren van verweer in (civiel) kort geding R.G. HENDRIKSE P.A. JOSEPHUS JITTA 1 Inleiding Sinds het arrest Ajax/Reule 2 kan het instellen van een vordering in kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008)

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) (artikel I artikel XIV) I. Aanmelding van arbitrage Benoeming van arbiters 1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Prof. mr. Margreet Ahsmann Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel vorderingen als verzoeken

Nadere informatie

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips 18 december 2015 Dirk Vergunst 1 Artikel 45 Rechtsvordering 1. Exploten (pv van ambtshandeling) worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan (

Nadere informatie

Benoeming deskundige in merken- en reclamezaken

Benoeming deskundige in merken- en reclamezaken 3. Een andere mogelijkheid is dat in het kader van een kort geding een deskundige wordt benoemd, die aan de hand van een bureaustudie vóór de zitting de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis in het incident tot schorsing van 28 september 2011

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis in het incident tot schorsing van 28 september 2011 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 386387 / HA ZA 11-344 Vonnis in het incident tot schorsing van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht NESTEC

Nadere informatie

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel Procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman Samengesteld

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding Ruud Hermans 1 Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding De vraag die ik in deze bijdrage probeer te beantwoorden, is of het kort geding nog een toekomst heeft als zelfstandige

Nadere informatie

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM Aanpassing van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven Inleiding Vanaf 1 januari 2013 is voor civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

Tekst Jurisprudentie (Sdu)

Tekst Jurisprudentie (Sdu) Tekst Jurisprudentie (Sdu) Page 1 of7 Informatie JBPR 2011/46 Gerechtshof Arnhem, 26-04-2011, 200.075.262/01, UN BP3548 Onreglementair uitstelverzoek kort geding, Hoger beroep van proceskostenveroordeling,

Nadere informatie

Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per )

Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per ) BIJLAGE II Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per --2004) Bij een kostenveroordeling wordt het salaris van de procureur begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen

Memorie van Toelichting. Algemeen Memorie van Toelichting Algemeen Op 12 december 2008 is de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna ook EBB-verordening) van toepassing geworden. De

Nadere informatie

mr. drs. P.J.J. Vonk

mr. drs. P.J.J. Vonk 6 juni 2014 mr. drs. P.J.J. Vonk WELKOM Geachte mevrouw, geachte heer, Namens Magna Charta, van de Academie voor de Rechtspraktijk heet ik u van harte welkom de Serie Werkcolleges Burgerlijk Procesrecht.

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van [X], tevens handelend onder de

Nadere informatie

PROCESREGLEMENT VOOR DE CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN VAN DE RECHTBANK ARNHEM

PROCESREGLEMENT VOOR DE CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN VAN DE RECHTBANK ARNHEM 1 PROCESREGLEMENT VOOR DE CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN VAN DE RECHTBANK ARNHEM Tekst d.d. 11-09-2012 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Voorwoord 1 Algemene bepalingen 1.1 Toepasselijkheid 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

samenvatting van de voor de dagvaarding relevante wijzigingen

samenvatting van de voor de dagvaarding relevante wijzigingen Gevolgen Wet Herindeling Gerechtelijke kaart Door mr. J.H. Rutten I. Inleiding De Wet Herindeling Gerechtelijke Kaart (Wet HGK) heeft niet uitsluitend een nieuwe indeling van de arrondissementen en ressorten

Nadere informatie

Rolreglement gerechtshof Leeuwarden

Rolreglement gerechtshof Leeuwarden RECHTSWEZEN Rolreglement gerechtshof Leeuwarden Dit reglement is gelijkluidend aan het uniform rolreglement dat ook bij de andere gerechtshoven in Nederland geldt, onder toevoeging van enkele aanvullingen,

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT E.I. Bouma 1 Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werkgever de kantonrechter verzoekt

Nadere informatie

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN. gewijzigde artikelen. in het. ten gevolge van de invoering van de

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN. gewijzigde artikelen. in het. ten gevolge van de invoering van de gewijzigde artikelen in het WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ten gevolge van de invoering van de WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN per 1 januari 2011 Brehler Alkema Vloet Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven

Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven RECHTSWEZEN Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de Considerans Voor u ligt het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de. Dit procesreglement (hierna ook:

Nadere informatie

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder.

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder. Variant 2: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning. Bemiddelaar brengt courtage/kosten in rekening bij verhuurder en bij huurder. De kandidaat-huurder heeft op een

Nadere informatie

Bewonersraad De Stadhouder Roermond

Bewonersraad De Stadhouder Roermond Bewonersraad De Stadhouder Roermond Werkgroep warmteprobleem De Stadhouder Stand van zaken juridische procedure met Woonzorg Nederland. Op 17 april 2015 heeft Woonzorg Nederland gedagvaard de vijf bewoners/leden

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

1. Er is een bezwarencommissie IKB, welke zetelt ten kantore van SKV.

1. Er is een bezwarencommissie IKB, welke zetelt ten kantore van SKV. GESCHILLENREGLEMENT IKB Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op de artikelen 2, tweede lid en 14 van de statuten van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4259

ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4259 ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4259 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 02-08-2011 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer HD 200.049.675 T Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ1616,

Nadere informatie

Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie

Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie 2 Inhoud CONSIDERANS... 5 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Strekking reglement... 7 1.2 Afwijking van reglement... 7 1.3 Definities... 7 1.4 Indiening

Nadere informatie

Procederen voor de Kantonrechter

Procederen voor de Kantonrechter Procederen voor de Kantonrechter Versie.1 november 01 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom een rechtszaak Dagvaarding Betekening 5 Rolzitting 6 Conclusies 7 Bijzondere zittingen 8 Vonnis 9 Betekening en Bevel

Nadere informatie

Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 150101 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

Regelingen bij octrooizaken. Herziening versnelde bodemprocedure in octrooizaken

Regelingen bij octrooizaken. Herziening versnelde bodemprocedure in octrooizaken Regelingen bij octrooizaken Herziening versnelde bodemprocedure in octrooizaken In overleg met de balie zijn de regels omtrent de versnelde bodemprocedure in octrooizaken waaronder mede worden begrepen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004.

In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004. Procesreglement alimentatieprocedure In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004. 1. Algemeen 1.1. Van alle berichten aan de rechtbank dient tegelijkertijd een

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar.

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar. Variant 3: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar. De kandidaat-huurder heeft op een website van de makelaar/bemiddelaar

Nadere informatie

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VERKORTE INHOUDSOPGAVE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS ARBITRAGEWET /I WOORD VOORAF /V VERKORTE INHOUDSOPGAVE / VII TRANSPONERINGSTABEL WETTEKST 1986/2004 EN 2015 / XVII INHOUDSOPGAVE DEEL I/3 LIJST VAN VERWERKTE

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 Vonnis in incident van in de zaak van tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht EUROPEAN

Nadere informatie

18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS. Cursusgroep :...

18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS. Cursusgroep :... TOETSVRAGEN ONDERDEEL BURGERLIJK PROCESRECHT VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 120

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438 I. van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE LUCHTVAART

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE LUCHTVAART REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE LUCHTVAART Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie: de Geschillencommissie

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven 110621 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 6 1 Algemene bepalingen 7 1.1 Toepasselijkheid 7 1.2 Begripsbepalingen 7

Nadere informatie

FAST TRACK BINDEND ADVIES

FAST TRACK BINDEND ADVIES REGLEMENT FAST TRACK BINDEND ADVIES 18 november 2016 RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW Inhoud Begripsbepalingen... 1 Reglement... 1 Artikel 1... 1 Het verloop van de procedure... 1 Artikel 2... 1 Artikel

Nadere informatie

Geschillenreglement Geborgde Vleeskalverdierenarts

Geschillenreglement Geborgde Vleeskalverdierenarts Het bestuur van VERIN heeft, gelet op het bepaalde in het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts, op 1 oktober 2013 het navolgende reglement vastgesteld. Definities Artikel 1 Dit reglement neemt de terminologie

Nadere informatie

bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011,

bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011, Regelingen en voorzieningen CODE 6.4.2.35 Civiele procedure brochure bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011, www.rijksoverheid.nl In deze publicatie vindt u informatie

Nadere informatie

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015 22/05 2015 11: B8 l~x 0703813091 RB Den Haag Temt Handel 1410001/ 0005 vonnis RECHTBANK OEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding

Nadere informatie

ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN

ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN 1. WANPRESTATIE/ONRECHTMATIGE DAAD 2. INCASSOZAKEN 3. FAILLISSEMENTRECHT 4. GOEDERENRECHT 5. PROCEDURES BETREFFENDE BEWARING VAN RECHTEN 6. ARBEIDSOVEREENKOMST 7. HUURGESCHILLEN

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME

REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME De verenigingen: A. Nederlands Olympisch Comité *

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Procesreglement per 1 januari 2013 voor de pilot civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof s-hertogenbosch

Procesreglement per 1 januari 2013 voor de pilot civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof s-hertogenbosch Procesreglement per 1 januari 2013 voor de pilot civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof s-hertogenbosch 2 CONSIDERANS Inleiding Vanaf 1 januari 2013 is voor civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof

Nadere informatie

Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1

Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Burgerlijk Procesrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10677 4 juni 2012 Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden 28 maart 2012 Reikwijdte

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBNHO:2016:5563 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Noord Holland

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBNHO:2016:5563 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Noord Holland Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBNHO:2016:5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Datum uitspraak 15042016 Datum publicatie 07072016 Rechtbank NoordHolland Zaaknummer C/15/241793

Nadere informatie