School-Ondersteuningsprofiel. vso Het Dok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School-Ondersteuningsprofiel. vso Het Dok"

Transcriptie

1 School-Ondersteuningsprofiel vso Het Dok

2 Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel Naam onderwijsvoorziening: vso Het Dok Datum bezoek: 16 maart 2017 In opdracht van: Saltho Onderwijs Rapporteur: Irma Miedema Sardes, Utrecht april

3 Inleiding De school 1 Het Dok biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben. Wanneer een reguliere school tegen haar grenzen aanloopt of niet past bij een residentiële instelling, is er de mogelijkheid om de leerling en zijn of haar ouders 2 te verwijzen naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zowel voor de vso-school zelf, als voor ouders en voor de bovenschoolse organisatie die het bovenschoolse netwerk van ondersteuningsvoorzieningen inricht (schoolbestuur, samenwerkingsverband vo, regionaal netwerk Passend Onderwijs), is het van belang te weten waar de school staat voor wat betreft de onderwijsondersteuning en wat mogelijkheden zijn om de onderwijsondersteuning verder aan te passen aan de mogelijk veranderende behoefte van het netwerk van scholen waar het vso toe behoort. Om het schoolprofiel in kaart te brengen verzamelden wij informatie op vijf domeinen: 1. de diversiteit van de leerlingenpopulatie van de school 2. de ruimte voor verschillen tussen leerlingen, die de manier van onderwijs geven op de school biedt 3. de beschikbaarheid van extra voorzieningen bij de school op de volgende vijf velden : a. extra handen / omvang van de klassen b. speciale onderwijsmaterialen c. mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving d. expertise (teamexpertise en individuele expertise van docenten/medewerkers) e. samenwerking met (zorg)instanties buiten het onderwijs 4. de borging van de extra ondersteuning voor leerlingen in de organisatie van het onderwijs 5. de intensiteit en omvang van de samenwerking met anderen binnen het samenwerkingsverband, en in het bredere onderwijsveld In termen van vraag en aanbod zou het eerste domein, de leerlingenpopulatie, gekarakteriseerd kunnen worden als de vraag. Aan die vraag komt de school tegemoet met haar aanbod, gekarakteriseerd op de domeinen 2 t/m 5. Wanneer we het eerste domein voor de school in kaart brengen, hanteren we een indeling die past bij het onderscheid tussen scholen voor wat betreft hun doelgroep: vso-scholen variëren van doelgroepenschool voor een smalle doelgroep, tot integratieve school voor brede ondersteuning van (leerlingen in) reguliere scholen. De doelgroepenschool is aanbodgericht. De voorziening richt zich op een specifieke doelgroep zoals leerlingen met een lichamelijk beperking, een verstandelijke beperking, langdurig zieken etc. Kenmerkende uitgangspunten en opvattingen bij een doelgroepenbenadering: de doelgroep heeft betrekkelijk uniforme onderwijsbehoeften; leren in homogene groepen van leerlingen met de betreffende onderwijsbehoeften heeft de voorkeur; de expertise die de doelgroep nodig heeft, vraagt een omgeving van een specialistische voorziening. De integratieve school is vraaggestuurd. De voorzieningen worden in aanvulling op de mogelijkheden van de reguliere scholen ingezet. Er zijn meerdere specialismen binnen deze school beschikbaar en de school is in staat om haar voorzieningen als het ware om de reguliere scholen heen te brengen. Kenmerkende uitgangspunten bij een integratieve benadering: de onderwijsbehoeften van leerlingen worden niet geordend naar medische en/of psychologische kenmerken, maar naar onderwijsbehoeften, in te delen op bovengenoemde vijf velden; leren in heterogene groepen van leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften heeft de voorkeur; de inzet van de expertise die sommige leerlingen nodig hebben heeft een meerwaarde ook voor leerlingen die een dergelijke behoefte niet zo specifiek hebben. Binnen het aanbod van de school heeft het tweede domein een andere status dan de domeinen 3, 4 en 5. De ruimte die de manier van onderwijsgeven biedt voor de verschillende onderwijsbehoeften (domein 2) vormt de basis van de mogelijkheden die de school kan bieden. Bijvoorbeeld inzet van extra voorzieningen (domein 3) voor leerlingen buiten de primaire doelgroep van de school heeft minder zin wanneer de school in haar manier van lesgeven heel beperkt om kan gaan met verschillen. Omdat het tweede domein een belangrijk aspect van het profiel is nemen we een korte toelichting op (zie kader). 1 Waar in dit rapport kortheidshalve staat school, wordt steeds bedoeld school of arrangement, waarbij een arrangement kan zijn een vso, een talentklas of een andere vorm van door het swv georganiseerde ondersteuning. 2 Waar in dit rapport kortheidshalve staat ouders wordt steeds bedoeld ouders of verzorgers. 2

4 Toelichting op de ruimte voor verschillen in de manier van onderwijs bieden De ruimte die onderwijs biedt aan verschillen tussen leerlingen wordt in belangrijke mate bepaald door het onderwijsconcept van de school. Meer specifiek: door de mate waarin de lesstof dan wel de individuele onderwijsbehoefte van de leerling uitgangspunt van het lesprogramma is. Dit kan worden gezien als een dimensie die loopt van methode-gestuurd naar leerling-gestuurd. Aan het ene uiterste van die dimensie staan de scholen die bijna de volledige lestijd de methode of de vaste benadering als leidraad hanteren. Het andere uiteinde van de dimensie wordt bezet door scholen die hun onderwijsconcept volledig afstemmen op de leerlingen die op dat moment de groep vormen. Alle scholen hebben te maken met verschillen tussen kinderen. Relevant voor Passend Onderwijs zijn verschillen tussen leerlingen op het gebied van: leercompetenties (leermogelijkheden) leerstijlen gedragscompetenties gedragsstijlen culturele achtergronden gezinsachtergronden De informatie voor dit school-ondersteuningsprofiel is verzameld door middel van een documentatie-onderzoek (organisatie en kengetallen van de school, schoolplan, schoolgids, visiedocument) interview met sleutelfiguren uit de school, aanwezig waren: Annemarie Kreijveld (directeur), Elly Moonen (regiodirecteur Saltho Onderwijs), Barbara Rovers (docent), observaties in de lessen van de groepen in de volgende leerroutes: Praktijk Techniek, Vorming Praktijk, Praktijk Consumptief, en Beschermd Onderwijs, een teamgesprek met (bijna) het hele team. Het groepsinterview en de observaties richtte zich vooral op de stand van zaken in de praktijk op school zoals die nu is. Het teamgesprek ging aan de hand van stellingen vooral in op de opvattingen en ambities van de teamleden. De profielsamenvatting die hierna volgt geeft een overzicht over alle opbrengsten van het bezoek aan Het Dok, samengevat door de rapporteur in een weging ten opzichte van andere scholen 3. Na de profielsamenvatting staat in de bijlage: opbrengsten interview de belangrijkste informatie zoals die is aangereikt door de geïnterviewden, aangevuld met informatie uit het dataformulier. Beide onderdelen, de profielsamenvatting en de opbrengsten interview, volgen de indeling in de vijf domeinen, zodat u de informatie eenvoudig aan elkaar kunt koppelen. Wij wijzen erop dat de informatieverzameling veelzijdig en uitgebreid is geweest, maar niet alle informatie van alle docenten betrof, en bovendien beperkt is door het karakter van een momentopname. 3 De profilering is niet gebaseerd op een wetenschappelijk vastgestelde normering. Wij streven naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en validiteit door: 1) te profileren op basis van vastgelegde afspraken; 2) te werken met ervaren, op het onderwerp getrainde, deskundigen die veel scholen gezien hebben; en 3) onderlinge afstemming tussen de rapporteurs (inter-beoordelaar betrouwbaarheid). 3

5 Profielsamenvatting: positie van de school, grenzen en groeimogelijkheden Van oudsher is Het Dok als school voor voortgezet speciaal onderwijs verbonden aan de GGZ-Eindhoven. Samen met de voorzieningen van GGZ-E is Het Dok gehuisvest op het Landgoed De Grote Beek. Tot voor kort waren alle leerlingen verbonden aan de GGZ-E. Deze leerlingen zijn niet altijd allemaal aanwezig op school omdat zij ook binnen schooltijd therapieën volgen. Vanwege het teruglopende aantal leerlingen vanuit de GGZ-E richt Het Dok zich sinds 1 januari 2016 ook op leerlingen van buiten de GGZ-E ( externe leerlingen). De natuurlijke partner van het vso is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het Dok maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland (Regionaal SamenwerkingsVerband voor Passend Voortgezet Onderwijs; RSV-PVO). Het samenwerkingsverband geeft aan Het Dok nodig te hebben in haar netwerk van Passend Onderwijs. Zowel het samenwerkingsverband als de gemeente wil graag meedenken over de toekomst van Het Dok. Eén van de vragen is of Het Dok gehuisvest moet blijven op het Landgoed De Grote Beek. Hiervóór pleit dat dit de binding met de interne leerlingen van de GGZ-E versterkt. Voor huisvesting buiten het Landgoed pleit dat daarmee meer binding gezocht kan worden met de externe leerlingen. Men is er nog niet uit. Andere vso scholen binnen cluster 4 die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland zijn De Korenaer in Eindhoven en De Zwengel in Veldhoven. Het Dok heeft contacten met alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Het afgelopen jaar zijn leerlingen vanuit de Korenaer doorgestroomd naar Het Dok. Het aantal externe leerlingen bij Het Dok neemt toe, zowel vanuit het voortgezet speciaal onderwijs als vanuit het regulier VO (Stedelijk College en Praktijkschool Eindhoven). Deze leerlingengroep kenmerkt zich door een ander samenstel van ondersteuningsbehoeften (veel ASS) dan die van de leerlingengroep verbonden aan de GGZ-E. Omdat de leerlingenpopulatie verandert, is het nodig dat het onderwijs van Het Dok meeverandert. Op dit moment zijn de veranderingen nog te kwalificeren als aanpassingen. Echte ontwikkeling van het onderwijs is onderwerp van gedachtenvorming. Zo zullen er meer aanpassingen nodig zijn in het curriculum en de leerroutes (zoals het toevoegen van Zorg en Welzijn). Misschien nog wel belangrijker is de vraag of met de toename van het aantal leerlingen het nog mogelijk en wenselijk blijft om het onderwijs zo individueel aan te bieden als dat nu gebeurt. Groepsonderwijs vraagt om klassenmanagement, en dit doet een beroep op andere competenties bij docenten. In het verleden werd veel gewerkt met leraarondersteuners, in de toekomst zijn meer docenten/mentoren nodig. Dit alles vraagt veel van het team. Een toekomst met steeds meer externe leerlingen, misschien op een andere locatie, met grotere klassen en andere leerroutes ziet er uitdagend uit. Domein 1: Diversiteit van de leerlingenpopulatie Domein 1. Kijkend naar de bevraagde aspecten van de leerlingenpopulatie is de populatie van de school sterk homogeen, passend bij het beeld van een smalle doelgroepenschool matig heterogeen, passend bij het beeld van een brede doelgroepenschool matig heterogeen met integratieve elementen, passend bij het beeld van een hybride doelgroepenschool sterk heterogeen, passend bij het beeld van een integratieve school Domein 2: Ruimte voor verschillen In het volgende schema wordt het onderwijsconcept van Het Dok weergegeven in de relatie tussen de mate waarin de (les)methode sturend is en de mate waarin diversiteit van leerlingen opgevangen kan worden. De gebogen lijn geeft van links naar rechts een mogelijk model van de ontwikkeling van een onderwijsconcept, startend bij een strakke hantering van standaardmethoden. Via het oprekken van de methodegestuurde aanpak toont het model een omslag in de aanpak naar het starten van de lesinhoud bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Let wel: de richting van links naar rechts geeft alleen een wenselijke richting aan wanneer: De school meer ruimte wil bieden aan de bestaande diversiteit onder de leerlingen. De school leerlingen onderwijs wil kunnen bieden die onderling sterker verschillen in hun onderwijsbehoeften. De leerlingenpopulatie van de school door oorzaken van buitenaf steeds meer divers wordt. 4

6 Scholen bevinden zich ergens op de gebogen lijn. Het Dok bevindt zich op positie Domein 2. De antwoorden op de vragen over de manier van onderwijzen en het omgaan met verschillen geven het beeld van een school die binnen een groep eenzelfde vorm van onderwijs biedt aan leerlingen enige extra ruimte biedt voor verschillen tussen leerlingen veel extra ruimte biedt voor verschillen tussen leerlingen mede door een duidelijke aanpak, gedragen door het volledige team Domein 3: De vijf velden van voorzieningen Domein 3. De school heeft meer dan de fundamentele voorzieningen voor wat betreft extra handen in de klas onderwijsmaterialen de ruimtelijke omgeving specialistische expertise contacten met externe relaties 5

7 Domein 4: Borging Domein 4. De borging in de organisatie van de extra ondersteuning voor leerlingen gebeurt op alle gevraagde aspecten overwegend planmatig op de meeste gevraagde aspecten planmatig, op enkele niet op enkele gevraagde aspecten planmatig, op de meeste niet op geen enkele van de gevraagde aspecten planmatig Domein 5: samenwerking binnen het onderwijs Domein 5. De samenwerking met onderwijspartners binnen en buiten het samenwerkingsverband is intensief, in een stevig netwerk met veel partners intensief met enkele partners, beperkt met andere matig intensief met enkele partners, beperkt met andere beperkt Het ondersteuningsprofiel in één oogopslag 1. diversiteit leerlingenpopulatie 5. intensiteit en omvang samenwerking 2. ruimte voor verschillen in manier van onderwijs bieden 4. mate van borging van de ondersteuning in de organisatie van de opleiding 3. beschikbaarheid extra voorzieningen Er zijn verbanden tussen de vijf onderdelen van het ondersteuningsprofiel. De diversiteit van de leerlingenpopulatie(1) zegt iets over de noodzaak van omgaan met verschillen (2). De effectiviteit van extra voorzieningen (3) hangt samen met het onderwijsconcept (2). Enzovoort. Elk van de vijf onderdelen van het profiel is weergegeven op een vijfpuntschaal in een van de punten van bovenstaande vijfhoek: van beperkt (dicht bij het centrum van de vijfhoek) tot ruim (aan de buitenrand van de vijfhoek). Deze visualisatie is bedoeld als radar voor opvallende kenmerken van het profiel; er is geen wenselijke vorm. Geschetst op een continuüm tussen doelgroepenschool en integratieve school kan de positie van Het Dok als volgt geplaatst worden: X doelgroepenschool integratieve school 6

8 Gekenmerkt naar prototypes voor ondersteuningsprofielen in het regulier onderwijs is vso Het Dok het best te typeren als volgt: Netwerkschool Smalle ondersteuningsschool Brede ondersteuningsschool Inclusieve school Onderwijsconcept x Onderwijsvoorzieningen: 1. Handen in de klas x 2. Materialen x 3. Ruimtelijke omgeving x 4. Expertise x 5. Relaties x Dit profiel geeft een beeld van de situatie op basis van documenten en het interview. Een korte toelichting, per domein, op de plaatsing in de grafiek vullen wij voor domein 2, 4 en 5 aan met een suggestie voor verdere ontwikkeling, voor het geval dat verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is. Dit laatste zeggen wij met nadruk, wij hebben geen opvatting over die wenselijkheid. 1. Over de diversiteit van de leerlingenpopulatie. Hierbij kijken wij naar een combinatie van achtergrondkenmerken van leerlingen, en kenmerken van leren en gedrag. Toelichting op de profilering: Elke leerling is uniek. Elke leerling heeft zijn of haar eigen ondersteuningsbehoeften - bij Het Dok is dat heel duidelijk te zien. Wanneer wij echter de diversiteit van de leerlingenpopulatie bekijken ten opzichte van het volledige spectrum over alle schooltypen heen, kenmerkt Het Dok zich als een school met een heel specifieke doelgroep. De nieuwe instroom van externe leerlingen geeft enige verbreding van de doelgroep. 2. Over de ruimte voor verschillen binnen het onderwijsconcept. Dit gaat over de manier van lesgeven in de groep. Belangrijk zijn onder meer de wijze waarop de les is ingericht, de diversiteit in het lesmateriaal, en de mate van dialoog of interactie tussen docent en leerling, en tussen leerlingen onderling. Toelichting op de profilering: Het Dok kan in hoge mate tegemoet komen aan verschillende ondersteuningsbehoeften. Dat komt vrijwel volledig door het aantal beschikbare handen in de groep. Een gemiddelde klas bij Het Dok heeft tien leerlingen. Gegeven het feit dat er nogal wat absentie is (bijvoorbeeld vanwege therapie of stage), ontstaat het beeld van een zo kleine groepsgrootte dat elke leerling ook zonder speciale didactische maatregelen individueel begeleid kan worden. Dit is de actuele praktijk bij Het Dok. Als verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is: Het Dok ondervond tot voor kort geen prikkels om een didactisch ingewikkelder aanpak te ontwikkelen dan de bijna volledig individuele begeleiding van leerlingen. Op dit moment verbreedt de instroom, en naar het zich laat aanzien zal deze ontwikkeling doorzetten. Het is te verwachten dat het team de druk zal ervaren om de didactische aanpak te herzien wanneer de eenvoudige individuele begeleiding niet steeds meer mogelijk is. Het ligt voor de hand om in die situatie te kijken naar mogelijke vormen van klassenmanagement. Belangrijke elementen bij het afwegen van de toepasbaarheid van didactische aanpakken zijn: het veelal praktijkgerichte karakter van het onderwijs, de bijzondere behoeften van de doelgroep leerlingen bij samenwerking, en de beschikbare opleidingstijd met elke leerling (door het patroon van in- en uitstroom van leerlingen, en de absenties). 7

9 3. Over de beschikbaarheid van extra voorzieningen. Extra voorzieningen zijn: extra handen in de klas (of klassenverkleining), extra onderwijsmaterialen, extra mogelijkheden in de ruimtelijke omgeving, specialistische expertise, en samenwerking met instanties buiten het onderwijs. Toelichting op de profilering: Het Dok heeft de beschikking over relatief veel extra voorzieningen. De klassen zijn klein, en er zijn verschillende ondersteunende functionarissen beschikbaar. Het Dok heeft diverse praktijkruimtes tot haar beschikking, en de ligging op het Landgoed De Grote Beek biedt buitenruimte bij het onderwijs. Het team heeft intern expertise beschikbaar - vooral gericht op speciale ondersteuningsbehoeften bij het gedrag. Samenwerking is er vooral met GGZ-E, en in toenemende mate ook met partners binnen samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. 4. Borging van de ondersteuning in de organisatie van de school. Van stevige borging is sprake wanneer er beleid, leerlingvolgsystemen, procedures en afspraken zijn, die voor alle betrokkenen helder zijn en door alle teamleden worden toegepast. Een heldere, consistent toegepaste taakverdeling is onderdeel van de borging. Toelichting op de profilering: De leerlingkerndocumenten en de leerlijnen vormen het hart van de borging van de ondersteuning bij Het Dok. Volgsystemen worden beperkt ingezet. De begeleiding is vooral gericht op de individuele leerling. De docenten werken vooral individueel. Als verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is: De borging zou in twee richtingen versterkt kunnen worden: ondersteunend bij een gezamenlijke teambegeleiding voor elke leerling, en ondersteunend bij groepsgericht klassenmanagement. Het eerste richt zich op het steeds kunnen delen van alle informatie tussen teamleden over de begeleiding van alle leerlingen, wat een voorwaarde is voor een pedagogisch/didactische teamaanpak ('elke leerling is van ons allemaal'). Het tweede richt zich op het mogelijk maken van een groepsbegeleiding in plaats van (of in aanvulling op) de huidige individuele begeleiding in de klas. 5. Over de intensiteit en omvang van de samenwerking. Gekeken wordt naar de mate waarin de begeleiding van de leerling binnen het onderwijs wordt afgestemd met die van de verschillende partners buiten het onderwijs. Toelichting op de profilering: Kenmerkend voor een doelgroepenschool is een intensieve samenwerking met de partners die betrokken zijn bij de doelgroep, en een heel beperkte samenwerking met anderen. Dit beeld past bij Het Dok zoals het tot voor kort was, en nu ook nog in sterke mate is. Met name door de directeur en schoolbreed werkende ondersteuners zijn nu bredere contacten opgestart, met partners uit het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. Als verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is: Intensivering van de samenwerking binnen het samenwerkingsverband is vooral gericht op het aanvullen van de leerlingeninstroom. Wanneer Het Dok meer leerlingen rechtstreeks afkomstig uit het regulier onderwijs plaats wil bieden vraag dit een ontwikkeling op twee gebieden: er is dan een bredere expertise nodig bij het team, en de klassen zullen groter worden waardoor een andere onderwijsaanpak nodig wordt. Een andere reden om samenwerking te zoeken kan zijn om te leren van andere scholen, bijvoorbeeld andere scholen voor vso die gekozen hebben voor een sterke verbreding van de doelgroep. Tot slot: Wat aan Het Dok gevraagd zal worden in de toekomst hangt af van de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland, en van wat Het Dok wil en kan bieden. Het lijkt er op dat er onvoldoende leerlingen vanuit de GGZ-E zullen blijven komen om Het Dok als voorziening voor alleen deze leerlingen op een stevige manier in stand te houden. Op twee punten lijkt er nog niet voldoende duidelijkheid te zijn: wat is de visie van de samenwerkende scholen in het samenwerkingsverband, en wat is de visie van het team van Het Dok, als het gaat om waar welke leerlingen het best onderwijs kunnen krijgen? Hoe belangrijk vindt men de thuisnabijheid van onderwijs? Hoe belangrijk is het voor een leerling om in een klas te zitten met leerlingen die eenzelfde type ondersteuningsbehoefte hebben - of juist om met leerlingen in een klas te zitten die sterker zijn in waar deze leerling zwakker is? Hoe belangrijk is de concentratie van speciaal onderwijs binnen speciale scholen voor het ontwikkelen en het behoud van expertise? Of versterkt het juist de expertise wanneer speciale ondersteuning meer binnen het regulier onderwijs ingezet wordt? Het team van Het Dok lijkt op dit moment in overwegende mate de voorkeur te geven aan een rol als specialistische setting voor haar specifieke doelgroep - al zijn er wel verschillende geluiden te horen binnen het team. 8

10 De komende tijd zal de gedachtenontwikkeling op deze vragen rond de visie op speciale ondersteuning - in afstemming met het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland - van belang zijn voor het team, als basis voor de keuzes die zij zal maken. 9

11 Bijlage: Opbrengsten interview Domein 1: de diversiteit van de leerlingenpopulatie: Kenmerken van de doelgroep: De verblijfsduur van de leerlingen is heel divers, maar relatief kort. Het grootste deel van de leerlingen is twee jaar of minder op de school (zie Schoolplan ). De aantallen leerlingen die nieuw ingeschreven zijn op de school en de herkomst van de leerlingen: Herkomst tot augustus 2016 tot maart 2017 Regulier onderwijs zonder AB 26 (niet bekend of zij AB hadden) Speciaal basisonderwijs 1 Praktijkonderwijs 2 SO/vso cluster 4 47 totaal 50 swv Eindhoven en Kempenland 16 - andere school voor vso swv Eindhoven en Kempenland 13 - school voor regulier VO elders; vso ZMOK 12 elders; MBO 1 elders; onbekend 1 totaal 43 De verschuiving van de indeling van het bovenste deel van de tabel naar het onderste deel van de tabel hangt samen met een verschuiving van de oriëntatie van Het Dok. Eerdere was de blik vooral gericht op de samenwerking met de zorginstellingen GGzE en Combinatie Jeugdzorg, en in mindere mate op samenwerking binnen het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. De laatste tijd is wordt meer samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. Het Dok kent een grote diversiteit in intelligentie binnen de populatie. De grootste groep bevindt zich in de categorie IQ en IQ Vervolgens zien we een groep in de categorie IQ ; een kleine groep leerlingen bevindt zich in de categorie IQ < 70 of categorie onbekend. De diagnose van de leerlingen op Het Dok is erg divers. Het grootste deel heeft de diagnose ODD/ADHD/Antisociaal gedrag, ook in combinatie met een andere stoornis (met name ASS). Van een aantal geplaatste leerlingen is er geen gestelde diagnose. De uitstroom van leerlingen in de periode 1 oktober oktober 2016 was als volgt: vso cluster 1 1 vso cluster 4 11 MBO 9 arbeidsproces 25 dagcentrum 4 anders 9 10

12 De behaalde diploma s of certificaten variëren van een rekenen 2F certificaat tot een HAVO diploma. De grootste groep van de schoolverlaters zijn die met een VMBO-T diploma. De leerlingen op de school verschillen in hun achtergrond v.w.b.: opleidingsniveau van de ouders, sociaaleconomische achtergrond: weinig, het opleidingsniveau en de sociaaleconomische achtergrond is over het algemeen laag gemiddeld hoog matig sterk toelichting De sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen is de laatste tijd wat hoger geworden, vooral door de instroom van leerlingen van leerlingen die niet in behandeling zijn bij een residentiële instelling GGZ. thuistaal: weinig matig sterk toelichting Bij vrijwel alle leerlingen is de thuistaal het Nederlands. culturele achtergrond weinig matig sterk toelichting Over het algemeen is de culturele achtergrond Nederlands, enkele leerlingen hebben een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Bijvoorbeeld van de 18 nieuwe aanmeldingen is er één met een Marokkaanse achtergrond, en één met een Syrische achtergrond. De leerlingen op de school verschillen v.w.b.: niveau van leren weinig matig sterk toelichting Bij de praktische leerroutes (Praktijk Consumptief, Praktijk Techniek, Vorming Praktijk, en Beschermd Onderwijs) is de groep meer homogeen op dit kenmerk dan bij de theoretische leerroutes (Basisvorming en VMBO Theorie en VMBO Basis-Kader). leerstijlen weinig matig sterk 11

13 toelichting Alleen bij de leerroute VMBO Theorie en VMBO Basis-Kader is er een sterke diversiteit in de leerstijlen van de leerlingen. Daarom is deze groep opgesplitst. Hoeveel leerlingen hebben speciale behoeften in het verwerken van informatie weinig (minder dan 20 %) een matig aantal (20 tot 40 %) veel (meer dan 40%) toelichting Dit percentage ligt tussen de 90 en 100 procent. De speciale behoeften in het verwerken van informatie worden de laatste tijd met de toename van leerlingen met ASS problematiek steeds sterker. speciale behoeften in het gedrag, in de omgang (begrenzing van het gedrag, stimulering tot activiteit, begrip van de sociale omgang) weinig (minder dan 20 %) een matig aantal (20 tot 40 %) veel (meer dan 40 %) toelichting Een kleine groep leerlingen heeft (soms) ondersteuningsbehoeften bij het kunnen begrenzen van gedrag. Heel veel leeringen (meer dan 80 %) hebben ondersteuning nodig bij het begrijpen van de sociale omgang. Velen van hen hebben bovendien stimulatie nodig om te komen tot leeractiviteit. Domein 2: de ruimte die de manier van lesgeven biedt voor speciale ondersteuningsbehoeften, Tijdens het interview is gevraagd de manier van lesgeven te plaatsen op een aantal dimensies. Karakteriseer het onderwijs op de school op de onderstaande dimensies. Een 1 betekent sterk in de richting van de eerste pool en een 4 sterk in de richting van het tweede uiterste overdragen van kennis zelf ontdekken kennis verwerven werken met kennis klassikaal leren individueel en groepjes-leren sturing van het leren door de docent leerlingen sturen eigen leren 1 alle leerlingen op basisniveau brengen het maximale uit elke leerling halen leerstof bepaalt leerweg beginsituatie leerling bepaalt leerweg nadruk op gestructureerde opdrachten nadruk op vrije opdrachten gelijke normering prestaties beoordeling t.o.v. eerdere eigen prestaties 2 beoordeling door docent zelfbeoordeling door leerling 3 evaluatie onderwijs door docent evaluatie samen met leerlingen 4 toelichting 1 Dit verschilt tussen de groepen leerlingen, en het verschilt van docent tot docent. 2 Dit is afhankelijk van de methode. 3 Bij sommige werkzaamheden, en soms bij het maken van werkstukken, beoordeelt de student zelf het resultaat. Het komt ook wel voor dat met een leerling een contractje (prestatieafspraak) opgesteld wordt, op basis waarvan resultaten door de leerling zelf onder begeleiding beoordeeld worden. 4 Evaluatie onderwijs door docent: twee keer per jaar bespreekt de docent de voortgang in de klas. Evalutatie samen met leerlingen: dit gebeurt niet systematisch, maar wel incidenteel bijvoorbeeld tijdens mentorgesprekken. 12

14 Hoe wordt binnen de school met speciale onderwijsbehoeften omgegaan? Reactie op speciale onderwijsbehoeften vooral met individuele aandacht, buiten de groep vooral met individuele aandacht, in dezelfde ruimte, maar apart van de groep vooral met groepsaandacht in homogene subgroepen vooral met individuele aandacht geïntegreerd in de groepsaanpak Toelichting: Het streven is om de individuele aandacht te integreren in de groepsaanpak (bijvoorbeeld met coöperatieve werkvormen). Nu gebeurt dit heel beperkt. Men geeft aan dat dit meer mogelijk is wanneer er twee docenten (of docent met assistent) op een groep zijn. Differentieert de onderwijsaanpak van de school voor verschillen op leerstijlen van leerlingen (reproductiegericht, ervaringsgericht, betekenisgericht, oplossingsgericht)? ja incidenteel, als een leerling opvalt op leerstijl of incidenteel, door enkele docenten nee, niet of nauwelijks Toelichting: De differentiatie komt voort uit de individuele aanpak: elke leerling wordt apart, individueel begeleid. Dit is mogelijk door de lage docent/leerling ratio. Hoe zijn groepen/klassen ingedeeld (welke leerjaren worden gemengd, wat is de omvang van de groepen en de bezetting met docenten)? De groepen zijn ingedeelt langs de lijnen van de leerroutes, die het uitstroomniveau bepalen (PC, PT, VP, BVO, TBK, en BO) TBK is gesplitst om zo meer homogene groepen te krijgen voor wat betreft de leerstijl van de leerlingen. Karakterisering van het onderwijs op de school. Hoe groot is naar uw inschatting: het percentage docenten dat de kerndoelen en leerlijnen (minimaal van het eigen leerjaar) beheerst (parate kennis): 30 % 65 % 100 % het percentage docenten dat in staat is didactisch maatwerk te leveren voor leerlingen: het percentage docenten dat in staat is pedagogisch maatwerk te leveren voor leerlingen: het percentage docenten dat initiatief neemt tot dialoog met de leerling om het lesaanbod af te stemmen met de ondersteuningsbehoefte van de leerling: 85 % De geïnterviewden vinden het lastig om tot een schatting te komen, maar na enig wikkel en wegen ontstaat er toch een gedeeld beeld. de mate waarin de begeleiding een individuele aanpak is dan wel een teamaanpak vooral individuele aanpak van docenten aanpak gedeeld door enkele docenten teamaanpak Toelichting: Dit beeld is wisselend binnen het team. Men ziet het afgelopen jaar hier een ontwikkeling. Om deze ontwikkeling verder door te zetten lijkt een teamaanpak, met meer intervisie, wenselijk. 13

15 de mate waarin (ouders en) leerling betrokken worden bij de manier van lesgeven niet of nauwelijks soms vaak Toelichting: Er is tot nu toe minimale betrokkenheid van ouders. Dit kan samenhangen met het residentiële karakter van de opvang van een groot deel van de leerlingen. Met de toename van het aantal leerlingen van buiten de residentiële instelling ( externe leerlingen) zou de betrokkenheid van ouders kunnen toenemen. Opgemerkt wordt dat het niet de makkelijkste groep ouders betreft. de mate waarin het onderwijs de zelfsturing door de leerling versterkt: niet of nauwelijks enigszins sterk Toelichting: Dit gebeurt met mate, er wordt niet systematisch en gepland aan gewerkt. Teamexpertise Op welke onderwerpen is er sprake van teamexpertise (expertise die gedeeld wordt door alle leden van het team, en die door alle leden van het team in samenwerking in praktijk gebracht wordt)? Voorbeelden zijn teamexpertise op bepaalde didactische of gedragsmatige aanpakken, of teamexpertise in het betrekken van ouders en leerlingen bij de bepaling van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Er zijn geen specifieke vormen van teamexpertise. Opgemerkt wordt dat men op zoek is naar welke teamexpertise voor Het Dok belangrijk is mede met het oog op de toekomst waarin het aantal externe leerlingen naar verwachting zal toenemen. Biedt de school onderwijsarrangementen binnen het regulier onderwijs aan? In twee vormen: De combinatie : Intensieve daghulp, tijdelijk. De docent gaat naar een locatie jeugdzorg om daar het onderwijs te bieden. De VO-school van herkomst betaalt dit arrangement. Dagbehandeling autisme: Daghulp intern bij de GGZ-E voor een aantal uur per week. Deze leerlingen staan echter ingeschreven bij Het Dok (dus geen arrangement binnen het regulier onderwijs, maar wel buiten de muren van Het Dok). Domein 3: de beschikbaarheid van extra voorzieningen op de leslocatie: Extra begeleiding in de klassen/groepen: welke functies voor welke aantallen uur p.w. beschikbaar? Functionaris(sen) Afkortingen: Lkr. = docent, Vlkr. = vakdocent, KA = klassenassistente, OA = onderwijsassistent, RT = remedial teacher, AB = ambulant begeleider, OU = ouder/verzorger, LIO = docent in opleiding, ST = stagiaire, TA = technisch assistent, LO= leraarondersteuner 14

16 Groep/Afdeling/School Functionaris(sen) Aantal uren per week 4 Klas beschermd onderwijs LKR 40 Klas TT LKR 40 (3dgn en 2 dgn) Klas TBK LKR 32 Structuurklas LKR 32 Klas Vorming Praktijk LKR 40 Klas Praktijk techniek LKR 24 Klas basisvorming (12-14 jaar) LKR Klas instroom/ind LKR 24 Klas Combinatie/instroom LKR 24 Klas Praktijk comsumptief Vlkr 40 Klas DBA (autisme) LKR 16 Instructie Vorming Instructeur 32 Instructie Techniek Instructeur 40 Leraarondersteuning alle klassen LO 164 Sport LO (3 dgn en 1 dg) Docent leerling ratio over de hele school gerekend (gemiddelde groepsgrootte): 1 op 10 Uitgaande van een werkweek van 40 uur waarvan de leerlingen lessen hebben van uur tot uur op ma-di-woe en op do en vrijdag van uur tot uur op basis van een continurooster. buiten de klassen/groepen: welke functies voor welke aantallen uur p.w. beschikbaar? Ondersteuning door eigen medewerkers van de school in direct contact met de leerling(en) buiten de klas: - intern begeleider: 16 uur per week, verdeeld over wo-do-vr - gedragswetenschapper: 24 uur per week, verdeeld over di-wo-do Handen op schoolniveau beschikbaar voor ondersteuning van professionals en ouders: - schoolarts: maandelijks overleg met GGD arts vanaf maart maatschappelijk werk: intern via GGZ-E - aanbod aan revalidatie en therapie tijdens schooltijd: in afstemming met GGZ-E en externe hulpverlening. Er is een stage-coördinator en een veiligheidscoördinator. Speciale onderwijs/werkmaterialen voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften beschikbaar binnen de school: Onderwijsmaterialen met een lager tempo, veel herhalen, nl. die (veel/snel) lezen vermijden, nl. gericht op auditieve informatieverwerking, nl. dyslexiematerialen gericht op visuele informatieverwerking, nl. dyslexiematerialen uitgaand van sterk eigen probleemoplossend vermogen (meerbegaafden), nl. anders, nl 4 Het gaat hier om het aantal effectieve uren met leerlingen (lestijd). 15

17 Onderwijsmaterialen ondersteunend bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, nl. methoden en methodieken begrenzing van het gedrag, nl. interventie medewerkers uitdaging tot alertheid en activiteit, nl. het ervaren van successen en het ontvangen van beloningen, nl. begrip voor sociale interactie (met de medeleerlingen en docenten), nl. anders, nl Aanpassingen bij specifieke fysieke belemmeringen: Aanwezige materialen (zoals fysiotherapeutische materialen voor revaliderende studenten, basis verpleegmaterialen voor langdurig zieke leerlingen, MRT-materialen aangepast schrijfmateriaal, aangepast meubilair) : Ruimtelijke voorzieningen, in en rond de school aparte extra ruimtes voor didactische begeleiding handenarbeidlokaal/atelier speel-/gymlokaal keuken (voor leerlingen) schooltuin - buitenterrein dierenverblijf aparte extra ruimtes voor bewegingsbehoefte time-out ruimte extra grootte van de lokalen, gangen en speel/gymruimten een speelplein met extra kwaliteit aparte extra ruimtes voor verzorging / rust rustruimte verzorgingsruimte Ruimtes voor arbeidsvoorbereiding/training en VMBO profielen Ruimte Horeca Ruimte Techniek Praktijklokaal Vorming (Beschermd Onderwijs) 16

18 Specialistische expertise op hbo/wo-niveau Aanwezig/beschikbaar is expertise (gecertificeerd) op de volgende specialismen: binnenschools x buitenschools snel toegankelijk visuele beperkingen auditieve beperkingen spraak/taal belemmeringen cognitieve beperkingen motorische beperkingen beperkingen door langdurige ziekte x x Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) x x AD(H)D x x overige psychiatrische aandoeningen x x overige gedragsproblemen (bijv. ODD) x dyslexie dyscalculie onderwijsachterstanden andere culturen Samenwerking met instanties buiten het onderwijs. nooit Soms regelmatig vaak gemeenschappelijk handelingsplan SMW x Bureau Jeugdzorg x GGD x GGZ x x MEE x (Kinder)ziekenhuis Revalidatiekliniek Justitiële inrichting x Gemeente, ketenzorg x Psychiatrische instelling x x Domein 4: de borging van de extra ondersteuning in de organisatie van de school het eigenaarschap van de extra ondersteuning: wie is verantwoordelijk voor een goed verloop van het onderwijsleerproces van de leerling met speciale ondersteuningsbehoeften? De orthopedagoog. Er is wel enige discussie over hoe dit af te stemmen is met de rol van de mentor, die meer ingevoerd is in de dagelijkse gang van zaken in de klas. de plaats van de extra ondersteuning binnen het beleid van de school De extra ondersteuning staat uitgewerkt in algemene zin in het schoolplan, en op leerlingniveau in de leerlingkerndocumenten. Groepsplannen worden niet meer gehanteerd, deze plannen zijn vervangen door leerlijnen. 17

19 volgsystemen voor de didactische voortgang, en voor de sociaal-emotionele voortgang Didactische voortgang: SOMtoday, nog niet operatief. Sociaal-emotionele voortgang: het oude systeem is gestopt (SEOL), en men is op zoek naar een nieuw systeem. Intussen houdt men de voortgang zonder ondersteunend systeem bij. Er worden leervoorwaardentests afgenomen. planmatige aanpak van de extra ondersteuning: signalering, besprekingen, evaluaties, overdrachten e.d. (bijvoorbeeld a.d.h.v. de één-zorgroute) De aanpak is vergelijkbaar met de één-zorg-route. aanwezigheid van protocollen (dyslexie, dyscalculie, medische begeleiding zoals bijv. bij suikerziekte, pesten) - Er is Saltho-breed een protocol bij pesten. - Er is een vaste procedure wanneer medicijnen door leerlingen vergeten worden in te nemen. wat is de rol van de ouders en de mate van betrokkenheid bij: het vaststellen van de onderwijsbehoefte van de leerling: de ouders worden bevraagd het bepalen van de onderwijsbegeleiding voor de leerling: beperkt, men zou dit willen versterken het uitvoeren van de onderwijsbegeleiding voor de leerling: soms betrokken, afhankelijk van de ouders het evalueren van de onderwijsbegeleiding voor de leerling: altijd betrokken, aan de hand van het kerndocument hebben ouders duidelijke inbreng De rol van de ouders zou kunnen toenemen, nu de ouderpopulatie verandert doordat er meer externe leerlingen op school zitten. Op dit moment zitten er geen ouders in de MR. Domein 5: de intensiteit en omvang van de samenwerking met anderen in het onderwijs Hoe ziet de samenwerking er uit met de reguliere scholen? De samenwerking is steeds beter. De directeur is aangesloten bij het scholenoverleg. De scholen werken heel verschillend. De directeuren komen bij elkaar over de vloer, voor de docenten geldt dit (nog) niet of nauwelijks. Bij de overdracht van leerlingen is er goed contact. Hoe ziet de samenwerking er uit met de andere scholen binnen het eigen schoolbestuur? Eén keer per jaar is er een Saltho-dag, een studiedag met alle medewerkers van Saltho. Verder is de samenwerking minimaal. Er liggen wel kansen, maar de werkbelasting is te hoog om hiervan gebruik te maken. De directeuren en de gedragswetenschappers zien elkaar wel regelmatig. Hoe ziet de samenwerking er uit met de centrale diensten van het samenwerkingsverband? Er is rond individuele leerlingen samenwerking met de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Meer beleidsmatig is er contact met stuurgroepen en werkgroepen die actief zijn binnen het samenwerkingsverband. De commissie van begeleiding, de directeur, en de stagecoördinator hebben hun eigen contacten met het samenwerkingsverband. Hoe ziet de samenwerking er uit met de andere scholen voor sbo en (v)so binnen het samenwerkingsverband? De directeur en de orthopedagoog onderhouden deze contacten. Er is vooral contact bij verwijzingen. De mogelijkheid tot ontschotting tussen vso s en andere arrangementen speelt nog niet binnen het samenwerkingsverband. Het lijkt er wel op dat dit onderwerp op tafel gaat komen. 18

20 Het samenwerkingsverband heeft te maken met een negatieve verevening. Zowel het samenwerkingsverband als de gemeente geven aan Het Dok nodig te hebben. Dit is van groot belang voor Het Dok, vanwege de afname van leerlingen uit de residentiële instelling. 19

Schoolondersteuningsprofielen Plein BS Meander

Schoolondersteuningsprofielen Plein BS Meander Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 BS Meander Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Meander Datum bezoek : 16 december 2015 In opdracht van : Plein013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van 1. Inleiding De Zwaluw ligt aan de rand van het dorp Nes aan de Amstel. De school telt rond de 100 leerlingen, die zijn verdeeld over 5 groepen. In het gebouw zijn ook een

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein O.B.S. De Heerevelden te Tilburg

Schoolondersteuningsprofielen Plein O.B.S. De Heerevelden te Tilburg Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 O.B.S. De Heerevelden te Tilburg Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Bestuur: O.B.S. De Heerevelden te Tilburg Stichting

Nadere informatie

SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM. 1. De school in het voedingsgebied

SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM. 1. De school in het voedingsgebied SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM 1. De school in het voedingsgebied SO de Isselborgh in Doetinchem van de stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) is een cluster 4 locatie voor leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 02-04- Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB en SWV Instemming MR d.d :mei 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein De Lochtenbergh

Schoolondersteuningsprofielen Plein De Lochtenbergh Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 De Lochtenbergh Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Bestuur: De Lochtenbergh te Tilburg Stichting Tangent Datum bezoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: St. Caecilia Datum bezoek: 19 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Heleen Versteegen M&O-groep,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening s(b)o: SBO Mozaik Datum bezoek: 19 november 2015 In opdracht van: Plein013 Rapporteur: drs. Jeroen Schuitert Sardes, Utrecht December

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Open Hof Datum bezoek: 29 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: obs De Blaak Datum bezoek: 8 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein Jan Ligthart Huibeven

Schoolondersteuningsprofielen Plein Jan Ligthart Huibeven Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 Jan Ligthart Huibeven Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Jan Ligthart Huibeven Datum bezoek: 8 december 2015

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: De Bongerd Datum bezoek: 23 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband IJssel Berkel Rapporteur: Pauline van

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Verkorte versie Wij beogen met deze verkorte versie het voor ouders vlot en inzichtelijk wordt wat onze mogelijkheden en ambities zijn op het gebied van passend onderwijs. De

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Wingerd in Esbeek Datum bezoek: 16 september In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Antonius Biest-Houtakker Datum bezoek: 14 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Duet. Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666

Schoolondersteuningsprofiel. Het Duet. Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666 Schoolondersteuningsprofiel Het Duet Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De huidige stand van zaken.... 4 2.1 Het onderwijsconcept...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein SBO Mozaik

Schoolondersteuningsprofielen Plein SBO Mozaik Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 SBO Mozaik Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening s(b)o: SBO Mozaik Datum bezoek : 19 november 2015 In opdracht van : Plein013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Symbion

Ondersteuningsprofiel Symbion Ondersteuningsprofiel Symbion 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Algemene informatie 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2. Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Kerngetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

SOP Roncallischool Velp

SOP Roncallischool Velp SOP Roncallischool Velp Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Mare

Schoolondersteuningsprofiel De Mare Schoolondersteuningsprofiel De Mare Datum samenvatting: 1262013 DATU Pagina 2 van 29 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...4 Ondersteuningsprofiel in één oogopslag.5 Opvatting en ambities.6 Conclusies.8

Nadere informatie

De actuele kaart van het samenwerkingsverband

De actuele kaart van het samenwerkingsverband De actuele kaart van het samenwerkingsverband Bevindingen externe audit Schoolondersteuningsprofielen Bron: Rapportage AUDIT ONDERSTEUNINGSAANBOD IVO versie regionale indeling swv PLEIN 013 (po 30-04 Tilburg

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Borne Datum bezoek: 31 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool Schoolondersteuningsprofiel 15WU00 Albertine Agnesschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Gebaseerd op format Qliq Primair Onderwijs Aanleiding In het kader van de wet Passend onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio s. Binnen elke regio

Nadere informatie

Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften).

Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften). Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften). Onderwijsondersteuning voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften De school biedt

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Den Bongerd Datum bezoek: 21 augustus In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema M&O-groep,

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Aanvullende informatie Sociaal-emotioneel functioneren Ondersteuningsbehoefte Ontwikkelingsperspectief Overig, nl. *) Dit zijn richtlijnen die gewogen

Aanvullende informatie Sociaal-emotioneel functioneren Ondersteuningsbehoefte Ontwikkelingsperspectief Overig, nl. *) Dit zijn richtlijnen die gewogen Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef adres: Schoolstraat 1 postcode: 7101 GB Winterswijk telefoon nr.: 0543-532747 website: www.jozefww.skbg.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1. Basisondersteuning In vergelijking met de gemiddelde scores van het SWV scoren we lager op de volgende aspecten: - Planmatig werken - Deskundigheid - Evaluatie leerling ondersteuning

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bernard Nieuwentijt College. Schooljaar 2014-2015

Schoolondersteuningsprofiel Bernard Nieuwentijt College. Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel Bernard Nieuwentijt College Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijsconcept... 3 2.1. Uitstroomprofiel... 3 3. Algemene ondersteuningsstructuur... 4 4. Ondersteuningsvoorzieningen

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Berkeloo Datum bezoek: 24 september In opdracht van: SWV-PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Don Sarto Datum bezoek: 25 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema M&O-groep,

Nadere informatie

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0)

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) 17RJ00 PC Basisschool De Korenaar Typering van de school Maximaal 1000 tekens De Korenaar is een middelgrote school met een zeer royale buitenruimte. De school

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Jozefschool Datum bezoek: 17 januari 2013 In opdracht van: SWV Amstelland Zuid en De Veenlanden Rapporteur: Sicco

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING SWV VO31.01 passend onderwijs.

BASISONDERSTEUNING SWV VO31.01 passend onderwijs. BASISONDERSTEUNING SWV VO31.01 passend onderwijs. mei 2013. Inleiding We omschrijven basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Tiliander Datum bezoek: 5 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Karin Vaessen M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Armhoefse Akker Datum bezoek: 23 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Vier Leeuwen

Schoolondersteuningsprofiel De Vier Leeuwen Schoolondersteuningsprofiel De Vier Leeuwen Datum samenvatting: 12jun13 DATUM Pagina 2 van 29 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...4 Ondersteuningsprofiel in één oogopslag.5 Opvatting en ambities.6

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Kameleon Datum bezoek: 1 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: RK Basisschool Christoffel Datum bezoek: 17 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool adres: Waterhoen 1 postcode: 7132 DK Lichtenvoorde telefoon nr.: 0544-373567 website: www.st-jorisschool.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie