Werkprogramma advisering RSJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkprogramma advisering RSJ 2014"

Transcriptie

1 Werkprogramma advisering RSJ

2 2

3 Inleiding Jaarlijks stelt de RSJ een advies-werkprogramma op. Het werkprogramma omvat onderwerpen voor gevraagde en ongevraagde adviezen. De RSJ opereert in een maatschap pelijke, beleidsmatige en politieke context. Ontwik kelingen in die context maken dat in meer of mindere mate van het advies-werkprogramma moet worden afgeweken, zo leert de ervaring. Dit kan betekenen dat gepro grammeerde onderwerpen niet worden opge pakt en in plaats daarvan over andere onderwerpen wordt geadviseerd. Gevraagde adviezen krijgen hierbij altijd prioriteit. Sommige onderwerpen worden door de RSJ nauwlettend gevolgd, zonder dat dit nood zakelijkerwijs leidt tot het uitbrengen van een advies. Deze onderwerpen duidt de RSJ aan als themadossiers. Ook de themadossiers zijn in het werkprogramma opgenomen. De onderwerpen in dit werkprogramma zijn ingedeeld naar de drie secties waarin de RSJ is georganiseerd: gevangeniswezen, tbs en jeugd. Onder werpen die op het terrein van meer dan één sectie liggen, worden in het programma weer ge geven onder de noemer raadsbreed. Het advieswerkprogramma 2014 bevat naast nieuwe onderwerpen ook onderwerpen uit het programma van Dit betreft adviestrajecten die: a) nog niet zijn begonnen of b) wèl zijn begonnen maar doorlopen in 2014 omdat zij nog niet zijn afgerond. 3

4 4

5 1. Raadsbreed 1.1 Adviesonderwerpen Conceptwetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (gevraagd) Gestart in 2013, doorlopend in 2014 De voorgestelde herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging hoort bij de verbeteringen die in het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) worden gerealiseerd in de fase van de tenuitvoerlegging. Deze verbeteringen vormen een wezenlijk onderdeel van het realiseren van de ambitie van dit kabinet om de prestaties van de strafrechtsketen op het terrein van opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging te verbeteren (programma Versterking Prestaties Strafrechtsketen (VPS)). Uitvoeringsbesluit Herziening Pbw, Bvt en Bjj ivm het vervoer, medisch klachtrecht enz. (gevraagd) Over het conceptwetsvoorstel Herziening Pbw, Bvt en Bjj i.v.m. het vervoer, medisch klachtrecht, enz. is in 2013 geadviseerd. De consequenties van dit wetsvoorstel worden momenteel uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit. De aanvraag wordt in het eerste kwartaal van 2014 verwacht. Eigen bijdragen aan tenuitvoerlegging, kosten strafproces en slachtoffertax (gevraagd) Dit onderwerp vloeit voort uit het Regeerakkoord. Het vragen van een eigen bijdrage aan de tenuitvoerlegging van de straf, de kosten van het strafproces en het innen van een slachtoffertax is van toepassing op justitiabelen in het gevangeniswezen, de tbs en de justitiële jeugdinrichtingen. De adviesaanvraag wordt begin 2014 verwacht. Informatieoverdracht executie ketenbreed (gevraagd) Het gaat hier om een mogelijkheid om (in de toekomst) persoonsgebonden informatie beschikbaar te maken, zodat deze op meerdere momenten, breder dan alleen in de executiefase, benaderbaar is. Het kan om allerlei soorten informatie gaan, o.a. justitiële informatie maar ook medische gegevens. Deze informatie is cruciaal om tot een indivi dueel regime te komen, zoals beoogd. Ook in de nazorg moet van deze informatie gebruik gemaakt kunnen worden. Er wordt gewacht op een adviesaanvraag; over de termijn waarop deze verwacht kan worden is niets bekend. Privacybescherming van verdachten, veroordeelden en vrijgelatenen (ongevraagd) In 2013 al geprogrammeerd, maar nog niet gestart De (rechts)staat heeft tot taak de veiligheid van zijn burgers te waarborgen. Het behoeden van de waarde van veiligheid moet altijd afgewogen worden tegen andere waarden zoals individuele vrijheid, waaronder het recht op privacy. In het 5

6 heden daagse politieke en maatschappelijke klimaat is de trend waar te nemen dat collec tieve veiligheid zwaarder weegt dan individuele vrijheid. Zo zetten bestolen winkeliers foto- of video-opnames van de daders op het internet. Ook klinkt de maatschap pe lijke en (plaatselijke) politieke roep om informatie over vrijgelaten pedofielen vrij te geven, zodat wijken zich kunnen beschermen en burgemeesters hun beschermings taak kunnen waarmaken. Naam en foto van pedofiele verdachte personen worden op websites gezet. In dit advies wil de Raad: onderzoeken hoe de privacy van verdachten, veroordeelden en vrijgelatenen op dit moment wordt gewaarborgd, in regelgeving en praktijk; beoordelen of de rechtspositie van verdachten, veroordeelden en vrijgelatenen voldoende recht wordt gedaan; nagaan of er goede (ethische en juridische) redenen zijn om de privacy van betrokkenen minder te beschermen dan voorheen (voor zover dit het geval is) dan wel of er redenen zijn om de bescherming van de privacy te versterken; aanbevelingen doen over de manier waarop de overheid in beleid en uitvoering om zou moeten gaan met de bescherming van de privacy van verdachten, veroor deelden en vrijgelatenen en daarbij ook ingaan op de spanning tussen het waarborgen van privacy en het bieden van veiligheid. Eten als activiteit in justitiële inrichtingen (ongevraagd) In 2013 al geprogrammeerd, maar nog niet gestart Tijdens werkbezoeken van de RSJ aan justitiële inrichtingen en in berichten van commissies van toezicht (m.n. in het gevangeniswezen) wordt regelmatig aandacht gevraagd voor het onderwerp eten. De voorloper van de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzocht hoe het is gesteld met de verstrekking van voeding aan ingeslotenen. 1 De Inspectie stelde onder meer vast dat de faciliteiten om zelf voeding te bereiden voor ingeslotenen verschillen. De faci liteiten in penitentiaire inrichtingen en detentiecentra variëren van geen tot redelijk, omdat zij in tijd en voorzieningen begrensd zijn. De mogelijkheden voor ingeslotenen in jeugdinrichtingen en tbs-klinieken zijn, zeker qua materiële voorzieningen en beschikbare tijd, aanmerkelijk groter. De Raad wil in dit advies bekijken welke plaats het eten (bereiden en nuttigen) als activiteit in justitiële inrichtingen kan hebben. Het bereiden van voedsel kan een belang rijke opvoedkundige en resocialiserende waarde hebben. Bovendien past dit bij het beleid om meer verantwoordelijkheid bij gedetineerden zelf te leggen. De Raad zal ook bekijken in hoeverre differentiatie gewenst is, bijvoorbeeld tussen kort- en lang ge straften. Verder wil de Raad ervaringen in niet-justitiële instellingen hierbij betrekken. De Raad gaat er van uit dat eventuele aanpassingen moeten kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande kaders en zonder grote gebouwelijke aanpassingen. 1 Voeding ingeslotenen, themaonderzoek, augustus 2011, Inspectie voor de Sanctietoepassing. 6

7 1.2 Themadossiers raadsbreed Langdurig toezicht In 2012 heeft de Raad geadviseerd over een nieuwe gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor tbs-gestelden en ex-gedetineerde zedendelinquenten in te voeren. Deze maatregel kan in beginsel levenslang duren. Met het oog op mogelijke nadere advisering volgt de Raad de ontwikkelingen op dit terrein. Fundamentele herziening van de sanctietoepassing Op 29 maart 2012 organiseerde de Raad het congres zinvolle dagbesteding. Verschillende sprekers stelden de gevangenisstraf en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd fundamenteel ter discussie. In diverse landen wordt geëxperimenteerd met geheel andere wijzen van tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, zoals Bastøy in Noorwegen en sommige private gevangenissen waar bijvoorbeeld vreemdelingenbewaring ten uitvoer wordt gelegd. In eigen land zijn in het gevangeniswezen relatief kort geleden nieuwe wegen ingeslagen met het programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW), de daaraan verbonden persoonsgerichte aanpak en de plannen voor een systeem van promoveren en degraderen van gedetineerden. Ook wordt bij de de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nagedacht over structureel andere vormen van tenuitvoerlegging van straffen. Dit gebeurt in het project Toekomstvast DJI dat tot doel heeft de strategische keuzes voor de lange termijn van DJI te identificeren, te maken en te concretiseren. De Raad stelt zich voor te verkennen in hoeverre de doelen van straffen, met name de resocia lisatie doelstelling en het voorkomen van detentieschade, gerealiseerd kunnen worden binnen het huidige sanctiestelsel of wellicht beter op een andere wijze. Daarbij wil de Raad kijken naar de processen en instrumenten die leiden tot motivatie om deel te nemen aan program ma s of activiteiten die zijn gericht op re-integratie. Hoe stimuleer je intrinsieke motivatie en hoe voorkom je schijnmotivatie? Hoe verhoudt het uitgangspunt van regionalisering zich tot specialisatie? De Raad beoogt hiermee bij te dragen aan de nadere gedachtevorming over de toekomst van de sanctietoepassing. Alvorens daadwerkelijk te gaan adviseren, zal verkend moeten worden in welke richting geadviseerd kan worden en in hoeverre dat tot vruchtbare, vernieuwende ideeën kan leiden. Ook zal afstemming plaatsvinden met het project Toekomst vast DJI. (Dit onderwerp was op het werkprogramma van 2013 opgenomen als advies op het terrein van het gevangeniswezen; in de voorbereiding van het werkprogramma 2014 is het onderwerp verbreed naar het hele terrein van de sanctietoepassing en is het opgenomen als themadossier i.p.v. als advies.) 7

8 8

9 2. Gevangeniswezen 2.1 Advies onderwerpen Uitvoeringsregeling elektronische detentie (gevraagd) De regeling vloeit voort uit het wetsvoorstel Elektronische Detentie. Eerst moet afgewacht worden hoe de parlementaire behandeling daarvan afloopt. Dan wordt begonnen aan de regeling. Op zich is het wel de bedoeling om haast te maken met de invoering. De aanvraag wordt in het eerste kwartaal van 2014 verwacht. Regime-aanpassingen in het Gevangeniswezen als uitvloeisel van het Masterplan DJI (gevraagd) Er wordt gewacht op de adviesaanvraag. Nazorg na detentie (ongevraagd) In september 2009 heeft de Raad advies uitgebracht over maatschappelijke reintegratie en nazorg van ex-gedetineerden en in dat kader meerdere adviezen gegeven. Komend jaar zijn we 5 jaar verder en is er veel (ten goede?) veranderd. De gemeenten kregen in het advies nog niet veel aandacht, terwijl hun rol de laatste jaren sterk is toegenomen. Centrumgemeenten hebben extra geld gekregen om in hun verant woordelijkheidsgebied voor een goede nazorgstructuur te zorgen. Deze financiering is inmiddels afgelopen; de centrumgemeenten hadden nog voor een overgangsperiode geld van het rijk gekregen, maar ook die periode is voorbij. De vraag is hoe de gemeenten met hun verantwoorde lijkheden zullen omgaan nu er geen extra financiering meer is, juist in een tijd dat veel gemeenten moeten bezuinigen. Veel maatschappelijke organisaties worden door (centrum-)gemeenten) aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Ook daarvoor geldt dat onduidelijk is hoe zij zich in de toekomst zullen gaan opstellen. Nu gemeenten steeds meer doen aan nazorg, is het nodig hun relatie, c.q. samenwerking met de reclasseringsorganisaties te beschrijven. Dat is nog nauwelijks gebeurd en hoog nodig: er is soms grote onduidelijkheid over hun respectievelijke rollen indien er sprake is van een verplicht reclasseringscontact na detentie. Er zijn veel ontwikkelingen bij het gevangeniswezen en de vraag is welke gevolgen dat heeft voor de nazorg. Diverse directeuren benoemen nazorg als aandachtspunt. Nazorg is vaak - maar niet altijd - georganiseerd in Veiligheidshuizen. Recent is de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid daarvoor over gegaan van Openbaar Ministerie naar centrumgemeenten. De vraag is of dat gevolgen heeft voor de nazorg. Kortom, 2014 lijkt een goed moment de balans op te maken, na te gaan wat er met de adviezen van de Raad is gebeurd en welk toekomstperspectief er m.b.t. 9

10 re-integratie, c.q. nazorg is, zeker in deze moeilijke tijden, waarin op van alles bezuinigd wordt (o.a. op gemeentelijke re-integratiebudgetten). Het doel van het advies is om een beoordeling geven van huidige situatie m.b.t. nazorg, zo mogelijk te attenderen op goede ontwikkelingen en (indien aange wezen) aandacht te vragen voor mogelijke negatieve ontwikkelingen. Het is niet de bedoeling om in het kader van dit advies uitgebreide onderzoeksactivi teiten uit te voeren. Als een steekproefsgewijze verkenning daar aanleiding toe geeft, zou de uitkomst van dit adviestraject kunnen zijn dat dergelijke onderzoeksactiviteiten wel gewenst zijn. Vreemdelingenbewaring (gevraagd) Gestart in 2013, doorlopend in 2014 In het kader van het advieswerkprogramma 2013 zijn vragen gesteld over activiteiten in vreemdelingenbewaring die terugkeer bevorderen. Concreet ging het om de vragen: hoe kan de motivatie worden bevorderd van een vreemdeling in bewaring om mee te werken aan zijn uitzetting, en welke (nieuwe) activiteiten in de vreemdelingenbewaring zouden vreemdelingen kunnen helpen bij het terugkeerproces? Dit adviestraject is aan het eind van 2013 uitgebreid naar aanleiding van het volgende. De staats secretaris van V&J heeft in zijn Koepelbrief van 13 september 2013 een stel sel wijziging aangekondigd t.a.v. het vreemdelingenbeleid. Bewaring wordt in sterkere mate het laatste middel, naast andere toezichtmaatregelen. Dit wordt geregeld in de wet Vreemdelingenbewaring en terugkeer. 10

11 3 TBS 3.1 Adviesonderwerpen Besluit forensische zorg (gevraagd) in 2013 geprogrammeerd, maar nog niet gestart Het besluit geeft een nadere uitwerking van de bepalingen uit het wetsvoorstel Wet Forensische Zorg. De verwachting was aanvankelijk dat het besluit in 2012 aan de Raad zou worden voorgelegd; vervolgens werd dit voor 2013 verwacht. Door politieke ontwikkelingen is de consultatie echter vertraagd. De verwachting is nu dat dit in 2014 zal gebeuren. Het wetsvoorstel is nog niet door de Eerste Kamer behandeld. Voorlopig kan de adviesaanvraag daarom nog niet verwacht worden. Besluit verplichte GGz (gevraagd) in 2013 geprogrammeerd, maar nog niet gestart Het besluit geeft een nadere uitwerking van de bepalingen uit het wetsvoorstel Wet Verplichte GGZ. De verwachting was dat het besluit in 2012 aan de Raad zou worden voorgelegd. Door de politieke ontwikkelingen is de consultatie echter vertraagd. Het wetsvoorstel is nog niet door de Tweede Kamer behandeld, daarna moet het nog naar de Eerste Kamer. Pas als er enig zicht is op hoe het parlement tegen de wet aankijkt, wordt begonnen met het opstellen van het besluit. De adviesaanvraag zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Conceptwetsvoorstel tweede tranche forensische zorg (harmonisatie van de rechtsposities) (gevraagd) In de tweede tranche forensische zorg wordt de harmonisatie van de rechtspositie van verschillende forensische patiënten geregeld. In juni 2014 verschijnt de thematische wetsevaluatie zorg en dwang van onderzoeksbureau ZonMW. Vervolgens wordt gestart met het wetsvoorstel forensische zorg tweede tranche. Hoewel de aanvrager dit zelf vrij ambitieus noemt, is toch het streven om het wetsvoorstel aan het eind van 2014 gereed te hebben en ter consultatie aan te bieden. De aanvraag wordt -op zijn vroegst- eind 2014 verwacht. Gevolgen van het Masterplan DJI voor tbs-patiënten, in termen van plaatsing, kwaliteit en rechtspositie (ongevraagd) In de schriftelijke vragenronde naar aanleiding van het Masterplan en de brief aan de Tweede Kamer over het herziene Masterplan heeft staatssecretaris Teeven aangegeven dat het plaatsingsbeleid vanaf 2014 uitgaat van herkomst en bestemming van de patiënt, met andere woorden: regionale plaatsing. Voor de tbs was dit niet eerder het geval aangezien hier andere overwegingen gelden. Terugkeer in de plaats van het delict kan ongewenst zijn (denk aan de pedo-zaken ). Beschikbaarheid van voorzieningen/specialisaties alsmede behandelinhoudlijke argu men ten zouden hier ook een rol moeten spelen. Klinieken hebben hun eigen 11

12 specialisatie en dat speelt mee bij de plaatsing. (Het uitgangspunt van aselecte plaatsing (een tbs-er kan in principe overal worden geplaatst omdat alle klinieken dezelfde expertise hebben, is in de praktijk) achterhaald. De overplaatsing van tbs-patiënten kan gevolgen hebben voor onder andere: de kwaliteit van de zorg, stagnatie van het verlof, de beschikbaarheid van longstayvoorzieningen en het verloop onder personeel. In het advies zal hier aandacht aan besteed worden. Doorplaatsing van tbs-patiënten naar de GGz (ongevraagd) De doorplaatsing van tbs-patiënten naar de GGZ is al geruime tijd een aandachtspunt. De voorgenomen invoering van de Wet forensische zorg en de Wet verplichte GGZ is een van de manieren waarop wordt geprobeerd om de aansluiting tussen de forensische en reguliere geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Zo beoogt artikel 2.3 van het conceptwetsvoorstel Forensische zorg de doorplaatsing te stimuleren door de strafrechter een instrument te geven om een tbs-titel om te zetten naar een BOPZ-titel. Om te voorkomen dat de geneesheer-directeur de betrokkene daarop ontslaat wordt daarnaast art. 51 BOPZ gewijzigd in die zin dat over een voorgenomen ontslag eerst met de minister van VenJ wordt overlegd. De omzetting van titel die de nieuwe wet mogelijk maakt, roept een aantal (praktische) vragen op zoals: hoe verhoudt de nieuwe regeling zich tot de bepaling dat de tbs-titel altijd eerst een jaar voorwaardelijk wordt beëindigd? Hoe verloopt de omzetting in de praktijk? Welke informatie heeft de verlengingsrechter bijvoorbeeld nodig van de GGZ-instelling om over te kunnen gaan tot omzetting naar een BOPZtitel en hoeveel tijd is hiermee gemoeid? De Raad wil de ontwikkelingen op dit terrein in beeld brengen en nagaan of de voorziene oplossingen afdoende zijn. Hierbij betrekt hij ook de bevindingen en aanbevelingen van het advies Stoornis en Delict van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg uit 2012, dat expliciet was gericht op een (betere) aansluiting tussen de ggz en de forensische zorg. 3.2 Themadossiers tbs Interculturalisatie De Raad volgt met het oog op mogelijke advisering de ontwikkelingen op het terrein van interculturalisatie in de (forensische) zorg. Onder interculturalisatie wordt verstaan de mate waarin tijdens de behandeling rekening wordt gehouden met verschillen in culturele identiteit. Mogelijk kan de effectiviteit van de tbsbehandeling worden vergroot door meer dan tot dusverre rekening te houden met verschillen in culturele achtergrond. De Raad adviseerde hierover eerder in Het ministerie van VenJ merkt op dat het hier hier weinig aan kan doen. Het is aan de behandelaars om hieraan vorm te geven. Stelselherziening forensische zorg De Raad volgt de ontwikkelingen m.b.t. de stelselherziening forensische zorg in relatie tot de ontwikkelingen bij GGz Nederland, mede met het oog op de continuïteit van zorg. 12

13 4 Jeugd 4.1 adviesonderwerpen Babyhuis met vondelingenkamer (gevraagd) Er zijn gemeenten die babyluikjes openen waar baby s te vondeling gelegd kunnen worden. De vraag is wat het ministerie hier beleidsmatig mee kan. Zowel op grond van internationale ver dragen als regelgeving op ander terrein is de lijn expliciet om zo n vondelingenkamer te voorkomen. Aan de RSJ wordt de vraag voor gelegd in welke mate de huidige wettelijke Neder landse middelen volstaan om vondelingenkamers tegen te gaan. De adviesaanvraag wordt begin 2014 verwacht. Wijziging regeling verlof jeugdigen ivm toevoegen elektronische controle (gevraagd) Het is niet bekend op welke termijn de adviesaanvraag kan worden verwacht. Ethische aspecten van neurobiologisch onderzoek in het jeugdstrafrecht (gevraagd) Gestart in 2013, doorlopend in 2014 In het jeugdstrafrecht wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten voor risicotaxatie, vroegsignalering, diagnostiek en gedragsbeïnvloeding. Neurobiologische en psychologische wetenschappen kunnen worden ingezet om die instrumenten te verbeteren en te verfijnen. Daarom wordt steeds meer onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van neurobiologische en neuropsychologische diagnostiek, assessment, en subtypering van mensen met een verhoogd risico op agressief gedrag. De kern van de probleemstelling is: hoever mag de overheid gaan met neurobiologische metingen? Wat is ethisch verantwoord en verdedigbaar? De invloed van de afnemende bezetting van de jji s op de kwaliteit (ongevraagd) Centrale vraag: hoe kan de kwaliteitsverbetering die in de afgelopen jaren in de jji s is bereikt, worden gehandhaafd terwijl de bezettingsgraad afneemt, en daarmee de personele sterkte. Daarbij zou specifiek aandacht kunnen worden besteed aan de kwaliteit van het verblijf, de kwaliteit van de behandeling, de veiligheid van de jongeren en het aanbod van scholing. De dubbele maatregel van jeugdbescherming en jeugdreclassering (ongevraagd) Jongeren die onder toezicht van een bureau jeugdzorg staan kunnen tegelijkertijd door datzelfde bureau jeugdzorg worden begeleid in het kader van jeugdreclassering. De dubbele maatregel ledit niet altijd tot betere en intensievere zorg. Hierbij speelt een rol dat de twee maatregelen voortkomen uit verschillende regimes die door hun aard kunnen conflicteren. Denk daarbij aan de situatie dat een specifiek traject of een specifieke behandeling vanuit pedagogisch oogpunt een goede keuze is, maar vanuit strafrechtelijk oogpunt ongewenst is. Verder spelen de rand voor waarden een rol, zoals de tijd en middelen die de bureaus jeugdzorg beschikbaar hebben, evenals de wijze waarop de bureaus jeugdzorg hun 13

14 organisatie hebben ingericht en de mate waarin bureau jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank binnen een arrondissement proberen de dubbele maatregelen zoveel mogelijk geïntegreerd te behandelen en uit te voeren. In het advies zal onder meer aandacht worden geschonken een goede uitvoering in de praktijk en de daarvoor benodigde randvoorwaarden. Lastig plaatsbare kinderen in de civiele jeugdzorg (ongevraagd) In 2013 geprogrammeerd, maar nog niet gestart In de praktijk worden kinderen met ernstige stoornissen (o.a. klassiek autisme, versla ving, depressie, agressie) regelmatig na geweldsincidenten verwijderd uit GGz/AWBZ-instellingen. Voor gezinsvoogden is het daarna vaak lastig om een andere plek voor deze kinderen te vinden. Het doorplaatsen van deze kinderen na incidenten komt de behan deling vaak niet ten goede. Boven dien hebben veel van deze kinderen een hech tings stoornis, waardoor iedere doorplaatsing een extra risico met zich brengt. Vaak blijken deze kinderen wel geplaatst te kunnen worden in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Omdat er op korte termijn geen alternatief beschik baar is, wijzen kinder rechters verzoe ken om een machtiging plaatsing gesloten jeugdzorg toe, terwijl ondui delijk is of de betrokken instellingen voldoende zijn toegerust voor de opvang en behandeling van deze kinderen. Het departement (DJJ) laat hier onderzoek naar verrichten, onder andere naar de vraag hoe vaak dit voorkomt. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal de RSJ bezien welke zorg deze kinderen nodig hebben en bekijken op welke wijze deze geboden kan worden. 4.2 Themadossiers jeugd Ouderlijke verantwoordelijkheid in de prenatale fase De RSJ volgt de ontwikkelingen op het terrein van ouderlijke verantwoordelijkheid in de prenatale fase met het oog op mogelijke advisering in een later stadium. Stelselwijziging jeugdzorg De RSJ acht het belangrijk de de ontwikkelingen rondom de stelselherziening jeugdzorg nauwlettend te volgen aangezien dit ingrijpende gevolgen voor jeugdigen, ouders en hulpverleners zal hebben. 14

15 5. Overige activiteiten t.a.v. advisering 5.1 Ontwikkeling toetsingskader advisering De RSJ is bezig met de ontwikkeling van een toetsingskader. Daarin wordt geëxpliciteerd waar de RSJ op let in zijn advisering. Ook wordt daarbij aangegeven welke verwach tingen en normen de RSJ hierbij hanteert. Het doel van het toetsingskader is om voor de buitenwereld transparant te maken waar de RSJ in zijn advisering op let. Tege lijkertijd biedt het een leidraad voor de RSJ zelf, die ervoor kan zorgen dat de Raad zich tot zijn eigen domein beperkt en verder kan het kader bijdragen aan een zekere uniformiteit en consistentie in de advisering. 5.2 Toetsingscriteria voor Commissies van toezicht Signaleringen van commissies van toezicht vormen een bron van informatie voor de adviezen van de RSJ. De Raad heeft er daarom belang bij dat de CvT s hun toezicht functie zoveel mogelijk op een systematische manier vormgeven en informatie onderling en met de Raad delen. Daarnaast is het in het kader van OPCAT (zie elders in dit werkprogramma) belangrijk dat toezicht een preventief karakter heeft. In het streven naar ontwikkeling in deze richting trekt de Raad gezamenlijk op met de Klankbordgroep commissies van toezicht, met behoud van de weder zijdse onafhan kelijkheid. Daartoe vindt geregeld afstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen de Klankbordgroep en het bestuur van de RSJ. De RSJ heeft in 2013 een concept gepresenteerd van toetsingscriteria voor de CvT s in het gevangeniswezen (met dank aan de Klankbordgroep). In 2014 wordt dit project afgerond. Vervolgens wordt bezien of de al eerder aangeboden toetsingscriteria voor CvT s bij de justitiele jeugdinrichtingen naar ditzelfde stramien worden vormgegeven en of ook CvT s in de sector forensische zorg behoefte hebben aan vergelijkbare criteria. 5.3 Beginselen van goede bejegening Met de beginselen van goede bejegening (2010) heeft de Raad de uitgangspunten, waardoor hij zich bij zijn taakuitoefening laat inspireren, beschreven en toegelicht. De nota is ruim in het veld verspreid en besproken in bijeen komsten met commissies van toezicht en veldbezoeken. In 2011 is de ver korte versie van de nota Goed bejegenen in het Engels vertaald en toege zonden aan een groot aantal diensten en organisaties op Europees en natio naal niveau in de lidstaten van de Raad van Europa. De Raad geeft elk jaar een ander beginsel bijzondere aandacht. In 2014 wil de Raad in dit kader het beginsel van fatsoenlijke omgang nader uitwerken. Door de verschra ling van het detentieklimaat en problematiek van schaal verkleining/leegstand in de jji s kan fatsoenlijke omgang in die sectoren onder druk komen. Correct met elkaar omgaan kost niets, kan worden beweerd, maar het vereist investering in 15

16 vaardig heden en simpelweg vol doende tijd om het waar te maken. In de jji s is sprake van verloop van gekwalificeerd personeel. In het gevangeniswezen is geen concreet onder houd zichtbaar van motiverende bejegening. Hier liggen risico s voor de kwali teit van bejegenen (in de enge zin van persoonlijk contact) die de RSJ wil signaleren. 5.4 OPCAT-activiteiten De Nederlandse regering heeft in 2011 de RSJ, naast enkele toezicht houdende organisaties, aangewezen als national preventive mechanism (npm) in het kader van het Optional Protocol bij de VN-Convention Against Torture (OPCAT). OPCAT vraagt de NPM s alert te zijn op mogelijke aanwijzingen voor of risico s op foltering of onmen selijke behandeling bij vrijheidsbeneming en daarover een gezamenlijk jaar verslag uit te brengen aan het Subcommittee on Prevention of Torture (SPT). Dit is te beschouwen als de VN-pendant van het CPT van de Raad van Europa, waarmee de Raad ook een relatie onderhoudt. De NPM s hebben geconstateerd dat het geheel van hun functioneren als zodanig, na ruim een jaar, nog niet helemaal beantwoordt aan hetgeen OPCAT vraagt. Het in de hoedanigheid van NPM afleggen van bezoeken moet (verder) worden ontwikkeld. In 2014 zullen de NPM s ieder voor zich, en vervolgens gezamen lijk, de vraag moeten beantwoorden wat daarvoor nodig is en of dit binnen de be staande kaders en met de beschikbare middelen is te realiseren. De RSJ benadert deze vraag voor zichzelf vanuit het adagium goed doen of niet doen. 5.5 Algemeen oriënterende werkbezoeken Algemeen oriënterende werkbezoeken dienen om contact te houden met de praktijk en om signalen voor mogelijke adviesonderwerpen op te vangen. De doelstelling van de werkbezoeken is tweeledig: Informatie halen: het in verband met de (agendering van) adviezen voeling houden met de praktijk, met name over de toepassing van beleid en regelgeving op het werkterrein van de Raad. Informatie brengen: de activiteiten van de Raad toelichten, de taken en werkwijze van de Raad bespreken, evenals recente of op stapel staande adviezen, voor zover deze relevant zijn voor de desbetreffende inrichting. Ook in 2014 zullen dergelijke bezoeken worden afgelegd. Geraamd worden 17 bezoeken: gevangeniswezen, inclusief detentiecentra 6 jeugd, inclusief gesloten jeugdzorg 5 reclassering 2 terbeschikkingstelling 4 16

Inleiding. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Werkprogramma 2015 3

Inleiding. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Werkprogramma 2015 3 Werkprogramma advisering RSJ 2015 Inleiding Voor u ligt het Werkprogramma Advisering 2015 van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Het Werkprogramma 2015 laat zien over welke

Nadere informatie

Werkprogramma advisering RSJ 2013

Werkprogramma advisering RSJ 2013 Werkprogramma advisering RSJ 2013 1 2 Inleiding Elk jaar stelt de Raad een werkprogramma op voor het daaropvolgende jaar. Hierin staan de onderwerpen waarover de Raad het komende jaar gevraagd en ongevraagd

Nadere informatie

PIJ-jongeren in observatie

PIJ-jongeren in observatie PIJ-jongeren in observatie Tijdelijke regeling tot plaatsing van jeugdigen op een observatieafdeling Advies d.d. 2 juli 2009 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding en beleidscontext 5 1.2 Verbetering

Nadere informatie

Drie thema s. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Werkprogramma

Drie thema s. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Werkprogramma Werkprogramma advisering RSJ 2016 Inleiding Voor u ligt het Werkprogramma Advisering 2016 van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Hierin zijn de onderwerpen opgenomen waarover

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016 Overzicht geprogrammeerde en update april 2016 Legenda Pijler Thema A Insluiten A1 Veilig & zorgvuldig insluiten A2 Detentielandschap A3 Inzet technologie B Herstellen B1 Meer voor slachtoffers C Voorkomen

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus EH Den Haag. Geachte heer Dijkhoff,

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus EH Den Haag. Geachte heer Dijkhoff, Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Betreft : aanbieding werkprogramma

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Geachte medeparticipanten in het NPM-netwerk,

Geachte medeparticipanten in het NPM-netwerk, Aan de organisaties betrokken bij het Nationaal Preventief Mechanisme Datum : 10 november 2014 Contactpersoon : drs. A.J. van Bommel Doorkiesnummer : 070-3619352 E-mail : a.j.van.bommel@minvenj.nl Ons

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'.

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Boete en detentie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht Verwey-Jonker Instituut Mr. dr. Katinka Lünnemann Mr. Ceciel Raijer De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht Evaluatie Tijdelijke Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Overzicht gepubliceerde onderzoeken - update februari 2017

Overzicht gepubliceerde onderzoeken - update februari 2017 Overzicht gepubliceerde en - update februari 2017 Legenda Pijler Thema A Insluiten A1 Veilig & zorgvuldig insluiten A2 Detentielandschap A3 Inzet technologie B Herstellen B1 Meer aandacht voor slachtoffers

Nadere informatie

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden Advies d.d. 8 juni 2009 1 2 Samenvatting De Raad stemt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Raad voor Strafrech tstoepassing

Raad voor Strafrech tstoepassing Parkstraat 83 Den Haag Raad voor Strafrech tstoepassing Correspondentie: en Jeugdbescherming ~ 2500 Gc Den Haag ~ Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 9310 Fax rechtspraak (070) 361 9315 Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR JEUGD EN GEZIN EN DE

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht DJI Zien Nr. 3 - mei 2014 Informatief / Wetgeving Adolescentenstrafrecht Wesley is een 21-jarige jongen die wegens de handel in drugs voor de rechter moet verschijnen. Deze zit met Wesley in zijn maag.

Nadere informatie

Gelet op artikel 19, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 3, vierde lid, van de Penitentiaire maatregel;

Gelet op artikel 19, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 3, vierde lid, van de Penitentiaire maatregel; Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met het meerpersoonscelgebruik en de flexibilisering van het dagprogramma Gelet op artikel 19, derde lid, van

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam 1 Inspectie Veiligheid en Justitie Den Haag, oktober 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 2.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 2 maart 2009 Onderwerp Kamervragen over het veiligheidsbed in justitiële jeugdinrichtingen

Datum 2 maart 2009 Onderwerp Kamervragen over het veiligheidsbed in justitiële jeugdinrichtingen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Jaarverslag 2014 2

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 2 Inhoud Voorwoord 7 Hoofdstuk 1 Advies 11 1.1 Inleiding 11 1.2 Ontwikkelingen op het werkterrein 11 1.3 In 2014 uitgebrachte adviezen 14 Hoofdstuk 2 Rechtspraak 21 2.1 Inleiding 21 2.2

Nadere informatie

Parallelsessie 1: Multiculturaliteit in de opsporing en in de rechtszaal

Parallelsessie 1: Multiculturaliteit in de opsporing en in de rechtszaal Parallelsessie 1: Multiculturaliteit in de opsporing en in de rechtszaal Culturele achtergronden zijn van belang in het kader van de opsporing, niet bij de straftoemeting. Er moet een verschil van aanpak

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling 45

1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling 45 Inhoud Ten geleide 13 1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht 17 1.1 De oprichting van jeugdinrichtingen (1834-1905) 18 1.1.1 De jeugdgevangenissen voor jeugdige veroordeelden

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Overzicht gepubliceerde onderzoeken - update april 2017

Overzicht gepubliceerde onderzoeken - update april 2017 Overzicht gepubliceerde en - update april 2017 Legenda Pijler Thema A Insluiten A1 Veilig & zorgvuldig insluiten A2 Detentielandschap A3 Inzet technologie B Herstellen B1 Meer aandacht voor slachtoffers

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 19 januari 2015 Onderwerp Actualisatie voortgang implementatie Masterplan en stand van zaken onderhandelingen over komst Noorse gedetineerden

Datum 19 januari 2015 Onderwerp Actualisatie voortgang implementatie Masterplan en stand van zaken onderhandelingen over komst Noorse gedetineerden > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD 1. Inleiding Er zijn veel partijen betrokken bij de nazorg ten behoeve van jeugdige wetsovertreders. Hierdoor wordt het als ingewikkeld ervaren om tot een sluitende

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K. Advies

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K. Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Advies inzake Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 53 Besluit van 28 januari 2000 tot openstelling van het recht op een socialezekerheidsuitkering voor personen die deelnemen aan een penitentiair

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

Y.A.J.M. van Kuijck, waarnemend algemeen voorzitter

Y.A.J.M. van Kuijck, waarnemend algemeen voorzitter Aan de Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum : 13 februari 2006 kenmerk : CR35/1035453/06/AvdH/TvV betreft : advies over het onderwijs in de p.i.-en Mijnheer de minister, Bij de toezichtbezoeken

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

W E R K P R O G R A M M A

W E R K P R O G R A M M A WERKPROGRAMMA 2014 1 WERKPROGRAMMA 2014 1 INLEIDING De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege op grond van de Kaderwet adviescolleges. De ACVZ adviseert regering

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159)

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 19 oktober 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 154 Besluit van 18 maart 1999, houdende instelling van de Adviescommissie Wet op de jeugdzorg (Besluit Adviescommissie Wet op de jeugdzorg) Wij

Nadere informatie

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon:

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon: Tekst en samenstelling: ministeries van OCW, VenJ en VWS, DJI, Jeugdzorg Nederland, Taakgroep Onderwijs in gesloten instellingen en Gedragswerk. Deze succesfactoren zijn vooral bedoeld voor managers en

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer vwo 2008-I Opgave 1 Tbs ter discussie 1 maximumscore 2 beveiliging van de samenleving Voorbeeld van juiste toelichting bij beveiliging van de samenleving: In de tekst staat dat er steeds minder mensen uitstromen

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling Samenvatting Achtergrond en doelstelling 01 Binnen het Nederlandse strafrecht heeft de terbeschikkingstelling (hierna: tbs) een bijzondere positie. Binnen een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) krijgt

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

TOELICHTING EN ACHTERGRONDEN BIJ DE TOETSINGSCRITERIA VOOR CVT S GEVANGENISWEZEN

TOELICHTING EN ACHTERGRONDEN BIJ DE TOETSINGSCRITERIA VOOR CVT S GEVANGENISWEZEN TOELICHTING EN ACHTERGRONDEN BIJ DE TOETSINGSCRITERIA VOOR CVT S GEVANGENISWEZEN oktober 2014 1 2 Inleiding Deze notitie is een handreiking aan de commissies van toezicht (CvT s) bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) is een psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt door een duurzaam patroon van egocentrisme, impulsiviteit en agressiviteit.

Nadere informatie

Thematisch onderzoek Arrestantenregime. Plan van aanpak

Thematisch onderzoek Arrestantenregime. Plan van aanpak Thematisch onderzoek Arrestantenregime Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Oriëntatie 4 1.3 Afbakening 5 2 Doel- en vraagstelling 6 3 Operationalisering en onderzoeksaanpak 7 3.1 Operationalisering

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

DERDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

DERDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 399 Wijziging van het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) DERDE NOTA

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 187 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

Recidive FPC De Rooyse Wissel. Plan van aanpak incidentonderzoek

Recidive FPC De Rooyse Wissel. Plan van aanpak incidentonderzoek Recidive FPC De Rooyse Wissel Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvraag 4 3 Onderzoeksmethode 5 Bijlagen I Afkortingen 6 2 1 Op 24 oktober 2016 vindt er in Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Veilig op verlof. Wijziging Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen. Advies d.d. 13 februari 2009

Veilig op verlof. Wijziging Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen. Advies d.d. 13 februari 2009 Veilig op verlof Wijziging Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen Advies d.d. 13 februari 2009 1 2 Inhoudsopgave Advies inzake wijziging Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Advies 1

Toetsingskader Raad van Advies 1 Toetsingskader Raad van Advies 1 I. Beleidsanalytische toets De beleidsanalystische toets door de Raad heeft betrekking op de doeltreffendheid en doelmatigheid, de beginselen van subsidiairiteit en evenredigheid,

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

WERKPROGRAMMA Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken WERKPROGRAMMA 2012 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Inleiding De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk Kaderwet adviescollege dat adviezen uitbrengt aan regering en

Nadere informatie

RSJ Jaarverslag 2012

RSJ Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 RSJ Jaarverslag 2012 2 Inhoud Voorwoord...7 Hoofdstuk 1 Advies...9 1.1 Inleiding... 11 1.2 Raadsbreed... 11 1.3 Gevangeniswezen... 13 1.4 Terbeschikkingstelling... 15 1.5 Jeugd... 18 Hoofdstuk

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie