Dagdeel 1. Infrax KCOV. Johan T Jonck Infrax West. 16 Januari Dirk Van Kerckhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dagdeel 1. Infrax KCOV. Johan T Jonck Infrax West. 16 Januari 2014. Dirk Van Kerckhoven"

Transcriptie

1 Dagdeel 1 Infrax KCOV Dirk Van Kerckhoven Johan T Jonck Infrax West 16 Januari 2014

2 Agenda Dagdeel 1 - ABC van Openbare Verlichting Wat is licht Fotometrische grootheden Installaties voor Openbare Verlichting (Nathan O. - Eandis) Lichthinder (Friedel P. Prev. LH vzw) Het energielandschap Wetgeving en Normering Opdracht DNB op vlak van OV (Johan T. - Infrax) Vragen (Kennisplatform OV)

3 Energielandschap Cfr. Demofilmpje 16 Januari 2014

4 Titel van de presentatie

5 Missie DNB Infrax Als Vlaams multi-utilitybedrijf met sterke lokale verankering, is het onze missie om te zorgen voor: Betrouwbare en veilige nutsleidingen, digitale en analoge netten en rioleringsstelsels aan marktconforme tarieven. Een duurzaam en innovatief energie- en waterbeheer. Een kwalitatieve en sociale dienstverlening aan onze klanten. Meerwaarde voor onze aandeelhouders door flexibel in te spelen op hun behoeften. Een aangename werkomgeving met ontplooiingskansen en respect voor het welzijn van onze medewerkers.

6 Structuur Infrax Opdrachthoudende verenigingen Gemeenten treden toe Bestuursorganen beslissen over 57% 19% 12% 8% 4% Budgetten Tarieven Investeringen Algemeen beleid Infrax is de operationele maatschappij Voert beslissingen uit Bereidt dossiers voor Verzorgt administratie, boekhouding

7 Werkingsgebied Infrax (123 gemeenten)

8 Werkingsgebied elektriciteit (92 gemeenten) inclusief de openbare verlichting

9 Kenniscentrum Openbare Verlichting - Infrax Dirk Van Kerckhoven Infrax Afdelingshoofd KCE Technologie OV 011 / / Johan T Jonck Infrax-West Kennisbeheerder Openbare Verlichting (Exploitatiegebied Infrax Torhout en Infrax Hoboken) 050 / / johan.t

10 Meldingen & Info Infolijn: Storingslijn: Gasreuk: Defecte straatlamp: Of via onze website:

11 Wetgeving en normering 16 Januari 2014

12 Wettelijk kader De energiemarkt in België is geregeld door federale wetten of koninklijke/ministriële besluiten en gewestelijke decreten of ordonnanties en besluiten van de gewestregeringen, evenals door besluiten van de regulatoren. De Federale Overheid is bevoegd voor o.a. : De bevoorrading van elektriciteit en aardgas De transmissie van elektriciteit over het hoogspanningsnet (hoger dan 70 kv) De opslag en het vervoer van aardgas Het beheer van de LNG terminal De klassieke en nucleaire productie van elektriciteit De maximumprijzen elektriciteit en aardgas voor eindafnemers De nettarieven

13 Wettelijk kader De Gewesten zijn bevoegd voor o.a.: De lokale transmissie en de distributie van elektriciteit (V </= 70 kv ) De distributie van aardgas De productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen en met Warmte-Kracht-Koppeling (WKK) De milieu aspecten Het rationeel energiegebruik (REG) De sociale aspecten

14 6 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseaux de distribution en termes d entretien et d amélioration de l efficacité énergétique des installations d éclairage public 26 MAART Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de openbaredienst- verplichting, opgelegd aan de netbeheerders met betrekking tot de openbare verlichting 14 DECEMBER Ordonnantie tot wijziging van de ordonnanties van 19 juli 2001 en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit en de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik 14 DECEMBRE Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique

15 Geliberaliseerde markt Vóór de markt werd opengesteld was de energie-intercommunale de enige gesprekspartner van de klant op een distributienet en had een dubbele rol. Energie verkopen én beheren van het distributienet onder toezicht van het CCEG (Controle Comité voor Elektriciteit en Gas), dat instond voor o.a. het toezicht, de vaststelling van de maximale tarieven en de transparantie van de boekhouding. Directieven van de Europese Unie: 'energie verkopen' en produceren loskoppelen van de activiteit 'netten beheren' om in de geliberaliseerde markt identieke concurrentievoorwaarden tussen de verschillende leveranciers van energie te waarborgen. De voormalige energie-intercommunales werden aangeduid als distributienetbeheerders (DNB s) in een bepaald gebied. Opdracht DNB s: het distributienet ter beschikking stellen van alle leveranciers en andere netgebruikers tegen een tarief dat goedgekeurd is door de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). Op die manier wordt voorkomen dat meerdere elektriciteits- of gasnetwerken naast elkaar worden aangelegd. Elke klant, elk bedrijf in België kan hierdoor zijn energieleverancier vrij kiezen.

16 Verdeling van elektriciteit sinds liberalisering van de markt (zie demofilmpje) PRODUCTIE Centrale TRANSPORT kv kv Onderstation LEVERANCIERS DISTRIBUTIE V Distributie cabine Woningen

17 Marktspelers Invoerders/producenten van elektriciteit Transmissienet beheerder Elia (elektriciteit) Distributienetbeheerders en netoperatoren (elektriciteit en aardgas) Leveranciers (elektriciteit en aardgas) Regulatoren

18 Regulatoren De door de overheid opgerichte regulatoren zien erop toe dat alle marktspelers in de vrije energiemarkt de vastgelegde werkingsregels naleven. Ze hebben een controlerende en adviserende taak. CREG - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas VREG - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt CWAPE - Commission wallonne pour l'energie BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

19 Regulatoren De CREG heeft: Een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteit- en gasmarkt. Een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen. De tarieven van de netbeheerders goedkeuren. Een netbeheerder moet de betaling van deze tarieven vragen aan wie gebruik maakt van zijn elektriciteit- of aardgasnet. De VREG heeft onder meer als taak: Leveringsvergunningen afleveren aan de leveranciers. De distributienetbeheerders erkennen en aanstellen. Het technisch reglement voor de distributie opstellen. (voor de toegang tot het elektriciteit- en aardgasnet en het beheren ervan) Groenestroomcertificaten uitgeven. Controle uitoefenen op de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen. (zowel sociale, ecologische als technische).

20 Distributienetbeheerders (DNB s) De voormalige energie-intercommunales werden aangeduid als distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas in een welomschreven gebied. Een klant kan zijn distributienetbeheerder niet kiezen. De distributienetbeheerders werken bijgevolg in een door de overheid gereguleerde en gecontroleerde context en moeten alle netgebruikers (voornamelijk leveranciers) op voet van gelijkheid behandelen. De tarieven die de distributienetbeheerders aanrekenen om gebruik te maken van hun net, moeten worden goedgekeurd door het Comité voor de regulering van de elektriciteit en het gas in België (CREG).

21 Distributienetbeheerders (DNB s) De distributienetbeheerders hebben als taken: Het bouwen, onderhouden en beheren van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas Het verdelen van elektriciteit die zij ontvangen van de transmissienetbeheerder Elia en/of lokale producent, naar de eindafnemers (midden- of laagspanning) Het uitvoeren van Openbare Dienstverplichtingen "ODV" (Sociale verplichtingen, REG, netuitbreidingen, enz.)

22 Netoperatoren Netoperatoren hebben als doel een optimale dienstverlening aan de klanten van de aangesloten DNB s aan te bieden, de efficiëntie te versterken en tevens de kosten te reduceren. Vlaanderen: Het onafhankelijk dienstverlenend distributienetbedrijf EANDIS voor de gemengde sector (GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK en SIBELGAS). De coöperatieve vennootschap INFRAX in de zuivere sector (INTERELECTRA, IVEG, Infrax-West (ex-wvem), PBE, GHA, ETIZ en AGEM). Wallonië: ORES (IEH, IGH, Interest/ost, Interlux, Intermosane, Sedilec et Simogel) in de gemengde sector.

23 Synergrid De distributienetbeerders (DNB's) zijn samen met de transmissienetbeheerder (Elia) en de vervoeronderneming (Fluxys) gegroepeerd in de federatie SYNERGRID.

24 Synergrid : taken De gemeenschappelijke belangen van de beheerders van netten in België, van transmissie van elektriciteit (Elia), van vervoer van aardgas (Fluxys) en van de distributie van elektriciteit en aardgas te behartigen (Distributienetbeheerders - DNB's). Het bevorderen van contacten om de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren, gemeenschappelijke standpunten te formuleren en de dienstverlening aan de netgebruikers te verbeteren. Het opvolgen en begeleiden van de evolutie van de wetgeving en normering op het vlak van techniek, leefmilieu en veiligheid die een invloed kan hebben op de Belgische netbeheerders. De vertegenwoordiging van de netbeheerders bij overheden, adviesorganen of andere instanties en groeperingen. Het opvolgen en begeleiden van de technische en administratieve evoluties, en het verzamelen van statistieken over de sector. Het beschermen en bevorderen van het imago van elektriciteit en aardgas en van de netinfrastructuur in het bijzonder.

25 Synergrid Commissies en werkgroepen Om haar opdrachten te vervullen dient Synergrid de expertise en de ervaring van de netbeheerders elektriciteit en aardgas te bundelen, om consensus na te streven, en indien nodig, bepaalde acties te ontwikkelen. Om deze doelen te bereiken, zijn comités, commissies en werkgroepen bestaande uit experts van de leden van Synergrid noodzakelijk. Comités: Technisch Comité Elektriciteit (TCE) Technisch Comité Gas (TCG) Gemengde commissies

26 Technisch comité elektriciteit (TCE) Het TCE vormt een platform van informatie-uitwisseling tussen technische verantwoordelijken van de netoperatoren elektriciteit. Missie: Opvolgen van de vragen en de initiatieven van de regulatoren en van de overheden in de mate waarin een overleg nodig is om een gemeenschappelijk standpunt te bepalen. Uitwisseling van technische ervaring en overleg tussen de netbeheerders over de gemeenschappelijke kwesties en problemen. Opstellen van voorschriften, aanbevelingen of procedures teneinde gemeenschappelijke basisregels voor te stellen. Actieve follow-up van de internationale (IEC, ICI), Europese (CENELEC, CEN) en Belgische (BEC, BIV) normalisatie, wetgeving en regelgeving voor zover deze een invloed hebben op het technisch beheer van de netten, om erover te waken dat rekening gehouden wordt met de specificaties van de Belgische Transmissie- en distributienetten van elektriciteit. Uitvoeren en/of organiseren van studies, onderzoeken en werken van algemeen belang (veiligheid, prestaties van materialen, technisch controle van meters, )

27 Technisch comité elektriciteit (TCE) Organisatie Het TCE geeft verslag aan de Raad van Bestuur van Synergrid. Om zijn opdrachten te vervullen, wordt het TCE bijgestaan door zes permanente commissies gespecialiseerd in de hieronder beschreven activiteitsdomeinen: CE1: Beheer en Exploitatie van netten CE2: Elektrisch materiaal CE3: Tellers en metrologie CE4: Openbare verlichting CE6: Technisch reglement elektriciteit CE10: Power quality en gedecentralisleerde productie. Het TCE bepaalt het werkprogramma van deze commissies en staat in voor de goedkeuring van de documenten. Hij richt indien noodzakelijk ad hoc werkgroepen op om bijzondere thematiek te behandelen, die niet direct onder één van de permanente commissies vallen.

28 CE4: Openbare verlichting Samengesteld uit experts van DNB s experts van onafhankelijk onderzoekslaboratorium secretariaat door Synergrid Maandelijkse vergadering Taken: Opvolging normering en wetgeving Opstellen van technische voorschriften (005-lastenboeken) Uitvoeren en organiseren van onderzoeken en studies Ad hoc werkgroepen: WG Lampen WG Toestellen WG Masten WG Voorschakelapparatuur WG LED-toestellen

29 Normalisatie d.d. Januari 2011

30 Normalisatie instellingen CIE - Internationale Commissie voor Verlichtingskunde De CIE heeft als doelstelling het voorbereiden en publiceren van de internationale normen inzake verlichting. Deze Commissie is samengesteld uit een 40-tal Nationale Comités (waaronder het BNCV voor België), die het merendeel van de geïndustrialiseerde landen van de wereld vertegenwoordigen. IEC - International Electrotechnical Commission Samengesteld uit meer dan 60 Nationale Comités (waaronder het BEC voor België) van de geïndustrialiseerde landen van de wereld, heeft het IEC tot taak de internationale samenwerking te bevorderen op het gebied van normalisatie en aanverwante aspecten. Ondermeer conformiteit met de normen, op het gebied van de elektrotechniek, elektronica en aanverwante technologieën. Het IEC zorgt voor de opstelling en de publicatie van de internationale normen in deze domeinen. Dit gebeurt in het bijzonder in samenwerking met de ISO (International Organisation for Standardization), de ITU (International Telecommunication Union) en CENELEC.

31 Normalisatie instellingen CEN - European Committee for Standardization CEN werd opgericht in 1961 door de nationale organen voor normalisatie in de Europese Economische Gemeenschap en de EFTA-landen. Vandaag draagt CEN bij tot de objectieven van de Europese Unie via vrijwillige technische normalisatie die leidt tot de vrije handel, de veiligheid van werknemers en consumenten, de interconnectiviteit van netwerken, bescherming van het milieu, uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s, enz. CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC is het organisme dat de Europese normen op het gebied van de elektrotechniek en elektronica opstelt en publiceert. De nationale elektrotechnische comités van de 25 lidstaten van de Europese Unie (waaronder het BEC voor België) plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland, zijn lid van dit Comité. Naast CENELEC wordt de normalisatie op Europees niveau behartigd door ETSI (European Telecommunications Standards Institute) voor het domein telecommunicatie en door CEN (European Committee for Standardization) voor de andere domeinen.

32 Normalisatie instellingen BEC - Belgisch Elektrotechnisch Comité Het BEC zorgt op Belgisch niveau voor de voorbereiding en opstelling van normen, regels en aanbevelingen waaraan producten en toestellen, inzonderheid elektrotechnisch en elektronisch materiaal dienen te beantwoorden (kwaliteitslabels en technische normen). Het BEC neemt deel aan de normalisatiewerkzaamheden op Europees niveau in het kader van CENELEC en op wereldniveau in het kader van het IEC. BIV - Belgisch Instituut voor de Verlichtingskunde Het BIV staat in voor de voorbereiding en opstelling van de normen, regels en aanbevelingen op het gebied van de verlichtingskunde. Het BIV neemt deel aan de normalisatiewerkzaamheden op Europees niveau in het kader van het CEN (Europees Comité voor Normalisatie) en op wereldniveau in het kader van de CIE (Internationale Commissie voor Verlichtingskunde). Het zorgt ook voor een betere kennis van de verlichtingstechnieken en bevordert de informatie-uitwisseling tussen zijn leden, o.m. via studiedagen.

33 Belangrijkste normen / wetten Technische normen: Verlichting: Toestellen: NBN EN reeks Wegtypering: NBN L Wegverlichting: (NBN) EN reeks Berekeningen: volgens CIE 30.2 Masten: Sterkte-eisen: NBN EN 40-reeks Passieve veiligheid: NBN EN Elektriciteit: Spanningskwaliteit in openbare elektriciteitsnetten: NBN EN Harmonische storingen: NBN EN Lampen Toebehoren

34 Belangrijkste normen / wetten Milieu: Eco-design Vlarem Richtlijn 2002/96/EC WEEE Richtlijn 2002/95/EC RoHS Allerlei: ARAB CODEX AREI

35 CE4: Openbare verlichting Visie 005

36 CE4: Openbare verlichting 005 : waarom?

37 CE4: Openbare verlichting

38 Opdracht DNB op vlak van OV 16 Januari 2014

39 DNB : Elektriciteit Aansluitingen Storingen Openbare verlichting Netuitbreidingen Slimme meters en slimme netten

40 Basisopdracht Basisopdracht als DNB Installeren en onderhouden van OV-installaties langs gemeentelijk openbaar domein in opdracht van en voor rekening van de aangesloten steden en gemeenten. Bevorderen van rationeel energiegebruik Sensibiliseren op het vlak van lichthinder Uitvoeren van een 5-jaarlijkse OV-audit (een openbare dienstverplichting) Hoe realiseren? Kostenefficiëntie verhogen (standaardisatie, aanbesteden volgens TCO - Total Cost of Ownership ) Steeds rekening houden met de wensen van de opdrachtgever m.b.v. duidelijke communicatie

41 Extra dienstverlening Aanstralen van gebouwen en monumenten. Verlichten van publiek toegankelijke zones in eigendom van de gemeente (parkings, parken, pleinen, ). Plaatsen en aansluiten van verkeerssignalisatie. Aanleggen en aansluiten van sfeerverlichtingnetten (WD). Verlichting van gemeentelijke sportvelden (advies en realisatie). Activiteit i.v.m. deelname aan de nacht der duisternis. Introduceren van nieuwe technologieën d.m.v. pilootprojecten (dimming, LED, naderingsdetectie, ) Relighting van openbare verlichting: Opmaken van OV-footprint (Quick scan) Voorstellen van aanpassingen (Quick wins) Berekenen van impact op financieel en ecologisch vlak (terugverdientijd, CO2-reductie,..) Advies verlenen bij opmaak van gemeentelijke lichtplannen

42 Strategie Standaardisatie. Technische en financiële efficiëntie Verlichtingstoestellen Lichtmasten Gebruikte technologieën en materialen Omschakeling naar energiebesparende VSA en lampen. Duurzaamheid, milieu Van HgHP (HPL) naar NaHP, MHHP, LED Opvolging van nieuwe technologieën d.m.v. pilootprojecten. Innovatie

43 Hoe standaardiseren? Eénduidige technische eisen vastleggen 005-gekeurde producten Producten die voldoen aan technische specificaties van Infrax Aankopen d.m.v. aanbesteding (TCO-principe) Opm: keuze uit diverse modellen mogelijk laten OV-catalogus

44 Standaardisatie : OV-catalogus Een beperkte lijst van alle goedgekeurde toestellen die we bundelen in een catalogus. Alleen de toestellen uit deze catalogus worden aangeboden aan de klant; Steden/Gemeenten. (doelstelling: 95% van alle projecten) Toestellen hebben echter een sterk uiteenlopend toepassingsgebied en bezitten een gedifferentieerde vorm, lamptype, vermogen, prijs,. Daarom opdeling in verschillende categorieën. De cataloog is een levend instrument: verwijderen of toevoegen van toestellen is mogelijk. Daarom wordt er geen afgedrukte versie overgemaakt aan de klant.

45 Innovatie d.m.v. pilootprojecten Doelstelling Testen van nieuwe technologieën of materialen met het oog op kennis opdoen over: De betrouwbaarheid De prestaties op middellange en lange termijn Na gunstig resultaat kunnen deze nieuwe technologieën en materialen opgenomen worden in de standaard catalogus

46 Pilootprojecten Welke materialen of technologieën komen in aanmerking voor pilootprojecten? 1. LED-technologie: Toestellen voor straatverlichting (geen signalisatie), waarvan de karakteristieken en de constructie goedgekeurd zijn door het kenniscentrum openbare verlichting. 2. Dimming-technologie: Individuele dimming systemen voor toestellen met elektronische ballasten, eventueel met monitoring of telemanagement. (PLC, RF of via stuurdraad)

47 Pilootprojecten Infrax zal na installatie van de materialen het betreffende project technisch opvolgen. Een nauwkeurige monitoring van de storingen en van de evolutie van de technische en lichttechnische performantie. Jaarlijks, gedurende 3 jaar, een luminantie meting ter plekke en voor proefproject LED een fotometrische meting van 1 toestel per pilootproject, door een onafhankelijk labo. De extra onderhouds- en inspectiekosten worden ten laste genomen door Infrax. Gezien de onbekende betrouwbaarheid van nieuwe technologieën kunnen we geen garanties geven over de herstellingsduur noch over het aantal uit te voeren herstellingen.

48 Dank. Eventuele vragen?

Dagdeel 2. Agenda. Wetgeving en normering. Wetgeving en lichthinder. Opbouw van standaard OV-installaties

Dagdeel 2. Agenda. Wetgeving en normering. Wetgeving en lichthinder. Opbouw van standaard OV-installaties Dagdeel 2 Dirk Van Kerckhoven Infrax dirk.vankerckhoven@infrax.be december 2011 Agenda Wetgeving en normering 1. Het energielandschap 2. Opdracht DNB op vlak van OV Wetgeving en lichthinder Opbouw van

Nadere informatie

Titel van de presentatie

Titel van de presentatie Titel van de presentatie Residentiële Verkaveling Voorbeeld van een oplossing met LED verlichting. Johan T Jonck Infrax KCOV 23 Oktober 2012 Inhoud: Vraag voor een toepassing met nieuwe technieken voor

Nadere informatie

EINDRAPPORT ENERGIE-AUDIT OPENBARE VERLICHTING

EINDRAPPORT ENERGIE-AUDIT OPENBARE VERLICHTING EINDRAPPORT ENERGIE-AUDIT OPENBARE VERLICHTING Beschouwde periodes: 2005-2010 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. De kengetallen van de openbare verlichting... 4 1.1 Het totaal opgesteld vermogen... 5 1.2 Het

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 08/05/2013

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Totstandkoming, wettelijk kader en beschikbaarheid van normen

Totstandkoming, wettelijk kader en beschikbaarheid van normen Totstandkoming, wettelijk kader en beschikbaarheid van normen Christel Fostier Legal Advisor NBN Agenda Wie is het NBN? Wat zijn normen? Welke voordelen hebben normen? Hoe worden normen ontwikkeld? Wat

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

van 21 februari 2008

van 21 februari 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Welkom. Nieuwe premieregeling. Oktober 2011

Welkom. Nieuwe premieregeling. Oktober 2011 Welkom Nieuwe premieregeling 2012 Oktober 2011 Agenda Waarom een REG-premie? Hoe wordt de inhoud van een premie bepaald? Visie premies 2012 van de Vlaamse overheid? Wat zijn de grootste wijzigingen voor

Nadere informatie

Openbare verlichting. 04 juni 2013. Verbruik

Openbare verlichting. 04 juni 2013. Verbruik Openbare verlichting 04 juni 2013 Verbruik Agenda Marktspelers De verbruiksgegevens De factuur voor elektriciteitslevering 2 Platform licht - 4 juni 2013 De marktspelers EANDIS Registreert/berekent de

Nadere informatie

Schadevergoeding bij stroompanne

Schadevergoeding bij stroompanne Schadevergoeding bij stroompanne Vooraf: actoren elektriciteitsmarkt Distributienetbeheerder instaan voor goede en veilige werking van het elektriciteitsnet transport van energie op vraag van de leverancier

Nadere informatie

Persbericht TARIEVEN 2005 VOOR HET VERVOER EN DE DISTRIBUTIE VAN AARDGAS EN ELEKTRICITEIT

Persbericht TARIEVEN 2005 VOOR HET VERVOER EN DE DISTRIBUTIE VAN AARDGAS EN ELEKTRICITEIT Brussel, 13 januari 2005 Persbericht TARIEVEN 2005 VOOR HET VERVOER EN DE DISTRIBUTIE VAN AARDGAS EN ELEKTRICITEIT 1. Aardgasmarkt : de CREG keurt de tariefvoorstellen voor 2005 goed en legt voorlopige

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren mei 2016

Tariefkaart particulieren mei 2016 Tariefkaart particulieren mei 2016 geldig van 01.05 31.05 De watz energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verplichte verzameling van heffingen & toeslagen. heffingen 2% transport

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015)

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Thema-analyse lokale financiën De energiesector

Thema-analyse lokale financiën De energiesector Thema-analyse lokale financiën De energiesector 1. Evoluties in de Belgische energiesector Door de zesde staatshervorming zijn gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven, naast het

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Wase Klimaattop. Openbare verlichting. 14 oktober

Wase Klimaattop. Openbare verlichting. 14 oktober Wase Klimaattop 14 oktober 2016 jeroen.delandtsheer@eandis.be Inhoud Inleiding Ledverlichting en dynamische sturing Mogelijkheden voor energiebesparing 2 14-10-2016_Wase Klimaattop Wijzigende context Aangepaste

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

RICHTLIJNEN (R)110210-CDC-1041

RICHTLIJNEN (R)110210-CDC-1041 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RICHTLIJNEN

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 1. Inleiding We wensen met deze nota op een overzichtelijke wijze inzicht te bieden in de samenstelling van het toegelaten inkomen

Nadere informatie

Impact doorrekening vennootschapsbelasting

Impact doorrekening vennootschapsbelasting Impact doorrekening vennootschapsbelasting Hieronder ziet u de impact van de doorrekening van de vennootschapsbelasting op de distributienettarieven (let op: niet de impact op de totale elektriciteits-

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren januari 2016

Tariefkaart particulieren januari 2016 Tariefkaart particulieren januari 2016 geldig van 01.01 31.01 De watz energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verplichte verzameling van heffingen & toeslagen. heffingen 2% transport

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Duurzaam bouwen Even voorstellen

Duurzaam bouwen Even voorstellen Duurzaam bouwen Even voorstellen 1 Even voorstellen: CeDuBo Informatie- en coördinatiecentrum In oude badzaal van de mijn van Zolder Gebouw Eigendom WTCB 10 000 m² Mede-bewoners Virtueel bouwen 2 Missie

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

Openbare verlichting. 13 maart 2014. Verbruik

Openbare verlichting. 13 maart 2014. Verbruik Openbare verlichting 13 maart 2014 Verbruik Agenda Marktspelers De verbruiksgegevens De factuur voor elektriciteitslevering Doven en dimmen Ombouw van een ganse gemeente Oefening 2 kennisplatform licht

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Energie in de Noorderkempen 29/05/2010 Thierry Van Craenenbroeck Directeur netbeheer Vlaamse Reguleringsinstantie voor

Nadere informatie

Titel van de presentatie. Praktijkvoorbeeld/Getuigenis: belang van overleg & samenwerking 6 oktober 2015

Titel van de presentatie. Praktijkvoorbeeld/Getuigenis: belang van overleg & samenwerking 6 oktober 2015 Titel van de presentatie Praktijkvoorbeeld/Getuigenis: belang van overleg & samenwerking 6 oktober 2015 1 Infrax, even kaderen Operationeel samenwerkingsverband (2007) tussen 5 netbeheerders: Infrax Limburg,

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF...................................................... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPESE ENERGIERECHT EN -BELEID HEEL WAT LEKKERS IN DE EUROPESE PIJPLIJN Bram Delvaux en Tom Vanden

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012 Introductie en stand van zaken Atrias Agenda 1. Introductie Atrias 2. Atrias als facilitator: UMIX integratie 3. MIG6 a)historiek MIG b)doelstelling c) Governance d)planning e)scope & Aanpak Introductie

Nadere informatie

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere... INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Eandis, altijd in uw buurt

Eandis, altijd in uw buurt Eandis, altijd in uw buurt Inhoud Wie zijn we?...3 Onze kencijfers...3 Wat doen we?...4 Onze missie...4 Dit doet Eandis...4 Dit doet Eandis niet...4 Werken aan aansluitingen...5 Meterstanden opnemen...6

Nadere informatie

CREG-prijs

CREG-prijs CREG-prijs 2015-2016 DOEL De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) reikt dit jaar weer een prijs voor een innoverend eindwerk op het vlak van energie uit. Alle domeinen komen

Nadere informatie

van 6 september 2011

van 6 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014

Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014 Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014 Agenda Context en historiek VREG Aftoetsing voorstel toekomstige aanpak - VREG Consultatie toegangscontract: toelichting resultaten en voorstel netbeheerders

Nadere informatie

Energiefactuur niet gedaald

Energiefactuur niet gedaald GAS- EN ELEKTRICITEITSTARIEVEN Energiefactuur niet gedaald K. Depoorter en V. Labarre Een vrijgemaakte markt zou een daling van het totaalbedrag op uw energiefactuur met zich mee moeten brengen. Helaas

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

De verschillende componenten van de aardgasprijs in België en de mogelijkheden tot verlaging *** Persconferentie 5 juli 2006

De verschillende componenten van de aardgasprijs in België en de mogelijkheden tot verlaging *** Persconferentie 5 juli 2006 De verschillende componenten van de aardgasprijs in België en de mogelijkheden tot verlaging *** Persconferentie 5 juli 2006 François POSSEMIERS Directeur Controle prijzen en rekeningen op de aardgasmarkt

Nadere informatie

Distributiekosten (c /kwh) nacht

Distributiekosten (c /kwh) nacht Consument Luminus #BeGreen Fix Elektriciteit (april 2017) Bijzondere voorwaarden (REF EBG1C2.0) Geldig voor Consumenten met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50 MWh en aansluitingen met jaarlijkse

Nadere informatie

STUDIE (F)111215-CDC-1131

STUDIE (F)111215-CDC-1131 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Oktober 2013 (referentie 201310) Inhoud Energieprijzen elekriciteit en aardgas

Nadere informatie

Plaats: MELLE Postcode: Vandevelde Caroline Myriam / Frank Lippens

Plaats: MELLE Postcode: Vandevelde Caroline Myriam / Frank Lippens 1/ 5 BE001 13/02/2017 - BDA nummer: 2017-504337 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-ADVIES-081023-66 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE

Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE VREG Beleidsplatform Slimme Netten 12/11/2012 Tine Deheegher, ODE Francies Van Gijzeghem, ODE ODE Koepelorganisatie duurzame energie Vlaams Gewest

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 25 juli 2008

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 25 juli 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Symposium tariefmethodologie. Visie Infrax

Symposium tariefmethodologie. Visie Infrax Symposium tariefmethodologie Visie Infrax 5 november 2013 Infrax 1 Doelstellingen tariefmethodologie Algemene doelstellingen tariefmethodologie : kostenefficiëntie stabiel regulatoir kader administratieve

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

Tariefbeslissingen CREG bieden duidelijke voordelen voor consumenten, zelfs met stijgende lasten

Tariefbeslissingen CREG bieden duidelijke voordelen voor consumenten, zelfs met stijgende lasten Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 Brussel, 19 januari 2007 Persbericht Tariefbeslissingen CREG bieden

Nadere informatie