Hierbij treft u de reactie aan van BT, COLT en Verizon (BCV) op OPTA s ontwerpbesluit marktanalyse vaste gespreksafgifte van 15 augustus 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij treft u de reactie aan van BT, COLT en Verizon (BCV) op OPTA s ontwerpbesluit marktanalyse vaste gespreksafgifte van 15 augustus 2008."

Transcriptie

1 Reactie van BT, COLT en Verizon op OPTA s ontwerpbesluit marktanalyse vaste gespreksafgifte Inleiding Hierbij treft u de reactie aan van BT, COLT en Verizon (BCV) op OPTA s ontwerpbesluit marktanalyse vaste gespreksafgifte van 15 augustus Wellicht ten overvloede, BCV zijn alle drie aanbieders van telecommunicatiediensten aan (groot)zakelijke afnemers. De specifieke karakteristieken van de zakelijke markt waarin BCV zich bewegen staan nader beschreven in het al eerder aan OPTA verstrekte position paper van ACT De zakelijke telecommunicatiemarkt vraagt om een eigen regelgevende agenda van 17 november 2007, dat geheel door BCV wordt onderschreven. Consistente aanpak FTA en MTA ontbreekt BCV vinden dat vaste gespreksafgifte (FTA) en mobiele gespreksafgifte (MTA) economisch identieke diensten zijn die in beginsel uniform ex ante gereguleerd dienen te worden. BCV acht zich in dit standpunt gesteund door de voorgestelde aanbeveling van de Europese Commissie (EC) (bijlage). BCV constateert dat het voorliggende ontwerpbesluit voor de regulering van FTA op belangrijke onderdelen afwijkt van de voor MTA door OPTA aangehangen principes. De CBB uitspraak van 23 juli 2008 maakt de totstandkoming van een consistent reguleringskader voor FTA en MTA nog urgenter. OPTA is naar de mening van BCV gehouden om MTA tarieven vast te stellen op basis van het BULRIC kostenmodel. Een andere keuze doet zich niet voor tenzij marktpartijen een oplossing aandragen, waar thans ook de vaste aanbieders bij worden betrokken. Een dergelijke oplossingsrichting heeft, onder voorwaarden, de voorkeur van BCV. Een van die voorwaarden is dat OPTA de ontstane situatie benut om de inconsistente regulering te herzien tussen MTA (BULRIC en asymmetrie) en FTA (EDC en symmetrie, zoals verwoord in het ontwerp besluit FTA). Mede gezien de samenloop van genoemde CBB uitspraak en het ontwerp besluit FTA is er thans een reële mogelijkheid voor totstandbrenging van een uniform beleidskader voor de regulering van FTA en MTA. Zo n uniform kader is bovendien noodzakelijk, niet alleen omdat de thans bestaande verschillen juridisch niet langer houdbaar zijn, maar ook omdat de verschillen tussen FTA en MTA alternatieve vaste aanbieders financieel en competitief benadelen ten opzichte van mobiele operators en KPN. 1

2 De voornaamste kenmerken van een uniform beleidskader voor MTA en FTA zijn: Tariefregulering op basis van een BULRIC kostenmodel, en Symmetrische tarieven, waarbij een glijpad tot symmetrie een passende praktische implementatie is. Bovenstaande is in lijn met de ontwerp aanbeveling van de EC. Dit betekent dat het ontwerp besluit op het essentiële onderdeel van de tariefregulering voor KPN moet worden gewijzigd door in plaats van EDC BULRIC te gebruiken voor de bepaling van kostengeoriënteerde FTA tarieven van KPN. BCV behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor met betrekking tot haar standpunten in deze consultatie indien OPTA niet over mocht gaan tot een consistente aanpak van FTA en MTA. Dit om te voorkomen dat een nietconsistente aanpak de partijen financieel en competitief blijft schaden. Een marktgedragen oplossing Met zijn brief van 22 juli 2008 doet OPTA een oproep aan marktpartijen om een marktgedragen oplossing te verkennen voor de zogenaamde WPC tarieven, waaronder FTA. BCV voegen daaraan toe dat een dergelijke marktgedragen oplossing wellicht tevens een uitweg biedt voor de situatie als gevolg van de CBB uitspraak van 23 juli jl. BCV zijn bereid tot het verkennen van een marktgedragen oplossing. Voorwaarde daarvoor is dan echter wel dat OPTA eerst aangeeft dat zij een uniform reguleringskader zal gaan hanteren voor FTA en MTA. Bovendien vereist de totstandkoming van een marktgedragen oplossing een sterke regierol van OPTA. Het inzetten van een marktgedragen oplossing kan alleen succesvol zijn als OPTA eerst de markt informeert over haar standpunt over de regulering van FTA en MTA, waarbij BCV er van uit gaat dat deze is gewijzigd onder invloed van de CBB uitspraak en de ontwerp aanbeveling van de Europese Commissie. BCV verwachten dat OPTA de gelegenheid benut om over te gaan op een consistent reguleringskader voor FTA en MTA. Dit voornemen zou OPTA dan zo spoedig mogelijk, vooruitlopend op formele besluitvorming, aan de markt dienen te communiceren. Daarbij zou OPTA dan eveneens behoren aan te geven wat dit mogelijk in concrete zin zou kunnen gaan betekenen voor de ontwikkeling van de verschillende tarieven: voor MTA, FTA KPN en FTA alternatieve aanbieders. Aldus kunnen marktpartijen vervolgens binnen een helder kader eventueel hun onderhandelingen starten. 2

3 Het ontwerpbesluit In de tabel hieronder staat kort samengevat de zienswijze van BCV ten aanzien van de verschillende onderdelen van het ontwerpbesluit Marktafbakening Dominantie Toegangsplicht Eens dat sprake is van markt voor FTA op afzondelijke netwerken in Nederland(*) Eens dat geen sprake is van kopersmacht en dat elke aanbieder dominant is op eigen netwerk(*) Eens dat deze passend en noodzakelijk is Non-discriminatie Transparantie OPTA miskent risico strategische prijsdiscriminatie. Inconsistent met MTA. Non discriminatieplicht belangrijk Eens met onderscheid KPN en overige partijen Tariefregulering: EDC Tariefregulering: Symmetrie Gescheiden boekhouding Niet eens met EDC. Inconsitent met mobiele gespreksafgifte. BULRIC is aangewezen model. Zie ook ontwerp aanbeveling EC Eens met beginsel van symmetrie. Mogelijk inconsistent met MTA. Glijpad naar symmetrie als pragmatische oplossing Eens met onderscheid KPN en andere partijen Hieronder wordt alleen ingegaan op de onderdelen die in de tabel rood en oranje zijn gekleurd, waar BCV het (deels) niet eens zijn met OPTA s ontwerpbesluit 1. Non-discriminatie verplichting KPN BCV zijn het niet eens met OPTA s standpunt dat prijsdiscriminatie, en dan met name de discriminatie van externe tarieven voor verschillende afnemers, geen potentieel mededingingsprobleem is. De daaraan verbonden conclusie dat een non discriminatie verplichting niet nodig is wordt evenmin gedeeld door BCV, althans voor zover het KPN betreft. BCV menen dat voor KPN een non discriminatieverplichting moet gelden ter voorkoming van eventuele strategische prijsdiscriminatie praktijken. Niet kan worden uitgesloten dat er voor KPN strategische overwegingen kunnen zijn om afwijkende FTA tarieven te hanteren voor bepaalde afnemers of groepen afnemers, bijvoorbeeld in relatie tot de afname van andere gereguleerde of ongereguleerde diensten, zoals bijvoorbeeld transit of huurlijnen. Van alle aanbieders in Nederland biedt KPN een zeer breed pallet van gereguleerde en 1 BCV zijn het eens met de marktafbakening en dominantie-analyse van OPTA. BCV maken echter eveneens een voorbehoud dat zij zich genoodzaakt zou kunnen vinden om een andere zienswijze in te nemen indien OPTA of het CBB onverhoopt voor MTA of FTA tot een andersluidende conclusie zouden komen dan die in het huidige ontwerpbesluit. 3

4 ongereguleerde (wholesale) diensten aan andere telecommunicatieaanbieders. Door KPN de gelegenheid te geven afwijkende FTA tarieven te hanteren, kan zij de concurrentieverhoudingen in onder meer de vaste telefoniemarkt beïnvloeden. Dat een dergelijke praktijken zich nog nooit heeft voorgedaan, komt omdat er tot op heden een nondiscriminatieverplichting geldt. Voor andere aanbieders van FTA is een non discriminatieplicht niet noodzakelijk omdat dergelijke partijen, gelet op een aanzienlijk minder omvangrijke portfolio van andere vormen van dienstverlening, veel minder prikkels hebben tot strategische prijsdiscriminatie. BCV verwijzen in dit verband eveneens naar het MTA besluit van OPTA waarin OPTA in de randnummers en concludeert dat de non-discriminatieverplichting passend en noodzakelijk is mede ter voorkoming van prijsdiscriminatie en begrijpt niet waarom dit alleen voor MTA zou gelden en niet voor FTA. Tariefregulering KPN BCV zijn het niet een met OPTA s keuze voor EDC als kostenmodel voor FTA en menen dat in plaats daarvan gekozen moet worden voor een BULRIC model, omdat daarmee een competitief FTA tarief het beste benaderd kan worden Een keuze voor een BULRIC model is in lijn met de ontwerp aanbeveling van de EC die zegt dat tariefregulering van (mobiele en vaste) terminatie moet plaatsvinden op basis van een (BU)LRIC model. De keuze voor BULRIC is bovendien in lijn met de keuze van OPTA voor een BULRIC model voor MTA. BCV ziet niet in waarom de argumentatie die OPTA hanteert ter onderbouwing van haar keuze voor BULRIC voor MTA niet evenzeer zou gelden voor FTA. In dit verband is vooral Annex B van OPTA s MTA besluit interessant omdat daarin uitvoering wordt beargumenteerd waarom BULRIC de voorkeur geniet boven bijvoorbeeld een zogenaamd fully allocated cost model. Dat gebruik van EDC resulteert in ongewenste uitkomsten en schade toebrengt aan de concurrentiepositie van andere marktpartijen dan KPN, komt duidelijk naar voren uit de hieronder opgenomen benchmark. Daaruit blijkt onder meer dat indien in Nederland EDC-tarieven zouden zijn toegepast, we in Europa tot de groep landen zouden behoren met de hoogste FTA tarieven 2 BCV menen dat KPN s tarieven tot de laagste in Europa zouden moeten behoren. Voor een nadere toelichting wordt onder meer verwezen naar de brief van ACT van 7 april 2008 (bijlage). 2 Dit wordt aangegeven door de donkerblauwe kolom voor Nederland in onderstaande Europese benchmark. 4

5 Op grond van de benchmark moeten we constateren dat de huidige (vrijwillige) FTA tarieven van KPN maar liefst 66% en 73% omlaag moeten om respectievelijk nu en in 2011 tot de Europese best practice (het gemiddelde van de beste drie landen met de laagste tarieven) te behoren. Voor meer details zie onderstaand kader. Het is aan OPTA om onder gebruikmaking van een eigen BULRIC model 3 ervoor te zorgen dat KPN s tarieven zeer substantieel worden verlaagd in de komende reguleringsperiode. Gebeurt dat niet dan wordt daardoor de concurrentiepositie van andere aanbieders dan KPN grote schade toegebracht. Tarieven KPN in Europees perspectief European Best practice:(1) KPN s tarieven hadden nu al 66% lager moeten liggen KPN s tarieven moeten in % lager zijn dan nu Europees gemiddelde:(2) KPN s tarieven hadden nu al 12.5% lager moet liggen KPN s tarieven moeten in % lager zijn dan nu (1) Best practice 2007 single transit berekent op basis van gemiddelde van 3 beste landen ( ) / 3 = 0.3. Extrapolatie 2011 op basis van 5.1% daling/jaar zie ook voetnoot 2. (2) Europees gemiddelde single transit berekent op basis van extrapolatie op grond van de gemiddelde Europese dalingen gedurende tijdvlak : 5.1%/jaar. Aldus luiden de tarieven: 2008: 0.78, 2009: 0.75, 2010: 0.71, 2011: 0.67 (3) Huidige tarieven KPN zijn: 0.90 per minuut bij een 3 minuten gesprek. Het zgn EDC-tarief zou ongeveer 1.20 geweest zijn. (3) EU Average October 2008: 0.78 EU Average October 2011: 0.67 EU Best practice October 2007: 0.30 EU Best practice October 2011: 0.24 Confidential and proprietary material for authorized Verizon Business personnel only. Use, disclosure or distribution of this material is not permitted to any unauthorized persons or third parties except by written agreement. 1 Symmetrie Zoals hieronder al werd aangegeven menen BCV dat in beginsel sprake moet zijn van symmetrische tarieven. We zijn het op dit punt dus in beginsel met OPTA eens. Dit is ook de lijn die wordt gevolg in de ontwerp aanbeveling van de EC. 3 OPTA heeft een aantal jaren geleden al eens met succes een eigen BULRIC model (BULRIC I, II, III) voor KPN s FTA tarieven ontwikkeld en toegepast. 5

6 Er zijn echter omstandigheden denkbaar die een (tijdelijke) asymmetrie zouden kunnen rechtvaardigen. In dit verband verwijzen we naar de reactie van ECTA op de ontwerp aanbeveling van de EC (bijlage). Bijlagen: - Draft Commission Recommendation on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU, Brussels C(2008). - Brief ACT tariefregulering 7 april ECTA response to public consultation by the Commission on Draft Commission Recommendation on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU, September AMSTERDAM,

Uitwerking hoorzitting Zienswijzen marktpartijen omroep & FTA d.d. 18 september Afdeling Markten

Uitwerking hoorzitting Zienswijzen marktpartijen omroep & FTA d.d. 18 september Afdeling Markten Uitwerking hoorzitting Zienswijzen marktpartijen omroep & FTA d.d. 18 september 2008. Afdeling Markten Hoorzitting in het kader van de marktanalyses 2008. Deel 1: FTA OPTA De heer J. Keetelaar Mevrouw

Nadere informatie

Marktanalyse gespreksafgifte op de mobiele netwerken van KPN, Orange, tele2, T- Mobile en Vodafone.

Marktanalyse gespreksafgifte op de mobiele netwerken van KPN, Orange, tele2, T- Mobile en Vodafone. Marktanalyse gespreksafgifte op de mobiele netwerken van KPN, Orange, tele2, T- Mobile en Vodafone. Reactie van Versatel Nederland BV op het ontwerp besluit Amsterdam 27 juni 2007 Algemene opmerkingen.

Nadere informatie

Zienswijze. Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op het ontwerp voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008

Zienswijze. Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op het ontwerp voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 Zienswijze Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op het ontwerp voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 van 7 december 2011 (OPTA/AM/2011/202785) Openbare versie 18 januari 2012

Nadere informatie

DISCUSSIEDOCUMENT TEN BEHOEVE VAN RONDE TAFEL BIJEENKOMST MCTN+

DISCUSSIEDOCUMENT TEN BEHOEVE VAN RONDE TAFEL BIJEENKOMST MCTN+ DISCUSSIEDOCUMENT TEN BEHOEVE VAN RONDE TAFEL BIJEENKOMST MCTN+ Deze tekst is opgesteld als uitgangspunt voor de bespreking tijdens de ronde tafel bijeenkomst over MCTN+ op 28 november 2003. Het hierin

Nadere informatie

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 1. Het college heeft op 17 maart 2005 het ontwerpbesluit inzake de markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare

Nadere informatie

Zaak NL/2007/0634 Gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken in Nederland. Opmerkingen volgens Artikel 7(3) van Richtlijn 2002/21/EC 1

Zaak NL/2007/0634 Gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken in Nederland. Opmerkingen volgens Artikel 7(3) van Richtlijn 2002/21/EC 1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27/06/2007 SG-Greffe (2007) D/203786 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Zurichtoren Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Fax: + 31 70 315 92 04 Ter attentie van:

Nadere informatie

Marktanalyse Vaste Telefonie. Presentatie voorontwerp besluiten Remko Bos 1 juli 2005

Marktanalyse Vaste Telefonie. Presentatie voorontwerp besluiten Remko Bos 1 juli 2005 Marktanalyse Vaste Telefonie Presentatie voorontwerp besluiten Remko Bos 1 juli 2005 1 Inhoud presentatie Marktanalyse in drie stappen Retailmarkten: marktafbakening en dominantie Wholesalemarkten: afbakening,

Nadere informatie

Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte

Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte - FTA-MTA-3b - besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in hoofdstuk

Nadere informatie

Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte

Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte - FTA-MTA-3b - - ontwerpbesluit - besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht als

Nadere informatie

Marktanalyse Breedband

Marktanalyse Breedband Marktanalyse Breedband Wholesale-breedbandtoegang - Besluit - Besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in hoofdstuk

Nadere informatie

ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE

ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE ONTWERPBESLUIT MARKTANALYSE ONTBUNDELDE TOEGANG TOT ZAKELIJKE GLASVEZELNETWERKEN (ODF-ACCESS (FttO)) (OPTA/AM/2012/202344)

Nadere informatie

OPTA T.a.v. het college van OPTA Postbus 90420 2509 LK DEN HAAG. Per Amsterdam, 22 juli 2010

OPTA T.a.v. het college van OPTA Postbus 90420 2509 LK DEN HAAG. Per   Amsterdam, 22 juli 2010 OPTA T.a.v. het college van OPTA Postbus 90420 2509 LK DEN HAAG Per e-mail: WPC@opta.nl Amsterdam, 22 juli 2010 Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit WPC-2b; uw kenmerk: OPTA/AM/2010/201664 Geacht college,

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Marktanalyse Vaste Telefonie - Ontwerpbesluit - 29 juli 2008 OPTA/AM/2008/201597 Openbare versie Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 9 1.1 Inleiding...9

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/AM/2010/201657 Zaaknummer: 10.0225.22 Datum: 8 juli 2010 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op het handhavingsverzoek

Nadere informatie

Betreft: zienswijze ontwerpbesluit marktanalyse vaste telefonie

Betreft: zienswijze ontwerpbesluit marktanalyse vaste telefonie Het college van OPTA Postbus 90420 2509 LK DEN HAAG Per e-mail: vastetelefonie-ma@opta.nl; programma-ma@opta.nl Amsterdam, 8 september 2011 Betreft: zienswijze ontwerpbesluit marktanalyse vaste telefonie

Nadere informatie

Dupliek. Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op de ontwerpen voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 (OPTA/AM/2011/202785)

Dupliek. Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op de ontwerpen voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 (OPTA/AM/2011/202785) Dupliek Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op de ontwerpen voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 (OPTA/AM/2011/202785) en AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE

Nadere informatie

Pagina 1/151. Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte. - Ontwerpbesluit - 16 april 2013. Openbare versie ACM/DTVP/2013/200840

Pagina 1/151. Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte. - Ontwerpbesluit - 16 april 2013. Openbare versie ACM/DTVP/2013/200840 Pagina 1/151 Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag - Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte

Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte - besluit - besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in hoofdstuk

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Marktanalyse Huurlijnen - Openbare versie - Besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke

Nadere informatie

Marktanalyse Omroep. Ontwerpbesluit (notificatie)

Marktanalyse Omroep. Ontwerpbesluit (notificatie) OPENBAAR Marktanalyse Omroep Analyse van de wholesalemarkt voor de doorgifte van rtvsignalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van UPC in het verzorgingsgebied

Nadere informatie

Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen 1 en 5 van het Besluit Interoperabiliteit. 1

Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen 1 en 5 van het Besluit Interoperabiliteit. 1 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit OPTA/AM/2013/200251, 7 februari 2013 De Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit: Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen

Nadere informatie

Pagina 1/8. Consultatie verplichtingen marktanalyse postsector Van. 1 Inleiding. ACM Post-MA

Pagina 1/8. Consultatie verplichtingen marktanalyse postsector Van. 1 Inleiding. ACM Post-MA Consultatie verplichtingen marktanalyse postsector Van ACM Post-MA Datum 6 juli 2015 Onderwerp Consultatie verplichtingen marktanalyse postsector Bijlage(n) - 1 Inleiding Pagina 1/8 Aanleiding Op 19 december

Nadere informatie

Marktanalyse vaste telefonie

Marktanalyse vaste telefonie Marktanalyse vaste telefonie - Ontwerpbesluit - 14 juli 2011 OPTA/AM/2011/201499 10.0314.23 Consultatie loopt tot en met 8 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Samenvatting en onderzoeksvraag...

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Marktanalyse Vaste Telefonie - BESLUIT - 19 december 2008 OPTA/AM/2008/202721 Openbare versie Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 8 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

EDC RAPPORTAGE ANNEX 1: MODELBESCHRIJVING EDC. Annex 1 Modelbeschrijving EDC. 29 februari Versie ACM-Openbaar

EDC RAPPORTAGE ANNEX 1: MODELBESCHRIJVING EDC. Annex 1 Modelbeschrijving EDC. 29 februari Versie ACM-Openbaar Annex 1 Modelbeschrijving EDC 29 februari 2016 1-1 Versie ACM-Openbaar 1 INLEIDING Op 17 december 2015 heeft ACM het marktanalysebesluit ontbundelde toegang (hierna: het ULL Besluit ) gepubliceerd. In

Nadere informatie

Marktanalyse Omroep. Ontwerpbesluit (notificatie)

Marktanalyse Omroep. Ontwerpbesluit (notificatie) OPENBAAR Marktanalyse Omroep Analyse van de wholesalemarkt voor doorgifte van rtv-signalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van Ziggo in het verzorgingsgebied

Nadere informatie

De zienswijze is op de OPTA website onder thema interconnectie te vinden.

De zienswijze is op de OPTA website  onder thema interconnectie te vinden. Inleiding Bij brief van 17 december 2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/202957, heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de markt op de hoogte gebracht

Nadere informatie

Wanadoo is van mening dat OPTA specifiek aan deze punten en in het algemeen aan de relaties tussen markten meer aandacht moet besteden.

Wanadoo is van mening dat OPTA specifiek aan deze punten en in het algemeen aan de relaties tussen markten meer aandacht moet besteden. OPTA T.a.v. de heer K. Noorlag Postbus 90420 2509 LK DEN HAAG Amsterdam, 9 september 2005 Betreft: reactie Wanadoo op marktanalyses Geachte heer Noorlag, Wanadoo maakt graag van de gelegenheid gebruik

Nadere informatie

OPTA/EGM/2003/ u00004rvb. 6 maart 2003 Beoordeling Worldline korting BIBA, BUBA, VAMO Zaaknummer E

OPTA/EGM/2003/ u00004rvb. 6 maart 2003 Beoordeling Worldline korting BIBA, BUBA, VAMO Zaaknummer E Bedrijfsvertrouwelijke passages zijn aangemerkt als: [vertrouwelijk] 2500GA30000 Koninklijke KPN N.V. De heer A.J. Scheepbouwer Postbus 30000 2500 GA 'S-GRAVENHAGE a Postbus 90420 2509 LK Den Haag Telefoon

Nadere informatie

Pagina 1/149. Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte. - Besluit voor Europese notificatie- Ontwerpbesluit Openbaar.

Pagina 1/149. Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte. - Besluit voor Europese notificatie- Ontwerpbesluit Openbaar. Pagina 1/149 Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag - Besluit

Nadere informatie

Pagina 1/198. Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte. - Besluit - 5 augustus Openbare versie ACM/DTVP/2013/203266

Pagina 1/198. Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte. - Besluit - 5 augustus Openbare versie ACM/DTVP/2013/203266 Pagina 1/198 Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag - Besluit

Nadere informatie

Juridische Analyse van de Price Squeeze in Nederland

Juridische Analyse van de Price Squeeze in Nederland Annex II bij de reaktie van One.Tel d.d. 15 november 2000 op het Consultatie Document Price Squeeze van OPTA d.d. 9 oktober 2000. Juridische Analyse van de Price Squeeze in Nederland Houthoff Buruma, 15

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3705 14 februari 2013 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Nadere informatie

Marktanalyse Omroep BESLUIT

Marktanalyse Omroep BESLUIT OPENBAAR Marktanalyse Omroep Analyse van de wholesalemarkt voor doorgifte van rtv-signalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van Ziggo in het verzorgingsgebied

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit De Hooggeleerde Heer Prof. Dr. J. Arnbak Postbus LK s Gravenhage

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit De Hooggeleerde Heer Prof. Dr. J. Arnbak Postbus LK s Gravenhage Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit De Hooggeleerde Heer Prof. Dr. J. Arnbak Postbus 90420 2509 LK s Gravenhage Tevens per e-mail verzonden naar SecrEindgebruikersmarkt@opta.nl Den Haag,

Nadere informatie

Marktanalyse Omroep. Ontwerpbesluit (notificatie)

Marktanalyse Omroep. Ontwerpbesluit (notificatie) OPENBAAR Marktanalyse Omroep Analyse van de wholesalemarkt voor doorgifte van rtv-signalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van CAIW in het verzorgingsgebied

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Lagere kosten, meer consistentie, meer concurrentie: de Commissie start raadpleging om mobiele telefoontarieven in Europa omlaag te brengen

Lagere kosten, meer consistentie, meer concurrentie: de Commissie start raadpleging om mobiele telefoontarieven in Europa omlaag te brengen IP/08/1016 Brussel, 26 juni 2008 Lagere kosten, meer consistentie, meer concurrentie: de Commissie start raadpleging om mobiele telefoontarieven in Europa omlaag te brengen Om de concurrentie tussen exploitanten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29303 29 oktober 2013 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 28 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/239467,

Nadere informatie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. EN UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 8 SEPTEMBER 2011 INZAKE ONTWERP BESLUIT MARKTANALYSE VASTE TELEFONIE (OPTA/AM/2011/201499) VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE

Nadere informatie

De rol van tegenwerkende kopersmacht bij de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht van Tele2/Versatel en UPC/Priority in vaste gespreksafgifte

De rol van tegenwerkende kopersmacht bij de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht van Tele2/Versatel en UPC/Priority in vaste gespreksafgifte De rol van tegenwerkende kopersmacht bij de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht van Tele2/Versatel en UPC/Priority in vaste gespreksafgifte Rapport van Lexonomics voor OPTA Openbaar 12-10-2007 www.lexonomics.com

Nadere informatie

1.,,to Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk:

1.,,to Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: r Autoriteit irr -tnt & NdT rfrt Geadresseerde Den Haag, 2 2 DEC 2015 1.,,to Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: ma Ons kenmerk: ACM/DTVP/2015/207922 Contactpersoon: mr.ing. Leijenaar I Rex.Leijenaar@acm.nl

Nadere informatie

OPENBAAR. Beleidsregels inzake gedragsregel 5

OPENBAAR. Beleidsregels inzake gedragsregel 5 Beleidsregels inzake gedragsregel 5 Beleidsregels OPTA/AM/2009/201145 27 mei 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Proces... 3 2 Gedragsregel 5... 3 2.1 Gedragsregel 5 in de marktanalysebesluiten...

Nadere informatie

Openbaar besluit. OPTA/IPB/2006/ kenmerk: Zaaknummer: W Datum: 3 februari Ons

Openbaar besluit. OPTA/IPB/2006/ kenmerk: Zaaknummer: W Datum: 3 februari Ons Ons OPTA/IPB/2006/200167 kenmerk: Zaaknummer: W.16.05 Datum: 3 februari 2006 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op grond van artikel

Nadere informatie

De regulering van interconnectie tussen vaste en mobiele telefonienetwerken en het geschil tussen Tele2 en KPN

De regulering van interconnectie tussen vaste en mobiele telefonienetwerken en het geschil tussen Tele2 en KPN De regulering van interconnectie tussen vaste en mobiele telefonienetwerken en het geschil tussen Tele2 en KPN RBB Economics, 30 September 2008 1 Inleiding Naar aanleiding van een geschil tussen KPN en

Nadere informatie

Verslag OPENBAAR. (070) Tariefvoorstel 088 bedrijfsnummers

Verslag OPENBAAR. (070) Tariefvoorstel 088 bedrijfsnummers Verslag OPENBAAR Datum Opgemaakt door Nummer 19 januari 2005 Frank van Berkel 070 315 35 69 Datum bespreking Plaats bespreking Bijlage(n) 6 januari 2005 OPTA Doorkiesnummer Onderwerp (070) 315 92 76 Tariefvoorstel

Nadere informatie

Rapport van bevindingen

Rapport van bevindingen Rapport van bevindingen Reacties marktpartijen inzake de regulering van mobiele terminating tarieven OPTA/IBT/2002/201816 OPTA, 22 juli 2002 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. CONCEPTUELE VRAAGSTUKKEN... 4 2.1

Nadere informatie

OPTA/EGM/2003/ U RvB 03/022 pricing. 17 april 2003 E , tariefvoorstel "Tariefpakket Extra" -

OPTA/EGM/2003/ U RvB 03/022 pricing. 17 april 2003 E , tariefvoorstel Tariefpakket Extra - Koninklijke KPN N.V. De heer A.J. Scheepbouwer Postbus 30000 2500 GA 'S-GRAVENHAGE 2500GA30000 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/EGM/2003/201506 2003-U-00147-RvB 03/022 pricing

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

SLU-tarieven Eenmalige en maandelijkse vergoedingen met betrekking tot SDF Access Lijnen en SDF Access Collocatie

SLU-tarieven Eenmalige en maandelijkse vergoedingen met betrekking tot SDF Access Lijnen en SDF Access Collocatie Issuedocument SLU-tarieven Eenmalige en maandelijkse vergoedingen met betrekking tot SDF Access Lijnen en SDF Access Collocatie 12 Januari 2007 Introductie Dit document beschrijft 4 vraagstukken die betrekking

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit WHOLESALEMARKTEN VOOR GESPREKSDOORGIFTE OP HET VASTE OPENBARE TELEFOONNETWERK *** - Besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen

Nadere informatie

Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken

Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken - Ontwerpbesluit - 6 oktober 2011 OPTA/AM/2011/202263 11.0222.23 Openbare versie Consultatie loopt tot en met 17 november 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitspraak van de voorzieningenrechter van 27 augustus 2013 op de verzoeken om voorlopige voorziening in de zaak tussen:

Uitspraak van de voorzieningenrechter van 27 augustus 2013 op de verzoeken om voorlopige voorziening in de zaak tussen: ECLI:NL:CBB:2013:99 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 27-08-2013 Datum publicatie 27-08-2013 Zaaknummer AWB 13/551, 13/559 en 13/566 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Marktanalyse Breedband

Marktanalyse Breedband Marktanalyse Breedband Wholesale-breedbandtoegang - Ontwerpbesluit - Ontwerpbesluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht als bedoeld

Nadere informatie

Marktanalyse Vaste Telefonie 2017

Marktanalyse Vaste Telefonie 2017 Marktanalyse Vaste Telefonie 2017 BESLUIT - OPENBAAR Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Datum: 23

Nadere informatie

Bijdrage Online hoorzitting WBT, ULL

Bijdrage Online hoorzitting WBT, ULL Bijdrage Online hoorzitting WBT, ULL Bernard Uyttendaele Managing Director 2 september 2008 Inleiding ULL en WBT besluiten gaan voort in goede richting en zetten belangrijke stappen OPTA kiest juist uitgangspunt

Nadere informatie

Marktanalyse FttO. Zienswijze BCPA. m.b.t. het. ontwerpbesluit voor nationale consultatie ACM/DTVP/2016/201942_OV. 19 mei 2016

Marktanalyse FttO. Zienswijze BCPA. m.b.t. het. ontwerpbesluit voor nationale consultatie ACM/DTVP/2016/201942_OV. 19 mei 2016 Marktanalyse FttO Zienswijze BCPA m.b.t. het ontwerpbesluit voor nationale consultatie ACM/DTVP/2016/201942_OV 19 mei 2016 BCPA (Business Communication Providers Alliance) is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Nummer 6486/62 Betreft zaak: Easyjet v. N.V. Luchthaven Schiphol 1. Inleiding 1. Op

Nadere informatie

Marktanalyse Vaste Telefonie

Marktanalyse Vaste Telefonie Marktanalyse Vaste Telefonie ONTWERPBESLUIT VOOR NATIONALE CONSULTATIE Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003 Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Hoogeveen, 12 februari 2003 Onze ref. : DN/SV/ES/ Uw kenmerk : Projectnummer 101496 Inzake Consultatienotitie

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

Telecommonitor Q2 2016

Telecommonitor Q2 2016 Telecommonitor Q2 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Marktanalyse Omroep. Ontwerpbesluit (notificatie)

Marktanalyse Omroep. Ontwerpbesluit (notificatie) OPENBAAR Marktanalyse Omroep Analyse van de wholesalemarkt voor doorgifte van rtv-signalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van Delta in het verzorgingsgebied

Nadere informatie

Zienswijze T-Mobile inzake "Tariefbesluit nieuwe diensten FttH" (ACM/DTVP/2017/402786_OV)

Zienswijze T-Mobile inzake Tariefbesluit nieuwe diensten FttH (ACM/DTVP/2017/402786_OV) T-Mobile Netherlands B.V. Waldorpstraat 60 2521CC 's-gravenhage Zienswijze T-Mobile inzake "Tariefbesluit nieuwe diensten FttH" (ACM/DTVP/2017/402786_OV) 13 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Proces...

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit DE WHOLESALEMARKT VOOR GESPREKSOPBOUW OP HET VASTE OPENBARE TELEFOONNETWERK *** - Besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9421 17 februari 2017 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 16 februari 2017, kenmerk ACM/DE/2017/200909, tot

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2016

Telecommonitor Q4 2016 Telecommonitor Q4 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

- Ontwerpbesluit - (OPENBARE VERSIE)

- Ontwerpbesluit - (OPENBARE VERSIE) Marktanalyse Omroep Delta N.V. - Ontwerpbesluit - (OPENBARE VERSIE) (VOORONTWERP) 6 augustus 2008 Ontwerpbesluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Besluit aangaande de tarieven voor mobiele gespreksafgifte op het netwerk van [NAAM MNO]

Besluit aangaande de tarieven voor mobiele gespreksafgifte op het netwerk van [NAAM MNO] Besluit aangaande de tarieven voor mobiele gespreksafgifte op het netwerk van [NAAM MNO] - ontwerp - OPTA/TN/2006/201891, 21 juni 2006 OPENBARE VERSIE Inhoudsopgave 1 Inleiding, structuur en samenvatting...

Nadere informatie

Zienswijze. namens. Reggefiber Group B.V. gevestigd te Rijssen, en mr. C.P.J. van Veen. inzake

Zienswijze. namens. Reggefiber Group B.V. gevestigd te Rijssen, en mr. C.P.J. van Veen. inzake Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420 2509 LK Den Haag breedband-ma@opta.nl; programma-ma@opta.nl Zienswijze namens Reggefiber Group B.V. gevestigd te Rijssen,

Nadere informatie

Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) 2016

Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) 2016 Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) 2016 Reactie op het ontwerpbesluit voor consultatie van ACM van 21 september 2016 (kenmerk: ACM/DTVP/2016/205605) - OPENBARE VERSIE - KPN Contactpersoon: Marianne

Nadere informatie

Interoperabiliteit. Wat is interoperabiliteit? markten en markregulering. Dubbele doelstelling interoperabiliteit 4/25/2013

Interoperabiliteit. Wat is interoperabiliteit? markten en markregulering. Dubbele doelstelling interoperabiliteit 4/25/2013 KEUZEVAK TELECOMRECHT APRIL - MEI 2013 markten en markregulering Wat is interoperabiliteit? Gerrit-Jan Zwenne en Paul Waszink 26 april 2013 - IT (Microsoft versus open source) - (internationale) spoorwegen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Zienswijze BCPA 1. ontwerpbesluit. Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken

Zienswijze BCPA 1. ontwerpbesluit. Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken Zienswijze BCPA 1 ontwerpbesluit Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken BCPA maakt graag gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen met betrekking tot het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan De Brauw Blackstone Westbroek T.a.v. de heer mr. J.K. de Pree Postbus 90851 2509 LW Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 20 april 2007 5454/299 Onderwerp Zaaknr.:

Nadere informatie

Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer "op de tocht staan"

Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer op de tocht staan EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer "op de tocht staan" Brussel, 25 november 2011 Vandaag gepubliceerde voortgangsverslagen

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

Telecommonitor Q3 2016

Telecommonitor Q3 2016 Telecommonitor Q3 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet IP/08/1276 Brussel, 28 augustus 2008 Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet Op 30 augustus wordt bellen op reis in de EU goedkoper. Het prijsplafond

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit OPENBARE VERSIE Marktanalyse Omroep Analyse van de wholesalemarkt voor doorgifte van rtv-signalen en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting

Nadere informatie

Beleidsvoornemen inzake

Beleidsvoornemen inzake Beleidsvoornemen inzake Een redelijk aanbod voor lokale interconnectie OPTA, 24 april 2003 OPTA/IBT/2003/201415 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wettelijke grondslag... 4 2.1 Huidige kader...4 2.2 Toekomstige

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Kopersmacht bij afname gespreksopbouw naar 0800-nummers van der Noll, R.; Poort, J.P.; Rosenboom, N.

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Kopersmacht bij afname gespreksopbouw naar 0800-nummers van der Noll, R.; Poort, J.P.; Rosenboom, N. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Kopersmacht bij afname gespreksopbouw naar 0800-nummers van der Noll, R.; Poort, J.P.; Rosenboom, N. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Datum Onderwerp Bijlage(n)

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Datum Onderwerp Bijlage(n) Dit is het gefinaliseerde standpunt van het college inzake de status van toezending van oproepingskaarten voor de verkiezingen. Het college blijft, met inachtneming van de resultaten van de consultatie,

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

De retailmarkten voor vaste telefonie

De retailmarkten voor vaste telefonie Schriftelijke bijdrage van Koninklijke KPN N.V. in de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure o.g.v. artikel 6b.1 Tw N.a.v. het ontwerpbesluit van OPTA van 1 juli 2005 inzake De retailmarkten voor

Nadere informatie

2. Bij brief van 20 augustus 2013 heeft Christine le Duc aan het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brief van 20 augustus 2013 heeft Christine le Duc aan het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 617552/618592 Betreft: ongeoorloofde korting bij verkoop boeken Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste

Nadere informatie

ir. H.R. de Kleijn OPTA/DIR/99/5553 DGTP/99/1019 070-315 35 83

ir. H.R. de Kleijn OPTA/DIR/99/5553 DGTP/99/1019 070-315 35 83 de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mw drs. J.M. de Vries Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer ir. H.R. de Kleijn OPTA/DIR/99/5553 DGTP/99/1019

Nadere informatie

de retailmarkt voor verkeer naar persoonlijke assistentdiensten.

de retailmarkt voor verkeer naar persoonlijke assistentdiensten. Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op grond van artikel 18.7 Telecommunicatiewet juncto artikel 15.2 Telecommunicatiewet (hierna: Tw)

Nadere informatie

Reactie Tele2 en Easynet. Ontwerpbesluit van OPTA Markt voor wholesalebreedband toegang en -huurlijnen. 17 november 2011 Openbare versie OPTA

Reactie Tele2 en Easynet. Ontwerpbesluit van OPTA Markt voor wholesalebreedband toegang en -huurlijnen. 17 november 2011 Openbare versie OPTA Reactie Tele2 en Easynet Ontwerpbesluit van OPTA Markt voor wholesalebreedband toegang en -huurlijnen 17 november 2011 Openbare versie OPTA Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...7 3. Marktafbakening...

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 05/03/2015

Datum van inontvangstneming : 05/03/2015 Datum van inontvangstneming : 05/03/2015 , t r,. c-zs}1s- 1 Gerectificeerd exemplaar Uitspraak COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN zaaknummers: 13/550, 13/552, 13/558, 13/672, 131700 en 131701 15334

Nadere informatie

Reactie van KPN op dupliek van 5 oktober 2011 (OPTA/AM/2011/202342) - OPENBARE VERSIE -

Reactie van KPN op dupliek van 5 oktober 2011 (OPTA/AM/2011/202342) - OPENBARE VERSIE - OPTA verzoek om dupliek op verplichtingen marktanalyse Vaste Telefonie en non-discriminatie verplichtingen marktanalyse Ontbundelde Toegang en marktanalyse Vaste Telefonie Reactie van KPN op dupliek van

Nadere informatie

OPTA/IBT/2001/ A 29 juni 2001 Bijlage(n): 2 OPENBARE VERSIE. Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OPTA/IBT/2001/ A 29 juni 2001 Bijlage(n): 2 OPENBARE VERSIE. Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit OPTA/IBT/2001/201828 A 29 juni 2001 Bijlage(n): 2 OPENBARE VERSIE Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Bepaling van de door KPN Telecom B.V. voor de periode

Nadere informatie

Analyse mobiele communicatiemarkten - Concept advies -

Analyse mobiele communicatiemarkten - Concept advies - Analyse mobiele communicatiemarkten - Concept advies - 23 juli 2010 OPTA/AM/2010/202138 Openbare versie Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Inhoud en leeswijzer... 3 1.3

Nadere informatie