Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9%"

Transcriptie

1 Het Doorlopend Krediet van International Card Services U betaalt pas als u er gebruik van maakt Slechts 9,9% rente Ook als u uw huidige krediet oversluit Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 9,9% rente

2 Gemakkelijk om te hebben Een financiële buffer voor het geval dat Het Doorlopend Krediet van International Card Services Het Doorlopend Krediet is een handige financiële buffer die u kunt aanspreken wanneer u dat wilt. Als bijvoorbeeld uw auto een dure reparatie moet ondergaan terwijl u net die nieuwe LCD TV wilde kopen. Of als de wasmachine stukgaat, maar u net de hypotheek heeft betaald. Voor het Doorlopend Krediet betaalt u niets, zolang u er geen gebruik van maakt. Doet u dat wel, dan betaalt u als relatie van International Card Services een rente van slechts 9,9%. En u kunt aflossen zoals u dat wilt. Met het Doorlopend Krediet van International Card Services heeft u altijd geld achter de hand.

3 Zo eenvoudig werkt het Heeft u een Doorlopend Krediet, dan neemt u geld op door een Overschrijvings- Coupon uit te schrijven of te bellen. Het gewenste bedrag wordt vervolgens overgeboekt naar uw ICS creditcard of naar een door u opgegeven (Post)bankrekening, waarna u ermee kunt doen wat u wilt. Hoe u aflost, bepaalt u ook zelf. U kunt kiezen uit een aflossing van 2% van de kredietlimiet per maand (een vast bedrag) of 2% van het openstaande saldo per maand (een wisselend bedrag). U vindt de bedragen overzichtelijk terug op uw ICS-rekeningoverzicht. Heeft u elders al een Doorlopend Krediet? Ook dan kunt u van onze voordelen profiteren. Wij regelen natuurlijk dat uw huidige krediet wordt overgesloten naar een Doorlopend Krediet van International Card Services. Uiteraard geldt ook dan dat u slechts 9,9% rente betaalt. Terwijl u net uw vakantie heeft geboekt

4 Extra zekerheid met de Kredietbeschermingsverzekering Als u wilt, kunt u tegen een lage vergoeding een Kredietbeschermingsverzekering bij uw Doorlopend Krediet afsluiten. Daarmee zorgt u ervoor dat u zelf geen problemen krijgt met de aflossing van uw krediet als u werkloos, arbeidsongeschikt raakt of ziek wordt en dat uw nabestaanden er niet mee worden opgezadeld als u onverhoopt komt te overlijden. Bij werkloosheid Raakt u onvrijwillig werkloos, dan heeft u een lager inkomen. De Kredietbeschermingsverzekering zorgt dan voor de maandaflossing van uw krediet tot u weer betaald werk heeft. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid Wordt u voor tenminste 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan zorgt de Kredietbeschermingsverzekering ervoor dat de aflossing van uw Doorlopend Krediet wordt overgenomen totdat u weer kunt werken. Bij overlijden ICS zorgt standaard voor kwijtschelding bij overlijden tot ,-. Heeft u een hoger bedrag opgenomen? Met de Kredietbeschermingsverzekering wordt de restschuld tot max ,- volledig kwijtgescholden. Meer informatie vindt u in de (Polis-)voorwaarden Kredietbeschermingsverzekering.

5 Terwijl u net uw auto naar de garage moest brengen Tarieven Doorlopend Krediet Tarieven Doorlopend Krediet Kredietlimiet Maandlasten Effectieve rente Theoretische Totale prijs op jaarbasis looptijd van het krediet (in maanden) 5.000,- 100,- 9,9% , ,- 150,- 9,9% , ,- 200,- 9,9% ,- De hierboven genoemde maandlasten zijn van toepassing bij een aflossing van 2% van de kredietlimiet. U betaalt dan een vast bedrag per maand. Rentetarief per juli 2009, wijzigingen voorbehouden.

6 Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Deze voorwaarden hebben betrekking op het doorlopend krediet dat door International Card Services BV wordt aangeboden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de kredietnemer en International Card Services BV Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Akte: een door ICS en de Kredietnemer ondertekende overeenkomst met de titel International Card Services Overeenkomst Doorlopend Krediet. 1.2 Bestedingsruimte: het bedrag waarop de Kredietnemer op enig moment uit hoofde van de Kredietovereenkomst aanspraak kan maken jegens ICS. 1.3 ICS: International Card Services BV. Bezoekadres: Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen. Postadres: Postbus 23225, 1100 DS Diemen. 1.4 Krediet: de faciliteit waarbij ICS de Kredietnemer een krediet verstrekt tot maximaal de Kredietlimiet. 1.5 Kredietlimiet: de in de Akte opgenomen kredietlimiet. 1.6 Kredietnemer: de wederpartij (m/v) dan wel wederpartijen van ICS bij de Kredietovereenkomst. 1.7 Kredietovereenkomst: de overeenkomst tussen ICS en Kredietnemer die is vastgelegd in de Akte, onderhavige Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet en in eventuele aanvullend tussen partijen overeengekomen voorwaarden. 1.8 Kredietvergoeding: de in de Akte opgenomen kredietvergoeding. 2 Ingang, duur en beëindiging van de Kredietovereenkomst 2.1 De Kredietovereenkomst gaat in op het moment dat ICS een door de Kredietnemer ondertekend exemplaar van de Akte heeft ontvangen en de aanvraag van de Kredietnemer heeft geaccepteerd. Wijzigingen die door de Kredietnemer zijn aangebracht in de Akte worden niet geacht deel uit te maken van de Kredietovereenkomst. ICS kan de Kredietovereenkomst weigeren die zij later dan 30 dagen na dagtekening door ICS retour ontvangt. 2.2 De Kredietovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan zowel door de Kredietnemer als ICS te allen tijde schriftelijk met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Na opzegging blijft de Kredietovereenkomst van kracht tot het openstaande saldo onder de Kredietovereenkomst volledig aan ICS is voldaan, waarna de Kredietovereenkomst eindigt. 2.3 Nadat de Kredietovereenkomst is opgezegd dient de Kredietnemer de opnameformulieren als bedoeld in artikel 3.3 op eerste verzoek van ICS terug te sturen aan ICS. 3 Krediet 3.1 Gedurende de Kredietovereenkomst is de Kredietnemer gerechtigd tot Krediet van ICS tot maximaal de Kredietlimiet. 3.2 De Kredietnemer kan gebruikmaken van het Krediet door een bedrag van minimaal E 125,- te laten overschrijven naar de eigen betaalrekening, een door ICS uitgegeven creditcard of een bankrekening van eenderde. 3.3 Verzoeken tot overschrijvingen onder het Krediet dienen te worden verricht door middel van door ICS daartoe te verstrekken formulieren. De Kredietnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van deze formulieren en zal onregelmatigheden, zoals verlies of diefstal, onmiddellijk melden aan ICS. 3.4 ICS kan gebruik van het Krediet beperken of weigeren als het betaalgedrag of de Bestedingsruimte van Kredietnemer daar aanleiding toe geven. 4 Bestedingsruimte en Kredietlimiet 4.1 De Bestedingsruimte is gelijk aan het verschil tussen de Kredietlimiet en het openstaande saldo onder het Krediet. 4.2 Op moment van opzegging van de Kredietovereenkomst wordt de Bestedingsruimte teruggebracht naar E 0, Vanaf het moment dat de Kredietnemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt,wordt de Bestedingsruimte teruggebracht naar E 0,-. 5 Kredietvergoeding en aflossing 5.1 Over enig openstaand saldo onder het Krediet is de Kredietnemer maandelijks aan ICS de Kredietvergoeding verschuldigd. ICS is te allen tijde bevoegd de Kredietvergoeding te wijzigen door middel van een kennisgeving aan de Kredietnemer. 5.2 In het geval gebruik is gemaakt van het Krediet, zal ICS de Kredietnemer maandelijks een rekeningoverzicht sturen met het openstaande saldo en de verschuldigde Kredietvergoeding. Tot uiterlijk zes maanden na dagtekening kan de Kredietnemer schriftelijk bezwaar maken tegen de inhoud daarvan, daarna vervalt zijn recht om bezwaar te maken. 5.3 De in de Akte vermelde maandelijkse minimale aflossing dient binnen 21 dagen na datum van het rekeningoverzicht te zijn betaald aan ICS. 5.4 In het geval van te late betaling zal ICS de Kredietnemer schriftelijk aanmanen het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Over enige openstaand bedrag na deze 7 dagen is de Kredietnemer vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de Kredietvergoeding, met inachtneming van de wettelijke maxima. 6 Vervroegde opeisbaarheid 6.1 ICS is gerechtigd het openstaande saldo met onmiddellijke ingang op te eisen indien: a de Kredietnemer, die gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; b de Kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Kredietnemer binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten; c de Kredietnemer is overleden en ICS gegronde reden heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de Kredietovereenkomst niet zullen worden nagekomen; d de Kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van de Kredietnemer de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of e de Kredietnemer aan ICS, met het oog op het aangaan van de Kredietovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat ICS de Kredietovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. 7 Overlijden 7.1 Bij overlijden van de in de Akte vermelde eerste Kredietnemer voor de leeftijd van 65 jaar scheldt ICS de tweede Kredietnemer, zoals genoemd in de Akte, het nog openstaande saldo kwijt tot een maximum van E ,-. In de volgende situaties geldt de kwijtschelding niet: a de eerste Kredietnemer kwam zijn verplichtingen niet na. Ook als nadien een betalingsregeling is afgesproken, vervalt de mogelijkheid van kwijtschelding; b de eerste Kredietnemer verkeerde bij het aangaan van de Kredietovereenkomst of bij een vervolgopname niet in goede gezondheid; c de eerste Kredietnemer ontving bij het aangaan van de Kredietovereenkomst of bij een vervolgopname een volledige of gedeeltelijke uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid; d de eerste Kredietnemer is overleden door zelfmoord of opzettelijke roekeloosheid; e het openstaande bedrag is vervroegd opeisbaar geworden. Hiervoor gelden de in artikel 6 omschreven situaties, met uitzondering van artikel 6.1d; f de nabestaanden hebben niet binnen vier weken na overlijden van de Kredietnemer een origineel uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand opgestuurd. Of zij hebben geen doktersverklaring met overlijdensoorzaak overlegd, ondanks een verzoek van ICS. Als de nabestaanden kwijtschelding aanvragen, dan zijn zij verplicht alle informatie over de doodsoorzaak te verstrekken en ICS te machtigen tot nader onderzoek.

7 8 Meerdere Kredietnemers 8.1 Indien er sprake is van meerdere Kredietnemers onder één Kredietovereenkomst, dan: a worden rekeningafschriften uitsluitend verzonden aan de in de Akte vermelde eerste Kredietnemer; b kunnen zij allen geld opnemen onder het Krediet; c zijn deze Kredietnemers jegens ICS ieder hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de Kredietovereenkomst; d machtigen deze Kredietnemers elkaar om wijzigingen in de Kredietovereenkomst overeen te komen; e geldt opzegging door een van de Kredietnemers als opzegging namens alle Kredietnemers; en f is artikel 6 van toepassing indien de daarin beschreven situaties zich voordoen ten opzichte van één van de Kredietnemers. 9 Persoonsgegevens 9.1 ICS gebruikt persoonsgegevens van de Kredietnemer voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) Kredietnemers, het aangaan en uitvoeren van de Kredietovereenkomst en het afwikkelen van het (internationale) betalingsverkeer. Aanvragen voor Krediet of een wijziging van de Kredietlimiet kunnen onderworpen worden aan een krediettoets. ICS kan de persoonsgegevens gebruiken voor analyse ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden. ICS kan de persoonsgegevens gebruiken om de Kredietnemer speciaal geselecteerde aanbiedingen te doen; de Kredietnemer heeft de mogelijkheid hiertegen verzet aan te tekenen. Daarnaast gebruikt ICS de persoonsgegevens voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen ICS, haar Kredietnemers en medewerkers, Fortis, en/of de branche waarvan ICS deel uitmaakt alsmede voor het gebruik van en de deelname aan (internationale) waarschuwingssystemen. ICS gebruikt de persoonsgegevens ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 9.2 ICS is aangesloten bij het kredietregistratiesysteem van BKR. BKR registreert centraal alle kredieten die worden afgesloten. ICS meldt alle door haar verleende kredieten aan bij BKR. Tevens zal melding worden gemaakt van ongeoorloofde achterstanden en andere onregelmatigheden. 9.3 Zodra ICS daar een redelijk belang toe heeft, zoals in het geval van betalingsachterstand of ten behoeve van de periodieke bewaking tegen overkreditering van haar Kredietnemer, is het ICS toegestaan om informatie in te winnen over de financiële positie van de Kredietnemer, onder meer bij BKR of handelsinformatiebureaus. 9.4 Telefoongesprekken met een Kredietnemer kunnen door ICS worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden, alsmede ten behoeve van de vastlegging van bewijs van door de Kredietnemer gedane mededelingen. 10 Algemene bepalingen 10.1 Kredietnemer dient adreswijzigingen alsmede iedere andere wijziging die relevant is voor de Kredietovereenkomst onverwijld mede te delen aan ICS Tegenover de Kredietnemer strekt een door ICS getekend uittreksel van de administratie tot volledig bewijs, behoudens door de Kredietnemer geleverd tegenbewijs Op de Kredietovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing ICS is te allen tijde bevoegd deze Kredietovereenkomst te wijzigen of aan te vullen door middel van een kennisgeving aan Kredietnemer. Indien Kredietnemer niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling is de Card-houder binnen een maand na bedoelde kennisgeving gerechtigd de Kredietovereenkomst te beëindigen.

8 Algemene Voorwaarden Kredietbeschermingsverzekering Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt, indien met hoofdletter aangeduid, verstaan onder: a Verzekeraar: 1. In geval van overlijden: Bankers Life Assurance Company Limited (onder nummer geregistreerd) gevestigd te Groot-Brittannië op het adres Whitby Road, Slough, SL1 3DR. 2. In geval van Arbeidsongeschiktheid of Onvrijwillige Werkloosheid: Bankers Insurance Company Limited (onder nummer geregistreerd) gevestigd te Groot-Brittannië op het adres Whitby Road, Slough, SL1 3DR. b Administrateur: PoliService, Postbus 369, 3700 AJ Zeist. c Verzekerde: De natuurlijke persoon (1e kredietnemer), die bij het aangaan van de verzekering ten minste 18 jaar is en nog niet de leeftijd van 65 heeft bereikt, een goede gezondheid geniet en goed bestand is tegen de eisen die zijn/haar beroep en levensomstandigheden aan hem/haar stellen. d Partner: Echtgenoot en/of geregistreerde partner van Verzekerde, dan wel de persoon die met Verzekerde op hetzelfde adres samenwoont, mits deze met Verzekerde een duurzame, gezamenlijke huishouding voert, de samenlevingsafspraken met Verzekerde notarieel heeft vastgelegd en als Extra Cardhouder wordt aangemerkt in de zin van de Algemene Voorwaarden Visa Card. e Begunstigde: International Card Services BV (ICS), Postbus 23225, 1100 DS Diemen. f Zelfstandige: De niet op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publieke aanstelling werkzame verzekerde, die gedurende ten minste 16 uur per week in Nederland werkzaamheden verricht en daarmee een inkomen geniet ter hoogte van tenminste het minimumloon op voltijdsbasis. g Kredietbeschermingsverzekering: De tussen Verzekerde en Begunstigde gesloten overeenkomst bekend onder het ICS-rekeningnummer. h Arbeidsongeschikt(heid): Gedurende het eerste jaar: de ongeschiktheid voor ten minste 80% tot het verrichten van de werkzaamheden van het door Verzekerde direct voorafgaand aan deze ongeschiktheid uitgeoefende beroep, mits deze ongeschiktheid het rechtstreeks en uitsluitend objectief medisch vast te stellen gevolg is van ziekte en/of ongeval. Na het eerste jaar: de ongeschiktheid voor ten minste 45% tot het verrichten van werkzaamheden die, gebaseerd op de fysieke bekwaamheid van Verzekerde en zijn/haar opleiding en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid van Verzekerde kunnen worden verwacht, mits deze ongeschiktheid het rechtstreeks en uitsluitend objectief medisch vast te stellen gevolg is van ziekte en/of ongeval. Dit geldt na 52 weken voor ten minste 80% onafgebroken arbeidsongeschikt te zijn geweest. i Onvrijwillig(e) Werkloos(heid): Het aan Verzekerde niet te verwijten volledige en onvrijwillige verlies van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of een aanstelling in openbare dienst werd vervuld, dan wel het Gedwongen Faillissement van de Zelfstandige, tenzij Verzekerde voor tenminste 16 uur werkzaam is in een andere dienstbetrekking, dan wel als Zelfstandige werkzaam is. j Gedwongen Faillissement: Een niet op eigen verzoek van Verzekerde uitgesproken faillissement, dan wel een naar aanleiding van een faillissementsaanvraag anders dan van Verzekerde zelf van toepassingverklaring van artikel 284 e.v. Faillissementswet (Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen). k Maandtermijn: Het minimumbedrag dat Verzekerde uit hoofde van de Kredietbeschermingsverzekering maandelijks verschuldigd is aan Begunstigde, inclusief de via Begunstigde aan Verzekeraar ingevolge deze verzekeringsovereenkomst maandelijks te betalen premie, in totaal met een maximum van E ,-. l Saldo: Het bedrag van de restant schuld inclusief rente dat Verzekerde uit hoofde van de Kredietbeschermingsverzekering verschuldigd is aan Begunstigde, zoals dat blijkt uit de boeken van Begunstigde op het moment dat de Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt, met uitzondering van een of meerdere achterstallige termijnen en met uitzondering van vertragingsrente en kosten, die bij de aflossing van deze schuld conform de overeengekomen betalingsregeling verschuldigd zijn. Artikel 2 Grondslag van de verzekering 1. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de door Verzekerde verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen, waaronder de verklaringen omtrent zijn/ haar gezondheid juist, volledig en overeenkomstig de waarheid zijn. Na vervulling van de in de vorige volzin bedoelde ontbindende voorwaarde komen de in het kader van deze verzekeringsovereenkomst overeengekomen dekkingen met terugwerkende kracht te vervallen en reeds gedane uitkeringen dienen door Card-houder rechtstreeks aan Verzekeraar te worden terugbetaald. Reeds betaalde/verrekende premies/betalingen blijven onverminderd verschuldigd tot aan de dag van beëindiging van de overeenkomst. 2. Indien en voor zover geen beroep zou kunnen worden gedaan op het eerste lid van dit artikel blijven de wettelijke bepalingen omtrent verzwijging/ mededelingsplichten e.d. onverminderd van kracht. Artikel 3 Dekking De in het kader van deze verzekeringsovereenkomst verzekerde risico s en overeengekomen dekkingen zijn nader omschreven in de bijzondere bepalingen ten aanzien van overlijden, Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige Werkloosheid. Deze bijzondere bepalingen vormen één geheel met de algemene bepalingen en dienen steeds in samenhang met de algemene bepalingen te worden gelezen. Indien en voor zover de algemene en bijzondere bepalingen met elkaar in strijd zijn, gaan de bijzondere bepalingen voor. Artikel 4 Uitsluitingen Van dekking zijn uitgesloten overlijden,arbeidsongeschiktheid en/of Onvrijwillige Werkloosheid, die het gevolg is/zijn, dan wel is/zijn ontstaan, bevorderd of verergerd als gevolg van: a (Een gebeurtenis die kan worden toegerekend aan de) opzet of grove schuld van Verzekerde, dan wel een andere belanghebbende bij uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst; b (Een gebeurtenis die kan worden toegerekend aan het) gebruik door Verzekerde, dan wel een andere belanghebbende bij uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst van alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, stimulerende of verdovende middelen anders dan bij gebruik overeenkomstig medisch voorschrift en de daarbij gegeven aanwijzingen; c Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij of terrorisme. 1) gewapend conflict: Onder gewapend conflict wordt verstaan, elk geval waarin staten of ander georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties, dan wel gelijkbare interventie machten. 2) burgeroorlog: Onder burgeroorlog wordt verstaan, een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.

9 3) opstand: Onder opstand wordt verstaan, georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 4) binnenlandse onlust: Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan, min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoen binnen een staat. 5) oproer: Onder oproer wordt verstaan, een min of meer georganiseerde plaatselijk gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 6) muiterij: Onder muiterij wordt verstaan, een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 7) terrorisme: Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en/of materiële schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks van in tijd en oogmerk samenhangende aanslagen al dan niet in enig organisatorisch verband is/zijn beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. d Atoomkernreacties en de daarbij ontstane splitsingsproducten, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan, anders dan bij het toepassen van een medische behandeling. Artikel 5 Verplichtingen van Verzekerde of diens nabestaanden Verzekerde diens nabestaanden en/of Begunstigde zijn, op straffe van verval van elke dekking indien Verzekeraar in haar redelijke belangen is geschaad, gehouden: - Alle door Verzekeraar en/of Administrateur in redelijkheid verlangde inlichtingen en/of gegevens, op de daartoe eventueel ter beschikking gestelde formulieren en binnen de eventueel gestelde redelijke termijn, aan Verzekeraar en/of Administrateur te verstrekken, dan wel aan een of meerdere door Verzekeraar en/of Administrateur aan te wijzen deskundigen ter hand te stellen en, zonodig, tot het opvragen van deze inlichtingen en/of gegevens machtigingen te verlenen; - Alle overige redelijke aanwijzingen van Verzekeraars en/of Administrateur op te volgen; - Zich te onthouden van al hetgeen de gerechtvaardigde belangen van Verzekeraar benadeelt of kan benadelen. Artikel 6 Uitkeringen Uitbetaling van de door Verzekeraar verschuldigde uitkering(en) vindt plaats aan Begunstigde en zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bescheiden en overige gegevens welke voor het beoordelen van het recht op uitkering door Verzekeraar noodzakelijk worden geacht. Begunstigde zal de door Verzekeraar onder deze verzekeringsovereenkomst gedane uitkering(en) overeenkomstig de voorwaarden van de Kredietbeschermingsverzekering met het openstaande saldo verrekenen. Verzekeraar is bevoegd aan Begunstigde op de haar toekomende uitkering voorschotten uit te betalen. Artikel 7 Maximum uitkering Bij een combinatie van een uitkering wegens Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige Werkloosheid, wordt maandelijks nimmer meer uitgekeerd dan de Maandtermijn. Artikel 8 Premiebetaling 1. Verzekerde dient de aan Verzekeraar ingevolge deze verzekeringsovereenkomst verschuldigde premie te betalen aan Begunstigde uiterlijk op de door Begunstigde op het rekeningafschrift van de betreffende maand aangegeven datum. Betaling dient te geschieden door overboeking op het door Begunstigde opgegeven bankrekeningnummer. Begunstigde zal voor doorbetaling aan Verzekeraar zorgdragen. 2. Indien Verzekerde niet binnen 21 dagen na ontvangst van de maandelijkse afrekening aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, ontvangt Verzekerde een aanmaning tot betaling in overeenstemming met het incassosysteem van Begunstigde.Verzekerde blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen. 3. Indien drie opeenvolgende verschuldigde maandpremies niet worden voldaan, eindigt de onderhavige verzekeringsovereenkomst van rechtswege met ingang van de dag gelegen 14 dagen na de premievervaldatum van de laatste niet voldane premie. Artikel 9 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden Verzekeraar heeft het recht de premie en voorwaarden van de onderhavige verzekeringsovereenkomst tezamen met de premie en voorwaarden van verzekeringen van dezelfde soort en bloc te wijzigen met ingang van een door Verzekeraar vast te stellen datum.voor verzekeringsovereenkomsten krachtens welke (een) uitkering(en) wordt gedaan, zal de herziening van de voorwaarden voorzover deze betrekking heeft op de algemene bepalingen dan wel de rubriek waaronder de uitkering geschiedt, eerst in werkingtreden zodra het recht op uitkering eindigt.verzekerde wordt schriftelijk van de wijzigingen in kennis gesteld en geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving van Verzekeraar schriftelijk heeft bericht niet met de wijziging akkoord te gaan, in welk geval de verzekering eindigt op de datum waarop de wijzigingen inwerkingtreden, dan wel indien dit later is de dag volgend op de dag waarop de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving door Verzekerde is verzonden. Het recht bezwaar te maken tegen wijzigingen bestaat niet indien: de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit van overheidswege gegeven voorschriften, regelgeving etc. de wijziging een uitbreiding van de dekking of een verlaging van de premie inhoudt. Artikel 10 Aanvang en einde van de verzekering 1. Deze verzekeringsovereenkomst gaat in op het moment dat de eerste premiebetaling met het Rekeningnummer is verrekend en wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij een van partijen voordien met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden de verzekeringsovereenkomst schriftelijk opzegt. 2. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde eindigt de verzekeringsovereenkomst: a) Op de dag waarop de Kredietbeschermingsverzekering eindigt of vervalt; b) Op de dag waarop Verzekerde en/of diens Partner overlijdt; c) Op de dag dat de Begunstigde gebruikmaakt van zijn/haar recht uit hoofde van de Kredietbeschermingsverzekering van vervroegde opeising van het totale bedrag dat door Verzekerde uit hoofde van de Kredietbeschermingsverzekering verschuldigd is. Artikel 11 Kennisgevingen 1. Kennisgevingen door of namens Verzekeraar en/of Administrateur aan Verzekerde geschieden rechtsgeldig aan het diens laatste bij Verzekeraar en/of Administrateur bekende adres. 2. Kennisgevingen door of namens Verzekerde en/of diens nabestaanden aan Verzekeraar geschieden rechtsgeldig indien zij schriftelijk geschieden en zijn gericht aan de Administrateur. Genoemde kennisgevingen worden geacht door de Verzekeraar te zijn ontvangen indien zij door de Administrateur zijn ontvangen. Artikel 12 Persoonsgegevens De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de Verzekeraar of een andere tot Verzekeraar behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van deze verzekeringsovereenkomst met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.

10 Artikel 13 Vervaltermijn 1. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald vervallen alle vorderingen op Verzekeraar uit hoofde van of in verband met deze verzekeringsovereenkomst na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop een aanspraak uit hoofde van of in verband met de verzekering ontstond indien deze niet voordien schriftelijk bij Verzekeraar is ingediend. 2. Indien Verzekeraar weigert een uitkering of betaling te doen, dient Verzekerde op straffe van verval van rechten ontleend aan deze verzekeringsovereenkomst binnen één jaar na de datum van weigering een geschil aanhangig te maken bij de ingevolge artikel 15 bevoegde rechter. Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. De bevoegde sector van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste instantie over geschillen naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst te oordelen. II. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN Artikel 15 Dekking 1. De verzekeringsovereenkomst voorziet bij overlijden van Verzekerde en/of diens Partner in een uitkering van een bedrag ter grootte van het Saldo. 2. De uitkering in de zin van lid 1 van dit artikel geschiedt slechts eenmalig en is onder alle omstandigheden beperkt tot een bedrag van E ,-. Artikel 16 Uitsluitingen Naast in de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering in geval van overlijden van Verzekerde indien dit overlijden is veroorzaakt of bevorderd door: a zelfmoord of moord dan wel doodslag door een belanghebbende bij de uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst; b letsel of ziekte die reeds bestond in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum, dan wel wijzigingsdatum van de verzekering, die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn en waarvoor normaliter medische behandeling vereist zou zijn, of waarvoor een medische diagnose of behandeling noodzakelijk was. c iedere voor de ingangsdatum reeds bestaande chronische of aanhoudende ziekte of gesteldheid, die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn. d HIV (Human Immunodeficiency Virus) en/of aan HIV gerelateerde ziekten inclusief AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) en/of gemuteerde afgeleiden of variaties daarvan, ongeacht de wijze waarop deze zijn veroorzaakt. Artikel 17 Verplichtingen Onverminderd het bepaalde in artikel 5 dient de Administrateur, op straffe van verval van dekking bij overlijden van Verzekerde en/of diens partner, uiterlijk binnen 60 dagen na het overlijden van Verzekerde van dit overlijden in kennis te worden gesteld door toezending van een afschrift van de overlijdensakte van de burgerlijke stand, een verklaring van de huisarts of de behandelend arts van Verzekerde over de doodsoorzaak en een afschrift van het certificaat. Van verval van dekking op grond van dit artikel zal geen sprake zijn, indien Verzekeraar niet in zijn redelijke belangen is geschaad. Artikel 18 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 15 eindigt om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt. Indien de Partner van Verzekerde ouder is dan Verzekerde eindigt de dekking omschreven in artikel 15 om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop de Partner van Verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt. III. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Artikel 19 Dekking 1. De verzekeringsovereenkomst voorziet in geval van Arbeidsongeschiktheid in een uitkering ter grootte van de Maandtermijn gedurende iedere maand dat Verzekerde arbeidsongeschikt is geweest en 1/30 deel van de verzekerde Maandtermijn voor elke dag die Verzekerde minder dan een volledige maand Arbeidsongeschikt is geweest. 2. Het recht op uitkering gaat in na een aaneengesloten periode van Arbeidsongeschiktheid van ten minste 30 dagen met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, zijnde de dag waarop Verzekerde zijn/haar arbeid heeft gestaakt en zich onder medische behandeling heeft geplaatst. 3. Verzekerde kan tijdens de looptijd van de verzekering in geval van Arbeidsongeschiktheid opnieuw aanspraak op een uitkering maken indien hij/zij gedurende een periode van tenminste 3 maanden voorafgaand aan de opnieuw opgetreden arbeidsongeschiktheid gedurende tenminste 16 uur per week op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en/of Nederlandse publieke aanstelling in Nederland werkzaamheden heeft verricht, dan wel als Zelfstandige werkzaam is geweest. Genoemde periode van 3 maanden geldt niet indien de hernieuwde arbeidsongeschiktheid het gevolg is van dezelfde oorzaak. Indien de hernieuwde Arbeidsongeschiktheid met dezelfde oorzaak intreedt binnen 6 maanden na de eerdere Arbeidsongeschiktheid, wordt dit als een voortzetting van de eerdere Arbeidsongeschiktheid aangemerkt. Artikel 20 Vaststellen mate van Arbeidsongeschiktheid 1. De mate van Arbeidsongeschiktheid en de periode waarvoor deze zal gelden, zullen door of namens Verzekeraar worden vastgesteld aan de hand van in te winnen medische gegevens en/of aan de hand van de rapportage van door haar aan te wijzen medische en/of andere deskundige(n), alsmede aan de hand van (een) eventuele beschikking(en) in het kader van een wettelijke uitkering inzake arbeidsongeschiktheid. 2. Administrateur stelt Verzekerde van een vaststelling als bedoeld in dit artikel, ten spoedigste na ontvangst van de relevante gegevens op de hoogte. Indien tegen een vaststelling van de arbeidsongeschiktheid niet binnen 30 dagen na verzending bezwaar wordt gemaakt, geldt de vaststelling als aanvaard. Artikel 21 Uitsluitingen 1. Naast in de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering in geval van Arbeidsongeschiktheid indien de Arbeidsongeschiktheid het gevolg is c.q. is ontstaan, bevorderd of verergerd door: a letsel of ziekte die reeds bestond in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum dan wel wijzigingsdatum van de verzekeringsovereenkomst die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn en waarvoor normaliter medische behandeling vereist zou zijn of waarvoor een medische diagnose of behandeling noodzakelijk was, b iedere voor de ingangsdatum reeds bestaande chronische of aanhoudende ziekte of gesteldheid die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, c HIV (Human Immunodeficiency Virus) en/of aan HIV gerelateerde ziekten inclusief AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) en/of gemuteerde afgeleiden of variaties daarvan, ongeacht de wijze waarop deze zijn veroorzaakt. d zwangerschap, abortus en/of bevalling, tenzij de Arbeidsongeschiktheid het directe en uitsluitende gevolg is van complicaties bij de zwangerschap, abortus en/of bevalling, e psychologische, psychosociale of (neuro)psychiatrische aandoeningen, waaronder stress en stressgerelateerde ziektebeelden, f (medische) behandelingen, waaronder cosmetische operaties en behandelingen tenzij er sprake is van medische noodzaak, g aandoeningen aan de wervelkolom, tenzij Verzekerde, door het overleggen van radiologisch en/of ander medisch bewijs de aandoening aantoont, alsmede dat dit de rechtstreekse en uitsluitende oorzaak is van de Arbeidsongeschiktheid. 2. Er bestaat geen recht op uitkering voor iedere periode dat de Arbeidsongeschiktheid niet wordt bevestigd door een arts. Artikel 22 Verplichtingen 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Verzekerde in geval van Arbeidsongeschiktheid, op straffe van verval van dekking bij Arbeidsongeschiktheid, verplicht:

11 a zich direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen en al datgene na te laten wat herstel kan vertragen of verhinderen, b zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 30 dagen na het ontstaan van de Arbeidsongeschiktheid, daarvan schriftelijk melding te maken aan Administrateur, c zich desgevraagd op kosten van Verzekeraar door een door of namens Verzekeraar aan te wijzen arts en/of andere deskundige te laten onderzoeken, d na goedkeuring door Verzekeraar van een op basis van de Kredietbeschermingsverzekering ingediende claim elke maand aan Administrateur aan te tonen dat hij/zij nog Arbeidsongeschikt is, e vanaf het moment van Arbeidsongeschiktheid aan zijn/haar maandelijkse terugbetalingsverplichting te blijven voldoen, 2. Verzekerde is, op straffe van verval, verplicht Administrateur terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn/haar geheel of gedeeltelijk herstel, 3. Van verval van dekking op grond van dit artikel zal geen sprake zijn, indien Verzekeraar niet in haar redelijke belangen is geschaad. Artikel 23 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 19 eindigt: Om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt; Om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde gebruikmaakt van een VUT-regeling of vergelijkbare regeling of met pensioen gaat. IV. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID Artikel 24 Dekking 1. Deze verzekeringsovereenkomst voorziet in geval van volledige Onvrijwillige Werkloosheid in een uitkering ter grootte van de Maandtermijn voor iedere maand dat Verzekerde Onvrijwillig Werkloos is geweest en 1/30 deel van de Verzekerde maandtermijn voor elke dag die Verzekerde minder dan een volledige maand Onvrijwillig Werkloos is geweest tot een maximum van 12 aaneengesloten maanden, mits Verzekerde in de 180 dagen voorafgaand aan de Onvrijwillige Werkloosheid gedurende tenminste 16 uur per week op grond van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde tijd, dan wel op grond van de Nederlandse publieke aanstelling voor onbepaalde tijd in Nederland werkzaam is geweest, dan wel in 180 dagen voorafgaand aan de Onvrijwillige Werkloosheid als Zelfstandige werkzaam is geweest. 2. Het recht op uitkering gaat in na een onafgebroken periode van Onvrijwillige Werkloosheid van tenminste 30 dagen (wachttijd), met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de Onvrijwillige Werkloosheid. Als eerste dag van Onvrijwillige Werkloosheid wordt aangemerkt: a De dag dat op grond van een door de Directeur van de Regionale Arbeidsvoorziening of degene die ingevolge wettelijke bepaling zijn bevoegdheid overneemt, verleende vergunning, en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, ontslag is verleend, dan wel b De dag waartegen de kantonrechter op een daartoe strekkend verzoek van de werkgever, als bedoeld in artikel 7:685 BW de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, dan wel c De dag dat de aanstelling door het bevoegde gezag met inachtneming van de van kracht zijnde rechtspositieregelingen is beëindigd, dan wel d De dag waarop het Gedwongen Faillissement wordt uitgesproken. 3. Verzekerde kan tijdens de looptijd van de verzekering in geval van Onvrijwillige werkloosheid opnieuw aanspraak op een uitkering maken indien hij/ zij gedurende een periode van ten minste 6 maanden voorafgaand aan de opnieuw opgetreden Onvrijwillige Werkloosheid in het kader van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde tijd en/of een Nederlandse publieke aanstelling voor onbepaalde tijd gedurende tenminste 16 uur per week werkzaamheden heeft verricht, dan wel als Zelfstandige werkzaam is geweest. De na deze periode opnieuw opgetreden werkloosheidsperiode wordt als een nieuwe schade beschouwd. Indien de hernieuwde werkloosheid binnen 6 maanden na het einde van werkloosheid waarvoor een uitkering werd verleend optreedt, wordt dit als een voortzetting van de eerdere werkloosheid aangemerkt en is geen wachttijd van toepassing op de hernieuwde werkloosheid. Artikel 25 Uitsluitingen 1. Naast in de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering indien de Onvrijwillige Werkloosheid het gevolg is van: a Opzegging door de werkgever van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op grond van artikel 7:676 BW; b Ontbinding van de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht wegens gewichtige redenen, indien de gewichtige reden dringende redenen als bedoeld in artikel 7:677 BW betreffen; c Het beëindigen van een publieke aanstelling wegens: Onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf; Onvolledige inlichtingen, zonder welke handelwijze niet tot indienstneming of goedkeuring zou zijn overgegaan; Weigering van een voor hem/haar passend geoordeelde vervangende betrekking; d Een terugkerend feit, zoals bijv. seizoenarbeid dan wel een feit dat tot de aard van het werk of de functie behoort, zoals bijv. vorstverlet. 2. Er bestaat geen recht op uitkering in geval van Onvrijwillige Werkloosheid waarvan - bij het aangaan van de verzekering - de Verzekerde bekend was of redelijkerwijze bekend had moeten zijn (zowel na schriftelijke als mondelinge in kennisstelling daarvan) dat die zou optreden binnen 90 dagen na het aangaan van de verzekering. Artikel 26 Verplichtingen 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Verzekerde in geval van Onvrijwillige Werkloosheid verplicht: a) Zich te houden aan de voorschriften en de instructies van de Regionale Arbeidsvoorziening, de instanties belast met de uitvoering van de werkloosheidswet (WW) of de toepasselijke wachtgeldregeling, b) Zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 30 dagen na de eerste dag van de Onvrijwillige Werkloosheid schriftelijk aan Administrateur daarvan mededeling te doen, c) Alles te doen en niets na te laten om een nieuw dienstverband aan te gaan, dan wel als Zelfstandige werkzaamheden te verrichten. d) Na goedkeuring door Verzekeraar van een op basis van de Kredietbeschermingsverzekering ingediende claim elke maand aan Administrateur aan te tonen dat hij/zij nog Onvrijwillig Werkeloos is, e) Vanaf het moment van Onvrijwillige Werkeloosheid zijn/haar maandelijkse terugbetalingsverplichting te blijven voldoen, 2. Verzekerde is verplicht ten genoegen van Verzekeraar aan te tonen dat hij/zij een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of de toepasselijke wachtgeldregeling ontvangt door periodieke afschriften van de terzake gedane mededelingen van de instanties belast met de uitvoering van die regelingen, te overleggen. Verzekeraar is door Verzekerde gemachtigd bij de instanties bedoeld in de vorige volzin inlichtingen in te winnen in verband met de uitkering die Verzekerde geniet. 3. Verzekerde is verplicht tijdig, doch tenminste 30 dagen voor vertrek, met Administrateur te overleggen bij vertrek naar het buitenland voor een periode van langer dan 30 dagen. 4. Verzekerde is verplicht Administrateur terstond, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, op de hoogte te stellen wanneer hij/zij een nieuw dienstverband is aangegaan, dan wel als Zelfstandige werkzaam is. 5. Niet-naleving door Verzekerde van de termijnen of verplichtingen, die voortvloeien uit dit artikel, leidt tot verval van het recht op dekking bij Onvrijwillige Werkeloosheid. Artikel 27 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 24 eindigt: Om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt; Om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde gebruikmaakt van een VUT-regeling of vergelijkbare regeling of met pensioen gaat.

12 Wisselwerking 32 Postbus DS Diemen KvK Amsterdam nr De 5 garanties van International Card Services 1. Zeer scherpe rente U betaalt slechts 9,9% rente over het opgenomen bedrag. 2. Altijd boetevrij aflossen U heeft altijd het recht om het openstaande kredietbedrag geheel of gedeeltelijk af te lossen zonder boete of extra kosten. 3. Altijd geld achter de hand U kunt volledig aflossen, maar toch uw Doorlopend Krediet laten doorlopen. U heeft dan geen maandlasten meer, maar houdt wel altijd geld achter de hand. 4. Geen kleine letters of opslagen U kunt vertrouwen op duidelijkheid zonder verrassingen. Voor opname van kleine bedragen betaalt u bijvoorbeeld niets extra. 5. Kredietbeschermingsverzekering (optioneel) Bescherming tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, ziekte en overlijden. DK-07/2009 Doorlopend Krediet is een product van International Card Services BV (ICS). Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat wij geen adviezen verstrekken. De door ICS geboden informatie is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. ICS is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten voor zijn activiteiten terzake dit product, zijnde het aanbieden van krediet. Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht bij: International Card Services, Postbus 23225, 1100 DS Diemen. Voor dit product is een prospectus beschikbaar.

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Collectieve WGA Gat Plus verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL O 03.2.39 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO WGA Gat verzekering MODEL Z 03.2.21 E INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1

Nadere informatie

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de

Nadere informatie

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Polismantel 230-12 Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Algemene polisvoorwaarden (BI) Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsmaatschappij 1.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden Model OE 03.2.25 B Ziekteverzuimpolis Stop Loss Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Definities 2 Afkortingen Artikel 2 Omschrijving

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

BRoeKhuIs personenauto verzekering. polisvoorwaarden Bhpv001

BRoeKhuIs personenauto verzekering. polisvoorwaarden Bhpv001 BRoeKhuIs personenauto verzekering polisvoorwaarden Bhpv001 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 Belangrijke telefoonnummers... 3 Adres gegevens... 3 Overige gegevens... 3 Hoofdstuk 1 - Algemene Verzekeringsvoorwaarden...

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden 315-04 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen

Nadere informatie

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis WAO-Gat verzekering WAO-volgend Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden ING Woonverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Home 1 Eigen vervoerverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Begripsomschrijvingen Begrippen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Verzuimverzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Voorwaarden deskundige dienst

Nadere informatie

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis SAS WGA-Gat verzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie 5 Jaarlijkse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3

Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3 VOORWAARDEN Geldverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.62 B INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Omvang van de dekking 3. Artikel 4 Premie 4. Artikel 5 Einde van de verzekeringen 4

Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Omvang van de dekking 3. Artikel 4 Premie 4. Artikel 5 Einde van de verzekeringen 4 VOORWAARDEN Container Trailer Aansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.2.25 A INHOUD Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie