Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9%"

Transcriptie

1 Het Doorlopend Krediet van International Card Services U betaalt pas als u er gebruik van maakt Slechts 9,9% rente Ook als u uw huidige krediet oversluit Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 9,9% rente

2 Gemakkelijk om te hebben Een financiële buffer voor het geval dat Het Doorlopend Krediet van International Card Services Het Doorlopend Krediet is een handige financiële buffer die u kunt aanspreken wanneer u dat wilt. Als bijvoorbeeld uw auto een dure reparatie moet ondergaan terwijl u net die nieuwe LCD TV wilde kopen. Of als de wasmachine stukgaat, maar u net de hypotheek heeft betaald. Voor het Doorlopend Krediet betaalt u niets, zolang u er geen gebruik van maakt. Doet u dat wel, dan betaalt u als relatie van International Card Services een rente van slechts 9,9%. En u kunt aflossen zoals u dat wilt. Met het Doorlopend Krediet van International Card Services heeft u altijd geld achter de hand.

3 Zo eenvoudig werkt het Heeft u een Doorlopend Krediet, dan neemt u geld op door een Overschrijvings- Coupon uit te schrijven of te bellen. Het gewenste bedrag wordt vervolgens overgeboekt naar uw ICS creditcard of naar een door u opgegeven (Post)bankrekening, waarna u ermee kunt doen wat u wilt. Hoe u aflost, bepaalt u ook zelf. U kunt kiezen uit een aflossing van 2% van de kredietlimiet per maand (een vast bedrag) of 2% van het openstaande saldo per maand (een wisselend bedrag). U vindt de bedragen overzichtelijk terug op uw ICS-rekeningoverzicht. Heeft u elders al een Doorlopend Krediet? Ook dan kunt u van onze voordelen profiteren. Wij regelen natuurlijk dat uw huidige krediet wordt overgesloten naar een Doorlopend Krediet van International Card Services. Uiteraard geldt ook dan dat u slechts 9,9% rente betaalt. Terwijl u net uw vakantie heeft geboekt

4 Extra zekerheid met de Kredietbeschermingsverzekering Als u wilt, kunt u tegen een lage vergoeding een Kredietbeschermingsverzekering bij uw Doorlopend Krediet afsluiten. Daarmee zorgt u ervoor dat u zelf geen problemen krijgt met de aflossing van uw krediet als u werkloos, arbeidsongeschikt raakt of ziek wordt en dat uw nabestaanden er niet mee worden opgezadeld als u onverhoopt komt te overlijden. Bij werkloosheid Raakt u onvrijwillig werkloos, dan heeft u een lager inkomen. De Kredietbeschermingsverzekering zorgt dan voor de maandaflossing van uw krediet tot u weer betaald werk heeft. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid Wordt u voor tenminste 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan zorgt de Kredietbeschermingsverzekering ervoor dat de aflossing van uw Doorlopend Krediet wordt overgenomen totdat u weer kunt werken. Bij overlijden ICS zorgt standaard voor kwijtschelding bij overlijden tot ,-. Heeft u een hoger bedrag opgenomen? Met de Kredietbeschermingsverzekering wordt de restschuld tot max ,- volledig kwijtgescholden. Meer informatie vindt u in de (Polis-)voorwaarden Kredietbeschermingsverzekering.

5 Terwijl u net uw auto naar de garage moest brengen Tarieven Doorlopend Krediet Tarieven Doorlopend Krediet Kredietlimiet Maandlasten Effectieve rente Theoretische Totale prijs op jaarbasis looptijd van het krediet (in maanden) 5.000,- 100,- 9,9% , ,- 150,- 9,9% , ,- 200,- 9,9% ,- De hierboven genoemde maandlasten zijn van toepassing bij een aflossing van 2% van de kredietlimiet. U betaalt dan een vast bedrag per maand. Rentetarief per juli 2009, wijzigingen voorbehouden.

6 Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Deze voorwaarden hebben betrekking op het doorlopend krediet dat door International Card Services BV wordt aangeboden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de kredietnemer en International Card Services BV Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Akte: een door ICS en de Kredietnemer ondertekende overeenkomst met de titel International Card Services Overeenkomst Doorlopend Krediet. 1.2 Bestedingsruimte: het bedrag waarop de Kredietnemer op enig moment uit hoofde van de Kredietovereenkomst aanspraak kan maken jegens ICS. 1.3 ICS: International Card Services BV. Bezoekadres: Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen. Postadres: Postbus 23225, 1100 DS Diemen. 1.4 Krediet: de faciliteit waarbij ICS de Kredietnemer een krediet verstrekt tot maximaal de Kredietlimiet. 1.5 Kredietlimiet: de in de Akte opgenomen kredietlimiet. 1.6 Kredietnemer: de wederpartij (m/v) dan wel wederpartijen van ICS bij de Kredietovereenkomst. 1.7 Kredietovereenkomst: de overeenkomst tussen ICS en Kredietnemer die is vastgelegd in de Akte, onderhavige Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet en in eventuele aanvullend tussen partijen overeengekomen voorwaarden. 1.8 Kredietvergoeding: de in de Akte opgenomen kredietvergoeding. 2 Ingang, duur en beëindiging van de Kredietovereenkomst 2.1 De Kredietovereenkomst gaat in op het moment dat ICS een door de Kredietnemer ondertekend exemplaar van de Akte heeft ontvangen en de aanvraag van de Kredietnemer heeft geaccepteerd. Wijzigingen die door de Kredietnemer zijn aangebracht in de Akte worden niet geacht deel uit te maken van de Kredietovereenkomst. ICS kan de Kredietovereenkomst weigeren die zij later dan 30 dagen na dagtekening door ICS retour ontvangt. 2.2 De Kredietovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan zowel door de Kredietnemer als ICS te allen tijde schriftelijk met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Na opzegging blijft de Kredietovereenkomst van kracht tot het openstaande saldo onder de Kredietovereenkomst volledig aan ICS is voldaan, waarna de Kredietovereenkomst eindigt. 2.3 Nadat de Kredietovereenkomst is opgezegd dient de Kredietnemer de opnameformulieren als bedoeld in artikel 3.3 op eerste verzoek van ICS terug te sturen aan ICS. 3 Krediet 3.1 Gedurende de Kredietovereenkomst is de Kredietnemer gerechtigd tot Krediet van ICS tot maximaal de Kredietlimiet. 3.2 De Kredietnemer kan gebruikmaken van het Krediet door een bedrag van minimaal E 125,- te laten overschrijven naar de eigen betaalrekening, een door ICS uitgegeven creditcard of een bankrekening van eenderde. 3.3 Verzoeken tot overschrijvingen onder het Krediet dienen te worden verricht door middel van door ICS daartoe te verstrekken formulieren. De Kredietnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van deze formulieren en zal onregelmatigheden, zoals verlies of diefstal, onmiddellijk melden aan ICS. 3.4 ICS kan gebruik van het Krediet beperken of weigeren als het betaalgedrag of de Bestedingsruimte van Kredietnemer daar aanleiding toe geven. 4 Bestedingsruimte en Kredietlimiet 4.1 De Bestedingsruimte is gelijk aan het verschil tussen de Kredietlimiet en het openstaande saldo onder het Krediet. 4.2 Op moment van opzegging van de Kredietovereenkomst wordt de Bestedingsruimte teruggebracht naar E 0, Vanaf het moment dat de Kredietnemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt,wordt de Bestedingsruimte teruggebracht naar E 0,-. 5 Kredietvergoeding en aflossing 5.1 Over enig openstaand saldo onder het Krediet is de Kredietnemer maandelijks aan ICS de Kredietvergoeding verschuldigd. ICS is te allen tijde bevoegd de Kredietvergoeding te wijzigen door middel van een kennisgeving aan de Kredietnemer. 5.2 In het geval gebruik is gemaakt van het Krediet, zal ICS de Kredietnemer maandelijks een rekeningoverzicht sturen met het openstaande saldo en de verschuldigde Kredietvergoeding. Tot uiterlijk zes maanden na dagtekening kan de Kredietnemer schriftelijk bezwaar maken tegen de inhoud daarvan, daarna vervalt zijn recht om bezwaar te maken. 5.3 De in de Akte vermelde maandelijkse minimale aflossing dient binnen 21 dagen na datum van het rekeningoverzicht te zijn betaald aan ICS. 5.4 In het geval van te late betaling zal ICS de Kredietnemer schriftelijk aanmanen het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Over enige openstaand bedrag na deze 7 dagen is de Kredietnemer vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de Kredietvergoeding, met inachtneming van de wettelijke maxima. 6 Vervroegde opeisbaarheid 6.1 ICS is gerechtigd het openstaande saldo met onmiddellijke ingang op te eisen indien: a de Kredietnemer, die gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; b de Kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Kredietnemer binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten; c de Kredietnemer is overleden en ICS gegronde reden heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de Kredietovereenkomst niet zullen worden nagekomen; d de Kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van de Kredietnemer de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of e de Kredietnemer aan ICS, met het oog op het aangaan van de Kredietovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat ICS de Kredietovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. 7 Overlijden 7.1 Bij overlijden van de in de Akte vermelde eerste Kredietnemer voor de leeftijd van 65 jaar scheldt ICS de tweede Kredietnemer, zoals genoemd in de Akte, het nog openstaande saldo kwijt tot een maximum van E ,-. In de volgende situaties geldt de kwijtschelding niet: a de eerste Kredietnemer kwam zijn verplichtingen niet na. Ook als nadien een betalingsregeling is afgesproken, vervalt de mogelijkheid van kwijtschelding; b de eerste Kredietnemer verkeerde bij het aangaan van de Kredietovereenkomst of bij een vervolgopname niet in goede gezondheid; c de eerste Kredietnemer ontving bij het aangaan van de Kredietovereenkomst of bij een vervolgopname een volledige of gedeeltelijke uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid; d de eerste Kredietnemer is overleden door zelfmoord of opzettelijke roekeloosheid; e het openstaande bedrag is vervroegd opeisbaar geworden. Hiervoor gelden de in artikel 6 omschreven situaties, met uitzondering van artikel 6.1d; f de nabestaanden hebben niet binnen vier weken na overlijden van de Kredietnemer een origineel uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand opgestuurd. Of zij hebben geen doktersverklaring met overlijdensoorzaak overlegd, ondanks een verzoek van ICS. Als de nabestaanden kwijtschelding aanvragen, dan zijn zij verplicht alle informatie over de doodsoorzaak te verstrekken en ICS te machtigen tot nader onderzoek.

7 8 Meerdere Kredietnemers 8.1 Indien er sprake is van meerdere Kredietnemers onder één Kredietovereenkomst, dan: a worden rekeningafschriften uitsluitend verzonden aan de in de Akte vermelde eerste Kredietnemer; b kunnen zij allen geld opnemen onder het Krediet; c zijn deze Kredietnemers jegens ICS ieder hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de Kredietovereenkomst; d machtigen deze Kredietnemers elkaar om wijzigingen in de Kredietovereenkomst overeen te komen; e geldt opzegging door een van de Kredietnemers als opzegging namens alle Kredietnemers; en f is artikel 6 van toepassing indien de daarin beschreven situaties zich voordoen ten opzichte van één van de Kredietnemers. 9 Persoonsgegevens 9.1 ICS gebruikt persoonsgegevens van de Kredietnemer voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) Kredietnemers, het aangaan en uitvoeren van de Kredietovereenkomst en het afwikkelen van het (internationale) betalingsverkeer. Aanvragen voor Krediet of een wijziging van de Kredietlimiet kunnen onderworpen worden aan een krediettoets. ICS kan de persoonsgegevens gebruiken voor analyse ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden. ICS kan de persoonsgegevens gebruiken om de Kredietnemer speciaal geselecteerde aanbiedingen te doen; de Kredietnemer heeft de mogelijkheid hiertegen verzet aan te tekenen. Daarnaast gebruikt ICS de persoonsgegevens voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen ICS, haar Kredietnemers en medewerkers, Fortis, en/of de branche waarvan ICS deel uitmaakt alsmede voor het gebruik van en de deelname aan (internationale) waarschuwingssystemen. ICS gebruikt de persoonsgegevens ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 9.2 ICS is aangesloten bij het kredietregistratiesysteem van BKR. BKR registreert centraal alle kredieten die worden afgesloten. ICS meldt alle door haar verleende kredieten aan bij BKR. Tevens zal melding worden gemaakt van ongeoorloofde achterstanden en andere onregelmatigheden. 9.3 Zodra ICS daar een redelijk belang toe heeft, zoals in het geval van betalingsachterstand of ten behoeve van de periodieke bewaking tegen overkreditering van haar Kredietnemer, is het ICS toegestaan om informatie in te winnen over de financiële positie van de Kredietnemer, onder meer bij BKR of handelsinformatiebureaus. 9.4 Telefoongesprekken met een Kredietnemer kunnen door ICS worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden, alsmede ten behoeve van de vastlegging van bewijs van door de Kredietnemer gedane mededelingen. 10 Algemene bepalingen 10.1 Kredietnemer dient adreswijzigingen alsmede iedere andere wijziging die relevant is voor de Kredietovereenkomst onverwijld mede te delen aan ICS Tegenover de Kredietnemer strekt een door ICS getekend uittreksel van de administratie tot volledig bewijs, behoudens door de Kredietnemer geleverd tegenbewijs Op de Kredietovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing ICS is te allen tijde bevoegd deze Kredietovereenkomst te wijzigen of aan te vullen door middel van een kennisgeving aan Kredietnemer. Indien Kredietnemer niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling is de Card-houder binnen een maand na bedoelde kennisgeving gerechtigd de Kredietovereenkomst te beëindigen.

8 Algemene Voorwaarden Kredietbeschermingsverzekering Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt, indien met hoofdletter aangeduid, verstaan onder: a Verzekeraar: 1. In geval van overlijden: Bankers Life Assurance Company Limited (onder nummer geregistreerd) gevestigd te Groot-Brittannië op het adres Whitby Road, Slough, SL1 3DR. 2. In geval van Arbeidsongeschiktheid of Onvrijwillige Werkloosheid: Bankers Insurance Company Limited (onder nummer geregistreerd) gevestigd te Groot-Brittannië op het adres Whitby Road, Slough, SL1 3DR. b Administrateur: PoliService, Postbus 369, 3700 AJ Zeist. c Verzekerde: De natuurlijke persoon (1e kredietnemer), die bij het aangaan van de verzekering ten minste 18 jaar is en nog niet de leeftijd van 65 heeft bereikt, een goede gezondheid geniet en goed bestand is tegen de eisen die zijn/haar beroep en levensomstandigheden aan hem/haar stellen. d Partner: Echtgenoot en/of geregistreerde partner van Verzekerde, dan wel de persoon die met Verzekerde op hetzelfde adres samenwoont, mits deze met Verzekerde een duurzame, gezamenlijke huishouding voert, de samenlevingsafspraken met Verzekerde notarieel heeft vastgelegd en als Extra Cardhouder wordt aangemerkt in de zin van de Algemene Voorwaarden Visa Card. e Begunstigde: International Card Services BV (ICS), Postbus 23225, 1100 DS Diemen. f Zelfstandige: De niet op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publieke aanstelling werkzame verzekerde, die gedurende ten minste 16 uur per week in Nederland werkzaamheden verricht en daarmee een inkomen geniet ter hoogte van tenminste het minimumloon op voltijdsbasis. g Kredietbeschermingsverzekering: De tussen Verzekerde en Begunstigde gesloten overeenkomst bekend onder het ICS-rekeningnummer. h Arbeidsongeschikt(heid): Gedurende het eerste jaar: de ongeschiktheid voor ten minste 80% tot het verrichten van de werkzaamheden van het door Verzekerde direct voorafgaand aan deze ongeschiktheid uitgeoefende beroep, mits deze ongeschiktheid het rechtstreeks en uitsluitend objectief medisch vast te stellen gevolg is van ziekte en/of ongeval. Na het eerste jaar: de ongeschiktheid voor ten minste 45% tot het verrichten van werkzaamheden die, gebaseerd op de fysieke bekwaamheid van Verzekerde en zijn/haar opleiding en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid van Verzekerde kunnen worden verwacht, mits deze ongeschiktheid het rechtstreeks en uitsluitend objectief medisch vast te stellen gevolg is van ziekte en/of ongeval. Dit geldt na 52 weken voor ten minste 80% onafgebroken arbeidsongeschikt te zijn geweest. i Onvrijwillig(e) Werkloos(heid): Het aan Verzekerde niet te verwijten volledige en onvrijwillige verlies van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of een aanstelling in openbare dienst werd vervuld, dan wel het Gedwongen Faillissement van de Zelfstandige, tenzij Verzekerde voor tenminste 16 uur werkzaam is in een andere dienstbetrekking, dan wel als Zelfstandige werkzaam is. j Gedwongen Faillissement: Een niet op eigen verzoek van Verzekerde uitgesproken faillissement, dan wel een naar aanleiding van een faillissementsaanvraag anders dan van Verzekerde zelf van toepassingverklaring van artikel 284 e.v. Faillissementswet (Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen). k Maandtermijn: Het minimumbedrag dat Verzekerde uit hoofde van de Kredietbeschermingsverzekering maandelijks verschuldigd is aan Begunstigde, inclusief de via Begunstigde aan Verzekeraar ingevolge deze verzekeringsovereenkomst maandelijks te betalen premie, in totaal met een maximum van E ,-. l Saldo: Het bedrag van de restant schuld inclusief rente dat Verzekerde uit hoofde van de Kredietbeschermingsverzekering verschuldigd is aan Begunstigde, zoals dat blijkt uit de boeken van Begunstigde op het moment dat de Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt, met uitzondering van een of meerdere achterstallige termijnen en met uitzondering van vertragingsrente en kosten, die bij de aflossing van deze schuld conform de overeengekomen betalingsregeling verschuldigd zijn. Artikel 2 Grondslag van de verzekering 1. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de door Verzekerde verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen, waaronder de verklaringen omtrent zijn/ haar gezondheid juist, volledig en overeenkomstig de waarheid zijn. Na vervulling van de in de vorige volzin bedoelde ontbindende voorwaarde komen de in het kader van deze verzekeringsovereenkomst overeengekomen dekkingen met terugwerkende kracht te vervallen en reeds gedane uitkeringen dienen door Card-houder rechtstreeks aan Verzekeraar te worden terugbetaald. Reeds betaalde/verrekende premies/betalingen blijven onverminderd verschuldigd tot aan de dag van beëindiging van de overeenkomst. 2. Indien en voor zover geen beroep zou kunnen worden gedaan op het eerste lid van dit artikel blijven de wettelijke bepalingen omtrent verzwijging/ mededelingsplichten e.d. onverminderd van kracht. Artikel 3 Dekking De in het kader van deze verzekeringsovereenkomst verzekerde risico s en overeengekomen dekkingen zijn nader omschreven in de bijzondere bepalingen ten aanzien van overlijden, Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige Werkloosheid. Deze bijzondere bepalingen vormen één geheel met de algemene bepalingen en dienen steeds in samenhang met de algemene bepalingen te worden gelezen. Indien en voor zover de algemene en bijzondere bepalingen met elkaar in strijd zijn, gaan de bijzondere bepalingen voor. Artikel 4 Uitsluitingen Van dekking zijn uitgesloten overlijden,arbeidsongeschiktheid en/of Onvrijwillige Werkloosheid, die het gevolg is/zijn, dan wel is/zijn ontstaan, bevorderd of verergerd als gevolg van: a (Een gebeurtenis die kan worden toegerekend aan de) opzet of grove schuld van Verzekerde, dan wel een andere belanghebbende bij uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst; b (Een gebeurtenis die kan worden toegerekend aan het) gebruik door Verzekerde, dan wel een andere belanghebbende bij uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst van alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, stimulerende of verdovende middelen anders dan bij gebruik overeenkomstig medisch voorschrift en de daarbij gegeven aanwijzingen; c Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij of terrorisme. 1) gewapend conflict: Onder gewapend conflict wordt verstaan, elk geval waarin staten of ander georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties, dan wel gelijkbare interventie machten. 2) burgeroorlog: Onder burgeroorlog wordt verstaan, een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.

9 3) opstand: Onder opstand wordt verstaan, georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 4) binnenlandse onlust: Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan, min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoen binnen een staat. 5) oproer: Onder oproer wordt verstaan, een min of meer georganiseerde plaatselijk gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 6) muiterij: Onder muiterij wordt verstaan, een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 7) terrorisme: Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en/of materiële schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks van in tijd en oogmerk samenhangende aanslagen al dan niet in enig organisatorisch verband is/zijn beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. d Atoomkernreacties en de daarbij ontstane splitsingsproducten, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan, anders dan bij het toepassen van een medische behandeling. Artikel 5 Verplichtingen van Verzekerde of diens nabestaanden Verzekerde diens nabestaanden en/of Begunstigde zijn, op straffe van verval van elke dekking indien Verzekeraar in haar redelijke belangen is geschaad, gehouden: - Alle door Verzekeraar en/of Administrateur in redelijkheid verlangde inlichtingen en/of gegevens, op de daartoe eventueel ter beschikking gestelde formulieren en binnen de eventueel gestelde redelijke termijn, aan Verzekeraar en/of Administrateur te verstrekken, dan wel aan een of meerdere door Verzekeraar en/of Administrateur aan te wijzen deskundigen ter hand te stellen en, zonodig, tot het opvragen van deze inlichtingen en/of gegevens machtigingen te verlenen; - Alle overige redelijke aanwijzingen van Verzekeraars en/of Administrateur op te volgen; - Zich te onthouden van al hetgeen de gerechtvaardigde belangen van Verzekeraar benadeelt of kan benadelen. Artikel 6 Uitkeringen Uitbetaling van de door Verzekeraar verschuldigde uitkering(en) vindt plaats aan Begunstigde en zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bescheiden en overige gegevens welke voor het beoordelen van het recht op uitkering door Verzekeraar noodzakelijk worden geacht. Begunstigde zal de door Verzekeraar onder deze verzekeringsovereenkomst gedane uitkering(en) overeenkomstig de voorwaarden van de Kredietbeschermingsverzekering met het openstaande saldo verrekenen. Verzekeraar is bevoegd aan Begunstigde op de haar toekomende uitkering voorschotten uit te betalen. Artikel 7 Maximum uitkering Bij een combinatie van een uitkering wegens Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige Werkloosheid, wordt maandelijks nimmer meer uitgekeerd dan de Maandtermijn. Artikel 8 Premiebetaling 1. Verzekerde dient de aan Verzekeraar ingevolge deze verzekeringsovereenkomst verschuldigde premie te betalen aan Begunstigde uiterlijk op de door Begunstigde op het rekeningafschrift van de betreffende maand aangegeven datum. Betaling dient te geschieden door overboeking op het door Begunstigde opgegeven bankrekeningnummer. Begunstigde zal voor doorbetaling aan Verzekeraar zorgdragen. 2. Indien Verzekerde niet binnen 21 dagen na ontvangst van de maandelijkse afrekening aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, ontvangt Verzekerde een aanmaning tot betaling in overeenstemming met het incassosysteem van Begunstigde.Verzekerde blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen. 3. Indien drie opeenvolgende verschuldigde maandpremies niet worden voldaan, eindigt de onderhavige verzekeringsovereenkomst van rechtswege met ingang van de dag gelegen 14 dagen na de premievervaldatum van de laatste niet voldane premie. Artikel 9 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden Verzekeraar heeft het recht de premie en voorwaarden van de onderhavige verzekeringsovereenkomst tezamen met de premie en voorwaarden van verzekeringen van dezelfde soort en bloc te wijzigen met ingang van een door Verzekeraar vast te stellen datum.voor verzekeringsovereenkomsten krachtens welke (een) uitkering(en) wordt gedaan, zal de herziening van de voorwaarden voorzover deze betrekking heeft op de algemene bepalingen dan wel de rubriek waaronder de uitkering geschiedt, eerst in werkingtreden zodra het recht op uitkering eindigt.verzekerde wordt schriftelijk van de wijzigingen in kennis gesteld en geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving van Verzekeraar schriftelijk heeft bericht niet met de wijziging akkoord te gaan, in welk geval de verzekering eindigt op de datum waarop de wijzigingen inwerkingtreden, dan wel indien dit later is de dag volgend op de dag waarop de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving door Verzekerde is verzonden. Het recht bezwaar te maken tegen wijzigingen bestaat niet indien: de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit van overheidswege gegeven voorschriften, regelgeving etc. de wijziging een uitbreiding van de dekking of een verlaging van de premie inhoudt. Artikel 10 Aanvang en einde van de verzekering 1. Deze verzekeringsovereenkomst gaat in op het moment dat de eerste premiebetaling met het Rekeningnummer is verrekend en wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij een van partijen voordien met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden de verzekeringsovereenkomst schriftelijk opzegt. 2. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde eindigt de verzekeringsovereenkomst: a) Op de dag waarop de Kredietbeschermingsverzekering eindigt of vervalt; b) Op de dag waarop Verzekerde en/of diens Partner overlijdt; c) Op de dag dat de Begunstigde gebruikmaakt van zijn/haar recht uit hoofde van de Kredietbeschermingsverzekering van vervroegde opeising van het totale bedrag dat door Verzekerde uit hoofde van de Kredietbeschermingsverzekering verschuldigd is. Artikel 11 Kennisgevingen 1. Kennisgevingen door of namens Verzekeraar en/of Administrateur aan Verzekerde geschieden rechtsgeldig aan het diens laatste bij Verzekeraar en/of Administrateur bekende adres. 2. Kennisgevingen door of namens Verzekerde en/of diens nabestaanden aan Verzekeraar geschieden rechtsgeldig indien zij schriftelijk geschieden en zijn gericht aan de Administrateur. Genoemde kennisgevingen worden geacht door de Verzekeraar te zijn ontvangen indien zij door de Administrateur zijn ontvangen. Artikel 12 Persoonsgegevens De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de Verzekeraar of een andere tot Verzekeraar behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van deze verzekeringsovereenkomst met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.

10 Artikel 13 Vervaltermijn 1. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald vervallen alle vorderingen op Verzekeraar uit hoofde van of in verband met deze verzekeringsovereenkomst na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop een aanspraak uit hoofde van of in verband met de verzekering ontstond indien deze niet voordien schriftelijk bij Verzekeraar is ingediend. 2. Indien Verzekeraar weigert een uitkering of betaling te doen, dient Verzekerde op straffe van verval van rechten ontleend aan deze verzekeringsovereenkomst binnen één jaar na de datum van weigering een geschil aanhangig te maken bij de ingevolge artikel 15 bevoegde rechter. Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. De bevoegde sector van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste instantie over geschillen naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst te oordelen. II. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN Artikel 15 Dekking 1. De verzekeringsovereenkomst voorziet bij overlijden van Verzekerde en/of diens Partner in een uitkering van een bedrag ter grootte van het Saldo. 2. De uitkering in de zin van lid 1 van dit artikel geschiedt slechts eenmalig en is onder alle omstandigheden beperkt tot een bedrag van E ,-. Artikel 16 Uitsluitingen Naast in de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering in geval van overlijden van Verzekerde indien dit overlijden is veroorzaakt of bevorderd door: a zelfmoord of moord dan wel doodslag door een belanghebbende bij de uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst; b letsel of ziekte die reeds bestond in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum, dan wel wijzigingsdatum van de verzekering, die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn en waarvoor normaliter medische behandeling vereist zou zijn, of waarvoor een medische diagnose of behandeling noodzakelijk was. c iedere voor de ingangsdatum reeds bestaande chronische of aanhoudende ziekte of gesteldheid, die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn. d HIV (Human Immunodeficiency Virus) en/of aan HIV gerelateerde ziekten inclusief AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) en/of gemuteerde afgeleiden of variaties daarvan, ongeacht de wijze waarop deze zijn veroorzaakt. Artikel 17 Verplichtingen Onverminderd het bepaalde in artikel 5 dient de Administrateur, op straffe van verval van dekking bij overlijden van Verzekerde en/of diens partner, uiterlijk binnen 60 dagen na het overlijden van Verzekerde van dit overlijden in kennis te worden gesteld door toezending van een afschrift van de overlijdensakte van de burgerlijke stand, een verklaring van de huisarts of de behandelend arts van Verzekerde over de doodsoorzaak en een afschrift van het certificaat. Van verval van dekking op grond van dit artikel zal geen sprake zijn, indien Verzekeraar niet in zijn redelijke belangen is geschaad. Artikel 18 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 15 eindigt om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt. Indien de Partner van Verzekerde ouder is dan Verzekerde eindigt de dekking omschreven in artikel 15 om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop de Partner van Verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt. III. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Artikel 19 Dekking 1. De verzekeringsovereenkomst voorziet in geval van Arbeidsongeschiktheid in een uitkering ter grootte van de Maandtermijn gedurende iedere maand dat Verzekerde arbeidsongeschikt is geweest en 1/30 deel van de verzekerde Maandtermijn voor elke dag die Verzekerde minder dan een volledige maand Arbeidsongeschikt is geweest. 2. Het recht op uitkering gaat in na een aaneengesloten periode van Arbeidsongeschiktheid van ten minste 30 dagen met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, zijnde de dag waarop Verzekerde zijn/haar arbeid heeft gestaakt en zich onder medische behandeling heeft geplaatst. 3. Verzekerde kan tijdens de looptijd van de verzekering in geval van Arbeidsongeschiktheid opnieuw aanspraak op een uitkering maken indien hij/zij gedurende een periode van tenminste 3 maanden voorafgaand aan de opnieuw opgetreden arbeidsongeschiktheid gedurende tenminste 16 uur per week op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en/of Nederlandse publieke aanstelling in Nederland werkzaamheden heeft verricht, dan wel als Zelfstandige werkzaam is geweest. Genoemde periode van 3 maanden geldt niet indien de hernieuwde arbeidsongeschiktheid het gevolg is van dezelfde oorzaak. Indien de hernieuwde Arbeidsongeschiktheid met dezelfde oorzaak intreedt binnen 6 maanden na de eerdere Arbeidsongeschiktheid, wordt dit als een voortzetting van de eerdere Arbeidsongeschiktheid aangemerkt. Artikel 20 Vaststellen mate van Arbeidsongeschiktheid 1. De mate van Arbeidsongeschiktheid en de periode waarvoor deze zal gelden, zullen door of namens Verzekeraar worden vastgesteld aan de hand van in te winnen medische gegevens en/of aan de hand van de rapportage van door haar aan te wijzen medische en/of andere deskundige(n), alsmede aan de hand van (een) eventuele beschikking(en) in het kader van een wettelijke uitkering inzake arbeidsongeschiktheid. 2. Administrateur stelt Verzekerde van een vaststelling als bedoeld in dit artikel, ten spoedigste na ontvangst van de relevante gegevens op de hoogte. Indien tegen een vaststelling van de arbeidsongeschiktheid niet binnen 30 dagen na verzending bezwaar wordt gemaakt, geldt de vaststelling als aanvaard. Artikel 21 Uitsluitingen 1. Naast in de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering in geval van Arbeidsongeschiktheid indien de Arbeidsongeschiktheid het gevolg is c.q. is ontstaan, bevorderd of verergerd door: a letsel of ziekte die reeds bestond in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum dan wel wijzigingsdatum van de verzekeringsovereenkomst die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn en waarvoor normaliter medische behandeling vereist zou zijn of waarvoor een medische diagnose of behandeling noodzakelijk was, b iedere voor de ingangsdatum reeds bestaande chronische of aanhoudende ziekte of gesteldheid die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, c HIV (Human Immunodeficiency Virus) en/of aan HIV gerelateerde ziekten inclusief AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) en/of gemuteerde afgeleiden of variaties daarvan, ongeacht de wijze waarop deze zijn veroorzaakt. d zwangerschap, abortus en/of bevalling, tenzij de Arbeidsongeschiktheid het directe en uitsluitende gevolg is van complicaties bij de zwangerschap, abortus en/of bevalling, e psychologische, psychosociale of (neuro)psychiatrische aandoeningen, waaronder stress en stressgerelateerde ziektebeelden, f (medische) behandelingen, waaronder cosmetische operaties en behandelingen tenzij er sprake is van medische noodzaak, g aandoeningen aan de wervelkolom, tenzij Verzekerde, door het overleggen van radiologisch en/of ander medisch bewijs de aandoening aantoont, alsmede dat dit de rechtstreekse en uitsluitende oorzaak is van de Arbeidsongeschiktheid. 2. Er bestaat geen recht op uitkering voor iedere periode dat de Arbeidsongeschiktheid niet wordt bevestigd door een arts. Artikel 22 Verplichtingen 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Verzekerde in geval van Arbeidsongeschiktheid, op straffe van verval van dekking bij Arbeidsongeschiktheid, verplicht:

11 a zich direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen en al datgene na te laten wat herstel kan vertragen of verhinderen, b zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 30 dagen na het ontstaan van de Arbeidsongeschiktheid, daarvan schriftelijk melding te maken aan Administrateur, c zich desgevraagd op kosten van Verzekeraar door een door of namens Verzekeraar aan te wijzen arts en/of andere deskundige te laten onderzoeken, d na goedkeuring door Verzekeraar van een op basis van de Kredietbeschermingsverzekering ingediende claim elke maand aan Administrateur aan te tonen dat hij/zij nog Arbeidsongeschikt is, e vanaf het moment van Arbeidsongeschiktheid aan zijn/haar maandelijkse terugbetalingsverplichting te blijven voldoen, 2. Verzekerde is, op straffe van verval, verplicht Administrateur terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn/haar geheel of gedeeltelijk herstel, 3. Van verval van dekking op grond van dit artikel zal geen sprake zijn, indien Verzekeraar niet in haar redelijke belangen is geschaad. Artikel 23 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 19 eindigt: Om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt; Om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde gebruikmaakt van een VUT-regeling of vergelijkbare regeling of met pensioen gaat. IV. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID Artikel 24 Dekking 1. Deze verzekeringsovereenkomst voorziet in geval van volledige Onvrijwillige Werkloosheid in een uitkering ter grootte van de Maandtermijn voor iedere maand dat Verzekerde Onvrijwillig Werkloos is geweest en 1/30 deel van de Verzekerde maandtermijn voor elke dag die Verzekerde minder dan een volledige maand Onvrijwillig Werkloos is geweest tot een maximum van 12 aaneengesloten maanden, mits Verzekerde in de 180 dagen voorafgaand aan de Onvrijwillige Werkloosheid gedurende tenminste 16 uur per week op grond van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde tijd, dan wel op grond van de Nederlandse publieke aanstelling voor onbepaalde tijd in Nederland werkzaam is geweest, dan wel in 180 dagen voorafgaand aan de Onvrijwillige Werkloosheid als Zelfstandige werkzaam is geweest. 2. Het recht op uitkering gaat in na een onafgebroken periode van Onvrijwillige Werkloosheid van tenminste 30 dagen (wachttijd), met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de Onvrijwillige Werkloosheid. Als eerste dag van Onvrijwillige Werkloosheid wordt aangemerkt: a De dag dat op grond van een door de Directeur van de Regionale Arbeidsvoorziening of degene die ingevolge wettelijke bepaling zijn bevoegdheid overneemt, verleende vergunning, en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, ontslag is verleend, dan wel b De dag waartegen de kantonrechter op een daartoe strekkend verzoek van de werkgever, als bedoeld in artikel 7:685 BW de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, dan wel c De dag dat de aanstelling door het bevoegde gezag met inachtneming van de van kracht zijnde rechtspositieregelingen is beëindigd, dan wel d De dag waarop het Gedwongen Faillissement wordt uitgesproken. 3. Verzekerde kan tijdens de looptijd van de verzekering in geval van Onvrijwillige werkloosheid opnieuw aanspraak op een uitkering maken indien hij/ zij gedurende een periode van ten minste 6 maanden voorafgaand aan de opnieuw opgetreden Onvrijwillige Werkloosheid in het kader van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde tijd en/of een Nederlandse publieke aanstelling voor onbepaalde tijd gedurende tenminste 16 uur per week werkzaamheden heeft verricht, dan wel als Zelfstandige werkzaam is geweest. De na deze periode opnieuw opgetreden werkloosheidsperiode wordt als een nieuwe schade beschouwd. Indien de hernieuwde werkloosheid binnen 6 maanden na het einde van werkloosheid waarvoor een uitkering werd verleend optreedt, wordt dit als een voortzetting van de eerdere werkloosheid aangemerkt en is geen wachttijd van toepassing op de hernieuwde werkloosheid. Artikel 25 Uitsluitingen 1. Naast in de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering indien de Onvrijwillige Werkloosheid het gevolg is van: a Opzegging door de werkgever van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op grond van artikel 7:676 BW; b Ontbinding van de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht wegens gewichtige redenen, indien de gewichtige reden dringende redenen als bedoeld in artikel 7:677 BW betreffen; c Het beëindigen van een publieke aanstelling wegens: Onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf; Onvolledige inlichtingen, zonder welke handelwijze niet tot indienstneming of goedkeuring zou zijn overgegaan; Weigering van een voor hem/haar passend geoordeelde vervangende betrekking; d Een terugkerend feit, zoals bijv. seizoenarbeid dan wel een feit dat tot de aard van het werk of de functie behoort, zoals bijv. vorstverlet. 2. Er bestaat geen recht op uitkering in geval van Onvrijwillige Werkloosheid waarvan - bij het aangaan van de verzekering - de Verzekerde bekend was of redelijkerwijze bekend had moeten zijn (zowel na schriftelijke als mondelinge in kennisstelling daarvan) dat die zou optreden binnen 90 dagen na het aangaan van de verzekering. Artikel 26 Verplichtingen 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Verzekerde in geval van Onvrijwillige Werkloosheid verplicht: a) Zich te houden aan de voorschriften en de instructies van de Regionale Arbeidsvoorziening, de instanties belast met de uitvoering van de werkloosheidswet (WW) of de toepasselijke wachtgeldregeling, b) Zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 30 dagen na de eerste dag van de Onvrijwillige Werkloosheid schriftelijk aan Administrateur daarvan mededeling te doen, c) Alles te doen en niets na te laten om een nieuw dienstverband aan te gaan, dan wel als Zelfstandige werkzaamheden te verrichten. d) Na goedkeuring door Verzekeraar van een op basis van de Kredietbeschermingsverzekering ingediende claim elke maand aan Administrateur aan te tonen dat hij/zij nog Onvrijwillig Werkeloos is, e) Vanaf het moment van Onvrijwillige Werkeloosheid zijn/haar maandelijkse terugbetalingsverplichting te blijven voldoen, 2. Verzekerde is verplicht ten genoegen van Verzekeraar aan te tonen dat hij/zij een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of de toepasselijke wachtgeldregeling ontvangt door periodieke afschriften van de terzake gedane mededelingen van de instanties belast met de uitvoering van die regelingen, te overleggen. Verzekeraar is door Verzekerde gemachtigd bij de instanties bedoeld in de vorige volzin inlichtingen in te winnen in verband met de uitkering die Verzekerde geniet. 3. Verzekerde is verplicht tijdig, doch tenminste 30 dagen voor vertrek, met Administrateur te overleggen bij vertrek naar het buitenland voor een periode van langer dan 30 dagen. 4. Verzekerde is verplicht Administrateur terstond, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, op de hoogte te stellen wanneer hij/zij een nieuw dienstverband is aangegaan, dan wel als Zelfstandige werkzaam is. 5. Niet-naleving door Verzekerde van de termijnen of verplichtingen, die voortvloeien uit dit artikel, leidt tot verval van het recht op dekking bij Onvrijwillige Werkeloosheid. Artikel 27 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 24 eindigt: Om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt; Om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde gebruikmaakt van een VUT-regeling of vergelijkbare regeling of met pensioen gaat.

12 Wisselwerking 32 Postbus DS Diemen KvK Amsterdam nr De 5 garanties van International Card Services 1. Zeer scherpe rente U betaalt slechts 9,9% rente over het opgenomen bedrag. 2. Altijd boetevrij aflossen U heeft altijd het recht om het openstaande kredietbedrag geheel of gedeeltelijk af te lossen zonder boete of extra kosten. 3. Altijd geld achter de hand U kunt volledig aflossen, maar toch uw Doorlopend Krediet laten doorlopen. U heeft dan geen maandlasten meer, maar houdt wel altijd geld achter de hand. 4. Geen kleine letters of opslagen U kunt vertrouwen op duidelijkheid zonder verrassingen. Voor opname van kleine bedragen betaalt u bijvoorbeeld niets extra. 5. Kredietbeschermingsverzekering (optioneel) Bescherming tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, ziekte en overlijden. DK-07/2009 Doorlopend Krediet is een product van International Card Services BV (ICS). Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat wij geen adviezen verstrekken. De door ICS geboden informatie is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. ICS is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten voor zijn activiteiten terzake dit product, zijnde het aanbieden van krediet. Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht bij: International Card Services, Postbus 23225, 1100 DS Diemen. Voor dit product is een prospectus beschikbaar.

Gespreid Betalen Verzekering

Gespreid Betalen Verzekering Wisselwerking 32 Postbus 23225 1100 DS Diemen Gespreid Betalen Verzekering GBV-10-NL-11/2009 Goed verzekerd indien uw inkomen plotseling wegvalt Voor slechts een klein bedrag per maand hebben we nu extra

Nadere informatie

Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering

Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering Wisselwerking 32 Postbus 23225 1100 DS Diemen KvK Amsterdam nr. 33.200.596 Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering ICS-10-NL-01/2010 Extra flexibiliteit in uw uitgaven Zelf bepalen wanneer en hoeveel

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

artikel 3: grondslag van RGP artikel 4: domicilie-keuze artikel 5: vergoeding artikel 6: persoonsgegevens artikel 7: aanspraak artikel 8: maximum

artikel 3: grondslag van RGP artikel 4: domicilie-keuze artikel 5: vergoeding artikel 6: persoonsgegevens artikel 7: aanspraak artikel 8: maximum Voorwaarden Ri GarantPlan (RGP 12/01) I. Algemene bepalingen artikel 1: definities administrateur aan te wijzen deskundigen en daartoe, zo nodig, ook machtiging te verlenen. artikel 3: grondslag van RGP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0105 AW)

Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0105 AW) Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0105 AW) Algemene bepalingen. De in deze voorwaarden cursief gedrukte woorden hebben de volgende betekenis. verzekerde: de op het polisblad vermelde in Nederland

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0606 AW)

Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0606 AW) Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0606 AW) Algemene bepalingen. De in deze voorwaarden cursief gedrukte woorden hebben de volgende betekenis. verzekerde: de op het polisblad vermelde in Nederland

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink BTBBVPAK1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN - FZP 6026 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld.

POLISVOORWAARDEN - FZP 6026 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld. POLISVOORWAARDEN - FZP 6026 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld. Artikel 1 DEFINITIES In deze polis wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeraar:

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op de producten Finans Continu Krediet, Finans

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN BBW0803 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld.

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN BBW0803 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN BBW0803 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld. Artikel 1 DEFINITIES De volgende begrippen, zoals hier

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES!

ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES! ! ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES! Artikel!1:!Definities!! 1.! Financiële)Dienstverlener:)Roger! Mordang! Financieel! Advies! gevestigd! te! Maastricht! aan! de! Court8Pendustraat!

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1)

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1) 64.1829-01/10 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek NVS 519 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag,

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden BBW 0406

Algemene verzekeringsvoorwaarden BBW 0406 Algemene verzekeringsvoorwaarden BBW 0406 Artikel 1 DEFINITIES De volgende begrippen hebben de volgende betekenis: 1. Verzekeringnemer: degene die deze verzekeringsovereenkomst met risicodrager is aangegaan.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Aanvullende voorwaarden Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Allianz Design PV0701 Aanvullende voorwaarden PV0701 Vrijstelling van premiebetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen Aanvullende voorwaarden PV 0508 (vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid) L3358.00 2 Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Artikel 1: DEFINITIES 1.1. Verzekeringnemer: Persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig staat vermeld op de

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Catbox Gevestigd aan de Oudenoord 39, 3513EP, te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer: 61898554 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling,

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Polisvoorwaarden Polismantel 457-96 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijving Definities 1 Omschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Artikel 1679-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Vrijstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden PVI-V Premievrijstelling

Bijzondere Voorwaarden PVI-V Premievrijstelling Bijzondere Voorwaarden PVI-V Premievrijstelling Versie januari 2017 Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie