Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering"

Transcriptie

1 Wisselwerking 32 Postbus DS Diemen KvK Amsterdam nr Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering ICS-10-NL-01/2010 Extra flexibiliteit in uw uitgaven Zelf bepalen wanneer en hoeveel u betaalt Verzekering bij wegvallen inkomen

2 Gespreid Betalen Het kan natuurlijk gebeuren dat u de ene maand wat meer uitgeeft dan de andere. Als u daardoor even krap zit, kunt u er voor kiezen om de rekening van uw Card niet ineens, maar gespreid te betalen. U mag daarbij zelf bepalen wanneer en hoeveel u betaalt, rekening houdend met een maandelijks minimumbedrag: uw Maandtermijn. Gespreid Betalen werkt heel eenvoudig U betaalt elke maand minimaal uw Maandtermijn. Uw Maandtermijn bedraagt 2,5% van het verschuldigde bedrag op uw rekeningoverzicht, met een minimum van 20,-. Meer betalen dan uw Maandtermijn mag natuurlijk ook. Over het saldo dat overblijft, wordt rente berekend. Deze rente geldt vanaf de dag dat uw aankopen bij ons geboekt zijn en staat duidelijk op uw volgende rekeningoverzicht vermeld. U kunt het saldo verminderen door tussentijds extra betalingen te doen. Op die manier kunt u uw rente verlagen. Gespreid Betalen Verzekering Als u de rekening van uw ICS Card gespreid betaalt, kunt u via International Card Services (ICS) een Gespreid Betalen Verzekering afsluiten. Deze verzekering beschermt u tegen mogelijke betalingsachterstanden en neemt de financiële zorg van de betaling van uw Maandtermijn* uit handen op het moment dat u tijdelijk niet kunt werken vanwege ziekte of werkloosheid. En mocht u onverhoopt komen te overlijden, dan worden uw nabestaanden bovendien niet met een openstaand saldo geconfronteerd. De Gespreid Betalen Verzekering is dus een verstandige aanvulling op uw ICS Card. Uw Maandtermijn wordt gewoon doorbetaald Uw baan verliezen of (voor tenminste 80%) arbeidsongeschikt raken, brengt een hoop financiële problemen met zich mee terwijl uw openstaande saldo gewoon betaald moet worden. De Gespreid Betalen Verzekering biedt u zekerheid en zorgt ervoor dat uw Maandtermijn wordt doorbetaald totdat u weer volledig betaald werk heeft. ** Een zorg minder voor uw nabestaanden Bij overlijden wilt u natuurlijk niet dat uw nabestaanden last hebben van uw openstaande saldo. Ook hier biedt de Gespreid Betalen Verzekering uitkomst. Deze zorgt er namelijk voor dat een eventueel openstaand saldo tot een bedrag van maximaal ,- volledig wordt kwijtgescholden. Een gerust gevoel voor een lage premie De maandpremie voor de Gespreid Betalen Verzekering bedraagt slechts 0,55% van uw openstaande saldo. Deze premie wordt automatisch verrekend via uw ICS Card, u heeft dus nergens omkijken naar. Sluit vandaag nog de Gespreid Betalen Verzekering af! De exacte voorwaarden van de verzekering vindt u verderop in deze brochure. * Uw Maandtermijn bedraagt 2,5% van het verschuldigde bedrag op uw rekeningoverzicht, met een minimum van 20,- of het bedrag dat u met ICS heeft afgesproken. ** De verzekering keert in alle gevallen totaal maximaal ,- uit en in geval van onvrijwillige werkloosheid tot maximaal 12 maanden.

3 De Algemene Voorwaarden van deze kredietfaciliteit zijn bijgevoegd. Het verstrekte krediet, alsmede eventuele achterstand in de betaling, worden aangemeld bij Stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR). De Gespreid Betalen faciliteit is een doorlopend kredietfaciliteit en wordt u aangeboden door International Card Services BV (ICS). Voor de Gespreid Betalen Verzekering treedt ICS op als bemiddelaar en ontvangt van de verzekeraar een doorlopende provisie van 0,23% van het uitstaande saldo. Deze provisie maakt reeds deel uit van de premie. De hoogte van de premie (en dus ook de provisie) is variabel en afhankelijk van het openstaande saldo. Indien bijvoorbeeld een bedrag van 100,- openstaat, bedraagt de premie 0,55, waarvan ICS 0,23 ontvangt voor het bemiddelen en assisteren bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien er geen openstaand saldo is, wordt er ook geen premie in rekening gebracht. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat ICS geen adviezen verstrekt. De door ICS geboden informatie is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. ICS is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten voor haar activiteiten terzake dit product, zijnde het aanbieden van krediet en verzekeringen. ICS beschikt over een interne klachtenprocedure. U kunt schriftelijk een klacht indienen bij International Card Services BV, postbus 23225, 1100 DS Diemen. Indien onverhoopt uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ga voor meer informatie naar Voor Gespreid Betalen is een prospectus beschikbaar. Krediet-limiet Effectieve rente op jaarbasis 1 Theoretische looptijd Totale prijs van het krediet Gewogen gemiddelde maandlast , , , , , , , ,- 31,- 47,- 62,- 75,- 1) Rentetarief per januari 2010, wijzigingen voorbehouden 2) 2,5% van het openstaande saldo met een minumum van 20,-

4 Algemene Voorwaarden Gespreid Betalen Algemene Voorwaarden Gespreid Betalen Verzekering Deze voorwaarden hebben betrekking op de kredietfaciliteit Gespreid Betalen die door International Card Services B.V. wordt aangeboden met betrekking tot door haar uitgegeven creditcards. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Card-houder en International Card Services B.V. indien Gespreid Betalen is overeengekomen. 1 Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Akte: een door ICS en de Card-houder ondertekende overeenkomst met de titel Overeenkomst Gespreid Betalen. 1.2 Bestedingslimiet: de in de Creditcardovereenkomst bedoelde bestedingslimiet. 1.3 Card: de door ICS aan de Card-houder uitgegeven Visa- dan wel MasterCard-creditcard. 1.4 Card-houder: houder (m/v) van de Card, tevens de kredietnemer onder deze Overeenkomst Gespreid Betalen. 1.5 Creditcardovereenkomst: de overeenkomst tussen ICS en de Card-houder terzake van de Card. 1.6 Extra Card: de Extra Card zoals bedoeld in de Creditcardovereenkomst. 1.7 Gespreid Betalen: de faciliteit waarbij ICS krediet verstrekt aan de Card-houder ter hoogte van de Bestedingslimiet. 1.8 Hoofd Card: de hoofd card als bedoeld in de Creditcardovereenkomst. 1.9 ICS: International Card Services B.V. Bezoekadres: Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen. Postadres: Postbus 23225, 1100 DS Diemen Rente: de in de Akte opgenomen rente Overeenkomst Gespreid Betalen: de overeenkomst tussen ICS en de Card-houder die is vastgelegd in de Akte, onderhavige Algemene Voorwaarden Gespreid Betalen en in eventuele aanvullend tussen partijen overeengekomen voorwaarden. 2 Ingang, duur en beëindiging van de Overeenkomst Gespreid Betalen 2.1 De Overeenkomst Gespreid Betalen gaat in op het moment dat ICS een door de Card-houder ondertekend exemplaar van de Akte heeft ontvangen en de aanvraag van de Card-houder heeft geaccepteerd. Wijzigingen die door de Card-houder zijn aangebracht in de Akte worden niet geacht deel uit te maken van de Overeenkomst Gespreid Betalen. ICS kan een Overeenkomst Gespreid Betalen weigeren die zij later dan 30 dagen na dagtekening door ICS ontvangt. 2.2 De Overeenkomst Gespreid Betalen wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan zowel door de Card-houder als ICS te allen tijde schriftelijk met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Na opzegging blijft de Overeenkomst Gespreid Betalen van kracht tot het totale openstaande saldo aan ICS is voldaan, waarna de Overeenkomst Gespreid Betalen eindigt. 3 Rente en aflossing 3.1 Binnen de voorwaarden van de Overeenkomst Gespreid Betalen is het de Card-houder toegestaan het uit hoofde van de Creditcardovereenkomst aan ICS verschuldigde saldo in termijnen terug te betalen. 3.2 Over enig openstaand saldo uit hoofde van de Overeenkomst Gespreid Betalen is de Card-houder maandelijks aan ICS de Rente verschuldigd. ICS is te allen tijde bevoegd het rentepercentage te wijzigen door middel van een kennisgeving aan de Card-houder. 3.3 De in de Akte vermelde maandelijkse minimale aflossing dient binnen 21 dagen na datum van het rekeningoverzicht te zijn betaald aan ICS. 3.4 In het geval van te late betaling zal ICS de Card-houder schriftelijk aanmanen het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Over enig openstaand bedrag na deze 7 dagen is de Card-houder vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de Rente, met inachtneming van de wettelijke maxima. 4 Houder Extra Card 4.1 Indien zowel de houder van de Hoofd Card als de eventueel houder(s), bijbehorende Extra Card(s) de Akte hebben ondertekend, kunnen zij beiden gebruikmaken van Gespreid Betalen. 4.2 Door ondertekening van de Akte machtigen de houders van de Hoofd Card en de Extra Card(s) elkaar tot schriftelijke wederopzegging om de Overeenkomst Gespreid Betalen te veranderen. 4.3 Door ondertekening van de Akte zijn de houders van Hoofd Card en Extra Card(s) over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor het aflossen van het openstaande saldo uit hoofde van de Overeenkomst Gespreid Betalen. 5 Vervroegde opeisbaarheid 5.1 ICS is gerechtigd het openstaande saldo van de Card-houder uit hoofde van de Overeenkomst Gespreid Betalen met onmiddellijke ingang op te eisen indien: a de Card-houder, die gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; b de Card-houder Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Cardhouder binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten; c de Card-houder is overleden en ICS gegronde reden heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Gespreid Betalen niet zullen worden nagekomen; d de Card-houder in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van de Card-houder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of e de Card-houder aan ICS, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst Gespreid Betalen, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat ICS de Overeenkomst Gespreid Betalen niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. 6 Persoonsgegevens 6.1 ICS gebruikt persoonsgegevens van de Card-houder overeenkomstig het bepaalde in de Creditcardovereenkomst. 7 Creditcardovereenkomst 7.1 De Overeenkomst Gespreid Betalen is een aanvulling op de Creditcardovereenkomst. Bij strijd tussen het bepaalde in de Overeenkomst Gespreid Betalen en de Creditcard-overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst Gespreid Betalen. Artikelen 2.7 sub a, 15.5 en 15.8 van de Algemene Voorwaarden Credit Card behorende bij de Creditcardovereenkomst zijn voor de duur van de Overeenkomst Gespreid Betalen niet van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt, indien met hoofdletter aangeduid, verstaan onder: a Verzekeraar: 1. In geval van overlijden: Assurant Life Limited (onder nummer geregistreerd bij de Assurant House, gevestigd te Groot-Brittannië op het adres 6-12 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN. 2. In geval van Arbeidsongeschiktheid of Onvrijwillige Werkloosheid: Assurant General Insurance Limited (onder nummer geregistreerd bij de Assurant House, gevestigd te Groot-Brittannië op het adres 6-12 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN. b Administrateur: PoliService, Postbus 369, 3700 AJ Zeist. c Verzekeringnemer: De persoon die tevens Verzekerde is. d Verzekerde: De natuurlijke persoon (tevens Card-houder onder de creditcardovereenkomst en kredietnemer bij de Overeenkomst Gespreid Betalen), die bij het aangaan van de verzekering ten minste 18 jaar is en nog niet de leeftijd van 65 heeft bereikt, een goede gezondheid geniet en goed bestand is tegen de eisen die zijn/haar beroep en levensomstandigheden aan hem/ haar stellen. e Partner: Echtgenoot en/of geregistreerde partner van Verzekerde, dan wel de persoon die met Verzekerde op hetzelfde adres samenwoont, mits deze met Verzekerde een duurzame, gezamenlijke huishouding voert, de samenlevingsafspraken met Verzekerde notarieel heeft vastgelegd en als Extra Card-houder wordt aangemerkt in de zin van de Algemene Voorwaarden ICS Creditcard. f Begunstigde: International Card Services BV (ICS), Postbus 23225, 1100 DS Diemen. g Zelfstandige: De niet op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publieke aanstelling werkzame verzekerde, die gedurende ten minste 16 uur per week in Nederland werkzaamheden verricht en daarmee een inkomen geniet ter hoogte van tenminste het minimumloon op voltijdsbasis. h Gespreid Betalen Verzekering: De verzekeringsovereenkomst tussen Verzekeringsnemer en Verzekeraar waarop deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen in de hoofdstukken 2 tot en met 4 van toepassing zijn. i Overeenkomst Gespreid Betalen: De tussen Verzekerde en Begunstigde gesloten kredietovereenkomst bekend onder het ICS-rekeningnummer. j Arbeidsongeschikt(heid): Gedurende het eerste jaar: de ongeschiktheid voor ten minste 80% tot het verrichten van de werkzaamheden van het door Verzekerde direct voorafgaand aan deze ongeschiktheid uitgeoefende beroep, mits deze ongeschiktheid het rechtstreeks en uitsluitend objectief medisch vast te stellen gevolg is van ziekte en/of ongeval. Na het eerste jaar: de ongeschiktheid voor ten minste 45% tot het verrichten van werkzaamheden die, gebaseerd op de fysieke bekwaamheid van Verzekerde en zijn/haar opleiding en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid van Verzekerde kunnen worden verwacht, mits deze ongeschiktheid het rechtstreeks en uitsluitend objectief medisch vast te stellen gevolg is van ziekte en/of ongeval. Dit geldt na 52 weken voor ten minste 80% onafgebroken arbeidsongeschikt te zijn geweest. k Onvrijwillig(e) Werkloos(heid): Het aan Verzekerde niet te verwijten volledige en onvrijwillige verlies van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of een aanstelling in openbare dienst werd vervuld, dan wel het Gedwongen Faillissement van de Zelfstandige, tenzij Verzekerde voor tenminste 16 uur werkzaam is in een andere dienstbetrekking, dan wel als Zelfstandige werkzaam is. l Gedwongen Faillissement: Een niet op eigen verzoek van Verzekerde uitgesproken faillissement, dan wel een naar aanleiding van een faillissementsaanvraag, anders dan van Verzekerde zelf, van toepassingverklaring van artikel 284 e.v. Faillissementswet (Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen). m Maandtermijn: Het minimumbedrag dat Verzekerde uit hoofde van de Overeenkomst Gespreid Betalen maandelijks verschuldigd is aan Begunstigde, inclusief de via Begunstigde aan Verzekeraar ingevolge deze Gespreid Betalen Verzekering maandelijks te betalen premie, in totaal met een maximum van ,-. n Saldo: Het bedrag van de restant schuld inclusief rente dat Verzekerde uit hoofde van de Overeenkomst Gespreid Betalen verschuldigd is aan Begunstigde, zoals dat blijkt uit de administratie van Begunstigde op het moment dat de verzekerde gebeurtenis plaatsvindt, met uitzondering van een of meerdere achterstallige termijnen en met uitzondering van vertragingsrente en kosten, die bij de aflossing van deze schuld conform de overeengekomen betalingsregeling verschuldigd zijn. Artikel 2 Grondslag van de verzekering 1. De Gespreid Betalen Verzekering wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de door Verzekerde verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen, waaronder de verklaringen omtrent zijn/ haar gezondheid juist, volledig en overeenkomstig de waarheid zijn. Na vervulling van de in de vorige volzin bedoelde ontbindende voorwaarde komen de in het kader van deze verzekeringsovereenkomst overeengekomen dekkingen met terugwerkende kracht te vervallen en reeds gedane uitkeringen dienen door Card-houder rechtstreeks aan Verzekeraar te worden terugbetaald. Reeds betaalde/verrekende premies/ betalingen blijven onverminderd verschuldigd tot aan de dag van beëindiging van de overeenkomst. 2. Indien en voor zover geen beroep zou kunnen worden gedaan op het eerste lid van dit artikel blijven de wettelijke bepalingen omtrent verzwijging/mededelingsplichten e.d. onverminderd van kracht. Artikel 3 Dekking De in het kader van deze Gespreid Betalen Verzekering verzekerde risico s en overeengekomen dekkingen zijn nader omschreven in de bijzondere bepalingen ten aanzien van overlijden, Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige Werkloosheid. Deze bijzondere bepalingen vormen één geheel met de algemene bepalingen en dienen steeds in samenhang met de algemene bepalingen te worden gelezen. Indien en voor zover de algemene en bijzondere bepalingen met elkaar in strijd zijn, gaan de bijzondere bepalingen voor.

5 Artikel 4 Uitsluitingen Van dekking zijn uitgesloten overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of onvrijwillige werkloosheid, die het gevolg is/zijn, dan wel is/zijn ontstaan, bevorderd of verergerd als gevolg van: a (Een gebeurtenis die kan worden toegerekend aan de) opzet of grove schuld van Verzekerde, dan wel een andere belanghebbende bij uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst; b (Een gebeurtenis die kan worden toegerekend aan het) gebruik door Verzekerde, dan wel een andere belanghebbende bij uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst van alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, stimulerende of verdovende middelen anders dan bij gebruik overeenkomstig medisch voorschrift en de daarbij gegeven aanwijzingen; c Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij of terrorisme. 1) gewapend conflict: Onder gewapend conflict wordt verstaan, elk geval waarin staten of ander georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties, dan wel gelijkbare interventie machten. 2) burgeroorlog: Onder burgeroorlog wordt verstaan, een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 3) opstand: Onder opstand wordt verstaan, georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 4) binnenlandse onlust: Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan, min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoen binnen een staat. 5) oproer: Onder oproer wordt verstaan, een min of meer georganiseerde plaatselijk gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 6) muiterij: Onder muiterij wordt verstaan, een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 7) terrorisme: Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en/of materiële schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks van in tijd en oogmerk samenhangende aanslagen al dan niet in enig organisatorisch verband is/zijn beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. d Atoomkernreacties en de daarbij ontstane splitsingsproducten, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan, anders dan bij het toepassen van een medische behandeling. Artikel 5 Verplichtingen van Verzekerde of diens nabestaanden Verzekerde, diens nabestaanden en/of Begunstigde zijn, op straffe van verval van elke dekking, indien Verzekeraar in haar redelijke belangen is geschaad, gehouden: - Alle door Verzekeraar en/of Administrateur in redelijkheid verlangde inlichtingen en/of gegevens, op de daartoe eventueel ter beschikking gestelde formulieren en binnen de eventueel gestelde redelijke termijn, aan Verzekeraar en/of Administrateur te verstrekken, dan wel aan een of meerdere door Verzekeraar en/of Administrateur aan te wijzen deskundigen ter hand te stellen en, zonodig, tot het opvragen van deze inlichtingen en/of gegevens machtigingen te verlenen; - Alle overige redelijke aanwijzingen van Verzekeraars en/of Administrateur op te volgen; - Zich te onthouden van al hetgeen de gerechtvaardigde belangen van Verzekeraar benadeelt of kan benadelen. Artikel 6 Uitkeringen Uitbetaling van de door Verzekeraar verschuldigde uitkering(en) vindt plaats aan Begunstigde en zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bescheiden en overige gegevens welke voor het beoordelen van het recht op uitkering door Verzekeraar noodzakelijk worden geacht. Begunstigde zal de door Verzekeraar uit hoofde van deze Gespreid Betalen Verzekering gedane uitkering(en) overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst Gespreid Betalen met het openstaande saldo verrekenen. Verzekeraar is bevoegd aan Begunstigde op de haar toekomende uitkering voorschotten uit te betalen. Artikel 7 Maximum uitkering Bij een combinatie van een uitkering wegens Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige Werkloosheid, wordt maandelijks nimmer meer uitgekeerd dan de Maandtermijn. Artikel 8 Premiebetaling 1. Verzekerde dient de aan Verzekeraar ingevolge deze Gespreid Betalen Verzekering verschuldigde premie te betalen aan Begunstigde uiterlijk op de door Begunstigde op het rekeningafschrift van de betreffende maand aangegeven datum. Betaling dient te geschieden door overboeking op het door Begunstigde opgegeven bankrekeningnummer. Begunstigde zal voor doorbetaling aan Verzekeraar zorgdragen. 2. Indien Verzekerde niet binnen 21 dagen na ontvangst van de maandelijkse afrekening aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, ontvangt Verzekerde een aanmaning tot betaling in overeenstemming met het incasso-systeem van Begunstigde. Verzekerde blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen. 3. Indien drie opeenvolgende verschuldigde maandpremies niet worden voldaan, eindigt de onderhavige verzekeringsovereenkomst van rechtswege met ingang van de dag gelegen 14 dagen na de premievervaldatum van de laatste niet voldane premie. Artikel 9 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden Verzekeraar heeft het recht de premie en voorwaarden van de onderhavige Gespreid Betalen Verzekering tezamen met de premie en voorwaarden van verzekeringen van dezelfde soort en bloc te wijzigen met ingang van een door Verzekeraar vast te stellen datum. Voor verzekeringsovereenkomsten krachtens welke (een) uitkering(en) wordt gedaan, zal de herziening van de voorwaarden voorzover deze betrekking heeft op de algemene bepalingen dan wel de rubriek waaronder de uitkering geschiedt, eerst in werking treden zodra het recht op uitkering eindigt. Verzekerde wordt schriftelijk van de wijzigingen in kennis gesteld en geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving van Verzekeraar schriftelijk heeft bericht niet met de wijziging akkoord te gaan, in welk geval de verzekering eindigt op de datum waarop de wijzigingen inwerkingtreden, dan wel indien dit later is de dag volgend op de dag waarop de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving door Verzekerde is verzonden. Het recht bezwaar te maken tegen wijzigingen bestaat niet indien: de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit van overheidswege gegeven voorschriften, regelgeving etc. de wijziging een uitbreiding van de dekking of een verlaging van de premie inhoudt. Artikel 10 Aanvang en einde van de verzekering 1. Deze Gespreid Betalen Verzekering gaat in op het moment dat de eerste premiebetaling met het Rekeningnummer is verrekend en wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij een van partijen voordien met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden de verzekeringsovereenkomst schriftelijk opzegt. 2. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde eindigt de Gespreid Betalen Verzekering: a) Op de dag waarop de Overeenkomst Gespreid Betalen eindigt of vervalt; b) Op de dag waarop Verzekerde en/of diens Partner overlijdt; c) Op de dag dat de Begunstigde gebruikmaakt van zijn/haar recht uit hoofde van de Overeenkomst Gespreid Betalen van vervroegde opeising van het totale bedrag dat door Verzekerde uit hoofde van de Overeenkomst Gespreid Betalen verschuldigd is. Artikel 11 Kennisgevingen 1. Kennisgevingen door of namens Verzekeraar en/of Administrateur aan Verzekerde geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij Verzekeraar en/of Administrateur bekende adres. 2. Kennisgevingen door of namens Verzekerde en/of diens nabestaanden aan Verzekeraar geschieden rechtsgeldig indien zij schriftelijk geschieden en zijn gericht aan de Administrateur. Genoemde kennisgevingen worden geacht door de Verzekeraar te zijn ontvangen indien zij door de Administrateur zijn ontvangen. Artikel 12 Persoonsgegevens De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de Verzekeraar of een andere tot Verzekeraar behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van deze verzekeringsovereenkomst met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. Artikel 13 Vervaltermijn 1. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald vervallen alle vorderingen op Verzekeraar uit hoofde van of in verband met deze Gespreid Betalen Verzekering na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop een aanspraak uit hoofde van of in verband met de verzekering ontstond indien deze niet voordien schriftelijk bij Verzekeraar is ingediend. 2. Indien Verzekeraar weigert een uitkering of betaling te doen, dient Verzekerde op straffe van verval van rechten ontleend aan deze Gespreid Betalen Verzekering binnen één jaar na de datum van weigering een geschil aanhangig te maken bij de ingevolge artikel 14 bevoegde rechter. Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. De bevoegde sector van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste instantie over geschillen naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst te oordelen. II. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN Artikel 15 Dekking 1. De Gespreid Betalen Verzekering voorziet bij overlijden van Verzekerde en/of diens Partner in een uitkering van een bedrag ter grootte van het Saldo. 2. De uitkering in de zin van lid 1 van dit artikel geschiedt slechts eenmalig en is onder alle omstandigheden beperkt tot een bedrag van ,-. Artikel 16 Uitsluitingen Naast in de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering in geval van overlijden van Verzekerde indien dit overlijden is veroorzaakt of bevorderd door: a zelfmoord of moord dan wel doodslag door een belanghebbende bij de uitkering onder deze verzekeringsovereenkomst; b letsel of ziekte die reeds bestond in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum, dan wel wijzigingsdatum van de verzekering, die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn en waarvoor normaliter medische behandeling vereist zou zijn, of waarvoor een medische diagnose of behandeling noodzakelijk was. c iedere voor de ingangsdatum reeds bestaande chronische of aanhoudende ziekte of gesteldheid, die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn. d HIV (Human Immunodeficiency Virus) en/of aan HIV gerelateerde ziekten inclusief AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) en/of gemuteerde afgeleiden of variaties daarvan, ongeacht de wijze waarop deze zijn veroorzaakt. Artikel 17 Verplichtingen Onverminderd het bepaalde in artikel 5 dient de Administrateur, op straffe van verval van dekking bij overlijden van Verzekerde en/of diens partner, uiterlijk binnen 60 dagen na het overlijden van Verzekerde van dit overlijden in kennis te worden gesteld door toezending van een afschrift van de overlijdensakte van de burgerlijke stand, een verklaring van de huisarts of de behandelend arts van Verzekerde over de doodsoorzaak en een afschrift van het certificaat.van verval van dekking op grond van dit artikel zal geen sprake zijn, indien Verzekeraar niet in haar redelijke belangen is geschaad. Artikel 18 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 15 eindigt om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop Verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt. Indien de Partner van Verzekerde ouder is dan Verzekerde eindigt de dekking omschreven in artikel 15 om uur (Nederlandse tijd) van de dag waarop de Partner van Verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt. III. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Artikel 19 Dekking 1. De Gespreid Betalen Verzekering voorziet in geval van Arbeidsongeschiktheid in een uitkering ter grootte van de Maandtermijn gedurende iedere maand dat Verzekerde Arbeidsongeschikt is geweest en 1/30 deel van de verzekerde Maandtermijn voor elke dag die Verzekerde minder dan een volledige maand Arbeidsongeschikt is geweest. 2. Het recht op uitkering gaat in na een aaneengesloten periode van Arbeidsongeschiktheid van ten minste 30 dagen met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de Arbeidsongeschiktheid, zijnde de dag waarop Verzekerde zijn/haar arbeid heeft gestaakt en zich onder medische behandeling heeft geplaatst. 3. Verzekerde kan tijdens de looptijd van de Gespreid Betalen Verzekering in geval van Arbeidsongeschiktheid opnieuw aanspraak op een uitkering maken indien hij/zij gedurende een periode van tenminste 3 maanden voorafgaand aan de opnieuw opgetreden Arbeidsongeschiktheid gedurende tenminste 16 uur per week op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en/of Nederlandse publieke aanstelling in Nederland werkzaamheden heeft verricht, dan wel als Zelfstandige werkzaam is geweest. Genoemde periode van 3 maanden geldt niet indien de hernieuwde Arbeidsongeschiktheid het gevolg is van dezelfde oorzaak. Indien de hernieuwde Arbeidsongeschiktheid met dezelfde oorzaak intreedt binnen 6 maanden na de eerdere Arbeidsongeschiktheid, wordt dit als een voortzetting van de eerdere Arbeidsongeschiktheid aangemerkt. Artikel 20 Vaststellen mate van Arbeidsongeschiktheid 1. De mate van Arbeidsongeschiktheid en de periode waarvoor deze zal gelden, zullen door of namens Verzekeraar worden vastgesteld aan de hand van in te winnen medische gegevens en/of aan de hand van de rapportage van door haar aan te wijzen medische en/of andere deskundige(n), alsmede aan de hand van (een) eventuele beschikking(en) in het kader van een

6 wettelijke uitkering inzake arbeidsongeschiktheid. 2. Administrateur stelt Verzekerde van een vaststelling als bedoeld in dit artikel, ten spoedigste na ontvangst van de relevante gegevens op de hoogte. Indien tegen een vaststelling van de arbeidsongeschiktheid niet binnen 30 dagen na verzending bezwaar wordt gemaakt, geldt de vaststelling als aanvaard. Artikel 21 Uitsluitingen 1. Naast in de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering in geval van Arbeidsongeschiktheid indien de Arbeidsongeschiktheid het gevolg is c.q. is ontstaan, bevorderd of verergerd door: a letsel of ziekte die reeds bestond in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum dan wel wijzigingsdatum van de verzekeringsovereenkomst die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn en waarvoor normaliter medische behandeling vereist zou zijn of waarvoor een medische diagnose of behandeling noodzakelijk was, b iedere voor de ingangsdatum reeds bestaande chronische of aanhoudende ziekte of gesteldheid die de Verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, c HIV (Human Immunodeficiency Virus) en/of aan HIV gerelateerde ziekten inclusief AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) en/of gemuteerde afgeleiden of variaties daarvan, ongeacht de wijze waarop deze zijn veroorzaakt. d zwangerschap, abortus en/of bevalling, tenzij de Arbeidsongeschiktheid het directe en uitsluitende gevolg is van complicaties bij de zwangerschap, abortus en/of bevalling, e psychologische, psychosociale of (neuro)psychiatrische aandoeningen, waaronder stress en stressgerelateerde ziektebeelden, f (medische) behandelingen, waaronder cosmetische operaties en behandelingen tenzij er sprake is van medische noodzaak, g aandoeningen aan de wervelkolom, tenzij Verzekerde, door het overleggen van radiologisch en/of ander medisch bewijs de aandoening aantoont, alsmede dat dit de rechtstreekse en uitsluitende oorzaak is van de Arbeidsongeschiktheid. 2. Er bestaat geen recht op uitkering voor iedere periode dat de Arbeidsongeschiktheid niet wordt bevestigd door een arts. Artikel 22 Verplichtingen 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Verzekerde in geval van Arbeidsongeschiktheid, op straffe van verval van dekking bij Arbeidsongeschiktheid, verplicht: a zich direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen en al datgene na te laten wat herstel kan vertragen of verhinderen, b zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 30 dagen na het ontstaan van de Arbeidsongeschiktheid, daarvan schriftelijk melding te maken aan Administrateur, c zich desgevraagd op kosten van Verzekeraar door een door of namens Verzekeraar aan te wijzen arts en/of andere deskundige te laten onderzoeken, d na goedkeuring door Verzekeraar van een op basis van de Gespreid Betalen Verzekering ingediende claim elke maand aan Administrateur aan te tonen dat hij/zij nog Arbeidsongeschikt is, e vanaf het moment van Arbeidsongeschiktheid aan zijn/haar maandelijkse terugbetalingsverplichting te blijven voldoen, 2. Verzekerde is, op straffe van verval, verplicht Administrateur terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn/haar geheel of gedeeltelijk herstel, 3. Van verval van dekking op grond van dit artikel zal geen sprake zijn, indien Verzekeraar niet in haar redelijke belangen is geschaad. Artikel 23 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 19 eindigt: de leeftijd van 65 jaar bereikt; gebruikmaakt van een VUT-regeling of vergelijkbare regeling of met pensioen gaat. IV. BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID Artikel 24 Dekking 1. Deze Gespreid Betalen Verzekering voorziet in geval van volledige Onvrijwillige Werkloosheid in een uitkering ter grootte van de Maandtermijn voor iedere maand dat Verzekerde Onvrijwillig Werkloos is geweest en 1/30 deel van de Verzekerde maandtermijn voor elke dag die Verzekerde minder dan een volledige maand Onvrijwillig Werkloos is geweest tot een maximum van 12 aaneengesloten maanden, mits Verzekerde in de 180 dagen voorafgaand aan de Onvrijwillige Werkloosheid gedurende tenminste 16 uur per week op grond van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde tijd, dan wel op grond van de Nederlandse publieke aanstelling voor onbepaalde tijd in Nederland werkzaam is geweest, dan wel in 180 dagen voorafgaand aan de Onvrijwillige Werkloosheid als Zelfstandige werkzaam is geweest. 2. Het recht op uitkering gaat in na een onafgebroken periode van Onvrijwillige Werkloosheid van tenminste 30 dagen (wachttijd), met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de Onvrijwillige Werkloosheid. Als eerste dag van Onvrijwillige Werkloosheid wordt aangemerkt: a De dag dat op grond van een door de Directeur van de Regionale Arbeidsvoorziening of degene die ingevolge wettelijke bepaling zijn bevoegdheid overneemt, verleende vergunning, en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, ontslag is verleend, dan wel b De dag waartegen de kantonrechter op een daartoe strekkend verzoek van de werkgever, als bedoeld in artikel 7:685 BW de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, dan wel c De dag dat de aanstelling door het bevoegde gezag met inachtneming van de van kracht zijnde rechtspositieregelingen is beëindigd, dan wel d De dag waarop het Gedwongen Faillissement wordt uitgesproken. 3. Verzekerde kan tijdens de looptijd van de verzekering in geval van Onvrijwillige werkloosheid opnieuw aanspraak op een uitkering maken indien hij/zij gedurende een periode van ten minste 6 maanden voorafgaand aan de opnieuw opgetreden Onvrijwillige Werkloosheid in het kader van een Nederlandse arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde tijd en/of een Nederlandse publieke aanstelling voor onbepaalde tijd gedurende tenminste 16 uur per week werkzaamheden heeft verricht, dan wel als Zelfstandige werkzaam is geweest. De na deze periode opnieuw opgetreden werkloosheidsperiode wordt als een nieuwe schade beschouwd. Indien de hernieuwde werkloosheid binnen 6 maanden na het einde van werkloosheid waarvoor een uitkering werd verleend optreedt, wordt dit als een voortzetting van de eerdere werkloosheid aangemerkt en is geen wachttijd van toepassing op de hernieuwde werkloosheid. Artikel 25 Uitsluitingen 1. Naast de gevallen geregeld in artikel 4 bestaat geen recht op uitkering indien de Onvrijwillige Werkloosheid het gevolg is van: a Opzegging door de werkgever van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op grond van artikel 7:676 BW; b Ontbinding van de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht wegens gewichtige redenen, indien de gewichtige reden dringende redenen als bedoeld in artikel 7:677 BW betreffen; c Het beëindigen van een publieke aanstelling wegens: Onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf; Onvolledige inlichtingen, zonder welke handelwijze niet tot indienstneming of goedkeuring zou zijn overgegaan; Weigering van een voor hem/haar passend geoordeelde vervangende betrekking; d Een terugkerend feit, zoals bijv. seizoenarbeid dan wel een feit dat tot de aard van het werk of de functie behoort, zoals bijv. vorstverlet. 2 Er bestaat geen recht op uitkering in geval van Onvrijwillige Werkloosheid waarvan - bij het aangaan van de verzekering - de Verzekerde bekend was of redelijkerwijze bekend had moeten zijn (zowel na schriftelijke als mondelinge in kennisstelling daarvan) dat die zou optreden binnen 90 dagen na het aangaan van de verzekering. Artikel 26 Verplichtingen 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Verzekerde in geval van Onvrijwillige Werkloosheid verplicht: a Zich te houden aan de voorschriften en de instructies van de Regionale Arbeidsvoorziening, de instanties belast met de uitvoering van de werkloosheidswet (WW) of de toepasselijke wachtgeldregeling, b Zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 30 dagen na de eerste dag van de Onvrijwillige Werkloosheid schriftelijk aan Administrateur daarvan mededeling te doen, c Alles te doen en niets na te laten om een nieuw dienstverband aan te gaan, dan wel als Zelfstandige werkzaamheden te verrichten. d Na goedkeuring door Verzekeraar van een op basis van de Gespreid Betalen Verzekering ingediende claim elke maand aan Administrateur aan te tonen dat hij/zij nog Onvrijwillig Werkloos is, e Vanaf het moment van Onvrijwillige Werkloosheid zijn/haar maandelijkse terugbetalingsverplichting te blijven voldoen, 2. Verzekerde is verplicht ten genoegen van Verzekeraar aan te tonen dat hij/zij een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of de toepasselijke wachtgeldregeling ontvangt door periodieke afschriften van de terzake gedane mededelingen van de instanties belast met de uitvoering van die regelingen, te overleggen. Verzekeraar is door Verzekerde gemachtigd bij de instanties bedoeld in de vorige volzin inlichtingen in te winnen in verband met de uitkering die Verzekerde geniet. 3. Verzekerde is verplicht tijdig, doch tenminste 30 dagen voor vertrek, met Administrateur te overleggen bij vertrek naar het buitenland voor een periode van langer dan 30 dagen. 4. Verzekerde is verplicht Administrateur terstond, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, op de hoogte te stellen wanneer hij/zij een nieuw dienstver band is aangegaan, dan wel als Zelfstandige werkzaam is. 5. Niet-naleving door Verzekerde van de termijnen of verplichtingen, die voortvloeien uit dit artikel, leidt tot verval van het recht op dekking bij Onvrijwillige Werkeloosheid. Artikel 27 Einde dekking De dekking omschreven in artikel 24 eindigt: de leeftijd van 65 jaar bereikt; gebruikmaakt van een VUT-regeling of vergelijkbare regeling of met pensioen gaat.

Gespreid Betalen Verzekering

Gespreid Betalen Verzekering Wisselwerking 32 Postbus 23225 1100 DS Diemen Gespreid Betalen Verzekering GBV-10-NL-11/2009 Goed verzekerd indien uw inkomen plotseling wegvalt Voor slechts een klein bedrag per maand hebben we nu extra

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9%

Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9% Het Doorlopend Krediet van International Card Services U betaalt pas als u er gebruik van maakt Slechts 9,9% rente Ook als u uw huidige krediet oversluit Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 9,9% rente

Nadere informatie

artikel 3: grondslag van RGP artikel 4: domicilie-keuze artikel 5: vergoeding artikel 6: persoonsgegevens artikel 7: aanspraak artikel 8: maximum

artikel 3: grondslag van RGP artikel 4: domicilie-keuze artikel 5: vergoeding artikel 6: persoonsgegevens artikel 7: aanspraak artikel 8: maximum Voorwaarden Ri GarantPlan (RGP 12/01) I. Algemene bepalingen artikel 1: definities administrateur aan te wijzen deskundigen en daartoe, zo nodig, ook machtiging te verlenen. artikel 3: grondslag van RGP

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0105 AW)

Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0105 AW) Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0105 AW) Algemene bepalingen. De in deze voorwaarden cursief gedrukte woorden hebben de volgende betekenis. verzekerde: de op het polisblad vermelde in Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0606 AW)

Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0606 AW) Voorwaarden Verantwoord Hypotheek Plan (VHP 0606 AW) Algemene bepalingen. De in deze voorwaarden cursief gedrukte woorden hebben de volgende betekenis. verzekerde: de op het polisblad vermelde in Nederland

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink BTBBVPAK1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN - FZP 6026 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld.

POLISVOORWAARDEN - FZP 6026 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld. POLISVOORWAARDEN - FZP 6026 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld. Artikel 1 DEFINITIES In deze polis wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeraar:

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN BBW0803 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld.

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN BBW0803 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN BBW0803 N.B. Waar woorden van het mannelijke geslacht zijn gebruikt, wordt ook het vrouwelijke geslacht bedoeld. Artikel 1 DEFINITIES De volgende begrippen, zoals hier

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden BBW 0406

Algemene verzekeringsvoorwaarden BBW 0406 Algemene verzekeringsvoorwaarden BBW 0406 Artikel 1 DEFINITIES De volgende begrippen hebben de volgende betekenis: 1. Verzekeringnemer: degene die deze verzekeringsovereenkomst met risicodrager is aangegaan.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Artikel 1: DEFINITIES 1.1. Verzekeringnemer: Persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig staat vermeld op de

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1)

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1) 64.1829-01/10 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek NVS 519 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag,

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Polisvoorwaarden Polismantel 457-96 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijving Definities 1 Omschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Krediet Overlijdensrisicoverzekering 2009

Algemene Voorwaarden Krediet Overlijdensrisicoverzekering 2009 Algemene Voorwaarden Krediet Overlijdensrisicoverzekering 2009 Artikel 1: Definities 1.1. Verzekeringnemer: persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met risicodrager is aangegaan en als

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op de producten Finans Continu Krediet, Finans

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Aanvullende voorwaarden Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Allianz Design PV0701 Aanvullende voorwaarden PV0701 Vrijstelling van premiebetaling

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top NVS261 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken en Achmea Schadeverzekeringen N.V. NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN AO 01012010 INHOUDSOPGAVE 1. Strekking van de verzekering 1 2. Begripsomschrijving arbeidsongeschiktheid 1 (gangbare arbeid) 3.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen Aanvullende voorwaarden PV 0508 (vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid) L3358.00 2 Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-02/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van

Nadere informatie

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Artikel 1679-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Vrijstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES!

ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES! ! ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES! Artikel!1:!Definities!! 1.! Financiële)Dienstverlener:)Roger! Mordang! Financieel! Advies! gevestigd! te! Maastricht! aan! de! Court8Pendustraat!

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Deze aanvullende voorwaarden horen bij de: - TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering, versie CL ORV 12-2013 - TAF Special Overlijdensrisicoverzekering, versie CL Special ORV 12-2014 Ze zijn van toepassing

Nadere informatie

VOORWAARDEN KREDIETBESCHERMER

VOORWAARDEN KREDIETBESCHERMER Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. In de algemene voorwaarden leest u regels die gelden voor alle dekkingen. Daarnaast zijn er de specifieke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden WIA-volgende verzekeringen en herverzekeringen alsmede verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 2012

Bijzondere Voorwaarden WIA-volgende verzekeringen en herverzekeringen alsmede verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 2012 Bijzondere Voorwaarden WIA-volgende verzekeringen en herverzekeringen alsmede verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 2012 Algemeen Deze Bijzondere Voorwaarden zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie