Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat AA te Hilversum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum"

Transcriptie

1 Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei Verslag VVS-ledenvergadering 30 oktober Jaarverslag Van het bestuur 9 a. Voorstel invoeren huishoudelijk reglement 9 b. voorstel invoeren onkostenvergoedingen 10 c. voorstel invoeren Mediacode 10 d. Herziening Standpunten VVS 11 e. introductie herdenking 13 f. invoeren van een Hyves pagina op internet 14 Kandidaat bestuurslid 14 Contactpersonennetwerk 15 Commissie Ongevals Analyse 16 Letsetschade 17 Laatste nieuws van de FEVR 18 Federati Slachtoffer Organisaties, FSO 18 Verslag van De Verstomde Schreeuw 19 De letselschade klimaattop Ingesloten uitnodigingen voor de regionale ledenbijeenkomsten Oost en West Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat AA te Hilversum

2 Voorwoord van het bestuur Deze Nieuwsbrief staat in het teken van de a.s. Algemene Ledenvergadering. Middels deze Nieuwsbrief willen wij als bestuur U alvast in grote lijnen informatie geven over wat U op de komende Algemene Ledenvergadering van ons kunt verwachten. Het bestuur hecht er aan om rechtstreeks met U als lid over de diverse onderwerpen te communiceren. Op grond van een democratische besluitvorming willen wij dan samen met U vanuit de Vereniging onze doelstellingen vorm gaan geven. Dat betekent dat wij op de a.s. ALV met voorstellen zullen komen die U, als lid van de Vereniging, rechtstreeks aangaan. Daarbij willen wij U vragen alvast over één en ander uw gedachten te laten gaan, zodat wij op de bijeenkomst zelf concreet met een aantal agendapunten aan de slag kunnen. Als Vereniging hebben wij een hectisch jaar achter de rug met daarin de verkiezing van een nieuw bestuur. Ook zonder specifiek in details te treden kunnen we er, jammer genoeg, toch niet geheel aan voorbij gaan. Wij zullen, helaas, op de komende ALV een aantal zaken ter afronding aan U moeten voorleggen. Meer daarover vindt U in deze Nieuwsbrief. Gelukkig zal het geen ALV worden waarin alleen maar teruggeblikt gaat worden. Integendeel zelfs: het zal vooral over de toekomst van onze Vereniging gaan en welk beleid wij als bestuur daarin willen gaan toepassen. Eén van de belangrijke leidraden in dit verband zal zijn hoe het bestuur weer dichterbij de leden kan komen te staan. Want daarin heeft het de afgelopen jaren nogal eens aan geschort. Over hoe wij e.e.a. ons voorstellen kunt U verderop uit diverse artikelen in deze Nieuwsbrief vernemen. De afgelopen vergaderingen hebben wij, als bestuur, ervaren hoe groot het gemis van een Huishoudelijk Reglement was. Het bestuur wil daarom op de ALV met een voorstel komen. Onze Vereniging wordt al sinds jaar en dag terzijde gestaan door tal van vrijwilligers, die zich geheel belangeloos op verschillende terreinen voor de Vereniging inzetten. Dat gaat niet altijd zonder kosten gepaard. Het heeft de afgelopen jaren aan duidelijke richtlijnen ontbroken, reden waarom wij als bestuur met een voorstel Richtlijnen Onkostenvergoedingen binnen de VVS willen komen. Een grote groep mensen treedt vanuit de VVS op als contactpersoon naar mensen toe die bij de VVS om hulp aankloppen. Zonder hen zou de Vereniging niet kunnen bestaan. Het bestuur heeft bemerkt dat deze groep zich niet altijd gesteund heeft geweten door het vorige bestuur. Samen met hen willen we een beleid gaan ontwikkelen waarin zij zich meer gesteund kunnen gaan weten. Een telkenmale belangrijke terugkerende gebeurtenis is de jaarlijkse herdenking. Het bestuur is inmiddels weer met de voorbereidingen voor de eerstvolgende herdenking begonnen. In deze Nieuwsbrief kunt U een schets vinden met welk thema wij dit jaar aandacht aan de Herdenking willen gaan besteden.

3 Regelmatig komen er via het secretariaat verzoeken binnen om interviews van individuele leden af te mogen nemen. Als bestuur willen wij daar graag met U over van gedachten wisselen. Communicatie is heel belangrijk. Daar zijn tegenwoordig verschillende uitdrukkings- vormen in mogelijk. Een aantal daarvan zullen wij in deze Nieuwsbrief bespreken en op de ALV aan u voorleggen. De statuten schrijven een zekere bestuurssamenstelling voor. De afgelopen maanden zijn wij op verkenning uit geweest en op zoek gegaan naar nieuwe collega bestuursleden. Omdat wij echter voor kwaliteit gaan, willen wij daarin geen overhaaste beslissingen nemen. Bestuursleden worden doorgaans vanuit de gelederen zelf gekozen. Bij deze roepen wij U dan ook op om, als U een geschikte kandidaat weet of zelf een bestuurstaak op U wilt nemen, dit aan ons te melden. Als U iemand weet anders dan U zelf, vraag hem of haar dan wel eerst even of hij/zij het wel wil. Het huidige bestuur stelt zich op het standpunt dat zij in dienst staat van U. Het is dan ook belangrijk dat U úw stem laat horen en aanwezig bent. Wij nodigen U bij dezen dan ook alvast van harte uit om Uzelf daadwerkelijk op de komende ALV op zaterdag 7 mei 2011 uit te komen spreken. Teun Doolaar, Voorzitter.

4 Bestuur VVS Voorzitter: Teun Doolaar Penningmeester: Aga Veltman Secretaris: Gerard Elings Bestuurslid: Raoul van Noort Kandidaat-bestuurslid: W. de Boer Secretariaat VVS Ravelijn DA Terneuzen Tel: E mail: Website: Commissie contactpersonen voorziter Lara Voskamp Commissie Ongevals Analyse, COA Raoul van Noort Kascommissie Huibert Plugge en Cees Spaans Redactie Nieuwsbrief: Suzan de Kroes Laan van Vogelenzang PH Hilversum

5 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Datum: 7 mei 2011 Lokatie: Het Pinetum Blijdestein, Informatiecentrum Klein Vogelenzang Adres : van der Lindenlaan 125, 1200 AA te Hilversum Telefoon: Tijd: van tot uur Zaal open vanaf uur Het bestuur nodigt U uit voor de Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2011 welke zal plaatsvinden in Hilversum, zie bovenstaand adres. Routebeschrijving en plattegrond vindt U op bladzijde 22 en 23. Vanaf ontvangst met koffie en thee. Hierbij het verzoek de nieuwsbrieven van jaargang 15, de nrs 2,3 en 4 mee te nemen. Hierin zijn de verslagen van voorgaande vergaderingen opgenomen. Gelieve deze vooraf even na te lezen zodat op de dag van deze Algemene Ledenvergaderingen niet alles herhaald en / of hoeft te worden: de voorbije gebeurtenissen mogen inmiddels als bekend worden verondersteld. Het jaarverslag van 2009 en het financiële jaarverslag van 2009 moeten nog worden goedgekeurd. Hierover konden namelijk op de vergadering van 12 juni 2010 geen beslissingen worden genomen. Na de vergadering wordt u weer een koud buffet aangeboden verzorgd door Teun Doolaar, Els Zomerdijk en Constant Nijhof. In verband met de deelname aan het koud buffet graag bijgesloten formulier versturen naar het secretariaat: Ravelijn 27, 4532 DA Terneuzen of aanmelden per telefoon of - tel: Als bestuur spreken wij de hoop en onze uitdrukkelijke wens uit dat U in grote getale de moeite zult willen nemen om naar deze Algemene Ledenvergadering te komen: laat uw stem horen en beslis mee over de toekomst van de Vereniging. Tot ziens in Hilversum! Namens het bestuur van de Vereniging Verkeersslachtoffers, Teun Doolaar voorzitter VVS Gerard Elings secretaris VVS Voor de mensen die van veraf moeten komen en even van de reis willen bijkomen: Het Pinetum Blijdestein is een prachtige tuin met een grote hoeveelheid naaldbomen die verspreid over de hele wereld gevonden worden. Het is goed toeven tussen zoveel bijzondere natuur. Waarschijnlijk bloeien de rhododendrons en andere vroegbloeiers. Wilt u meer weten over Het Pinetum, kijk dan op Als u daar Wandeling door het Pinetum opzoekt krijgt u een goede beschrijving van deze tuin. U kunt dit uitprinten en hebt dan een goede gids door de tuin.

6 Concept Agenda 17 e Algemene Ledenvergadering op Zaterdag 7 mei 2011 Aanvang: 14:00 uur, ontvangst met koffie en thee vanaf 13:30 uur 1. Opening door Teun Doolaar, voorzitter 2. Vaststelling definitieve Agenda voor deze bijeenkomst 3. Bestuurszaken Algemeen 4. Goedkeuring Notulen - Verslaglegging Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2010 van de hand van mevr. Sigrid Horstman en geaccordeerd door dhr. P. Elsenaar (Zie elders in deze Nieuwsbrief) 5. Bespreking jaarverslag 2010 (Zie elders in deze Nieuwsbrief) 6. Goedkeuring verslag kascommissie over Goedkeuring verslagen Definitieve benoeming kascommissie 9. Secretariaat met daarin onder meer aandacht voor leden, lotgenotencontact en contactpersonen, Gerard Elings, secretaris 10. Verslag penningmeester: stand van zaken na de overdracht, Aga Veltman, penningmeester. Indien mogelijk zal voorafgaand aan de vergadering een financieel verslag worden uitgereikt en ter vergadering worden toegelicht. 11. Stand van Zaken rond Website, Aga Veltman, Webmaster 12. Bespreken kandidatuur bestuursleden 13. Voorgenomen plannen voor 2011: deze worden afwisselend door voorzitter en secretaris toegelicht. Pauze 14. Uitbrengen verslag diverse geledingen VVS a. Verslag Lotgenotencontact Lara Voskamp b. Verslag COA Raoul van Noort c. Verslag De Verstomde Schreeuw Wiebe de Boer d. Verslag FSO Wiebe de Boer e. Verslag FEVR Wiebe de Boer 15. Gedachtewisseling met leden over zaken die niet in deze Nieuwsbrief aan de orde zijn gekomen 16. Rondvraag en sluiting.

7 Verslag VVS-ledenvergadering 30 oktober 2010 locatie: Hotel De Biltsche Hoek te De Bilt uur 1. Opening en toelichting agenda Peter Elsenaar opent de vergadering. Een aantal leden gaf bericht van verhindering. Ook zijn enige machtigingen geregistreerd. De Voorzitter licht de gebeurtenissen van de afgelopen periode toe. Hij wijst op de vele zaken het bestuur de afgelopen jaren tot stand heeft gebracht: het organiseren van de jaarlijkse herdenking, twee internationale conferenties, 3 werkconferenties, samenwerking en overleg met andere organisaties, contacten met de Tweede Kamer, fondsenwerving, ambassadeursgroepen de organisatie van lotgenoten bijeenkomsten Zie voorts bijlage 2. Vaststelling/wijziging agenda Een aantal leden wenst voor de bestuursverkiezing verklaringen van Wil Mol, Suzan de Kroes en Jan de Kroes aan de agenda toe te voegen. Een lid merkt op in de uitnodiging niet te hebben ontvangen. Peter merkt op dat er mogelijk een fout is geslopen in de indeling leden/begunstigers in het ledenregister en maakt hiervoor zijn excuses. 3. Verklaringen. Er volgt de nodige discussie over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zo merkt mevrouw Mol op dat zij de bejegening van het bestuur richting haar onjuist vond en dat de reden is dat zij haar werkzaamheden heeft beëindigd. Er volgen enige woordenwisselingen over het ledenbestand en de verzending van acceptgiro s. De heer Doolaar merkt op dat de heer en mevrouw De Kroes tot adviseur van het bestuur zijn benoemd. Peter Elsenaar geeft daarbij aan dat het bestuur zelf mag weten wie zij als adviseur wenst, zo ook het nieuwe bestuur dat daarover zelf beslissingen mag nemen. Het erelidmaatschap werd enige jaren geleden voorgesteld aan de ALV, die hiermede instemde. Mevrouw De Kroes geeft aan dat ten onrechte is aangegeven dat zij geen verkeersslachtoffer zou zijn en licht dit toe. Zij wenst dit recht te zetten. Peter geeft aan Jan daar ooit naar te hebben gevraagd, maar een antwoord bleef achterwege. Peter biedt zijn excuses aan voor de onterechte weergave hiervan in een brief naar de 4 kandidaat- bestuursleden. Vervolgens komen achtereenvolgens aan het woord: Raoul van Noort (namens de heer De Kroes), John Stoop en Marc van Neerven. Deze laatste zegt, gehoord de verklaringen en de wijze waarop de aftredende bestuursleden worden bejegend, zijn lidmaatschap op. Dit is voor Karel Dubbink aanleiding om eveneens de vergadering te verlaten. 4. Verkiezingen De voorzitter concludeert uit de discussies dat persoonlijke tegenstellingen tussen de in mei en juni afgetreden bestuursleden en de zes zittende bestuursleden hebben geleid tot een tweespalt in de vereniging. Het advies van de Commissie van Goede Diensten d.d is door het bestuur nauwgezet opgevolgd, inclusief het advies om eind oktober/begin november een ALV te organiseren. Desondanks hebben Jan en Suzan de Kroes het nodig geacht op 2 oktober een bijeenkomst van leden te organiseren in Hilversum.

8 Daarbij werd opgeroepen de statutair aftredende bestuursleden niet te herverkiezen. Een aantal leden zijn deze discussies beu en hebben opgezegd, anderen hebben verklaard pas weer te overwegen deel te nemen aan VVS activiteiten als het gekrakeel voorbij is. Uiteindelijk volgen de verkiezingen in verband met de statutair aftredende bestuursleden. Er worden twee onafhankelijke leden als commissie aangesteld om de stemmen te treden. Hieruit volgt dat de meerderheid tegen herbenoeming van de aftredende bestuursleden zijn. Daarna presenteren de kandidaat-bestuursleden zich (met uitzondering van de heer Elings en mevrouw Visser, die niet aanwezig kunnen zijn). Na de verkiezing trekt de commissie zich terug om de stemmen te tellen. Intussen leest Peter Elsenaar de uitslag van de ledenraadpleging voor (zie bijlage 2). Lara Voskamp maakt de uitslag van de verkiezingen bekend. De heren T. Doolaar, G. Elings, R. Van Noort en mevrouw A. Veltman zijn met meerderheid van stemmen gekozen tot het nieuwe bestuur. Mevrouw T. Visser is niet gekozen. Sigrid Horstman bedankt als bestuurslid. Er wordt geconstateerd dat statutair het bestuur uit minimaal vijf leden moet bestaan. De heer De Kroes suggereert dat Bob Berkemeier (aftredend bestuurslid, niet verkiesbaar) wellicht nog wil blijven. Bob Berkemeier geeft aan dit niet te willen. Een aantal andere mogelijkheden worden open gelaten. Besloten wordt dat het nieuwe bestuur een nieuwe ledenvergadering zal organiseren en daarbij een nieuwe verkiezing zal uitschrijven. Het oude en het nieuwe bestuur maakt een afspraak voor de overdracht van zaken, hetgeen op vrijdagmiddag 5 november a.s. zal plaats vinden bij Hans Maalsté in Deventer. 5. Rondvraag en sluiting De vergadering wordt gesloten. 31 oktober 2010, Sigrid Horstman Unaniem goedgekeurd door de afgetreden bestuursleden op , Namens het afgetreden bestuur, Ir P.M.W. Elsenaar. Naschrift huidige Bestuur: Het huidige bestuur heeft kennis genomen van de notities van mevr. Horstman en geaccordeerd door de heer Elsenaar. Het huidige bestuur heeft gemeend de tekst ongewijzigd, in zijn oorspronkelijke opstelling te moeten plaatsen. Het verslag /de notulen zijn zakelijk en concreet. Het huidige bestuur constateert verder dat er naar haar oordeel geen significante onjuistheden in staan vermeld. Wij adviseren de leden dan ook voormelde notulen goed te keuren. Teun Doolaar, voorzitter.

9 Jaarverslag Op een Algemene Ledenvergadering dient een Bestuur met een jaarverslag te komen. Dat is een traditie en een gebruik waar het huidige Bestuur zeer zeker achter staat. Echter: het is voor het nieuwe Bestuur, zeker na alle commotie in het jaar 2010, moeilijk een objectief en onbevangen verslag aan U uit te brengen. Het betreft namelijk een periode waarin het huidige Bestuur nog niet actief was betrokken in de ontwikkelingen van onze Vereniging en daar ook geen verantwoording voor kan dragen. Dit Jaarverslag over zal dan ook geen uitvoerige verantwoording zijn over het voorbije jaar of een diepgaande analyse. Integendeel: het huidige Bestuur ziet zich genoodzaakt om het beschouwend te houden. Temeer daar velen van U ook te kennen hebben gegeven het voorgaande verenigingsjaar zo snel mogelijk te willen vergeten. Desalniettemin zullen wij toch terug moeten blikken naar het voorbije seizoen Door het oude bestuur werden eerdere gestelde doelen met verve onder de aandacht van media en politiek gebracht. Intern kwamen de leden echter steeds meer in de kou te staan. Het voormalige bestuur zette in 2009 een proces in gang van vernieuwing. Met name een vernieuwing met het doel de Vereniging strakker en efficiënter te besturen. Het doel en de middelen strookten helaas niet meer met de geest van de Vereniging. Het voormalige bestuur zette ook anderszins een proces van vernieuwing in gang: die van de automatisering. Verder werden er plannen ontwikkeld om de website te vernieuwen. Daartoe werden aan verschillend mensen opdrachten verstrekt. Helaas is daar nog niets wezenlijks uit voortgekomen. Het afgelopen jaar werden vergaande statutenwijzigingen voorgesteld. Hier konden en wilden een aantal leden zich niet mee verenigen. De wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergaderingen in 2010 stuitte op veel weerstand. Dit heeft er toe geleid dat een aantal leden zich genoodzaakt zagen hun lidmaatschap van de VVS op te zeggen. De schade is wat dat betreft gelukkig zeer beperkt gebleven. Slechts een tiental mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd op grond van de voorbije discussies. Daarnaast zijn er een aantal leden helaas overleden, maar die nog wel in het ledenbestand stonden vermeld. De achterliggende gedachte was respectvol maar hoe cru het misschien ook moge klinken: het huidige bestuur zag zich op grond van wet en regelgeving genoodzaakt deze namen uit het bestand te verwijderen. Op 30 oktober 2010 werd een nieuw Bestuur gekozen. Als nieuwe bestuur moesten we meteen volop aan de bak: het bleek namelijk dat de voorbereidingen van de Herdenking in 2010 op een fors aantal punten gestagneerd waren. Dankzij de gloedvolle inzet van heel veel mensen is het uiteindelijk toch nog een sfeervolle en respectvolle Herdenking geworden. Terugkijkend naar de eerste fase moeten we helaas constateren dat de overdracht van het oude bestuur naar het huidige bestuur geenszins soepel is verlopen. In de afgelopen maanden hebben we getracht om weer beweging in een aantal zaken te krijgen. Zonder daarover te veel en te ver in details te treden heeft de wijze van overdracht wel consequenties.

10 Zo is de website nog steeds niet up to date en dat zal ook nog wel enige voeten in de aarde gaan krijgen. Op de komende ALV zullen wij U daar nog nader over informeren. Verder is de ledenadministratie geheel opgeschoond. Het huidige Bestuur hecht er aan dank uit te spreken naar mevrouw Willy Mol en Suzan de Kroes voor de wijze waarop zij de ledenadministratie tot dan toe hebben bijgehouden. Wat betreft de financiële kant van de VVS kunnen wij U melden dat er geen behoorlijke administratie aan het nieuwe bestuur is overgedragen. Onze huidige penningmeester, Aga Veltman, is volop in de weer om inzicht te krijgen in alle financiële data. Dat heeft wel als gevolg dat U naar alle waarschijnlijkheid op de komende ALV nog geen financieel verslag kunt verwachten. Helaas moeten we tot de slotsom komen dat het Verenigingsjaar geen schoonheidsprijs verdient. Het huidige Bestuur zal alles in het werk stellen om het verloren vertrouwen te herwinnen en van de VVS een stabiele vereniging te maken. Wij rekenen daarin op uw steun! Namens het huidige bestuur, Teun Doolaar, Voorzitter.

11 Van het bestuur Voorstel invoeren Huishoudelijk Reglement Het afgelopen jaar werd de VVS geconfronteerd met het gemis van een Huishoudelijk Reglement. Met name tijdens het verloop van een aantal Algemene Ledenvergaderingen en bijeenkomsten deed het ontbreken daarvan zich extra sterk gevoelen. Een aantal zaken die in ieder geval naar het oordeel van het Bestuur geregeld moeten gaan worden zijn: het verloop van vergaderingen, het regelen van lidmaatschappen, lidmaatschapsgelden, schorsingsprocedures en informatievoorziening. Naast bovengenoemde zaken zullen nog een aantal zaken met betrekking tot het Huishoudelijk Reglement op de komende Algemene Ledenvergadering ter stemming worden gebracht. Na instemming tot invoering van uw kant zullen deze in het nog nader in te vullen Huishoudelijk Reglement uitgewerkt gaan worden. Het Bestuur nodigt U uit om ook zelf punten die U graag nader geregeld zou willen zien naar voren te brengen. Dat kan door uw vragen / voorstellen schriftelijk tijdens de komende ALV hetzij deze per post of bij de secretaris in te dienen. Wij wachten Uw standpunten en/of initiatieven met belangstelling af. Teun Doolaar, voorzitter Gerard Elings, secretaris Voorstel invoeren Reglement Onkosten- vergoedingen Een vereniging valt of staat met de hulp en ondersteuning van vrijwilligers. Voor onze Vereniging zetten zich heel veel mensen in: bij het organiseren van de Herdenkingen, naar buiten treden namens de Vereniging optreden als contactpersoon, opvang en begeleiding bij hulpvragen. In de huidige economische tijden gaat dat niet gepaard zonder kosten. Kosten die betaald moeten worden om alle hulp en ondersteuning mogelijk te kunnen blijven maken. Het Bestuur is van mening dat mensen die zich op enigerlei voor de Vereniging inzetten, tegemoet moeten worden gekomen in de kosten die zij daarvoor maken. Het is gebleken dat over de hoogte van declaraties nogal eens misverstanden waren. Ook kon het gebeuren dat de ene vrijwilliger wel bepaalde kosten declareerde en een ander niet precies wist hoe of wat. Om dat in de toekomst te vermijden wil het Bestuur van U, lid van de Vereniging, toestemming vragen tot het invoeren van een Reglement Onkostenvergoedingen. Over de omstandigheden en waarvoor, de hoogte en wijze van declareren zal het Bestuur dan ook met nadere voorstellen komen. Aan U het verzoek om op de ALV met dit voorstel in te stemmen, alsmede met eventuele suggesties te komen. Teun Doolaar, voorzitter Aga Veltman, penningmeester

12 Voorstel invoeren Mediacode Het secretariaat wordt regelmatig benaderd met een verzoek of de VVS even voor een verkeersslachtoffer kan zorgen die aan een interview mee wil werken. Zo n verzoek komt vandaag binnen, en moet het liefst nog diezelfde dag geregeld zijn. En vaak moet er dan ook veel emotie bij te pas mogen komen: hoe spectaculairder, hoe meer tranen trekkend het slachtoffer is, hoe beter het voor het nieuwsitem of het programma is. Of de geïnterviewde er zelf al dan niet beter van wordt, is daarbij vaak van ondergeschikt belang. De ervaring van het Bestuur is dat er maar zelden oog is voor de begeleiding en nazorg van mensen die aan een media artikel, interview of actualiteitenrubriek meewerken. Als VVS vertegenwoordigen wij een doelgroep en een aantal belangen. Daarbij is het soms onontkoombaar dat we in het nieuws treden. Daarnaast: gebeurtenissen van alle dag zijn vaak aanleiding voor de media om contact met lotgenoten of ex-slachtoffers te zoeken. Velen onder ons zijn echter al genoeg getraumatiseerd, om ook nog eens het slachtoffer van de media te worden. Dat alles plaatst het Bestuur voor een dilemma. Want het Bestuur is enerzijds van mening dat mensen vaak tegen de journalistiek in bescherming moeten worden genomen. Aan de andere kant: het gaat vaak om leden die al volwassen, en derhalve zelf beschikkingen beslissingsbevoegd zijn om zelf daarin een besluit te nemen. Het Bestuur zal op de komende ALV met een schets komen hoe het Bestuur en met name het secretariaat in de toekomst met verzoeken vanuit de pers en media om zal gaan. Wij vragen U om alvast uw gedachten daarover te laten gaan, om dan na de presentatie op de ALV tot een uitspraak te komen. Teun Doolaar, voorzitter Gerard Elings, secretaris.

13 (Herziening) Standpunten VVS Een belangenvereniging als de VVS kan niet zonder een beleid inzake het innemen van standpunten en visies. En zeker niet als het gaat om items uit het maatschappelijk debat. Standpunten en visies ontwikkelen zich in de loop van de tijd. Soms kun je als organisatie wat in de politiek bereiken, soms is een onderwerp taaier dan je op het eerste gezicht zou verwachten. De afgelopen jaren hebben we als VVS gebruik gemaakt van een brochure waarin eerdere standpunten werden verwoord. Ontwikkelingen in de tijd brengen met zich mee dat de oude brochure aan een grondige revisie toe is. Voorgaande besturen hebben bij toerbeurt ideeën geventileerd en ter discussie gesteld. Tijdens het nalezen van diverse stukken kwam naar voren dat een aantal zaken het best wel waard waren geweest om als basis voor beleid en standpunt formulering te kunnen dienen. Het is onmogelijk om alles afgewogen en uitgebalanceerd op de komende ALV te presenteren. Het Bestuur is dan ook voornemens om het komende half jaar een aantal items uit het maatschappelijk debat nader als standpunt te gaan formuleren en in één van de komende nieuwsbrieven te presenteren. Een aantal onderwerpen wil het Bestuur, vooruitlopend op een definitieve formulering, alvast onder uw aandacht brengen. De komende twee jaar zal de letselschaderegeling veelvuldig onderwerp van discussie worden. Het Bestuur is van mening en van oordeel dat wij daarin als belangenvereniging een uitgesproken standpunt in moeten gaan nemen. Wij zijn als organisatie immers bij uitstek de deskundigen op terrein van de misafwikkeling van diverse letselschadezaken. Hoe vaak worden wij niet geconfronteerd met schrijnende zaken, waarin slechts één belang telt: het belang van de verzekeringsmaatschappijen. Om daaraan in de toekomst een halt toe te roepen is het van wezenlijk belang dat wij onze stem laten horen. Het Bestuur is verder van mening dat handhaving van de wetgeving inzake verkeers- en strafwetgeving stringenter uitgevoerd moet gaan worden. Te vaak worden wij als Vereniging geconfronteerd met strafoplegging zonder strafuitvoering. Intrekken van de rijbevoegdheid, rijontzeggingen, recidief alcoholmisbruik in het verkeer: het zijn allemaal zaken waar slachtoffers en nabestaanden mee geconfronteerd worden en waarin, helaas, Politie en Justitie het maar al te vaak af laten weten. Het Bestuur wil ook namens de VVS een standpunt innemen inzake de verlaging van de leeftijd voor het besturen van motorvoertuigen. Vanuit het Bestuur stellen wij ons op het standpunt dat er thans drogredenen worden gehanteerd om de verlaging van de leeftijd te legitimeren. De politiek en lobbyisten gaan er

14 voetstoots vanuit dat een verlaging van de leeftijd en het vervolgens een jaar onder begeleiding van een ervaren bestuurder een bijdrage zouden leveren aan de verkeersveiligheid. Men bedient zich met name van argumenten dat het in het buitenland zo succesvol is. Naar ons oordeel is dat onjuist: want met het verlagen van de wettelijke minimumleeftijd begeeft een jongere zich eerder in een motorvoertuig op de openbare weg en vormt dus ook twee jaar eerder en langer een verhoogd risico. Verder vragen wij ons af waarom de wettelijk minimumleeftijd niet wordt verhoogd in plaats van deze te verlagen. Waarom niet pas vanaf 19-jarige leeftijd een jaar lang onder begeleiding van een ervaren bestuurder? Daarnaast vergeet men gemakshalve dat de infrastructuur in omringende landen zich daar soms beter voor leent dan de infrastructuur in Nederland. Kortom: de VVS zou zich zowel intern als extern op het standpunt moeten stellen dat met het verlagen van de wettelijke minimumleeftijd naar ons oordeel een heilloze weg wordt ingeslagen. Als Bestuur roepen wij U op, om, als U daar aanleiding toe vindt, met meer standpunten naar voren te komen als U vindt dat deze vanuit de VVS verkondigd moeten gaan worden. Teun Doolaar, voorzitter. Gerard Elings, secretaris

15 Introductie Herdenking 2011 Zoals ieder jaar organiseert de VVS ook dit jaar weer een Herdenking. Het Bestuur heeft inmiddels de contouren voor deze Herdenking voor ogen. In de eerste plaats is het Bestuur voornemens de Herdenking in Rotterdam te houden. Er is uitgebreid gedebatteerd over de geografische locatie. Het was geen gemakkelijk afweging omdat we van te voren wisten dat we een groep leden zouden moeten teleurstellen. De afweging die de doorslag heeft gegeven is, dat wij naar de Gemeente Rotterdam nog een blijk van waardering verschuldigd zijn. In 2003 heeft de Gemeente Rotterdam namelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de tot standkoming van een monument voor verkeersslachtoffers. De titel van het thema voor dit jaar is in beginsel geworden: Omzien en Toekomst In dit thema liggen een aantal basisgedachten besloten. Met het thema wil het Bestuur in de eerste plaats het Herdenken op zichzelf tot uitdrukking brengen. Een Herdenking is een terugblik, omkijken naar het verleden waarin wij iemand hebben verloren en daarmee een deel van onze toekomst. Herdenken heeft met herinneren te maken, opdat wij niet vergeten. Of, zoals ik ooit op de crematie van een dochtertje van dierbare vrienden iemand hoorde zeggen: Herdenken is: Her (in de zin van: opnieuw) en: Inneren (in de vrije betekenis van: bij jezelf naar binnen gaan), van binnen stilstaan bij wat ooit is gebeurd. Met het thema voor 2011 wil het Bestuur ook tot uitdrukking brengen dat wij een Vereniging zijn waarin we omzien naar elkaar, oog hebben voor elkanders leed. Met het ingrijpende verlies van een dierbare of het verlies van een deel van je Zijn na de ingrijpende gebeurtenis van een verkeersongeval verlies je een deel van je tot dan toe onbezorgde Toekomst. Tot slot willen we mensen opnieuw een hart onder de riem steken. Maar ook onze bewondering tot uitdrukking brengen hoe moedig velen van U de Toekomst weer onder ogen zijn durven gaan zien. Opdat wij allen ervan kunnen leren. Gerard Elings, secretaris.

16 Invoeren van een Hyves pagina op Internet Eén van onze leden kwam onlangs met een voorstel om een Hyves pagina voor de VVS op te gaan zetten. Doel was (en: is) om door middel van zo n pagina meer bekendheid aan de VVS te geven. Bijkomend aspect is dat leden die dat wensen met elkaar in contact kunnen komen en met elkaar van gedachten kunnen wisselen over diverse onderwerpen. De initiatiefneemster heeft vervolgens een aantal zaken voor het Bestuur op een rijtje gezet. Het opzetten en beheren van een Hyves pagina is in beginsel kosteloos. Wil je van een aantal extra opties gebruik maken, dan dient daar een geringe vergoeding tegenover te komen staan. De Hyvespagina vanuit de VVS zal uitsluitend voor leden van de VVS toegankelijk moeten zijn. In beginsel zijn een aantal opties besproken die het systeem waterdicht moeten maken tegen ongenode gasten. De praktijk zal uit moeten wijzen of het reguleren van de toegankelijkheid inderdaad zal werken. Deelname aan een op te zetten Hyves pagina is op basis van vrijwilligheid en zal aan spelregels zijn gebonden. Deze moeten nog nader worden uitgewerkt. Aan U het verzoek om voor U zelf na te gaan en een mening te vormen over de wenselijkheid van een Hyves pagina. Het Bestuur zal het opzetten en invoeren van een Hyves pagina op de komende ALV in stemming brengen. Eventuele suggesties, op- of aan- merkingen zijn uiteraard altijd welkom. Teun Doolaar, voorzitter Aga Veltman, internet en website beheerder

17 Kandidaat bestuurslid. Het bestuur heeft Wiebe de Boer (oud bestuurslid van VVS) bereid gevonden weer zitting te nemen in het nieuw bestuur als bestuurslid. Wiebe (zelf verkeersslachtoffer) is al vele jaren lid en de laatste drie jaar is hij gekozen tot bestuurslid. Hij heeft zich niet beschikbaar gesteld voor herverkiezing, maar op de ALV van 30 oktober 2010 is hem door het huidige bestuur gevraagd zijn besluit te herzien. Wiebe beloofde het verzoek in overweging te nemen. Na hem wederom gevraagd te hebben, heeft hij toegestemd zich weer verkiesbaar te stellen als bestuurslid. Het bestuur is blij dat hij zich weer wil inzetten voor de VVS. Wiebe de Boer is voorzitter van FSO, NAH-Zorg en De Verstomde Schreeuw. NAH-Zorg is lid van de FEVR en Wiebe vertegenwoordigt NAH-Zorg bij FEVR. Hij wil de VVS ook vertegenwoordigen bij de FEVR zolang er geen andere kandidaat is. Vorig jaar heeft hij waargenomen voor Jan de Kroes bij De Letselschaderaad in de werkgroep Normering. Jan de Kroes vertegenwoordigt de FSO in deze werkgroep. U ziet een zeer waardevolle aanwinst voor het bestuur. Het bestuur raadt de leden aan positief te reageren en deze welbekende kandidaat te benoemen tot bestuurslid.

18 Contactpersonennetwerk Na een goede start van de groep contactpersonen in 2009 zijn wij vol goede moed, ondanks de roerige tijden binnen de Vereniging Verkeersslachtoffers, in 2010 verder gegaan met onze activiteiten. We zijn viermaal bij elkaar gekomen om met elkaar te brainstormen en te discussiëren over aanvullende acties en het formuleren van adviezen voor de Vereniging. Zo spraken wij elkaar geregeld over de website, die naar onze mening erg toe is aan vernieuwing. In deze tijden is het belangrijk om via internet zichtbaar te zijn en een up to date website te hebben. Een website die aangeeft wat de Vereniging te bieden heeft aan haar leden en aan eventueel toekomstige leden. Daarnaast adviseerden wij het bestuur om een aansprekende brochure te maken waarin duidelijk staat omschreven wat de Vereniging voor u als verkeersslachtoffer of nabestaanden kan betekenen en waarmee nieuwe leden kunnen worden geworven. Met zowel een nieuwe website als een nieuwe brochure zal een eerste stap worden gemaakt om de naamsbekendheid van de Vereniging Verkeersslachtoffers te vergroten. In 2010 hebben ook de eerste Regionale lotgenotenbijeenkomsten plaats gevonden. Regionale lotgenoten-bijeenkomsten zijn bedoeld om verkeersslachtoffers en nabestaanden van een verkeersslachtoffer de gelegenheid te geven om met elkaar in contact te komen om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het biedt de mogelijkheid om het leed en het verdriet ten gevolge van een verkeersongeval met elkaar te delen. Maar ook om naar elkaar te luisteren en te leren van iemand die in een eerder stadium slachtoffer of nabestaande werd van een verkeersongeval. Juist de herkenning en de erkenning draagt ertoe bij dat men het ongeval kan verwerken en er op een goede manier mee om leert gaan. Het helpt u, als verkeersslachtoffer of nabestaande, om te horen hoe anderen die in dezelfde ellende hebben gezeten er na jaren toch weer op een positieve manier uit zijn gekomen. Zij hebben de kracht gevonden om ondanks het gemis en de eventuele beperkingen weer verder te gaan. In totaal hebben er tot nu toe 5 bijeenkomsten in diverse regio s plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en er is naar voren gekomen dat er grote behoefte is onder verkeersslachtoffers en nabestaanden om met elkaar te praten; met lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. Zo zullen we ook in 2011 Regionale lotgenotenbijeenkomsten organiseren. U bent op zaterdag 21 mei om uur harte welkom in Regio Oost of Regio West. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de bijgesloten aankondiging in deze nieuwsbrief. Deze lotgenotenbijeenkomsten zijn zowel in 2010 als ook in 2011 geheel gesubsidieerd door het Fonds Slachtofferhulp. Graag willen wij het Fonds dan ook hartelijk danken dat wij de bijeenkomsten mede dankzij deze financiële bijdrage mogelijk kunnen maken. Ook contactpersoon worden? Wilt u zich ook actief inzetten voor de Vereniging Verkeersslachtoffers? Meld u zich dan nu aan via Namens alle contactpersonen Lara Voskamp

19 Commissie Ongevals Analyse Het afgelopen jaar heeft de commissie zich weer ingezet voor een aantal verkeersslachtoffers en nabestaanden. Diverse nieuwe dossiers zijn opgepakt en één daarvan is inmiddels via een heldere rapportage afgerond zal op 11 april 2011 aan de aanvraagster, ons VVS-lid mevrouw H. worden overhandigd. Het rapport zal daarna gezamenlijk met enkele Officieren van Justitie worden besproken, zodat de kans op een rechtvaardige vervolging van de veroorzaker kan worden vergroot. Een ander dossier betreft een conflict met de Gemeente Lelystad waar onaangekondigd een bermmonument is verwijderd bij wegwerkzaamheden en daarna niet meer is herplaatst en zelfs geheel is verdwenen. De commissie is in afwachting van een antwoord op onze inmenging. Het monument moet terug en wel kostenloos! Eén dossier wil maar niet vlotten, maar er is vertrouwen dat dit tot een aanvaardbare afronding zal komen. Het betreft het volgende; Een aantal studenten van de TU Delft heeft vorig jaar een contra-expertise gedaan op een rapport dat de politie had opgesteld. Dit rapport geeft overduidelijk aan dat de toedracht anders is dan de politie heeft willen doen voorstellen. Niet alleen ontbraken er gegevens en waren de conclusies van de politie niet te onderbouwen, ze waren vooral fout: ons betreffende VVS-lid de heer Meints kan het ongeval niet hebben veroorzaakt. Hij werd namelijk van achteren aangereden, ruim na de kruising. Zijn advocaat heeft daarop zijn zaak weer opgepakt en de verzekering van de tegenpartij om een reactie gevraagd. Die reactie liet maanden op zich wachten, waarbij het rapport door weer een ander onderzoeksbureau moest worden beoordeeld. Hun commentaar was eigenlijk nietszeggend, men betwistte wat details, trok geen conclusies en mocht van de verzekering er met ons niet over praten. Intussen hadden we de politie van Drenthe benaderd, waar we een welwillende politieman vonden die wilde bemiddelen tussen de betrokken politiemensen en de heer Meints. Echter: de twee betrokken politiemensen weigerden elke medewerking. Ze hadden het helemaal gehad met die meneer en wilden geen gevoeligheden openhalen. Het devies blijft: Dienstbaar en Waakzaam. Het is nu afwachten of de advocaat beweging in de zaak krijgt. In ieder geval moet het slachtoffer maar weer langer geduld opbrengen. Dat kan zomaar in dit land. Naast deze zaak heeft de COA nog een aantal nieuwe, ernstige zaken opgepakt. Ook hier gaat het om ontbreken van bewijs en is er geen goede, op feiten gebaseerde beschrijving van de toedracht. We lijken steeds meer te maken te krijgen met een teruglopende deskundigheid van de politie voor verkeersongevallen. De VOA (de verkeersongevallenanalyse groep van de politie) doet goed werk, maar ziet haar draagvlak afkalven. Dat is een punt voor overleg met de Tweede Kamer-commissie. Aan de andere kant blijken we op bescheiden schaal toch wat te kunnen betekenen voor verkeersslachtoffers. Twee families hebben afgelopen jaar, door de fantastische inspanningen van de commissieleden, een fase van verlies kunnen afsluiten. Ze hebben hun verhaal kunnen doen tijdens een bijeenkomst in Friesland en hun verdriet kunnen delen met anderen tijdens de Herdenking in Apeldoorn. Raoul van Noort, lid COA, bestuurslid VVS Reeds geruime tijd is het bekend dat de afhandeling van letselschade veel te wensen overlaat. Tenminste vanuit het oogpunt van het slachtoffer die de geleden schade vergoed moet krijgen. Dit werd bevestigd door een rapport van Stichting De Ombudsman uit 2003 getiteld "Met het mes op tafel of een zoektocht naar de redelijkheid" Dit rapport veroorzaakte grote opschudding omdat in eenvoudige taal werd aangetoond dat het slachtoffer van blijvend letsel zich meestal verloren weet in zijn eigen zaak. Belangenbehartigers en verzekeraars werden in het rapport van 2003 aangesproken op hun rol daarbij.

20 Dit was niet het doel van het onderzoek dat in 2001 begon. Het wilde vooral een middel zijn om te komen tot een betere schade-afhandeling. Het betrof hier niet alleen verkeersslachtoffers, maar ook slachtoffers van medische fouten en bedrijfsongelukken. Door dit rapport van 2003 ontstond overleg tussen betrokken partijen, waarbij ook verschillende groepen slachtoffers vertegenwoordigd waren. Dit overleg onder leiding van de Universiteit van Tilburg leidde in 2006 tot de "Gedragscode Behandeling Letselschade" met 20 Beginselen voor belangenbehartigers en verzekeraars om de schade-afhandeling te verbeteren. In deze Gedrachtscode staan slachtoffers centraal en zij worden zo veel mogelijk betrokken bij het overleg over hun zaak tussen hun belangenbehartiger en verzekeraar. Eind 2007 begon Stichting De Ombudsman een vervolgonderzoek naar de veranderingen die deze Gedragscode te weeg bracht en of deze voor het slachtoffer de gewenste gevolgen hebben. Het resultaat van dit onderzoek is openbaar gemaakt in februari 2011 en heeft als titel "Is het mes van tafel?" De meest verrassende uitkomst van dat onderzoek was dat ruim driekwart van de slachtoffers de Gedragscode niet kende. Bij 2% wees de eigen belangen-behartiger op het bestaan ervan en in minder dan 1% deed de verzekeraar dat. Bij ruim 20% deden anderen dat. Niet vermeld wordt welk gedeelte van deze ruim 20% nog op tijd was om nog invloed te hebben op de schade-afhandeling. Bij velen was het waarschijnlijk mosterd na de maaltijd. Ten behoeve van het onderzoek is er in een televisie-programma een oproep aan slachtoffers met letselschade in de onderzochte jaren gedaan voor het invullen van een vragenlijst. Bovenstaande percentages berusten op de 739 volledig ingevulde terug ontvangen vragenlijsten. Van deze 739 slachtoffers waren er 556 bereid mee te doen aan een vervolgonderzoek op dossierniveau. Met een computerprogramma zijn er hieruit 60 willekeurig uitgekozen voor nader onderzoek. Geen enkele van die onderzochte dossiers vermeldt echter de Gedragscode! Het is daarom begrijpelijk dat het rapport de behandelaars oproept de Gedragscode bij het eerste contact met het slachtoffer te bespreken. In theorie is het denkbaar dat de Gedragscode onbekend is bij slachtoffers, maar dat behandelaars er wel mee bekend zijn en ook de Gedragscode goed toepassen. Dat zou kunnen blijken uit de ervaringen van slachtoffers in de jaren vóór 2006 te vergelijken met die in de jaren daarna. De veranderingen in deze ervaringen zijn echter te gering om enige betekenis te hebben. Jan. de Kroes

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Suzan Verberk Amsterdam, oktober 2011 Auteur: Dr. S (Suzan) Verberk Met medewerking

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie