en VO NIEUWSBRIEF tbs INLEIDING WERKGROEP KWALITEITS- VERBETERINGEN TBS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en VO NIEUWSBRIEF tbs INLEIDING WERKGROEP KWALITEITS- VERBETERINGEN TBS"

Transcriptie

1 OO en VO in dit nummer werkgroep kwaliteitsverbeteringen tbs / column / uitbrieding / gefinancierde rechtsbijstand / adviescollege verlof toetsing tbs / interessante uitspraken / Wist u dat... NIEUWSBRIEF tbs vierde jaargang nummer yspeert vwl advocaten INLEIDING Hoe kan een nieuw jaar beter beginnen dan met de ontvangst van alweer de zesde editie van onze Nieuwsbrief OO&VO? Ook deze Nieuwsbrief biedt weer artikelen en wetenswaardigheden op tbs-gebied. Zo wordt ingegaan op het systeem van gefinancierde rechtsbijstand, is informatie aanwezig over de werkzaamheden van de Werkgroep Kwaliteitsverbetering Tbs en wordt gekeken naar de activiteiten van het Adviescollege Verloftoetsing Tbs. Ook staan weer interessante uitspraken opgesomd die aantonen dat, ondanks de soms negatieve berichtgeving over de tbs, er nog steeds tbs ers zijn die grote stappen zetten in hun behandeling en voor wie een OO of een VO realiteit geworden is. Nieuw is dat de redactie van OO&VO voor het eerst een columnist bereid gevonden heeft een bijdrage te leveren aan onze Nieuwsbrief. In dit geval gaat het om een bijdrage van mevrouw mr. drs. J.W. Gonzales, advocaatgeneraal te Arnhem en vermoedelijk een bekend persoon voor diegenen onder de WERKGROEP KWALITEITS- VERBETERINGEN TBS In de vorige Nieuwsbrief is aangekondigd dat ik verslag zou gaan uitbrengen over de werkgroep kwaliteitsverbeteringen tbsverlengingszittingen van de Raad voor de Rechtspraak. Afgelopen jaar ben ik lid geweest van deze werkgroep, welke werkgroep ten doel heeft gehad om de kwaliteit NIEUWSBRIEF OO&VO 1 terbeschikkinggestelden die een zaak in hoger beroep aan de Penitentiaire Kamer van het Hof hebben voorgelegd. Uit haar column wordt duidelijk dat het Openbaar Ministerie lang niet altijd de vijand van de tbs-gestelde is. Ook nieuw zijn enkele tekeningen die wij van de kant van een ter beschikkinggestelde hebben mogen ontvangen ten behoeve van de Nieuwsbrief. Wordt u hierdoor geïnspireerd dan zien wij graag het resultaat daarvan tegemoet. Ten slotte is ook vernieuwd de opmaak van deze Nieuwsbrief. Hieruit heeft u kunnen opmaken dat de naam van het advocatenkantoor waar wij werkzaam zijn ten gevolge van een fusie is veranderd is Yspeert VWL. Sommigen van de lezers zijn door van onze kant ontvangen brieven op het nieuwe briefpapier met deze nieuwe realiteit al geconfronteerd. Voor anderen is de Nieuwsbrief de eerste kennismaking hiermee. Voor u als cliënt van kantoor en abonnee op de Nieuwsbrief verandert echter niets want ook binnen het nieuwe kantoor zullen wij met hart en ziel voor uw belangen strijden in het nieuwe jaar. S.O. Roosjen van verlengingsadviezen en verlengingszittingen te verbeteren. Als tbs-advocaat heb ik in de werkgroep een flink aantal voorstellen en aanbevelingen gedaan. Deze voorstellen/aanbevelingen zijn doorgespeeld aan de voorzitters van alle strafkamers van de rechtbanken in Nederland. Onder meer heb ik voorgesteld c.q. aanbevolen: vervolg op pagina 2 >> vestiging Drachten Lavendelheide 13 telefoon (0512) vestiging Groningen Helperpark 302 telefoon (050) correspondentie adres Postbus AP Drachten yspeert vwl specialismen aansprakelijkheids & verzekeringsrecht aanbestedingsrecht arbeidsrecht bestuursrecht bouwrecht contractenrecht faillissementsrecht fiscaal recht huurrecht ICT/IE recht letselschade ondernemingsrecht personen & familierecht strafrecht tbs-recht penitentiair recht slachtofferrecht economisch strafrecht

2 WERKGROEP KWALITEITS- VERBETERINGEN TBS vervolg van pagina 1 1. Ter zake van de voorbereiding en planning van verlengingszittingen zie ik een sterk wisselend beeld van de kwaliteit. Er moet voor de zittingsvoorbereiding een checklist komen van stukken die moeten worden overgelegd. Zo geeft de rechtbank Breda bijvoorbeeld niet standaard de wettelijke aantekeningen, terwijl de rechtbank Leeuwarden niet ambtshalve een last tot toevoeging verstrekt. 2. Het is belangrijk dat de zittingsvoorbereider tijdig contact zoekt met de raadsman én de getuige-deskundige van de kliniek en in overleg een zittingsdatum wordt gepland. Er zijn helaas nog een aantal rechtbanken die rauwelijks en zonder overleg oproepen, met als gevolg dat er soms de noodzaak ontstaat om een aanhouding te verzoeken. De rechtbanken Rotterdam en Leeuwarden sturen de raadsman circa één à twee weken voor de zitting de oproeping en stukken toe en dat leidt geregeld tot onnodige en ongewenste aanhoudingsverzoeken. 3. Verder wordt de rechtbank (en raadsman) te vaak geconfronteerd met een getuige-deskundige van de inrichting die de patiënt niet of nauwelijks kent en die niet meer kan vertellen dan wat in het verlengingsadvies staat. Het is belangrijk (ook voor de patiënt) dat de behandelverantwoordelijke als getuige-deskundige ter zitting verschijnt, althans een getuigedeskundige die de patiënt ook goed kent. Zeker als het recidivegevaar in het verlengingsadvies niet goed uit de verf komt, is het belangrijk dat de verantwoordelijke behandelcoördinator aanvullende opmerkingen kan maken. In dit verband meld ik nog dat bijvoorbeeld een zaak is aangehouden omdat een jurist van de Pompestichting als assistent-behandelcoördinator werd opgevoerd. De zaak is aange- houden omdat een jurist moeilijk iets kan zeggen over de eventuele stoornissen en het delictgevaar. Deze jurist had tientallen zaken gedaan als getuige-deskundige, zonder dat iemand daar ooit een vraag over had gesteld. 4. Het beleid ten aanzien van het oproepen van onafhankelijke deskundigen (die in het kader van de zesjaarsrapportage rapporten hebben uitgebracht) is bij rechtbanken heel verschillend. Er zijn rechtbanken die soms standaard deze deskundigen oproepen, terwijl andere rechtbanken alleen naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van de raadsman en/of het OM de twee getuigedeskundigen oproepen. Aan-bevelenswaardig is het om de getuige-deskundige alleen dan (ambtshalve) op te roepen indien deze contrair aan het verlengingsadvies adviseert. 5. Met een zekere terughoudendheid merk ik op dat de tbs-raadkamer niet altijd heel deskundig lijkt te zijn en veel begrippen uit het veld en relevante wetgeving en rechtspraak niet kent. Juist omdat de belangen bij tbs-zaken groot zijn (en tbs-gestelden tegen hun wil toch twee jaar extra van hun vrijheid kunnen worden beroofd), is het dringend gewenst dat de kennis en vaardigheid in tbs-zaken hoog is. Ik ga er vanuit dat rechters voortdurend worden geschoold met betrekking tot tbs-wetgeving, rechtspraak en de vigerende praktijk en als dat niet gebeurt dan is dat uiteraard zeer betreurenswaardig en zou dat moeten veranderen. 6. Als de rechtbank beslist tot een aanhouding, zodat de Reclassering moet gaan onderzoeken of en zo ja, onder welke voorwaarden de dwangverpleging kan worden beëindigd, dan gebeurt het te vaak dat het maatregelrapport van de Reclassering niet tijdig gereed is en de zaak opnieuw moet worden aangehouden. Of het OM geeft de opdracht tot onderzoek te laat door aan de Reclassering óf de Reclassering begint te laat aan het onderzoek, meestal ook omdat de juiste reclasseringsregio erbij moet worden gezocht. Het is belangrijk dat strakker en sneller een opdracht aan de Reclassering wordt gegeven, zodat zo weinig mogelijk tijd wordt verloren. 7. Het gebeurt geregeld dat de rechtbank contrair aan het verlengingsadvies tot een onderzoek naar mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging besluit. ingezonden tekeningen door één van onze cliënten De rechtbank heeft in dat soort zaken niet voor niets tot een aanhouding en onderzoek besloten en heeft daarin een geheel eigen verantwoordelijkheid. Rechters kijken meer naar het gevaarscriterium, terwijl klinieken liever naar het bestwillcriterium kijken. Soms zijn er in bepaalde zaken geen juridische mogelijkheden tot verlenging en/of is het recidivegevaar zodanig gereduceerd dat een voorwaardelijke beëindiging in de rede ligt. Het is dan héél kwalijk (en dat gebeurt frequent) dat de Reclassering negatief adviseert op uitdrukkelijke instigatie van de kliniek. De Reclassering is dan scherp beïnvloed en stelt simpelweg geen voorwaarden op. De oplossing zou kunnen zijn dat de rechtbank de Reclassering expliciet opdracht geeft om in ieder geval doelen en voorwaarden voor een eventuele voorwaardelijke beëindiging te formuleren. De rechtbank kan vervolgens zelfstandig beslissen of ondanks de twijfels van de Reclassering toch tot een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging moet worden besloten. Ik maak gelukkig wel mee dat de rechtbank, ondanks een negatief maatregelrapport en zonder dat voorwaarden zijn geformuleerd, toch tot een voorwaardelijke beëindiging beslist. Verder heb ik een aantal onderwerpen aangedragen die door de wetgever (ons parlement) moeten worden opgepakt en/ of verbeterd. In de volgende nieuwsbrief zal ik daar verder op ingaan. N.A. Heidanus NIEUWSBRIEF OO&VO 2

3 bron Tubantia, 5 november WIST U DAT... GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND NIEUWSBRIEF OO&VO 3 door M.J. Veenstra Rechtsbijstand door een advocaat: soms verplicht (denk aan de verlengingszitting), soms niet (denk aan beklag- en beroepzaken: de betrokkene kan zelf, zonder tussenkomst van een advocaat, beklag of beroep instellen). U laten bijstaan door een advocaat kost in beginsel geld, en dat heeft niet iedereen. Omdat het niet de bedoeling is dat alleen UITBREIDING mensen met geld zich kunnen laten bijstaan door een advocaat, heeft de overheid het systeem van gefinancierde rechtsbijstand bedacht. De advocaat wordt in dat geval aan iemand toegevoegd en het papier waarop dit staat heet een toevoeging. In het spraakgebruik wordt soms ook gesproken over 'een advocaat van onvermogen'. Dit zegt niets over de kwaliteiten van deze advocaat en deze benaming is afkomstig van het aanvraagformulier voor een toevoeging, dat vroeger wel 'een verklaring van onvermogen' werd genoemd. vervolg op pagina 5 >> De straf- en tbs-sectie van mr. Heidanus en mr. Roosjen is onlangs versterkt. Na zich een aantal jaren in toenemende mate te hebben beziggehouden met het strafen tbs-recht, is mevrouw mr. Veenstra onlangs definitief tot de straf- en tbs-sectie van Yspeert VWL Advocaten toegetreden. Mr. Veenstra heeft ruime ervaring in beklagzaken en weet deze vaak met succes af te wikkelen. Datzelfde geldt voor de verlengingszittingen, waarbij het haar regelmatig lukt om een (voorwaardelijke) beëindiging van de tbs te krijgen. in mensen in de tbs zaten, de gemiddelde duur van de tbs 92 maanden (bijna 8 jaar!) bedroeg en 171 keer tbs werd opgelegd; verder in keer de tbs voorwaardelijk en onvoorwaardelijk werd beëindigd en 36 keer recidive is vastgesteld; mr. Heidanus is gevraagd om zitting te nemen in de Adviesraad van het NIFP en om mee te denken over kwaliteitsverbetering van de multidisciplinaire rapportage van de psycholoog en psychiater; op 8 augustus 2008 een wetsvoorstel is ingediend, waarbij wordt voorgesteld dat de Minister van Justitie zelf de bevoegdheid krijgt om de tbs van een ongewenste vreemdeling te beëindigen; mr. Roosjen in het kader van een recidiverende tbsgestelde zware kritiek heeft geuit op de gang van zaken in Oldenkotte (zie het krantenartikel 'Advocaat: minder straf door falen van Oldenkotte' hierboven); naar verwachting begin 2009 een longstayvoorziening voor psychotici in de Van der Hoevenkliniek in Utrecht wordt geopend; de verbouwing van de longstay-instelling in Zeeland (voorheen De Corridor) tegen die tijd ook moet zijn afgerond en er dan plaats is voor 88 longstay'ers; Staatssecretaris Albayrak in de toekomst de longstay-afdelingen wil indelen in drie niveau's; namelijk longstay, longcare met beveiliging en longcare met weinig beveiliging en veel zorg. Wanneer dit concreet het geval zal zijn is nog maar de vraag, gelet op de lange tijd om daginstellingen te bouwen en het verzet in de omgeving te verwachten waar deze instellingen moeten komen.

4 COLUMN Het kan verkeren: het maatschappelijke risico is aanvaardbaar. De jongeman was nog geen twintig en smoorverliefd. Het meisje van zijn dromen wilde niets van hem weten. Hoe het vuur in haar hart te ontbranden? Door letterlijk een vuurtje te gaan stoken voor de woning van het meisje. Maar benzine loopt net als water naar het laagste punt. Het resultaat was dat de woning in brand gestoken werd alwaar zich een aantal personen bevonden, onder wie de moeder van het meisje. Het feit werd bewezen geacht en de jongeman werd veroordeeld tot een aantal jaren gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. In de TBS kliniek ging het best goed. De jongeman leerde veel, nam deel aan diverse therapieën en de resocialisatie kon beginnen. Tijdens een verlof trok de jongeman zijn stoute schoenen aan. Hij had zo veel opgestoken van het onderdeel delictscenario dat hij zijn bevindingen wilde delen met de moeder. De jongeman zocht de moeder in haar woning op waar hij niet werd binnengelaten. De moeder stelde deze toenadering van de vlam van destijds van haar dochter absoluut niet op prijs en heeft dat ook aan de kliniek weten door te geven. De maatregelen laten zich raden. Binnenblijven en opnieuw diverse therapieën volgen. De positieve trend zette zich door en er volgde opnieuw resocialisatie. Maar helaas, bijna aan het einde van dit traject ging het weer mis, aldus de kliniek. De jongeman had een misdrijf begaan. De verlenging van de TBS maatregel was een feit. Appel volgde bij de Penkamer in Arnhem. Ik was wel heel benieuwd naar dit nieuwe strafbare feit. En jawel: genoteerd en door de betrokkene erkend was het rijden zonder kaartje in de trein. En een ieder weet wat dat betekent: incassomaatregelen van de kant van de NS, strafvervolging door het Openbaar Ministerie en als je in de TBS zit: einde van de resocialisatie. Dit werd mij toch echt te gortig. Het veiligheidsrisico was maatschappelijk gesproken zeer aanvaardbaar. De TBS had inmiddels tien jaar geduurd. De proportionaliteit ten aanzien van dit misdrijf achtte ik overtrokken. Derhalve heb ik op zitting kort en krachtig laten weten dat de TBS maatregel beëindigd diende te worden. Het hof was het glimlachend met mij eens. Nu heeft het Openbaar Ministerie ook de taak de slachtoffers te verwittigen. Dit is gebeurd. In dat kader belde de moeder van de beoogde vriendin van destijds mij op. Zij was inderdaad een slachtoffer, omdat zij in de brandende woning aanwezig was geweest. Zij wilde weten hoe het kon dat de TBS maatregel was beëindigd. Als het aan haar lag had de jongeman levenslang gekregen, of het nu in de gevangenis was of in de TBS. Tijdens mijn uitleg aan de moeder bleek mij dat zij meende dat ik de maatschappelijke werker was die wel toezicht op de jongeman zou houden. Was moest zij doen wanneer zij deze jongeman ineens op straat tegenkwam? Hoezo had de jongeman het recht nu een eigen leven op te bouwen? Na ongeveer een uur heb ik mevrouw de suggestie gedaan om contact op te nemen met de raadsman van de jongeman, die hem beter kende dan dat ik dat doe. Dit leek haar wel een idee. Maar mijn volgende suggestie om met de raadsman ook met de jongeman aan één tafel te gaan zitten, kon haar niet bekoren. Waar de jongeman in het TBS systeem veel had opgestoken, heeft het verstrijken van de jaren het leed bij een van de slachtoffers niet gelenigd. Toch kan dit aspect niet worden meegenomen in het criterium van het maatschappelijke risico is aanvaardbaar. Of moet tijdens de zittingen van de TBS verlening ook getoetst worden in welk stadium het verwerkingsproces van het slachtoffer zich bevindt? Zo kan het verkeren. Mw. Mr. Drs. I.E.W. Gonzales Advocaat-generaal Arnhem INTERESSANTE UITSPRAKEN Het afgelopen halfjaar heeft ons kantoor opnieuw (het hele land door) flink geprocedeerd en gepleit ten behoeve van tbsgestelden. Dat heeft weer vele (vaak ook positieve en interessante) uitspraken van rechters opgeleverd. Belangrijke uitspraken die ook in uw zaak doorwerking kunnen hebben en in de toekomst voor u persoonlijk nuttig en belangrijk kunnen zijn! I ONVOORWAARDELIJKE OF VOORWAARDELIJKE BEËINDIGING TBS Regelmatig werd de afgelopen periode de tbs van onze cliënten en andere tbs-gestelden voorwaardelijk of onvoorwaardelijk beëindigd. Ik noem een aantal interessante uitspraken: Hof Arnhem, maart 2008 'Op basis van de wettelijke aantekeningen, behandelplan en risicotaxatie heeft de Reclassering een aantal voorwaarden geformuleerd die ten grondslag dienen te liggen aan een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. De getuige-deskundige heeft ter zitting van het Hof verklaard dat betrokkene op juiste wijze profijt trekt van het maatschappelijk werk, hij zich open en volwassen gedraagt en hij heeft aangetoond stressbestendig te zijn. Op grond hiervan is het Hof van oordeel dat de veiligheid van anderen weliswaar de verlenging van de tbs eist, maar dat het recidiverisico zodanig kan worden ingeperkt dat het verantwoord is thans tot voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging te besluiten'. rechtbank Almelo, april 2008 'De rechtbank is van oordeel dat de maatregel van tbs niet langer geïndiceerd is. De rechtbank overweegt hiertoe dat uit het advies en de aanvulling daarop en uit hetgeen ter zitting naar voren is gebracht blijkt dat het recidivegevaar is afgenomen en dat de knelpunten die blijkens het adviesrapport nog bestonden inmiddels, door grondig onderzoek door de instelling, zijn opgelost. Op grond van het verminderde delictgevaar is de veiligheid van personen zodanig gereduceerd dat de rechtbank van oordeel is dat de vordering van de officier van justitie dient te worden afgewezen en de tbs dient te worden beëindigd'. rechtbank Rotterdam, september 2008 'Gelet op artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht gaat de totale duur van de maatregel van tbs een periode van vier jaar niet te boven, tenzij de tbs is opgelegd terzake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen (een zogenaamd geweldsdelict). Indien de tbs is opgelegd terzake van een geweldsdelict, dient het vonnis dat onder opgave van redenen aan te geven. Zoals reeds opgemerkt in de beslissing van 4 september 2006 van deze rechtbank, bevat het vonnis van 3 augustus 2004 niet de vereiste motivering. Ook overigens is de rechtbank niet gebleken dat de tbs is opgelegd terzake van een geweldsdelict. vervolg op pagina 6 >> NIEUWSBRIEF OO&VO 4

5 GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND vervolg van pagina 3 Iemand komt in aanmerking voor een toevoeging als hij geen of een laag inkomen heeft en ook geen vermogen. Als aan iemand een toevoeging is verleend, dan hoeft deze zijn advocaat niet zelf te betalen voor diens werkzaamheden. De advocaat wordt dan namelijk betaald door de overheid. In de regel ontvangt hij dan veel minder vergoeding voor zijn werk ten opzichte van de situatie dat iemand zijn advocaat zelf moet betalen. Dit is de reden dat helaas veel advocaten geen toevoegingszaken willen doen. Wel kan het zijn dat er aan de cliënt een eigen bijdrage wordt opgelegd, die yspeert vwl vestiging Groningen aan de advocaat moet worden betaald. De hoogte hiervan is afhankelijk van inkomen en vermogen. Uw advocaat vraagt gefinancierde rechtsbijstand voor u aan. U hoeft dit dus niet zelf te doen. Als u op het moment van de aanvraag in een tbs-kliniek of gevangenis verblijft, wordt aan u geen eigen bijdrage opgelegd. U hoeft de advocaat in dat geval dus niets te betalen voor zijn werkzaamheden. In het geval de wet voorschrijft dat de bijstand van een advocaat verplicht is (zoals bij de verlengingszitting) zorgt de rechtbank of het Gerechtshof ervoor dat aan u een advocaat wordt toegekend. Dit heet een ambtshalve toevoeging. Ook in die gevallen wordt geen eigen bijdrage opgelegd en is de bijstand van een advocaat dus kosteloos. WIST U DAT... mr. Heidanus gevraagd is om een bijdrage te leveren aan een nieuw boek getiteld 'Topadvocaten schrijven misdaadgeschiedenis', waarbij de grootste strafprocessen van de eeuw worden beschreven; mr. Heidanus afgelopen zomer uitgebreid in het nieuws is geweest om te ageren tegen de huidige tbs-praktijk (zie het krantenartikel Advocaten in opstand tegen tbs hier beneden); wij als kantoor bezig zijn met het oprichten van een vereniging van tbs-advocaten, welke vereniging ten doel heeft om de belangen van tbs'ers in de breedste zin van het woord zo goed als mogelijk te behartigen; het aantal advocaten in Nederland sterk blijft groeien van in het jaar 2000 tot ruim in Toch heeft Nederland in vergelijking met omringende landen relatief weinig advocaten: ruim 9 per inwoners. België en Duitsland hebben er bijna twee keer zoveel en Engeland nog meer. Spanje spant de kroon met 26 advocaten per inwoners. bron Dagblad de Pers, 7 juli NIEUWSBRIEF OO&VO 5

6 door S.O. Roosjen ADVIESCOLLEGE VERLOF TOETSING TBS Naar aanleiding van enkele ernstige incidenten met tbs-gestelden tijdens hun verlof is in juli 2005 door de Tweede Kamer besloten dat er een parlementair onderzoek moest worden uitgevoerd naar het tbsstelsel in Nederland. Dit heeft geleid tot het in juni 2006 verschenen rapport van de parlementaire commissie Visser met als titel "Tbs, vandaag over gisteren en morgen". In dit rapport werden 17 verschillende aanbevelingen gedaan. In een eerdere nieuwsbrief is hierop reeds uitgebreid ingegaan. Eén van de aanbevelingen van de parlementaire commissie hield in dat de verloftoetsing verder geprofessionaliseerd moest gaan worden. Het achterliggende idee daarbij was ongetwijfeld dat hierdoor voorkomen kon worden dat tbs-gestelden op verlof gestuurd zouden worden, terwijl zij daar in feite niet aan toe waren. De bedoeling van de parlementaire commissie was dat verlofaanvragen niet langer marginaal op uiterst beperkte wijze getoetst moesten worden maar dat een professioneel inhoudelijke contra-expertise van de verlofaanvrager moest worden uitgevoerd. Daarbij zou gebruikt gemaakt moeten worden van risicotaxatie-instrumenten. Het kabinet heeft besloten deze aanbeveling te volgen en dit heeft geresulteerd in het oprichten van het adviescollege verlof toetsing tbs. Dit college heeft een begin met zijn werkzaamheden gemaakt op 1 januari Volgens het reglement voor de werkwijze van het adviescollege dient het college verlofaanvragen te beoordelen en daarover gemotiveerd advies uit te brengen aan de minister. Het adviescollege toetst daarbij alle verlofaanvragen (begeleid, onbegeleid, transmuraal en proefverlof) aan de hand van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de Circulaire Toetsingskader Verlof Terbeschikkinggestelden. Daarbij wordt o.a. gekeken naar: de (delict)diagnostiek; het behandelplan van de kliniek; het verlofplan; de risicoanalyse van het aangevraagde verlof; het risicomanagement. Op basis van deze criteria wordt een gemotiveerd advies uitgebracht aan de minister van justitie. De minister beslist vervolgens of het verlof al dan niet verleend wordt en zo ja, onder welke voorwaarden. Voor zover nu bekend is worden de adviezen van het college niet gepubliceerd, zodat het moeilijk is daar een algemene lijn uit te trekken. Wel blijkt uit de nieuwsbrief van het adviescollege, waarvan het de bedoeling is dat deze voortaan twee keer per jaar wordt uitgebracht, dat het college in de periode van 1 januari 2008 tot 1 oktober adviezen heeft uitgebracht. In 845 gevallen is positief geadviseerd en in 77 gevallen negatief. Verder zijn 64 aanvragen aangehouden en 6 aanvragen zijn niet in behandeling genomen. Het grote aantal positieve adviezen lijkt in ieder geval goed nieuws. Of de Minister vervolgens al deze positieve adviezen heeft overgenomen is niet bekend. Ook is op dit moment nog niet duidelijk op wat voor termijn het adviescollege geadviseerd heeft. In ieder geval is het zo dat met het creëren van het adviescollege nog weer een andere instantie zich buigt over de vraag of verlof gegeven moet worden. Dit brengt het risico met zich mee dat het afwikkelen van verlofaanvragen nog weer langer gaat duren, dan daarvoor reeds het geval was. Immers, ook voordat een verlofaanvraag door een kliniek wordt verzonden gaat daaraan uitgebreid intern overleg vooraf. In diverse klinieken zijn allerhande interne verloftoetsingscommissies in het leven geroepen die zich buigen over voorgestelde verlofaanvragen. De vraag kan gesteld worden of de kennelijk nagestreefde zorgvuldigheid niet ten koste gaat van de daadkracht en het verkrijgen van verlof een gebed zonder eind lijkt te worden. De redactie van OO&VO is benieuwd naar de ervaringen van de lezers van de Nieuwsbrief met het adviescollege. De vraag daarbij is o.a. of een adviescollege een waardevolle bijdrage levert aan de verloftoetsing dan wel dat er sprake is van een mogelijk achteraf bezien overbodige instantie die de afwikkeling van een verlofaanvraag enkel onnodig vertraagt. De toekomst zal het leren. Voor diegenen van onze lezers die toegang hebben tot het Internet is het mogelijk leuk om te weten dat de Nieuwsbrief van het adviescollege ook digitaal te raadplegen zal zijn op de website van het adviescollege: INTERESSANTE UITSPRAKEN vervolg van pagina 4 De brandstichtingen hebben geen gevaar voor personen opgeleverd en de bedreiging betrof een verbale bedreiging. Gelet op het vorenstaande kan de totale duur van de tbs van veroordeelde een periode van vier jaar niet te boven gaan. Om die reden zal de vordering tot verlenging van de tbs worden afgewezen'. Hof Arnhem, oktober 2008 'De Reclassering heeft geconcludeerd dat betrokkene voldoet aan de eisen die door hen gesteld worden aan de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. De getuigedeskundige heeft ter zitting van het Hof verklaard dat er op behandelgebied nog wel degelijk iets moet gebeuren en dat ze daarmee aan de slag zullen gaan. Een gerichte training zou daarbij wel goed zijn. De getuige-deskundige acht het verantwoord om betrokkene in het kader van een voorwaardelijke beëindiging te begeleiden. Op grond van het vorenstaande is het Hof van oordeel dat het thans verantwoord is om tot voorwaardelijke beëindiging te besluiten'. Nota bene: in deze zaak had de kliniek zich uitdrukkelijk verzet tegen een voorwaardelijke beëindiging en had in het verlengingsadvies geadviseerd om de tbs met een periode van twee jaren te verlengen. De rechtbank Dordrecht had in eerste aanleg de tbs van cliënt ook met een periode van twee jaren verlengd. Het beroep in deze zaak is derhalve heel succesvol geweest! rechtbank Rotterdam, sept 'In onderhavig geval is de terbeschikkingstelling niet standaard verlopen. De terbeschikkingstelling met voorwaarden is omgezet in terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege en er is hoger beroep ingesteld en weer ingetrokken. Niettemin dient het Openbaar Ministerie ook in dergelijke gevallen de termijnen scherp in de gaten te houden, gelet op de belangen van de ter beschikking gestelde. vervolg op pagina 7 >> NIEUWSBRIEF OO&VO 6

7 INTERESSANTE UITSPRAKEN vervolg van pagina 6 De gang van zaken omtrent de terbeschikkingstelling is niet zodanig dat het Openbaar Ministerie de termijnen niet had kunnen bewaken. Immers, de stukken zijn op 6 juni 2008 door het ministerie van Justitie teruggezonden aan het parket. Een admini- stratieve vergissing is op zichzelf geen omstandigheid welke een te late indiening rechtvaardigt. Bij de beoordeling of de verlenging niettemin binnen een redelijke termijn is ingediend spelen voorts de belangen van de ter beschikking gestelde gelet op de zwaarte van de maatregel een belangrijke rol. De ter beschikking gestelde heeft ter zitting aangegeven dat hij na 4 augustus 2008, de dag dat de tbs-termijn afliep, zich herhaaldelijk heeft afgevraagd of hij vrij zou komen. De ter beschikking gestelde verblijft sinds januari 2008 in het huis van bewaring De Noordsingel. Er is nog geen behandeling gestart en er is geen concreet uitzicht wanneer de ter beschikking gestelde kan worden opgenomen in een tbs-kliniek. Uit de rapportages en hetgeen de deskundige ter zitting gezegd, blijkt voorts dat niet duidelijk is of de ter beschikking gestelde aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt. Er is in elk geval sprake van forse verslavingsproblematiek en het is wenselijk dat de ter beschikking gestelde daarvoor wordt behandeld. Uit de rapportages blijkt niet dat de ter beschikking gestelde thans een direct gevaar voor de veiligheid van anderen vormt. Gelet op al voornoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de vordering niet binnen redelijke termijn is ingediend en er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, die verlenging van de terbeschikkingstelling eist, en verklaart het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk in haar vordering.' van betrokkene met zijn gezin. Betrokkene staat hiervoor thans klaarblijkelijk open, nu hij te kennen heeft gegeven bereid te zijn om apart van zijn gezin te gaan wonen. In dit kader denkt het Hof in het bijzonder ook aan het betrekken van de broer van betrokkene en van een imam bij zijn resocialisatie'. Hof Arnhem, maart 2008 'Niet onbegrijpelijk is dat betrokkene ervaart dat door de kliniek aan hem voorwaarden worden gesteld waaraan hij redelijkerwijs niet kan voldoen. Door de handelwijze is er, ook naar het oordeel van de kliniek, een patstelling ontstaan tussen betrokkene en de kliniek. Mede op basis van de rapporten van de psychiater en psycholoog moet een resocialisatietraject voor betrokkene nog steeds als een reële optie worden gezien. Gezien het feit dat de kliniek niets ziet in een tweede resocialisatiepoging, acht het Hof het zeer aangewezen dat betrokkene zo spoedig mogelijk door overplaatsing of ruiling naar een andere kliniek gaat teneinde opnieuw een resocialisatietraject te (kunnen) starten. Gelet op de onaanvaardbaar grote vertraging die inmiddels in de behandeling van betrokkene is ontstaan gaat het Hof ervan uit dat de kliniek met zeer grote voortvarendheid plaatsing van betrokkene in een andere kliniek zal initiëren'. Nota bene: een dergelijke reprimande c.q. uitdrukkelijke aanwijzing is nog niet vaak in een beslissing van een tbs-rechter aangetroffen. rechtbank Rotterdam, maart 2008 'De rechtbank stelt voorop dat het schokkend is te moeten constateren dat er na een jarenlange behandeling nu zoveel gerede twijfel blijkt te bestaan over de diagnose. Het bovenstaande brengt mee dat de tbs thans nog dient te worden verlengd, doch dat deze verlenging zal worden be- wilt u ook OO&VO ontvangen? zie achterzijde perkt tot een periode van een jaar. Daarbij gaat de rechtbank ervan uit dat de terbeschikkinggestelde in de lijn van het fax-bericht van de kliniek, zo spoedig mogelijk zal worden overgeplaatst naar een andere kliniek en dat daar de inhoud van de rapporten van de deskundigen als uitgangspunt voor de behandeling zal worden genomen, terwijl eveneens voortvarend gewerkt zal worden aan de resociallisatie van de terbeschikkinggestelde'. rechtbank Groningen, juni 2008 'De rechtbank acht het van belang mede om redenen van proportionaliteit dat thans met voortvarendheid met het resocialisatietraject van betrokkene wordt begonnen. In dit verband merkt de rechtbank op dat de deskundige haar oordeel waarom een overplaatsing niet voor maart 2009 gerealiseerd zou kunnen worden, niet duidelijk heeft kunnen maken. Dat een resocialisatietraject behoedzaam dient te verlopen behoeft naar het oordeel van de rechtbank op zichzelf genomen niet aan een eerdere plaatsing in de weg te staan. De rechtbank overweegt verder dat de incidenten waarvan de kliniek melding heeft gemaakt, het eerdere stilzetten en terugdraaien van het resocialisatietraject niet rechtvaardigen. De rechtbank acht het van belang dat zij ter gelegenheid van een eventuele volgende verlengingszitting in het bijzonder wordt geïnformeerd omtrent het verloop van het met voortvarendheid in gang te zetten resocialisatietraject, met name ten aanzien van de verloven. De plaatsing op de resocialisatieafdeling en de voornemens ten aanzien van het realiseren van een uitplaatsing daarnaar'. vervolg op pagina 8 >> II AANWIJZING C.Q. BEHANDELADVIES VAN DE RECHTER Hof Arnhem, maart 2008 'Anderzijds is het Hof van oordeel dat mede gelet op de proportionaliteit de resocialisatie voortvarend ter hand dient te worden genomen, welke zal bestaan in de geleidelijke uitbreiding van contacten NIEUWSBRIEF OO&VO 7

8 INTERESSANTE UITSPRAKEN vervolg van pagina 7 Hof Arnhem, juli 2008 'In verband met het toekomstperspectief van betrokkene ziet het Hof in de argumentatie van de raadsman aanleiding de uitdrukkelijke aandacht van de kliniek te vragen voor de mogelijkheden van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van betrokkene op termijn'. Hof Arnhem, september 2008 Het Hof is wél van oordeel dat, gezien het feit dat er op dit moment een positieve lijn in de behandeling is waar te nemen, de kliniek vóór mei 2009 onderzoek moet hebben gedaan naar de mogelijkheden voor een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging en dat zij daarvan in de komende verlengingsprocedure verslag moet doen. Het is wenselijk dat de Reclassering te zijner tijd in het kader van die procedure reeds een rapport uitbrengt. Het Hof verzoekt het Openbaar Ministerie hiertoe tijdig de nodige handelingen te verrichten. Hof Arnhem, oktober 2008 'Het Hof overweegt daarnaast dat gelet op het feit dat de toestand van betrokkene kennelijk al geruime tijd stabiel is en betrokkene zich goed begeleidbaar blijft opstellen, het komende jaar dient te worden gebruikt om te bezien of een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging bij de komende verlengingszitting mogelijk aan de orde zou kunnen zijn'. III DIVERSEN beroepscommissie RSJ juli 2008 'De Beroepscommissie is van oordeel dat toch een intramurale behandeling met klager dient te worden opgestart. Te zijner tijd dient dan bezien te worden of deze behandeling aanknopingspunten biedt om klager op lange termijn meer vrijheid te geven. Gelet hierop dient naar het oordeel van de Beroepscommissie de beslissing klager op een longstay-afdeling te plaatsen als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt. Derhalve dient het beroep gegrond te worden verklaard en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming van 600,- per maand dient te worden toegekend voor elke maand dat klager ten onrechte op de longstay-afdeling heeft verbleven'. rechtbank Groningen, augustus 2008 (tussenbeslissing) De rechtbank heeft het verzoek van de verdediging gehonoreerd en heeft de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden, zodat onafhankelijke multidisciplinaire deskun-digen in de zaak van cliënt een rapport kunnen gaan uitbrengen over de vraag of het noodzakelijk is dat de longstay-status zal worden gehandhaafd en of het mogelijk is dat cliënt naar een behandelafdeling zal worden teruggeplaatst. De rechtbank achtte een periodieke toetsing van de noodzaak van de longstay en de voortzetting daarvan aangewezen en heeft om die reden een belangrijke tussenbeslissing gegeven. rechtbank Amsterdam, april 2008 Betrokkene verblijft sinds begin 2006 op een longstay-afdeling. Voorafgaand aan zijn tbsverlengingszitting was er in zijn zaak een onafhankelijk multidisciplinair onderzoek verricht door een psychiater en een psycholoog. De conclusie van dit onderzoek was het advies van de kliniek om de longstay-status van betrokkene te heroverwegen. Tijdens de verlengingszitting gaf de deskundige van de kliniek aan weinig heil te zien in een heroverweging. Vanwege de starre houding van de kliniek besloot de Amsterdamse verlengingsrechter de maatregel om die reden met slechts een jaar te verlengen in het kader van de longstay, een uiterst zeldzame beslissing. De vraag is wel wat de waarde van deze beslissing is, gezien de houding van de kliniek. De verlengingsrechter kan deze heroverweging op geen enkele wijze afdwingen, anders dan de maatregel te beëindigen. N.A. Heidanus INFORMATIEBON Al onze vaste cliënten krijgen automatisch en kosteloos de Nieuwsbrief toegezonden! Bent u nog geen cliënt van Yspeert Vwl advocaten, maar wilt u wel graag de Nieuwsbrief OO & VO toegezonden krijgen, dan kunt u zich aanmelden door de onderstaande informatiebon aan ons kantoor toe te zenden in een gesloten enveloppe (telefonisch aanmelden mag natuurlijk ook!). Ik wil graag de Nieuwsbrief OO & VO automatisch toegezonden krijgen. naam kliniek Ik heb de volgende vraag, suggestie, anekdote en/of opmerking: Deze informatiebon kunt u sturen naar het op de voorzijde van de nieuwsbrief vermelde correspondentie adres. VOLGENDE KEER o.a. de volgende onderwerpen - werkgroep kwaliteitsverbeteringen tbs - interessante uitspraken - column - lezing Hof Arnhem - tbs & zeden - studiedag tbs op slot NIEUWSBRIEF OO&VO 8

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

n i e u w s b r i e f t bs

n i e u w s b r i e f t bs OO en VO in dit nummer congres tbs op slot / verlaten van de kliniek ivm zittingen / column / herzienning / hoger beroep in stellen in de kliniek? / roadshow / interessante uitspraken / wist u dat... n

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip M.A.M. Wolters * Toen mij ongeveer een half jaar geleden werd gevraagd een lezing te houden met als onderwerp "De geestelijk gestoorden tussen wal en schip",

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 Rapport Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 2 Klacht Op 1 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer E. te Zutphen, ingediend door het Buro voor Rechtshulp te Zutphen,

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 13 februari 2017

betreft: [klager] datum: 13 februari 2017 nummer: 16/3931/TA en 16/3975/TA betreft: [klager] datum: 13 februari 2017 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201109405/1 /V4. Datum uitspraak: 20 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het college heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 13 maart 2007 binnengekomen klacht van: A, verblijvende te B, k l a g e r,

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie Jaarverslag van de griffier van het Hof van Discipline over het jaar 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- Griffie De griffie van het hof werd

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling Samenvatting Achtergrond en doelstelling 01 Binnen het Nederlandse strafrecht heeft de terbeschikkingstelling (hierna: tbs) een bijzondere positie. Binnen een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) krijgt

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Zwolle afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.128.246 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 137888) beschikking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Rapport Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/302

Rapport Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/302 Rapport Rapport over een klacht betreffende het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen. Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/302 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Amstelveen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Taskforce TBS Den Haag, december 2012

Onderzoeksrapport Taskforce TBS Den Haag, december 2012 Onderzoeksrapport TaskforceTBS2012 DenHaag,december2012 TaskforceTBS: dhr.mr.r.g.a.beaujean,stafbureaulovs mw.mr.k.bruil,gerechtshofarnhem mw.mr.c.a.m.eijgenraam,arrondissementsparket sgravenhage dhr.mr.a.m.vangorp,rechtbankarnhem

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 27 maart 2017

betreft: [klager] datum: 27 maart 2017 nummer: 16/3691/GV betreft: [klager] datum: 27 maart 2017 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten)

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten) LJN: BI3542, Centrale Raad van Beroep, 08/3709 WJZ + 08/3713 WJZ Datum uitspraak: 15-04-2009 Datum publicatie: 12-05-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 7 december gericht tegen een op 16 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

Betreft: [klager] datum: 7 december gericht tegen een op 16 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, Nummer: 12/3270/GB Betreft: [klager] datum: 7 december 2012 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048

Rapport. Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048 Rapport Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048 2 Klacht Verzoeker, die op 20 juli 2002 is aangehouden op grond van verdenking van belediging van een politieambtenaar, klaagt erover dat het Korps

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A Psychiatrisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land verblijvend : forensisch psychiatrische instelling

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2861

ECLI:NL:RVS:2016:2861 ECLI:NL:RVS:2016:2861 Instantie Raad van State Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 02-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201601473/1/A2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Wijziging verloftoetsingskader tbs 2009. Advies d.d. 28 januari 2009

Wijziging verloftoetsingskader tbs 2009. Advies d.d. 28 januari 2009 Wijziging verloftoetsingskader tbs Advies d.d. 28 januari Inhoudsopgave Samenvatting...3 Inleiding...4 Aanleiding en context voor dit advies...4 Conclusies en aanbevelingen...5 Afbakening advies...7 1.

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/213 2 Feiten Verzoeker is

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336

Rapport. Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336 Rapport Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336 2 Klacht Op 6 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw mr. S. te Leiden, met een klacht over een gedraging van ANOVA

Nadere informatie

Rapport. Belastingdienst wijst verzoek om ambtshalve vermindering af. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten gegrond.

Rapport. Belastingdienst wijst verzoek om ambtshalve vermindering af. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten gegrond. Rapport Belastingdienst wijst verzoek om ambtshalve vermindering af. Op basis van het onderzoek vindt de klachten gegrond. Datum: 12 januari 2015 Rapportnummer: 2015/007 2 SAMENVATTING Verzoekster, een

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uitspraak Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage sector bestuursrecht vreemdelingenkamer UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht Reg.nr : AWB 08/11247 BEPTDN Inzake : [verzoekster],

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Uitspraak 201405096/1/A2

Uitspraak 201405096/1/A2 Uitspraak 201405096/1/A2 Datum van uitspraak: Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201405096/1/A2. Datum uitspraak: 21 januari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK woensdag 21 januari 2015 Uitspraak op het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 05-11-2010 Datum publicatie 12-11-2010 Zaaknummer 295127 / JE RK 10-2574 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

5 Op grond van art 23p ROW 1995 overweegt de voorzitter van de Raad het volgende:

5 Op grond van art 23p ROW 1995 overweegt de voorzitter van de Raad het volgende: Beslissing Mw. A. - B. Per brief van 31 juli 2003 richt mw. A. (hierna A.) zich tot de Raad van Toezicht voor Octrooigemachtigden (hierna de Raad) met een klacht wegens niet geleverde diensten en het hiervoor

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage Secretaeaat Pestbus 85850, 2508 CN 's-gravenhage telefoon (070) 354 70 54 telefax (070) 350 10 24 het secretahaat is telefonisch bereikbaar van rna t/m

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2015:3690

ECLI:NL:RBOBR:2015:3690 ECLI:NL:RBOBR:2015:3690 Instantie Datum uitspraak 19-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant C/01/280880 / FA RK 14-3596_2

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari Rapportnummer: 2014/012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari Rapportnummer: 2014/012 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari 2014 Rapportnummer: 2014/012 2 Klacht Verzoeker ontving een bekeuring vanwege een verkeersovertreding.

Nadere informatie

Datum 19 januari 2010 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen De Roon en Brinkman (PVV)

Datum 19 januari 2010 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen De Roon en Brinkman (PVV) > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Datum 30 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de onttrekking van een TBS-er tijdens zijn verlofperiode in de Rooyse Wissel

Datum 30 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de onttrekking van een TBS-er tijdens zijn verlofperiode in de Rooyse Wissel 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep van de heer B. te Y..

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep van de heer B. te Y.. No. CvB 2013/10 HET COLLEGE VAN BEROEP van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend.

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend. Zaaknummer: 1995/147 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, dr Brommer Datum uitspraak: 4 maart 1996 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden: Fatale datum, bekendmaking

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: LJN: BD6158, Rechtbank Arnhem, AWB 06/6029 Datum uitspraak: 04-12-2007 Datum publicatie: 03-07-2008 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: AWBZ -

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 200.199.846/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08 Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 33 d.d. 22 februari 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.Th. de

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:3387

ECLI:NL:RVS:2016:3387 ECLI:NL:RVS:2016:3387 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-12-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201507118/1/A1 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2650

ECLI:NL:RBDHA:2017:2650 ECLI:NL:RBDHA:2017:2650 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 17/1303 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Eerste

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager 123a/13 ECLI:NL:TADRARL:2014:235 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 123a/13 Beslissing van 23 mei 2014 in de zaak 123a/13 en 123b/13 naar aanleiding van de klacht van: de heer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem bij zijn beschikking van 7 juli 2005 geen ambtshalve vermindering

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Datum: 8 juli 2015 Rapportnummer: 2015/114 2 Aanleiding Verzoeker zat in vreemdelingenbewaring

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2014 gedateerd verweerschrift met bijlagen ingediend.

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2014 gedateerd verweerschrift met bijlagen ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-019 d.d. 16 juni 2014 (mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. W.J.J. Los en mr. F.P. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201112173/1/V1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. 107216 - De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. in het geding tussen: verbeterd* ADVIES de heer en mevrouw

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni 2013 Rapportnummer: 2013/073 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een consulent van de sociale dienst van de gemeente Weert hem heeft

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0705

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0705 ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0705 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghshe:2011:bv0705 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 09-09-2011 Datum publicatie 11-01-2012 Zaaknummer

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen,

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie