heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder."

Transcriptie

1 HOF VAN DISCIPLINE No HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam een klacht van "klager sub 1", mede namens "klager sub 2", tegen verweerder gegrond verklaard en verweerder de maatregel van onvoorwaardelijke schorsing voor de periode van een maand opgelegd. Afschrift van deze beslissing is aan partijen toegezonden op 6 februari De memorie waarbij verweerder van deze beslissing in hoger beroep is gekomen, is op 8 maart 2006 door de griffie van het hof ontvangen. Het hof heeft de zaak behandeld op zijn openbare zitting van 10 april 2006, alwaar zijn verschenen: - klagers; - verweerder. Het hof heeft bij zijn beslissing acht geslagen op het verhandelde ter zitting alsmede op de stukken die op de zaak betrekking hebben. Het hoger beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van de raad en ongegrondverklaring van de klacht. Naar aanleiding van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. 1.1 De raad heeft de klacht als volgt omschreven:

2 HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerder de norm neergelegd in artikel 46 Advocatenwet heeft geschonden en heeft gehandeld op een wijze die een behoorlijk advocaat niet betaamt, door: 1. te weigeren in een door de advocaat van klager overgenomen zaak de toevoeging aan de nieuwe advocaat van klager over te dragen; 2. brieven, faxen, s niet of niet-tijdig te beantwoorden; 3. de mogelijkheid om een reactie te geven op het voornemen d.d. 14 december 2004 uit te stellen tot vijf dagen voor het aflopen van de reactietermijn van zes weken; en voorts naar de raad begrijpt die mogelijkheid uiteindelijk in het geheel niet te benutten; 4. zonder deugdelijke opgave van redenen niet op een hoorzitting te verschijnen, ondanks de toezegging aan zijn toenmalige cliënt daar rechtsbijstand te zullen verlenen. 1.2 Het hof gaat uit van voormelde klachtomschrijving nu daartegen geen grief is gericht. 2. Tegen de feiten die de raad in zijn beslissing heeft vermeld is geen grief gericht. Het Hof zal van die feiten uit gaan, met dien verstande dat uit de stukken blijkt dat het door de raad in de onderdelen 3.5 en 3.6 vermelde gesprek tussen klager sub 2 en verweerder van 21 of 22 januari 2005, na het verzetten van de afspraak daartoe, daadwerkelijk plaats vond op 19 januari Tegen de beslissing van de raad voert verweerder de volgende grieven aan: 1. Ten onrechte heeft de raad geoordeeld dat verweerder door werkzaamheden die zijn voorgangers al dan niet hebben verricht nog zorgvuldiger dan gebruikelijk met deze zaak had dienen om te gaan. 2. De beoordeling van het al dan niet overdragen van de toevoeging is onjuist. De betreffende toevoeging is, anders dan klager stelt, niet nodig voor de opvolgende procedure.

3 HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no Gezien de korte periode waarin verweerder het dossier onder zich heeft gehad, is door hem adequaat gereageerd op verzoeken van klager om contact. Het oordeel van de raad gaat voorbij aan alle omstandigheden van het geval. 4. Klager is op geen enkel moment door het handelen of nalaten van verweerder in zijn belangen geschaad. 5. Verzocht wordt de beslissing en de opgelegde maatregel te heroverwegen De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 4.2 Inzake alle klachtonderdelen stelt het hof vast dat van de zijde van verweerder stelselmatig een patroon gold waarin hij niet of nauwelijks op telefoontjes of brieven van klagers reageerde. Dit patroon heeft zich ook tijdens de onderhavige klachtprocedure voortgezet, laatstelijk door het ontbreken van een deugdelijke reactie van verweerder op de brief van klager sub 1 aan hem van 23 maart Terzake klachtonderdeel 1, het door klager sub 1 (mede) ingediende klachtonderdeel: Bij brief van 9 maart 2005 vroeg klager sub 1 aan verweerder om toezending van de toevoeging ter mutatie vanwege opvolging van advocaten. Klager sub 1 stuurde bij gebreke van een reactie van verweerder rappèlbrieven op 11 mei en 1 juni Ook deze brieven bleven zonder een reactie van verweerder. Pas nadat klager sub 1 daarover bij zijn brief van 29 juli 2005 een klacht bij de deken indiende, reageerde verweerder bij brief van 12 augustus 2005 met de mededeling dat mutatie van de toevoeging zijns inziens niet aan de orde was omdat de zaak reeds voor uitspraak gereed lag. Deze visie is door klager sub 1 bestreden in daaropvolgende brieven, met op het oog deugdelijke argumenten. 4.4 Het hof treedt niet in de vraag of de toevoeging vanwege opvolging van advocaten daadwerkelijk kon/moest worden gemuteerd. Het hof stelt echter wèl vast dat verweerder heeft nagelaten, in ieder geval tot na de indiening van de klacht, om behoorlijk collegiaal overleg met klager sub 1 te voeren en, bij blijvend verschil van mening, om naar een binnen het systeem passende oplossing te zoeken, bijvoorbeeld in overleg met de Raad voor Rechtsbijstand. Voor klager sub 1 ontstond daarmee

4 HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no onzekerheid over de vraag of zijn werkzaamheden voor klager sub 2 uiteindelijk wel (geheel) vergoed zouden kunnen worden. Hij heeft zijn werkzaamheden voor klager sub 2 daar niet afhankelijk van gesteld, maar dat laat onverlet dat verweerder het opwerpen van een dergelijke (mogelijke) blokkade tegen de start van de werkzaamheden van klager sub 1 achterwege had dienen te laten. Een dergelijke blokkade kon ook het belang van klager sub 2, de rechtzoekende, schaden. De raad heeft daarmee klachtonderdeel 1 terecht gegrond verklaard. 4.5 Terzake van de klachtonderdelen 2, 3 en 4: De raad heeft in de kern de volgende drie ernstige verwijten aan het adres van verweerder gegrond geacht: - Verweerder meldde bij brief van 13 januari 2005 aan klager sub 2 een brief van de IND van 14 december Deze hield in dat binnen 6 weken schriftelijk kon worden gereageerd op een voor klager sub 2 nadelig voornemen van de IND. Tijdens een gesprek op 19 januari 2005 sprak verweerder met klager sub 2 af, althans mocht klager sub 2 begrijpen, dat verweerder voor die schriftelijke reactie zorg zou dragen. Verweerder liet dat echter zonder overleg achterwege. - Bij brief van de IND van 2 februari 2005, gericht aan verweerder, werd klager sub 2 in het kader van zijn aanvraag om een verblijfsvergunning uitgenodigd voor een hoorzitting bij de IND Den Bosch op 22 februari Verweerder stuurde deze uitnodiging bij brief van 7 februari 2005 aan klager sub 2 door. Tussen klager sub 2 en verweerder was in het gesprek van 19 januari 2005 afgesproken dat verweerder hem op die hoorzitting zou bijstaan. Verweerder gaf echter een half uur van te voren onverhoeds te kennen dat hij niet zou komen. - Verweerder reageerde niet of nauwelijks op brieven en andere berichten. 4.6 De overwegingen van de Raad welke tot de gegrondverklaring van de klachtonderdelen 2, 3 en 4 hebben geleid, zijn uitvoerig en juist. In hoger beroep is gebleken dat de bevindingen van de raad bovendien overeen stemmen met die van de

5 HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no Commissie Rechtsbijstand Asielzoekers, Kamer Amsterdam. Deze commissie heeft inmiddels al acht verschillende klachten tegen verweerder gegrond bevonden. Na de zevende klacht had hij al de aanzegging van die commissie gekregen dat hij bij een volgende gegrond verklaarde klacht definitief van toevoegingen voor rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vluchtelingen kon worden uitgesloten. Op 31 januari 2006 is door die commissie geadviseerd om verweerder daadwerkelijk van dergelijke toevoegingen definitief en onvoorwaardelijk uit te sluiten. Bij besluit van 14 februari 2006 heeft de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam, gelet op voormeld advies van de commissie, verweerder onvoorwaardelijk en definitief uitgesloten van genoemde toevoegingen. Verweerder heeft gesteld tegen dit besluit bezwaar te hebben gemaakt. 4.7 Het hof voegt aan de bovenomschreven omstandigheden en overwegingen nog toe dat cliënten zoals klager sub 2, vluchtelingen met een vaak langlopende aanvraag om een verblijfsvergunning en met grote persoonlijke belangen bij de beslissing daarover, een vaak kwetsbare categorie rechtzoekenden vormen. Zorgvuldigheid en voldoende kwaliteit in de aan hen te verlenen rechtsbijstand is daarom geboden. Een verwijtbaar nalaten daarin raakt niet alleen de kern van de taak die op een advocaat rust, maar kan bovendien het vertrouwen in de advocatuur in ernstige mate schaden. 4.8 Verweerder heeft tijdens de zitting voor het hof te kennen gegeven dat hij de onvoldoende behartiging van de belangen van klager sub 2 alsnog inziet, zij het onder de toevoeging dat zijns inziens zijn plan van aanpak niet onjuist was en hij blijvend van mening is dat klager sub 2 met diens begeleider de heer B voldoende in staat kon worden geacht om zelf de gewenste toelichting tijdens de hoorzitting van de IND te verstrekken. Het hof ziet in deze nadere standpuntbepaling van verweerder geen aanleiding om tot andere overwegingen of een ander oordeel te komen. Het hof ziet evenmin aanleiding tot een andere maatregel. Alle grieven falen daarmee. 4.9 In verband met de beslissing van heden in de zaak met nummer 4517, waarbij eveneens de maatregel van onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van één

6 HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no maand wordt opgelegd, zal hierna worden bepaald dat de beide onvoorwaardelijke schorsingen na elkaar ten uitvoer zullen worden gelegd. De aanvangsdatum van de eerste onvoorwaardelijke schorsing op basis van de onderhavige beslissing zal worden bepaald op één maand na de datum van verzending van deze beslissing. Het Hof van Discipline, op vorenstaande gronden beslissende: bekrachtigt de beslissing van de Raad van Discipline te Amsterdam van 6 februari 2006 onder nummer U; bepaalt dat de maatregel van onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van één maand zal ingaan één maand na de datum van verzending van deze beslissing en dat deze schorsing geheel voorafgaat aan de onvoorwaardelijke schorsing zoals opgelegd in de zaak met nummer Aldus gewezen door mr. J.H.C. Zwitser-Schouten, voorzitter, mrs. A. Beker, J.S.A.M. Schokkenbroek, A.H.Q. Goossens en C.E.M. Renckens, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.A.H. Zegers, griffier en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2006 door mr. J.H.C. Zwitser-Schouten, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. I.F. Schouwink, griffier.

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Klaagster heeft in verband met de verdeling van een gemeenschap van goederen verschillende gerechtelijke procedures

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [...

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [... nummer: 13/2217/GA en 13/2264/GA betreft: [klager] datum: 30 september 2013 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager. inzake

UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager. inzake UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager inzake Mevrouw G.P. O., therapeute, oorspronkelijk beklaagde, ten deze domicilie gekozen hebbende ten kantore van haar gemachtigde Mr J.A. Hagen, verbonden

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT van de GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN op basis van artikel 9:36 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht gemeente Amersfoort/ 18 september 2009 Inleiding Op 14 juni 2009 wendde

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2004/86 Mo i n d e k l a c h t nr. 2004.1627 (037.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie