Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 OCenW-Regelingen bekostiging, rechtspositie en praktijk Bestemd voor: scholen voor vmbo; scholengemeenschappen waarin deze scholen zijn opgenomen; scholen en afdelingen voor svo/lom en svo/mlk; scholen en afdelingen voor praktijk. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 26 maart 2002 Kenmerk: VO/FB-2002/2953 Datum inwerkingtreding: zie artikel 6 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: Artikel IV, tweede lid, artikel V, derde lid, artikel VIII, vierde lid, en artikel XVI, tweede lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337) en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet. Relatie tot eerdere mededelingen: Regeling bekostiging, rechtspositie en praktijk van 2 oktober 1998 (Gele katern 1998, 24); Overgangsmaatregelen samenvoeging praktijk van 11 juni 1999 (Gele katern 1999, 18); Meting loonkosten en gegevens gewogen gemiddelde leeftijd scholen en afdelingen speciaal voortgezet (svo) van 26 november 1998 (Gele katern 1998, 30). Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/VO, De staatssecretaris van, cultuur en wetenschappen Besluit Paragraaf 1. Aanvullende overgangsbudgetten samenvoeging svo en vo Artikel 1. Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: WVO: de Wet op het voortgezet ; wet: de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337); voorbereidend middelbaar beroeps (vmbo): een school voor voorbereidend beroeps (vbo), een school voor middelbaar algemeen voortgezet (mavo) of een scholengemeenschap waarvan in ieder geval een school voor middelbaar algemeen voortgezet of een school voor voorbereidend beroeps deel uitmaakt; vo-school: een school voor vmbo dan wel een scholengemeenschap waarvan in ieder geval een school voor voorbereidend middelbaar beroeps deel uitmaakt; svo-school of -afdeling: een school of afdeling als bedoeld in artikel III, eerste en tweede lid, en artikel VII, eerste en tweede lid, van de wet. Gelet op: artikel IV, tweede lid, artikel V, derde lid, artikel VIII, vierde lid, en artikel XVI, tweede lid van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337) en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet ; Artikel 2. Vaststelling, betaalbaarstelling en verantwoording aanvullende bekostiging arbeidsvoorwaardelijke aspecten na samenvoeging speciaal voortgezet en voortgezet 1. Het bevoegd gezag van een vo-school waaraan, na samenvoeging met een svo-school of -afdeling, een afdeling voor leerwegondersteunend of praktijk is verbonden, heeft voor het schooljaar aanspraak op een aanvullende bekostiging voor arbeidsvoorwaardelijke aspecten. De aanvullende bekostiging bedraagt 111,18 per leerling. NUMMER april 2002 Voortgezet

2 2. De aanvullende bekostiging voor de vo-school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen dat op de svo-school of -afdeling op 1 oktober voorafgaande aan de samenvoeging als werkelijk schoolgaand, ingevolge artikel 37, eerste lid van het Bekostigingsbesluit W.V.O., was ingeschreven. 3. Om voor de aanvullende bekostiging in aanmerking te komen hoeft het bevoegd gezag van de vo-school geen aanvraag in te dienen. De in het tweede lid bedoelde bekostiging wordt berekend door CFI en vervolgens in september 2002 betaalbaar gesteld aan het bevoegd gezag van de na samenvoeging ontstane vo-school. 4. De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in het eerste lid omschreven doel. Verrekening van eventuele niet bestede gelden of overschotten vindt niet plaats. 5. Overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaglegging wordt in het jaarverslag de aan het bekostiging van de na samenvoeging ontstane voschool. De toevoeging van de extra bekostiging geschiedt uiterlijk in december Indien de vo-school op 1 augustus is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer vo-scholen, niet zijnde een school voor praktijk met declaratiebekostiging dan wel een svo-school of afdeling, wordt voor deze vo-school op basis Regeling samenvoeging van scholen in het voortgezet, in voorkomende gevallen, eerst het overgangsbudget als gevolg van deze samenvoeging vastgesteld. Na vaststelling en toevoeging van dit overgangsbudget aan het personele budget van de vo-school, wordt de berekening, als bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, uitgevoerd. Paragraaf 2. verslagjaar toe te rekenen bekostiging herkenbaar als bate verantwoord, en worden de lasten verwerkt binnen de daartoe bestemde posten. De bekostiging wordt tevens opgenomen in bijlage D2 bij het jaarverslag als niet-geoormerkte bekostiging. Een afzonderlijke specificatie Wijziging Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend en praktijk van de lasten naar kostensoorten is niet noodza- kelijk. 6. De verklaring van de accountant bij het jaarverslag omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging. Artikel 4. De regeling en samenvoeging leerwegonder-steunend en praktijk wordt als volgt gewijzigd: en praktijk Artikel 3. Berekening, vaststelling en betaalbaarstelling aanvullend overgangsbudget personele bekostiging na samenvoeging speciaal voortgezet en voortgezet 1. De berekening van het eenmalig vast te stellen extra personele overgangsbudget van een op 1 augustus door samenvoeging met een svo-school of -afdeling ontstane vo-school met een afdeling leerwegondersteunend of afdeling praktijk, geschiedt volgens de formule: (A + B) - C = D, genoemd in paragraaf 4 onder II.2.1 van de bijlage bij de Regeling bekostiging, rechtspositie en praktijk. Als de waarde van D groter is dan 1,5% van het semi-fusie-budget C wordt de volledige achteruitgang in het eerste schooljaar na de samenvoeging, in aanvulling op het berekende overgangsbudget D, éénmalig in het schooljaar 2002/2003 als extra overgangsbudget toegekend. 2. Om voor het aanvullende overgangsbudget in aanmerking te komen, hoeft het bevoegd gezag van de voschool geen aanvraag in te dienen. CFI voert de berekeningen uit en voegt de extra bekostiging als bedoeld onder het tweede lid toe aan de berekende lumpsum- A 1. In artikel 11, derde lid en vijfde lid onder A wordt de factor 200 vervangen door In artikel 11, vijfde lid, wordt in de omschrijving van onderdeel B van de formule de tweede volzin vervangen door: Het budget van de personele declaratiebekostiging bestaat uit: - het loonkostenbudget van het desbetreffende schooljaar, het verzilveringsbedrag dat overeenkomt met het in dat schooljaar verzilverde aantal formatierekeneenheden, en het schoolbudget zoals is vastgelegd in paragraaf 4, onder de letters A tot en met D van de regeling van 8 oktober 2001 (Gele katern 2001, 25) en in dat schooljaar aan de school ter beschikking is gesteld. 3. In artikel 19 worden in onderdeel B van de formule de factoren 216, 226 en 200 vervangen door respectievelijk: 211, 221 en 195. B In paragraaf II.2.1 van de bijlage, bedoeld in artikel 15 wordt in de omschrijving van onderdeel A van de formule de laatste volzin vervangen door: Voortgezet NUMMER april 2002

3 Het schoolbudget, zoals is vastgelegd in paragraaf 4, onder de letters A tot en met D van de regeling van 8 oktober 2001 (Gele katern 2001, 25), dat de svo-school of -afdeling in het schooljaar voorafgaand aan de samenvoeging heeft ontvangen. C Artikel 7. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: en praktijk en praktijk In artikel 23 worden in het tweede lid f 8.665,= en in het vierde lid f 4.300,= vervangen door respectievelijk: 3.932,01 en 1.951,25. D In artikel 24, tweede lid wordt f 2.200,= vervangen door: 998,32. E In artikel 25 wordt f ,= vervangen door: ,51. Paragraaf 3. Slotbepalingen Artikel 5. Bekendmaking Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Artikel 6. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst, en werkt wat betreft: 1. artikel 1, 2 en 3, met uitzondering van het derde lid, terug tot en met 1 augustus 1999, 2. artikel 4, de onderdelen A en B, terug tot en met 1 augustus 2001; 3. artikel 4, de onderdelen C, D en E, terug tot en met 1 januari De staatssecretaris van, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund Toelichting Algemene toelichting Met deze regeling wordt in paragraaf 1, als aanvulling op de Regeling en samenvoeging leerwegondersteunend en praktijk van 2 oktober 1998 (Gele katern 1998, 24) en met inachtneming van de artikelen 2 en 3 van deze regeling, een aanvullende bekostiging verstrekt. De aanvullende bekostiging wordt aan het bevoegd gezag van een vo-school verstrekt indien samenvoeging met een svo-school of -afdeling op 1 augustus 2002 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden op 1 augustus 2001, 1 augustus 2000 dan wel 1 augustus 1999 en hieruit een afdeling leerwegondersteunend en/of een afdeling praktijk is ontstaan. In paragraaf 2 wordt onder artikel 4 een aantal onderdelen van de Regeling en praktijk van 2 oktober 1998 geactualiseerd. 1. Aanvullende bekostiging arbeidsvoorwaardelijke aspecten na samenvoeging svo-vo Tijdens de overgangsperiode van het speciaal voortgezet met het voortgezet is gebleken dat er nog niet voorziene consequenties kunnen optreden van bepaalde arbeidsvoor-waardelijke afspraken die voor het svo gelden en, na samenvoeging, door het vo moeten worden overgenomen zonder het bijbehorende gereserveerde budget. Een voorbeeld betreft de uitgestelde bapo-rechten in het svo. Geconstateerd is dat het niet mogelijk is voor alle deelaspecten een passende oplossing te vinden. Derhalve is afgesproken alle arbeidsvoorwaardelijke aspecten te bundelen tot een bedrag per leerling van de svoschool of -afdeling. Dit bedrag is vastgesteld op 111,18. Conform het gestelde onder artikel 2 ontvangen alle voscholen waaraan, na samenvoeging met een svo-school of - afdeling, een afdeling voor leerwegondersteunend of praktijk is verbonden, in het schooljaar NUMMER april 2002 Voortgezet

4 éénmalig een aanvullende bekostiging. Deze bekostiging wordt gebaseerd op het aantal svo-leerlingen dat op de teldatum (1 oktober) voor datum van samenvoeging als werkelijk schoolgaand was ingeschreven vermenigvuldigd met het genoemde bedrag. 2. Aanvullend overgangsbudget personele bekostiging na samenvoeging svo-vo In het afgelopen jaar is gebleken dat in bepaalde exceptionele gevallen de achteruitgang na samenvoeging groter is dan verwacht. De verschillen vinden hun oorzaak in het feit dat bepaalde voorzieningen - die niet bij alle scholen of afdelingen voor svo even zwaar hebben geteld in de bekostiging - macro zijn verwerkt in de nieuwe bekostiging na samenvoeging. De ene school zal hier voordeel aan hebben en de andere school een nadeel. Teneinde dit nadeel te ondervangen is besloten naast de bestaande overgangsregeling - in bepaalde gevallen (ook voor reeds eerdere samenvoegingen van svo-scholen of - afdelingen met vo-scholen die per 1 augustus 1999 resp. 1 augustus 2000 en 1 augustus 2001 hebben plaatsgevonden) nog een extra éénmalig overgangsbudget toe te kennen. De berekening van dit aanvullend overgangsbudget vindt, conform artikel 3 van deze regeling, als volgt plaats: Conform de bestaande overgangsregeling wordt allereerst de achteruitgang (=D) berekend. Dit is de uitkomst van de formule (A + B) - C = D. Vervolgens wordt het bedrag berekend behorend bij 1,5% van de nieuwe na samenvoeging berekende personele bekostiging (= C = het semi-fusiebudget). De uitkomst hiervan (=E) wordt vergeleken met D. Indien de berekende achteruitgang (=D) meer bedraagt dan het bedrag behorend bij E dan wordt de volledige achteruitgang in het eerste schooljaar na samenvoeging nog éénmalig extra toegekend. Op deze wijze wordt uiteindelijk in totaal 400% (i.p.v. de bekende 300%) van de achteruitgang gecompenseerd. Met de onder de punten 1 en 2 vermelde additionele voorzieningen, vastgesteld in overleg met Werkgroep Bekostiging en Rechtspositie en het Bestuurlijk Steunpunt, wordt een laatste financiële impuls gegeven aan het samenvoegingsproces svo-vo. 3. Technische aanpassingen Naast bovengenoemde onderdelen voorziet paragraaf 2, artikel 4, van deze regeling in een technische actualisatie. Het gaat hier met name om de gevolgen van de herziening van de fre-tabel (Herziening fre-tabel voor scholen voor primair en het (voortgezet) speciaal met ingang van 1 augustus 2001 (PO/F/2001/6950, Gele katern 7 van 14 maart 2001), de invoering van het schoolbudget met ingang van 1 augustus 2001 voor scholen voor het speciaal (voortgezet) en de overgang naar de euro per 1 januari Deze wijzigingen zijn vooral technisch van aard maar hebben ook consequenties voor de bijbehorende artikelsgewijze toelichting. Voor de volledigheid zijn deze hieronder nog zichtbaar gemaakt: In de artikelsgewijze toelichting worden de volgende volzinnen vervangen: - artikel 10 de voorlaatste volzin: Doordat deel II van de WVO van toepassing blijft, ontvangt de school het schoolbudget zoals dat is vastgelegd in paragraaf 4, onder de letters A tot en met D van de regeling van 8 oktober 2001 (Gele katern 2001, 25) ook ingevolge de voorschriften die uit dat deel van de WVO voortvloeien. - artikel 11 de vierde volzin van de tweede alinea: Hiertoe wordt het loonkostenbudget van dat schooljaar verhoogd met de verzilvering en het schoolbudget, zoals is vastgelegd in paragraaf 4, onder de letters A tot en met D van de regeling van 8 oktober 2001 (Gele katern 2001, 25) en vervolgens vergeleken met het personele lumpsum-budget dat de school zou hebben ontvangen, indien in dat schooljaar de overgang naar de personele lumpsum-vergoeding zou hebben plaatsgevonden (semi-personele-lumpsumbudget). - artikel 11, onder Voorbeeld de eerste volzin van de tweede alinea: De uitkomst van deze berekening wordt verhoogd met het nascholingsbudget dat de school onder de personele lumpsum-vergoeding ontvangt en vervolgens vergeleken met de loonkosten die door CASO plaatsvindt en verhoogd met de verzilvering en het schoolbudget, zoals is vastgelegd in paragraaf 4, onder de letters A tot en met D van de regeling van 8 oktober 2001 (Gele katern 2001, 25) dat de school onder de declaratiebekostiging ontvangt. - artikel 15 onder ad.a het eerste aandachtsstreepje: voor het svo uit te gaan van het gemeten loonkosten budget (CASO) uit het schooljaar voorafgaand aan de samenvoeging en dit te verhogen met het bedrag van de verzilverde formatierekeneenheden uit dat schooljaar en het schoolbudget, zoals is vastgelegd in paragraaf 4, onder de letters A tot en met D van de regeling van 8 oktober 2001 (Gele katern 2001, 25). In de artikelsgewijze toelichting worden de factoren vermeld in artikel 11 en artikel 19: 200, 216 en 226 vervangen door respectievelijk: 195, 211 en 221. Bij de herziening van de fre-tabel dient nog het volgende aangetekend te worden. In de regeling overgangsmaatregelen samenvoeging praktijk van 11 juni 1999 (Gele katern 1999, 18) is een voorbeeld gegeven hoe omgegaan moet worden met de berekening van het formatierekeneenheden verbruik van (ex)-directieleden bij een benoeming van een bovenschoolse directeur. In dit voorbeeld zijn de volgende factoren vermeld: 200 (schaal 10), 265 (schaal 11) en 306 (schaal 12) fre s. Deze fre s worden vanaf 1 augustus 2001 vervangen door onderscheidenlijk 195, 251 en 266 fre s. en praktijk Voortgezet NUMMER april 2002

5 en praktijk Artikelsgewijze toelichting Artikel 2 Verstrekking van het bedrag per leerling geschiedt automatisch. Scholen behoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen. Artikel 3 Bij de berekening van het overgangsbudget personele bekostiging dient u vanaf 1 augustus 2001 rekening te houden met het gestelde onder artikel 4 en de daarbij behorende artikelsgewijze toelichting. in combinatie met het nascholingsbudget is gekozen voor deze oplossing. De staatssecretaris van, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund Artikel 4 In dit artikel is, naast een aantal technische wijzigingen, vermeld op welke wijze omgegaan moet worden met het nascholingsbudget bij de berekening van het overgangsbudget ingeval van samenvoeging van een svo-school of - afdeling met een vo-school. Met ingang van 1 augustus 2001 is de situatie als gevolg van de invoering van het schoolbudget voor het svo namelijk ingrijpend gewijzigd. Dit blijkt uit de volgende regelingen: Regeling vergoeding voor schoolspecifieke knelpunten in personeelsvoorziening (PO/PJ-99/49497, Gele katern 4/5 van 16 februari 2000); Regeling schoolbudget (VO/FB-2001/35361, Gele katern 22 van 26 september 2001); Schoolbudget voor svo/lom en svo/mlk en scholen voor praktijk met declaratiebekostiging per 1 augustus 2001 (VO/FB-2001/37765, Gele katern 25 van 7 november 2001). Aangezien het onderdeel nascholing in het schooljaar 2001/2002 niet meer als afzonderlijke component herkenbaar is binnen het schoolbudget svo wordt voor het vaststellen van het budget voor de semi-gefuseerde school rekening gehouden met de volgende berekeningssystematiek: De personele uitgaven van de svo-school of afdeling in het schooljaar voorafgaand aan de samenvoeging (=2001/2002) wordt verhoogd met het bedrag van de verzilverde formatie-rekeneenheden en het schoolbudget (waaronder de component nascholing) zoals is vastgelegd in paragraaf 4, onder de letters A tot en met D van de desbetreffende regeling (Gele katern 2001, 25). Op deze wijze vindt er een logische opbouw plaats en wordt ook beter aangesloten bij de structurele (bekostigings-)situatie. Teneinde recht te doen aan de binnen het vo en svo vergelijkbare ontwikkeling van het schoolbudget NUMMER april 2002 Voortgezet

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II Aanpassinglandelijke bedragen gemiddelde personeelslast met de CAO 2000 - tot de werkgroep Van OCenW-Regelingen Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend

Nadere informatie

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en OCenW-Regelingen gemiddelde personeelslast 2002 - en - Bestemd voor: scholen en scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met uitzondering van de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift

Algemeen verbindend voorschrift OCenW-Regelingen Aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen van de opslagpercentages Bestemd voor: c scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Bestemd voor scholen voor

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Paragraaf 1

Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Paragraaf 1 OCenW-Regelingen 2001 voor scholen voor vwo, Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo, lwoo en voorzover deel I van de WVO daarop van toepassing is; Scholengemeenschappen waarin één of meer van deze

Nadere informatie

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor Bestemd voor scholen

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk onderwijs voor lom en mlk OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen voor voortgezet onderwijs; c scholen en afdelingen voor svo-lom en svo-mlk; c scholen voor praktijkonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2003-2004 voor primair en voortgezet Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen bij invoering vereenvoudiging Bestemd voor: scholen voor voortgezet, met uitzondering van scholen voor praktijk met declaratiebekostiging; scholengemeenschappen met één of meer van deze

Nadere informatie

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar 2003-2004 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus

Nadere informatie

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998 OCenW-Regelingen Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten Regeling voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met buitengewoon verlof van

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke OCW Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2007, nr. VO/ S&O/07/31224,

Nadere informatie

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2004-2005 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Handelende in overeenstemming met

Nadere informatie

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001 Mededelingen OCenW Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs onderwijs met ingang Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen van: scholen voor basisonderwijs; speciale scholen voor basisonderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van (datum), nr. WJZ/2005/5406 (3802), tot vaststelling van de Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO De

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging Subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs met declaratiebekostiging OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Regeling impuls achterstallig onderhoud en btw-afdracht scholen voortgezet onderwijs (vo)

Regeling impuls achterstallig onderhoud en btw-afdracht scholen voortgezet onderwijs (vo) Toelichting Verlaging school-gpl In de voorlichtingspublicatie kenmerk VO/FB-1997/7261 van 4 juli 1997 (Uitleg Mededelingen OCenW 1997, 18B van 16 juli 1997) is informatie gegeven over de wijzigingen met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47351 22 augustus 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2017, nr.

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001 OCenW-Regelingen financiële verantwoording Bestemd voor: gemeenten, die inburgeringscursussen verzorgen. 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o.-v.m.b.o. Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54607 29 september 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr. VO 1238651, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr. VO 1238651, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 44 Besluit van 22 januari 1999, houdende voorschriften van overgangsrechtelijke aard in verband met de invoering van leerwegen in middelbaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53413 12 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2016, nr. VO/1052412,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2015 nr. VO/F-2015/802416, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2016, nr. VO/886919, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005 OCenW-Regelingen Regeling houdende regels voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met de vergoeding van de kosten van vervanging van onderwijs-personeel dat

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2012 nr. VO/F-2012/441872, houdende de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar

Nadere informatie

Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs

Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs OCenW-Regelingen Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs Bestemd voor: besturen van scholen, afdelingen en instellingen voor: a. primair onderwijs b. voortgezet onderwijs en c. educatie

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 506 Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend

Nadere informatie

Regeling aanvullende formatie leerlinggebonden financiering (lgf) voor het schooljaar

Regeling aanvullende formatie leerlinggebonden financiering (lgf) voor het schooljaar OCenW-Regelingen leerlinggebonden financiering Bestemd voor: scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 17 maart 2003 Kenmerk: PO/LGF-2003/6830 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Voorgezet onderwijs vo

Voorgezet onderwijs vo Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Nadere informatie

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling normen tegemoetkoming

Nadere informatie

Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s

Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding

Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding OCenW-Regelingen Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding Regeling indienen verzoek inzake leegstandsvergoeding na weigering buitengebruikstelling van gebouwen voor basisonderwijs en

Nadere informatie

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Bestemd voor gemeenten. inwerkingtreding

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 94 26 mei 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2009, nr. VO/FBI-2009/107875,

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging OCW Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2005, nr. VO/F-2005/42026, houdende de berekening

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 347 Besluit van 16 juni 1995 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO, het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 55 Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal

Nadere informatie

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling examenprogramma

Nadere informatie

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging Bestemd

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009

Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Tijdelijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2016, nr. MBO/1051808, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende middelen ten behoeve van een voorziening

Nadere informatie

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM.

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM. BIJLAGE IV ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. In de WPO, afdeling 9 Beëindiging van de bekostiging, is het wettelijk kader vastgelegd voor de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school dan

Nadere informatie

Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs

Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs Wijziging salarisvaststelling primair onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: c alle gemeentebesturen; c de besturen van scholen voor basisonderwijs en voor (voortgezet) speciaal onderwijs; c de directeuren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Regeling normen studiefinanciering 2007

Regeling normen studiefinanciering 2007 Algemeen Verbindend Voorschrift 11 december 2006 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het invoeren van nieuwe intra- of intersectorale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 555 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs met het oog op afschaffing van de einddatum voor indiening van aanvragen tot

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers

Subsidieregeling zij-instromers OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen en scholen/instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing is. verbindend

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende de materiële exploitatiebekostiging voor scholen en scholengemeenschappen met lumpsumbekostiging in het Voortgezet Onderwijs voor

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Het college van de gemeente Nieuwkoop; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) voor lom of mlk in het schooljaar

Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) voor lom of mlk in het schooljaar Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en OCenW-Regelingen Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c so (vso)-scholen voor lom of mlk en so(vso)- scholengemeenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Regeling normen studiefinanciering 2006

Regeling normen studiefinanciering 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs bvh 079-3232.666 Bestemd

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van 10 februari 2003, nr. W05.02.0527/III);

De Raad van State gehoord (advies van 10 februari 2003, nr. W05.02.0527/III); Besluit van houdende regels inzake regionale verwijzingscommissies, een regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging in het voortgezet onderwijs en houdende wijzigingen van besluiten

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma, Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007, nr. PO/BenB/07 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel OCenW-Regelingen Bestemd voor: vwo, havo, vavo verbindend voorschrift Datum: 9 maart 2001 Kenmerk: VO/BOB/2001/10037 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Nadere informatie

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Subsidieregeling schoolmaatschappelijk

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015. Beleidsregel voor de bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Het college van de gemeente Leiden;

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie