I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes)."

Transcriptie

1 I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen worden nageleefd en bij niet-naleving waarom niet. (to comply or explain) Cor Gov Dit doen we standaard elk jaar in het MV. Tevens publiceren we dit document plus bijlagen op internet. 2 De Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. - complementariteit - collegiaal bestuur - onafhankelijkheid - diversiteit De raad beschikt over voldoende leden (ook in de commissies) om zijn taak te kunnen uitoefenen RvC beschikt over een gedegen kennis van de maatschappelijke functie van de verzekeraar Elk RvC lid moet op hoofdlijnen in staat zijn om zich een oordeel te vormen over de basisrisico's die in het totale beleid worden gelopen. Hoe? Ieder specifieke kennis binnen de RvC. CZ voldoet hier aan. Zie onder andere de profielschets van de RvC, reglementen van de RvC en de notitie bestuurlijke uitgangspunten. Al deze documenten zijn in juni 2014 voor het laatst geactualiseerd. De RvC bestaat uit vijf leden. Vanaf 1 november 2014 zal dit tijdelijk 4 leden zijn vanwege het terugtreden van één van de leden. Inmiddels heeft CZ de werving van een nieuwe commissaris ingezet. Hierbij wordt CZ bijgestaan door een extern adviseur. Er is een Risk/Audit commissie Een benoemingscie/remuneratiecie. De RvC beoordeelt het eigen functioneren ieder jaar. Ook hier voorziet de profielschets, reglement RvC en de notitie bestuurlijke uitgangspunten in het aantrekken van de juiste personen. Specifieke kennis per lid wordt gevraagd.

2 Individuele profielschets die past binnen algemene bij vacature Bij vacature vz RvC wordt in individuele profielschets aandacht besteed aan: - gewenste deskundigheid en ervaring; - sociaal economische en politieke cultuur - maatschappelijke omgeving Van de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert Ieder lid van de RvC is voldoende beschikbaar om zijn taak binnen de RvC naar behoren te kunnen vervullen Ieder lid ontvangt passende vergoeding in relatie tot tijdsbeslag. Vergoeding mag niet afhankelijk zijn van resultaten verzekeraar De vz RvC ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de RvC. Het programma heeft in ieder geval betrekking op: - relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar; - relevante ontwikkelingen binnen de financiële sector; - corporate governance in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder; - zorgplicht klant; - integriteit; - risicomanagement; - financiële verslaglegging; - audit. Bovendien is de algemene profielschets verder aangescherpt in die zin dat bij het ontstaan van vacatures een extern bureau wordt ingeschakeld. Die ondersteunt CZ o.a. bij het opstellen van de concreet wenselijke individuele profielschets. Binnen de RvC is o.a. specifieke financiële kennis en kennis van de gezondheidssector vertegenwoordigd. Voor deze onderwerpen is überhaupt al aandacht in de algemene profielschets van de RvC, maar zoals hiervoor geschetst wordt daar ook in de concreet wenselijke individuele profielschets aandacht aan besteed. Is opgenomen in de profielschets voor de leden van de RvC. Beschikbaarheid wordt periodiek besproken in de RvC. CZ valt onder de Wet normering topinkomens en heeft een beloningsbeleid dat aan deze regelgeving voldoet. De permanente educatie vloeit vooral voort uit het feit dat de RvC leden zelf in diverse maatschappelijke verantwoordelijke functies opereren en in die zin dagelijks bezig zijn met het hun functioneren en op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen. Verder organiseert CZ elk jaar een of meerdere themabijeenkomsten over een actueel thema ten behoeve van de RvC. Jaarlijks wordt bij de leden van de RvC geïnventariseerd welke specifieke behoeften aan opleidingen bestaan. Daarin zal dan worden voorzien. Deze inventarisatie zal ook plaatsvinden bij de benoemingen van nieuwe leden van de RvC. CZ is van mening dat deze standing practice verder niet hoeft worden vastgelegd.

3 2.1.9 De beoordeling van de effectiviteit van een dergelijk plan maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de RvC Naast een eigen evaluatie ook elke drie jaar een evaluatie van het functioneren onder onafhankelijke begeleiding. Onderwerpen: - betrokkenheid van ieder lid; - cultuur binnen de RvC; - relatie RvC en RvB De effectiviteit van themabijeenkomst(en) kom(t)(en) aan de orde tijdens de themabijeenkomst zelf. Besproken wordt of de themabijeenkomst heeft voldaan en het behandelde thema voldoende is behandeld danwel dat aanvulling daarop noodzakelijk is. Vanwege het feit dat de Raad van Commissarissen van CZ voor het grootste deel van het jaar 2013 niet in zijn volledige samenstelling heeft gefunctioneerd, is besloten de evaluatie onder externe begeleiding uit te stellen en dit pas over het jaar 2014 te doen als de RvC een heel jaar in volledige samenstelling heeft gefunctioneerd. In december 2014 heeft deze zelfevaluatie onder externe begeleiding plaatsgevonden. 2.2 Taak en werkwijze Bij het toezicht besteedt de RvC bijzondere aandacht aan het risicobeheer. Iedere bespreking hierover wordt voorbereid door een risico- of vergelijkbare commissie, die daartoe door de RvC uit zijn midden is benoemd Voor de risicocie gelden, net als voor de auditcie, specifieke competentie en ervaringseisen. Aantal leden moeten beschikken over: - kennis van financieel-technische aspecten van risicobeheer, of; - de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico s mogelijk maakt. De Audit/Riskcommissie van CZ heeft o.a. als taakopdracht de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving inclusief gedragscodes. Op grond hiervan functioneert deze commissie als Riskcommittee Ook hier voorziet de profielschets, reglement RvC en de notitie bestuurlijke uitgangspunten in het aantrekken van de juiste personen. 3. Raad van Bestuur 3.1 Samenstelling en deskundigheid RvB moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. - complementariteit - collegiaal bestuur - diversiteit Dat hier aan voldaan wordt, blijkt door de goedkeuring via de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets van DNB

4 3.1.2 Ieder lid van de RvB beschikt over gedegen kennis van: - de financiële sector in het algemeen en het verzekeringswezen in het bijzonder. - de maatschappelijke functies van de verzekeraar; - en van de belangen van betrokken partijen. En beschikt over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico s die daarbij worden gelopen De vz RvB ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de RvB. Het programma heeft in ieder geval betrekking op: - relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar; - relevante ontwikkelingen binnen de financiële sector; - corporate governance in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder; - zorgplicht klant - integriteit; - risicomanagement; - financiële verslaglegging; - audit. Uiteraard let CZ op deze aspecten bij het aantrekken van bestuursleden. Bovendien vindt de geschiktheidstoets van DNB nog plaats. Zonder goedkeuring van DNB op dit punt kan het bestuurslid niet worden aangesteld. Deze permanente educatie vloeit vooral voort uit het feit dat de RvB leden zelf in diverse maatschappelijke verantwoordelijke functies opereren en in die zin dagelijks bezig zijn met het hun functioneren en op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen, waartoe ook behoort het volgen van vakliteratuur. Verder worden zij regelmatig benaderd en geven zij ook gehoor aan deze uitnodigingen om voorlichting te geven over actuele thema s in het zorgverzekeringsveld. Daarnaast nemen de Raad van Bestuur leden deel aan de themabijeenkomsten die voor de Raad van Commissarissen worden georganiseerd. CZ is van mening dat deze standing practice verder niet hoeft worden vastgelegd Ieder lid van de RvB moet hieraan deelnemen. Een en ander is voorwaarde voor het functioneren als lid van de RvB. De RvC moet zich ervan vergewissen dat de RvB voldoende deskundig is. Het functioneren van de RvB wordt beoordeeld door de RvC. Hierbij worden zij periodiek bijgestaan door een extern adviseur. Verder is het zo dat als de deskundigheid niet voldoet dit uiteindelijk zal resulteren in passende arbeidsrechtelijke maatregelen In het jaarverslag moet melding worden gemaakt hoe de verzekeraar hier invulling aan heeft gegeven

5 3.1.6 De RvB draagt, met inachtneming van de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid, zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen van de verzekeraar en te nemen risico's Een van de leden van de RvB bereidt de besluitvorming op het punt van risicobeheer voor. Het betrokken lid is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de verzekeraar van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn. Vooral als ze tot gevolg hebben dat ze afwijken van de door RvC vastgestelde risicobereidheid. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan het belang van de financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico's mogelijk hebben op het risicoprofiel van de eigen instelling Het lid van de RvB waarbij de in het voorgaande artikel genoemde functie is belegd mag dit combineren met andere aandachtsgebieden op voorwaarde dat hij geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. CZ heeft in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de manier waarop hieraan invulling is gegeven. Riskmanagement krijgt steeds verdieping in de uitvoering bij CZ. Inmiddels heeft CZ haar derde Own Risk and Solvency assessment (ORSA) gedaan tegen de achtergrond van geformuleerde risk appetite. Hierover wordt gerapporteerd aan de RvC en aan DNB Er is sprake van collegiaal bestuur ook ten aanzien van risicobeheer. Risicobeheer wordt dermate belangrijk gevonden dat de RvB dit als gezamenlijk bestuurlijk aandachtsveld ziet. CZ heeft in het jaarverslag hierover verantwoording afgelegd. Wordt voorkomen doordat er geen echte portefeuilles meer zijn. Alle besluiten worden in collegialiteit genomen. 3.2 Taak en werkwijze RvB moet zorgdragen voor een evenwichtige afweging van belangen van bij de verzekeraar betrokken partijen. Hierbij wordt rekening gehouden met: - continuïteit verzekeraar; - maatschappelijke omgeving waarin verzekeraar opereert; - wet- en regelgeving en codes die op de verzekeraar van toepassing zijn. Uiteraard zijn dit allemaal afwegingen die CZ maakt. Solvabiliteit bewaken, inspraak Ledenraad, Focusgroepen en het feit dat we meten hoe goed wij de regelgeving naleven. Dit laatste wordt de komende jaren nog verder uitgebouwd. Ook in het Integriteitbeleid is verankerd dat we de regels naleven Klant centraal. Dit doet CZ op allerlei manieren en overduidelijk door het behalen en behouden van het Keurmerk Klantgericht verzekeren.

6 3.2.3 Functie door RvB wordt zorgvuldig, deskundig en integer uitgeoefend met inachtneming van wet, codes en reglementen. RvB ondertekent moreel ethische verklaring Moet ook vertaald worden naar principes waaraan de werknemer zich moet houden. 4 Risicomanagement 4.1 De vz RvB is primair verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en zo nodig bijstellen (PDCA cyclus) van het algehele risicobeleid. Risicobereidheid moet jaarlijks aan RvC worden voorgelegd. Tussentijdse materiële wijzigingen worden ook voorgelegd aan RvC 4.2 RvC houdt toezicht op het gevoerde risicobeleid. Bij de uitoefening van de taak wordt de RvC geadviseerd door de risicocie. Op strategisch niveau beoordelen of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid RvC beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de verzekeraar. 4.4 RvB moet risicobeheer zodanig inrichten dat ze op tijd op de hoogte zijn van materiële risico's die verzekeraar loopt zodat ze beheerst kunnen worden. Beslissingen die van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag worden genomen door RvB 4.5. Er is een Product Goedkeuringsproces. Producten die het proces doorlopen worden niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van de risico's door de Door Integriteitbeleid CZ en ondertekening van gedragscodes. De RvB heeft een moreel ethische verklaring ondertekend. De verklaring is gepubliceerd op de website. D.m.v. het bestaande Integriteitbeleid CZ en de gedragscode van CZ voldoen we hier aan. Het risicobeleid wordt via een aantal stappen jaarlijks herijkt via het ORSA proces. De uitkomsten daarvan worden gerapporteerd via het ORSA rapport (vanaf 2014 ERB rapport). Deze rapporten worden aangeboden aan de RvC. De Audit/Riskcommissie vervult deze functie. De in de Audit/Riskcommissie voorbereidde Eigen Risico Beoordeling in relatie tot de bedrijfsactiviteiten wordt in de voltallige RvC besproken. CZ opereert volgens het three lines of defence model hetgeen o.a. betekent dat daarvoor de concernstafafdeling Governance Risk en Compliance is ingericht en de tweedelijnsfunctie vervult om gesignaleerde risico s en genomen beslissingen in de eerste lijn te challengen en de RvB hierover te adviseren. CZ heeft een Product Goedkeuringsproces (PAP). Dit PAP voldoet aan de principes van de Code en de KNVB criteria van AFM zijn erin opgenomen.

7 risicomanagementfunctie binnen de verzekeraar en zorgvuldige toetsing van andere relevante aspecten waaronder zorgplicht van de klant. Audit moet jaarlijks controleren op opzet, bestaan werking en effectiviteit. 5 Audit 5.1 De RvB draagt zorg voor een systematische controle op de beheersing van risico's. 5.2 Binnen verzekeraar een onafhankelijke interne auditfunctie. Hoofd rapporteert aan vz RvB en heeft rapportagelijn naar vz Auditcommissie 5.3 IAD heeft tot taak beoordelen opzet, bestaan werking van de beheersmaatregelen. Onder meer op kwaliteit, effectiviteit van het functioneren van governance, het risicobeheer en de beheersprocessen verzekeraar. Rapportage aan RvB en RvC. 5.4 Tussen audit, externe accountant en de risico en auditcie van de RvC vindt periodiek informatieuitwisseling plaats. Ook de risicoanalyse en het auditplan van de IAD en van de externe accountant is onderwerp van overleg 5.5 In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de RvB en de RvC zijn bevindingen over de kwaliteit en de effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheerprocessen Risk maakt onderdeel uit van het PAP. Audit naar de opzet, bestaan werking en effectiviteit van het PAP vindt jaarlijks plaats. Ook over 2014 heeft de PAP-audit plaatsgevonden. De inrichting van de IAD en de verschillende audits die zij voeren bieden hier voldoende aanknopingspunten. In aanvulling op toelichting bij 5.1 wordt er jaarlijks een auditjaarplan opgesteld en zijn verantwoordelijkheden en bevoegden van de IAD vastgelegd in een Audit Charter inclusief de rapportagelijnen. Zie toelichtingen bij 5.1 en 5.2 Zie toelichting 5.1, 5.2 en 5.3 Dit vindt plaats door de door de Externe accountant uitgebrachte managementletter aan RvB en RvC. Jaarlijks heeft de Audit/Riskcommissie met de externe accountant. Dit is verankerd in het reglement van de Audit/Riskcommissie De IAD neemt het initiatief om met DNB en de externe accountant tenminste jaarlijks in een vroegtijdige fase elkaars risicoanalyse en bevindingen en auditplan te bespreken Dit is verankerd in de jaarlijkse vergadercyclus van de IAD.

8 6. Beloningsbeleid 6.1 Uitgangspunt De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de verzekeraar. CZ heeft de inrichting van het beloningsbeleid aan de hand van de Regeling beheerst beloningsbeleid uitgewerkt. 6.2 Governance De RvC is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid t.a.v. RvB. Verder geeft RvC goedkeuring aan het beloningsbeleid voor seniormanagement en keuren zij de beginselen van beloning voor overige personeelsleden goed. CZ heeft dit vormgegeven door jaarlijks de IAD het beloningsbeleid te laten evalueren en dan in het overleg van de RvC te bespreken RvC bespreekt jaarlijks de variabele inkomens Nvt 6.3 Bestuurdersbeloning Totale inkomen RvBlid staat in redelijke verhouding tot het vastgestelde beloningsbeleid binnen de verzekeraar, waarbij ten tijde van de vaststelling iets beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector ligt Ontslagvergoeding max. 1 keer jaarsalaris tenzij dit kennelijk onredelijk is dan max 2 keer. Dit is bepaald in de WNT Vastgelegd in de notitie bestuurlijke uitgangspunten. Hier is bovendien de WNT van toepassing NVT Bij het toekennen van variabele beloning wordt rekening gehouden met de lange termijn component Aandelen die zonder NVT 6.4 Variabele beloning NVT Naleving wet- en regelgeving De verzekeraar beschikt over een proces dat borgt dat nieuwe wet- en regelgeving tijdig wordt gesignaleerd en geïmplementeerd. Dit proces evalueert de verzekeraar CZ beschikt niet over één proces maar over divisiegebonden processen. Deze zijn voor een groot deel via de nulmetingen Compliance in kaart gebracht. Op

9 jaarlijks. Betrokken bij dit proces zijn in ieder geval de volgende functies: het bestuur; de interne toezichthouder, risicomanagement, compliance, internal audit en de actuariële functie. dit moment wordt de aantoonbaarheid van deze processen naar een hoger volwassenheidsniveau gebracht. De jaarlijkse evaluatie van de processen wordt daarna geïmplementeerd. Compliance werkt op dit moment aan een voorstel om dit op adequate wijze te kunnen doen. II Gedragscode "Goed verzekeraarschap" (ZN) Gedragsregel Bron Voldoen we hieraan en zo ja, op welke wijze Ondernemingsbeleid wordt ingegeven door: - belangen verzekerde; - maatschappelijke opvattingen t.a.v. verantwoorde gezondheidszorg; - door wettelijke voorschriften; - goed functionerend stelsel van verzekeringen; - continuïteit van de onderneming. Klantgerichtheid is één van de kerncompetenties die elke medewerker van CZ dient te bezitten en wil zeggen dat er doelgericht aan de tevredenheid van de klant wordt gewerkt. Uiteraard vormen regels daarbij het kader. Verantwoorde gezondheidszorg: CZ heeft kwaliteit van zorg als een belangrijk speerpunt. Is ook terug te vinden in het contracteerbeleid en het selectief contracteren dat is ingezet. Met het inrichten van de compliancefunctie en de goedkeuring van het compliance programma heeft de RvB onderstreept dat voldoen aan wet- en regelgeving een belangrijke randvoorwaarde is om aan de basiswaarden van het verzekeringsbedrijf te kunnen voldoen. Ook de checklist t.b.v. de transparantiebepaling Wmg zijn hier voorbeelden van. Bovendien heeft de RvB de nulmetingen geïnitieerd die in de nabije toekomst resulteren in een continue monitoren van relevante regelgeving. Nog steeds geldt dat de av naadloos aansluit bij de hfdverz. Bovendien is zowel een natura- als een restitutievariant beschikbaar.

10 2.0.2 De zorgverzekeraar is een betrouwbare en integere partner. Hij biedt duidelijkheid over wederzijdse rechten en verplichtingen van hemzelf, verzekerden, zorgaanbieders tussenpersonen en andere betrokken partijen. Hij staat open voor kritiek en treedt deze op constructieve wijze tegemoet Als verzekeringsactiviteiten aan de dag worden gelegd op zowel private als publieke terrein is dit duidelijk te onderscheiden Kosten worden op juiste wijze verantwoord. Met name waakt de zorgverzekeraar ervoor dat kosten van zorg ten onrechte t.l.v. het zorgverzekeringsfonds worden gebracht De zorgverzekeraar stelt zich redelijk en billijk op richting verzekerde /2.1.3De zorgverzekeraar maakt informatie over de eigenschappen van de aangeboden producten en diensten op zodanige wijze openbaar, dat deze gegevens voor consumenten makkelijk vergelijkbaar zijn. Bij het verschaffen van informatie, waaronder reclame, geeft de zorgverzekeraar een reëel, duidelijk en correct beeld van hetgeen hij te bieden heeft. Elementen die de individuele verzekerde aangaan worden op een transparante en toegankelijke wijze gecommuniceerd De zorgverzekeraar stelt informatie beschikbaar over de hoogte van de premie en de eventuele korting die geboden wordt. Continuïteit van het bedrijf wordt ook bewaakt door DNB. In die zin voortdurende toetsing. Uiteraard vloeit een en ander ook voort uit de solvabiliteitseisen. Integriteitsbeleid CZ. CZ streeft naar een cultuur waar mensen aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheden. Duidelijke polisvw en duidelijke contracten. Elke klacht is een kansgedachte binnen CZ. Ook de gedragscode van CZ verwoordt deze principes. Verder is één van de kernwaarden van CZ verantwoordelijk zijn. AWBZ en andere verzekeringen zijn in diverse rechtspersonen ondergebracht. Bovendien wordt hier toezicht op gehouden. Deze verplichting is inmiddels verankerd in Wmg en wordt hier door Nza toezicht op gehouden. CZ heeft haar processen zodanig ingericht, dat hieraan invulling wordt gegeven. Deze basisgedachte is verankerd in de kerncompetentie klantgerichtheid. Bovendien wordt dit ondersteund door de beheerste en integere bedrijfsvoering die door de WFT is vereist. Inmiddels al in wetgeving verankerd zie WFT en WMG inzake transparantie. Vereisten zijn reeds breed gecommuniceerd aan medewerkers in het kader van de implementatie van deze wetgeving. Bovendien onderdeel van het systeem van permanente educatie. Jaarlijks wordt checklist gemaakt om vast te stellen of voldaan wordt aan de transparantievereisten. (Elk jaar wordt het NZA self assessment ingevuld. (Ook dit jaar hebben we dit weer ontvangen) Overige jaren minimale bevindingen. Verder bezit CZ sinds twee jaar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Om de twee jaar vindt er een audit plaats in het tussenliggende jaar wordt het 'vinger aan de pols gesprek gehouden. Het vinger aan de pols gesprek van de toetsingscommissie heeft niet tot extra controles geleid. En CZ heeft het Keurmerk kunnen behouden. CZ publiceert deze informatie op de website. Dit geldt eveneens voor Ohra en Delta Lloyd.

11 2.1.5 Duidelijke procedure waarbinnen iemand wordt geaccepteerd De zorgverzekeraar die gecontracteerde zorg aanbiedt, verschaft tijdig informatie over het gecontracteerd zorgaanbod indien deze nadelen verbindt aan het niet gebruikmaken van gecontracteerde zorgaanbieders, etc De zorgverzekeraar die gecontracteerde zorg aanbiedt, verschaft op verzoek informatie over de hoogte van de vergoeding bij niet gecontracteerde zorg De zorgverzekeraar die gecontracteerde zorg aanbiedt verschaft informatie over de invloed van gecontracteerde zorg op de vergoedingen. Deze wordt vergoed De zorgverzekeraar plaatst alle verzekeringsvoorwaarden voor de basisverzekering op de website De zorgverzekeraar stelt informatie beschikbaar over zijn beleid ten aanzien van geneesmiddelen. De zorgverzekeraar verzekerde De zorgverzekeraar stelt informatie beschikbaar over het verplicht eigen risico, het vrijwillig eigen risico en de mogelijkheid van gedifferentieerd eigen risico De zorgverzekeraar verschaft aan de verzekerde informatie over het recht op noodzakelijke medische zorg in het buitenland en hoe daartoe toegang kan worden verkregen. De zorgverzekeraar gesloten. Zvw acceptatieplicht. En voor de av vragen we geen gezondheidsverklaring behalve voor specifieke tandartsverzekering. Deze procedure is ook te vinden op de website. CZ voldoet aan deze verplichting via 'Zoek de beste Zorg' tool op de website. CZ voldoet aan deze verplichting via de website. Hier zijn vergoedingenoverzichten, polisvoorwaarden, etc. te vinden. CZ voldoet aan deze verplichting via de website en via de informatie in de eindejaar mailing. CZ voldoet hieraan CZ publiceert deze informatie op de website. CZ publiceert deze informatie op de website. Ook deze informatie is terug te vinden op de website. CZ beëindigt de aanvullende verzekering niet automatisch in het geval dat de verzekerde de basisverzekering opzegt Bij het sluiten van een elektronische polis kennisneming. Niet van toepassing CZ kent geen elektronische polis De zorgverzekeraar licht verzekerden in over de gronden afwijzingsbrief. De afwijzing moet duidelijk onderbouwd zijn. CZ doet dit door middel van het bericht van vergoeding. Daarin wordt met een duidelijk verwijzing naar de artikelen in de polisvoorwaarden aan deze verplichting voldaan De zorgverzekeraar draagt zorg voor een duidelijke en transparante communicatie met verzekerden, reageert snel en adequaat en is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Dit toelaat. GdvZ CZ meet zijn eigen reactietermijnen. Deze moeten in ieder geval voldoen aan de eisen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en deze normen haalt CZ ruimschoots. CZ waakt ervoor dat op B1 niveau wordt gecommuniceerd.

12 De zorgverzekeraar draagt zorg voor een goede telefonische bereikbaarheid. Verzekerden worden te woord gestaan door professionele werknemers met goede en relevante kennis Indien de zorgverzekeraar verzekerden de mogelijkheid biedt om via contact op te nemen draagt hij zorg voor een snelle reactie. De zorgverzekeraar maakt kenbaar binnen welke termijn hij reageert op berichten en houdt zich daaraan Zorgverzekeraar zorgt voor een snelle, zorgvuldige en correcte schadebehandeling en een tijdige uitbetaling. De verzekeraar overgaan De zorgverzekeraar gaat, overeenkomstig de Wbp en andere voor privacy relevante wet- en regelgeving, zorgvuldig om met persoonsgegevens De zorgverzekeraar laat op passende wijze de stem van verzekeraar tot zijn recht komen De zorgverzekeraar is gehouden deel te nemen aan de overstapservice en verstrekt informatie over de voorwaarden en termijnen die hiervoor gelden De zorgverzekeraar neemt in zijn polisvoorwaarden op dat een verzekerde de mogelijkheid heeft om op elk moment in het kalenderjaar, in verband met wijziging van werkgever, over te stappen van de ene naar de andere collectieve werkgeversziektekostenverzekering Wat telefonische bereikbaarheid betreft wordt dit gemonitord door CZ zelf maar ook door de Stichting Klantgericht Verzekeren die jaarlijks onze telefonische bereikbaarheid hiervoor meet. O.a. met mystery calls. Deskundigheid wordt bewaakt door een PE systeem waarbij de medewerkers jaarlijks een interne toets moeten afleggen en alle aangewezen medewerkers over de vereiste Wft diploma's beschikken. CZ publiceert deze termijn op de website en meet ook op welke wijze hieraan wordt voldaan. (Ook een eis voor het keurmerk klantgericht verzekeren) Voortschrijdend gemiddelde vanuit de SAS portal goed. Overwegend wordt ruim boven de vastgestelde bedrijfskpi's gepresteerd. Deze kpi s houden in dat werkzaamheden veelal in 95% van de gevallen binnen de daarvoor gestelde termijn moeten zijn afgehandeld. Jaargemiddelden van meer zijn echter geen uitzondering. Eis keurmerk klantgericht verzekerden. Audit door Keurmerk en IAD. Ook de klantwaardering op dit punt is hoog. We scoren gemiddeld over het afgelopen jaar een 8,6. CZ bewaakt compliant handelen in deze (Telefoonscript, UM's, nulmetingen compliance). Toezicht hierop vindt plaats door CBP, NZa, DNB en IAD. Naast de wettelijke geregelde inspraak van de ledenraad werkt CZ ook nog met focusgroepen. CZ geeft informatie bij deze vragen via FAQ op website. CZ neemt deel aan de 'overstapservice'. Artikel A.5.5 van de verzekeringsvoorwaarden.

13 De zorgverzekeraar licht zijn verzekerden zorgvuldig voor over de gevolgen van het niet betalen van de verzekeringspremie De zorgverzekeraar draagt bij aan de toegankelijkheid en aan de kwaliteit van de zorg binnen de grenzen van zijn mogelijkheden Bij de omschrijving van de dekking en (voor zover van toepassing) bij de keuze van zorgaanbieders, weegt de zorgverzekeraar de kwaliteit van de geboden gezondheidszorg uitdrukkelijk mee. Bij het aangaan van overeenkomsten. zorg Zorg komt binnen een redelijke termijn ter beschikking van de verzekerde Daar waar er sprake is van gecontracteerde zorg biedt de zorgverzekeraar de verzekerden kwalitatief en kwantitatief goede zorg. Bij de omschrijving van de dekking en bij de keuze van zorgaanbieders, weegt de zorgverzekeraar de kwaliteit van de geboden gezondheidszorg uitdrukkelijk mee Aangaan overeenkomst met zorgverlener de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Deze informatie is in de polisvoorwaarden terug te vinden als op website (Artikel A.9) Speerpunt van CZ. Specifieke kwaliteitseisen die bijvoorbeeld met ziekenhuizen worden afgesproken, etc. Voorkeursziekenhuizen, preferente geneesmiddelen. Zie hiervoor (onder 2.2.1). CZ heeft wachtlijstbemiddeling en koopt voldoende zorg in. Bepaalde kwaliteitseisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Dit wordt van te voren kenbaar gemaakt en verankerd in de contracten. Bovendien bewaking achteraf door controles via verzekerdenenquêtes en dergelijke. Zie proces zorginkoop. Ook in de contracten is dit terug te vinden. Verder is het traject van de selectieve zorginkoop een voorbeeld hoe gestuurd wordt op kwaliteit. Contracten worden opgesteld in overleg met de zorgjuristen. Zij bewaken de regelgevingsaspecten. Bovendien heeft CZ een complianceregeling mededinging ingevoerd. Verder kan via BBO een integriteitstoets van de zorgverlener plaatsvinden Bij zorginkoop openbare, objectieve criteria hanteren. Iedereen moet aan dezelfde eisen voldoen. Eisen zijn voorafgaand aan contracteren kenbaar. Bij niet contracteren worden de redenen daarvoor meegedeeld. Wijzigingen worden veelal met zorgverleners afgestemd De zorgverzekeraar maakt bij het werven van verzekerden geen misbruik van de afhankelijksrelatie tussen de verzekerde en de zorgaanbieder. De zorgverzekeraar respecteert het recht van de verzekerde van vrije keuze van zorgaanbieder en van de zorgverzekeraar Goede naam van andere verzekeraars mag in reclame niet worden geschaad. Relatie van verzekerde en zorgverlener is geen onderwerp van de werving. Als we een zorgverlener niet meer contracteren en dat was nog niet duidelijk bij het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst blijven we dit vergoeden voor de klant. Dit is wettelijk verankerd in de Zvw en de Nza bewaakt of zorgverzekeraars zich hier ook aan houden. CZ houdt zich hieraan. Hier ziet de Reclame Code Commissie op toe.

14 2.4.2 Als de zorgverzekeraar door collega-verzekeraars is gemandateerd of volmacht heeft verkregen om taken uit te voeren, gebruikt de zorgverzekeraar de uitoefening van deze taken niet om in een betere concurrentiepositie te komen De zorgverzekeraar is zich bij zijn handelen bewust van het mededingingsrecht en heeft ter zake ook beleid. Indien hij uit bijvoorbeeld efficiëntie- of kwaliteitsoverwegingen samenwerkt met andere veldpartijen waakt hij er steeds voor dat dit gebeurt overeenkomstig de Mededingingswet De zorgverzekeraar die gebruik maakt van tussenpersonen en/of volmachten hanteert hiervoor een op voorhand vastgesteld beleid De zorgverzekeraar neemt bij het verkopen van verzekeringen via tussenpersonen of volmachten de nodige zorgvuldigheid in acht wat zijn keuze betreft. Het voorgaande leidt ertoe dat de verzekeraar oog heeft voor de continuïteit, solidariteit en zorgvuldigheid van de zorg en periodiek controleert of de tussenpersoon nog over de vereiste vergunning beschikt Bij de uitbesteding van werkzaamheden handelt de zorgverzekeraar zorgvuldig De zorgverzekeraar toetst geregeld of de wijze waarop de uitbestede werkzaamheden worden uitgevoerd correct en kwalitatief nog in overeenstemming met de gemaakte afspraken is Bij uitbesteding blijft de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de resultaten van de uitbesteedde diensten Zorgverzekeraars spannen zich in om fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, detecteren, onderzoeken en sanctioneren CZ heeft een complianceregeling mededinging ingevoerd. Jaarlijks wordt door de medewerkers die onder deze regeling vallen verklaard of zij aan de voorwaarden voldoen. CZ is zich bij zijn handelen bewust van het mededingingsrecht. Om dit bewustzijn te onderstrepen heeft CZ een complianceregeling mededinging ingevoerd dit staat voor het beleid van CZ op dit punt. Nieuwe medewerkers krijgen die bij indiensttreding uitgereikt. Jaarlijks wordt door de medewerkers die onder deze regeling vallen verklaard of zij aan de voorwaarden voldoen. CZ hanteert hier duidelijke uitgangspunten. Er wordt bijvoorbeeld niet met volmachten gewerkt. Bovendien werkt CZ met een standaardcontract om zo te zorgen dat dezelfde afspraken worden gemaakt met alle tussenpersonen. Alvorens een relatie met een tussenpersoon aan te gaan, wordt op een aantal aspecten gecheckt. Verder vindt er een maandelijkse controle plaats van de vergunning. Bij geen vergunning wordt het contract beëindigd en wordt een melding gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten. Concerninkoop heeft een contractsjabloon opgesteld waarmee de naleving van de verplichtingen van de Wft worden gewaarborgd. CZ kent ook een specifiek Uitbestedingbeleid. De IAD toetst periodiek de verschillende uitbestedingcontracten op naleving. Daarnaast kennen de contracten veelal SLA's waarmee de naleving kan worden bewaakt. De IAD toetst periodiek de verschillende uitbestedingcontracten op naleving. Binnen CZ ziet het Bureau Bijzonder Onderzoek hier op toe. Screening van personeel, integriteitcheck zorgverleners, opsporing etc. zijn allemaal voorbeelden van hoe BBO hier uitvoering aan geeft. Verder lopen er binnen CZ diverse projecten die het verder terugdringen maar ook opsporen van mogelijke fraude uitbreiden.

15 2.5.2 Zorgverzekeraars werken op dit specifieke punt intensief samen, aangezien zij het belang van de fraudebeheersing voor de hele verzekeringsbranche onderschrijven De beheersing van fraude vormt een integraal onderdeel van de individuele bedrijfsvoering van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zetten zich er tevens voor in fraudebeheersing tot een integraal onderdeel van de samenwerking in de zorgketen te maken Zorgverzekeraars zijn gehouden het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit na te leven CZ participeert in diverse overleggremia inzake fraudebeheersing. CZ participeert in diverse overleggremia inzake fraudebeheersing. Via deze overleggen wordt ook dit onderwerp geadresseerd. CZ leeft idd het protocol na De zorgverzekeraar stelt informatie beschikbaar over de mogelijkheden tot het indienen van een klacht of geschil. Informatie hierover is terug te vinden in de polisvoorwaarden, op de website en verder is er nog een aparte brochure opvraagbaar waarin deze informatie is opgenomen. Indien een beschikking wordt afgegeven worden hier de termijnen voor bezwaar, waar het moet worden ingediend e.d. vermeld. 3.2 De AWBZ is een publiekrechtelijke verzekering. Dit houdt wenst te maken Wet dwangsom. Klant moet hier op worden gewezen. CZ informeert zijn verzekerden hier niet actief over maar het is wel zo dat CZ de Wet dwangsom naleeft zodra een verzekerde ons in gebreke stelt Nationale Ombudsman CZ heeft hier geen verplichtingen De zorgverzekeraar zorgt voor goede registratie en behandeling van klachten en geschillen. In zijn verslag van werkzaamheden neemt hij een overzicht van aantallen en de wijze van afhandeling op In zijn voorwaarden neemt de zorgverzekeraar op wat onder een klacht, of een geschil wordt verstaan en welke procedure kan worden gevolgd. Daarbij zorgt hij ervoor dat de toepasselijke procedure laagdrempelig is Bij de klachtbehandeling wijst de zorgverzekeraar op de mogelijkheid van een beroep op de ombudsman zorgverzekeringen in acht Verzekeraar neemt de gestelde termijn van de geschillencommissie in acht en verstrekt informatie. Is ook nodig voor het behoud van het keurmerk klantgericht verzekeren. Publiceren we op de website. CZ voldoet hier aan. Zowel in voorwaarden als op website vastgelegd. CZ voldoet hier aan. CZ volgt deze procedure In het kader van de behandeling van de zaak. CZ volgt deze procedure

16 3.3.7 Indien het een medische kwestie betreft verzekeringsvoorwaarden CZ voldoet hier aan. Medisch adviesgroep ook betrokken bij geschilafhandeling De zorgverzekeraar maakt zijn definitieve standpunt bekend CZ volgt de termijnen binnen vier weken na dagtekening CZ werkt loyaal mee aan de bemiddeling door de CZ werkt hier aan mee ombudsman zorgverzekeringen Bindend advies SKGZ wordt opgevolgd. CZ volgt het advies op.

De RvC bestaat uit vijf leden.

De RvC bestaat uit vijf leden. 1. Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes) Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen Dutch Shipping Defence N.V. (DSD) De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn per 1 juli 2013

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES

GOVERNANCE PRINCIPES GOVERNANCE PRINCIPES 2014 Pagina: 1 van 27 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 NALEVING CODE VERZEKERAARS... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 2.1 SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID... 4 2.2 TAAK EN WERKWIJZE...

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

Wij passen dit principe deels toe.

Wij passen dit principe deels toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Actua Schadeverzekering N.V. 2013 1 1.1 Naleving Code en transparantie verantwoording Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 2 Raad van Commissarissen... 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 2.2 Taak en werkwijze RvC... 3 Raad

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OOM Verzekeringen OOM Verzekeringen is de handelsnaam van OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering N.V., OOM Holding N.V. en O.O.M.

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Governance Principes 1 juli 2013 EFO Paardenverzekering Versie 2013-1a Pagina 1 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V.

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V. principles van de Code N.V. Toepassing Toepassing van de Governance principles van de Code PGGM Levensverzekeringen N.V.overnance Principles van de Code Verzekeraars INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. NALEVING

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 4 2.2 Taak en werkwijze RvC...

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding GOVERNANCE CODE Versie 1.2 1. De Governance Code: Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Rijswijk, januari 2014

Rijswijk, januari 2014 Hieronder vindt u de relevante delen van de tekst van de Governance Principes die in 2010 door het Verbond van Verzekeraars zijn opgesteld en die ook op de VAN van toepassing zijn. In deze tekst hebben

Nadere informatie

Governance Principes. 1 juli 2013

Governance Principes. 1 juli 2013 Governance Principes 1 juli 2013 Preambule De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9237 25 mei 2011 Een gedragscode zoals aan te wijzen op grond van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. door

Naleving Governance Principes. door Naleving Governance Principes door Conservatrix Levensverzekeringen N.V. Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. ressorterend onder Conservatrix Groep B.V. Mei 2014

Nadere informatie

Code Verzekeraars Woningborg N.V.

Code Verzekeraars Woningborg N.V. Code Verzekeraars Woningborg N.V. versie 2014 Inhoud Blz. 1. Naleving Code 1 1.1 Toepassing Code 1 1.2 Verantwoording Code 1 2. Raad van Commissarissen 1 2.1 Samenstelling en deskundigheid 1 2.2 Taak en

Nadere informatie

2. Raad van Commissarissen

2. Raad van Commissarissen (GOOD) GOVERNANCE Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V.

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V. Allianz Nederland Groep N.V. Code Verzekeraars In dit document beschrijven wij op welke manier wij in het verslagjaar 2013 voldaan hebben aan de Governance Principes uit de Code Verzekeraars. 1. Naleving

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost Geachte lezer, In dit document kunt u lezen op welke manier Univé Oost voldoet aan de Governance Code. De Governance Code is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bestaat uit 49 principes. Deze

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Waterland Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 5 2.1 Samenstelling en

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv Generali verzekeringsgroep nv (hierna Generali) hecht een groot belang aan een transparante

Nadere informatie

Code Banken. 9 september 2009 1/16

Code Banken. 9 september 2009 1/16 Code Banken 9 september 2009 1/16 PREAMBULE De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar herstel van vertrouwen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010 GOVERNANCE PRINCIPES 15 december 2010 PREAMBULE - De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars.

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 Principe Verantwoording Voldaan /nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 1.1 Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes

Nadere informatie

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid Naleving Code Banken Dit overzicht geeft artikelsgewijs weer de wijze waarop de beginselen uit de Code Banken door GE Artesia Bank worden toegepast. Principe Code Banken 2. Raad van Commissarissen 2.1

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Samenwerking Glasverzekering N.V. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10 PREAMBULE De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars. De Code sluit aan bij de uitgangspunten

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen de principes uiteengezet

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OBM Noord Holland U.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De Governance Principes (hierna: Code), zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De Code is van op alle verzekeraars

Nadere informatie

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code Verzekeraars opgenomen met daarbij de toelichting vanuit ddfz. De bijbehorende onderbouwende documenten

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC 2.2

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2011 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 26) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Per 1 juli 2013 Artikel Code Verzekeraars 2 Raad van commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB)

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Januari 2015 Inhoud 1 Naleving Governance Principes Verzekeraars... 3 1.1 Governance Principes Verzekeraars... 3 1.2 Toepassing

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid GOVERNANCE PRINCIPES Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2012 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 29) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

Governance Principes Donatus

Governance Principes Donatus Governance Principes Donatus De wijze waarop de s uit de gedragscode Governance Principes 1,2 toegepast worden binnen O.V.M. Donatus U.A. 3 1) Governance Principes 1 juli 2013 opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

De Goudse. Governance Principes 2013

De Goudse. Governance Principes 2013 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Uitkomsten monitoring Governance principes

Uitkomsten monitoring Governance principes RAPPORTAGE Uitkomsten monitoring Governance principes 2014 Stichting toetsing verzekeraars, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2 Inleiding 5 2.1 Historie 5 2.2 Zelfregulering 5 2.3 Stichting

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Naleving Code en transparante verantwoording 3 2. Raad van commissarissen 3 3. Raad van bestuur.. 4 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Inhoud 1. Inleiding 1.1 Verantwoording Code 2. Raad van Commissarissen (door

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Februari 2016 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

6. Naleving Governance Principes

6. Naleving Governance Principes 6. Naleving Governance Principes 6.1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 juli 2013 gewijzigde Governance Principes (de Code) vastgesteld. De Code is van toepassing op alle verzekeraars die

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code opgenomen met een toelichting over de wijze waarop deze door ddfz worden nageleefd. Art. Principe Bevindingen

Nadere informatie

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS Versie 1 januari 2013 Menzis geeft in dit overzicht een toelichting op de toepassing van de principes uit de Code Verzekeraars. 1. Inleiding Per

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Deel 1 Code Goed Zorgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden 5 1.1.3

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het gestelde

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code Grondslag Artikel Omschrijving Acties Deel I Code Banken Preambule De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe VIVAT Groep de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Principe Code Banken Op de Code Banken is het pas toe of leg uit- beginsel van toepassing. Een bank past de principes

Nadere informatie

Governance Principes Governance Principes 2015

Governance Principes Governance Principes 2015 Governance Principes Governance Principes 2015 INHOUD 1. NALEVING GOVERNANCE PRINCIPES ( DE CODE ) EN TRANSPARANTE VERANTWOORDING....1 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN 2 3. RAAD VAN BESTUUR.6 4. RISICOMANAGEMENT..11

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur,

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door ABN AMRO

Toepassing Code Banken door ABN AMRO Toepassing Code Banken door ABN AMRO 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid Principe Code Banken 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2015

De Goudse. Code verzekeraars 2015 2015 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe SRLEV N.V. de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. van het Verbond van Verzekeraars door. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering. Conservatrix N.

Naleving Governance Principes. van het Verbond van Verzekeraars door. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering. Conservatrix N. 1 van 19 Naleving Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars door Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V in 2014 2 van 19 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststelling

Nadere informatie

Code verzekeraars 2012

Code verzekeraars 2012 Code verzekeraars 2012 Contents 1. Inleiding 2 2. Raad van commissarissen 3 3. raad van bestuur 7 4. Risicomanagement 11 5. Audit 13 6. beloningsbeleid 15 code verzekeraars achmea groep 1. InLEIDING Op

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie