Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap"

Transcriptie

1 Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

2 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Deel 1 Code Goed Zorgverzekeraarschap Inleiding Verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar Basiswaarden De invloed en verantwoordelijkheid van de overheid Het verzekeringsstelsel AWBZ Zorgverzekeringswet Aanvullende verzekering Overige particuliere verzekeringen Algemene informatie Toezicht 7 Deel 2 Gedragsregels Algemene gedragsregels De relatie met verzekerden Ten aanzien van de zorg De relatie met zorgaanbieders De relatie met andere zorgverzekeraars Fraude 12 Deel 3 Klachten en geschillen Algemeen Klachten en geschillen AWBZ Klachten en geschillen (aanvullende) zorgverzekering 13 Deel 4 Uniforme Maatregelen 15 Uniforme Maatregel 01: Functionele eenheid Uniforme Maatregel 02: Privacy Statement Uniforme Maatregel 03: Informatie verstrekken aan verzekerden en verzekeringnemer Uniforme Maatregel 04: Direct Marketing Uniforme Maatregel 05: Maatregel verzekerden behorend tot kwetsbare groepen Uniforme Maatregel 06: Privacy afhandeling declaraties Uniforme Maatregel 07: Overstapregels tijdens prolongatie Slotbepaling 16 2

3 Voorwoord Gezondheidszorg is van groot algemeen belang. Om aan dit belang een goede invulling te geven moeten alle betrokken partijen en instanties zich constant inzetten. De zorgverzekeringsbranche is voortdurend in ontwikkeling als gevolg van wijzigende maatschappelijke behoeften, ontwikkelingen in de zorg en veranderende inzichten over de besturing. De in Zorgverzekeraars Nederland verenigde verzekeraars hebben besloten om in deze code vast te leggen hoe zij, vanuit hun positie en taak, een rol willen spelen in dit proces. De invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 bracht een nieuw verzekeringsstelsel met zich mee. Binnen dit verzekeringsstelsel zijn de zorgaanspraken enerzijds bij wet vastgelegd (AWBZ), en anderzijds in polisvoorwaarden bepaald. Dit laatste geldt zowel voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet als voor de (aanvullende) ziektekostenverzekeringen. Niet alle verantwoordelijkheden van en richtlijnen voor het gedrag van de zorgverzekeraar zijn terug te vinden in de wet of polis. De code van Zorgverzekeraars Nederland beoogt hierin houvast en helderheid te verschaffen. De belangen van de klant staan voor de zorgverzekeraars centraal. Deze code is daarom in de eerste plaats bestemd voor verzekerden. De code wil een beeld geven van wat zij aan kwaliteit en inzet mogen verwachten van de kant van de zorgverzekeraars. Deze gedragscode is van toepassing op de omgang en uitlatingen van zorgverzekeraars jegens verzekerden, zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars. Maatschappelijke ontwikkelingen, de discussie omtrent de reikwijdte van de zorgplicht van zorgverzekeraars en de, met name negatieve invloed van de kredietcrisis op het imago van verzekeraars vragen een duidelijke omschrijving van de taak en verantwoordelijkheden die zorgverzekeraars dragen. Deze code beoogt, door het bieden van transparantie, het imago te verbeteren en het vertrouwen te behouden. Deze toont dat zorgverzekeraars hun taak en verantwoordelijkheid serieus nemen en de wijze waarop zij hier invulling aan geven. De code van Zorgverzekeraars Nederland bevat een aantal specifieke Gedragsrichtlijnen die betrekking hebben op de relatie die zorgverzekeraars aangaan met verschillende groeperingen en individuen. Dit gedrag komt voort uit een houding en uit een opvatting over taak en verantwoordelijkheid. De code begint daarom met een omschrijving van de positie van de zorgverzekeraars binnen het stelsel van zorgverzekeringen. Hierna wordt op elk van de drie compartimenten waarbinnen de zorgverzekeraar werkzaamheden verricht ingegaan: de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de aanvullende verzekeringen Dit zal gevolgd worden door algemene informatie met betrekking op deze drie compartimenten. Vervolgens wordt aangegeven welke verantwoordelijkheden de zorgverzekeraars aanvaarden als richtsnoer voor hun diensten. De code omvat basiswaarden van waaruit de zorgverzekeraars, afzonderlijk en als groep, hun taak vervullen. Tegen deze achtergrond worden tenslotte de Gedragsrichtlijnen geformuleerd, die met de positiebepaling, het patroon van verantwoordelijkheden en de basiswaarden één onlosmakelijk geheel vormen. Tenslotte geldt met betrekking tot de onderhavige Code dat daar waar gesproken wordt over zorgverzekeraars tevens ziektekostenverzekeraars gelezen kan worden, tenzij uit de tekst expliciet het tegendeel blijkt. 3

4 Deel 1 Code Goed Zorgverzekeraarschap 1.1 Inleiding Wie een verzekering afsluit bij een zorgverzekeraar verwacht dat deze de verplichtingen nakomt die in de polis of krachtens de wet zijn vastgelegd. Ook verwacht hij van de zorgverzekeraar goede service en maatschappelijk verantwoord gedrag. Via deze Gedragscode geven zorgverzekeraars duidelijkheid over hoe zij aan deze verwachtingen tegemoet willen komen. De code geeft aan wat de branche van zorgverzekeraars als juist gedrag ziet. De bedoeling is om al diegenen die belang hebben bij zorgverzekeringen en de uitvoering daarvan criteria aan te reiken waaraan zij het gedrag van de zorgverzekeraar kunnen toetsen. Wat thans goed gebruik is, kan in de toekomst bijstelling behoeven. Daarom wordt deze code periodiek aan veranderde omstandigheden en opvattingen getoetst Verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar De positie van de zorgverzekeraar wordt gekenmerkt door verantwoordelijkheden jegens diverse personen en instanties. Gezien de aard van de dienst en het product dat de zorgverzekeraar aanbiedt, geldt zijn eerste verantwoordelijkheid jegens de verzekerde tegenover wie de verzekeraar belangrijke verplichtingen op zich neemt. Op de zorgverzekeraar rust een zorgplicht op grond waarvan hij zich te allen tijde dient in te spannen voor goede kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg op grond van de Zorgverzekeringswet. Bij natura polissen houdt dit in dat de zorgverzekeraar voldoende contracten met zorgaanbieders afsluit om zo de zorg daadwerkelijk te kunnen leveren. Bij restitutiepolissen is de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor vergoeding van de gemaakte zorgkosten en desgevraagd zorgbemiddeling. De zorgplicht die op de zorgverzekeraar rust is bij een natura polis dus van andere aard dan bij een restitutiepolis. Tegenover de overheid rust op de zorgverzekeraar de verplichting om de taken die hem conform de wettelijke bepalingen zijn toevertrouwd, zo goed mogelijk uit te voeren. Hij moet actief meewerken aan maatregelen die een adequate gezondheidszorg kunnen bevorderen. Bij gecombineerde uitvoering van publieke en private verzekeringen, beschouwt de zorgverzekeraar het als zijn verantwoordelijkheid om de hem toevertrouwde publieke middelen uitsluitend voor de publieke taak aan te wenden. Tegenover de samenleving als geheel is de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de beschikbaarheid voor allen van een adequate gezondheidszorg. Dat betekent dat zorgverzekeraars bijdragen aan onder meer kwaliteit-, preventiestimulering, beheerste kostenontwikkeling en voorlichting. Met de zorgaanbieders dient de zorgverzekeraar bij de uitvoering van de wettelijke bepalingen en met name daar waar de zorgverzekeraar natura polissen aanbiedt - dusdanige relaties aan te gaan, dat duurzame zorg voor de verzekerden optimaal beschikbaar is. Deze verantwoordelijkheid uit zich in een zorgvuldige keuze van aanbieders, met heldere afspraken over kwaliteit en doelmatigheid, in een gemeenschappelijk streven naar beheersing van kosten en administratieve lasten. De zorgverzekeraar 4

5 maakt bij de onderhandelingen geen misbruik van zijn positie. Voor zover de zorgverzekeraar zelf actief is als zorgaanbieder, respecteert hij de principes van eerlijke concurrentie en transparantie. De zorgverzekeraar opereert immers op een terrein waar sprake is van mededinging. Tegenover collega-zorgverzekeraars houdt de zorgverzekeraar zich aan de beginselen van faire mededinging. De zorgverzekeraar eist voor zichzelf geen handelingsruimte op die hij ook niet zou toestaan aan anderen en houdt zich aan normale betrouwbaarheidsregels. De zorgverzekeraar brengt concurrenten niet in diskrediet en gebruikt geen ongeoorloofde middelen om voor zichzelf enig voordeel te behalen. In de strijd om de gunst van de verzekerde respecteert de verzekeraar de keuzevrijheid van verzekerden ten aanzien van de zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar is tevens medeverantwoordelijk voor het behoud van het vertrouwen in de zorgverzekeringsbranche en werkt hier actief aan. Binnen zijn eigen organisatie borgt de zorgverzekeraar een gezonde en integere bedrijfsvoering, de continuïteit daarvan, met het oog op zijn verantwoordelijkheid voor de werknemers en andere belanghebbenden bij de onderneming. De regels en beginselen uit de Good Governance Code worden hierbij in acht genomen. In het bijzonder onthoudt de zorgverzekeraar zich van het inzetten van activiteiten welke hij als vertegenwoordiger voor collega-verzekeraars verricht, voor commercieel gewin op ander gebied. Tegenover toezichthouders is de zorgverzekeraar, voor zover dat in redelijkheid van hem verlangd kan worden, verplicht tot transparantie in zijn werkzaamheden en informatieverschaffing. Wanneer gevraagd wordt om informatie of het maken van self assessments werkt de zorgverzekeraar hieraan mee Basiswaarden Het optreden van de zorgverzekeraar wordt gekenmerkt door drie basiswaarden. Zij geven aan vanuit welke houding de zorgverzekeraar wil opereren in het maatschappelijk verkeer, en naar welke primaire maatstaven betrokken partijen hem mogen beoordelen. Ze fungeren daarnaast als richtsnoer bij het interpreteren van de in deze code opgenomen gedragsregels. Basiswaarden voor de zorgverzekeraar zijn zekerheid, betrokkenheid en solidariteit. Zekerheid. De eerste taak van een verzekeraar is aan de verzekerden zekerheid te verschaffen. De zorgverzekeraar komt te allen tijde zijn verplichtingen na, handelt eerlijk en rechtvaardig. De dienstverlening is van goede kwaliteit en consistent. De zorgverzekeraar verschaft verzekerden duidelijke en transparante informatie. Betrokkenheid. Gebruik van de gezondheidszorg raakt direct aan de persoonlijke levenssfeer en het individuele welbevinden waarbij de voorzieningen zijn gebaseerd op collectieve wettelijke bepalingen en contracten. Gezien deze gevoelige aard geeft de zorgverzekeraar bij de uitvoering van zijn taak blijk van betrokkenheid bij, -en inleving in, de belangen van de verzekerden en stelt deze voorop. Solidariteit. Verzekeren berust op het organiseren van solidariteit. Het huidige verzekeringssysteem functioneert binnen een kader van wettelijke bepalingen, contracten en financiële evenwichten. Dat neemt niet weg dat van de zorgverzekeraar ook een bijdrage mag worden verwacht aan de maatschappelijke solidariteit. In de Zorgverzekeringswet komt dit tot uitdrukking door het bestaan van de acceptatieplicht. Wat van iedere zorgverzekeraar niet afzonderlijk kan worden geëist, mag wel worden gevraagd van de zorgverzekeringsbranche als 5

6 geheel: namelijk dat het zorgsysteem in zijn geheel een zodanig stelsel van voorzieningen ondersteunt waarbij noodzakelijke gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is De invloed en verantwoordelijkheid van de overheid Het stelsel van zorgverzekeringen wordt sterk door de overheid beïnvloed. Zij heeft de taak om, door wetgeving en financiële voorzieningen, een goede kwaliteit van zorg te bevorderen. Daarom is de zorgverzekering sterk door de overheid gereguleerd. Tegen de achtergrond van deze verantwoordelijkheid wenst de overheid de kosten van zorg te beheersen. De overheid bepaalt daarom de inhoud van het pakket van de zorgverzekering en de AWBZ. Tevens stelt de overheid voorwaarden aan de uitvoering van de zorgverzekering, waaronder de acceptatieplicht, de zorgplicht en het verbod op premiedifferentiatie. Met betrekking tot de kwaliteit van de zorg blijkt de overheidsverantwoordelijkheid uit diverse kwaliteitswetten zoals de Wet marktordening gezondheidszorg. 1.2 Het verzekeringsstelsel De zorgverzekeraar is een private onderneming die gehouden is aan door de overheid gestelde randvoorwaarden. Dit stelsel bestaat uit wettelijke en privaatrechtelijke verzekeringen. Daarnaast worden aanvullende voorzieningen geboden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die uitgevoerd wordt door gemeenten. Het ziektekostenstelsel bestaat uit: De AWBZ De Zvw Een (aanvullende) verzekering bij een zorgverzekeraar en overige particuliere verzekeringen AWBZ De AWBZ is een volksverzekering die alle ingezetenen een voorziening biedt voor de zeer zware lasten die door ernstige langdurige ziekten en gebreken op iedereen kunnen drukken en door niemand zonder bijstand van de overheid of van derden financieel kunnen worden gedragen. Zorgverzekeraars zorgen ervoor dat de bij hun ingeschreven verzekerden hun aanspraken binnen een redelijke termijn tot gelding kunnen brengen. Zorgverzekeraars voeren de AWBZ uit. De uitvoering van de AWBZ is voor een groot deel door zorgverzekeraars overgedragen aan zorgkantoren, die daarvoor door de gezamenlijke zorgverzekeraars in het leven geroepen zijn. Zij hebben onder andere tot taak zorg in te kopen en de consument te informeren over de AWBZ-zorg Zorgverzekeringswet Personen die AWBZ-verzekerd zijn, zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Hiervoor wordt een privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst afgesloten met een zorgverzekeraar voor wettelijk omschreven prestaties. Voor deze zorgverzekering gelden ook andere publiekrechtelijke randvoorwaarden zoals een acceptatieplicht. De zorgverzekeraar mag niet selecteren op gezondheidsrisico s. Verzekeraars mogen geen afwijkende premies vragen op grond van gezondheidskenmerken. De Zvw kent een verbod op premiedifferentiatie, voor dezelfde verzekering mogen zorgverzekeraars geen verschillende premies heffen op grond van bijvoorbeeld leeftijd, ras, seksuele geaardheid, afkomst, achtergrond, geslacht of gezondheidsrisico. Daarvoor worden zorgverzekeraars financieel gecompenseerd voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel. 6

7 1.2.3 Aanvullende verzekering Voor zorgkosten die niet onder de wettelijk omschreven prestaties vallen kunnen zorgverzekeraars en verzekerden aanvullende verzekeringen overeenkomen. Deze aanvullende verzekering is een particuliere verzekering, waarvoor geen acceptatieplicht bestaat voor de verzekeraar. De zorgverzekeraar beslist hier zelf op welke wijze hij zijn aanvullende verzekering samenstelt en kan voor bepaalde aanvullende zorg een wachttijd hanteren. Het aanbod en de variatie van aanvullende verzekeringen is groot. De verzekeraar heeft de mogelijkheid om met behulp van een aanvraagformulier te bepalen of hij, gezien de medische toestand van de te verzekeren persoon, deze een aanvullende verzekering wenst aan te bieden. De hoogte van de premie en de aard van de dekking mag afhankelijk zijn van de gezondheid en leeftijd van de verzekerde Overige particuliere verzekeringen Tenslotte is er nog een kleine categorie personen die niet verzekeringsplichtig zijn en derhalve een particuliere ziektekostenverzekering kunnen afsluiten. 1.3 Algemene informatie De positie van de zorgverzekeraar wordt in grote mate gekenmerkt door de verantwoordelijkheid die hij heeft jegens zijn verzekerden door zijn contractuele verplichtingen waaraan vorm worden gegeven door de polisvoorwaarden. Op de zorgverzekeraar rust een zorgplicht op grond waarvan hij ervoor moet zorgen, dat zijn verzekerden adequate zorg op grond van de Zorgverzekeringswet kunnen verkrijgen. De zorgplicht van de zorgverzekeraar op grond van de Zvw is daar waar sprake is van een naturapolis verstrekkender dan bij een restitutiepolis omdat de zorgverzekeraar bij de naturapolis bewust ervoor kiest de verzekerde zorg aan te bieden in plaats van over te gaan tot verzekering van de kosten van deze zorg. Door middel van zorginkoop geeft hij hieraan invulling. Hij bevordert hiermee de goede kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Zoals eerder genoemd is de verzekeraar bij een naturapolis, op grond van de overeenkomst met verzekerde, gehouden aan zijn zorgplicht te voldoen door voldoende contracten met zorgaanbieders af te sluiten. Zorgverzekeraars zijn er echter niet toe gehouden ervoor te zorgen dat er voldoende zorgaanbieders zijn. Evenmin zijn zij verplicht faillissementen van zorgaanbieders te voorkomen. Anderzijds zien zij wel mogelijkheden door middel van bemiddeling de gevolgen van onvoldoende zorgaanbod te beperken Toezicht Zorgverzekeraars staan onder het toezicht van verschillende toezichthouders. Voor de uitvoering van de AWBZ en de Zvw zijn een aantal organisaties speciaal aangewezen om toezicht te houden. Al dit toezicht is gericht op het borgen van de belangen van de verzekerden. 7

8 Deel 2 Gedragsregels 2.0 Algemene gedragsregels De zorgverzekeraar laat zich in zijn ondernemingsbeleid leiden door de belangen van de verzekerde, door de maatschappelijke opvattingen ten aanzien van een verantwoorde gezondheidszorg, door wettelijke voorschriften, door het belang van een goed functionerend stelsel van verzekeringen en door het streven naar continuïteit van zijn onderneming De zorgverzekeraar is een integere en betrouwbare partner. Hij biedt zekerheid door beloftes na te komen en eerlijk en rechtvaardig te handelen. De zorgverzekeraar biedt duidelijkheid over de wederzijdse rechten en plichten van hemzelf, verzekerden, zorgaanbieders, tussenpersonen en andere betrokken partijen. Hij staat open voor kritiek en treedt deze op constructieve wijze tegemoet Als de zorgverzekeraar verzekeringsactiviteiten aan de dag legt op zowel het private als het publieke terrein, dan garandeert hij dat activiteiten, risico s en informatie duidelijk van elkaar te onderscheiden blijven De zorgverzekeraar zorgt ervoor dat kosten op de juiste wijze worden verantwoord. Met name waakt hij ervoor dat kosten van zorg ten onrechte ten laste van het Zorgverzekeringsfonds worden gebracht. 2.1 De relatie met verzekerden Ten opzichte van de verzekerde stelt de zorgverzekeraar zich bij de uitvoering van de zorgverzekering redelijk en billijk op. Wettelijke voorschriften, verzekeringstechnische aspecten en bedrijfseconomische mogelijkheden gelden daarbij als randvoorwaarden. Informatie over de verzekering De zorgverzekeraar maakt informatie over de eigenschappen van de aangeboden producten en diensten op zodanige wijze openbaar, dat deze gegevens voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Informatie is doeltreffend, juist, volledig en inzichtelijk. Elementen die de individuele verzekerde aangaan worden op een transparante en toegankelijke wijze gecommuniceerd Bij het verschaffen van informatie, waaronder reclame-uitingen, geeft de zorgverzekeraar een reëel, duidelijk en correct beeld van wat hij te bieden heeft op het gebied van (verzekerings)producten en diensten De zorgverzekeraar stelt informatie beschikbaar over de hoogte van de premie en de eventuele korting die geboden wordt. Deze informatie betreft in ieder geval de premiegrondslag van de zorgverzekering en de premie van de aanvullende verzekering inclusief eventuele aspecten die premie beïnvloeden. 8

9 2.1.5 De zorgverzekeraar is transparant over de beperkende toegangsvoorwaarden voor (vergoeding uit) de aanvullende verzekering. Hierbij valt te denken aan medische vragen bij aanvraag van de aanvullende verzekering en wachttijden tot aanspraak op vergoedingen uit de aanvul lende verzekering De zorgverzekeraar die gecontracteerde zorg aanbiedt, verschaft tijdig informatie over het gecontracteerd zorgaanbod indien deze nadelen verbindt aan het niet gebruikmaken van gecontracteerde zorgaanbieders. Op de website dient een overzicht te staan van alle gecontracteerde zorgaanbieders. Het overzicht dient juist en volledig te zijn en vermeldt in ieder geval de periode voor welke de contracten zijn afgesloten, of er sprake is van selectieve contractering, de algemene toelichting dat tijdens de overstapperiode nog niet alle contracten zijn afgesloten en dat alle contracten zodra ze zijn afgesloten op de website worden geplaatst. Deze informatie is beschikbaar gedurende het lopende polisjaar en tijdens de overstapperiode De zorgverzekeraar die gecontracteerde zorg aanbiedt verschaft op verzoek informatie over de hoogte van de vergoeding bij niet gecontracteerde zorg. De hoogte van de vergoeding moet voorafgaand aan de behandeling, voor zover mogelijk, in concrete bedragen te achterhalen zijn De zorgverzekeraar die gecontracteerde zorg aanbiedt verschaft informatie over de invloed van gecontracteerde zorg op de vergoedingen. Deze informatie betreft in ieder geval de bespreking of er sprake is van gecontracteerde zorg en wanneer dit het geval is voor welke vormen van zorg, de hoogte van vergoedingsbeperking bij niet gecontracteerde zorg en de vermelding dat voor de overige vormen van zorg waarvoor niet gecontracteerd is 100% wmg- of marktconform tarief wordt vergoed De zorgverzekeraar plaatst alle verzekeringsvoorwaarden voor de basisverzekering op de website De zorgverzekeraar stelt informatie beschikbaar over zijn beleid ten aanzien van geneesmiddelen. De zorgverzekeraar maakt inzichtelijk wat het preferentiebeleid inhoudt, voor welke werkzame stoffen het preferentiebeleid geldt, welk product wordt vergoed, de procedure die verzekerde moet nemen wanneer een behandeling met een preferent geneesmiddel medisch niet verantwoord is en (indien van toepassing) de wijze waarop het preferentiebeleid doorwerkt in het eigen risico van verzekerde De zorgverzekeraar stelt informatie beschikbaar over het verplicht eigen risico, het vrijwillig eigen risico en de mogelijkheid van gedifferentieerd eigen risico De zorgverzekeraar verschaft aan de verzekerde informatie over het recht op noodzakelijke medische zorg in het buitenland en hoe daartoe toegang kan worden verkregen. De zorgverzekeraar mag de aanvullende ziektekostenverzekering van een verzekerde niet automatisch beëindigen in het geval de verzekerde de zorgverzekering opzegt. De verzekeraar licht de verzekerde in wat de (financiële) gevolgen zijn van het feit dat deze niet zowel een zorg verzekering als aanvullende ziektekostenverzekering bij hem heeft gesloten Bij het sluiten van een elektronische polis worden de polisvoorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst elektronisch ter beschikking gesteld, op een zodanige wijze dat de voorwaarden kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere kennisneming. 9

10 Informatie over zorgaanbod en vergoeding De zorgverzekeraar licht verzekerden in over de gronden van afwijzing voor (vergoeding van) zorg door middel van een volledige, juiste, tijdige en begrijpelijke afwijzingsbrief. De afwijzing moet duidelijk onderbouwd zijn. Communicatie De zorgverzekeraar draagt zorg voor een duidelijke en transparante communicatie met verzekerden, reageert snel en adequaat en is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Dit houdt in dat informatie desgewenst schriftelijk, telefonisch en/of elektronisch beschikbaar wordt gesteld voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit toelaat De zorgverzekeraar draagt zorg voor een goede telefonische bereikbaarheid. Verzekerden worden te woord gestaan door professionele werknemers met goede en relevante kennis Indien de zorgverzekeraar verzekerden de mogelijkheid biedt om via contact op te nemen draagt hij zorg voor een snelle reactie. De zorgverzekeraar maakt kenbaar binnen welke termijn hij reageert op berichten en houdt zich daaraan. Schadebehandeling De zorgverzekeraar zorgt voor een snelle, zorgvuldige en correcte schadebehandeling en een tijdige uitbetaling. De verzekeraar communiceert de termijn waarbinnen declaraties in behandeling worden genomen en vervolgens worden betaald. Deze termijn schort op indien de verzekeraar aanvullende informatie nodig heeft om tot betaling te kunnen overgaan. Verwerking persoonsgegevens De zorgverzekeraar gaat, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere voor privacy relevante wet- en regelgeving, zorgvuldig om met persoonsgegevens. De zorgverzekeraar neemt de regels en voorschriften uit de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars in acht. Inspraak verzekerden De zorgverzekeraar laat op passende wijze de stem van de verzekerde tot zijn recht komen. Voor onderlinge waarborgmaatschappijen en zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren bestaat wettelijk geregelde inspraak. Zorgverzekeraars maken bekend, op welke wijze verzekerden invloed kunnen uitoefenen op het gedrag of beleid van de zorgverzekeraar. Overstap verzekerden De zorgverzekeraar is gehouden deel te nemen aan de overstapservice en verstrekt informatie over de voorwaarden en termijnen die hiervoor gelden De zorgverzekeraar neemt in zijn polisvoorwaarden op dat een verzekerde de mogelijkheid heeft om op elk moment in het kalenderjaar, in verband met wijziging van werkgever, over te stappen van de ene naar de andere collectieve werkgeversziektekostenverzekering. Regeling wanbetalers De zorgverzekeraar licht zijn verzekerden zorgvuldig voor over de gevolgen van het niet betalen van de verzekeringspremie. Bij premieachterstand geeft de zorgverzekeraar de verzekerde de mogelijkheid de premie alsnog te voldoen doormiddel van betalingsherinneringen, aanmaningen 10

11 en/of een betalingsregeling. Bij een achterstand van 6 maandpremies meldt de zorgverzekeraar de verzekerde aan als wanbetaler bij het College voor zorgverzekeringen. 2.2 Ten aanzien van de zorg De zorgverzekeraar draagt bij aan de toegankelijkheid en aan de kwaliteit van de zorg binnen de grenzen van zijn mogelijkheden Hij levert een bijdrage aan de beheersing van de kosten van de zorg door een doelmatig gebruik van gezondheidszorg te bevorderen Bij de omschrijving van de dekking en (voor zover van toepassing) bij de keuze van zorgaanbieders, weegt de zorgverzekeraar de kwaliteit van de geboden gezondheidszorg uitdrukkelijk mee De zorgverzekeraar ziet erop toe, dat de verzekerde zorg binnen een redelijke termijn ter beschikking van de verzekerde komt. Indien gewenst voorziet de zorgverzekeraar in zorgbemiddeling. Indien een zorgverzekeraar een natura-polis aanbiedt heeft hij de verplichting ervoor zorg te dragen dat voldoende zorg gecontracteerd is Daar waar er sprake is van gecontracteerde zorg biedt de zorgverzekeraar de verzekerden kwalitatief en kwantitatief goede zorg. Bij de omschrijving van de dekking en bij de keuze van zorgaanbieders, weegt de zorgverzekeraar de kwaliteit van de geboden gezondheidszorg uitdrukkelijk mee. Bij het aangaan van overeenkomsten met zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over de kwaliteit, continuïteit en integriteit van de te leveren zorg. 2.3 De relatie met de zorgaanbieders Bij het al dan niet aangaan van overeenkomsten met zorgaanbieders betracht de zorgverzekeraar de vereiste zorgvuldigheid en houdt rekening met de wet- en regelgeving waaraan de zorgaanbieder is gebonden. Wanneer een zorgverzekeraar ten opzichte van de zorgaanbieder in een machtspositie verkeert, maakt hij hier geen misbruik van. Bij het aangaan van overeenkomsten controleert de zorgverzekeraar op basis van een risicoanalyse naar de integriteit van de partij waarmee een contract wordt gesloten Contracteerbeleid Bij de keuze van zorgaanbieders hanteert de zorgverzekeraar openbare, objectieve criteria. De zorgverzekeraar maakt, in een publicatie of anderszins, zijn contracteerbeleid (voor zover van toepassing) jegens zorgaanbieders bekend. Wijzigingen in het contracteerbeleid worden tijdig bekend gemaakt aan de betrokken zorgaanbieders. Als de zorgverzekeraar geen overeenkomst met de zorgaanbieder wil sluiten, deelt hij aan de zorgaanbieder de redenen mee van zijn besluit. Zorgplicht De zorgverzekeraar maakt bij het werven van verzekerden geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie tussen de verzekerde en de zorgaanbieder. De zorgverzekeraar respecteert het recht van de verzekerde van vrije keuze van zorgaanbieder en van zorgverzekeraar. 11

12 2.4 De relatie met andere zorgverzekeraars De zorgverzekeraar zal zich onthouden van reclame die de goede naam van een andere zorgverzekeraar schaadt en zich niet kleinerend uitlaten over diensten of activiteiten van een concurrent Als de zorgverzekeraar door collega-verzekeraars is gemandateerd of volmacht heeft verkregen om taken uit te voeren, gebruikt de zorgverzekeraar de uitoefening van deze taken niet om in een betere concurrentiepositie te komen De zorgverzekeraar is zich bij zijn handelen bewust van het mededingingsrecht en heeft ter zake ook een beleid. Indien hij uit bijvoorbeeld efficiëntie- of kwaliteitsoverwegingen samenwerkt met andere veldpartijen waakt hij er steeds voor dat dit gebeurt overeenkomstig de Mededingingswet. Tussenpersonen en volmachten De zorgverzekeraar die gebruik maakt van tussenpersonen en/of volmachten hanteert hiervoor een op voorhand vastgesteld beleid De zorgverzekeraar neemt bij het verkopen van verzekeringen via tussenpersonen of volmachten de nodige zorgvuldigheid in acht wat zijn keuze betreft. Het voorgaande leidt ertoe dat de verzekeraar oog heeft voor de continuïteit, solidariteit en zorgvuldigheid van de zorg en periodiek controleert of de tussenpersoon nog over de vereiste vergunning beschikt. Uitbesteding Bij de uitbesteding van werkzaamheden handelt de zorgverzekeraar zorgvuldig. Hij legt deze derde naleving van de Wft en het Besluit prudentiële regels Wft op. De verzekeraar ziet erop toe, dat de derde in staat voor continuïteit, solidariteit en zorgvuldigheid van de zorg De zorgverzekeraar toetst geregeld of de wijze waarop de uitbestede werkzaamheden worden uitgevoerd correct en (kwalitatief) nog in overeenstemming met de gemaakte afspraken is Bij uitbesteding blijft de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de resultaten van de uitbesteedde diensten. De verzekeraar ziet erop toe dat de dienstverlening op adequaat niveau plaatsvindt en dat de uitvoerder de verplichtingen naleeft die ook op de verzekeraar rusten. 2.5 Fraudebestrijding Zorgverzekeraars spannen zich in om fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, detecteren, onderzoeken en sanctioneren. Zij hebben hierbij zo vroeg mogelijk in het proces oog voor fraudebeheersing: preventie waar het kan, alleen detectie en sanctionering waar het moet Zorgverzekeraars werken op dit specifieke punt intensief samen, aangezien zij het belang van de fraudebeheersing voor de hele verzekeringsbranche onderschrijven De beheersing van fraude vormt een integraal onderdeel van de individuele bedrijfsvoering van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zetten zich er tevens voor in fraudebeheersing tot een integraal onderdeel van de samenwerking in de zorgketen te maken. 12

13 2.5.4 Zorgverzekeraars zijn gehouden het Protocol Verzekeringscriminaliteit ( Fraudeprotocol ) na te leven. Deel 3 Klachten en geschillen 3.1 Algemeen De zorgverzekeraar stelt informatie beschikbaar over de mogelijkheden tot het indienen van een klacht of geschil. Deze informatie betreft in ieder geval het adres waar verzekerde zijn klacht in kan dienen, de wijze waarop de klacht ingediend moet worden, de termijn waarbinnen de verzekerde een reactie kan verwachten, de mogelijkheid voor verzekerde om zich te wenden tot de SKGZ, het verschil in procedure bij de Ombudsman en Geschillencommissie en de mogelijkheid voor verzekerden om naar de burgerlijk rechter te stappen. 3.2 Klachten en geschillen AWBZ De AWBZ is een publiekrechtelijke verzekering. Dit houdt in dat de regels, termijnen, en der gelijke (de zogenoemde procesregels) die gelden op de grond van de Algemene wet bestuursrecht hierop van toepassing zijn. De zorgverzekeraar communiceert op deugdelijke wijze de termijnen, procedures en kosten die voor de verzekerde gelden indien hij van deze vorm van geschillenregeling gebruik wenst te maken. Wet Dwangsom Verzekerden hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de zorgverzekeraar bij de uitvoering van de AWBZ te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter (sector bestuursrecht) een besluit afdwingen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat verzekerden mogelijkheden hebben om trage besluitvorming van de zorgverzekeraar tegen te gaan. De zorgverzekeraar zal de verzekerden informeren over hun rechten die ze hebben op grond van de Wet dwangsom en aan welke voorwaarden de verzekerde moet voldoen om zijn rechten te gelde te maken. Nationale Ombudsman Indien een verzekerde klachten heeft over de manier waarop de zorgverzekeraar in de hoedanigheid van bestuursorgaan zich heeft gedragen jegens de verzekerde kan hij terecht bij de Nationale Ombudsman. De verzekerde dient zijn klacht eerst voor te leggen aan zijn zorgverzekeraar alvorens zijn klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman Klachten en geschillen (aanvullende) zorgverzekering De manier waarop zorgverzekeraars met klachten en geschillen omgaan, kan per zorgverzekeraar verschillen, zo kan ook de inrichting van de klachtenregeling anders zijn. De Zvw stelt hierover geen regels. Onderstaande bevat richtlijnen voor de zorgverzekeraars De zorgverzekeraar zorgt voor goede registratie en behandeling van klachten en geschillen. In zijn verslag van werkzaamheden neemt hij een overzicht van aantallen en de wijze van afhandeling op. 13

14 3.3.3 In zijn voorwaarden neemt de zorgverzekeraar op wat onder een klacht, of een geschil wordt verstaan en welke procedure kan worden gevolgd. Daarbij zorgt hij ervoor dat de toepasselijke procedure laagdrempelig is Bij de klachtbehandeling wijst de zorgverzekeraar op de mogelijkheid van een beroep op de Ombudsman Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De zorgverzekeraar werkt loyaal mee aan de bemiddeling door de Ombudsman en neemt de door deze gestelde termijnen in acht Indien de Ombudsman Zorgverzekeringen geen mogelijkheid ziet tot bemiddeling of wanneer de bemiddeling het probleem niet heeft opgelost, kan de verzekerde zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De Geschillencommissie geeft een bindend advies De zorgverzekeraar neemt de gestelde termijnen in acht en verstrekt de Geschillencommissie desgevraagd de voor de beoordeling van het geschil gewenste gegevens In het kader van de behandeling van geschillen op het terrein van de verzekering ingevolge de Zvw neemt de zorgverzekeraar de navolgende basisregels in acht: Indien wordt verzocht om heroverweging van een beslissing bevestigt de zorgverzekeraar de ontvangst van het verzoek per omgaande; Indien nadere gegevens noodzakelijk zijn, vraagt de zorgverzekeraar deze binnen een redelijke termijn na verzending van de ontvangstbevestiging op, rekening houdend met de complexiteit van de zaak Indien het een medische kwestie betreft, draagt de zorgverzekeraar alvorens een standpunt in te nemen zijn medisch-, respectievelijk tandheelkundig-, farmaceutisch of technisch adviseur op zijn zienswijze, voorzien van een deugdelijke motivering, schriftelijk vast te leggen, onder verwijzing naar de toepasselijke regelgeving en/of verzekeringsvoorwaarden De zorgverzekeraar maakt zijn definitieve standpunt bekend binnen vier weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging, respectievelijk vier weken na ontvangst van de bij betrokkene opgevraagde nadere gegevens De zorgverzekeraar werkt loyaal mee aan bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen en/of geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. In dat kader neemt hij de gestelde termijnen in acht en verstrekt hij de commissie desgevraagd de voor de beoordeling van het geschil gewenste gegevens Indien een bindend advies wordt uitgebracht door de Geschillencommissie volgt de zorgverzekeraar dit op. Het adres van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen is: Postbus AG ZEIST (030)

15 Deel 4 Uniforme Maatregelen De praktijk heeft uitgewezen dat bepaalde onderwerpen die in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars dan wel de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap aan de orde komen nader uitgewerkt dienen te worden teneinde te leiden tot uniforme operationele maatregelen. Dit zijn de zogenoemde Uniforme Maatregelen (UM en). Het ontstaan van een UM is ingegeven door zorgverzekeraars ervaren knelpunten in de praktijk en is aanleiding tot een uniform beleid. De zorgverzekeraars zijn gehouden de UM en na te leven, deze vormen derhalve onderdeel van deze code. Ten tijde van de totstandkoming van de onderhavig code gelden de volgende UM en: Uniforme Maatregel 01: Functionele eenheid Uniforme Maatregel 02: Privacy Statement Uniforme Maatregel 03: Informatie verstrekken aan verzekerden en verzekeringnemer Uniforme Maatregel 04: Direct Marketing Uniforme Maatregel 05: Maatregel verzekerden behorend tot kwetsbare groepen Uniforme Maatregel 06: Privacy afhandeling declaraties Uniforme Maatregel 07: Overstapregels tijdens prolongatie 15

16 Slotbepaling Toetsing aan de gedragsregels Deze code kan door colleges als de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, de Tuchtraad Financiële dienstverlening en de rechter worden betrokken bij de beoordeling van geschillen tussen verzekerden en zorgverzekeraars. Geschillen met zorgaanbieders In geschillen tussenzorgaanbieders enerzijds en zorgverzekeraars anderzijds komt beoordeling toe aan de Commissie voor de Rechtspraak of de burgerlijke rechter. Ten behoeve van uitleg van de code kunnen deze colleges desgewenst een beroep doen op een onafhankelijke Commissie van uitleg en advies. Geschillen tussen zorgverzekeraars Met betrekking tot het gedrag van zorgverzekeraars ten opzichte van elkaar kan door de zorgverzekeraars een beroep worden gedaan op de zelfde Commissie van uitleg en advies; deze geeft een advies aan betrokken partijen in concrete, zich in de praktijk voordoende situaties. Deze Commissie geeft geen advies in zaken waarin een beroep kan worden gedaan op een toetsend college, of waarin reeds door een toetsend college een uitspraak is gedaan. 16

Bijlage 1 bij B 2006 0098. Gedragscode van de zorgverzekeraar

Bijlage 1 bij B 2006 0098. Gedragscode van de zorgverzekeraar Bijlage 1 bij B 2006 0098 Gedragscode van de zorgverzekeraar Zeist, 2006 Opmerkingen bij de vierde druk Deze vierde druk van de Gedragscode is, met al haar bijlagen, een integrale uitgave van documenten

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd.

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd. Besluit Aanleiding Op 3 augustus 2016 ontving de NZa een handhavingsverzoek van [Aanvrager A]. [Aanvrager A] is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van orthopedisch schoeisel. 1 In haar schrijven

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Geneeskundige zorg, besnijdenis, hoogte vergoeding Zaaknummer : 2013.00354 Zittingsdatum : 4 december 2013 2013.00354,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule Zaaknummer : 2009.02198 Zittingsdatum : 26 mei 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Informatiemodel uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 en Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 en 2017

Informatiemodel uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 en Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 en 2017 Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 en 2017 oktober 2016 1. Inleiding De NZa maakt bij haar toezicht op de zorgverzekeraars de beweging naar principle based toezicht. Daarbij doen wij themagericht

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-015. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2014

Beleidsregel TH/BR-015. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2014 Beleidsregel TH/BR-015 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2014 september 2014 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Doel beleidsregel 7 1.2 Reikwijdte 7 1.3 Invulling van artikel 40 lid

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Richtsnoer. Informatieverstrekking Ziektekostenverzekeraars en volmachten 2010

Richtsnoer. Informatieverstrekking Ziektekostenverzekeraars en volmachten 2010 Richtsnoer Informatieverstrekking Ziektekostenverzekeraars en volmachten 2010 oktober 2010 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.2 Beoordeling modelovereenkomsten

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Inzage zorgverbruik Zaaknummer : 201601295 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Acceptatie aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content. AV CZ/84 juni 2009

Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content. AV CZ/84 juni 2009 Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content AV CZ/84 juni 2009 Deze Algemene Voorwaarden van de NVI-Branchevereniging Betaalde

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, MRI, eigen risico, telefonische toezegging Zaaknummer : 2011.02529 Zittingsdatum : 18 april 2012 2011.02529, p. 1/5 Geschillencommissie

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-003. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2011

Beleidsregel TH/BR-003. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2011 Beleidsregel TH/BR-003 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2011 oktober 2011 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg

Nadere informatie

Klachten, daar doen wij wat mee!

Klachten, daar doen wij wat mee! Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Klachten, daar doen wij wat mee! 100222-KLACHTEN 2012 Aad Ouwendijk Holland = Gezondheid = 2 Inhoudsopgave Ontevreden? Laat het ons weten 4 Een klacht en

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van Mierlo

Nadere informatie

Uniforme maatregel portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) Regels voor gebruik en privacy zorgaanbieders m.b.t. het RIZ.

Uniforme maatregel portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) Regels voor gebruik en privacy zorgaanbieders m.b.t. het RIZ. Uniforme maatregel Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme maatregel

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Aanvullende ziektekostenverzekering, wijziging voorwaarden en collectiviteitskorting Zaaknummer : 2011.00864 Zittingsdatum : 8 februari

Nadere informatie

Self assessment transparantie zorgverzekeraars

Self assessment transparantie zorgverzekeraars Self assessment transparantie zorgverzekeraars Inleiding In dit document treft u het self assessment transparantie aan. Met dit self assessment kunt u als ziektekostenverzekeraar nagaan of u voldoet aan

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beiden te D Zaak : Farmaceutische zorg; Cialis Zaaknummer : 2009.02640 Zittingsdatum : 9 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Verzending brieven wanbetalersregeling Zaaknummer : 201600890 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige C, tegen FBTO Zorgverzekeringen N.V. te Leeuwarden, en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Paramedische zorg, fysiotherapie Zaaknummer : ANO06.101 Zittingsdatum : 13 december 2006 ANONIEM BINDEND ADVIES Zaak ANO06.101, Paramedische zorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, trippelstoel Zaaknummer : ANO07.233 Zittingsdatum : 7 februari 2007 Zaak ANO07.233, Hulpmiddelen, trippelstoel BINDEND ADVIES Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoodigd door C te D vs E te F Zaak : Inrichtingselementen van woningen, anti-decubituszitkussens Zaaknummer : ANO07.044 Zittingsdatum : 4 april

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-010. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2013

Beleidsregel TH/BR-010. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2013 Beleidsregel TH/BR-010 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 8 1.1 Reikwijdte 8 1.2 Invulling van artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 9 1.3

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI Branchevereniging Betaalde Content

Algemene voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI Branchevereniging Betaalde Content BID/31 Algemene voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI Branchevereniging Betaalde Content juni 2009 Concept V2.1 Deze Algemene Voorwaarden van de NVI-Branchevereniging

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TH/BR-002

BELEIDSREGEL TH/BR-002 BELEIDSREGEL TH/BR-002 Beleidsregel bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomsten Ingevolge artikel 25 Zorgverzekeringswet (Zvw) moet een verzekeraar die voornemens is zorgverzekeringen aan te bieden en

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 TEN 2016 ACH KL

Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 TEN 2016 ACH KL KLACHTEN 2016 Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 2 Inhoudsopgave Ontevreden? Laat het ons weten 4 Een klacht en dan? 4 Met welk soort klachten kunt u bij ons terecht? 4 Klachten over de uitvoering van

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B als wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Farmaceutische zorg, MCT-margarine en -olie Zaaknummer : 2011.01616 Zittingsdatum : 21 december 2011 2011.01616,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, hometrainer Zaaknummer : 2011.01009 Zittingsdatum : 23 november 2011 2011.01009, p. 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Onterechte beëindiging zorgverzekering, terugvordering premie Zaaknummer : 2009.00563 Zittingsdatum : 27 januari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige C, tegen IZZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Geneeskundige zorg, dyslexie onderzoek Zaaknummer

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Medisch specialistische zorg, Refractiechirurgie, ooglaserbehandeling Zaaknummer : AN)07.150 Zittingsdatum : 20 juni 2007 Zaak ANO07.150, Medisch

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : GGZ, hoogte nota, gedeclareerde minuten, (vrijwillig) eigen risico Zaaknummer : 201402032 Zittingsdatum : 28 januari 2015 Stichting

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Fysiotherapie, proliferatieve myositis Zaaknummer : 2011.02896 Zittingsdatum : 15 augustus 2012 2011.02896, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Zaaknummer : 201502162 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, eigen bijdrage Otrivelle Zaaknummer : 2012.00761 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Declaraties, ontbreken vertaling, gelijkheidsbeginsel Zaaknummer : 2010.00043 Zittingsdatum : 18 augustus 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D, en E te F Zaak : Farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, scleralenzen, lensvloeistof, Cellumed, Saline Zaaknummer : 201303105 Zittingsdatum : 3 september

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, MOTOmed Zaaknummer : ANO06.65 Zittingsdatum : 1 november 2006 1 / 5 Zaak: ANO06.65, hulpmiddelen, MOTOmed Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4 BTN Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Gedragscode 4 2 Gedragsregels: - Algemeen 4 - Kwaliteit van zorg 6 - Cliënten 6 - Zorgverleners 7 - Zorgorganisaties 7 - Overige disciplines 8 - Samenleving

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F Zaak : Geneeskundige zorg, medisch specialistische zorg, MoM heupprothese, buitenland Zaaknummer : ANO07.202 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D, vertegenwoordigd E te F Zaak : Premie zorgverzekering Zaaknummer : ANO07.195 Zittingsdatum : 22 augustus 2007 Zaak ANO07.195, Premie zorgverzekering

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, IVF met eiceldonatie, leeftijd wensmoeder, indicatie Zaaknummer : 2010.01458 Zittingsdatum : 11 mei 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de reclames van de zorgverzekeraars (2010Z19431).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de reclames van de zorgverzekeraars (2010Z19431). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Kenmerk

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Kenmerk Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D, vs E te F Zaak : Paramedische zorg, dieetadvisering Zaaknummer : ANO07.159 Zittingsdatum : 4 juli 2007 1/6 Zaak: ANO07.159,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, bed in speciale uitvoering met vezelmatras en papegaai Zaaknummer : ANO07.048 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/6 Zaak: ANO07.048,

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : Wijziging aanvullende ziektekostenverzekering Zaaknummer : 2012.01561 Zittingsdatum : 10 oktober 2012 2012.01561, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, volmachtgever van E te F, in deze vertegenwoordigd door G te H Zaak : Geneeskundige zorg, fysiotherapie, hoogte vergoeding Zaaknummer : 201302464

Nadere informatie

Klachten, daar doen wij wat mee!

Klachten, daar doen wij wat mee! Klachten, daar doen wij wat mee! Inhoud Ontevreden? Laat het ons weten. 3 Een klacht, en dan? 3 Met welk soort klachten kunt u bij ons terecht? 3 1. Klachten over de uitvoering van uw zorgverzekering (basisverzekering)

Nadere informatie

VFI-gedragscode 2 mei 2000

VFI-gedragscode 2 mei 2000 VFI-gedragscode 2 mei 2000 INHOUD I. Ter inleiding II. De belanghebbenden III.Basiswaarden IV.Uitwerking van basiswaarden V. Slotbepalingen I. Ter inleiding De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B,tegen FBTO Zorgverzekeringen N.V. te Leeuwarden Zaak : Afgifte verzekeringsverklaring, schadevergoeding Zaaknummer : 201601999 Zittingsdatum : 21 december 2016

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs. E te F Zaak : Geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, labia correctie Zaaknummer : ANO06.33 Zittingsdatum : 27 september

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer Zaaknummer : ANO06.36 Zittingsdatum : 27 september 2006 Zaak: ANO06.36, ziekenvervoer, taxivervoer ANONIEM

Nadere informatie

Dienstenwijzer VvE ZeerZeker

Dienstenwijzer VvE ZeerZeker Diensten wijzer Dienstenwijzer VvE ZeerZeker A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen

Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen A) Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is het wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

100222-klachten 2012. Klachten, daar doen wij wat mee!

100222-klachten 2012. Klachten, daar doen wij wat mee! 100222-klachten 2012 Klachten, daar doen wij wat mee! Inhoudsopgave Ontevreden? Laat het ons weten 4 Een klacht en dan? 4 Met welk soort klachten kunt u bij ons terecht? 4 Klachten over de uitvoering

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Farmaceutische zorg, vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener Zaaknummer : 2012.00781

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Collectiviteit, korting op de premie met terugwerkende kracht Zaaknummer : 2011.00544 Zittingsdatum : 26 oktober

Nadere informatie

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen September 2014 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 1. Taken Nederlandse Zorgautoriteit 7 1.1 Taken 7 1.2 Toetsing modelovereenkomst aan de Zvw 7 1.3 Procedure

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39304 27 juli 2016 Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Vastgesteld op 12 juli 2016

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geestelijke gezondheidszorg Zaaknummer : 2009.02144 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Geneeskundige zorg, GGZ, eigen bijdrage Zaaknummer

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkundige hulp Zaaknummer : ANO07.029 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.029 (Mondzorg, bijzondere tandheelkundige

Nadere informatie

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 ANONIEM ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: 2008.00746 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Slenderen Zaaknummer : 2009.01692 Zittingsdatum : 13 januari 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, vervangen borstprothese Zaaknummer : 2008.02390 Zittingsdatum : 11 februari 2009 1/5 Zaak: 2008.02390

Nadere informatie

Module 2 implantaten onderkaak

Module 2 implantaten onderkaak Module 2 implantaten onderkaak Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Beëindiging Verdragspolis, ingangsdatum zorgverzekering Zaaknummer : 2012.01132 Zittingsdatum : 25

Nadere informatie

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT):

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Het doel van deze wet is dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Paramedie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelen, matras Zaaknummer : 2009.01661 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie