EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris : mr H.M. Patijn Verslagperiode : 10 oktober 2006 tot en met 7 november 2006 Bestede uren verslagperiode : 173 minuten en 48 uren (bijlage 1) Bestede uren totaal : 173 minuten en 48 uren Referentie curator : Algemeen Bij vonnis van 10 oktober 2006 is het faillissement van Sercan Mode B.V. (hierna: Sercan Mode ) te Amsterdam uitgesproken. Het faillissement is uitgesproken naar aanleiding van een eigen aangifte tot faillietverklaring. Activiteiten Sercan Mode De activiteiten van de onderneming bestaan uit het ontwerpen en het maken van patronen voor kleding. De ontwerper van deze modellen en de drijvende kracht achter deze onderneming is een van de aandeelhouders, de heer F. Sercan. Sercan Mode toont de patronen aan haar afnemers (onder andere CoolCat, Sting en Cars Jeans) die desgewenst een aantal exemplaren bestellen. Serkan Mode koopt vervolgens de stoffen en fournituren in en zorgt dat deze bij de betreffende naaiateliers terecht komen om de geplaatste orders vervolgens te laten produceren. De naaiateliers zijn gevestigd in Turkije en Bulgarije. De orders worden vervolgens per vrachtauto naar Nederland gebracht. Serkan Mode doet korte termijn leveranties, hetgeen inhoudt dat om mode met een grote omloopsnelheid gaat. Vertragingen van orders leiden dan ook snel tot het verlenen van kortingen en annuleringen. Tengevolge van voorgaande worden orders ook wel eens per vliegtuig naar Nederland vervoerd. Historie Sercan Mode De onderneming is circa 20 jaar geleden gestart in de vorm van een vof met als vennoten de heren J. Serkan en B. Sercan. In 2001 is de onderneming geruisloos ingebracht in Sercan Mode B.V. De heren J. Serkan en B. Sercan hebben al die tijd voor de onderneming gewerkt. De broer van B. Sercan, de heer F. Sercan, is sinds 1990 betrokken bij de onderneming. Thans zijn voornoemde drie heren via hun B.V. s aandeelhouder van Sercan Mode B.V. De heren B. Sercan en J. Serkan zijn via hun holding B.V. eveneens formeel bestuurder van Sercan Mode B.V. Feitelijk lijkt de heer F. Sercan de onderneming te besturen. Eerste bezoek curator Op 12 oktober 2006 heeft de curator samen met haar kantoorgenoot mr F.G.H. Snippers het bedrijfspand van Sercan Mode bezocht. Daar was eveneens de heer Klibisch van het Nederlands Taxatie & Adviesbureau op verzoek van de curator aanwezig. De heer Klibisch heeft de aanwezige activa geïnventariseerd en getaxeerd.

2 Tijdens dit bezoek heeft de curator gesproken met de heer F. Sercan en zijn fiscalist de heer drs. P.J.C. Oerlemans. Tijdens deze bespreking bleek dat er een geïnteresseerde derde was om de activa van de onderneming op korte termijn over te nemen, reden waarom de curator de onderneming met toestemming van de rechter-commissaris niet heeft gesloten. De curator zal een en ander nader uiteenzetten onder punt 6 van dit verslag. Aan dit openbaar verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Formeel bestaat de directie van gefailleerde onderneming uit de bestuurders J. Serkan Holding B.V. en B. Sercan Holding B.V. Bestuurders van de twee laatstgenoemde B.V. s zijn respectievelijk de heren J. Serkan en B. Sercan. Feitelijk blijkt de heer F. Sercan de onderneming te besturen. Zoals gezegd bestaan de activiteiten van de onderneming uit het ontwerpen en maken van patronen voor kleding. De ontwerper van deze modellen is de heer F. Sercan. Daarnaast zijn er op freelance-basis ook een patronenmaker en een agent werkzaam voor de onderneming. 1.2 Winst en verlies Op basis van de kolommenbalans (uitdraai uit exact) gedateerd 23 oktober 2006 komt de curator tot het volgende. De winst-en-verliesrekening 2005 sluit volgens de kolommenbalans met een winst van ,- voor belastingen. De vennootschapsbelastingdruk is in deze winst-enverliesrekening niet opgenomen. De bruto-marge bedraagt ,- bestaande uit een omzet van ,- en een inkoopwaarde van de omzet van ,-. Daarnaast bedragen de in dat jaar onder de personeelskosten opgenomen managementfees , Balanstotaal De balans per 31 december 2005 sluit met een eigen vermogen van ,- negatief. Dit vermogen bestaat uit het geplaatste aandelenkapitaal van ,-, de stand van de overige reserves per 1 januari 2005 van ,- negatief en de winst over 2005 van ,-. De stand van de overige reserves per 1 januari 2005 van ,- negatief sluit niet aan met de publicatiestukken 2004, waarin een bedrag van ,- staat vermeld. Het verschil van ,- negatief is vooralsnog niet verklaard. De laatst bekende door de curator ontvangen cijfers sluiten met een verlies van ,-. Hierbij zij vermeldt dat de journaalposten voor het afsluiten van deze periode, waaronder de voorraadwaardering en de vennootschapsbelastingdruk niet zijn opgenomen. De onder de overige personeelskosten opgenomen managementfees bedragen in dat jaar , Lopende procedures Voor datum faillissement heeft een crediteur conservatoir beslag laten leggen onder de bank van gefailleerde onderneming, alsmede onder de twee grootste debiteuren. In dit kader is Sercan Mode door deze crediteur op 25 september 2006 gedagvaard tegen 29 november Ten gevolge van het faillissement is deze procedure op grond van artikel 29 van de Fw geschorst. 2

3 1.5 Verzekeringen In verband met de inmiddels gerealiseerde doorstart heeft de curator de lopende verzekeringen vooralsnog niet opgezegd. De curator heeft met de koper afgesproken dat deze zelf zorgdraagt voor de overname van verzekeringen. De betreffende verzekeraars zijn wel door de curator van de overname op de hoogte gesteld. 1.6 Huur De bedrijfslocatie van failliet, gelegen aan de Generaal Vetterstraat 73a te Amsterdam wordt gehuurd. Hieraan ligt een huurcontract bedrijfsruimte de dato 21 februari 1990 ten grondslag. De activa van de onderneming is op 20 oktober 2006 overgedragen. Zie punt 6. Met de koper is afgesproken dat deze zelf zorgdraagt voor het overnemen van het huurcontract of een nieuwe huurovereenkomst. De curator heeft de verhuurder van voorgaande op de hoogte gesteld en voorzover vereist de huurovereenkomst per eerst mogelijke datum opgezegd. Per datum overname bestond er een huurachterstand van circa twee maanden. De koper is hiermee bekend en zal de huurachterstand voor haar rekening nemen. De huurachterstand komt dus niet ten laste van de boedel. 1.7 Oorzaken faillissement Volgens de heer F. Sercan en zijn fiscalist de heer Oerlemans spelen er meerdere factoren een rol bij de oorzaak van het faillissement van Sercan Mode. Na een goede periode in 2001/2002 kwam er minder vraag naar de door Sercan Mode ontworpen mode genaamd City. City-mode, zo de curator begrijpt, is geklede stadsmode zoals bijvoorbeeld pakjes en colberts. Na 2002 bleek de trend echter Casual te zijn. Er was derhalve een tijd lang geen vraag naar de door Sercan Mode geproduceerde modellen. Sercan Mode is toen Casual-mode gaan ontwerpen, hetgeen met de nodige kinderziektes gepaard ging zoals bijvoorbeeld inkopen van verkeerde stoffen en verkeerde calculaties. Voorgaande leverde (onder meer) vertragingen op die zich vertaalde in annuleringen en kortingen, hetgeen de liquiditeitspositie van Sercan Mode beïnvloedde. Ook stonden de prijzen onder druk tengevolge van concurrentie. Het laatste jaar ging het weer beter met Sercan Mode maar de liquiditeitsproblemen bleven. Ditmaal was de oorzaak gelegen in het feit dat de orders groter werden en Sercan Mode dit niet kon voorfinancieren. In dit kader lijkt een belangrijke katalysator te zijn geweest het beslagleggen door een van de crediteuren onder de bank en onder de twee grootste debiteuren van gefailleerde onderneming. Ten gevolge hiervan is een en ander in een stroomversnelling geraakt. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van het faillissement waren er 5 mensen werkzaam voor gefailleerde onderneming. Deze mensen waren echter werkzaam op grond van een managementovereenkomst, dan wel op freelance basis. Daar de managementovereenkomst niet was vastgelegd en de personen die op freelance basis werkten slechts Sercan Mode B.V. als enige opdrachtgever hadden, heeft de curator met toestemming van de Rechter-commissaris deze vijf personen voorzover vereist ontslagen. 3

4 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren, zover de curator bekend, dezelfde personen werkzaam voor gefailleerde onderneming. 2.3 Datum ontslagaanzeggingen De curator heeft de vijf voornoemde personen bij brief van 17 oktober 2006 ontslag aangezegd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving/3.2 Verkoopopbrengst/3.3 Hoogte hypotheek/3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Bij het eerste bezoek van de curator aan de gefailleerde onderneming heeft de heer Klibisch van het Nederlands Taxatie & Adviesbureau B.V. op verzoek van de curator de aanwezige activa geïnventariseerd en getaxeerd. Deze activa bestond uit allerhande goederen die betrekking hebben op het ontwerpen van kleding, zoals bijvoorbeeld een stoomstrijktafel, wandrekjes, een trensmachine en een circelsnijmes. Voorts bevonden zich in de door Sercan Mode B.V. gehuurde bedrijfsruimte allerhande kantoorartikelen, zoals schuifdeurkasten, een faxapparaat, een printer en diverse bureaustoelen en tafels. Het Nederlands Taxatie & Adviesbureau heeft de gehele inventaris waaronder voorraden begrepen, getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van ,-. Mogelijk onbetaalde zaken, zoals bijvoorbeeld een order riemen, die aanwezig waren in de gehuurde bedrijfsruimte zijn getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van , Verkoopopbrengst In dit kader verwijst de curator naar hetgeen zij onder punt 6 met betrekking tot de overname vermeldt. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Fiscus heeft thans bij de curator een vordering ingediend van een totaalbedrag van ,-. De curator is door de fiscalist van gefailleerde onderneming op de hoogte gesteld dat er over de maanden juli, augustus en september 2006 nog geen Omzetbelasting is betaald. De fiscalist schat deze claim rond de ,-. De curator is met de fiscalist overeengekomen dat deze nog de aangifte Vennootschapsbelasting 2005 en de aangifte Omzetbelasting september 2006 voor zijn rekening zal nemen. De curator zal de belangen van de Fiscus terzake behartigen. 4

5 Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Voorraden Zoals gezegd heeft het Nederlands Taxatie & Adviesbureau in haar taxatierapport ook de aanwezig voorraden opgenomen. Deze voorraden bestonden uit een van de firma Nissu afkomstige order van ceintuurs, een order van diverse broekjes, 500 meter verkeerd geleverde stof, 400 meter stof welke is gecrediteerd door de leverancier in verband met de slechte kwaliteit en tot slot circa 500 meter stof die is opgeslagen voor Cars Jeans. De curator is thans met de firma K&C Textiles te Amsterdam in onderhandeling over overname (van een deel) van de ceintuurs. De diverse broekjes heeft de curator, in samenwerking met de heer F. Sercan, kunnen verkopen aan diverse afnemers voor een totaalbedrag van ,20 inclusief B.T.W. Deze debiteuren zijn inmiddels aangeschreven door de curator. Met betrekking tot de verkeerd geleverde stof, alsmede over de stof met kwaliteitsgebreken zal de curator in overleg met de heer F. Sercan een oplossing trachten te vinden. De overige aanwezige stof was door Cars Jeans betaald en derhalve geen eigendom van de boedel. Onderhanden werk Gedurende de periode vanaf datum faillissement tot 20 oktober 2006 heeft de curator een aantal reeds geproduceerde orders uit Bulgarije en Turkije die waren aangekomen bij de Nederlandse grens met toestemming van de Rechter-commissaris uitgeleverd. Teneinde deze orders te laten uitleveren heeft de curator met door debiteuren betaalde schulden aan de boedel deze leveranciers kunnen betalen. In totaal heeft de curator aan diverse leveranciers een bedrag van ,58 betaald. De betreffende orders zijn geleverd en voor een totaalbedrag van ,48 gefactureerd. Met betrekking tot het overige onderhanden werk (lees: de orderportefeuille) verwijst de curator naar hetgeen zij onder punt 6 vermeldt Verkoopopbrengst Zie Boedelbijdrage Daar de inventaris, noch de voorraden waren verpand is een boedelbijdrage niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving/3.13 Verkoopopbrengst Boedelactief 3.14 Stand van de boedel 5

6 Het huidige saldo op de rekening aangehouden bij de Kasbank bedraagt ,17 (bijlage 2). 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Vlak na datum faillissement heeft de curator met een betaling van de debiteur Cool Cat van ,20 voor een bedrag van ,07 een aantal crediteuren betaald die met een order aan de Nederlandse grens stonden en zich terzake op hun retentierecht beriepen. Voor de goede orde merkt de curator op dat enkel de geleverde orders zijn betaald en geen pre faillissementsschulden. Met de betaling van deze crediteuren werd namelijk een hogere opbrengst gegenereerd, hetgeen gunstig was voor de boedel. In dit kader verwijst de curator naar hetgeen zij onder 3.9 heeft opgemerkt. Het resterende bedrag van ,13 is overgemaakt naar de faillissementsrekening. Voorts heeft een andere grote debiteur van gefailleerde onderneming, zijnde Cars Jeans, vlak na datum faillissement het door haar reeds voor datum verschuldigde bedrag aan gefailleerde onderneming van ,35 overgemaakt naar de rekening derdengelden van de curator. Dit bedrag is thans door de curator overgeboekt naar de faillissementsrekening. Alle overige debiteuren (waaronder wederom CoolCat en Cars Jeans) zijn inmiddels door de curator aangeschreven met het verzoek de openstaande vorderingen te voldoen. In totaal dienen de debiteuren een bedrag van ,88 aan de boedel te betalen. De curator merkt hierbij op dat de genoemde bedragen terzake voorraden en onderhanden werk onder 3.9 hierbij is inbegrepen. 4.2 Opbrengst Inmiddels is er naast de hierboven genoemde bedragen door verscheidene debiteuren in totaal een bedrag van ,82 bijgeschreven op de faillissementsrekening. 4.3 Boedelbijdrage Daar de debiteuren niet verpand waren is een boedelbijdrage niet van toepassing. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De gefailleerde onderneming houdt in totaal drie rekeningen aan bij de ABN AMRO. Vlak voor datum faillissement was er reeds door een crediteur conservatoir derdenbeslag gelegd onder deze rekeningen. Bij de ABN AMRO blijkt op datum faillissement nog een batig saldo van in totaal ,37 aanwezig te zijn. De curator heeft de ABN AMRO verzocht dit bedrag per omgaande over te maken naar de faillissementsrekening hetgeen tot op heden niet is geschied. 5.2 Leasecontracten Voor zover de curator bekend zijn er op naam van gefailleerde onderneming geen leasecontracten gesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden 6

7 5.4 Seperatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud Met betrekking tot de order riemen zoals deze is aangetroffen in de boedel van gefailleerde onderneming merkt de curator op dat er terzake geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud bleek te zijn gemaakt. De curator heeft zich dan ook op het standpunt gesteld dat het haar vrij staat deze order te verkopen. Zoals eerder opgemerkt is de curator thans in overleg met K&C Textiles B.V., zijnde de overnemende partij van de onderneming van de gefailleerde rechtspersoon, teneinde (een deel van) deze order alsnog te verkopen. Daar het gaat om riemen die verwerkt moeten worden in een kledingstuk en niet lost kunnen worden gedragen, kan de curator deze riemen minder makkelijk aan derden verkopen. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog heeft geen van de crediteuren zich beroepen op haar/zijn reclamerecht. 5.8 Retentierechten De leveranciers van de orders die aan de Nederlandse grens waren gearchiveerd zich beriepen op hun retentierecht. De curator verwijst naar hetgeen zij onder onderhanden werk bij punt 3.9 heeft opgemerkt. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden In aanvulling op hetgeen eerder in dit verslag is vermeld merkt de curator op dat zij vanaf datum faillissement tot 20 oktober 2006 gefailleerde onderneming heeft voortgezet. De reden van deze voortzetting is tweeledig geweest. Ten eerste is er door de in Nederland gearriveerde orders te betalen en vervolgens te leveren en te factureren aan de afnemers geld voor de boedel gegenereerd. Ten tweede was het voor de verkoop van gefailleerde onderneming van groot belang dat de activiteiten van gefailleerde onderneming werden voortgezet. Een en ander is met toestemming van de rechter-commissaris gebeurd. 6.2 Financiële verslaglegging In dit kader verwijst de curator naar hetgeen zij onder 3.9 terzake het onderhanden werk heeft opgemerkt. Bovendien merkt de curator op dat zij - met toestemming van de rechtercommissaris de werkzaamheden die zijn verricht door de 4 personeelsleden gedurende de onder 6.1 genoemde periode heeft vergoed. In totaal is er een bedrag van 3.066,74 aan vier personen vergoed. Overname 6.3 Beschrijving 7

8 Op 20 oktober 2006 is de activa van de gefailleerde onderneming overgenomen door K&C Textiles B.V. te Amsterdam. Gefailleerde onderneming heeft de inventaris, de goodwill en het recht op de handelsnaam Sercan Mode overgenomen voor een totaalbedrag van ,-. De overnemende partij heeft de activa overgenomen met het oogmerk om de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde onderneming te continueren, reden waarom partijen ervan uitgaan dat er op grond van de Wet op de Omzetbelastingen geen omzetbelasting verschuldigd is. Vanzelfsprekend heeft de curator gelet op haar positie en de aard van deze transactie geen enkele garantie gegeven met betrekking tot deze activa. De goodwill van de onderneming bestond voornamelijk uit een orderportefeuille die bij de koper volledig bekend is en die de curator aan de koper heeft overhandigd. Op de wijze waarop de orderportefeuille zal en kan worden geëffectueerd heeft de curator derhalve geen garanties gegeven. De voor het voeren van de exploitatie van de onderneming van failliet vereiste vergunningen, registraties, ontheffingen etc. komen voor rekening en risico van K&C Textiles B.V. De overnemende partij heeft de activa overgenomen met het oogmerk om de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde onderneming te continueren. De overnemende partij zal voorts zelf zorgdragen voor de gewenste overname van de telefoon/telefax/internetaansluitingen en de aansluitingen van het energie- en van het waterleidingbedrijf, alsmede voor eventuele ander overeenkomsten van de failliet tegen de door de betrokkenen te stellen voorwaarden. Hierbij is van belang dat de koper heeft aangegeven de voor gefailleerde onderneming werkzame personen, ook voor de nieuwe onderneming werkzaam te laten zijn. Zo de curator begreep, zouden in ieder geval de drie heren Sercan in loondienst treden bij de nieuwe onderneming. Onder welke voorwaarden de patronenmaker en de agent voor de nieuwe onderneming werkzaam zullen zijn is de curator vooralsnog niet bekend. 6.4 Verantwoording Zie Opbrengst Zoals gezegd, is er voor de inventaris, de goodwill, en het recht op de handelsnaam Sercan Mode een totaalbedrag van ,- betaald. 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft een accountant ingeschakeld teneinde na te gaan of gefailleerde onderneming voldaan heeft aan haar boekhoudplicht. Inmiddels heeft de accountant de gevraagde informatie en stukken ontvangen. De curator heeft de accountant om een korte en bondige rapportage gevraagd. 8

9 7.2 Depot jaarrekeningen Alle door de gefailleerde onderneming gedeponeerde jaarrekeningen blijken te laat te zijn gedeponeerd. Reden voor de curator om dit nader te gaan onderzoeken. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Sercan Mode voldoet voor de periode vanaf oprichting tot en met heden aan de in artikel 2:396 lid 1 BW vermelde criteria en is derhalve ingevolge artikel 2:396 lid 6 BW vrijgesteld van de verplichting tot het laten verrichten van accountantscontrole. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De curator is in afwachting van de door haar opgevraagde stukken teneinde na te kunnen gaan of is voldaan aan de verplichting om de aandelen vol te storten. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator dient nog nader te onderzoeken of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur in het faillissement van Sercan Mode. 7.6 Paulianeus handelen Voor zover de curator thans na heeft kunnen gaan is er geen sprake geweest van paulianeuze handelingen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Ten gevolge van het opvragen van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel van gefailleerde onderneming is een boedelschuld ontstaan van in totaal 11,-. Deze boedelschuld is inmiddels betaald. In verband met de inmiddels gerealiseerde overname van gefailleerde onderneming is een crediteurenbrief in overleg met de overnemende partij aan de crediteuren verzonden. Daar een aanzienlijk aantal crediteuren in het buitenland is gevestigd, heeft de curator deze crediteurenbrief met spoed in het Engels laten vertalen door het vertaalbureau Kern. Ten gevolge van deze vertaling is een boedelschuld van 57,72 ontstaan. Deze boedelschuld is inmiddels door de curator betaald. Voorts is er ten gevolge van de inventarisatie en de taxatie door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau een boedelschuld ontstaan van 624,75. Ook deze factuur is inmiddels door de curator betaald. Gedurende de periode vanaf datum faillissement tot datum overname zijn door de curator de werkzaamheden van de voor gefailleerde onderneming werkzame personen met toestemming van de rechter-commissaris vergoed. In totaal is terzake een bedrag van 3.066,74 aan vier personen betaald. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De Fiscus heeft thans een vordering bij de curator ingediend ter hoogte van ,-. 9

10 8.3 Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft vooralsnog geen vordering bij de curator ingediend. Gezien het feit dat er geen werknemers in dienst waren bij gefailleerde onderneming ziet er naar uit dat het UWV ook in de toekomst geen vordering zal indienen. 8.4 Andere preferente vorderingen Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren tot de curator gewend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben zich 53 concurrente crediteuren bij de curator gemeld (bijlage 3). Hierbij is van belang dat een van de grootste crediteuren die voor datum faillissement conservatoir beslag heeft laten leggen onder de bank en onder twee grote debiteuren van Sercan Mode tot op heden haar vordering niet heeft ingediend. De curator heeft wel direct na datum faillissement contact opgenomen met de advocaat van deze onderneming en is in afwachting van zijn bericht. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren In totaal is er een bedrag van ,12 aan concurrente crediteuren ingediend bij de curator. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling De vooruitzichten op dit moment zijn dat, nadat alle vorderingen van de crediteuren door de curator verder zijn geïnventariseerd, na een verificatievergadering een uitkering aan de schuldeisers tot de mogelijkheden behoort. De curator heeft de schuldeisers laten weten dat zodra hierover meer duidelijkheid bestaat deze dienaangaande zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich de komende periode met name concentreren op het innen van de debiteuren. Afhankelijk van de rapportage van de accountant zal de curator ook nog de nodige aandacht aan de administratie van gefailleerde onderneming besteden. 9.3 Indiening volgend openbaar verslag De curator zal haar volgende verslag over drie maanden indienen. N.P. Klein, curator 10

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3.1 Inleiding De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert van 1893 1 en is op 1 september 1896 2 in werking getreden. In de loop der

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie