TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris : mr. K.D. van Ringen Verslagperiode : 27 maart 2008 t/m 18 juli 2008 Bestede uren verslagperiode : 64 uren en 00 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 294 uren en 30 minuten Referentie curator : /LB/EJB Algemeen De curator heeft zich de afgelopen periode voornamelijk bezig gehouden met de afwikkeling van de doorstart. Meer in het bijzonder heeft de curator haar medewerking verleend aan bijvoorbeeld de overdracht van het overgenomen merk en de overgenomen domeinnamen. Voorts ontvangt de curator nog regelmatig post die op naam van één van de vijf gefailleerde ondernemingen staat, terwijl deze post bestemd is voor de doorstartende onderneming FL Media B.V. De curator heeft de bestuurder van FL Media B.V. thans meerdere malen verzocht zorg te dragen voor wijziging van de tenaamstelling. Voorts wordt de administratie/boekhouding thans door de curator onderzocht. Naar aanleiding van een eerste onderzoek is er inmiddels een bespreking met derden geweest die een toelichting konden geven op vragen naar aanleiding van dit onderzoek. De curator is thans in afwachting van aanvullende informatie terzake. De curator heeft ook met enige regelmaat contact met de (advocaat van) de heren Vis en Verschoor omdat er soms enige onduidelijkheid bestaat over de juistheid van de omvang van het overgedragen klantenbestand en de verstrekte informatie omtrent de waarde hiervan. De curator is thans in afwachting van een reactie van de advocaat van de heren Vis en Verschoor. Ook is er met de heren Vis en Verschoor contact over betalingen die zijn binnengekomen op de rekening van Fruitlounge Media B.V. De curator onderzoekt aan wie de betreffende betalingen toekomen. Ook had de curator de nodige vragen aan de heren Vis en Verschoor naar aanleiding van een persbericht dat zij zelf op hun website hadden gepubliceerd met betrekking tot de doorstart (FL Media). Nog niet op alle punten heeft de curator afdoende opheldering verkregen. Tot slot werd de curator geconfronteerd met de huur van een opslagruimte bij Shurgard te Utrecht waar zich activa zou bevinden die aan een van de gefailleerde ondernemingen zou toebehoren. De curator heeft samen met een medewerker van het Nederlands Taxatie en Adviesbureau (NTAB) en de heer Verschoor de opslagruimte bezocht en de aanwezige activa geïnventariseerd. Op dat moment bleken er voornamelijk tapes aanwezig te zijn met content voor TV-programma s van bijvoorbeeld National Geographic. Volgens de heren Vis en Verschoor vertegenwoordigen deze tapes geen zakelijke waarde. De curator is een

2 andere mening toegedaan, mede omdat de werknemers van FL Media B.V. met enige regelmaat een bezoek brengen aan deze opslag teneinde tapes op te halen. Ook uit verklaringen van derden blijkt dat de tapes wel degelijk waarde vertegenwoordigen. De heren Vis en Verschoor geven aan de tapes hun persoonlijke eigendom zijn. De curator heeft ze daarom in de gelegenheid gesteld om dit eigendom aan te tonen, hetgeen zij tot op heden niet hebben gedaan. De curator stelt zich derhalve op het standpunt dat de activa zoals aanwezig in de gehuurde opslag eigendom is van de boedel. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie / 1.2 Winst en verlies / 1.3 Balanstotaal / 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen Voorzover de curator bekend, zijn thans alle lopende verzekeringen op naam van Fruit Lounge Media B.V. beëindigd, dan wel overgenomen door FL Media B.V. Ook heeft er een geringe premierestitutie plaatsgevonden. 1.6 Huur / Verhuur Onlangs ontving de curator via de postblokkade in viervoud de indeplaatsstellingsovereenkomst waarbij de huurovereenkomst Fruitlounge Media B.V. en Fruitlounge B.V. met de heer P.A.B.F.W. Hanegraaf en de onderhuurovereenkomst tussen Fruitlounge B.V. en Omroepvereniging BNN wordt overgenomen door FL Media B.V. Deze indeplaatsstelling is echter niet mogelijk zonder medewerking van de curator, reden waarom de curator de indeplaatsstellingsovereenkomst heeft doorgezonden naar FL Media B.V. met een begeleidende brief dat zij geen bezwaar heeft tegen deze indeplaatsstelling. De curator verwacht op korte termijn een kopie van een door alle partijen ondertekende indeplaatstellingsovereenkomst te ontvangen. Bij de overname is afgesproken dat de huur per datum overname, alsmede de op datum overname bestaande huurachterstand werd overgenomen door FL Media B.V. 1.7 Oorzaken / achtergronden faillissement 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement / 2.2 Aantal in jaar voor faillissement / 2.3 Datum ontslagaanzeggingen 3. Activa Onroerende zaken 2

3 3.1 Beschrijving / 3.2 Verkoopopbrengst / 3.3 Hoogte hypotheek / 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving / 3.6 Verkoopopbrengst / 3.7 Boedelbijdrage / 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Zoals de curator in haar vorige verslag al aangaf, werd er met enige moeite een beeld gevormd van het onderhouden werk. Zoals gezegd, werden er slechts enkele schriftelijke overeenkomsten, klanten/opdrachtgevers aangetroffen. Zoals de curator onder het kopje algemeen aangaf is ook nu nog de omvang van het onderhandenwerk/klantenbestand een punt van aandacht. Andere activa 3.10 Beschrijving In aanvulling op hetgeen de curator in haar vorige verslag heeft vermeld, merkt de curator op dat Fruitlounge Media B.V. een aanvraag voor registratie van het merk Uploaded TV bij het Benelux Merkenbureau had gedaan. Deze aanvraag is echter na datum faillissement definitief door het merkenbureau geweigerd. Ook heeft de curator - zoals hiervoor aangegeven activa aangetroffen in de gehuurde opslagruimte in Utrecht. Op korte termijn zal de curator een beslissing nemen over de mogelijke verkoop van deze activa nu de heren Vis en Verschoor er niet in zijn geslaagd om aan te tonen dat het hun eigendom zou zijn. Boedelactief 3.12 Stand van de boedel Het saldo van de faillissementsrekening die wordt aangehouden bij de Kasbank is op de verslagdatum ,92 (bijlage 2). 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren / 4.2 Opbrengst / 4.3 Boedelbijdrage De curator merkt op dat de bank de boedelbijdrage van 2.500,- nog niet heeft overgemaakt naar de faillissementsrekening. De curator heeft de bank onlangs wederom verzocht voornoemd bedrag over te maken. Voorts merkt de curator op dat zij de door haar ontvangen pandlijsten kritisch bekijkt in relatie tot het vaststellen van de juistheid van de omvang van het door FL Media B.V. overgenomen klantenbestand/ onderhanden werk. 3

4 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) In aanvulling op hetgeen de curator in haar vorige verslag heeft vermeld merkt zij op dat Fruitlounge Media B.V. bij de Postbank een zakelijke girorekening aanhoudt waarbij het saldo per 2 mei ,44 debet bedroeg. Bij brief van 20 februari 2008 heeft de ABN AMRO laten weten dat het dossier van Fruitlounge Media B.V. is overgedragen aan Solveon Incasso B.V. (Solveon). Ondanks meerdere verzoeken daartoe heeft de curator tot op heden terzake geen reactie ontvangen van Solveon. De curator heeft onlangs Solveon gesommeerd een inhoudelijke reactie te geven en is thans in afwachting van een reactie. 5.2 Leasecontracten Voorzover de curator bekend zijn thans alle leasecontracten op naam van Fruitlounge Media B.V. beëindigd, dan wel overgenomen door FL Media B.V. 5.3 Beschrijving zekerheden / 5.4 Separatistenpositie / 5.5 Boedelbijdrage / 5.6 Eigendomsvoorbehoud In dit kader verwijst de curator naar hetgeen zij in haar vorige verslag heeft gemeld. 6. Doorstart / voortzetten In dit kader verwijst de curator naar hetgeen zij in haar vorige verslag heeft gemeld. 6.6 Boedelbijdrage Zoals de curator al eerder aangaf, heeft de bank de boedelbijdrage van 2.500,- nog niet overgemaakt naar de faillissementsrekening. De curator heeft de bank terzake gesommeerd. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie maakt een verzorgde indruk. De boekhouding werd reeds aan een globaal onderzoek onderworpen. De curator is thans nader onderzoek aan het doen en heeft reeds een bespreking met derden gevoerd om vragen naar aanleiding van dit onderzoek beantwoord te krijgen. 7.2 Depot jaarrekeningen De curator heeft het deponeren van de jaarrekeningen onderworpen aan een onderzoek, waarbij werd vastgesteld dat een aantal jaarrekeningen mogelijk te laat werd gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 4

5 Wordt onderzocht. 8. Crediteuren Alle bekende crediteuren werden aangeschreven. Tot nu toe werd een totaalbedrag van ,46 ter verificatie bij de curator aangemeld, waarvan ,- preferent. Aan dit verslag wordt een lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen gehecht (bijlage 3). 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen van het NTAB, de softwaredeskundige en het informatiebureau bedragen in totaal 3.968,50 inclusief BTW. Deze boedelvorderingen zijn inmiddels voldaan. Daarnaast zal de curator bij dit verslag een verzoek doen tot het vaststellen van een voorschot op haar salaris. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De Belastingdienst heeft vooralsnog een preferente vordering ingediend van , Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft vooralsnog geen opgave gedaan van de eventuele vordering. 8.4 Andere preferente vorderingen Van andere preferente vorderingen is op dit moment geen sprake. 8.5 Aantal concurrente crediteuren / 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het aantal concurrente crediteuren dat zich op dit moment heeft aangemeld is 42. In totaal vorderen zij van gefailleerde een bedrag van , Verwachte wijze van afwikkeling Zoals de curator in haar vorige verslag al aangaf behoort een uitkering aan de preferente schuldeisers vrijwel zeker tot de mogelijkheden zodat een afwikkeling conform artikel 137a en verder Faillissementswet voor de hand ligt. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement / 9.2 Plan van aanpak Het is vooralsnog niet bekend op welke termijn het faillissement definitief afgewikkeld kan worden. De curator is thans nog drukdoende met het onderzoeken van de administratie/boekhouding van gefailleerde en naar de geldstromen voorafgaand aan het faillissement. Ook is de curator nog steeds druk met het nagaan of de omvang en de waarde van het klantenbestand zoals dat is overgenomen door FL Media B.V. correct is. Vanzelfsprekend zal er ook onderzoek worden gedaan naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en/of mogelijk paulianeus handelen. In dit kader zet de curator haar vraagtekens bij de gehuurde opslagruimte in Utrecht. 5

6 9.3 Indiening volgend openbaar verslag Over drie maanden zal het volgende openbaar verslag verschijnen. L.I. Boes curator namens deze N.P. Klein 6

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Addsup Solutions B.V. Faillissementsnummer : 10/558 F Datum uitspraak : 24 augustus 2010 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de stichting, Stichting Inkomensbeheer

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de stichting, Stichting Inkomensbeheer TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de stichting, Stichting Inkomensbeheer Faillissementsnummer : 07/363 F Datum uitspraak : 28 juni 2007 Curator : mr S.M. Postma

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie