Ouderenquête. Uitslagen Vragenlijst. OBS de Swetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderenquête. Uitslagen Vragenlijst. OBS de Swetten"

Transcriptie

1 Ouderenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering van het responspercentage... 6 Waardering van de scores... 6 Kwaliteitszorg... 8 Sterke punten... 8 Mogelijke verbeterpunten... 9 Men is het eens over... 9 Bespreekpunten... 9 Analyse... 9 Aanbod Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Tijd Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Pedagogisch Handelen Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Didactisch Handelen Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Afstemming Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Sterke punten Men is het eens over Analyse Schoolklimaat Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Zorg en begeleiding Sterke punten

3 Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Opbrengsten Sterke punten Bespreekpunten Analyse Algemeen Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Slotconclusies Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

4 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Ouderenquête van OBS de Swetten. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van: Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur) Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever) Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder) 3

5 De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vrag en: 1. Wat b elo ven wij? Welke kwaliteit kunnen alle b etro kkenen verwachten? 2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. T e denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Kwaliteitszo rg 16 vrag en Aanbod 12 vragen T ijd 7 vragen Pedagogisch Handelen 12 vragen Didactisch Handelen 7 vragen Afstemming 3 vrag en Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3 vragen Schoolklimaat 9 vragen Zorg en begeleiding 8 vragen Opbrengsten 2 vragen Algemeen 5 vragen 4

6 De Vragenlijst bestaat in totaal uit 84 vragen. 5

7 Gegevens Schoolgegevens School OBS de Swetten Adres Kuiperssingel 1 Po stco d e + Plaats 9201EE Drachten Periode van afname Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 15 januari 2013 tot 15 februari Aantal respondenten T otaal aantal respondenten 179 Aantal afg ero nd 80 Responspercentage 45% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Erg laag Een respons tussen 16% en 34% Laag Een respons tussen 34% en 50% Voldoende Een respons tussen 50% en 70% Goed Een respons boven 70% Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Onvoldoende Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 6

8 Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed Een sco re tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit: 1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator De vraag (stelling) De gemiddelde score van eigen school (GSES) De gemiddelde score van andere scholen (GSOS) Het verschil tussen GSES en GSOS De stand aard afwijking 2. De sterke punten (indien van toepassing) 3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing) 4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing) 5. Bespreekpunten (indien van toepassing) 7

9 Kwaliteitszorg GSES GSO S +/- DEV Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school 2,91 2,24 +0,68 1,07 De school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders over de school 3,11 2,58 +0,54 0,91 De schoolleiding en/of de leraren houden rekening met mijn mening 3,37 2,94 +0,43 0,72 Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren 3,21 2,74 +0,47 0,86 De school informeert ouders regelmatig over de effecten van verb eteractiviteiten 3,23 2,76 +0,47 0,85 Ik ontvang informatie over de effecten van verb eteractiviteiten schriftelijk 3,22 2,66 +0,56 0,89 Mijn kind(eren) vo elt (vo elen) zich veilig o p scho o l 3,76 3,48 +0,28 0,48 Op school gelden er goede regels 3,80 3,34 +0,46 0,40 De leraren g rijp en snel in als er ruzie is 3,44 2,92 +0,53 0,76 De schoolleiding gaat op een adequate wijze om met incid enten 3,54 2,93 +0,61 0,70 De school beschikt over een goede klachtenregeling 3,58 2,93 +0,65 0,56 De school stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de verwachtingen van de ouders 3,36 2,73 +0,62 0,78 De school legt in voldoende mate verantwoording af aan de ouders 3,34 2,85 +0,49 0,78 De school staat goed bekend 3,79 3,12 +0,67 0,41 De ouders spreken positief over de school 3,68 3,06 +0,63 0,49 De schoolgids bevat voldoende informatie over de kwaliteitszo rg 3,64 3,20 +0,43 0,48 3,44 2,91 +0,53 0,76 Sterke punten 8

10 Op school gelden er goede regels De school staat goed bekend Mijn kind(eren) voelt (voelen) zich veilig op school Mogelijke verbeterpunten Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school Men is het eens over Op school gelden er goede regels De school staat goed bekend De schoolgids bevat voldoende informatie over de kwaliteitszorg Bespreekpunten Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school De school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders over de school Ik o ntvang info rmatie o ver d e effecten van verb eteractiviteiten schriftelijk Analyse Met een score van 3,44 wordt er behoorlijk hoog gescoord op het onderdeel Kwaliteitszorg. We zullen zoeken naar manieren om de ouders op het terrein van communicatie/informatie beter te bedienen. Natuurlijk is er de schoolgids waar de nodige informatie in staat beschreven en gaat er wekelijks een Info mee. Ook zijn er de 10- minutengesprekken, de informatieavonden en zakelijke ouderavond. Er wordt echter niet specifiek naar de mening van ouders gevraagd en of ze tevreden zijn over de school, uitgezonderd in de tweejaarlijkse enquête en in de informele sfeer. De 10-minutengesprekken zijn daarvoor te kort en dienen een ander doel. De Informatieavonden en zakelijke ouderavonden worden over het algemeen onvoldoende bezocht om alle ouders te bereiken. Wellicht dat de Ouderraad en/of Medezeggenschapsraad hier een rol in kunnen gaan spelen. 9

11 Aanbod GSES GSO S +/- DEV Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 3,68 3,27 +0,41 0,49 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan and ere culturen 3,57 3,11 +0,45 0,55 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan maatschap p elijke thema's 3,63 3,27 +0,37 0,48 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit 3,70 3,28 +0,42 0,46 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actief b urg erschap 3,62 3,09 +0,53 0,55 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen 3,54 3,02 +0,52 0,53 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 3,56 3,15 +0,42 0,62 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten 3,62 3,28 +0,35 0,48 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan b uitenscho o lse activiteiten 3,54 3,08 +0,47 0,60 De leraren besteden voldoende aandacht aan werkstukken 3,63 3,06 +0,56 0,48 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vo rming 3,57 3,12 +0,46 0,61 De schoolgids bevat voldoende informatie over het aanbod 3,58 3,15 +0,42 0,55 3,60 3,16 +0,44 0,54 Sterke punten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden Op school wordt voldoende aandacht besteed aan maatschappelijke thema's Men is het eens over 10

12 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit Op school wordt voldoende aandacht besteed aan maatschappelijke thema's De leraren besteden voldoende aandacht aan werkstukken Bespreekpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten Analyse De score van 3,60 (op een maximale score van 4) duidt aan dat de ouders ook op het terrein van Aanbod tevreden zijn. Hoewel de ouders ook tevreden lijken te zijn over de aandacht voor creatieve vorming (3,57), vinden we zelf dat hier meer aandacht voor mag zijn. In het team zullen we kijken of er mogelijkheden zijn om het circuitmodel opnieuw in te gaan vo eren. 11

13 Tijd GSES GSO S +/- DEV De school begint goed op tijd 3,69 3,52 +0,17 0,56 De school eindigt goed op tijd 3,51 3,29 +0,21 0,77 De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben 3,63 3,10 +0,52 0,57 De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen 3,64 3,04 +0,59 0,66 De school zorgt ervoor, dat er weinig lesuitval is 3,79 3,52 +0,27 0,40 De school probeert op een goede manier verzuim te voorkomen 3,73 3,39 +0,33 0,48 Ik ben tevreden over de schooltijden 3,55 3,45 +0,10 0,71 3,64 3,34 +0,30 0,62 Sterke punten De school zorgt ervoor, dat er weinig lesuitval is De school probeert op een goede manier verzuim te voorkomen De school begint goed op tijd Men is het eens over De school zorgt ervoor, dat er weinig lesuitval is De school probeert op een goede manier verzuim te voorkomen Bespreekpunten De school eindigt goed op tijd Ik ben tevreden over de schooltijden De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen Analyse Voor ons was op het onderdeel T ijd de vraag over de schooltijden de belangrijkste. In hoeverre is er behoefte aan een ander model (bv. Hoorns model)? Uit de antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de ouders de schooltijden zoals die nu zijn, prima vinden. 12

14 Hoewel ook de andere scores (minimaal 3,5) niet direct aanleiding geven tot onmiddellijke actie vinden we de aandacht voor leerlingen die meer willen/kunnen wel een aandachtspunt waaraan we komend schooljaar willen werken. 13

15 Pedagogisch Handelen GSES GSO S +/- DEV De scho o l ziet er g ezellig uit 3,77 3,21 +0,56 0,42 De leraar zorgt ervoor, dat de leerlingen goed (resp ectvo l) met elkaar o mg aan 3,64 3,30 +0,35 0,53 De leraar kan g o ed luisteren 3,59 3,27 +0,32 0,52 De leraar laat je uitsp reken 3,61 3,36 +0,25 0,54 De leraar besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstand en 3,49 0,69 De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen 3,68 3,44 +0,23 0,47 De leraar heeft b elang stelling vo o r mijn zo o n/d o chter 3,69 3,45 +0,24 0,49 De leraar zo rg t vo o r een veilig klimaat in d e klas(sen) 3,64 3,37 +0,27 0,53 De leraar o nd ersteunt het zelfvertro uwen van mijn zoon/dochter 3,66 3,37 +0,29 0,53 De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter 3,69 3,47 +0,22 0,49 De leraar bevordert de zelfstandigheid van mijn zoon/dochter 3,69 3,40 +0,29 0,49 De leraar geeft voldoende hulp aan mijn zoon/dochter 3,68 3,31 +0,37 0,50 3,65 3,36 +0,29 0,52 Sterke punten De school ziet er gezellig uit De leraar heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter De leraar bevordert de zelfstandigheid van mijn zoon/dochter Men is het eens over De school ziet er gezellig uit De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen De leraar heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter 14

16 Bespreekpunten De leraar besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden De leraar laat je uitsp reken De leraar zorgt voor een veilig klimaat in de klas(sen) Analyse Het pedagogisch handelen krijgt binnen BAS erg veel aandacht. Gelukkig herkennen ook de ouders duidelijk onze (BAS)aanpak in de school (3,67). De school ziet er gezellig uit, kinderen gaan o.h.a. respectvol met elkaar om, leraren worden vriendelijk en belangstellend ervaren, bevorderen de zelfstandigheid en kinderen voelen zich veilig. Ondanks de hoge waardering blijft aandacht voor pesten, ruzies en misverstanden zeer belangrijk. 15

17 Didactisch Handelen GSES GSO S +/- DEV De leraar van mijn zo o n/d o chter is vakb ekwaam 3,69 3,47 +0,22 0,46 De leraar van mijn zo o n/d o chter is g emo tiveerd 3,75 3,51 +0,24 0,43 De leraar zorgt ervoor, dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen 3,66 3,38 +0,28 0,53 De leraar van mijn zoon/dochter kan goed uitleggen 3,66 3,42 +0,24 0,47 De leraar ondersteunt mijn zoon/dochter goed bij het werk 3,66 3,34 +0,33 0,50 De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit 3,68 3,20 +0,48 0,53 De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemo g elijkhed en 3,72 3,29 +0,43 0,45 3,69 3,37 +0,31 0,48 Sterke punten De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam Men is het eens over De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam Bespreekpunten De leraar zorgt ervoor, dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit De leraar ondersteunt mijn zoon/dochter goed bij het werk Analyse Voor het didactisch handelen is steeds veel aandacht. Ook hier uit zich dat in een hoge gemiddelde score (3,69), wat dus betekent dat ook de ouders hier oog voor hebben en tevreden zijn over de resultaten. Ook de deviatiescore 16

18 (standaardafwijking) tussen de verschillende antwoorden is op deze onderdelen betrekkelijk laag. Dit geeft dus ook aan dat men het er ook in grote lijnen over eens is. 17

19 Afstemming GSES GSO S +/- DEV De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter 3,59 3,39 +0,20 0,54 De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter 3,63 3,32 +0,31 0,56 Het taalg eb ruik van d e leraar is co rrect 3,70 3,54 +0,16 0,46 3,64 3,42 +0,22 0,53 Sterke punten Het taalgebruik van de leraar is correct De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter Men is het eens over Het taalgebruik van de leraar is correct Bespreekpunten De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter Analyse De vragen hier hadden m.n. betrekking op het taalgebruik en de professionele houding van de leerkrachten. Geen op- of aanmerking en. 18

20 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen GSES GSO S +/- DEV De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwo o rd elijkheid 3,63 3,39 +0,25 0,48 De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken 3,63 3,43 +0,20 0,48 De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken 3,64 3,41 +0,23 0,48 3,63 3,41 +0,23 0,48 Sterke punten De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken Men is het eens over De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken Analyse Als BAS-school staan we voor het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen voor je werk, maar ook voor samenwerken waar het kan. Het is dan prettig om waar te nemen dat ouders dit ook zo ervaren. 19

21 Schoolklimaat GSES GSO S +/- DEV Ik word goed geï nformeerd over de gang van zaken op school 3,55 3,09 +0,46 0,68 Ik ben tevreden over de schoolgids die ik jaarlijks ontvang 3,63 3,21 +0,42 0,54 Ik b en tevred en o ver d e nieuwsb rieven d ie ik o ntvang 3,75 3,39 +0,36 0,54 De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders 3,53 3,09 +0,44 0,62 Ik ben tevreden over de ouderavonden 3,54 3,21 +0,33 0,64 De sfeer op school is goed 3,74 3,35 +0,38 0,44 Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school 3,76 3,46 +0,30 0,49 De scho o l ziet er verzo rg d uit 3,72 3,19 +0,53 0,48 De lo kalen zien er verzo rg d uit 3,74 3,22 +0,52 0,44 3,66 3,25 +0,41 0,55 Sterke punten Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang De lokalen zien er verzorgd uit Men is het eens over De lokalen zien er verzorgd uit De sfeer op school is goed De school ziet er verzorgd uit Bespreekpunten Ik word goed geï nformeerd over de gang van zaken op school Ik ben tevreden over de ouderavonden De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders 20

22 Analyse We vinden voor alles het welbevinden van de leerlingen (en ouders en teamleden) belangrijk. De prestaties volgen dan als vanzelf. Veiligheid en sfeer zijn hier de sleutelwoorden. Wanneer ouders ons belonen met een hoog rapportcijfer (3,74 en 3,76) stemt ons dat tevreden. Ook de verzorging van de school en lokalen scoort hoog. Men is tevreden over de wekelijkse nieuwsbrieven en schoolgids. T och spreekt de eerste score dat wat tegen (ik word goed geï nformeerd over de gang van zaken op school). Niet zozeer de hoogte van de score, maar uit de deviatiescore blijkt dat hier wel behoorlijk verschillend op is geantwoord. Uit diezelfde deviatiescore blijkt bij het "organiseren van voldoende activiteiten voor ouders" ook dat men hier verschillend over denkt. We zien wel een ruime voldoende (ook weer bovengemiddeld), maar een deviatie van 0,6. Er zijn dus ouders die graag meer activiteiten zien georganiseerd. 21

23 Zorg en begeleiding GSES GSO S +/- DEV Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar 3,65 3,33 +0,32 0,48 De school communiceert goed met de ouders over (extra) b eg eleid ing 3,33 3,05 +0,28 0,89 De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen 3,60 3,06 +0,54 0,69 In geval van extra zorg, worden de ouders er goed bij betrokken 3,49 3,10 +0,39 0,81 De school geeft goede adviezen met betrekking tot de hulp die je als ouder kunt geven 3,51 2,99 +0,51 0,70 Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling blijft zitten 3,42 2,66 +0,76 0,90 Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een groep kan overslaan 3,43 2,55 +0,88 0,91 De school organiseert voldoende rapportbesprekingen 3,41 3,24 +0,17 0,86 3,48 3,06 +0,42 0,79 Sterke punten Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen De school geeft goede adviezen met betrekking tot de hulp die je als ouder kunt geven Men is het eens over Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar Bespreekpunten Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een groep kan overslaan Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling blijft zitten De school communiceert goed met de ouders over (extra) begeleiding Analyse Men is tevreden over de goede begeleiding van de leerkrachten en over de hulp bij leer- en/of gedragsproblemen. De 22

24 behoorlijk hoge deviatiescore bij het communiceren over extra hulp en het betrekken van ouders bij die extra hulp toont ons insziens aan dat hier nog stappen moeten worden gemaakt. Het is bij ouders ook wisselend bekend wanneer een kind moet blijven zitten of een groep mag overslaan. Dit is te verklaren door te stellen dat dit waarschijnlijk ook alleen bij ouders bekend zal zijn, die hiermee te maken krijgen. De documenten waarin de procedures staan beschreven liggen ter inzage op school en er staat een kort stukje over in de schoolgids. De vraag is nu of we de hele procedure aan alle ouders bekend moeten maken of dat we het bij het oude kunnen laten. 23

25 Opbrengsten GSES GSO S +/- DEV De school geeft in inzicht in de eindresultaten 3,58 3,15 +0,43 0,59 De school informeert ouders over de toetsresultaten 3,39 3,07 +0,32 0,85 3,49 3,11 +0,38 0,74 Sterke punten De school geeft in inzicht in de eindresultaten Bespreekpunten De school informeert ouders over de toetsresultaten De school geeft in inzicht in de eindresultaten Analyse In de schoolgids wordt jaarlijks de uitstroom (lees: eindresultaten) bekend gemaakt. Ook in de Info wordt dit vermeld. Het verbaast ons enigszins dat er wisselend is geantwoord op het informeren van ouders over toetsresultaten. Het groepsgemiddelde van methodetoetsen wordt voor de bovenbouw vermeld in de Info en voor alle kinderen staan de verschillende CIT O-scores in het rapport. Daarnaast organiseren de groepen 3 en 4 extra 10-minutengesprekken (dus naast de rapportbesprekingen) en datzelfde geldt voor de hogere groepen als daar aanleiding toe is. 24

26 Algemeen GSES GSO S +/- DEV Ik heb de school gekozen, omdat de identiteit mij aansp rak 3,75 3,31 +0,44 0,43 Ik heb de school gekozen, omdat de school dichtbij is 2,93 3,00-0,07 1,08 Ik heb de school gekozen, omdat de resultaten goed zijn 3,72 2,95 +0,77 0,45 Ik heb de school gekozen, omdat anderen dat hebben aanbevolen 3,53 2,55 +0,98 0,72 Ik b en tevred en met d e scho o lkeuze 3,82 3,38 +0,44 0,42 3,55 3,06 +0,49 0,74 Sterke punten Ik ben tevreden met de schoolkeuze Ik heb de school gekozen, omdat de identiteit mij aansprak Ik heb de school gekozen, omdat de resultaten goed zijn Mogelijke verbeterpunten Ik heb de school gekozen, omdat de school dichtbij is Men is het eens over Ik ben tevreden met de schoolkeuze Ik heb de school gekozen, omdat de identiteit mij aansprak Ik heb de school gekozen, omdat de resultaten goed zijn Bespreekpunten Ik heb de school gekozen, omdat de school dichtbij is Ik heb de school gekozen, omdat anderen dat hebben aanbevolen Analyse We vinden het prettig om te zien dat de keuze voor onze school niet zozeer is gedaan omdat die toevallig het dichtstbij was, maar vooral vanwege de identiteit, kwaliteit en op voorspraak van anderen. Het allerbelangrijkste is dat die keus ook achteraf tot tevredenheid stemt bij de ouders (3,82!) 25

27 26

28 Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Beleidsterrein GSES GSO S +/- DEV Kwaliteitszo rg 3,44 2,91 +0,53 0,76 Aanb o d 3,60 3,16 +0,44 0,54 T ijd 3,64 3,34 +0,30 0,62 Ped ag o g isch Hand elen 3,65 3,36 +0,29 0,52 Did actisch Hand elen 3,69 3,37 +0,31 0,48 Afstemming 3,64 3,42 +0,22 0,53 Actieve en zelfstand ig e ro l van d e leerling en 3,63 3,41 +0,23 0,48 Scho o lklimaat 3,66 3,25 +0,41 0,55 Zo rg en b eg eleid ing 3,48 3,06 +0,42 0,79 Op b reng sten 3,49 3,11 +0,38 0,74 Alg emeen 3,55 3,06 +0,49 0,74 Sterke punten Did actisch Hand elen Scho o lklimaat Pedagogisch Handelen Men is het eens over Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Did actisch Hand elen Bespreekpunten Zorg en begeleiding Kwaliteitszo rg Alg emeen 27

29 Slotconclusies OBS de Swetten scoort als school een 3,58. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 45%: 80 van de 179 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit. 80 van de 179 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 45%, wat wordt gezien als een hoge voldoende. We hadden graag een nog hogere respons gezien (100% zou mooi zijn), maar t.o.v. de vorige enquête (21%) is dit een enorme verbetering. Van de 84 vragen is er geen enkele(!!) als onvoldoende beoordeeld en slechts 2 alszijnde zwak. Hierbij moet ook nog worden opgemerkt dat 1 zwakke score over de schoolkeuze gaat (gekozen omdat de school dichtbij is) en wij dat juist een sterk punt vinden. Immers, men heeft de school veelal gekozen om andere criteria zoals kwaliteit en identiteit. ca. 15% van de vragen scoorde ruim voldoende, terwijl 80% van de vragen als goed tot uitstekend is beoordeeld. De verbeterpunten waar we aan zullen gaan werken komen dan ook niet zozeer uit de scores, maar vooral uit de deviatiescores (standaardafwijking). Wanneer deze wat hoger is, zijn de respondenten het er dus niet helemaal over eens. Waardering van de vragen Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,00% Zwak (matig) (sco re tussen 2,50 en 3,00) 2 2,38% Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 4 4,76% Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 11 13,10% Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 57 67,86% Uitstekend (sco re tussen 3,75 en 4,00) 10 11,90% Hoogste en laagste scores Beleidsterrein GSES Kwaliteitszo rg Op school gelden er goede regels 3,80 Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school 2,91 28

30 Aanbod Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit 3,70 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten 3,54 T ijd De school zorgt ervoor, dat er weinig lesuitval is 3,79 De school eindigt goed op tijd 3,51 Pedagogisch Handelen De school ziet er gezellig uit 3,77 De leraar besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden 3,49 Did actisch Hand elen De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd 3,75 De leraar zorgt ervoor, dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen 3,66 Afstemming Het taalgebruik van de leraar is correct 3,70 De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter 3,59 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken 3,64 De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken 3,63 Scho o lklimaat Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school 3,76 De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders 3,53 Zorg en begeleiding Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar 3,65 29

31 De school communiceert goed met de ouders over (extra) begeleiding 3,33 Opbrengsten De school geeft in inzicht in de eindresultaten 3,58 De school informeert ouders over de toetsresultaten 3,39 Alg emeen Ik ben tevreden met de schoolkeuze 3,82 Ik heb de school gekozen, omdat de school dichtbij is 2,93 30

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sint Jozefschool

Vragenlijst ouders sint Jozefschool Vragenlijst ouders sint Jozefschool Uitslagen Vragenlijst Sint Jozef basisschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

24 januari 2013. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Buutplaats

24 januari 2013. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Buutplaats 24 januari 2013 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Buutplaats Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst SV leerlingen 2013

vragenlijst SV leerlingen 2013 vragenlijst SV leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013)

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) Uitslagen Vragenlijst Chr. jenaplanschool 'de Kring' Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Sociale veiligheid Leerlingen 2012

Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst c.b.s. De Wijngaard Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale veiligheid leerlingen 2012

Sociale veiligheid leerlingen 2012 Sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Glashorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Oudertevredenheid en veiligheid 2015

Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst OBS De Kameleon Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst CBS De Borgwal Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

tevredenheid ouders 2016

tevredenheid ouders 2016 tevredenheid ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen

sociale veiligheid leerlingen sociale veiligheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

oudervragenlijst april 2012

oudervragenlijst april 2012 oudervragenlijst april 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Open Poort Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst Beatrixschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Sociale veiligheid kinderen

Sociale veiligheid kinderen Sociale veiligheid kinderen Uitslagen Vragenlijst Bs. De Bangert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2016

Vragenlijst leerlingen 2016 Vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst kbs de Linderte Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid 2012 leerlingen

sociale veiligheid 2012 leerlingen sociale veiligheid 2012 leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS De Dolfijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie)

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) Uitslagen Vragenlijst basisschool Het Anker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Wheemschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS Weisterbeek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Leraren Algemeen Op Kop 2014

Leraren Algemeen Op Kop 2014 Leraren Algemeen Op Kop 2014 Uitslagen Vragenlijst School B voor daltononderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname...

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens...

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2013

Vragenlijst leerlingen 2013 Vragenlijst leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst obs de Pijlstaart Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 ouders

sociale veiligheid 2016 ouders sociale veiligheid 2016 ouders Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 567

veiligheid leerlingen 567 veiligheid leerlingen 567 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 leerlingen

sociale veiligheid 2016 leerlingen sociale veiligheid 2016 leerlingen Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Leerlingen compact

Sociale Veiligheid Leerlingen compact Sociale Veiligheid Leerlingen compact 2016-2017 Uitslagen Vragenlijst OBS de Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 2014

veiligheid leerlingen 2014 veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Schelp Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool met de Bijbel "Steenenkamer" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2013

Vragenlijst ouders 2013 Vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst o.b.s. de Marshof Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Nijmeegse School Vereniging II Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

Sociale veiligheid en welbevinden 2017

Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Uitslagen Vragenlijst SBO De Twister Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode

Nadere informatie

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst St.Anna Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen

Sociale Veiligheid leerlingen Sociale Veiligheid leerlingen 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2017

Vragenlijst leerlingen 2017 Vragenlijst leerlingen 2017 Uitslagen Vragenlijst Edese Montessorischool Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname

Nadere informatie