FINANCIEEL JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG

2

3

4

5 FINANCIEEL VERSLAG 2007

6

7 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten 2 Het jaar Resultaat over Toekomstverwachtingen Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2007 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2007 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2007 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - algemene informatie - consolidatie - grondslagen voor de financiële verslaggeving - toelichting bij de geconsolideerde balans - toelichting bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening - niet in de balans opgenomen verplichtingen Vennootschappelijke balans per 31 december 2007 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2007 Toelichting bij de vennootschappelijke balans Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Statutaire bepalingen betreffende de bestemming van de winst Winstverdeling Accountantsverklaring

8

9 VOORWOORD De IT-Staffing Groep is uitgegroeid tot één van de grootste organisaties op het gebied van het detacheren van zelfstandige IT-specialisten in Nederland en het contractbeheer van ingezet tijdelijk personeel. De toekomst ziet er veel belovend uit, want de markt evolueert in een gunstige richting. Steeds meer IT-professionals kiezen ervoor om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ook opdrachtgevers richten hun vizier op de zelfstandige IT-professionals. In het nabije verleden hielden de softwarehuizen zich vaak meer bezig met het detacheren dan met ontwikkeling (het leveren van high-end solutions). Momenteel ontstaat de behoefte aan organisaties die gespecialiseerd zijn in het oplossen van capaciteitsvraagstukken, mede gelet op de toenemende schaarste van die capaciteiten. Op dat gat in de markt speelt IT-Staffing met plezier in. De vraag naar gekwalificeerde (zelfstandige) IT-professionals zal de komende jaren doorgaan. De flexibilisering van arbeid zal zich in Nederland verder ontwikkelen. Door wetgeving is er een sterke scheiding tussen de zelfstandige als ondernemer en de specialisten in loondienst. Veel specialisten hebben de behoefte om te werken in een tussenvorm: de opdrachtnemer. De specialist kan dan zelf kiezen voor een bepaalde vorm van werken. Het realiseren van de kaders voor die keuzevrijheid van de specialisten is een aspect waarvoor IT-Staffing zich sterk maakt. De sterke groei van de laatste jaren heeft de wens sterker gemaakt om te komen tot een verdere professionalisering. De groep is al een aantal jaren ISO-gecertificeerd, de huisvesting voldoet aan alle moderne eisen, er wordt gewerkt met doordachte methoden en IT-Staffingt beschikt over moderne communicatiemiddelen. Het belangrijkste blijft de inzet en het enthousiasme om verder te ontwikkelen. De kaders waarbinnen onze zaken worden gedaan en kunnen worden geregeld zullen continu moeten worden aangepast aan de ontwikkelingen van de organisatie. Een organisatie moet dynamisch zijn en de medewerkers moeten zich vrij voelen in de uitoefening van hun functie. De creativiteit en het verantwoordelijkheidsgevoel zijn belangrijke aspecten. Verdere professionalisering zal dus rekening moeten houden met het feit dat de creativiteit niet aan banden mag worden gelegd. Het aanbrengen van kaders moet zo plaats vinden dat het voor medewerkers een houvast biedt bij de uitvoering van zijn / haar taken. Het is de uitdaging de groei en de verdere professionalisering samen te laten gaan. Aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt al jaren vormgegeven. Eind 2007 is besloten dat IT-Staffing haar volledige medewerking gaat verlenen aan een nieuw concept: het uitgeven van de nieuwe CD Gekkenwerk van Het Goede Doel. IT-Staffing maakt het mogelijk deze CD gratis te downloaden via haar website. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage voor een goed doel gevraagd, namelijk de stichting Viafrika. Deze stichting richt zich op het ondersteunen van computeronderwijs in Kenia en Tanzania. De werkzaamheden worden door de lokale bevolking uitgevoerd. Er ontstaat daardoor meer economische activiteit wat weer leidt tot werkgelegenheid en verhoging van de welvaart. De afbeeldingen bij het tekstboekje van de CD, ook gratis te downloaden, gemaakt door kunstenaars van De Wijde Doelen, zijn gebruikt als afbeeldingen in dit jaarverslag. Door de bovengeschetste omstandigheden staat het komende jaar in het teken van groei en ontwikkeling. De groei zal ook in 2008 plaats vinden vanuit de organisatie en de markt (autonome groei) waarbij ook weloverwogen acquisities aan de groei kunnen bijdragen. Wessel van Alphen Directeur

10 Kerngegevens De ontwikkeling van IT-Staffing wordt weergegeven in de kerncijfers en kengetallen over de jaren Kerncijfers (* ) Resultatenrekening Facturatiewaarde Omzet detachering Vergoeding contracthandling Netto-omzet Bruto-omzetresultaat Som van de bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Nettowinst Genererend vermogen Cash-flow Kasstroom uit bedrijfsoperaties Netto kasstroom Vermogen Eigen vermogen Balanstotaal Vlottende activa Werkkapitaal

11 Kengetallen Personeel Indirecte medewerkers Directe medewerkers Indirecte personeelskosten vs facturatiewaarde 2,0% 2,2% 2,7% 2,6% 2,6% Indirecte personeelskosten vs bruto-omzetresultaat 33,9% 33,6% 34,4% 30,8% 34,6% Contracten Aantal contracten einde jaar Facturatiewaarde per contract (* ) 99,4 90,5 84,9 81,5 97,2 Directe medewerkers Inhuur freelancers Inhuur derden Marge Marge vs facturatiewaarde 5,9% 6,5% 7,9% 8,4% 7,5% Marge vs netto-omzet 16,8% 16,1% 18,3% 22,1% 19,9% Bedrijfsresultaat vs facturatiewaarde 2,7% 3,0% 3,2% 4,0% 2,7% Bedrijfsresultaat vs netto-omzet 7,7% 7,4% 7,4% 10,5% 7,1% Solvabiliteit Eigen vermogen vs balanstotaal 13,7% 16,5% 18,9% 21,0% 23,4% Liquiditeit Vlottende activa vs kortlopende schulden 1,15 1,18 1,21 1,26 1,30 Rentabiliteit Bedrijfsresultaat vs gemiddeld eigen vermogen 79,0% 71,2% 67,5% 73,0% 46,4% Nettowinst vs gemiddeld eigen vermogen 62,7% 52,2% 46,5% 48,4% 30,5%

12 Verslag van de directie De IT-Staffing Groep houdt zich sinds haar oprichting in 1986 bezig met het detacheren van zelfstandig werkende ICT specialisten. De laatste jaren is het voor opdrachtgevers verzorgen van de volledige contractuele afhandeling van tijdelijke arbeid een belangrijke activiteit geworden. Voor beide activiteiten geldt dat het vertrouwen van opdrachtgevers en opdrachtnemers benodigd is. Dat vertrouwen krijgt IT Staffing door een up-to-date en diepgaande kennis van de relevante wetgeving, een goede reputatie en een uitstekende dienstverlening naar al onze relaties. IT-Staffing stelt zich ten doel om, zoveel mogelijk, zelfstandige IT specialisten in te zetten op projecten bij opdrachtgevers. Zij zorgt voor contractuele afhandeling op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever en van de specialist gewaarborgd zijn. Zij enthousiasmeert de markt om voor tijdelijke posities samen te werken met zelfstandige IT specialisten en een beroep te doen op IT Staffing voor de invulling van die posities. Met een vooruitziende blik streeft IT-Staffing continuïteit na door middel van innovatie en gedegen ondernemerschap. In het kort is de missie van IT-Staffing tweeledig: Structuur De IT-Staffing groep BV IT-STAFFING-specialisten inzetten op projecten bij opdrachtgevers Zorgen dat meer IT- STAFFING- specialisten worden 1. Structuur en activiteiten De IT -Staffing groep BV De gewijzigde organisatiestructuur, van toepassing vanaf 1 januari 2008, is als volgt: Staffing Facility BV Domino Automatisering BV ABC Automatiseringste am BV Bariton XL BV Info Motion BV OC Centor BV Paxton IT Services BV Software Pool Detachering BV IT -Agency BV GeoICT BV

13 Eind 2007 is de vennootsschapsstructuur aangepast: alle dochterondernemingen met markt gerichte activiteiten zijn gebracht onder Domino Automatisering BV. De interne dienstverlenende (staf)activiteiten zijn vanaf 1 januari 2008 ondergebracht in een daartoe nieuw opgericht vennootschap: Staffing Facility BV De activiteiten van IT-Agency BV hebben in 2007 verder vorm gekregen. IT-Agency is binnen de groep van werkmaatschappijen de specialist op het gebied van het verlonen van specialisten met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (payrolling). Daarmee onderscheidt deze vennootschap zich van de overige werkmaatschappijen. De overige werkmaatschappijen houden zich allen bezig met het detacheren van IT-specialisten en het verzorgen van de administratieve afhandeling van contracten (contracthandling). De dienstverlening met zelfstandige werkmaatschappijen in de markt is vanuit de filosofie dat door relatief kleinschalige ondernemingen gericht en zeer dienstverlenend naar alle relaties kan worden geopereerd. De dienstverlening naar de markt (klanten en leveranciers) heeft in 2007 plaats gevonden door gemiddeld 78 medewerkers (FTE: 68). 2. Het jaar 2007 De trend die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan is in 2007 voortgezet: de inhuur van zelfstandige ICT- specialisten is een niet meer weg te denken fenomeen in de arbeidsmarkt. Helaas is er nog teveel onbekendheid met diverse aspecten van dit fenomeen bij het bedrijfsleven en overheid. Onderdeel van de missie van IT-Staffing is om in het bijzonder deze groepen meer te informeren over freelancers en alle aspecten rondom het inhuren van zelfstandige IT-specialisten. Door gerichte reclame-uitingen proberen wij de aandacht van hen op onze organisatie en op het fenomeen staffing te vestigen. De detacheringmarkt werd voorheen voornamelijk gedomineerd door de grotere softwarehuizen. Deze softwarehuizen leggen zich meer en meer toe op Managed Services waarvoor zij ook weer gebruik maken van de diensten van IT-Staffing. IT-Staffing voorziet deze softwarehuizen van geschikte kandidaten voor zover zij daar zelf niet in kunnen voorzien en verzorgt de volledige contracthandling van alle externe inhuur van deze softwarehuizen. IT-Staffing is daarom complementair aan de activiteiten van de (grotere) softwarehuizen. De end-users die externe ICT specialisten inhuren stellen zowel softwarehuizen als staffing organisaties in de gelegenheid om medewerkers bij hen te detacheren. End-users geven aan dat zij, voor het ter beschikking stellen van tijdelijk personeel, zaken willen doen met staffing organisaties en softwarehuizen, mits zij eigen personeel inzetten of projectverantwoordelijkheid dragen. Zij sluiten tevens overeenkomsten met staffing organisaties om via hen de volledige contracthandling van tijdelijk personeel in goede banen te leiden. De hiervoor genoemde tendensen bevestigen onze visie om ons te richten op de end-usermarkt. De activiteit contracthandling, in het verleden door IT- Staffing geïntroduceerd, is een breed geaccepteerde en volwaardige commerciële dienst geworden, waarbij hevige concurrentie aanwezig is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de automatiseringsbranche groeit en zal blijven groeien. Daardoor is er een schaarste op de arbeidsmarkt aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Deze elementen hebben geleid tot een enorme stijging van volume en resultaat in De facturatiewaarde als indicator voor het volume is in 2007 gestegen met ruim 51%. Het bruto-omzetresultaat en het bedrijfsresultaat zijn gestegen met resp. 36% en 37%.

14 De arbeidsmarkt is in 2007 verder geëvolueerd: life-time jobs behoren tot het verleden en de stap naar freelancen / zelfstandigheid wordt kleiner. Deze evolutie zal ook in 2008 doorzetten. De macro-economische bedreigingen, die in 2007 zich Facturatiewaarde voordeden in vorm van de wereldwijde kredietcrisis, hebben ook invloed op de inzet van tijdelijk personeel. In het jaar 2007 heeft IT-Staffing geen merkbare nadelige effecten gehad van die bedreigingen. De technische ontwikkeling binnen IT-Staffing is van hoogstaand niveau. Om aan de verwachtingen naar de toekomst te kunnen voldoen en verder te optimaliseren is besloten de bedrijfsprocessen verder te standaardiseren en te stroomlijnen. 3. Resultaat over 2007 Het resultaat over 2007 kan worden belicht vanuit een tweetal aspecten: het volume van de activiteiten en de financiële highlights met betrekking tot de geconsolideerde resultatenrekening. De ontwikkelingen over 2007 kunnen gemeten naar het volume van de activiteiten, uitgedrukt in de facturatiewaarde, als volgt worden weer gegeven. (* ) Facturatiewaarde Contracthandling Detachering Contracthandling Detachering De stijging in de activiteit contracthandling is voornamelijk een gevolg van het binnenhalen van aanbestedingen en het sluiten van mantel- en raamovereenkomsten. De stijging van het volume blijkt ook uit het aantal contracten per het einde van het verslagjaar: % verschil Aantal contracten Detachering ,1% Contracthandling ,8% ,1%

15 De gemiddelde facturatiewaarde van de contracten is in 2007 met bijna 10% gestegen. Vooral de gemiddelde facturatiewaarde van de detacheringcontracten is gegroeid (bijna 18%). Deze groei is voornamelijk te verklaren vanuit de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. (*3 1,000) % verschil Gemiddelde facturatiewaarde detachering 116,3 98,6 17,9% contracthandling 92,7 86,0 7,8% totaal 99,4 90,5 9,8% Het gerealiseerde bruto-omzetresultaat (de totale bruto marge) kan als volgt op basis van de dienstverlening worden weergegeven (* ) Detachering Vergoeding contracthandling De bijdrage in het bruto-omzetresultaat van de activiteit detachering is in 2007 gestegen met 30,5% (t.o.v. 2006). De vergoeding voor de activiteiten van contracthandling is gestegen met 58,9%. De uitsplitsing van het bruto-omzetresultaat laat zien dat deze voor de activiteit detachering iets meer stijgt dan het volume (facturatiewaarde), wat een lichte stijging van de procentuele marge betekent. De bijdrage van contracthandling activiteiten neemt minder toe dan het volume van die activiteit. De contracten van de activiteit contracthandling worden gesloten met een relatief geringe administratievergoeding, die steeds verder onder druk komt te staan. Dat blijkt ook uit de onderstaande procentuele weergave van de bijdrage aan het bruto-omzetresultaat van de dienstverlening: % verschil % ten opzichte van facturatiewaarde Detachering 13,2% 13,1% 0,5% Contracthandling 2,2% 2,3% -4,2%

16 FINANCIËLE HIGHLIGHTS De belangrijkste financiële aspecten voor het jaar 2007 worden, naast een analyse van de resultatenrekening, weergegeven vanuit de aspecten: - liquiditeit / werkkapitaal, - solvabiliteit en - rentabiliteit. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de groep als geheel is in 2007 ruim toegenomen tot in 2007 (in 2006 een toename van ruim ten opzichte van 2005). De geconsolideerde cijfers over het verslagjaar 2007 ten opzichte van het jaar 2006 zijn gecomprimeerd als volgt: * duizend euro % verschil Netto-omzet Detachering ,8% vergoeding contracthandling ,9% ,8% Kostprijs detachering ,7% Bruto-omzetresultaat ,6% Bedrijfslasten ,9% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,3% Resultaat na belastingen ,5% De toename van het bedrijfsresultaat valt uiteen in de volgende aspecten: - toename van het bruto-omzetresultaat - toename door een hogere netto-omzet toename door een hogere bruto marge (0,7% van ) toename van de bedrijfslasten - hogere indirecte loonkosten hogere overige bedrijfslasten lagere afschrijvingslasten 38 De toename van de loonkosten van de stafmedewerkers wordt veroorzaakt door de volgende factoren: - autonome stijging door salarisverhogingen - het inhuren van tijdelijke arbeidskrachten ter vervulling van vacatures - toename van de staf als gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten De toegenomen overige bedrijfslasten vinden de oorzaak in onder meer de investeringen in de administratieve processen en de verwerking ervan.

17 Het werkkapitaal, een element ter bepaling van het vermogen om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen, is in het jaar 2007 verbeterd ten opzichte van het jaar In de onderstaande opstelling is de financiële positie weergegeven. (bedragen * ) 31 dec dec Mutatie Vlottende activa - Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Werkkapitaal Vastgelegd in vaste activa Eigen vermogen De toename van het eigen vermogen ter grootte van heeft betrekking op: - bij: resultaat af: interim dividenduitkering Per saldo een toename van Het werkkapitaal als percentage van het balanstotaal is eind 2007 gedaald met 2,6% ten opzichte van 2006: 12,8% ten opzichte van 15,4%. Deze daling is het gevolg van de sterke stijging van de bedrijfsactiviteiten (handelsvorderingen). De stijging van de vorderingen ( ) wordt veroorzaakt door enerzijds een toename van de post nog te factureren met en anderzijds de stijging van het debiteurensaldo met De ouderdom van de debiteuren, uitgedrukt in een percentage van de facturatiewaarde, is slechts gering gestegen: van 41 naar 42 DSO (Days Sales Outstanding). Indien rekening wordt gehouden met de post nog te factureren is het DSO gestegen van 78 naar 82. De solvabiliteit, het vermogen van de groep om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen, is in 2007 gedaald van 16,5% naar 13,7%. De oorzaak van de dalende solvabiliteitsratio is gelegen in de toename van de bedrijfsactiviteiten. Door de toename is het balanstotaal verhoudingsgewijs sterker toegenomen dan het eigen vermogen. (bedragen * ) 31 december december 2006 Eigen vermogen ,7% ,5% Vreemd vermogen ,3% ,5% Balanstotaal ,0% ,0%

18 Onder de handelsvorderingen is een post opgenomen voor per balansdatum nog te factureren diensten ter grootte van (2006: ). Daartegenover staat een post nog te ontvangen facturen wegens inhuur van diensten, opgenomen onder de handelscrediteuren, ter grootte van (2006: ). Bij saldering van de posten nog te factureren en nog te ontvangen facturen als zijnde Onderhanden werk ontstaat het volgende overzicht met betrekking tot de solvabiliteit. (bedragen * ) 31 december december 2006 Vlottende activa Kortlopende schulden Werkkapitaal Eigen vermogen Vreemd vermogen ,0% 82,0% ,7% 75,3% Balanstotaal ,0% ,0% De winstgevendheid van de organisatie, zijnde de rentabiliteit, uitgedrukt als percentage van de netto-omzet wordt in de volgende grafiek zichtbaar. 25,0% 25,0% 20,0% 20,0% bruto-omzetresultaat 15,0% bedrijfslasten 15,0% 10,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) Bruto-omzetresultaat Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat (EBIT) 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% ,0% Het bruto-omzetresultaat laat voor het eerst sinds een aantal jaren in 2007, uitgedrukt als percentage van de netto-omzet een stijging zien van 0,7%. Het bedrijfsresultaat laat in relatie tot de netto-omzet een stabiele ontwikkeling zien, waarbij in 2007 ook een lichte stijging is opgetreden. Deze stijging komt mede voort uit de beheersing van de bedrijfslasten.

19 De rentabiliteit op het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen over de jaren 2003 tot en met 2007 is in de onderstaande grafiek opgenomen. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Bedrijfsresultaat Resultaat na belastingen De ontwikkeling van de rentabiliteit op het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen is gedurende de laatste vijf jaren zeer goed te noemen. 4. Toekomstverwachtingen De veranderende markt heeft belangrijke kansen geboden aan IT-Staffing. Onze visie op de markt, het inspringen op die nieuwe kansen en een strak beleid met betrekking tot de markten welke wij wensen te bedienen heeft tot positieve resultaten geleid en ons een toonaangevende positie gegeven. De verwachting op middellange termijn is de groei in de automatiseringsbranche voorlopig, ondanks de kredietcrisis, zal doorgaan. De tendens van een toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt zal de komende jaren doorzetten. In de toekomst zullen mensen sneller van werkgever wisselen om uiteenlopende redenen. Het opdoen van ervaringen, het verleggen van grenzen en het in eigen hand nemen van de toekomst zijn factoren die bijdragen aan de groei van de flexibele arbeidsmarkt. Die groei zal zich in het bijzonder voordoen bij hoger opgeleiden. Organisaties die zich richten op het invullen van tijdelijke posities, waaronder IT-Staffing, zullen daar de vruchten van plukken. Een groeiende markt betekent veelal ook een toename van concurrentie. IT-Staffing neemt en gaat de uitdaging van de concurrentie aan. De wetgeving blijft aan verandering onderhevig en het beleid van de regering is er op gericht het werken met zelfstandigen te versoepelen. Het op de hoogte zijn en blijven is van groot belang. Daardoor biedt IT-Staffing haar relaties zowel fiscaal als sociaal- en civielrechtelijk de juiste oplossing. Gezien haar positie op de markt zal IT-Staffing ook nadrukkelijk in overleg moeten gaan om belangrijke randvoorwaarden voor de groei van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te verruimen. De positie van IT-specialisten die zelfstandig keuzen willen maken, zonder ondernemer of werknemer te (willen) zijn moet worden gerealiseerd. De opdrachtnemer moet worden verankerd in de wetgeving en de samenleving. De schaarste aan arbeidskrachten is één van de belemmerende factoren voor de economische groei. Die schaarste zal een toenemende druk geven op de marge. De omzetontwikkeling in 2008 geeft een verdere stijging te zien, waarbij de stijging procentueel zal afvlakken.

20

21 Door de toenemende bedrijfsactiviteiten zal de werkdruk toenemen. In 2008 zal veel aandacht geschonken worden aan het optimaliseren van de bedrijfsprocessen om enerzijds de werkdruk op een aanvaardbaar niveau te houden en anderzijds de (jaarlijkse) stijging van het aantal indirecte medewerkers te beheersen. Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen zal daarnaast een toegevoegde waarde moeten leveren voor al de relaties van de groep, zowel debiteuren als crediteuren. De beheersing van de overige bedrijfslasten zal in 2008 een belangrijk punt zijn waarop wordt gestuurd binnen IT-Staffing. Deze kosten dienen ook in het teken te staan van een optimale dienstverlening. IT-Staffing zoekt telkens naar mogelijkheden om haar verantwoordelijkheid voor de samenleving vorm te geven. In 2008 doet zij dat mede door het mogelijk te maken dat de CD Gekkenwerk van Het Goede Doel gratis is te downloaden waarbij wel een vrijwillige bijdrage voor de stichting Viafrika wordt gevraagd. Het CD-project zal worden afgerond met een benefietconcert waarvan de opbrengsten eveneens ten goede komen van de stichting Viafrika; een stichting waarme IT-Staffing al een aantal jaren samenwerkt. Deze stichting richt servicecentra voor beheer en gebruik van ICT ten behoeve van scholen in Afrika met als uitgangspunt dat de projecten zelfstandig bestaansrecht hebben in de lokale context. CLASS-works is het centrale programma van Viafrika, waarbij scholen in Afrika worden ondersteund bij de realisatie en implementatie van een digitale leeromgeving. In middels participeren ruim 50 scholen in het CLASS-worksprogramma. Dit jaar komen daar nog eens 30 nieuwe projectscholen bij. IT-Staffing zendt IT consultants naar projecten van Viafrika om daar kennis over te dragen op de lokale medewerkers. De solide aanpak van onze zaken, de wil om goed te presteren, open, eerlijk, duidelijk en door hard en doordacht te werken zijn we in staat de gezonde onderneming die IT-Staffing is verder uit te bouwen. Het doel voor 2008 en verdere jaren, is te groeien in volume dan wel in marktaandeel. De groei komt alleen tot stand als IT-Staffing in staat is steeds weer en meer uitdagende opdrachten en interessante opdrachtgevers te kunnen aanbieden aan de groep van zelfstandige IT-specialisten. Het onderhouden van meer dan goede relaties met die IT-specialisten is bepalend voor de missie van IT-Staffing: zorgen dat de IT-specialisten IT-Staffing -specialisten worden. Wij zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Utrecht, 15 mei 2008 W. van Alphen Directeur

22

23 J A A R R E K E N I N G

24 1. Geconsolideerde balans (na voorgestelde winstbestemming) (bedragen * ) 31 december december 2006 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa (2) Financiële vaste activa (3) 9 9 Som van de vaste activa Vlottende activa Handelsvorderingen (4) Overige vorderingen (5) Liquide middelen (6) Som van de vlottende activa BALANSTOTAAL PASSIVA Groepsvermogen (7) Kortlopende schulden Handelscrediteuren (8) Belastingen en soc. verzekeringen (9) Overige schulden (10) Som van de kortlopende schulden BALANSTOTAAL

25 2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen * ) Netto omzet (11) Kostprijs van de omzet (12) Bruto-omzetresultaat (13) Bedrijfslasten Personeelslasten (14) Afschrijvingen (15) Overige bedrijfslasten (16) Som van de bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financieringsresultaat (17) Resultaat voor belastingen Resultaat deelnemingen (3) Belastingen (18) Resultaat na belastingen

26 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2007 (bedragen * ) Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Interest (17) Vennootschapsbelasting (18) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriele vaste activa (1) Investeringen materiele vaste activa (2) Investeringen financiele vaste activa (3) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaalde dividenden (7) Ontvangen dividend (3) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom Saldo liquide middelen per 31 december Saldo liquide middelen per 1 januari Kasstroom

27 4. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemene informatie Deze grondslagen betreffen zowel de vennootschappelijke als geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De activiteiten van De IT-Staffing groep BV en haar werkmaatschappijen zijn gericht op detachering van met name de zelfstandige IT-specialisten. De jaarrekening is opgemaakt en goedgekeurd door de directie op 15 mei De vaststelling van de jaarrekening is voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Consolidatie In de consolidatie zijn opgenomen de gegevens van De IT-Staffing Groep B.V. en de tot haar groep behorende direct en middellijk gehouden dochtermaatschappijen. - direct gehouden groepsmaatschappijen zijn: vennootschap gevestigd statutaire zetel percentage Domino Automatisering B.V. Nieuwegein Diemen 100% Staffing Facility BV Nieuwegein Nieuwegein 100% - de door Domino Automatisering BV middellijk gehouden groepsmaatschappijen zijn: ABC Automatiseringsteam B.V. Maarssen Utrecht 100% Paxton IT Services B.V. Nieuwegein Maarssen 100% Software Pool Detachering B.V. Nieuwegein Rijswijk 100% Info Motion B.V. Nieuwegein Leiderdorp 100% Bariton XL BV Nieuwegen Nieuwegein 100% OC Centor BV Nieuwegein Nieuwegein 100% GeoICT BV Nieuwegein Nieuwegein 100% IT-Agency B.V. Nieuwegein Nieuwegein 100% De met Logica Nederland BV gehouden joint venture (Independit BV, statutair gevestigd te Utrecht) is, gelet op de onderlinge zeggenschapsverhouding van 50%, niet meegenomen in de consolidatie. Aangezien de financiële gegevens van de jaarrekening van De IT-Staffing Groep B.V. zijn verwerkt in haar geconsolideerde jaarrekening, wordt in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening, conform artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW slechts het resultaat uit dochtermaatschappijen na aftrek van de belastingen daarover als afzonderlijke post vermeld. Tot de verbonden partijen behoort, naast de hiervoor genoemde vennootschappen, ook de moedermaatschappij Wes Beheer BV.

28 Grondslagen voor de financiele verslaggeving Algemeen De presentatievaluta van deze jaarrekening is de euro, welke tevens de functionele valuta is. Indien niet afzonderlijk vermeld worden de balansposten gewaardeerd tegen de historische kosten dan wel de nominale waarde. Bij het opstellen van de jaarrekening worden schattingen gemaakt en wordt van bepaalde veronderstellingen uitgegaan die van invloed kunnen zijn op de waardering van de activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten. De schattingen en de hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen en zullen leiden tot boekhoudkundige verschillen in het jaar waarin die verschillen zich voordoen. Balans Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de bedrijfseconomisch verantwoord geachte gebruiksduur en geschieden lineair op basis van de aanschaffingswaarde. De economische levensduur is voor alle groepen gesteld op 5 jaar, waarbij de restwaarde op nihil is gesteld. De bij verkoop van materiële vaste activa ontstane winsten en verliezen worden, evenals eventuele bijzondere waardeverminderingen, verantwoord in de winst- en verliesrekening. De handels- en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, die in het algemeen overeenkomt met de nominale waarde. Op de handelsvorderingen wordt, indien dat noodzakelijk wordt geacht, in verband met het risico van oninbaarheid een voorziening in mindering gebracht. Resultatenrekening Onder de netto-omzet zijn verantwoord de van derden ontvangen en te ontvangen tegenprestatie uit hoofde van de reële waarde van de in het verslagjaar geleverde diensten uit hoofde van detacheringovereenkomsten en de contractuele vergoeding uit hoofde van contracthandling, onder aftrek van omzetbelasting, kortingen, jaarbonussen. De hoogte van de netto-omzet is mede bepaald door schattingen van de nog te factureren omzet samenhangend met de nog te ontvangen urenverantwoordingen van detachering- en contracthandling overeenkomsten per 31 december De contractuele vergoeding uit hoofde van contracthandling is gelijk aan de facturatiewaarde onder aftrek van de daaraan verbonden directe kosten Onder de kostprijs van de omzet zijn begrepen alle direct aan de verrichte diensten uit hoofde van detacheringovereenkomsten toe te rekenen kosten. De hoogte van de kostprijs van de omzet is mede bepaald door schattingen van de nog te ontvangen inhuurverplichtingen samenhangend met de nog te ontvangen urenverantwoordingen per 31 december 2007.

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Bart de Boer voorwoord

Bart de Boer voorwoord 1 Bart de Boer voorwoord loopt, is de zorg voor het milieu. Met ingang van 27 compenseert Eindhoven Airport alle broeikasgassen als gevolg van verlichting, verwarming, (lease-)auto s en vliegreizen van

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie