FINANCIEEL JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG

2

3

4

5 FINANCIEEL VERSLAG 2007

6

7 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten 2 Het jaar Resultaat over Toekomstverwachtingen Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2007 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2007 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2007 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - algemene informatie - consolidatie - grondslagen voor de financiële verslaggeving - toelichting bij de geconsolideerde balans - toelichting bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening - niet in de balans opgenomen verplichtingen Vennootschappelijke balans per 31 december 2007 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2007 Toelichting bij de vennootschappelijke balans Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Statutaire bepalingen betreffende de bestemming van de winst Winstverdeling Accountantsverklaring

8

9 VOORWOORD De IT-Staffing Groep is uitgegroeid tot één van de grootste organisaties op het gebied van het detacheren van zelfstandige IT-specialisten in Nederland en het contractbeheer van ingezet tijdelijk personeel. De toekomst ziet er veel belovend uit, want de markt evolueert in een gunstige richting. Steeds meer IT-professionals kiezen ervoor om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ook opdrachtgevers richten hun vizier op de zelfstandige IT-professionals. In het nabije verleden hielden de softwarehuizen zich vaak meer bezig met het detacheren dan met ontwikkeling (het leveren van high-end solutions). Momenteel ontstaat de behoefte aan organisaties die gespecialiseerd zijn in het oplossen van capaciteitsvraagstukken, mede gelet op de toenemende schaarste van die capaciteiten. Op dat gat in de markt speelt IT-Staffing met plezier in. De vraag naar gekwalificeerde (zelfstandige) IT-professionals zal de komende jaren doorgaan. De flexibilisering van arbeid zal zich in Nederland verder ontwikkelen. Door wetgeving is er een sterke scheiding tussen de zelfstandige als ondernemer en de specialisten in loondienst. Veel specialisten hebben de behoefte om te werken in een tussenvorm: de opdrachtnemer. De specialist kan dan zelf kiezen voor een bepaalde vorm van werken. Het realiseren van de kaders voor die keuzevrijheid van de specialisten is een aspect waarvoor IT-Staffing zich sterk maakt. De sterke groei van de laatste jaren heeft de wens sterker gemaakt om te komen tot een verdere professionalisering. De groep is al een aantal jaren ISO-gecertificeerd, de huisvesting voldoet aan alle moderne eisen, er wordt gewerkt met doordachte methoden en IT-Staffingt beschikt over moderne communicatiemiddelen. Het belangrijkste blijft de inzet en het enthousiasme om verder te ontwikkelen. De kaders waarbinnen onze zaken worden gedaan en kunnen worden geregeld zullen continu moeten worden aangepast aan de ontwikkelingen van de organisatie. Een organisatie moet dynamisch zijn en de medewerkers moeten zich vrij voelen in de uitoefening van hun functie. De creativiteit en het verantwoordelijkheidsgevoel zijn belangrijke aspecten. Verdere professionalisering zal dus rekening moeten houden met het feit dat de creativiteit niet aan banden mag worden gelegd. Het aanbrengen van kaders moet zo plaats vinden dat het voor medewerkers een houvast biedt bij de uitvoering van zijn / haar taken. Het is de uitdaging de groei en de verdere professionalisering samen te laten gaan. Aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt al jaren vormgegeven. Eind 2007 is besloten dat IT-Staffing haar volledige medewerking gaat verlenen aan een nieuw concept: het uitgeven van de nieuwe CD Gekkenwerk van Het Goede Doel. IT-Staffing maakt het mogelijk deze CD gratis te downloaden via haar website. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage voor een goed doel gevraagd, namelijk de stichting Viafrika. Deze stichting richt zich op het ondersteunen van computeronderwijs in Kenia en Tanzania. De werkzaamheden worden door de lokale bevolking uitgevoerd. Er ontstaat daardoor meer economische activiteit wat weer leidt tot werkgelegenheid en verhoging van de welvaart. De afbeeldingen bij het tekstboekje van de CD, ook gratis te downloaden, gemaakt door kunstenaars van De Wijde Doelen, zijn gebruikt als afbeeldingen in dit jaarverslag. Door de bovengeschetste omstandigheden staat het komende jaar in het teken van groei en ontwikkeling. De groei zal ook in 2008 plaats vinden vanuit de organisatie en de markt (autonome groei) waarbij ook weloverwogen acquisities aan de groei kunnen bijdragen. Wessel van Alphen Directeur

10 Kerngegevens De ontwikkeling van IT-Staffing wordt weergegeven in de kerncijfers en kengetallen over de jaren Kerncijfers (* ) Resultatenrekening Facturatiewaarde Omzet detachering Vergoeding contracthandling Netto-omzet Bruto-omzetresultaat Som van de bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Nettowinst Genererend vermogen Cash-flow Kasstroom uit bedrijfsoperaties Netto kasstroom Vermogen Eigen vermogen Balanstotaal Vlottende activa Werkkapitaal

11 Kengetallen Personeel Indirecte medewerkers Directe medewerkers Indirecte personeelskosten vs facturatiewaarde 2,0% 2,2% 2,7% 2,6% 2,6% Indirecte personeelskosten vs bruto-omzetresultaat 33,9% 33,6% 34,4% 30,8% 34,6% Contracten Aantal contracten einde jaar Facturatiewaarde per contract (* ) 99,4 90,5 84,9 81,5 97,2 Directe medewerkers Inhuur freelancers Inhuur derden Marge Marge vs facturatiewaarde 5,9% 6,5% 7,9% 8,4% 7,5% Marge vs netto-omzet 16,8% 16,1% 18,3% 22,1% 19,9% Bedrijfsresultaat vs facturatiewaarde 2,7% 3,0% 3,2% 4,0% 2,7% Bedrijfsresultaat vs netto-omzet 7,7% 7,4% 7,4% 10,5% 7,1% Solvabiliteit Eigen vermogen vs balanstotaal 13,7% 16,5% 18,9% 21,0% 23,4% Liquiditeit Vlottende activa vs kortlopende schulden 1,15 1,18 1,21 1,26 1,30 Rentabiliteit Bedrijfsresultaat vs gemiddeld eigen vermogen 79,0% 71,2% 67,5% 73,0% 46,4% Nettowinst vs gemiddeld eigen vermogen 62,7% 52,2% 46,5% 48,4% 30,5%

12 Verslag van de directie De IT-Staffing Groep houdt zich sinds haar oprichting in 1986 bezig met het detacheren van zelfstandig werkende ICT specialisten. De laatste jaren is het voor opdrachtgevers verzorgen van de volledige contractuele afhandeling van tijdelijke arbeid een belangrijke activiteit geworden. Voor beide activiteiten geldt dat het vertrouwen van opdrachtgevers en opdrachtnemers benodigd is. Dat vertrouwen krijgt IT Staffing door een up-to-date en diepgaande kennis van de relevante wetgeving, een goede reputatie en een uitstekende dienstverlening naar al onze relaties. IT-Staffing stelt zich ten doel om, zoveel mogelijk, zelfstandige IT specialisten in te zetten op projecten bij opdrachtgevers. Zij zorgt voor contractuele afhandeling op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever en van de specialist gewaarborgd zijn. Zij enthousiasmeert de markt om voor tijdelijke posities samen te werken met zelfstandige IT specialisten en een beroep te doen op IT Staffing voor de invulling van die posities. Met een vooruitziende blik streeft IT-Staffing continuïteit na door middel van innovatie en gedegen ondernemerschap. In het kort is de missie van IT-Staffing tweeledig: Structuur De IT-Staffing groep BV IT-STAFFING-specialisten inzetten op projecten bij opdrachtgevers Zorgen dat meer IT- STAFFING- specialisten worden 1. Structuur en activiteiten De IT -Staffing groep BV De gewijzigde organisatiestructuur, van toepassing vanaf 1 januari 2008, is als volgt: Staffing Facility BV Domino Automatisering BV ABC Automatiseringste am BV Bariton XL BV Info Motion BV OC Centor BV Paxton IT Services BV Software Pool Detachering BV IT -Agency BV GeoICT BV

13 Eind 2007 is de vennootsschapsstructuur aangepast: alle dochterondernemingen met markt gerichte activiteiten zijn gebracht onder Domino Automatisering BV. De interne dienstverlenende (staf)activiteiten zijn vanaf 1 januari 2008 ondergebracht in een daartoe nieuw opgericht vennootschap: Staffing Facility BV De activiteiten van IT-Agency BV hebben in 2007 verder vorm gekregen. IT-Agency is binnen de groep van werkmaatschappijen de specialist op het gebied van het verlonen van specialisten met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (payrolling). Daarmee onderscheidt deze vennootschap zich van de overige werkmaatschappijen. De overige werkmaatschappijen houden zich allen bezig met het detacheren van IT-specialisten en het verzorgen van de administratieve afhandeling van contracten (contracthandling). De dienstverlening met zelfstandige werkmaatschappijen in de markt is vanuit de filosofie dat door relatief kleinschalige ondernemingen gericht en zeer dienstverlenend naar alle relaties kan worden geopereerd. De dienstverlening naar de markt (klanten en leveranciers) heeft in 2007 plaats gevonden door gemiddeld 78 medewerkers (FTE: 68). 2. Het jaar 2007 De trend die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan is in 2007 voortgezet: de inhuur van zelfstandige ICT- specialisten is een niet meer weg te denken fenomeen in de arbeidsmarkt. Helaas is er nog teveel onbekendheid met diverse aspecten van dit fenomeen bij het bedrijfsleven en overheid. Onderdeel van de missie van IT-Staffing is om in het bijzonder deze groepen meer te informeren over freelancers en alle aspecten rondom het inhuren van zelfstandige IT-specialisten. Door gerichte reclame-uitingen proberen wij de aandacht van hen op onze organisatie en op het fenomeen staffing te vestigen. De detacheringmarkt werd voorheen voornamelijk gedomineerd door de grotere softwarehuizen. Deze softwarehuizen leggen zich meer en meer toe op Managed Services waarvoor zij ook weer gebruik maken van de diensten van IT-Staffing. IT-Staffing voorziet deze softwarehuizen van geschikte kandidaten voor zover zij daar zelf niet in kunnen voorzien en verzorgt de volledige contracthandling van alle externe inhuur van deze softwarehuizen. IT-Staffing is daarom complementair aan de activiteiten van de (grotere) softwarehuizen. De end-users die externe ICT specialisten inhuren stellen zowel softwarehuizen als staffing organisaties in de gelegenheid om medewerkers bij hen te detacheren. End-users geven aan dat zij, voor het ter beschikking stellen van tijdelijk personeel, zaken willen doen met staffing organisaties en softwarehuizen, mits zij eigen personeel inzetten of projectverantwoordelijkheid dragen. Zij sluiten tevens overeenkomsten met staffing organisaties om via hen de volledige contracthandling van tijdelijk personeel in goede banen te leiden. De hiervoor genoemde tendensen bevestigen onze visie om ons te richten op de end-usermarkt. De activiteit contracthandling, in het verleden door IT- Staffing geïntroduceerd, is een breed geaccepteerde en volwaardige commerciële dienst geworden, waarbij hevige concurrentie aanwezig is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de automatiseringsbranche groeit en zal blijven groeien. Daardoor is er een schaarste op de arbeidsmarkt aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Deze elementen hebben geleid tot een enorme stijging van volume en resultaat in De facturatiewaarde als indicator voor het volume is in 2007 gestegen met ruim 51%. Het bruto-omzetresultaat en het bedrijfsresultaat zijn gestegen met resp. 36% en 37%.

14 De arbeidsmarkt is in 2007 verder geëvolueerd: life-time jobs behoren tot het verleden en de stap naar freelancen / zelfstandigheid wordt kleiner. Deze evolutie zal ook in 2008 doorzetten. De macro-economische bedreigingen, die in 2007 zich Facturatiewaarde voordeden in vorm van de wereldwijde kredietcrisis, hebben ook invloed op de inzet van tijdelijk personeel. In het jaar 2007 heeft IT-Staffing geen merkbare nadelige effecten gehad van die bedreigingen. De technische ontwikkeling binnen IT-Staffing is van hoogstaand niveau. Om aan de verwachtingen naar de toekomst te kunnen voldoen en verder te optimaliseren is besloten de bedrijfsprocessen verder te standaardiseren en te stroomlijnen. 3. Resultaat over 2007 Het resultaat over 2007 kan worden belicht vanuit een tweetal aspecten: het volume van de activiteiten en de financiële highlights met betrekking tot de geconsolideerde resultatenrekening. De ontwikkelingen over 2007 kunnen gemeten naar het volume van de activiteiten, uitgedrukt in de facturatiewaarde, als volgt worden weer gegeven. (* ) Facturatiewaarde Contracthandling Detachering Contracthandling Detachering De stijging in de activiteit contracthandling is voornamelijk een gevolg van het binnenhalen van aanbestedingen en het sluiten van mantel- en raamovereenkomsten. De stijging van het volume blijkt ook uit het aantal contracten per het einde van het verslagjaar: % verschil Aantal contracten Detachering ,1% Contracthandling ,8% ,1%

15 De gemiddelde facturatiewaarde van de contracten is in 2007 met bijna 10% gestegen. Vooral de gemiddelde facturatiewaarde van de detacheringcontracten is gegroeid (bijna 18%). Deze groei is voornamelijk te verklaren vanuit de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. (*3 1,000) % verschil Gemiddelde facturatiewaarde detachering 116,3 98,6 17,9% contracthandling 92,7 86,0 7,8% totaal 99,4 90,5 9,8% Het gerealiseerde bruto-omzetresultaat (de totale bruto marge) kan als volgt op basis van de dienstverlening worden weergegeven (* ) Detachering Vergoeding contracthandling De bijdrage in het bruto-omzetresultaat van de activiteit detachering is in 2007 gestegen met 30,5% (t.o.v. 2006). De vergoeding voor de activiteiten van contracthandling is gestegen met 58,9%. De uitsplitsing van het bruto-omzetresultaat laat zien dat deze voor de activiteit detachering iets meer stijgt dan het volume (facturatiewaarde), wat een lichte stijging van de procentuele marge betekent. De bijdrage van contracthandling activiteiten neemt minder toe dan het volume van die activiteit. De contracten van de activiteit contracthandling worden gesloten met een relatief geringe administratievergoeding, die steeds verder onder druk komt te staan. Dat blijkt ook uit de onderstaande procentuele weergave van de bijdrage aan het bruto-omzetresultaat van de dienstverlening: % verschil % ten opzichte van facturatiewaarde Detachering 13,2% 13,1% 0,5% Contracthandling 2,2% 2,3% -4,2%

16 FINANCIËLE HIGHLIGHTS De belangrijkste financiële aspecten voor het jaar 2007 worden, naast een analyse van de resultatenrekening, weergegeven vanuit de aspecten: - liquiditeit / werkkapitaal, - solvabiliteit en - rentabiliteit. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de groep als geheel is in 2007 ruim toegenomen tot in 2007 (in 2006 een toename van ruim ten opzichte van 2005). De geconsolideerde cijfers over het verslagjaar 2007 ten opzichte van het jaar 2006 zijn gecomprimeerd als volgt: * duizend euro % verschil Netto-omzet Detachering ,8% vergoeding contracthandling ,9% ,8% Kostprijs detachering ,7% Bruto-omzetresultaat ,6% Bedrijfslasten ,9% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,3% Resultaat na belastingen ,5% De toename van het bedrijfsresultaat valt uiteen in de volgende aspecten: - toename van het bruto-omzetresultaat - toename door een hogere netto-omzet toename door een hogere bruto marge (0,7% van ) toename van de bedrijfslasten - hogere indirecte loonkosten hogere overige bedrijfslasten lagere afschrijvingslasten 38 De toename van de loonkosten van de stafmedewerkers wordt veroorzaakt door de volgende factoren: - autonome stijging door salarisverhogingen - het inhuren van tijdelijke arbeidskrachten ter vervulling van vacatures - toename van de staf als gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten De toegenomen overige bedrijfslasten vinden de oorzaak in onder meer de investeringen in de administratieve processen en de verwerking ervan.

17 Het werkkapitaal, een element ter bepaling van het vermogen om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen, is in het jaar 2007 verbeterd ten opzichte van het jaar In de onderstaande opstelling is de financiële positie weergegeven. (bedragen * ) 31 dec dec Mutatie Vlottende activa - Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Werkkapitaal Vastgelegd in vaste activa Eigen vermogen De toename van het eigen vermogen ter grootte van heeft betrekking op: - bij: resultaat af: interim dividenduitkering Per saldo een toename van Het werkkapitaal als percentage van het balanstotaal is eind 2007 gedaald met 2,6% ten opzichte van 2006: 12,8% ten opzichte van 15,4%. Deze daling is het gevolg van de sterke stijging van de bedrijfsactiviteiten (handelsvorderingen). De stijging van de vorderingen ( ) wordt veroorzaakt door enerzijds een toename van de post nog te factureren met en anderzijds de stijging van het debiteurensaldo met De ouderdom van de debiteuren, uitgedrukt in een percentage van de facturatiewaarde, is slechts gering gestegen: van 41 naar 42 DSO (Days Sales Outstanding). Indien rekening wordt gehouden met de post nog te factureren is het DSO gestegen van 78 naar 82. De solvabiliteit, het vermogen van de groep om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen, is in 2007 gedaald van 16,5% naar 13,7%. De oorzaak van de dalende solvabiliteitsratio is gelegen in de toename van de bedrijfsactiviteiten. Door de toename is het balanstotaal verhoudingsgewijs sterker toegenomen dan het eigen vermogen. (bedragen * ) 31 december december 2006 Eigen vermogen ,7% ,5% Vreemd vermogen ,3% ,5% Balanstotaal ,0% ,0%

18 Onder de handelsvorderingen is een post opgenomen voor per balansdatum nog te factureren diensten ter grootte van (2006: ). Daartegenover staat een post nog te ontvangen facturen wegens inhuur van diensten, opgenomen onder de handelscrediteuren, ter grootte van (2006: ). Bij saldering van de posten nog te factureren en nog te ontvangen facturen als zijnde Onderhanden werk ontstaat het volgende overzicht met betrekking tot de solvabiliteit. (bedragen * ) 31 december december 2006 Vlottende activa Kortlopende schulden Werkkapitaal Eigen vermogen Vreemd vermogen ,0% 82,0% ,7% 75,3% Balanstotaal ,0% ,0% De winstgevendheid van de organisatie, zijnde de rentabiliteit, uitgedrukt als percentage van de netto-omzet wordt in de volgende grafiek zichtbaar. 25,0% 25,0% 20,0% 20,0% bruto-omzetresultaat 15,0% bedrijfslasten 15,0% 10,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) Bruto-omzetresultaat Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat (EBIT) 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% ,0% Het bruto-omzetresultaat laat voor het eerst sinds een aantal jaren in 2007, uitgedrukt als percentage van de netto-omzet een stijging zien van 0,7%. Het bedrijfsresultaat laat in relatie tot de netto-omzet een stabiele ontwikkeling zien, waarbij in 2007 ook een lichte stijging is opgetreden. Deze stijging komt mede voort uit de beheersing van de bedrijfslasten.

19 De rentabiliteit op het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen over de jaren 2003 tot en met 2007 is in de onderstaande grafiek opgenomen. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Bedrijfsresultaat Resultaat na belastingen De ontwikkeling van de rentabiliteit op het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen is gedurende de laatste vijf jaren zeer goed te noemen. 4. Toekomstverwachtingen De veranderende markt heeft belangrijke kansen geboden aan IT-Staffing. Onze visie op de markt, het inspringen op die nieuwe kansen en een strak beleid met betrekking tot de markten welke wij wensen te bedienen heeft tot positieve resultaten geleid en ons een toonaangevende positie gegeven. De verwachting op middellange termijn is de groei in de automatiseringsbranche voorlopig, ondanks de kredietcrisis, zal doorgaan. De tendens van een toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt zal de komende jaren doorzetten. In de toekomst zullen mensen sneller van werkgever wisselen om uiteenlopende redenen. Het opdoen van ervaringen, het verleggen van grenzen en het in eigen hand nemen van de toekomst zijn factoren die bijdragen aan de groei van de flexibele arbeidsmarkt. Die groei zal zich in het bijzonder voordoen bij hoger opgeleiden. Organisaties die zich richten op het invullen van tijdelijke posities, waaronder IT-Staffing, zullen daar de vruchten van plukken. Een groeiende markt betekent veelal ook een toename van concurrentie. IT-Staffing neemt en gaat de uitdaging van de concurrentie aan. De wetgeving blijft aan verandering onderhevig en het beleid van de regering is er op gericht het werken met zelfstandigen te versoepelen. Het op de hoogte zijn en blijven is van groot belang. Daardoor biedt IT-Staffing haar relaties zowel fiscaal als sociaal- en civielrechtelijk de juiste oplossing. Gezien haar positie op de markt zal IT-Staffing ook nadrukkelijk in overleg moeten gaan om belangrijke randvoorwaarden voor de groei van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te verruimen. De positie van IT-specialisten die zelfstandig keuzen willen maken, zonder ondernemer of werknemer te (willen) zijn moet worden gerealiseerd. De opdrachtnemer moet worden verankerd in de wetgeving en de samenleving. De schaarste aan arbeidskrachten is één van de belemmerende factoren voor de economische groei. Die schaarste zal een toenemende druk geven op de marge. De omzetontwikkeling in 2008 geeft een verdere stijging te zien, waarbij de stijging procentueel zal afvlakken.

20

21 Door de toenemende bedrijfsactiviteiten zal de werkdruk toenemen. In 2008 zal veel aandacht geschonken worden aan het optimaliseren van de bedrijfsprocessen om enerzijds de werkdruk op een aanvaardbaar niveau te houden en anderzijds de (jaarlijkse) stijging van het aantal indirecte medewerkers te beheersen. Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen zal daarnaast een toegevoegde waarde moeten leveren voor al de relaties van de groep, zowel debiteuren als crediteuren. De beheersing van de overige bedrijfslasten zal in 2008 een belangrijk punt zijn waarop wordt gestuurd binnen IT-Staffing. Deze kosten dienen ook in het teken te staan van een optimale dienstverlening. IT-Staffing zoekt telkens naar mogelijkheden om haar verantwoordelijkheid voor de samenleving vorm te geven. In 2008 doet zij dat mede door het mogelijk te maken dat de CD Gekkenwerk van Het Goede Doel gratis is te downloaden waarbij wel een vrijwillige bijdrage voor de stichting Viafrika wordt gevraagd. Het CD-project zal worden afgerond met een benefietconcert waarvan de opbrengsten eveneens ten goede komen van de stichting Viafrika; een stichting waarme IT-Staffing al een aantal jaren samenwerkt. Deze stichting richt servicecentra voor beheer en gebruik van ICT ten behoeve van scholen in Afrika met als uitgangspunt dat de projecten zelfstandig bestaansrecht hebben in de lokale context. CLASS-works is het centrale programma van Viafrika, waarbij scholen in Afrika worden ondersteund bij de realisatie en implementatie van een digitale leeromgeving. In middels participeren ruim 50 scholen in het CLASS-worksprogramma. Dit jaar komen daar nog eens 30 nieuwe projectscholen bij. IT-Staffing zendt IT consultants naar projecten van Viafrika om daar kennis over te dragen op de lokale medewerkers. De solide aanpak van onze zaken, de wil om goed te presteren, open, eerlijk, duidelijk en door hard en doordacht te werken zijn we in staat de gezonde onderneming die IT-Staffing is verder uit te bouwen. Het doel voor 2008 en verdere jaren, is te groeien in volume dan wel in marktaandeel. De groei komt alleen tot stand als IT-Staffing in staat is steeds weer en meer uitdagende opdrachten en interessante opdrachtgevers te kunnen aanbieden aan de groep van zelfstandige IT-specialisten. Het onderhouden van meer dan goede relaties met die IT-specialisten is bepalend voor de missie van IT-Staffing: zorgen dat de IT-specialisten IT-Staffing -specialisten worden. Wij zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Utrecht, 15 mei 2008 W. van Alphen Directeur

22

23 J A A R R E K E N I N G

24 1. Geconsolideerde balans (na voorgestelde winstbestemming) (bedragen * ) 31 december december 2006 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa (2) Financiële vaste activa (3) 9 9 Som van de vaste activa Vlottende activa Handelsvorderingen (4) Overige vorderingen (5) Liquide middelen (6) Som van de vlottende activa BALANSTOTAAL PASSIVA Groepsvermogen (7) Kortlopende schulden Handelscrediteuren (8) Belastingen en soc. verzekeringen (9) Overige schulden (10) Som van de kortlopende schulden BALANSTOTAAL

25 2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen * ) Netto omzet (11) Kostprijs van de omzet (12) Bruto-omzetresultaat (13) Bedrijfslasten Personeelslasten (14) Afschrijvingen (15) Overige bedrijfslasten (16) Som van de bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financieringsresultaat (17) Resultaat voor belastingen Resultaat deelnemingen (3) Belastingen (18) Resultaat na belastingen

26 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2007 (bedragen * ) Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Interest (17) Vennootschapsbelasting (18) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriele vaste activa (1) Investeringen materiele vaste activa (2) Investeringen financiele vaste activa (3) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaalde dividenden (7) Ontvangen dividend (3) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom Saldo liquide middelen per 31 december Saldo liquide middelen per 1 januari Kasstroom

27 4. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemene informatie Deze grondslagen betreffen zowel de vennootschappelijke als geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De activiteiten van De IT-Staffing groep BV en haar werkmaatschappijen zijn gericht op detachering van met name de zelfstandige IT-specialisten. De jaarrekening is opgemaakt en goedgekeurd door de directie op 15 mei De vaststelling van de jaarrekening is voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Consolidatie In de consolidatie zijn opgenomen de gegevens van De IT-Staffing Groep B.V. en de tot haar groep behorende direct en middellijk gehouden dochtermaatschappijen. - direct gehouden groepsmaatschappijen zijn: vennootschap gevestigd statutaire zetel percentage Domino Automatisering B.V. Nieuwegein Diemen 100% Staffing Facility BV Nieuwegein Nieuwegein 100% - de door Domino Automatisering BV middellijk gehouden groepsmaatschappijen zijn: ABC Automatiseringsteam B.V. Maarssen Utrecht 100% Paxton IT Services B.V. Nieuwegein Maarssen 100% Software Pool Detachering B.V. Nieuwegein Rijswijk 100% Info Motion B.V. Nieuwegein Leiderdorp 100% Bariton XL BV Nieuwegen Nieuwegein 100% OC Centor BV Nieuwegein Nieuwegein 100% GeoICT BV Nieuwegein Nieuwegein 100% IT-Agency B.V. Nieuwegein Nieuwegein 100% De met Logica Nederland BV gehouden joint venture (Independit BV, statutair gevestigd te Utrecht) is, gelet op de onderlinge zeggenschapsverhouding van 50%, niet meegenomen in de consolidatie. Aangezien de financiële gegevens van de jaarrekening van De IT-Staffing Groep B.V. zijn verwerkt in haar geconsolideerde jaarrekening, wordt in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening, conform artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW slechts het resultaat uit dochtermaatschappijen na aftrek van de belastingen daarover als afzonderlijke post vermeld. Tot de verbonden partijen behoort, naast de hiervoor genoemde vennootschappen, ook de moedermaatschappij Wes Beheer BV.

28 Grondslagen voor de financiele verslaggeving Algemeen De presentatievaluta van deze jaarrekening is de euro, welke tevens de functionele valuta is. Indien niet afzonderlijk vermeld worden de balansposten gewaardeerd tegen de historische kosten dan wel de nominale waarde. Bij het opstellen van de jaarrekening worden schattingen gemaakt en wordt van bepaalde veronderstellingen uitgegaan die van invloed kunnen zijn op de waardering van de activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten. De schattingen en de hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen en zullen leiden tot boekhoudkundige verschillen in het jaar waarin die verschillen zich voordoen. Balans Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de bedrijfseconomisch verantwoord geachte gebruiksduur en geschieden lineair op basis van de aanschaffingswaarde. De economische levensduur is voor alle groepen gesteld op 5 jaar, waarbij de restwaarde op nihil is gesteld. De bij verkoop van materiële vaste activa ontstane winsten en verliezen worden, evenals eventuele bijzondere waardeverminderingen, verantwoord in de winst- en verliesrekening. De handels- en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, die in het algemeen overeenkomt met de nominale waarde. Op de handelsvorderingen wordt, indien dat noodzakelijk wordt geacht, in verband met het risico van oninbaarheid een voorziening in mindering gebracht. Resultatenrekening Onder de netto-omzet zijn verantwoord de van derden ontvangen en te ontvangen tegenprestatie uit hoofde van de reële waarde van de in het verslagjaar geleverde diensten uit hoofde van detacheringovereenkomsten en de contractuele vergoeding uit hoofde van contracthandling, onder aftrek van omzetbelasting, kortingen, jaarbonussen. De hoogte van de netto-omzet is mede bepaald door schattingen van de nog te factureren omzet samenhangend met de nog te ontvangen urenverantwoordingen van detachering- en contracthandling overeenkomsten per 31 december De contractuele vergoeding uit hoofde van contracthandling is gelijk aan de facturatiewaarde onder aftrek van de daaraan verbonden directe kosten Onder de kostprijs van de omzet zijn begrepen alle direct aan de verrichte diensten uit hoofde van detacheringovereenkomsten toe te rekenen kosten. De hoogte van de kostprijs van de omzet is mede bepaald door schattingen van de nog te ontvangen inhuurverplichtingen samenhangend met de nog te ontvangen urenverantwoordingen per 31 december 2007.

Pagina 1 van 32 FINANCIEEL VERSLAG 2006

Pagina 1 van 32 FINANCIEEL VERSLAG 2006 Pagina 1 van 32 FINANCIEEL VERSLAG 2006 Inhoudsopgave DIRECTIEVERSLAG Pagina 1. Structuur, activiteiten en bestuur 4 2. Het jaar 2006 4 3. Resultaat over 2006 6 4. Financiële positie 7 5. Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

Pagina 1 van 25 FINANCIEEL VERSLAG 2005

Pagina 1 van 25 FINANCIEEL VERSLAG 2005 Pagina 1 van 25 FINANCIEEL VERSLAG 2005 Inhoudsopgave Pagina DIRECTIEVERSLAG 1. Structuur, activiteiten en bestuur 4 2. Het jaar 2005 4 3. Resultaat 5 4. Financiële positie 6 5. Toekomstverwachtingen 7

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 3 WINST EN

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAAR REKENING LTOC LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V.

JAAR REKENING LTOC LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. JAAR 2015 REKENING LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC JAARREKENING 2015 - LTOC - LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 Colofon Ontwerp & opmaak: Redactie:

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC jaar rekening 216 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 LTOC Colofon Ontwerp & opmaak: Mockus i.s.m. PR&C ROC Leeuwenborgh Redactie: Financieel Economische Zaken (FEZ) Drukwerk: ANDI

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie