Categorie(ën) van betrokkenen. Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers. Aanvragers en optanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Categorie(ën) van betrokkenen. Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers. Aanvragers en optanten"

Transcriptie

1 Bijlage 1 behorend bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven = profiel burgerzaken (alle persoonsgegevens) 1 = 2 = 3 = 4 = Belastingen 5 = GSD Sociaal domein 1 6 = Sociaal domein 2 7 = LPL (leerplicht) 8 = Bijzonder onderzoek Orgaan (sector/domein) Taak Doelomschrijving Categorie(ën) van betrokkenen Rechtmatige grondslag Burgerzakentaak Ad hoc raadpleging datadistributie Selectie Sector PC Stembureauleden benoemen Benoeming leden stembureaus; instructie; indeling en uitbetaling vergoeding Kandidaat stembureauleden Kieswet (E4) en de Wet raadgevend referendum en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten Sector PC Burgerlijke stand Voorbereiden en verlijden akten van de burgerlijke stand Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers Burgerlijk Wetboek en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten Sector PC Naturalisaties, opties en verlies Nederlanderschap Uitvoering geven aan Nederlandse nationaliteitswetgeving m.b.t. naturalisatie en opties beoordelen verlies voormalige nationaliteit Aanvragers en optanten Rijkswet op het Nederlanderschap en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten Sector PC Verklaringen omtrent gedrag Inname en verwerken aanvragen verklaring omtrent gedrag Aanvragers verklaring Wet op de justitiële gegevens en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten Sectoren RE en PC Lijkbezorging / gemeentelijke begraafplaatsadministratie Uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging, beheer en gebruik begraafplaats, heffing grafrechten Overledenen en rechthebbenden Wet op de Lijkbezorging en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten en de Verordening begraafplaatsrechten 2

2 Orgaan (sector/domein) Taak Doelomschrijving Categorie(ën) van betrokkenen Rechtmatige grondslag Burgerzakentaak Ad hoc raadpleging datadistributie Selectie Sector PC Reisdocumenten Behandelen aanvragen reisdocumenten Aanvragers reisdocumenten en gezaghouders Paspoortwet en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten Sector PC Rijbewijzen Sector VB Onderscheidingen Behandelen aanvragen c.a. rijbewijzen Toekennen van onderscheidingen Rijbewijsaanvragers Personen die in aanmerking komen voor een onderscheiding, voorstellers en ondersteuners) Wegenverkeerswet en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten Wet instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw en Wet instelling van de Orde van Oranje- Nassau en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten 1 Sociaal Domein Maatschappelijke zorg Sociaal Domein Werk en inkomen Het bepalen van de compensatieplicht en op basis daarvan wel / niet verlenen van een WMO-voorziening Hulp bij terugkeer naar werk en zo nodig voorzien in inkomen, schuldhulpverlening Gehandicapte of oudere met een zorgvraag, die kan uitmonden in een aanvraag om een voorziening Aanvragers en gerelateerden Koppeling GWS4all Wmo en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten Participatiewet, IOAW, IOAZ, Faillissementswet, Bbz en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten 5/ 6 5/ 6 Sociaal Domein Werk en inkomen team bijzonder onderzoek Sociaal Domein Inburgering Afsluiten dossier ivm overname DUO Controle rechtmatigheid Informeren van burgers over de inburgeringsplicht Faciliteren van inburgeringsvoorziening Handhaven inburgeringsplicht Aanvragers en gerelateerden Koppeling GWS4all (Mogelijke) inburgeringsplichtingen Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten Wet inburgering en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten 8 2 Sector RE Gehandicaptenparkeerkaart Behandeling verzoeken afgifte gehandicaptenparkeerkaart en archiefdossiers beëindigen na overlijden Aanvragers Besluit administratieve bepalingen wegverkeer 2 Sector PC Belastingheffing en uitvoering Wet WOZ Heffen lokale belastingen en heffingen en vaststellen WOZwaarden in ruimste zin, waaronder proceshandelingen Belastingplichtigen AWR, Wet WOZ, Gemeentewet, Invorderingswet Awb, en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten waaronder de gemeentelijke belastingverordeningen 4

3 Orgaan (sector/domein) Taak Doelomschrijving Categorie(ën) van betrokkenen Rechtmatige grondslag Burgerzakentaak Ad hoc raadpleging datadistributie Selectie Sector PC Invordering Sociaal Domein Leerplicht Sector RBT Handhaving Invorderingsadministratie lokale belastingen en heffingen in ruimste zin, waaronder proceshandelingen Handhaven leerplicht en voorkomen vroegtijdig schoolverlating leerlingenvervoer Regionaal worden de gegevens gekoppeld via landelijke GBA-V o.b.v. landelijke autorisatie Handhaven wet- en regelgeving op het gebied van de openbare ruimte (Belasting)debiteuren Leerplichtigen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders, voogden, verzorgers Vergunninghouders, overtreders en verzoekers om handhaving Invorderingswet, Gemeentewet en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten Leerplichtwet, RMC-wet en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten De voor vergunningverlenende taken genoemde wet- en regelgeving, convenanten, Wbp, en voor zover van toepassing voor Eindhoven de wet- en regelgeving als genoemd voor de BOA Openbare ruimte door de Minister van Veiligheid en Justitie Sector VB Openbare orde en veiligheid Handhaving openbare orde en veiligheid Overtreders van de openbare orde en veiligheid Gemeentewet, Wet Bibob,Wbp, artikel 141 Wetboek van Strafvordering en de hierop gebaseerde regelingen, besluiten en convenanten 1 Sector VB Huwelijks- en leeftijdsjubilea Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek Personen die aan jubilea criteria voldoen Lokale taak 3 Sectoren RE en VB Vergunningen APV Behandelen aanvragen APVvergunningen en ontheffingen Aanvragers APV-vergunningen Gemeentewet en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten waaronder de Algemene plaatselijke verordening 3

4 Orgaan (sector/domein) Taak Doelomschrijving Categorie(ën) van betrokkenen Rechtmatige grondslag Burgerzakentaak Ad hoc raadpleging datadistributie Selectie Sector RE Omgevingsvergunningen Behandelen aanvragen omgevingsvergunningen en ontheffingen Aanvragers omgevingsvergunningen Wabo,Wro, Wet milieubeheer, Woningwet en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten 3 Sector RE Vergunningen Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen Sector RE Alle overige vergunningen gebaseerd op: Winkeltijdenwet; Telecommunicatiewet; RVV 1990; Regeling voertuigen; Leegstandwet; Huisvestingswet; Wet personenvervoer 2000 Sector RBT Gevonden en verloren voorwerpen Sector PC Datadistributie Sector PC Basisregistratie Adressen en Gebouwen Sector VB Bezwaar en beroep Behandelen aanvragen vergunningen en ontheffingen dranken horeca en kansspelen Behandelen aanvragen betreffende vergunningen en ontheffingen Afhandelen aangiften van gevonden en verloren voorwerpen Het in verband brengen van de gegevensverwerkingen Onderhouden van alle gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente Bezwaar en beroepschriften Aanvragers, ondernemers, bedrijfsleiders en beheerders van drank- en horeca-inrichtingen Aanvragers, ondernemers, en taxichauffeurs Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten Winkeltijdenwet; Telecommunicatiewet ; RVV 1990; Regeling voertuigen; Leegstandwet; Huisvestingswet; Wet personenvervoer 2000 en de op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten Verliezers en vinders Lokale taak 3 Ingeschrevenen en koppeling met landelijke BRP Bewoners van de adressen die geraakt worden door een wijziging van adresgegevens Belanghebbenden Systeemhuishouding Wet BAG en de op die wet gebaseerde regelingen en besluiten Algemene wet bestuursrecht en verder afhankelijk van de wettelijke grondslag van het besluit 3 3 3

5 Bijlage 2 behorend bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven, tabel 1 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL A-nummer BSN Voornamen Titel/predikaat Voorvoegsels Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding Aanduiding naamgebruik Aanduiding naamgebruik Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek

6 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek Gegevens onderzoek Geboortedatum Voorkeur A-nr;BSN A-nummer ouder BSN ouder Voornamen ouder Titel/predikaat ouder Voorvoegsels ouder Geslachtsnaam ouder Geboortedatum ouder Geboorteplaats ouder Geboorteland ouder Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek

7 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek ouder Gegevens onderzoek ouder A-nummer ouder BSN ouder Voornamen ouder Titel/predikaat ouder Voorvoegsels ouder Geslachtsnaam ouder Geboortedatum ouder Geboorteplaats ouder Geboorteland ouder Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee

8 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Signaal onderzoek ouder Gegevens onderzoek ouder Nationaliteit Reden verkrijgen nationaliteit Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Aand. bijzonder nederlanderschap Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek nationaliteit Gegevens onderzoek nationaliteit Ingangsdatum geldigheid Datum van opneming A-nummer echtgenoot BSN partner Voornamen echtgenoot

9 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Titel/predikaat echtgenoot Voorvoegsels echtgenoot Geslachtsnaam echtgenoot Geboortedatum echtgenoot Geboorteplaats echtgenoot Geboorteland echtgenoot Geslachtsaanduiding echtgenoot Datum huwelijk Plaats huwelijk Land huwelijk Datum huwelijksontbinding Plaats huwelijksontbinding Land huwelijksontbinding Reden huwelijksontbinding Soort verbintenis Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd

10 Omschrijving Rubriek Datum einde onderzoek (dd maand ee BO GSD LPL Signaal onderzoek huwelijk Gegevens onderzoek echtgenoot Aantal huwelijken Niet alleen laatste huwelijk of ontbinding Burgerlijke staat Datum overlijden Plaats overlijden Land overlijden Aktenummer Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek overlijden Gegevens onderzoek overlijden Datum eerste inschrijving

11 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Indicatie geheimhouding Signaal Signaal Gemeente inschrijving Datum inschrijving gemeente Functie adres Datum aanvang adreshouding Straatnaam Adres Naam openbare ruimte Huisnummer Huisletter Huisnummer toevoeging Aanduiding bij huisnummer Postcode Woonplaatsnaam Locatie beschrijving Land adres buitenland Datum aanvang adres buitenland Land vanwaar ingeschreven Datum vestiging in Nederland Omschr aangifte adreshouding Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee

12 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek verblijfplaats Gegevens onderzoek verblijfplaats Datum van opneming Gezinsverhouding Gezinsverhouding A-nummer kind BSN kind Groep Naam Voornamen kind Voornamen kind (+ pred) Titel/predikaat kind Voorvoegsels kind Geslachtsnaam kind Geboortedatum kind Geboorteplaats kind Geboorteland kind

13 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek kind Gegevens onderzoek kind Aanduiding verblijfstitel Aanduiding Verblijfstitel Vervaldatum verblijfstitel Ingangsdatum verblijfstitel Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd

14 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek verblijfstitel Signaal onderzoek verblijfstitel Ingangsdatum geldigheid Datum van opneming Indicatie gezag Indicatie curatele Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek gezag Gegevens onderzoek gezag Gezag/curatele

15 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Soort Ned. reisdocument Nummer Ned. reisdocument Datum uitgifte Ned. reisdocument Datum uitg. Ned. reisdok. (dd mnd Autoriteit van afgifte Ned. reisdocument Datum einde geldigheid Ned. reisdocument Datum inhouding/vermissing Ned. reisdocument Dat.inh/verm Ned.reisdok. (dd mnd Aand. inhouding/vermissing Ned. reisdocument Lengte houder Ned. reisdocument Signalering Ned. reisdocument Aanduiding buitenlands reisdocument Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek reisdocument

16 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Gegevens onderzoek reisdocument Afnemersindicatie Ingangsdatum geldigheid Aantekening A-nummer BSN Voornamen Titel/predikaat Voorvoegsels Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Gemeente uitschrijving Datum uitschrijving Indicatie geheimhouding Indicatie geheimhouding Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee

17 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek Signaal onderzoek Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee

18 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek ouder Signaal onderzoek ouder Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek ouder Signaal onderzoek ouder Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Aand. bijzonder nederlanderschap Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek

19 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek nationaliteit Signaal onderzoek nationaliteit A-nummer echtgenoot BSN partner Groep Naam Voornamen echtgenoot Geslachtsnaam echtgenoot Groep Geboorte Geboortedatum echtgenoot Geboorteplaats echtgenoot Geslachtsaanduiding echtgenoot Groep Huwelijkssluiting Datum huwelijk Plaats huwelijk Land huwelijk Groep Huwelijksontbinding Datum huwelijksontbinding

20 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Plaats huwelijksontbinding Land huwelijksontbinding Reden huwelijksontbinding Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek huwelijk Signaal onderzoek huwelijk Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee

21 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek overlijden Signaal onderzoek overlijden Gemeente inschrijving Datum inschrijving gemeente Functie adres Gemeentedeel Datum aanvang adreshouding Straatnaam Adres Postcode Woonplaatsnaam Land adres buitenland Datum aanvang adres buitenland Regel 1 adres buitenland Regel 2 adres buitenland Regel 3 adres buitenland Land vanwaar ingeschreven Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek

22 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek verblijfplaats Signaal onderzoek verblijfplaats Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek kind Signaal onderzoek kind Aanduiding verblijfstitel Vervaldatum verblijfstitel Ingangsdatum verblijfstitel

23 Omschrijving Rubriek BO GSD LPL Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Signaal onderzoek verblijfstitel Signaal onderzoek verblijfstitel Ingangsdatum geldigheid Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd

24 Omschrijving Rubriek Datum einde onderzoek (dd maand ee BO GSD LPL Signaal onderzoek gezag Signaal onderzoek gezag Groep Onderzoek Groep onderzoek (dd mnd Groep onderzoek (dd maand ee Aanduiding gegevens in onderzoek Aanduiding gegevens in onderzoek Datum ingang onderzoek Datum ingang onderzoek (dd mnd Datum ingang onderzoek (dd maand ee Datum einde onderzoek Datum einde onderzoek (dd mnd Datum einde onderzoek (dd maand ee Gezinsverhouding Profiel Nivo1 Profiel Nivo2 Profiel Nivo3 Profiel 4 Profiel 5 Profiel 6 Profiel 7 Profiel 8 Profiel 9 Profiel 10 Categorie gegevens Gegeven Gegevens over de burgerlijke staat Geslachtsnaam Voornamen Adellijke titel of predicaat Geboortedatum Geboorteplaats

25 Geboorteland of - gebied Geslacht Gesl naam ouders Voornaam ouders Adellijke titel of predicaat ouders Geslacht ouders Geb datum ouders Geb plaats ouders Geb. land ouders Aanduiding huwelijk/geregistreerd partnerschap Datum huwelijk of geregistreerd partnerschap Plaats huwelijk of geregistreerd partnerschap Land of gebied huwelijk of gereg partnerschap Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap Datum ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap Plaats ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap Land of gebied ontbinding/ nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Adellijke titel of predicaat echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Geslacht echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Geboorteland of -gebied echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Geslachtsnaam kinderen Voornamen kinderen Adellijke titel of predicaat kinderen Geboortedatum kinderen Geboorteplaats kinderen Geboorteland of-gebied kinderen Overlijdensdatum Plaats overlijden Land of gebied overlijden Datum ingang rechtsgeldigheid gegevens Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevens

26 Gegevens over curatele Curatele Datum ingang rechtsgeldigheid curatele Datum beëindiging rechtsgeldigheid curatele Gegevens over het gezag Gezag door 1 ouder dat over de minderjarige wordt uitgeoefend Gezag door 2 ouder Gezag door een derde 1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdij Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predicaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenen Datum ingang rechtsgeldigheid Datum beëindiging rechtsgeldigheid Gegevens over de nationaliteit Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt Datum ingang rechtsgeldigheid Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland Datum beëindiging rechtsgeldigheid De aantekening in verband met het verblijfsrecht Datum ingang verblijfsrecht Datum beëindiging verblijfsrecht Datum mededeling gegeven Bijhoudingsgemeente / gemeente van inschrijving Datum blokkering persoonslijst Datum opschorting persoonslijst Reden opschorting persoonslijst ouders, de echtgenoot van Indicatie geheimhouding Datum aanvang adreshouding in de gemeente Functie van het adres Straatnaam en gemeentedeel Huisnummer Aanduiding bij huisnummer Letter bij huisnummer

27 Gegevens over het A- nummer van de ingeschrevene en/of eventueel gerelateerden Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene Gegevens over de burgerservicenummers van de Toevoeging bij huisnummer Lokatiebeschrijving Postcode Woonplaatsnaam Datum aanvang adreshouding Datum aanvang verblijf in Nederland Vorig land of gebied van verblijf Datum vertrek uit Nederland Volgend land of gebied van verblijf Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijf A-nummer BSN Datum van kracht worden BSN Datum beëindiging BSN BSN ouder Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocument Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocument Signalering mbt verstrekking of inhouding Nederlands reisdocument Datum ingang rechtsgeldigheid gegeven Buitenlands Reisdocument Alle categorie Onderzoeksgegevens Vertrek naar andere gemeente Verwijsgegevens

28 Bijlage 2 behorend bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven, tabel 2 Mutatiesoorten Berichten Via Gegevensmagzijn Profiel 50 Profiel 70 Profiel 71 Profiel 72 Persoon Adres Vernaming Vernummering Postcode Immigratie Emigratie Vervolginschrijving Vervolguitschrijving Huwelijksluiting Huwelijksontbinding Partnerschapsontbinding Partnerschapsluiting Kind Nationaliteit Verblijfsftitel Naam Ouder Overlijden Overlijden partner

29 Bijlage 3 behorend bij artikel 2 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven (Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet basisregistratie personen verzocht heeft om geheimhouding). Gewichtig maatschappelijk belang BRP Een juiste registratie van adressen, bewoners en woningzoekenden, een eerlijke verdeling van sociale woonruimte, het tegengaan van ondermijning, onrechtmatig gebruik van corporatiewoningen, woonfraude en illegale (spook)bewoning. Taakuitvoering van wettelijk vertegenwoordiger als mentor of bewindvoerder. Een wettelijk vertegenwoordiger ontvangt uitsluitend gegevens betreffende degene van wie hij wettelijk vertegenwoordiger is. Terugvinden van de rechthebbende van een graf. Categorie derde BRP Woningbouwcorporaties Wettelijk aangewezen mentor of bewindvoerder Niet-gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres 29- Profiel Secretariaat burgemeester 31- Profiel Juridische Zaken 32- Profiel Administratie en Onderzoek 33- Profiel Project Ontwikkeling 34- Profiel BO Heerlen-Schoon 35- Profiel Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Organisatieonderdeel. Taak Doelomschrijving Categorie(ën) van betrokkenen. Rechtmatige grondslag. Selectieverstrekking. Ad hoc raadpleging

Organisatieonderdeel. Taak Doelomschrijving Categorie(ën) van betrokkenen. Rechtmatige grondslag. Selectieverstrekking. Ad hoc raadpleging Deze bijlage tabel 1 behoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking BRP Papendrecht 2014 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij artikel 1 Reglement basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen

Bijlage 1 behorend bij artikel 1 Reglement basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen RAP = Ad hoc raadpleging persoon RAA = Ad hoc raadpleging adres MB = mutatieberichten S = Selectieverstrekking AA = Ad hoc verstrekking via mail/telef. Bijlage 1 behorend bij artikel 1 Reglement basisregistratie

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen R Bijlage 1 Shared Service Center Financiële administratie en Treasury Debiteuren- en crediteurenadministratie Belastingen/leges Invorderen lokale belastingen/leges Maastricht Belastingplichtigen AWR,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Taak Landelijke wettelijke taak Het behandelen van het verzoek van een persoon met een beperking die een woonvervoersvoorziening en/of rolstoel bij de gemeente

Nadere informatie

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet Bevoegd tot inzage in GBA-V x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - - - - - - Bevoegd tot plaatsen indicatie - x x x x x x x x - - - - - x - x - x x - - - x - - - - - - 01 Persoon 01.10 A-nummer

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 1

Bijlage 1 bij artikel 1 Bijlage 1 bij artikel 1 Categorie gegevens Gegevens over de burgerlijke staat Gegeven Orgaan van de gemeente Leerplicht WWB APV Omgevingsvergunnintingen Belas- ABS Geslachtsnaam Voornamen Adellijke titel

Nadere informatie

Orgaan van de gemeente

Orgaan van de gemeente Bijlage 1 Verordening gegevensversterekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven Behorende bij artikel 1 Categorie gegevens Gegevens over de burgerlijke staat Gegeven Orgaan van de gemeente Geslachtsnaam

Nadere informatie

Elem.nr. Soort Rubrieknaam

Elem.nr. Soort Rubrieknaam Bijlage 1 behorende bij de verning gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevattende de gegevens per afnemer waarnaar wordt verwezen in artikel 3. - Beheer : Dienst Informatie en Dienstverlening,

Nadere informatie

Reglement BRP. Basisregistratie. Ingeschrevene en ingezetene

Reglement BRP. Basisregistratie. Ingeschrevene en ingezetene Reglement BRP Algemeen De Raad heeft de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder

Nadere informatie

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties:

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties: Profiel 5A - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken Wettelijke ta(a)k(en): Burgerlijke Stand Naturalisatie BRP Afnemersindicaties: GBA-V: NEE JA VOLLEDIGE PERSOONSLIJST 01 PERSOON 01.01.10 A-nummer

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen 95.10 Afnemersindicatie 852102 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

Min. van Financiën/Belastingdienst

Min. van Financiën/Belastingdienst 95.10 Afnemersindicatie 250001 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van Financiën/Belastingdienst Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 95.10 Afnemersindicatie 890201 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Samenwerkingsverband West-Friesland via Suwinet/Werk en inkomen

Samenwerkingsverband West-Friesland via Suwinet/Werk en inkomen 95.10 Afnemersindicatie 414702 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Samenwerkingsverband West-Friesland via Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

SVB/VVA/AOW-ANW

SVB/VVA/AOW-ANW 95.10 Afnemersindicatie 852102 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam SVB/VVA/AOW-ANW Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

Reglement BRP 2014 vrije derden en organen door BW.doc

Reglement BRP 2014 vrije derden en organen door BW.doc Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere Gelet op de Artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Hoeksche Waard

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Hoeksche Waard 95.10 Afnemersindicatie 410701 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95.

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95. 95.10 Afnemersindicatie 611504 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad

Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad 95.10 Afnemersindicatie 800101 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet)

Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet) 95.10 Afnemersindicatie 412702 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen

Categorie(ën) van betrokkenen Bijlage 1 behorende bij artikel 1 en 2 van de uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren

Nadere informatie

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

016401 Gemeente Hengelo (O)

016401 Gemeente Hengelo (O) 95.10 Afnemersindicatie 016401 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeente Hengelo (O) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

UWV Afnemersindicatie Indicatie geheimhouding Verstrekkingsbeperking 0 95.

UWV Afnemersindicatie Indicatie geheimhouding Verstrekkingsbeperking 0 95. 95.10 Afnemersindicatie 852018 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam UWV Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41 95.42 Sleutelrubriek

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 2014

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave gemeente Hattem. Nr. 47670 27 augustus 204 Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 204 Algemeen Sinds januari 200 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking Selectie gegevensverstrekking

Spontane Gegevensverstrekking Selectie gegevensverstrekking 95.10 Afnemersindicatie 700108 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt

Autoriteit Consument en Markt 95.10 Afnemersindicatie 701801 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Autoriteit Consument en Markt Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44

Nadere informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1) 95.10 Afnemersindicatie 890201 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1) Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

MvVenJ/Agentschap SZW

MvVenJ/Agentschap SZW 95.10 Afnemersindicatie 702301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam MvVenJ/Agentschap SZW Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 95.10 Afnemersindicatie 607301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland

Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland 95.10 Afnemersindicatie 802301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Klant Contact Beheer Basis Registratie Personen Bijhouden gegevens Basis Registratie Personen Wet BRP Klant Contact Uitvoering:

Nadere informatie

Dienstverlening aan burgers

Dienstverlening aan burgers Ad Hoc raadpleging personen Mutatieberichten via Datadistributiesysteem Selectieverstrekkingen Verstrekking via kanalen mail/telefonie/balie Bijlage 1 bij Reglement BRP gemeente Boxtel 2014 gegevens intern

Nadere informatie

Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob

Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob 95.10 Afnemersindicatie 701301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 23 januari 2014, 2014-000060585, heeft de minister van Defensie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen ten behoeve van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8765 30 maart 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 september 2013, 2013-0000541806 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9821 22 april 2016 Autorisatiebesluit Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksdienst voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 21 november 2014, 2014-0000624415 heeft het gemeentebestuur van de gemeente Amsterdam verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de:

Reglement basisregistratie personen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de: Reglement basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de: Wet basisregistratie personen (BRP) Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Waalwijk

Nadere informatie

Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt. bijlage 3 Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt. Conform artikel 5 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 95.10 Afnemersindicatie 254001 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Landelijke Tabellen GBA 254001 14

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8778 31 maart 2016 Autorisatiebesluit Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 november 2013, 2013-0000706611, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, namens de notarissen als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 1, lid 3 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Neder-Betuwe 2014.

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 1, lid 3 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Neder-Betuwe 2014. Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 1, lid 3 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Neder-Betuwe 2014. De (adjunct)manager van de afdeling Sociale Pijler wijst de in de tabel

Nadere informatie

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional Voornamen ClientSuwi Voornamen x Voorvoegsel ClientSuwi Voorvoegsel x Significant deel van de achternaam ClientSuwi SignificantDeelVanDeAchternaam x Geboortedatum ClientSuwi Geboortedat x servicenummer

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak te waarborgen;

overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak te waarborgen; Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens. Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt; overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Regeling binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP

Regeling binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP Regeling binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP Hof van Twente 2014 Gemeente Hof van Twente Regeling binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP Hof van Twente 2014 Algemeen Sinds 1 januari

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG In het verzoek van 16 september 2015, 2015-0000567680, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om de selectieverstrekking

Nadere informatie

BIJLAGE Reglement BRP

BIJLAGE Reglement BRP BIJLAGE Reglement BRP Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 december 2014, 2014-0000681139, heeft de directie van de Dienst Wegverkeer verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder b, van het

Nadere informatie

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Raadsvergadorin 2 5 MRT 2008 Besluit: Voorstelnu rnmfer: >a oc>d,cqi\ It) E E R H U

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 mei 2017, 2017-0000256702, heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Zorgvuldig adresseren van brieven en daarmee voorkomen van het gebruik van onjuiste persoonsgegevens, adressen en aanschrijven van overleden personen

Zorgvuldig adresseren van brieven en daarmee voorkomen van het gebruik van onjuiste persoonsgegevens, adressen en aanschrijven van overleden personen Ad hoc raadpleging persoon Ad hoc raadpleging adres spontane berichten (mutaties) Selectieverstrekking Ad hoc verstrekking via mail/telefoon Organisatieonderdeel Taak Doel Categorie(ën) van betrokkenen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2014, 2014-0000505788 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst unit Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009'

Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009' NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 29 juli 2009 registratienummer: I/0909500 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DI/PUZA Vries-de Kroon, Sanae de Wijziging bijlagen 1 tot en met

Nadere informatie

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 CVDR Officiële uitgave van Assen. Nr. CVDR339606_1 4 april 2017 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2016, kenmerk 2016-0000610920, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Datum 24 januari Kenmerk

Datum 24 januari Kenmerk In het verzoek van 26 september 2013, 2013-0000758411, heeft het Leids Universitair medische Centrum verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum Met het verzoek van 17 augustus 2015, 2015-0000053324, heeft de minister van Veiligheid en Justitie als korpsbeheerder van het Korps Politie Caribisch

Nadere informatie

Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014

Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014 Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014 Aan de volgende organen en publiekrechtelijke taken van de gemeente worden gegevens verstrekt uit de basisregistratie personen (BRP).

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 december 2013, nummer 2013-0000761712, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Het dagelijks bestuur van regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug, heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening

Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening De gewijzigde Wet GBA is per 1 april 2007 in werking getreden, maar voorziet in een invoeringstermijn tot 1 januari 2010. Dan

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 oktober 2013, 2013-0000644554, heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Met het verzoek van 15 september 2015, kenmerk 2015-0000685724, heeft de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verzocht om autorisatie voor de

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling: Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2016

Besluit vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling: Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente. Nr. 99 8 juli 0 Uitvoeringsregeling BRP 0 Het hoofd van de afdeling publiekszaken van de gemeente, Gelet op de Artikelen.8 en.9 van de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Versie 1.0 Datum 24 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor zorgverzekeraars. Het geeft een opsomming van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit algemeen bestuur van de Sociale Dienst Veluwerand

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit algemeen bestuur van de Sociale Dienst Veluwerand STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7174 7 maart 2016 Autorisatiebesluit algemeen bestuur van de Sociale Dienst Veluwerand Datum: 28 januari 2015 Kenmerk:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7059 3 maart 2016 Autorisatiebesluit dagelijks bestuur van de regionale sociale dienst Sociale Dienst Bommelerwaard, Rijksdienst

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK; gezien het voorstel van de afdeling Publiek d.d. 8 mei 2014 gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Versie 1.0 1 Inleiding Datum 2 februari 2012 Status Definitief Autorisatie regionale sociale werkvoorziening De Wet sociale werkvoorziening (Wsw

Nadere informatie

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP).

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP). Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP). NADERE REGELING Lijst van organen van de gemeente die

Nadere informatie

Datum 8 januari Kenmerk

Datum 8 januari Kenmerk In het verzoek van 19 augustus 2013, 2014-0000009373, heeft het Centraal Bureau voor Genealogie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 17 april 2014, 2014-0000233170, heeft de buitengewoon opsporingsambtenaar van het Functioneel Parket verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Reglement Basisregistratie Personen

Reglement Basisregistratie Personen Reglement Basisregistratie Personen Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening Basisregistratie Personen (Verordening BRP). De raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum Met het verzoek van 22 januari 2016, 2016-0000055862, heeft het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam WIHW, verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Reglement BRP. Artikelsgewijze toelichting

Reglement BRP. Artikelsgewijze toelichting Reglement BRP Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente het Bildt 2014. De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Het dagelijks bestuur van intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf, heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 17 november 2014, 2014-0000616453 heeft het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- Brabant verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Datum 24 januari Kenmerk

Datum 24 januari Kenmerk In het verzoek van 15 november 2013, 2013-0000730338, heeft Isala klinieken verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de verwerking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Drechtsteden, heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met

Nadere informatie

Datum 19 december Kenmerk

Datum 19 december Kenmerk In het verzoek van 30 september 2013, 2013-0000615495, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie