Allianz Family Plan 1. Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar. Informatiebrochure. Family Plan: de wettelijke context

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz Family Plan 1. Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar. Informatiebrochure. Family Plan: de wettelijke context"

Transcriptie

1 Allianz Family Plan 1 Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar Informatiebrochure Family Plan: de wettelijke context

2 Allianz Family Plan 2

3 Allianz Family Plan 3 Een transparante familiale verzekering De familiale verzekering, ook wel verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) privéleven genoemd, is in ons land niet verplicht. Toch is een dergelijke verzekering eigenlijk onmisbaar omdat zij in tal van situaties een enorme financiële bescherming biedt. De wet is immers duidelijk: iedereen kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij door zijn fout of nalatigheid toebrengt aan derden (anderen). Hij moet die schade dan ook vergoeden. Veel gezinnen hebben dat goed begrepen en hebben zo'n verzekering onder schreven. Anderen deden dit niet, want zij zagen er het nut niet van in, met alle gevolgen vandien. Het gebeurt ook vaak dat verzekerden niet op de hoogte zijn van de inhoud van hun contract en bijgevolg niet weten welke schadegevallen gedekt zijn. Met de Familiale verzekering (Family Plan) van Allianz geniet u een ijzersterke bescherming en kunt u een beroep doen op een bekwame gesprekspartner die graag de verschillende aspecten van deze verzekering toelicht.

4 Allianz Family Plan 4 Een paar basisprincipes De familiale verzekering komt tussen wanneer een verzekerde tijdens zijn privéleven burgerrechtelijk aansprakelijk is voor schade toegebracht aan derden buiten enige contractuele verbintenis. Wij werken deze begrippen voor u verder uit. Geen kinderen of huisdieren? Zelfs dan is deze verzekering onmisbaar. Alleenstaanden en zestigplussers genieten bovendien een extravoordelig tarief.

5 Allianz Family Plan 5 Meer dan één verzekerde Family Plan dekt meer dan alleen maar de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer met andere woorden diegene die het contract sluit en die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft. De dekking strekt zich ook uit tot: de personen die bij hem inwonen. In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden blijven ze zelfs verzekerd als ze verblijven buiten het hoofdverblijf: kostschoolleerlingen, kotstudenten, de kinderen van de verzekeringnemer in geval van scheiding, Ook de personen die in het kader van een programma van studentenuitwisseling bij de verzekeringnemer verblijven, zijn gedekt. het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers in privédienst van de verzekeringnemer of een andere verzekerde. de personen die buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet gratis, toezicht uitoefenen op: minderjarige verzekerden of verzekerden met een statuut van verlengde meerderjarigheid; huisdieren van de verzekerden wanneer hun aansprakelijkheid ingeroepen wordt omwille van dit toezicht. de kinderen van derden of de personen met een statuut van verlengde minderjarigheid onder toezicht van de verzekerden. De dekking blijft gelden tot één jaar na de datum van de feitelijke scheiding voor: de persoon die in huwelijksverband of in het kader van een wettelijke samenwoning met de verzekering nemer geleefd heeft; hun kinderen die op dat ogenblik met hen samenwoonden.

6 Allianz Family Plan 6 Wat is precies privéleven? Onder privéleven verstaat men alle feiten, daden of nalatigheden die niet voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit. Family Plan verzekert echter wel de verplaatsingen voor beroepsdoeleinden evenals de activiteiten als vrijwilliger. Wat is precies burgerrechtelijke aansprakelijkheid? Het wettelijke kader van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verwijst naar de artikelen 1382 tot en met 1386bis inbegrepen en 544 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de artikelen 1382 tot en met 1386bis inbegrepen is iedereen burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die hij door zijn fout aan een ander veroorzaakt. Daarbij is er één grote voorwaarde: er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen die fout en de schade. Artikel 544 gaat over de foutloze aansprakelijkheid. Meer over deze wettelijke bepalingen en concrete voorbeelden op volgende pagina van onze brochure. Family Plan dekt de schade aan derden die voortvloeit uit die aansprakelijkheid via een ruime waaier van waarborgen waarvan u hierna een overzicht vindt. Hoewel de familiale verzekering niet verplicht is, is zij op juridisch vlak* aan een aantal minimum - voorwaarden onderworpen. Family Plan gaat echter verder dan die verplichte waarborgen. *KB van 12/01/1984

7 Allianz Family Plan 7 Een aantal voorbeelden Family Plan verzekert: de schade veroorzaakt door uw huisdieren, met uitzondering van uw eigen rijpaarden; uw aansprakelijkheid als ouder voor uw minderjarige kinderen zelfs bij zware fout en opzettelijke feiten; de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die minder dan 16 jaar oud is en een opzettelijke daad stelde de schade opgelopen door derden wanneer zij deelnemen aan uw redding of aan de redding van uw goederen de schade veroorzaakt door een verzekerde als leider bij een jeugdbeweging: de schade veroorzaakt door de gebouwen en hun inhoud voor privédoeleinden: het hoofdverblijf of tweede verblijf, met inbegrip van caravans de garages gebruikt voor privédoeleinden, de tuinen en terreinen van maximum 5 ha zelfs al grenzen deze laatste niet aan de onroerende goederen de liften die het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract en de goederenliften de hoofdverblijven of tweede verblijven in opbouw, wederopbouw of verbouwing in het kader van joyriding, de schade veroorzaakt door een verzekerde die, zonder de daartoe vereiste leeftijd te hebben, een rijtuig verplaatst, bestuurt of ermee manoeuvreert buiten het medeweten van zijn ouders, van de persoon die hem onder zijn toezicht heeft of van de houder van het voertuig de schade veroorzaakt in het kader van vrijetijdsbesteding, zoals bijvoorbeeld:

8 Allianz Family Plan 8 tijdens de beoefening van sportactiviteiten door knutselgerief of tuintoestellen, zelfs indien deze op het ogenblik van het schadegeval onderworpen zijn aan de verplichte autoverzekering de schade veroorzaakt: tijdens een tijdelijk verblijf om privé- of beroepsredenen in een hotel of gelijkaardig logementshuis aan en door het gebouw dat u tijdens uw vakantie in gebruik neemt en aan en door de inhoud ervan. Wat is schade aan derden buiten enige contractuele verbintenis? De familiale verzekering beperkt zich tot de dekking van de schade die derden lijden na een fout of nalatigheid van de verzekerde. Onder derden verstaan we iedere andere persoon dan de verzekeringnemer en de personen die bij hem inwonen, zelfs de personen die omwille van hun bezigheid buiten het hoofdverblijf verblijven. Worden ook als derden beschouwd de andere verzekerden, wanneer hun aansprakelijkheid niet ingeroepen wordt. Maar opgelet: deze verzekering dekt alleen schade die ontstaat buiten een contractueel kader of een arbeidsovereenkomst. Met andere woorden: schade toegebracht aan uw eigen bezit, aan één van de verzekerden of aan uw eigen dier, wordt niet vergoed. De optionele verzekering Rechtsbijstand van Family Plan past hier wel een mouw aan.

9 Allianz Family Plan 9 De optie Rechtsbijstand: omdat u ook recht hebt op recht Hebt u zelf schade geleden, dan hebt u ook recht op een vergoeding. Via de waarborg burgerlijk verhaal, eisen wij schadevergoeding, buiten enige contractuele verbintenis, van de aansprakelijke derde. Meestal zal de familiale verzekeraar van de derde uw schade vergoeden. Van deze vergoeding wordt steeds de vrijstelling afgetrokken die ten laste blijft van de aansprakelijke derde. Als deze laatste na twee uitnodigingen nog steeds niet overgaat tot betaling van de vrijstelling (van zijn familiale verzekering) zal Allianz u de som van de vrijstelling als voorschot uitbetalen. Allianz verstrekt u juridische bijstand en wendt alle juridische middelen aan voor de verdediging van uw belangen, al dan niet in het kader van gerechtelijke procedures. Zo komt u niet in de financiële problemen, als bijvoorbeeld een verstrooide fietser uw kind aanrijdt en het hierdoor langdurige medische verzorging nodig heeft. En wat als de verantwoordelijke insolvent is en hij de schadevergoeding niet kan betalen? In dat geval betaalt Allianz in zijn plaats deze vergoeding (cf. p. 14).

10 Allianz Family Plan 10 U hebt ook recht op bijstand bij een verdachte verdwijning van uw kinderen. Verdwijnt één van uw minderjarige kinderen en doet u aangifte van deze verdwijning bij de politie binnen de 48 uur, dan betalen wij de opsporingskosten (cf. p. 14). U hebt ook recht op strafrechtelijke verdediging. Moet u voor de strafrechtbank verschijnen na een schadegeval dat Family Plan dekt? Geen nood, Allianz staat in voor uw strafrechtelijke verdediging.

11 Allianz Family Plan 11 De optie Huispersoneel Plus*: vriendschap verzekerd Deze optie verzekert niet alleen arbeidsongevallen van bezoldigd personeel zoals uw poetsvrouw of tuinman, maar ook van iedereen die u een handje toesteekt zonder vergoeding, zogenaamde vriendendiensten. Enkele voorbeelden Uw vrienden helpen u bij uw verhuis of bij schilderwerken. Uw buurmeisje (16+) komt regelmatig babysitten. U krijgt als gepensioneerde hulp van uw nietinwonende kinderen. Uw broer komt uw gras afmaaien wanneer u met vakantie bent en vice versa. Uw ouders halen de kinderen op van school en passen op hen tot u weer thuis bent. In al deze voorbeelden kan deze verzekering van onschatbare waarde zijn. Want als er iets ernstig misgaat, bijvoorbeeld een ongeval met blijvende invaliditeit, bespaart Huispersoneel Plus u oeverloze discussies over aansprakelijkheden en wordt het slachtoffer vergoed. Op * De verzekeraar is Mensura Gemeenschappelijke Verzekeringskas,Verzekeringsmaatschappij toegelaten bij K.B.van 25/1/1904 en 26/6/2002 voor de verzekeringsverrichting arbeids ongevallen B.S. 23/07/ C.B.F.A. nr 0339.

12 Allianz Family Plan 12 die manier redt Huispersoneel Plus niet alleen uw vriendschap, maar ook uw spaarcenten. Welke kosten neemt Huispersoneel Plus voor zijn rekening? Medische en farmaceutische kosten, hospitalisatie, prothesen Schade van mogelijke gevolgen van het ongeval: tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden

13 Allianz Family Plan 13 Verzekerde bedragen in één oogopslag U vindt hieronder een overzicht van de verzekerde kapitalen zowel voor de basiswaarborg BA Familiale als voor de opties Rechtsbijstand en Huispersoneel Plus. De basiswaarborg BA Familiale 1 De waarborg is toegekend voor: de lichamelijke schade tot: per schadegeval de stoffelijke schade tot 2 : per schadegeval Family Plan verzekert: zelfs boven de verzekerde bedragen: de interesten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding onder bepaalde voorwaarden, de kosten van burgerlijke rechtsvorderingen alsook de erelonen en de kosten van advocaten en experts. 1 Deze bedragen voorzien in het KB van worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Voor Family Plan geldt het indexcijfer van de maand december 1983, n.l. 119,64 (basis 100 in 1981) als referentie. 2 Een geïndexeerde vrijstelling van 123,95 euro (index 119,64 basis 100 in 1981) per schadegeval is van toepassing voor de stoffelijke schade.

14 Allianz Family Plan 14 De optionele verzekering Rechtsbijstand Type dekking Verzekerde kapitalen Strafrechtelijke verdediging Burgerlijk verhaal Insolventie van derden Opsporingskosten verdwenen kinderen De optionele verzekering Huispersoneel Plus Meer informatie over de verschillende waarborgen en hun vergoedingen op Verzekerd in heel de wereld Waar u ook bent, u en uw gezin zijn op ieder ogenblik optimaal beschermd. Family Plan geldt immers niet alleen in België, maar in heel de wereld. Ook de optie Huispersoneel Plus, op voorwaarde dat de Belgische Wetgeving op het ogenblik van het ongeval van toepassing is of blijft op basis van de internationale overeenkomsten.

15 Allianz Family Plan 15 Een optimale bescherming voor een bescheiden premie U weet het even goed als wij: een ongeluk zit in een klein hoekje. Met Family Plan hoeft u daar echter niet van wakker te liggen. Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van die ongelukken. En dat deze bescherming niet per se duur hoeft te zijn, merkt u aan onze premies in de tabellen hierna. Bovendien hangen de premies ook af van de samenstelling van uw gezin. Met andere woorden: goedkope en klantgerichte formules! De basiswaarborg BA Familale en de optie Rechtsbijstand Formules Premies in 3 BA Familiale Optie Rechtsbijstand BA Familiale + optie Rechtsbijstand Gezin 59,90 16,45 76,35 Alleenstaande 47,92 13,16 61,08 Senior (60+) 47,92 13,16 61,08 De optie Huispersoneel Plus Formules 3 Premies in 4 Onderworpen aan RSZ 61,23 Niet-onderworpen aan RSZ 72,90 3 Taksen inbegrepen 4 Vanaf 01/01/2011

16 Allianz Family Plan 16 Wat zegt de wet? In ons hoofdstuk Wat is precies burgerrechtelijke aansprakelijkheid? stipten we al aan dat de artikelen 1382 tot1386bis en artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek de aansprake lijkheid, buiten overeenkomst, bepalen van een persoon tegenover een andere. Om u een duidelijk beeld te geven van deze juridische bepalingen, illustreren wij deze artikelen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.

17 Allianz Family Plan 17 Wat bepalen artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek? Wie door zijn fout, onvoorzichtigheid of nalatigheidschade aan een ander veroorzaakt, moet deze schade vergoeden. Even concreet nu Op een zonnige lentedag maakt u een ommetje met de fiets. U rijdt een oud vrouwtje aan op het trottoir Wat bepaalt artikel 1384 (lid 1) van het Burgerlijk Wetboek? Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade die men veroorzaakt door zijn eigen daden, maar ook voor die veroorzaakt door de daden van de personen voor wie men instaat, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft. Even concreet nu Uw dochter leeft zich uit op haar kot. Op vrijdagavond, wanneer ze terugkeert naar het ouderlijke nest, vergeet ze echter te zeggen aan haar kotbaas dat de kraan in haar kamer lekt. Pech! Wanneer ze maandagochtend terugkomt, stelt ze ontsteld de aangerichte schade vast: het tapijt in de gang en op de kamer van haar kotgenoten is totaal om zeep Opgelet: de schade aan haar eigen kamer is niet gedekt.

18 Allianz Family Plan 18 Wat bepaalt artikel 1384 (lid 2) van het Burgerlijk Wetboek? Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun minderjarige kinderen veroorzaken. Even concreet nu Uw zoon van 15 jaar wil ook wel eens met de nieuwe wagen van papa rijden. Hij gritst de sleutels van tafel en begint aan een rijavontuur waarbij hij een aantal wagens beschadigt. Hij rijdt ook een nietsvermoedende fietser aan... Bij Allianz Wist u dat Family Plan: in dit geval ook de schade dekt aan het gebruikte rijtuig wanneer het aan een derde toebehoort en, zo nodig, de zwakke weggebruikers (de voetgangers, de fietsers, ) vergoedt de aansprakelijkheid van de ouders voor de opzettelijke daden van hun minderjarige kinderen steeds dekt. Wat bepaalt artikel 1384 (lid 3) van het Burgerlijk Wetboek? Meesters en personen die anderen aanstellen, zijn aansprakelijk voor de schade die hun dienstboden en aangestelden in het kader van hun activiteiten veroorzaken. Even concreet nu Uw huishoudster is bezig met het wassen van de ramen op de bovenste verdieping van uw woning. Een verkeerde beweging en daar gaat de emmer, rats op de nieuwgebouwde veranda van uw buurman

19 Allianz Family Plan 19 Wat bepaalt artikel 1384 (lid 4) van het Burgerlijk Wetboek? Onderwijzers en ambachtslieden zijn aansprakelijk voor de schade die hun leerlingen en leerjongens veroorzaken, terwijl ze onder hun toezicht staan. Bij Allianz Zo ook, dekt Family Plan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van leiders, aangestelden of organisatoren van jeugdbewegingen, zelfs voor schade veroorzaakt door personen waarvoor zij aansprakelijk zijn. Even concreet nu Uw zoon is leider bij de scouts. Tijdens een zondagse uitstap stappen een paar kinderen die onder zijn leiding staan, een schuur binnen. Na hun bezoekje blijft er niet veel overeind van de oude landbouwwerktuigen van boer Jan Wat bepaalt artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek? De eigenaar of de gebruiker van een dier is aanspra kelijk voor de schade die het veroorzaakt, terwijl het onder zijn bewaring staat of als het verdwaalt of ontsnapt. Even concreet nu Uw pony breekt los uit een weide. Op hol geslagen, ramt het een aantal geparkeerde wagens. De blikschade is enorm, maar gelukkig raakt niemand gekwetst... Wat bepaalt artikel 1386 van het Burgerlijk

20 Allianz Family Plan 20 Wetboek? Wanneer een gebouw instort en schade veroorzaakt, dan moet de eigenaar de aangerichte schade vergoeden. Even concreet nu Een stuk van de schoorsteen van uw huis brokkelt af en valt op een groep voorbijgangers Wat bepaalt artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek? Op basis van dit artikel kan de rechter een geestesgestoorde veroordelen tot de gedeeltelijke of gehele betaling van een vergoeding - rekening houdend met de omstandigheden en met de toestand van de partijen - voor de schade die hij aan een ander heeft toegebracht. Even concreet nu Tijdens een chirokamp helpt een mentaal gehandicapt kind bij het maken van een afsluiting. Het kwetst hierbij een ander kind met een hamer Wist u dat in dit geval de ouders, wegens gebrekkige opvoeding, en de chiroleiding, wegens gebrekkig toezicht, aansprakelijk kunnen worden gesteld, samen met het gehandicapte kind?

21 Allianz Family Plan 21 Wat bepaalt artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek? Het gaat hier om een theorie uit de rechtspraak die is gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Die theorie heeft tot gevolg dat een slachtoffer van abnormale burenhinder een schadevergoeding kan eisen zonder te moeten bewijzen dat diegene die de hinder teweegbrengt, een fout begaan heeft. Artikel 544 stelt dat elke eigenaar (huurder, vruchtgebruiker, ) het recht heeft om van zijn eigendom een normaal genot te hebben. Omdat alle buren dezelfde rechten hebben, moet er dus een bepaald evenwicht tussen de respectieve rechten van de buren zijn. Stel nu, dat één van hen, zonder foutief te handelen, het evenwicht verstoort door aan een naburige eigenaar buitenmaatse hinder te veroorzaken, dan kan men spreken van burenhinder. Opgelet: de normale burenlast komt niet in aanmerking voor vergoeding. Bij Allianz Allianz dekt enkel de hinder die het resultaat is van een plotselinge gebeurtenis die onvrijwillig en onvoorzienbaar is voor de verzekerde die de schadevergoeding moet betalen. De last veroorzaakt door het regelmatig kraaien van een haan bijvoorbeeld, is dus uitgesloten. Even concreet nu Bij afbraakwerken aan uw woning en ondanks alle nodige voorzorgsmaatregelen, gaan de muren bij uw buurman plots barsten...

22 Allianz Family Plan 22

23 Allianz Family Plan 23

24 Allianz Family Plan 24 Deze verkoopsbrochure maakt geen deel uit van het contract. Alleen de algemene en bijzondere voorwaarden leggen de contractuele bepalingen vast. Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan medewerkers in dienst van 78 miljoen klanten. In België is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO s en grote ondernemingen. Allianz Benelux n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: BTW: BE RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken Leven en niet-leven te beoefenen NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, 10JUN201 Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester Lakensestraat Brussel Tel. :

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling,

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling, Waarborg Risico bepaling Wie is verzekerd? Voor wat is men verzekerd? Beschrijving Een verzekering BA PRIVE LEVEN die overal ter wereld uw schade aan derden verzekert veroorzaakt door u, uw gezinsleden,

Nadere informatie

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen Verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende waarborgen Optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers. Via de verzekering Collectieve ongevallen bieden we een oplossing voor de

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Prolink net via internet

Prolink net via internet Handleiding Prolink net via internet Verbinding maken met Prolink net via Internet Om in alle veiligheid toegang te krijgen tot onze toepassingen, moet u zich identificeren. Daarvoor kreeg u een Digipass,

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

Cyber Plan. Doelgroep. Voordelen van Cyber Plan. Verzekeringnemer. Informatiefiche. Verzekering tegen cyberrisico s

Cyber Plan. Doelgroep. Voordelen van Cyber Plan. Verzekeringnemer. Informatiefiche. Verzekering tegen cyberrisico s Informatiefiche Cyber Plan 2017 Verzekering tegen cyberrisico s In België doen dagelijks 36 slachtoffers aangifte van cyberaanvallen. Volgens specialisten zal dit aantal de volgende jaren ongetwijfeld

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Modulis, Voor een globaal overzicht en een eenvoudig beheer van uw verzekeringen! De beste tandverzorging geven, dat is uw beroep. En ook voor uw beroepsverzekeringen

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Top Familiale VERZEKERINGEN

Top Familiale VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN Top Familiale Top Familiale Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit. Een ongeluk kan grote gevolgen hebben. Als u het ongewild veroorzaakt. Of als u er zelf het slachtoffer van bent. Gelukkig

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Home Plan Xpert De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Luc Gielis, al meer dan 20 jaar expert Uw woning is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Niet alleen de aankoop

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Overzicht: verzekeringen voor het gezin

Overzicht: verzekeringen voor het gezin Overzicht: verzekeringen voor het gezin Aansprakelijkheidsverzekeringen Bijstandsverzekeringen Letselschadeverzekeringen Zaakschadeverzekeringen Pensioensverzekeringen Wat verstaat men onder aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Vlaamse Stichting Verkeerskunde 28/05/2013 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

VERZEKERING Family Plan

VERZEKERING Family Plan Algemene Voorwaarden -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions

Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN Sol i d partners, flexible solulions Deze verzekering omvat Top Familiale FORTISAC Top Familiale FORTISAC Top Familiale FORTISAC Solid partners, flexible solutions

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Verzekeringen

Aansprakelijkheid Verzekeringen Aansprakelijkheid Verzekeringen Vlaamse Stichting Verkeerskunde Verkeer op School 4 en 8 oktober 2012 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2013 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg

Nadere informatie

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN Brokers Training Devlamynck Luc 1 Extra-contractuele Diverse benamingen Artikels burgerlijk wetboek 1382 tot 1386 bis Waarborgen BA gebouw Verhaal van derden 2 Extra contractuele

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Inhoudstafel HOOFDSTUK 1 VERZEKERDE PERSONEN EN DERDEN... 3 1. Verzekerde personen... 3 2. Derden... 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker!

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker! Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid Speel op zeker! Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Duinse Polders Blankenberge 5 oktober 2009 Schadegeval na fout = aansprakelijkheid

Nadere informatie

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen Het barema is van toepassing vanaf 01/05/2013 tot verschijning van een nieuwe editie. Het basisvergoedingspercentage wordt toegepast op de handelspremies.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) verzekert de vrijwilligers die activiteiten organiseren voor HVV de deelnemers aan die activiteiten Inhoud 1.Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 2.Verzekering

Nadere informatie

Home Plan. De woonverzekering zonder zorgen!

Home Plan. De woonverzekering zonder zorgen! Home Plan De woonverzekering zonder zorgen! Subject line Lorem Ipsum Stel uw woonverzekering à la carte samen... 2 De basiswaarborgen 4 Home Plan De opties 7 Verzekerd tegen alle risico's met All Risk

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY

TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY 4500282-06.2016 V.U.: LAR, merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel België 2016 LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROE

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

Recepten om het Allianz All-in-One te kruiden

Recepten om het Allianz All-in-One te kruiden Recepten om het Allianz All-in-One te kruiden Het All-in-One: 3 Allianz-verzekeringen in één package Een klant die minstens drie Allianz-polissen bundelt, kan van heerlijk gekruide voordelen genieten.

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld MySavings Voorliggende offerte is geldig tot 12.02.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID FAMILIALE

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID FAMILIALE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES 1. Maatschappij: De Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke

Nadere informatie

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Gezin London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Verzekeringen voor u en uw dierbaren U en uw gezin willen comfortabel en onbezorgd genieten van het leven. Maar er kan altijd iets gebeuren dat het geluk

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op

gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op auto- & motorverzekering gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op veiligheid van de bestuurder Waarom draagt u uw veiligheidsgordel of uw motorhelm? Omdat u zich bewust bent van de gevolgen

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond happy family 2009 welkom bij happy family, de verzekeringsformule die uw trouw beloont U hebt het zeker al vaak gemerkt, dikwijls wordt tijd noch moeite

Nadere informatie

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Extra voordeel voor nieuwe gebouwen: uw brandverzekering Top Woning gratis gedurende 6 maanden!

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Home Plan. De woonverzekering zonder zorgen!

Home Plan. De woonverzekering zonder zorgen! De woonverzekering zonder zorgen! Stel uw woonverzekering à la carte samen De basiswaarborgen: Home Plan p. 3 De opties: Verzekerd tegen alle risico s met All Risk p. 4 Rechtsbijstand p. 5 Diefstal p.

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie