Algemene voorwaarden Tjellens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Tjellens"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Tjellens 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Tjellens: Tjellens Oost B.V., statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende aldaar aan de Jan Tinbergenstraat (7559 SP) tevens handelend onder de naam Tjellens en Tjellens Zuid B.V., statutair gevestigd te Rosmalen en kantoorhoudende aan de Marskramer 13 (5247 HE) tevens handelend onder de naam Tjellens; B. Werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst heeft met Tjellens ofwel met een Opdrachtgever van Tjellens uit hoofde waarvan bij een Opdrachtgever van Tjellens werkzaamheden worden verricht; C. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met Tjellens een overeenkomst is aangegaan: a. op grond waarvan werkzaamheden in de onderneming van Opdrachtgever door een Werknemer van Tjellens worden verricht op basis van detachering dan wel uitgestelde werving en selectie; b. op grond waarvan Tjellens een of meerdere Werknemers van de Opdrachtgever bemiddelt werkzaamheden in de onderneming van een andere Opdrachtgever van Tjellens op tijdelijke basis uit te voeren; c. op grond waarvan door Tjellens diensten als head hunting, recruitment, werving en selectie, research en development werkzaamheden, makelaarsschap, consultancy, projectmanagement, persoonlijke begeleiding of anderszins worden verricht; d. op grond waarvan pay-roll werkzaamheden worden verricht door Tjellens; e. op grond waarvan assessments, testen en competentiemanagement worden verricht door Tjellens; f. op grond waarvan bedrijfsacteren en functie analyses onder andere door middel van interviews en rollenspelen worden verricht door Tjellens; g. op grond waarvan video presentaties worden verricht door Tjellens; h. op grond waarvan Job-coaching, carrièreadvies, outplacement, trainingen en bedrijfsadviseringen worden verricht door Tjellens. D. Partijen: Opdrachtgever en Tjellens worden in deze algemene voorwaarden gezamenlijk aangeduid als Partijen. E. Aanvraag: de uitnodiging of het verzoek van Opdrachtgever aan Tjellens om te komen tot een offerte of aanbieding. F. Opdracht: De opdrachtverlening door Opdrachtgever aan Tjellens. De opdracht leidt tot een Overeenkomst van opdracht. G. Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht tussen Tjellens en Opdrachtgever voor uitvoering van diensten, als bedoeld onder artikel 1 sub C onder a t/m h. H. Bemiddelen: het door tussenkomst van Tjellens tot stand brengen van een overeenkomst tussen twee of meer Opdrachtgevers van Tjellens die betrekking heeft op het onderling, in collegiaal verband in- en uitlenen van Werknemers in dienst van deze Opdrachtgevers. I. Detacheren: het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van Werknemers van Tjellens aan Opdrachtgevers van Tjellens. J. Collegiaal in- en uitlenen: het uitlenen c.q. inlenen van tijdelijke boventallige Werknemers van een Opdrachtgever van Tjellens naar een andere Opdrachtgever van Tjellens, zonder dat daar bij een van de Opdrachtgevers een winstoogmerk aan ten grondslag ligt. K. Payroll activiteiten: het door Tjellens voeren van het formeel werkgeverschap waarbij Tjellens een Werknemer van een Opdrachtgever in dienst neemt, de salarisadministratie verricht en tevens de financiële administratie regelt ten behoeve van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever geeft het werkgeverschap materieel/inhoudelijk vorm en draagt alle risico s ter zake de arbeidsverhouding met Werknemer inclusief de mogelijke gevolgen van beëindiging van de arbeidsverhouding. L. Werving en selectie: het bedrijfsmatig selecteren en voordragen van kandidaten door Tjellens aan een Opdrachtgever van Tjellens met het oogmerk om één of meer van deze kandidaten in dienst te laten treden bij Opdrachtgevers tegen betaling van een fee. M. Kandidaten: potentiële Werknemers, die worden voorgedragen door Tjellens aan een Opdrachtgever, met het oogmerk hen in dienst te laten treden bij Opdrachtgever tegen betaling van een fee. N. Head Hunting: het in opdracht van een Opdrachtgever benaderen van kandidaten uit het eigen netwerk van Tjellens of het netwerk van Opdrachtgevers met het oogmerk om deze kandidaten in dienst te laten treden bij Opdrachtgever tegen betaling van een fee. O. Cliënt: een door Opdrachtgever aangewezen medewerker, die door Tjellens voor begeleiding is geaccepteerd en die voor deze begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. P. Schriftelijk: In deze algemene voorwaarden worden, naast de gebruikelijke Schriftelijke stukken, e- mailberichten gelijk gesteld aan Schriftelijke stukken. Met berichten worden uitdrukkelijk bedoeld de elektronisch ontvangen berichten en niet de uitgeprinte versies daarvan.

2 2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, offertes en opdrachtbevestigingen van, Opdrachten aan en Overeenkomsten met Tjellens, onder welke naam dan ook Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle vervolgopdrachten, en gedane offertes, opdrachtbevestigingen, Opdrachten en Overeenkomsten in verband daarmee, voor zover daarbij de algemene voorwaarden niet nogmaals van toepassing zijn verklaard Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Tjellens daarmee uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft ingestemd De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Voor zover deze door de Opdrachtgever in een Opdracht of ander document van toepassing zijn verklaard, worden deze voorwaarden door Tjellens hierbij alsnog uitdrukkelijk afgewezen. Dat is alleen anders indien de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk en Schriftelijk door Tjellens zijn aanvaard. 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 3.1. Alle door Tjellens uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen Ter bevestiging van hetgeen Partijen zijn overeengekomen wordt door Tjellens een Schriftelijke Overeenkomst hetzij een opdrachtbevestiging in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan Opdrachtgever toegezonden. De Opdrachtgever dient één exemplaar aan Tjellens te retourneren, in ongewijzigde vorm en voorzien van een handtekening door of namens de Opdrachtgever Onverlet het voorgaande komt op het moment dat Tjellens aan de Opdrachtgever Kandidaten voordraagt, door deze mondeling voor te stellen of aan te dragen door middel van een cv of anderszins, tussen Partijen een Overeenkomst tot stand als bedoeld in artikel 1 sub G. Alsdan staat het Opdrachtgever niet meer vrij de Kandidaat rechtstreeks, derhalve buiten Tjellens om, te werk te stellen in zijn onderneming. 4. Inhoud van de Overeenkomst De inhoud van de Opdracht, de periode waarop deze Opdracht betrekking heeft, de persoonlijke gegevens van de Werknemer die de Opdracht zal uitvoeren alsmede de toepasselijke tarieven en andere voor de Opdracht relevante zaken worden Schriftelijk vastgelegd in een Overeenkomst tussen Partijen. 5. Werkzaamheden en arbeidstijden 5.1. De overeengekomen werkzaamheden worden bij Detacheren en Collegiaal in- en uitlenen uitgevoerd conform de bij de Opdrachtgever gebruikelijke werkwijze, standaarden en procedures. Opdrachtgever dient deze zaken aan Werknemer voor aanvang van de werkzaamheden bekend te maken en bij voorkeur Schriftelijk vast te leggen, al dan niet door ondertekening van een gespreksverslag, zodat over de inhoud en vorm van de werkzaamheden nooit enig misverstand met Werknemer kan ontstaan Bij de vaststelling van de arbeidstijden bij Opdrachtgever worden de restricties van de arbeidstijdenwet in acht genomen. Roosters van de Opdrachtgever worden, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving, zo veel mogelijk gevolgd. 6. Wijzigingen en aanvullingen Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een Opdracht, de opdrachtbevestiging hetzij de Overeenkomst gelden alleen indien en voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overgekomen en deze Schriftelijke bevestiging aan de schriftelijke Opdracht, opdrachtbevestiging of Overeenkomst is gehecht. 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur. De Overeenkomst eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder, indien en voor zover Partijen in de Overeenkomst de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging zijn overeengekomen Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken Werknemer niet (meer) toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg met Tjellens en na een uitdrukkelijk en Schriftelijk verkregen toestemming van Tjellens. 8. Vakantie en verlof bij Detacheren en Collegiaal in- en uitlenen 8.1. Vakantie en verlof worden in overeenstemming met de vakantieregeling in het Burgerlijk Wetboek vastgesteld, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de bedrijfsvoering van Opdrachtgever Het aantal vakantie- en verlofdagen gedurende de Detachering/inleenperiode wordt in redelijkheid bepaald en is in verhouding tot de duur van de Detachering/inleenperiode Met de door de Werknemer al gemaakte vakantie- en verlofafspraken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden Toekenning van buitengewoon verlof en vaststelling van algemene feestdagen geschied in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake Een collectieve vakantiesluiting c.q. collectieve vrije dagen worden direct na vaststelling daarvan door Opdrachtgever bekend gemaakt. Indien de vaststelling bekend is voor aanvang van de Opdracht dan dient Opdrachtgever dit voor aanvang van de Opdracht aan Tjellens mede te delen Werknemer heeft recht om minimaal 20 opgebouwde vakantiedagen per jaar op te nemen, voor zover deze zijn opgebouwd in rechtstreekse relatie en verhouding tot de overeengekomen periode van Detachering of

3 tewerkstelling. Opdrachtgever volgt met betrekking tot de opname van vakantiedagen door Werknemer de vakantieregeling in het Burgerlijk Wetboek. 9. Vervanging van de Werknemer bij Detacheren Ziekte, ongeval of overlijden van een aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Werknemer of beëindiging van het dienstverband tussen Tjellens en Werknemer geldt als overmacht voor Tjellens. Tjellens zal zich inspannen, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, om binnen redelijke termijn voor vervanging van de Werknemer zorg te dragen. 10. Persoonlijke begeleiding In geval sprake is van persoonlijke begeleiding komt de Overeenkomst eerst tot stand nadat de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Tjellens Schriftelijk heeft aanvaard en Cliënt heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. De Overeenkomst is een inspanningsovereenkomst, waarbij Tjellens garandeert al haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van Cliënt optimaal in te zetten Voor zover het een individueel outplacement traject betreft geldt de inspanning van Tjellens tot het tijdstip waarop (i) Cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd of voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, etc. of (ii) Cliënt te kennen geeft de begeleiding door Tjellens niet langer te willen aanvaarden of (iii) Tjellens de begeleiding op de voet van artikel heeft beëindigd Indien Cliënt zich, na totstandkoming van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, terugtrekt of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de inspanning van Tjellens eindigt, duurt de Overeenkomst voort totdat deze op rechtmatige wijze een einde heeft genomen. Opdrachtgever is tot die tijd gehouden zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, waaronder de betalingsverplichtingen jegens Tjellens en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens Indien Cliënt ten aanzien van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de nietigheid c.q. vernietigbaarheid, regardeert dit Opdrachtgever niet, tenzij Opdrachtgever ten aanzien van vorenbedoelde bepaling(en) een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid toekomt en dit onverwijld jegens Tjellens heeft ingeroepen De faciliteiten, informatie en diensten van Tjellens staan de Cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanoriëntatie. Het staat Cliënt en/of Opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of elk ander gebruik dat niet in directe zin vervat ligt in de aan Tjellens verstrekte Opdracht. De door Tjellens verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door Cliënt Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als Partijen elkaar op de vertrouwelijkheid hebben gewezen hetzij de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie Tjellens behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet Tjellens behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken Tjellens behoudt zich het recht voor om een door de Opdrachtgever naar haar verwezen medewerker niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de medewerker hiertoe aanleiding geeft, zal Tjellens de Opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De Opdrachtgever en Cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van Cliënt Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de Opdrachtgever en Cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de Opdracht, kan Tjellens de begeleiding beperken, tot een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. Tjellens heeft het recht om uit de aldus ontstane vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Tjellens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tjellens is uitgegaan van de door de Opdrachtgever hetzij Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan Tjellens kenbaar was Tjellens, Opdrachtgever en Cliënt verplichten zich te houden aan de gedragscode van Tjellens, Partijen en Cliënt genoegzaam bekend. Krachtens artikel 7 van deze code kan Tjellens, indien het dienstverband nog bestaat na overleg met de Opdrachtgever en, indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht, de begeleiding beëindigen indien de Cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Dit besluit kan onder andere worden gebaseerd op de situatie dat Cliënt de adviezen die hem/haar door Tjellens worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal Tjellens Cliënt Schriftelijk waarschuwen Aan oriënterende gesprekken met de Opdrachtgever en Cliënt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste onderhoud met één der adviseurs van Tjellens wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

4 11. Tarieven De tarieven die Tjellens hanteert worden aan het begin van iedere Opdracht voor de duur van de Overeenkomst vastgesteld, zij het met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel Indien op enig moment de algemeen geldende tarieven hetzij andere prijsbepalende factoren die van invloed zijn op de tariefstelling van Tjellens worden aangepast als gevolg van wijzigingen (i) in de wet- of regelgeving, (ii) met betrekking tot de toekenning van periodieken, (iii) van collectieve arbeidsovereenkomsten hetzij (iv) van sociale lasten of andere loonheffingen, zal Tjellens overgaan tot aanpassing van afgesproken tarieven met Opdrachtgever en zullen de aangepaste tarieven vanaf het moment van de doorgevoerde wijzigingen, voor zover aan de orde met terugwerkende kracht, bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht Tjellens behoudt zich, naast het onder artikel 11 lid 2 gestelde, het recht voor om jaarlijks per 1 januari een tariefverhoging door te voeren, evenredig aan de te verwachten kostenstructuur in het daaropvolgende kalenderjaar Tjellens houdt zich tevens het recht voor om de tarieven te veranderen bij elke uitbreiding, verlenging of volgende Opdracht. Indien de tarieven veranderen zal Tjellens deze veranderingen Schriftelijk aan de Opdrachtgever meedelen Indien Opdrachtgever een door Tjellens voorgedragen Kandidaat, zoals bedoeld in artikel 3.3., direct hetzij indirect werkzaamheden laat verrichten, zonder Tjellens daarvan Schriftelijk in kennis te stellen, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Tjellens, als bedoeld in artikel van deze algemene voorwaarden. 12. Facturering en betaling Tjellens factureert bij Detacheren, Bemiddelen en Collegiaal in- en uitlenen wekelijks aan Opdrachtgever, op basis van door de Werknemer en door Opdrachtgever via het digitale systeem van Tjellens voor akkoord gegeven urenstaten. Deze urenstaten dienen elke week uiterlijk op de maandagmiddag volgend op de verstreken werkweek waarop de urenstaten betrekking hebben door Opdrachtgever voor akkoord te worden gegeven Wat betreft de overige dienstverlening door Tjellens is het volledige honorarium dat Tjellens aan Opdrachtgever in rekening brengt, voorafgaand aan de start van de dienstverlening verschuldigd, tenzij Partijen daarover Schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt Tjellens hanteert voor iedere factuur een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur, binnen welke termijn Opdrachtgever de factuur volledig dient te voldoen, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de aangegeven bankrekening van Tjellens, zonder dat Opdrachtgever enige korting of verrekening toekomt Reclamaties met betrekking tot (de hoogte van) de factuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur Schriftelijk aan Tjellens kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan dient te worden aangenomen dat Opdrachtgever heeft ingestemd met de factuur Bij een geschil over een factuur als bedoeld in artikel 12.4., specifiek met betrekking tot al dan niet gewerkte uren, kunnen alleen de uren die betwist worden leiden tot achterhouding van de betaling door Opdrachtgever en derhalve niet de volledige factuur. De betreffende factuur dient, voor wat betreft alle uren en kosten die onbetwist zijn, binnen de gestelde betalingtermijn te worden voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever conform het bepaalde in artikel in verzuim is Bij niet tijdige hetzij volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn kan Tjellens de dienstverlening ten aanzien van Opdrachtgever c.q. Cliënt opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van Opdrachtgever. 13. Verzuim Indien na het verstrijken van de betalingstermijn de volledige betaling van een factuur van Tjellens uitblijft, is Opdrachtgever, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling, in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zij het met een minimum van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volledige maand Alle kosten die zijn gemoeid met de incasso van een of meerdere vorderingen door of namens Tjellens komen voor rekening van Opdrachtgever. Tot deze kosten behoren tevens alle buitengerechtelijke kosten en de kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte, door wie dan ook verleend. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom en zijn verschuldigd zodra door Tjellens rechtsbijstand is ingeroepen hetzij de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder dat Tjellens jegens Opdrachtgever is gehouden deze kosten te adstrueren Het bepaalde onder artikel laat onverlet het recht van Tjellens om hogere kosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten het in dat artikel genoemde percentage overschrijden Uitsluitend betalingen aan Tjellens zelf, dan wel de instantie die door Tjellens tot incassering van factuurbedragen gemachtigd is, werken bevrijdend. Werknemers van Tjellens zijn nimmer bevoegd namens Tjellens betalingen in ontvangst te nemen. 14. Aansprakelijkheid bij Detacheren, Bemiddelen, Collegiaal uitlenen en overige diensten Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de Opdracht aansprakelijk voor, en vrijwaart Tjellens volledig voor elke schade aan Opdrachtgever, werknemers van Opdrachtgever, derden of Werknemer, ontstaan door

5 handelen of nalaten van de Werknemer in het kader van de door hem/haar voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden In geval van verhindering, ziekte of ongeval van de Werknemer zal de Opdrachtgever Tjellens hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen om Tjellens in staat te stellen passende maatregelen te treffen. Tjellens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook, die de Opdrachtgever mocht lijden wegens verhindering, ziekte of ongeval van de Werknemer Opdrachtgever is aansprakelijk voor rechtshandelingen die door Werknemer namens hem zijn verricht Indien Tjellens ondanks het voorgaande in een voorkomend geval rechtens onherroepelijk aansprakelijk moet worden gehouden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit Overeenkomst of wegens onrechtmatige daad, dan geldt het volgende: A. Tjellens is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door de Opdrachtgever, een cliënt van de Opdrachtgever, of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen. B. De aansprakelijkheid voor niet onder A. genoemde schade is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Tjellens dekking biedt. C. Indien om welke reden dan ook, geen dekking plaats vindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Tjellens, is de aansprakelijkheid van Tjellens beperkt tot maximaal het bedrag van de door Tjellens aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen in de laatste zes maanden, voor zover deze facturen door Opdrachtgever aan Tjellens voldaan, te bepalen vanaf het moment dat Tjellens door werkgever aansprakelijk is gesteld Het onder artikel 14 lid 4 sub B respectievelijk sub C genoemde maximale schadebedrag geldt voor alle schadegevallen samen die uit een bepaald handelen of nalaten van Tjellens mochten voortvloeien. 15. Overmacht Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.1. hebben eveneens als overmacht te gelden die omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Tjellens zijn toe te rekenen. Tjellens heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tjellens met de uitvoering van de Opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van Tjellens opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Tjellens niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 16. Veiligheid en gezondheid bij Detacheren en Collegiaal samenwerken Opdrachtgever verplicht zich zowel tegenover de Werknemer als tegenover Tjellens om (i) de locaties waar, en (ii) de werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de Werknemer worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, dat de Werknemer tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zodanig beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden van Opdrachtgever gevorderd kan worden. Voorgaande zorgplicht van Opdrachtgever omvat tevens het treffen van alle benodigde regelingen en verstrekken van alle relevante aanwijzingen aan Werknemer met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden Opdrachtgever heeft de verplichting zorg te dragen voor veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de door de Werknemer te verrichten werkzaamheden. Opdrachtgever dient dienaangaande aan alle toepasselijke wettelijke en binnen de branche van de Opdrachtgever voor het overige gebruikelijke eisen en voorwaarden te voldoen Zijn de verplichtingen als genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel niet nagekomen, dan is Opdrachtgever tegenover de Werknemer en Tjellens gehouden tot vergoeding van de schade die de Werknemer dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt dan wel heeft geleden of nog zal lijden, alsmede tot vergoeding van de schade die Tjellens tengevolge hiervan lijdt dan wel heeft geleden of nog zal lijden. Opdrachtgever zal Tjellens te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van Werknemer en eventuele derden wegens niet-nakoming van de onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen. 17.Geheimhouding en andere gedragsregels Tjellens verbindt zich alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens en kennis betreffende bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever, waarvan Tjellens en/of de Werknemer kennis nemen bij de uitvoering van de Opdracht Tjellens aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de Werknemer Een Werknemers wordt alleen voorgesteld aan een Opdrachtgever indien Tjellens deze persoon in beginsel geschikt acht voor de uit te voeren werkzaamheden, zonder dat Tjellens deze geschiktheid enigerlei wijze aan Opdrachtgever kan garanderen, en nadat de kandidaat goed is geïnformeerd over de betreffende vacature bij Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal na ontvangst van de gegevens van Werknemer en na een eventueel gesprek zelf de geschiktheid van de Werknemer dienen te beoordelen voor de betreffende werkzaamheden en de Werknemer informeren over de geldende gedragsregels in de Onderneming Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de betreffende Werknemer.

6 18. Indiensttreding Werknemer en tewerkstelling Kandidaat door Opdrachtgever, boetebeding De Opdrachtgever die met de Werknemer rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan tijdens of direct na de Overeenkomst, treedt hierover in overleg met Tjellens. Tjellens is gerechtigd om de door haar gemaakte kosten, zoals kosten van werving en selectie, opleiding en training en de gederfde inkomsten met betrekking tot de Werknemer bij Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij hiervan in de Overeenkomst met Opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt De Opdrachtgever zal een Werknemer, die op grond van een Overeenkomst met Tjellens werkzaamheden verricht in de onderneming van Opdrachtgever, niet benaderen met de doelstelling om met Werknemer direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan buiten Tjellens om, tijdens of direct na de Overeenkomst Indien de Opdrachtgever zonder Schriftelijke afspraken met Tjellens (i) overgaat tot het in dienst nemen van een Werknemer van Tjellens hetzij (ii) werkzaamheden in zijn onderneming laat verrichten door een Werknemer van Tjellens of een andere Opdrachtgever van Tjellens, terwijl voornoemde Werknemer eerder op grond van een Opdracht aan Tjellens in de onderneming van Opdrachtgever werkzaam is geweest, verbeurt Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete aan Tjellens van ,00 per overtreding, onverminderd het recht van Tjellens tot vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade, waaronder gederfde inkomsten, gevolgschade en schade door derden. Deze boete is door de rechter niet te matigen Indien Opdrachtgever een door Tjellens voorgedragen Kandidaat, zoals bedoeld in artikel 3.3., direct hetzij indirect werkzaamheden laat verrichten, zonder Tjellens daarvan Schriftelijk in kennis te stellen, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Tjellens, als bedoeld in artikel van deze algemene voorwaarden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de reguliere vergoeding aan Tjellens vanaf het moment van tewerkstelling van de Kandidaat. 19. Algemene bepalingen Tjellens is tegenover Opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Tjellens door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Tjellens verplicht is, zonder dat Tjellens hiervoor jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden Het zich neerleggen door een der Partijen bij een schending door de andere Partij van één van diens verplichtingen uit de Overeenkomst impliceert niet het doen van afstand door eerst bedoelde Partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten De Opdrachtgever zal zich met betrekking tot zijn aansprakelijkheid op grond van de vigerende wet- en regelgeving en/of de Overeenkomst jegens Tjellens en de Werknemer(s) voldoende verzekeren Opdrachtgever zal voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico s in zijn bedrijfsuitvoering verzekeren Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Tjellens bewijsstukken van zijn verzekering, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeringspremie (tijdig) is voldaan, te overleggen Tjellens zal zich, met inachtneming van al het bovenstaande, inspannen om Opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn De Opdrachtgever zal zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Tjellens. Zodanige toestemming laat onverlet alle verplichtingen voor de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende Ieder geschil tussen Partijen met betrekking tot de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, onverminderd het recht van Tjellens de Opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging. Alvorens over te gaan tot een juridische procedure zullen Opdrachtgever en Tjellens zich inspannen het geschil in der minne op te lossen.

Algemene voorwaarden Tjellens

Algemene voorwaarden Tjellens Algemene voorwaarden Tjellens 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Tjellens: Tjellens Oost B.V., statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende aldaar aan de Jan Tinbergenstraat

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Werkcontact (tevens h.o.d.n. Vermin Project & Advies)

Algemene leveringsvoorwaarden Werkcontact (tevens h.o.d.n. Vermin Project & Advies) Algemene leveringsvoorwaarden Werkcontact (tevens h.o.d.n. Vermin Project & Advies) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERVING & SELECTIE VAN: Open HR Recruitment B.V. gevestigd te Arnhem. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van European Customs Consult zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 54139287 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING ARBEIDSKRACHTEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA 1. Algemene bepalingen ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA Voor het verrichten van werkzaamheden door Van Gemerden Infra, in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1.1 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

WTS DETACHERING Allround Professionals

WTS DETACHERING Allround Professionals ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door WTS Detachering in het kader van een overeenkomst van opdracht Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F - 1 - Algemene Voorwaarden Consecutive Search VOF 1. Inleiding 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor Consecutive Search 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V.

Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V. Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V. Artikel 1 algemeen 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer. 2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan YoungCapital

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Loopbaanadvies & coaching

Loopbaanadvies & coaching Loopbaanadvies & coaching Algemene leveringsvoorwaarden (versie oktober 2017) Elegire is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69969957. Elegire is gevestigd aan de Offeringalaan 2, 9364

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

yourinlink In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt

yourinlink In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt Algemene voorwaarden Yourinlink Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 1. Yourinlink: Yourinlink Executive Search,

Nadere informatie

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss;

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: - De door RVL ASBESTinventarisatie & adviesbureau gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders is aangegeven. RVL ASBESTinventarisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden USG Restart B.V.

Algemene voorwaarden USG Restart B.V. Algemene voorwaarden USG Restart B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 1 USG Restart: USG Restart B.V.; 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie