DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD"

Transcriptie

1 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni 1992 op de verzekeringsovereenkomst Wordingsgeschiedenis van de wet van 16 maart 1994 houdende wijziging van sommige bepalingen van de wet van 25 juni Plaats van de wet op de landverzekeringsovereenkomst in het geheel van de wetgeving over de verzekering II. Fundamentele oriënteringen van de wetgeving betreffende de verzekeringsovereenkomst Toepassingsgebied Basisbegrippen en -definities Het dwingende karakter van de wet Consumentgerichte opties van de wet Meer bescherming minder verplichtingen III. Bepalingen betreffende alle landverzekeringsovereenkomsten: overzicht van de artikelen 4 tot 36 van de wet Sluiting van de overeenkomst en mededeling van het risico De voorafgetekende polis De verzekeringsaanvraag Het verzekeringsvoorstel Mededeling van het risico Aanpassingen van de overeenkomst: verzwaring en vermindering van het risico

2 4 Uitvoering van de overeenkomst Betaling van de premie Grove schuld Melding van het schadegeval Duur, verlenging en einde van de overeenkomst Stilzwijgende verlenging Opzeggingsrecht na een schadegeval Opzegging van de combinatiepolissen Faillissement van de verzekeringnemer Overlijden van de verzekeringnemer Geschillen die uit de overeenkomst zouden ontstaan: scheidsrechterlijke uitspraken en verjaringstermijnen 36 IV. De wet op de overeenkomst, zaakverzekeringen en brandverzekering Bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade Geen verhaal op de naaste verzekerden Vergoeding in geval van meervoudige overeenkomsten Vergoeding van de schade in geval van samenloop van verzekeringen Bepalingen ten gunste van de erfgenamen van een goed Bepalingen eigen aan de zaakverzekeringen Waardebepaling van de goederen Reddingskosten en hun vergoeding door de verzekeraar Overdracht onder de levenden van de verzekerde goederen Bepalingen eigen aan de brandverzekeringen Uitbreiding van de dekking Verbod van de zogenaamde exclusiviteitsclausules Vergoedingstermijnen 45 V. De wet op de overeenkomst en de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen Mogelijkheid van rechtstreekse vordering op de verzekeraar

3 5 Specifieke verjaring van de rechtstreekse vordering Dekking na het verstrijken van de overeenkomst Uitbreiding van de dekking tot de intrest en de kosten Vrije beschikking over de schadeloosstelling Kwitantie ter afrekening Verhaal van de verzekeraar op zijn verzekerde 53 VI. De wet op de overeenkomst en de persoonsverzekeringen Voor de persoonsverzekeringen gemeenschappelijke bepalingen Het overleggen van medische verklaringen Het verbod om genetische gegevens mee te delen Specifieke bepalingen voor de levensverzekeringen Wettiging van bestaande praktijken Wegwerken van twijfelgevallen of onzekerheden Aanvullen van wettelijke leemten Levensverzekering en zelfmoord Specifieke bepalingen voor de andere persoonsverzekeringen dan de levensverzekering: vrije keuze van de arts 60 VII. De wet op de overeenkomst, de rechtsbijstandverzekering en de kredieten borgtochtverzekering De verzekering van geldboeten en minnelijke schikkingen Vrije keuze van de advocaat De bijzondere kenmerken van de kredietverzekeringen 65 Bijlagen: De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gewijzigd door de wet van 16 maart Het koninklijk besluit van 24 december 1992 (Staatsblad van 31 december 1992), gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 december 1994 (Staatsblad van 27 januari 1995)

4 7 VOORWOORD Al binnen enkele maanden na de publikatie van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst in het Staatsblad wijdde de BVVO er een verzekeringscahier aan. Dit richtte zich niet in de eerste plaats tot specialisten, evenmin als haar andere cahiers, maar had voornamelijk tot doel te vulgariseren, te informeren en de nieuwe wet in haar sociaal-economische context te situeren. Dat dit werk aan een behoefte beantwoordde, behoeft geen betoog meer: van de oorspronkelijke oplage van exemplaren blijft niets meer over, terwijl er zo n rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappijen verspreid zijn in de eerste weken na de publikatie. Niet alleen is het Cahier niet meer voorradig, het is ook achterhaald sinds het Parlement de wet van 16 maart 1994 houdende wijziging van sommige bepalingen van die wet op de verzekeringsovereenkomst goedgekeurd heeft. Reden te meer dus voor de BVVO om dit inmiddels klassiek geworden werkje van de verzekeringssector niet alleen opnieuw uit te geven, maar ook bij te werken. Zeker een tiental van de 140 artikelen die de wet van 25 juni 1992 bevat, zijn immers grondig herzien, terwijl een koninklijk besluit van 29 december 1994 de draagwijdte van een aantal andere en soms dezelfde aanzienlijk heeft verduidelijkt of gewijzigd. Het oorspronkelijke Cahier gaf alleen een overzicht van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst; ditmaal omvat het ook een tweede wet die de eerste wijzigt, alsook verschillende uitvoeringsbesluiten. Dat kon de inhoud er natuurlijk niet gemakkelijker op maken, al kunnen we de lezer direct geruststellen: evenmin als het eerste Cahier wijdt deze vernieuwde uitgave een systematische en exhaustieve analyse aan al deze bepalingen, maar staat ze in haar commentaar vooral stil bij die artikelen die van directer belang voor de verzekerden zijn en bij de courantste betrekkingen die zij met hun verzekeraar onderhouden. Dat verklaart ook dat er, in tegenstelling tot meer wetenschappelijke of academische publikaties, niet altijd wordt aangegeven welke bepalingen nu precies uit de wet en welke uit de uitvoeringsbesluiten ervan voortvloeien.

5 8 In een bijlage is de tekst van de wet opgenomen. Ook daar hebben we de lectuur willen vergemakkelijken door zoveel mogelijk de bepalingen van de wijzigingswet van 16 maart 1994 in de wet van 25 juni 1992 te integreren en zo als het ware aan codificatie avant-la-lettre te doen. De bepalingen die toegevoegd zijn of die de oude bepalingen vervangen hebben, zijn daarbij cursief gedrukt. Dat geldt grosso modo ook voor de koninklijke besluiten van 24 december 1992 en 29 december 1994 tot uitvoering van die wetten, hoewel we de juristen zo nodig naar de originele teksten verwijzen. Aangezien we niet meer met één, maar met twee wetten te maken hebben, alsook met uitvoeringsbesluiten die ten tijde van het eerste Cahier nog niet bestonden, heeft deze vernieuwde uitgave tegelijk een nieuwe titel meegekregen. Op de kaft van het Cahier is dus geen sprake meer van de wet van 25 juni 1992, maar meer in het algemeen van de wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst, nieuwe bijgewerkte uitgave Een detail wellicht, maar toch een nuttige aanwijzing voor wie dit kleine vademecum over enkele jaren zal raadplegen. Het belangrijkste is natuurlijk de inhoud van de wijzigingswet van 16 maart 1994, die aanleiding heeft gegeven tot het opstellen van dit Cahier. Zonder vooruit te lopen op wat daarvan verderop, op blz. 14, gezegd wordt, wijzen we er hier al op dat die wet er in de eerste plaats voor moest zorgen dat een aantal bedrijven, organisaties, collectiviteiten en beoefenaars van vrije beroepen die het gevaar liepen geen dekking meer te vinden of daar een buitensporig hoge prijs voor te moeten betalen, verzekerbaar bleven. Wij willen dan ook hulde brengen aan degenen die deze wijzigingen mogelijk hebben gemaakt, namelijk de Commissie voor Verzekeringen, die er de aanzet toe gegeven heeft, de toezichthoudende minister, de heer Wathelet, alsook zijn kabinet, die begrip hebben getoond voor de verzuchtingen van de markt, en vooral de enkele senatoren die, onder leiding van mevrouw Creyf en de heer Cerexhe, hun naam en hun gezag hebben verbonden aan het wetsvoorstel dat nu de wet van 16 maart 1994 is geworden. Toegegeven, de BVVO heeft betreurd dat de wet nog te zeer in details treedt. Zodra het bindend karakter ervan vaststond voor de verzekeringen die voor het grote publiek bestemd zijn en voor

6 9 zover de doorsnee consument kon blijven rekenen op de integrale bescherming van de wet van 25 juni 1992, leek een dergelijke argwaan immers niet helemaal op zijn plaats. We moeten echter beseffen dat het om een compromis ging en dat ieder compromis wederzijdse toegevingen veronderstelt om het essentiële te vrijwaren, namelijk een einde te maken aan de absurde situatie dat, om de consument te beschermen, de verzekeringsovereenkomst bijvoorbeeld niet meer gewijzigd mocht worden, zelfs als beide partijen dat wensten. Hoe dan ook, deze wet heeft gezorgd voor een heilzame terugkeer naar meer realisme. Om die reden heeft de BVVO er een Cahier aan willen wijden waaraan ik evenveel succes toewens als aan zijn voorgangers. Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder.

7 10 I. EEN NIEUWE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST: WAAROM EN HOE? De Belgische wet op de verzekeringen dateerde van 11 juni Ze bevatte 43 artikelen, die nauwelijks onderverdeeld waren in een reeks hoofdstukken met algemene regels (personen die kunnen laten verzekeren, verplichtingen van de partijen, bewijs van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomsten, verjaring) en drie aanvullende hoofdstukken over enkele specifieke landverzekeringen, nl. de brandverzekering, de oogstverzekering en de levensverzekering. Een en ander verklaart dat deze wet, ondanks de inspanningen die de wetgever destijds leverde om een bruikbaar werkstuk op te stellen, achterhaald was door de economische en sociale ontwikkelingen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de doorbraak, sedert het begin van de eeuw, van het gemotoriseerde verkeer, waarvan de opmars zo onstuitbaar was dat de motorrijtuigverzekering nu overal ter wereld de belangrijkste verzekeringsbranche is. Hiermee dekt de burger niet alleen meer zijn eigen goederen, maar zorgt hij er terzelfder tijd voor dat zijn verzekeraar in zijn plaats de schade aan anderen vergoedt waarvoor hij aansprakelijk gesteld wordt. Ondertussen hebben ook de levensverzekeringen zich in elk land met een hoge levensstandaard zo sterk ontwikkeld en gediversifieerd dat ze qua incasso nu het hoogst scoren. Ook de rechtsbijstandverzekering en de kredietverzekering maakten dezelfde opgang mee: kon onze wetgeving hier nog naast kijken? Dank zij deze nieuwe sociale dimensie kende de verzekering in het tweede gedeelte van de 20ste eeuw een buitengewone bloei. Door haar democratisering en bereikbaarheid voor iedereen is ze ook niet aan de golf van consumentisme ontsnapt die sedert de jaren 70 over onze Westerse maatschappij rolt. Contractuele vrijheid bij het sluiten van een verzekering? Jawel, maar dan binnen een wet- en regelgevend kader dat het evenwicht tussen

8 11 de wederzijdse rechten en verplichtingen vrijwaart. Dat is in ieder geval het standpunt van de wetgever, die heeft geoordeeld dat de op de contractuele vrijheid gebaseerde wet van 1874 de verzekerde niet voldoende beschermde tegen clausules die hem vaak opgelegd werden door de verzekeraar of die deze laatste al te veel rechten toekenden. Ten slotte mogen we niet vergeten dat onze controlewetgeving zich aan de eenheidsmarkt heeft moeten aanpassen. Zo werd de controle a priori in 1991 vervangen door een controle a posteriori. Dat heeft tot gevolg gehad dat de verzekeraars hun overeenkomsten niet meer vooraf door de autoriteiten dienen te laten goedkeuren. In deze omstandigheden, en gezien de opening van de markt voor niet in België gevestigde verzekeraars die misschien minder dan anderen bekommerd zijn om hun reputatie was het absoluut noodzakelijk geworden een aantal veiligheidsmaatregelen te treffen. Volgens vice-eerste minister en minister van Economische Zaken en Justitie Melchior Wathelet moest deze wet in ieder geval de laatste vesting van de consument zijn tegenover de misbruiken die zouden kunnen ontstaan uit de afschaffing van de systematische controle op de voorwaarden en tarieven. (1) Hoe dan ook, dank zij de marktwetten liepen de meeste verzekeringsovereenkomsten in België de jongste jaren gelukkig al vooruit op de wet. Op een hele reeks punten werden de verzekeraars hier overigens toe verplicht door een reglementering en een rechtspraak waarin de belangen van de verzekerden en hun rechthebbenden steeds meer aandacht kregen. De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst mag dan op papier wel revolutionair zijn, op het terrein is dat minder het geval, behalve voor bepaalde aspecten, waar ons land als voorloper mag worden beschouwd. WORDINGSGESCHIEDENIS VAN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST De idee van een herziening van de wet van 11 juni 1874 dateert niet van gisteren. Professor E. Van Dievoet, die op 22 mei 1937 tot Koninklijk Commissaris voor het Verzekeringswezen werd benoemd, zag in die herziening een van zijn belangrijkste taken (1) Zie in dat verband de toespraak van de heer Wathelet op de Dag van de Verzekeringskringen op 22 mei 1992 en op de Leuvense Verzekeringsdagen de dag nadien. Deze toespraak is door de BVVO gepubliceerd in de vorm van een Verzekeringscahier met als titel De uitdaging van de Belgische verzekeraars ten overstaan van de Europese integratie.

9 12 en beschouwde ze als een noodzakelijke aanvulling van de controlewetgeving. Maar ook die liet lang op zich wachten en werd pas in 1975 ingevoerd. Professor Van Dievoet, hoogleraar aan de universiteit van Leuven en verzekeringsspecialist, had zelfs al een voorontwerp van wet uitgewerkt, dat wellicht wegens het uitbreken van de oorlog in 1940 niet door het Parlement besproken is geweest. Deze tekst steunde voor een groot stuk op het vergelijkend recht en ging meer bepaald uit van de Franse wet van 13 juli Hij bevatte niet minder dan 120 artikelen en behandelde zowel de schadeverzekeringen als de sommenverzekeringen. Pas in het begin van de jaren 60 werd dit probleem weer aan de orde gebracht. Ondertussen had de wetgever wel al de verplichte motorrijtuigverzekering ingevoerd en had hij zo zijn aandacht toegespitst op de verzekeringsbranche die inmiddels de grootste bloei had doorgemaakt. Waren de ideeën van professor Van Dievoet toen misschien al achterhaald door de ontwikkeling van de naoorlogse mentaliteit en levenswijze? Hoe dan ook, dit keer werd het nieuwe werk toevertrouwd aan een Commissie tot herziening van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, die door het koninklijk besluit van 15 juni 1962 werd opgericht. Het dient ook gezegd dat de rechtspraak en rechtsleer in 20 jaar en welke 20 jaar! grondige veranderingen ondergaan hadden. Toch liet de regering deze commissie de mogelijkheid om haar werkzaamheden op de tekst van professor Van Dievoet te baseren. De commissie ging hier graag op in. In deze commissie, die eerst door professor de Fraipont (Universiteit van Luik) en daarna door de heer P. van der Meersch werd voorgezeten, hadden een twintigtal hoogleraren, topambtenaren van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Economische Zaken, alsook een aantal eminente verzekeringsspecialisten zitting. (1) Ze kwamen op talloze zaterdagen bijeen, in het Brusselse Justitiepaleis, waar ze in 58 artikelen een echt Handvest van de contractpartijen uitwerkten. De commissie conformeerde zich hiermee aan de meest geavanceerde wetgevingen van de andere EG-lid-staten. In die tijd was men er (1) In de loop van twintig jaar veranderde de samenstelling van deze commissie wel enigszins. Op p. 121 van dit Cahier staat echter de lijst van de 20 leden, zoals ze in het Memento van de verzekeraar en de verzekeringsproducent van 1980 stonden. Hun naam staat er naast hun toenmalige titel en/of functie. Sommigen zijn sindsdien overleden, anderen zijn met emeritaat gegaan, terwijl nog anderen hun academische of professionnele loopbaan voortzetten.

10 13 echter nog niet van overtuigd dat de jaarlijkse opzegbaarheid van de overeenkomsten het opperste geluk van de consument zou uitmaken. Nadat de basisartikelen op papier stonden, werd de commissie uitgebreid met een aantal nieuwe leden, die de speciale afdelingen moesten uitwerken voor de opstelling van de wetshoofdstukken betreffende de zaakschadeverzekeringen, de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, de levensverzekeringen, enz. In een van deze subcommissies ontstond de idee om de rechtstreekse vordering, die toendertijd alleen in de motorrijtuigverzekering bestond, uit te breiden tot alle burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen. (1) De werkzaamheden van deze commissie en subcommissies leidden tot een voorontwerp van wet, dat de heer van der Meersch en zijn commissie in april 1983 officieel aan de minister van Justitie, toen de heer Gol, overhandigden en waarover de Raad van State zich op 17 juni 1985 uitsprak. In het licht van zijn opmerkingen wijzigde staatssecretaris voor Justitie Mundeleer de tekst in Hij voegde er een aantal bepalingen aan toe om de verzekeringnemer en de slachtoffers van ongevallen een grotere bescherming te bieden. Na de val van de regering van toen dienden hijzelf en aftredend vice-eerste minister Gol in 1989 deze tekst als wetsvoorstel in. Ondertussen had minister van Economische Zaken Maystadt beslist de Commissie voor Verzekeringen en de raad van de Controledienst voor de Verzekeringen te raadplegen. Tot dan toe hadden de vertegenwoordigers van de verbruikers hun mening over de werkzaamheden m.b.t. de herziening van de wet van 11 juni 1874 immers nog niet mogen uiten. Daarnaast werden hierover nog andere, misschien meer incidentele maar daarom niet minder nadrukkelijke adviezen geformuleerd door de Raad voor het Verbruik en op de Ronde Tafel over de verzekering, die minister van Economische Zaken Claes van 5 tot 21 maart 1990 had gehouden. Een en ander verklaart dat de wet van 25 juni 1992 op de verzekeringsovereenkomst niet uit de inspiratie van het ogenblik is ontstaan, dat alle betrokken partijen uitvoerig geconsulteerd zijn geweest en dat de eenparige goedkeuring door het Parlement niets onrechtmatigs had. (1) Rechtstreekse vordering betekent dat het slachtoffer van een persoon wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid door een verzekeringsovereenkomst gedekt is, het recht heeft zich rechtstreeks door de verzekeraar te laten betalen, zonder het vermogen van de aansprakelijke verzekerde aan te spreken.

11 14 WORDINGSGESCHIEDENIS VAN DE WET VAN 16 MAART 1994 HOUDENDE WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 25 JUNI 1992 Het ruime overleg dat aan de goedkeuring door het Parlement van de wet van 25 juni 1992 op de verzekeringsovereenkomst voorafging, heeft de wetgever niet belet een aantal amendementen op het regeringsontwerp in te dienen en zo een aantal bepalingen aan te nemen waarover de Commissie voor Verzekeringen zich niet had kunnen uitspreken. Dat bekwam hem echter slecht, want die teksten zouden op de markt al snel zo n onoverkomelijke problemen veroorzaken dat een grondige herwerking van de wet noodzakelijk werd. Dat was het doel van de wet van 16 maart 1994, waarvan de belangrijkste bepalingen hieronder samen met de wet van 25 juni 1992 becommentarieerd worden. We wijzen er intussen op dat de wet van 25 juni 1992 ten gevolge van die in het Parlement goedgekeurde amendementen dermate zware verplichtingen voor de verzekeraars inhield, dat sommige risico s onverzekerbaar waren geworden of dat voor de dekking ervan een bijzonder hoge prijs diende te worden betaald. Dat was met name het geval voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s), voor de beoefenaars van bepaalde vrije beroepen of voor een aantal instellingen van openbaar nut zoals gemeenten en universiteiten, enz. Om die verzekerden dezelfde bescherming als de doorsnee consument te garanderen, verplichtte de wetgever de verzekeraars ertoe in hun geval (om niet te zeggen in hun voordeel) systematisch voorwaarden en dekkingslimieten te hanteren die zijzelf en de internationale herverzekeraars tot dan toe maar met mondjesmaat en onder serieus voorbehoud toepasten. Door de verzekeraars opnieuw de mogelijkheid te geven hun vergoedingen van de reddingskosten of van de intresten, kosten en honoraria ten gevolge van schadegevallen te begrenzen, betekende de wet van maart 1994 een terugkeer naar het realisme en een overwinning van het gezond verstand. Dat geldt ook voor de opnieuw ingevoerde mogelijkheid dat de verzekeraars met hun verzekerden overeenkomsten aangaan van meer dan één jaar of met arbitrageclausules. Al die mogelijkheden bestonden al in geval van grote ondernemingen, maar niet voor KMO s

12 15 en openbare of particuliere instellingen die niet onder de definitie van grote ondernemingen vielen. Voor wie zich hierover ongerust zou maken, willen we overigens duidelijk stellen dat die versoepelingen niet gelden voor de massaverzekeringen zoals de autoverzekeringen, de brandverzekering voor eenvoudige risico s en de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering privé-leven. In één adem door hebben de senatoren Creyf en Cerexhe, de belangrijkste ondertekenaars van het voorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de verzekeringsovereenkomst, ook duidelijker de goederentransportverzekering aan het toepassingsgebied van die wet onttrokken, met uitzondering van de bagage- en verhuisverzekeringen. Andere wijzigingen hadden betrekking op artikel 67 van de wet betreffende de betaling van de schadevergoeding in de zaakverzekering, op artikel 71, dat de wetsbepalingen opsomt die niet op de krediet- en borgtochtverzekering toepasselijk zijn, en op artikel 101 inzake de dekking in geval van zelfmoord in de levensverzekering. PLAATS VAN DE WET OP DE LAND- VERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET GEHEEL VAN DE WETGEVING OVER DE VERZEKERING Aangezien de nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst tot doel heeft de consument te beschermen, kan zij niet losgekoppeld worden van de controlewetgeving en de besluiten tot uitvoering ervan. Samen maken deze wetten twee van de drie pijlers uit waarop het verzekeringsrecht in België steunt; de derde pijler is de wetgeving betreffende de verzekeringstussenpersonen die in 1995 werd aangenomen ter uitvoering van een Europese aanbeveling. Zo verplicht de controlewet de verzekeraar een reeks regels in acht te nemen die niet alleen betrekking hebben op de polisvoorwaarden, maar ook op de bedingen die een invloed hebben op de financiële veiligheid van zijn verrichtingen, op het kwantitatief evenwicht tussen de premies en de prestaties, op de billijkheid bij de vaststelling van het tarief voor de verscheidene categorieën van verzekerden; deze punten komen in de wet op de verzekeringsovereenkomst niet aan de orde.

13 16 De controlewetgeving is uitgevoerd door koninklijke besluiten op het vlak van de belangrijkste verzekeringsbranches: levensverzekering, motorrijtuigverzekering, brandverzekering, verzekering BA-privé-leven, enz. Dat zal ook het geval zijn voor de wet op de landverzekeringsovereenkomst, die niet alleen een aantal aparte hoofdstukken aan sommige van deze verzekeringen wijdt, maar ook terugkomt op enkele besluiten betreffende deze verzekeringen, ofwel om de bepalingen ervan te bekrachtigen, ofwel om ze aan de nieuwe wetgeving aan te passen. De volgende besluiten worden hierbij beoogd: het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven, gewijzigd door de koninklijke besluiten van , en ; het koninklijk besluit van 5 juli 1985 betreffende de levensverzekeringsactiviteit; het koninklijk besluit van 1 februari 1988 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige risico s betreft; het koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandverzekering, gewijzigd door het koninklijk besluit van ; het koninklijk besluit van 3 februari 1992 tot vaststelling van de tariefnormen voor de aanprakelijkheid inzake motorrijtuigen, gewijzigd door het koninklijk besluit van ; het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte BA-motorrijtuigverzekering; het koninklijk besluit van 17 december 1992 betreffende de levensverzekeringsactiviteit.

14 17 Ten slotte noteren we dat de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument eveneens van toepassing is op de verzekeringen. Zij bevat soms overlappingen met de wet op de verzekeringsovereenkomst, maar gaat soms ook minder ver. Dat is het geval voor de bepalingen betreffende onrechtmatige bedingen. In zoverre deze bepalingen alleen betrekking hebben op de particuliere, dat wil zeggen niet-professionele, transacties, zijn ze ook alleen op de verzekeringen van particulieren van toepassing. Zo geldt de wet op de handelspraktijken wel voor een brandverzekeringsovereenkomst die een particulier heeft gesloten voor een gebouw dat hij als woonhuis gebruikt, maar niet voor een brandverzekeringsovereenkomst die een onderneming sluit voor het gebouw waarin ze haar activiteiten uitoefent. We noteren ook nog dat de artikelen 77 tot 83 van de wet op de handelspraktijken, die betrekking hebben op verkopen op afstand en verkopen die buiten de onderneming van de verkoper gesloten worden, niet van toepassing zijn op de verzekering. Ten eerste geldt verkoop op afstand alleen voor produkten en ten tweede vallen verzekeringen expliciet buiten verkopen die buiten de onderneming van de verkoper gesloten worden.

15 18 II. FUNDAMENTELE ORIENTERINGEN VAN DE WET OP DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST De fundamentele oriënteringen van de wet berusten op artikel 2, dat het toepassingsgebied ervan definieert, op artikel 3, dat het dwingende karakter ervan bepaalt, en op een reeks bepalingen die enkele basisbegrippen en -definities bevatten. TOEPASSINGSGEBIED De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is per definitie alleen op de landverzekeringen van toepassing. Zoals artikel 2 aangeeft, is zij niet van toepassing op de herverzekering, noch op de verzekeringen van goederenvervoer, met uitzondering van de bagage- en verhuisverzekeringen. BASISBEGRIPPEN EN -DEFINITIES Artikel 1 van de wet van 25 juni 1992 bevat een aantal begripsbepalingen waarop we bij de bespreking van haar inhoud zullen terugkomen. Deze definities zijn uiteraard zeer nuttig en zelfs onontbeerlijk, want ze beogen een aantal concepten zoals verzekerde, begunstigde, benadeelde, premie, verzekeringsprestatie, schadeverzekering, persoonsverzekering, enz. Aangezien ze in de lijn van het recht en de verzekeringspraktijk liggen, zullen we er hier niet bij stilstaan. Toch herinneren we eraan het volgende onderscheid is immers uitermate belangrijk dat verzekeringen tot vergoeding van schade verzekeringen zijn waarbij de verzekeraar er zich toe verbindt de prestatie te leveren die nodig is om de schade die de verzekerde geleden heeft of waarvoor hij aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden, terwijl verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag verzekeringen zijn waarbij de prestatie van de verzekeraar niet afhankelijk is van de omvang van de schade (levensverzekeringen bijvoorbeeld). De memorie van toelichting onderstreept terecht dat het onderscheid tussen de begrippen verzekering tot vergoeding van

16 19 schade en verzekering tot uitkering van een vast bedrag belangrijk is voor de indeplaatsstelling en de samenloop, want de rechten van de verzekerde zullen totaal verschillend zijn naargelang hij al dan niet de bedragen die hem door de verzekeraar worden uitbetaald, mag cumuleren met uitkeringen die hij op een andere grondslag verkrijgt, inzonderheid op grond van een aansprakelijkheidsvordering gesteund op de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek. Men kan best begrijpen, aldus de memorie van toelichting, dat aan de verzekeringnemer voor eenzelfde risico de keuze moet worden gelaten tussen een verzekering van de ene of de andere aard, volgens de premie die hij wil betalen en de voordelen die hij wil genieten: een overeenkomst zonder indeplaatsstelling zal duurder zijn voor de verzekeringnemer, maar zal hem het voordeel van de samenloop van de uitkeringen geven. HET DWINGENDE KARAKTER VAN DE WET De wet van 11 juni 1874 liet de verzekeraar een zeer grote actievrijheid en had hoofdzakelijk een aanvullend en interpretatief karakter. Bij gebrek aan uitdrukkelijke bepalingen diende de overeenkomst dus in de door de wet aangegeven zin uitgevoerd en geïnterpreteerd te worden. Een dergelijke opvatting bood uiteraard het voordeel van soepelheid en flexibiliteit, op voorwaarde dat de contractpartijen voldoende op de hoogte waren, maar was niet zonder gevaar voor de man van de straat, die zich kon vergissen in zijn ware belangen. De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst heeft als hoofddoel de consument te beschermen. Om die reden heeft de wetgever, die zich hiervoor door de meeste buitenlandse wetgevingen ter zake heeft laten inspireren, haar een duidelijk dwingend karakter gegeven. Dat betekent meer bepaald dat alle bedingen van deze overeenkomst die strijdig zouden zijn met een dwingende bepaling van de wet, nietig verklaard zullen worden. Aangezien het hier om de bescherming van particuliere belangen gaat, zal deze nietigheid slechts een relatief karakter hebben, wat betekent dat een nietig verklaarde bepaling a posteriori geldig gemaakt kan worden door hen die door de wet beschermd worden, namelijk de verzekerde, de verzekeringnemer of de benadeelde.

17 20 Het dwingende karakter belet niet dat de wet een aantal bepalingen bevat waarvan afgeweken mag worden. Zo bepaalt de wet, tenzij anders is bedongen, het volgende: de verzekeraar dekt in principe geen schade die door oorlogsfeiten is veroorzaakt; medeverzekering houdt geen hoofdelijkheid in; de prestatie die voortvloeit uit een verzekeringsovereenkomst tot vergoeding van schade, wordt niet verminderd met de prestatie die voortvloeit uit een verzekering tot uitkering van een vast bedrag; de met de brandverzekering verwante aansprakelijkheidsverzekeringen dekken geen schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels. Er zij op gewezen dat één van de doelstellingen van de wet van 16 maart 1994, die de wet van 25 juni 1992 gewijzigd heeft, er juist in bestaat dat dwingende karakter af te zwakken in het belang van verzekerden die anders het gevaar liepen geen dekking meer te vinden. CONSUMENTGERICHTE OPTIES VAN DE WET De wet op de verzekeringsovereenkomst streeft naar een maximale bescherming van de consument. In de algemene bespreking van het ontwerp in de Commissie voor het Bedrijfsleven en Wetenschapsbeleid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft minister Wathelet hier trouwens de nadruk op gelegd: na de mislukte poging om een Europese richtlijn tot harmonisatie van de wetgevingen betreffende de verzekeringsovereenkomst uit te werken, was het absoluut noodzakelijk dat een reeks dwingende regels op dat vlak alle verzekeringsondernemingen op voet van gelijkheid zou stellen op de eenheidsmarkt van morgen. Pas dan zal een combinatie van scherpere concurrentie en kwaliteitsservice mogelijk worden. Talrijke artikelen van de wet van 25 juni 1992 hebben een consumentgerichte inslag. We vinden ze overal in dit Cahier terug.

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen

HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen 65 DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 16 MAART 1994 (1) (Staatsblad van 20 augustus 1992 en van 4 mei 1994) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht Philippe Colle Hoogleraar

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Verzekering

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudstafel TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen Hoofdstuk II : De overeenkomst Afdeling 1 : Door de verzekeringnemer

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

WET BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DEEL 4

WET BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DEEL 4 WET BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN 4.4.2014 DEEL 4 DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST TITEL I Toepassingsgebied en definities Art. 54 WLVO 1992, 2, 1 Toepassingsgebied De bepalingen van dit deel zijn van toepassing

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Onschuldige Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Vergoeding van het onschuldig slachtoffer Artikel 2 : Minnelijke medische expertise

Nadere informatie

Verzekeringsfraude wordt in België geraamd op 5-10% van de uitgekeerde vergoedingen

Verzekeringsfraude wordt in België geraamd op 5-10% van de uitgekeerde vergoedingen 1 Overzicht 1. Inleiding 2. Definitie verzekeringsfraude 3. Sanctie verzekeringsfraude 4. Precontractuele verzekeringsfraude 5. Contractuele verzekeringsfraude 6. Besluit 2 1. Inleiding Verzekeringsfraude

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 8 TWEEDE NOT VN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid.

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid. 30JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing enbetreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijkeaansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (tekstbijwerking tot 31-12-2003.)

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, 1.03.2007 MH/SL/LC A D V I E S over een VOORONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Administratieve bepalingen OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 161112 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De levensverzekeringsovereenkomst: een vreemde eend in de bijt van verzekeringsovereenkomsten Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Algemene opmerkingen (1) De wetgever

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» INHOUDSTAFEL

Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» INHOUDSTAFEL «Aanrijding door voertuigen» 470 1 april 1994 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst C. Begripsomschrijvingen D. Principes en toepassingsmodaliteiten E. Vaststelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: Verzekeringsdomein Takken die mogelijk deel uitmaken van een GLOBALIA Pro - contract en waarvan

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie