Naar een nieuw verdrag voor de Europese Unie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een nieuw verdrag voor de Europese Unie?"

Transcriptie

1 Naar een nieuw verdrag voor de Europese Unie? Jan Rood Op 25 maart is in Berlijn officieel gevierd dat vijftig jaar geleden de Verdragen van Rome werden ondertekend en daarmee het fundament werd gelegd voor de huidige Europese Unie. Om hun steun voor het integratieproces te benadrukken, hebben de Europese leiders in Berlijn ook een verklaring aangenomen waarin zij nog eens naar de burgers toe de historische betekenis verwoorden van het Europese integratieproces en de waarden en uitdagingen waarvoor Europa staat. Wie daarbij optelt dat de regeringsleiders en staatshoofden tijdens hun informele top van 8-9 maart jongstleden in staat bleken overeenstemming te bereiken over een zeer ambitieuze agenda op het terrein van energie en duurzaamheid, zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen dat de EU de klap van het Franse en Nederlandse nee tegen de Europese Grondwet langzaam weer te boven komt en een hernieuwd elan vertoont. Nu is het kenmerk van het Europese integratieproces dat euforie en stagnatie elkaar voortdurend afwisselen. Het heeft de Unie ook nooit aan grote woorden ontbroken. Dat op zich moet al voldoende zijn om de toekomst van de EU met de nodige realiteitszin te bezien. Dit temeer omdat na bijna twee jaar van reflectie onduidelijk is hoe de lidstaten het probleem van de grondwettelijke impasse denken te kunnen oplossen. Het nee tegen de Grondwet in twee van de stichterlanden is immers in belangrijke mate verantwoordelijk geweest voor de algehele sfeer van onzekerheid en malaise rond het integratieproces. Doorbreking daarvan veronderstelt dan ook dat op enigerlei wijze overeenstemming wordt bereikt over een nieuw verdrag. De lidstaten en daarmee de Unie staan daarbij voor een groot dilemma. Enerzijds zal het voor de landen die de Grondwet reeds geratificeerd hebben moeilijk te accepteren zijn als een nieuw verdrag wezenlijk afwijkt van het grondwettelijk verdrag. Anderzijds lijkt een wezenlijk ander verdrag een voorwaarde te zijn om de nee-zeggers en twijfelaars over de streep te kunnen trekken. Hoe groot is nu de kans dat de Unie uit dit dilemma komt? Hoe staat het er voor met dat nieuwe verdrag? Via Berlijn naar de Europese Raad van juni De uitdaging om voor dit dilemma een uitweg te creëren, ligt primair bij het Duitse Raadsvoorzitterschap. Overeenkomstig de besluiten van de Europese Raad van juni 2006 dient het Duitse voorzitterschap in juni 2007 rapport uit te brengen over de stand van zaken binnen de lidstaten inzake de Europese Grondwet. Aan Duitsland is het derhalve om te inventariseren waar bij de lidstaten mogelijke speelruimte zit en welke pijnpunten om aanpassing vragen. De Duitse rapportage zou, zo was de aanname in 2006, de Europese Raad vervolgens in staat moeten stellen om besluiten te nemen over het vervolgtraject inzake hervorming van de Unie, waarbij tevens gestipuleerd werd dat de 'daartoe noodzakelijke stappen' uiterlijk in de tweede helft van 2008, dat wil zeggen onder het Franse voorzitterschap, genomen zouden moeten zijn. Hiermee was niet alleen een einddatum voor het traject vastgesteld, maar bovenal aan Duitsland en Frankrijk een sleutelrol toegekend bij het vinden van een oplossing. Drie maanden in het Duitse voorzitterschap vallen nu de volgende voorzichtige conclusies te trekken. Allereerst is duidelijk dat de Duitse ambities verder gaan dan een inventarisatie en rapportage over de posities van de diverse lidstaten. De Duitsers streven er naar hun voorzitterschap te bekronen met concrete afspraken over een nieuw verdrag, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft het tijdschema. Op dit laatste punt is de druk verder opgevoerd met de mededeling dat het voorzitterschap er op aanstuurt onderhandelingen over een nieuw verdrag zo snel mogelijk na afloop van het Duitse voorzitterschap te willen starten. Die onderhandelingen zouden onder het Portugese voorzitterschap in december dit jaar moeten worden afgerond, waarna het nieuwe verdrag in 2009 vóór de verkiezingen van 1

2 een nieuw Europees Parlement en samenvallend met het aantreden van een nieuwe Commissie in werking zou kunnen treden. Duitsland heeft dus haast en wil in ieder geval met grotere voortvarendheid te werk gaan dan vorig jaar juni de bedoeling leek te zijn. Het Duitse voorzitterschap voert daarbij de druk met name op, omdat het denkt profijt te kunnen trekken van een aantal gunstige omstandigheden. Allereerst het verbeterde economische tij binnen de EU. Alhoewel er geen directe relatie bestaat tussen economische groei en werkgelegenheid en de publieke stemming ten aanzien van de EU, helpt het zonder meer dat de sfeer van economisch chagrijn rond de Europese economie is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een zeker optimisme. Waarbij het overigens in het licht van het afzwakken van de Amerikaanse economie de vraag is of deze sfeerverbetering aanhoudt. Ten tweede is er de positie van bondskanselier Angela Merkel. Zij heeft op Europees niveau mede door haar optreden tijdens de Europese toppen een behoorlijk krediet opgebouwd, waarmee zij in haar rol als voorzitter haar voordeel kan doen. Met de succesvolle Europese Raad van maart achter de rug, waarop de lidstaten vérgaande afspraken maakten over energie en milieu, lijkt de politieke sfeer binnen de Unie hoe dan ook sterk verbeterd te zijn. Hierbij zij direct opgemerkt dat de werkelijke betekenis van deze afspraken de komende jaren nog zal moeten blijken. Maar ook dit succes heeft Duitsland reeds kunnen incasseren. Kortom, de uitgangspositie voor het Duitse voorzitterschap lijkt op het eerste gezicht gunstig. Ook al omdat tussen de lidstaten consensus lijkt te bestaan over de noodzaak van een nieuw verdrag, dat ook niet langer het predicaat 'grondwet' zou moeten dragen. Die acceptatie van de noodzaak van een nieuw verdrag zou in het bijzonder een concessie zijn van de landen die het constitutionele verdrag reeds geratificeerd hebben. Zij kwamen in januari nog 'als 'vrienden van de constitutie' in Madrid bijeen. Met die bijeenkomst, waarvoor Luxemburg en Spanje het initiatief hadden genomen, wilden zij de druk op de nee-zeggers en twijfelaars opvoeren. Maar met het afzeggen van een geplande vervolgbijeenkomst hebben ook deze landen aangegeven dat het grondwettelijk verdrag in zijn huidige vorm van de baan is. Het krachtenveld rond een nieuw verdrag Maar met dit alles is er nog geen nieuw verdrag. Integendeel, wie het Europese krachtenveld in ogenschouw neemt, komt al snel tot de conclusie dat er geen begin van overeenstemming is tussen de lidstaten over de inhoud van een nieuw verdrag, en dat daarmee de Duitse ambities zeer wankel zijn. Dat begint al met de grootste onzekere factor: de Franse presidentsverkiezingen. Vanaf het moment van het Franse en Nederlandse nee was het duidelijk dat pas na verkiezingen in beide landen en het aantreden van respectievelijk een nieuwe president en nieuwe regering, voortgang op het grondwettelijk dossier mogelijk zou zijn. Daarbij is ook duidelijk dat de Franse positie in deze zwaarder weegt dan de Nederlandse. De tweede rond van de Franse presidentsverkiezingen vindt in mei plaats, wat het Duitse voorzitterschap slechts enkele weken geeft om met de nieuwe Franse president en regering tot zaken te komen. Naast de tijdsfactor wordt de Duitse agenda ook gecompliceerd door het gegeven dat de opvattingen van de presidentskandidaten nogal uiteenlopen, zowel wat betreft de inhoud van het nieuwe verdrag als de wijze van ratificatie (wel of geen referendum). Deze verschillen zijn illustratief voor het totale palet aan opvattingen binnen de Europese Unie. De discussie spitst zich daarbij toe op de vraag hoe nieuw het nieuwe verdrag zou moeten zijn. Enerzijds zijn daar de landen die reeds geratificeerd hebben. Deze lijken zich, zoals reeds opgemerkt, neer te leggen bij de noodzaak van een nieuw verdrag. Maar dat nieuwe verdrag moet dan wel, zo hebben zij tijdens hun bijeenkomst in Madrid duidelijk gemaakt, het grondwettelijk verdrag als uitgangspunt hebben. De inhoud en het evenwicht dat dit laatste verdrag biedt, dienen gerespecteerd te worden. Op sommige onderwerpen 2

3 menen zij zelfs dat het nieuwe verdrag verder zou moeten gaan, in het bijzonder op terreinen als energie- en milieubeleid. Daar tegenover staan landen die menen dat het nieuwe verdrag zich zou moeten beperken tot de hoogstnoodzakelijke institutionele aanpassingen en derhalve niet meer zou moeten zijn dan een lichte wijziging van het Verdrag van Nice. Kortom, Grondwet-minus (volgens sommigen zelfs Grondwet-plus ) of Nice-plus, dat zijn de uitersten waartussen een compromis gevonden zal moeten worden. Het tableau wordt nog gecompliceerder als naar meer specifieke punten van geschil wordt gekeken. Zo zijn landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk voorstander van het weglaten van iedere constitutioneel aspect uit het nieuwe verdrag. Dan gaat het niet alleen om de naam (grondwet) en verwijzingen naar de Europese vlag en het volkslied, maar vooral om het deel waarin de grondrechten van de Europese burger zijn geformuleerd. Dat zou niet in het nieuwe verdrag moeten worden opgenomen. In het geval van het Verenigd Koninkrijk valt dit te verklaren vanuit de weerstand tegen elke federale aspiratie van het Europese integratieproces. In het geval van Nederland wordt deze wens toch vooral ingegeven door de vrees voor een nieuw referendum. Alleen als het nieuwe verdrag wezenlijk afwijkt van het grondwettelijk verdrag, dat wil zeggen geen constitutionele elementen bevat, kan het vierde kabinet-balkenende immers rechtvaardigen dat voor ratificatie van dit verdrag geen volksraadpleging noodzakelijk is. Het zal duidelijk zijn dat deze wens voor de 'vrienden van de Europese constitutie' moeilijk te accepteren zal zijn. Juist de constitutionele onderdelen en met name de grondrechten maken in hun ogen het grondwettelijk verdrag tot een bijzonder document. Dan is er nog de Franse eis - in het bijzonder van de socialistische presidentskandidate Royal - dat de sociale dimensie van Europa via het nieuwe verdrag beter gewaarborgd dient te worden. Deze eis wordt vooral ingegeven door het gegeven dat het nee van de Franse bevolking mede geïnspireerd werd door de opvatting dat 'Europa' toch vooral markt is. Een sentiment dat ook in Nederland tijdens het referendum speelde: de Europese integratie wordt gezien als een project van het grootkapitaal, gericht op immer verdergaande liberalisering en afbraak van de publieke sector, en daarmee als bedreigend voor de verzorgingsstaat. Het nieuwe verdrag zou hiertegen een dam moeten opwerpen, door duidelijke beperkingen te formuleren ten aanzien van het bereik van de Europese markt, teneinde zo het Europese sociale model te beschermen. In het verlengde daarvan ligt de aloude Franse wens voor een politiek tegenwicht tegenover de Europese Centrale Bank (ECB). Vanaf het eerste begin van de Economische en Monetaire Unie is het de Fransen een doorn in het oog geweest dat de ECB geheel onafhankelijk het monetair beleid voor de Eurozone vaststelt. Keer op keer is de ECB van Franse kant bekritiseerd, omdat deze te weinig rekening zou houden met de economische situatie in de lidstaten. Met andere woorden, het monetaire beleid zou in Franse ogen minder op inflatiebestrijding en meer op stimulering van economische groei en werkgelegenheid gericht moeten zijn. Een standpunt dat breed door de Franse presidentskandidaten wordt gedeeld onder de noemer van de noodzaak van 'gouvernement économique' binnen de EU. Het aanscherpen van de sociale dimensie kan echter bij een aantal andere lidstaten - in het bijzonder het VK en een aantal van de nieuwe, sterk neoliberaal georiënteerde lidstaten - op weinig sympathie rekenen. Hetzelfde geldt voor de gedachte van een politiek tegenwicht tegenover de ECB, waar in het verleden onder meer Nederland en Duitsland zich altijd tegen verzet hebben. Ook hier geldt echter dat zonder enige beweging op de sociale dimensie van de EU ratificatie van een nieuw verdrag in Frankrijk onzeker zal zijn. Tot slot is er de doos van Pandora van de institutionele vernieuwingen in het grondwettelijk verdrag. Landen die zich hebben uitgesproken voor een nieuw verdrag met beperkte ambities - de Nice-plus -variant beogen dan meestal een nieuw verdrag dat zich in hoofdzaak beperkt tot het overnemen van de institutionele vernieuwingen uit het grondwettelijk verdrag. Centraal daarbij staan de aanpassing van de stemweging tussen de lidstaten, de afspraak om tot een kleinere Europese Commissie te komen, en de introductie 3

4 van de figuur van een permanente voorzitter van de Europese Raad en van een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Dit institutionele pakket is een moeizaam tot stand gekomen compromis geweest, waarbij groepen van lidstaten (waaronder groot versus klein) langdurig tegenover elkaar hebben gestaan. Het angstscenario is natuurlijk dat het openbreken van het grondwettelijk verdrag, wat onvermijdelijk is bij nieuwe onderhandelingen, ook zal leiden tot het wederom ter discussie stellen van het institutionele akkoord. De eerste schoten voor de boeg zijn in dit verband al gelost. Zo heeft de Poolse regering reeds duidelijk gemaakt dat zij het nieuwe verdrag zal aangrijpen om Poolse concessies inzake de stemweging terug te draaien. Hierbij is natuurlijk van betekenis dat Polen tot de landen behoort die het grondwettelijk verdrag nog niet geratificeerd hebben. Mocht dit gebeuren, dan zal een kettingreactie van wensen en eisen ontstaan, met als gevolg dat het institutionele vergelijk verdampt. Kortom, het krachtenveld overziend, moet de conclusie zijn dat er sprake is van grote tegenstellingen tussen de lidstaten over de vraag hoe nieuw het nieuwe verdrag zou moeten zijn. De situatie wordt daarbij gecompliceerd door het gegeven dat sommige lidstaten concessies dan wel de opname van specifieke elementen in het nieuwe verdrag nodig hebben om het geratificeerd te kunnen krijgen, waar diezelfde aspecten voor andere lidstaten ratificatie moeilijker zouden kunnen maken. Daarmee is tegelijkertijd de grootste onzekerheid geformuleerd binnen de huidige Unie van 27. Ook als het de lidstaten lukt om tot overeenstemming te komen, is er geen enkele garantie dat het nieuwe verdrag dit keer wel de ratificatie zal overleven. De Nederlandse positie Hoe staat Nederland in dit spel? Allereerst is het duidelijk dat met het aantreden van de nieuwe regering de time-out voor Nederland voorbij is. Tot dan toe kon de Nederlandse politiek met de mededeling dat het grondwettelijk verdrag voor Nederland 'dood' was, zich immers verschuilen achter het argument dat eerst verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet noodzakelijk waren, alvorens van Nederlandse kant beweging op dit dossier mogelijk was. Het resultaat was vervolgens dat in Nederland de Grondwet taboe werd verklaard en, een enkele oprisping daargelaten, voor het overige over de vraag hoe nu verder te gaan een oorverdovende politieke stilte heerste. Die stilte is in die zin doorbroken dat het nieuwe kabinet zich in het regeerakkoord in zeer algemene zin heeft uitgesproken over de noodzaak van een nieuw verdrag. 1 Daarbij vallen de volgende elementen op. Ten eerste dient het nieuwe verdrag zich in de opvatting van het nieuwe kabinet qua inhoud, omvang en benaming wezenlijk te onderscheiden van het verworpen grondwettelijk verdrag. Daarmee lijkt het kabinet aan te geven dat men inzet op de Nice-plus-variant. Geen nieuw verdrag, maar een wijziging van het bestaande verdrag, waarbij iedere constitutionele verwijzing uit den boze is. Dat is de Nederlandse inzet, waarbij, zoals reeds opgemerkt, deze aanpak vooral wordt ingegeven door de wens een volgende volksraadpleging te vermijden. Ten tweede wordt het belang van de toepassing en versterking van het subsidiariteitsbeginsel benadrukt. Dit beginsel, dat in het grondwettelijk verdrag een prominente plaats had gekregen door de nationale parlementen uitdrukkelijk een rol te geven bij de beoordeling van de vraag of een onderwerp Europees dan wel nationaal zou moeten worden aangepakt, dient verder aangescherpt te worden, zo stelt het regeerakkoord. Concreet wordt gesuggereerd de positie van de nationale parlementen verder te versterken. Met die uitspraak komt het kabinet tegemoet aan de door de burger geuite vrees dat Europa zich te zeer binnendringt in het nationale beleidsdomein. Angst voor verlies aan nationale soevereiniteit en identiteit bleken immers een belangrijke drijfveer voor het nee. Als derde wenst het kabinet in het nieuwe verdrag verzekeringsclausules in te bouwen die de publieke sector (gezondheidszorg, sociale zekerheid, etc.) beter beschermen tegen de druk van de Europese binnenmarkt. Hier uit zich duidelijk de vrees dat het Nederlandse sociale model het slachtoffer zal worden van de Europese liberaliseringsdrift. 4

5 Tot slot wenst het kabinet op sommige terreinen ook meer Europese integratie, onder andere op de terreinen milieu, asiel en migratie, extern beleid, en terrorisme en criminaliteit, zonder overigens aan te geven of men dan Europa ook meer bevoegdheden zou willen geven. Deze positie overziend moet de conclusie zijn dat Nederland in die zin niet langer geïsoleerd is, dat ook de andere landen hebben geaccepteerd dat het grondwettelijk verdrag in zijn huidige vorm niet levensvatbaar is. Tegelijkertijd is duidelijk dat met de zinsnede dat het nieuwe verdrag wezenlijk afwijkend moet zijn van de Europese Grondwet, Nederland zich afzet tegen de 'vrienden van de Europese Grondwet' die zoveel mogelijk van dat document wensen te behouden. Tevens blijkt uit het regeerakkoord dat mede op basis van onderzoek naar de motieven achter het nee tegen de Grondwet, dit kabinet kiest voor een meer terughoudend Europabeleid. Terughoudend ten aanzien van overdracht van soevereiniteit, ten aanzien van Europese bemoeienis met het maatschappelijk middenveld en de publieke sector, maar ook ten aanzien van verdere uitbreiding. Met betrekking tot dit laatste valt op dat het regeerakkoord zich uitspreekt voor de instelling van een 'partenariaat'; een soort van geprivilegieerd partnerschap. Dit loopt weliswaar vooruit of is een aanvulling op het kandidaat-lidmaatschap, maar zou toch ook bedoeld kunnen zijn als signaal richting Turkije. Het vooruitzicht van Turks EU-lidmaatschap heeft CDA en ChristenUnie immers nooit kunnen bekoren. Ook van Franse en Duitse kant is herhaaldelijk gesuggereerd dat Turkije tevreden zou moeten zijn met een speciale relatie: een partenariaat? Rest de vraag hoeveel tijd Nederland heeft om steun te verwerven voor de eigen positie. Die tijd is beperkt. Zoals gezegd zullen traject en agenda voor de onderhandelingen in juni worden vastgesteld. De uitslag van de Franse presidentsverkiezingen zal daarbij zwaar wegen. In dat opzicht zal een Duits-Frans vergelijk, zoals zo vaak, naar alle waarschijnlijkheid noodzakelijk en bepalend zijn. Dat geeft het Nederlandse kabinet de mogelijkheid om tot die tijd optimaal steun te mobiliseren voor de Nederlandse opvattingen. Het Duitse voorzitterschap staat daarbij centraal, waarbij het gunstig is dat de huidige bondskanselier de indruk maakt wel te hechten aan de opvattingen van de kleinere lidstaten. De grootste vergissing die Nederland zou kunnen maken is steun te zoeken bij de potentiële dwarsliggers Groot-Brittannië en Polen voorop. Dan is isolement verzekerd. Wellicht is het daarom toch weer tijd voor een gezamenlijk initiatief met de Benelux-partners. Dergelijke initiatieven hebben in het verleden effect gehad en Nederland soms geholpen zich te bevrijden uit een lastige onderhandelingspositie. Het zou de Nederlandse opstelling ook geloofwaardigheid ten opzichte van de 'vrienden van de Grondwet' geven. Luxemburg en België hebben die Grondwet immers wel geratificeerd: Luxemburg bij referendum en België via het parlement. Met Nederland, waar dit verdrag werd verworpen, vormen de Beneluxlanden daarmee in ieder geval een treffende samenvatting van het Europese krachtenveld dat tot de huidige problemen heeft geleid. Dr. J.Q.Th. Rood is Hoofd van het European Studies Programme van Instituut Clingendael en bijzonder hoogleraar Europese integratie aan de Universiteit Utrecht. 1. Recent heeft het nieuw aangetreden kabinet-balkenende de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen over een nieuw verdrag in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. Zie: Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kamerbrief inzake EU-verdragswijziging, Den Haag, 19 maart

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Een wereld in onzekerheid Jan Rood Rosa Dinnissen

Een wereld in onzekerheid Jan Rood Rosa Dinnissen Een wereld in onzekerheid Jan Rood Rosa Dinnissen eindredactie Clingendael Strategische Monitor 2013 Een wereld in onzekerheid Instituut Clingendael Een wereld in onzekerheid Clingendael Strategische

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Nu kan het nu moet het!

Nu kan het nu moet het! Nu kan het nu moet het! The time is now, let s do it! Awor por, ban p e! Advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 8 oktober 2004 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting en Aanbevelingen...6

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon

Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon Bestuurlijk rapport Gericht op Europa Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon Ellen Mastenbroek, Pieter Zwaan, Afke Groen, Wim van Meurs, Hilde Reiding,

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Dordrecht, 2005 3 Wat doet de SMVP? Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet DE EERSTE OVERHEID VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet Den Haag, juni 2007 0947.1018_Binnenwerk_WT.indd 1 18-05-07 15:20:39 Inhoud VOORWOORD 1. DE GEMEENTE EERST 2. RUIMTE OM TE DOEN: VERSTERKING VAN

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 56 het borgen van publiek belang De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972.

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie