Verzuimbeleid Citadel College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimbeleid Citadel College"

Transcriptie

1 Verzuimbeleid Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder K. de Waal Auteur K. de Waal/A. Jeuken Versie nummer 1.1 Datum versienummer (Eventueel) voorgaand versienummer Besproken in team VMBO en team THV dd. Besproken in ouderraad dd. Besproken in leerlingenraad dd. Vastgesteld in MR dd Status document Van kracht (concept/voorstel/besloten/van kracht) Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 1 van 14

2 Inleiding In het verzuimbeleid heeft het Citadel College vastgelegd wat het beleid is omtrent het verzuim van leerlingen. Het beschrijft wat er onder verzuim verstaan wordt, wat de acties zijn die de school onderneemt als er sprake is van verzuim, welke doelen de school wil bereiken met dit beleid en wie betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid. De belangrijkste regels met betrekking tot schoolverzuim zijn opgenomen in het document Regels en afspraken op het Citadel College. Dit document is opgenomen in de schoolgids. De schoolgids is aan het begin van het schooljaar uitgereikt aan alle leerlingen en is te vinden op onze website Het verzuimbeleid is geschreven voor medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het is vastgesteld met instemming van de MR op Dit beleidsstuk bevat de volgende hoofdstukken: - doelstellingen - wettelijke kaders - schoolbeleid - te laat komen - spijbelen - ziekmeldingen en doktersafspraken - verzuimregistratie op rapporten - bezwaar en beroepsmogelijkheden Bijlagen: 1. Afspraken over afwikkeling te-laat-komen, absentie en verwijdering uit de les; 2. Brief Gemeente Nijmegen over toezicht en handhaving leerplicht. Doelstellingen Bevorderen dat leerlingen zoveel mogelijk aanwezig zijn; leerlingen met bijzondere problematiek opsporen en doorverwijzen naar gepaste zorg; uitvoering geven aan de leerplichtwet. Wettelijke kaders Alle leerlingen die zijn ingeschreven op een school voor voltijds dagonderwijs, zoals het Citadel College, moeten de school ook voltijds bezoeken. De school én de ouders/verzorgers blijven toezicht uitoefenen op het schoolbezoek zolang de leerling ingeschreven staat op school. Tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 wordt of voldoet aan de startkwalificatie, oefent tevens het Bureau Leerplichtzaken (LPZ) van de gemeente toezicht uit op het schoolbezoek. De melding van verzuimende leerlingen gaat via de IB-groep in Groningen via De IB-groep verzorgt de verspreiding van de melding aan de juiste leerplichtambtenaar (in het vervolg benoemen we deze instantie ook met de afkorting LPZ). De school is verplicht om opvallend verzuim te melden bij LPZ. Ook verlofaanvragen voor langer dan twee weken moeten door LPZ worden goedgekeurd. De volledige tekst van de leerplichtwet is na te lezen op Schoolbeleid Het verzuimbeleid maakt onderdeel uit van de leerlingenzorg op school. Iedere zes weken vindt er overleg plaats tussen de school en verschillende zorginstanties over zorgleerlingen in het zorgadviesteam (ZAT). In dit team overleggen school, het maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, de schoolarts en Bureau Leerplichtzaken over de begeleiding voor zorgleerlingen. Leerlingen worden alleen met toestemming vooraf van de ouders in het ZAT ingebracht. Verzuim van leerlingen kan een uiting zijn van andere problematiek die om gespecialiseerde hulp vraagt. Verzuim hoeft niet alleen te Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 2 van 14

3 leiden tot sancties, maar kan ook aanleiding zijn om extra zorgvoorzieningen aan te bieden. De school heeft een aparte verzuimbeheerder aangesteld die assisteert bij het toezicht op het schoolbezoek van leerlingen. In de onderbouw worden absenties van leerlingen genoteerd in het klassenboek. In de ochtend gaat de verzuimbeheerder de klassen rond om de afwezige leerlingen te noteren. De medewerker van de receptie of de verzuimbeheerder belt zo nodig naar huis voor nadere informatie. In de bovenbouw vullen docenten per les aparte absentiebriefjes in. Deze worden verzameld op een centrale plek. De medewerker van de receptie of de verzuimbeheerder belt zo nodig naar huis voor nadere informatie. Kleine standaardsancties, zoals de volgende ochtend om 8.00 uur melden wegens te laat komen zonder geldige reden, of nablijven na een vierde keer te laat, worden door de medewerker van de receptie en of door de verzuimbeheerder zelfstandig afgehandeld (zie bijlage). De verzuimbeheerder ziet erop toe dat de sanctie door de leerling uitgevoerd wordt. Deze standaardsancties gelden voor leerlingen van klas 2 t/m 6. Voor klas 1 geldt na de herfstvakantie een gelijke behandeling. De verzuimbeheerder rapporteert 1 x per maand aan de afdelingsleiders en de mentoren over leerlingen met opvallend verzuim. Dit kan gaan over leerlingen die een aantal keren hebben moeten nablijven wegens te laat zijn, maar ook over leerlingen die opvallend vaak ziek zijn, te laat komen of uit de les verwijderd zijn. Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is (spijbelen), neemt de verzuimbeheerder direct contact op met de betreffende afdelingsleider. De afdelingsleider bespreekt met de betreffende mentor welke acties ingezet zullen worden en hoe de ouder(s)/verzorger(s) daar bij betrokken zullen worden. Als de situatie niet verbetert neemt de afdelingsleider verdere maatregelen. Hierbij hoort in ieder geval een gesprek tussen de afdelingsleider, mentor, de leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). De afdelingsleider kan zwaardere sancties opleggen en/of de leerling inbrengen in het overleg met de zorgcoördinator (intern zorgoverleg) of het ZAT (alleen na goedkeuring van ouders). In het ZAT kan b.v. worden besloten dat één van de partijen in het overleg (GGD, jeugdzorg, LPZ) de casus overneemt. Te laat komen Leerlingen die te laat komen moeten een te-laat-briefje halen bij de receptie. In bijlage 1 staat beschreven wat de sancties zijn voor leerlingen die vaker dan 1 keer te laat komen. Een leerling die ondanks de genomen maatregelen en gepleegde interventies volhardt in te laat komen wordt na de 10 e keer gemeld bij de leerplichtambtenaar. Tot de interventies behoren in ieder geval dat ouders/verzorgers geïnformeerd zijn en dat er een bespreking plaatsgevonden heeft tussen afdelingsleider en zorgcoördinator. Spijbelen 1. Wie zonder geldige redenen één of meer lesuren verzuimt, wordt geregistreerd als gespijbeld en blijft het dubbele aantal lesuren na. De ouder(s)/verzorger(s), mentor en afdelingsleider worden daarover geïnformeerd. 2. In geval van herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim worden de leerling en zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek met de mentor en afdelingsleider. Ook de zorgcoördinator wordt dan geïnformeerd. De school verplicht zich om leerplichtige leerlingen die in een periode van vier weken langer dan 10 uur gespijbeld hebben, te melden bij het verzuimloket via Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 3 van 14

4 Ziekmeldingen en doktersafspraken 1. Bij de derde ziekmelding of doktersafspraak binnen vier weken krijgt de leerling speciale aandacht en volgt een gesprek met de leerling, mentor en ouder(s). De mentor rapporteert weer terug aan de afdelingsleider. 2. Blijven frequente doktersbezoeken en ziekmeldingen vragen oproepen dan verwijst de afdelingsleider de leerling na overleg met de zorgcoördinator door naar de schoolarts. Ouder(s) worden op de hoogte gesteld. De afdelingsleider kan ook bij de ouder(s) vragen om toestemming om de leerling in te mogen brengen in het ZAT. 3. Ziet de schoolarts geen duidelijke medische noodzaak voor het verzuim dan krijgt de leerling een maand de kans om weer regelmatig naar school te gaan. Na een maand volgt er een tweede gesprek met de schoolarts en wordt de verzuimregistratie bekeken met de leerling. De schoolarts rapporteert terug aan de afdelingsleider en zorgcoördinator over de uitkomsten van de gesprekken. Als er geen verbetering is opgetreden en de leerling nog leerplichtig is, gaat er een melding van de zorgcoördinator naar LPZ. De ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. (Buitengewoon) verlof Ouder(s)/verzorger(s) die voor hun zoon/dochter (buitengewoon) verlof aan willen vragen doen dat altijd van te voren door een verlofkaart in te vullen en voor te leggen aan de afdelingsleider. Er is pas sprake van geoorloofd verzuim als de afdelingsleider daar toestemming voor gegeven heeft. Vakantie De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag een leerling niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk wanneer een ouder/verzorger vanwege seizoensgebonden arbeid niet weg kan in de schoolvakanties én het gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar met vakantie kan. Alleen dan kan een leerling (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming gevraagd zijn aan de afdelingsleider. De aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring. Indien een leerling zonder toestemming van de afdelingsleider van de school buiten de schoolvakantie met zijn ouder(s)/verzorger(s) op vakantie gaat, wordt de leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte gesteld. Schorsing Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. De leerling moet daarna in principe weer toegelaten worden op school. In principe wijst op de mogelijkheid van een verlengde schorsing. Hiervoor is een apart en goed onderbouwd besluit noodzakelijk. Als er nog wordt overlegd over een definitieve verwijdering kan een uitzondering worden gemaakt op de maximale duur van een schorsing. De afdelingsleider informeert de ouder(s)/verzorger(s) in ieder geval schriftelijk over: de reden en duur van de schorsing; de mogelijkheid van bezwaar; de manier, waarop dit bezwaar moet worden gemeld. Bij een schorsing van meer dan één dag is de school verplicht ook de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte te stellen. Bovendien wordt de leerplichtambtenaar dan geïnformeerd. Bezwaar en beroepsmogelijkheden Voor vragen over het beleid of de uitvoering daarvan kunt u terecht bij de afdelingsleider. Als problemen ook niet door de afdelingsleider opgelost kunnen worden, kunt u bij een lid van de directie terecht. Voor de afdeling THV is dat de heer Schoot en voor het VMBO is dat de heer de Waal. Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 4 van 14

5 Citadel College 7 oktober 2011 Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 5 van 14

6 BIJLAGE 1 AFSPRAKEN OVER AFWIKKELING TE-LAAT-KOMEN, ABSENTIE EN VERWIJDERING UIT DE LES Afspraken vooraf: De mentor wijst aan welke leerling ervoor zorgt dat het klassenboek aan het begin van iedere les afgegeven wordt aan de docent en aan het eind van de dag ingeleverd wordt bij de receptie en houdt ook in de gaten dat dat goed gebeurt Iedere docent zorgt ervoor dat er tenminste in het klassenboek of op het absentiebriefje (bovenbouw) genoteerd wordt: * welke leerling afwezig is * welke leerling te laat is * welke leerling verwijderd is * en als dat alles niet aan de orde is, een paraaf om aan te geven dat er verder geen bijzonderheden waren. Leerlingen die na het belsignaal het lokaal binnenkomen, worden teruggestuurd voor een te laat briefje. ONDERWERP ACTIE RECEPTIE ACTIE VERZUIMBEHEERDER VERZUIM- MELDINGEN Te laat melding 1 - Registratie in Magister - Controle of leerling in voorafgaande lessen afwezig was. Zo ja, registreren als verzuim. Check geldigheid verzuim. In geval van ongeoorloofd of niet gemeld verzuim ouders informeren en verzuimreden checken. ACTIE BRO/JEU/VEH ACTIE MENTOR ACTIE DIRECTIE Ongeoorloofd verzuim melden bij BRO / VEH / JEU. Te laat melding 2 1 e keer te laat à waarschuwing (receptie) 2 e keer te laat à 8.15u melden (receptie) Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de mentor. Bij 4 e keer te laat zorgt verzuimbeheerder ervoor dat er een brief naar ouders gaat. Mentor wordt geïnformeerd over regelmatig verzuim. Mentor bespreekt dit Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 1 van 14

7 ONDERWERP ACTIE RECEPTIE ACTIE VERZUIMBEHEERDER 3 e keer te laat à 8.00u melden Leerling meldt zich om (receptie) 8.00u en komt een uur 4 e keer te laat melden bij terug. verzuimbeheerder. Verzuimbeheerder \ handelt dit af. Er komt een code in magister NX. Wanneer leerling nagebleven is, verandert de code in N. ACTIE BRO/JEU/VEH ACTIE MENTOR ACTIE DIRECTIE met de leerling en in overleg met Jeu/ Bro /veh ook met de ouders 5 e keer te laat melden bij BRO / VEH / JEU 6 e keer te laat melden bij BRO / VEH / JEU 10 e keer te laat melding bij leerplichtambtenaar Bij 5 e keer te laat, doorverwijzen naar BRO / VEH / JEU Mailtje naar BRO / VEH / JEU over leerling die te laat is Bij 6 e keer te laat, doorverwijzen naar BRO / VEH / JEU Mailtje naar BRO / VEH / JEU over leerling die te laat is. Leerling komt 2 klokuren terug. In de gaten houden wie 10 keer op jaarbasis te laat komt, dit doorgeven aan BRO / VEH / JEU. Bij 5 e keer te laat Brief ouders. 2x 8.00 uur + 2 x uur terug op terugkomuur bij verzuimbeheerder. Via mail verzuimbeheerder op de hoogte houden Brief + tel contact ouders: een gesprek 2x 8.00 uur + 2 x uur terug. Via mail verzuimbeheerder op de hoogte houden. Aan zorgcoördinator leerling doorgeven zodat hij gemeld kan worden bij verzuimloket. Contact opnemen met ouders. Mentor inlichten. Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 2 van 14

8 Verzuimmelding per brief van de ouders Verzuimmelding telefonisch door ouders Ziekmelding telefonisch door ouders Bezoek huisarts, ziekenhuis, specialist ed registeren in Magister. Schriftelijke verzoeken om bijzonder verlof voorleggen aan BRO / VEH / JEU Brief bewaren in de map (geordend per klas) Verzuimmelding ivm huisarts, ziekenhuis, specialist registeren in Magister. Ouders vragen nog een verzuimbrief mee te geven. Verzoeken speciaal verlof doorverbinden met BRO / VEH / JEU. Zijn die er niet laat ze dan een verlofformulier invullen met beschrijving van de reden en dat inleveren. Verzuim registeren in Magister en ouder vragen een schriftelijke ziekmelding mee te geven als zoon/dochter meer dan 1 dag ziek is geweest is. Op deze ziekmelding staat hoeveel dagen de leerling ziek is geweest (voorkomt onduidelijkheid over eind ziekteverzuim). Aparte code in Magister die omgezet wordt als de brief binnen komt. Wanneer leerling lang wegblijft voor bezoek, contact met thuis opnemen. In geval van spijbelen uren dubbel in laten halen op de terugkomuren. Doorgeven aan BRO / JEU / VEH. Er op toe zien dat schriftelijke verzoeken ingediend worden en verwerking daarvan in Magister. Nazorg en controle ingeleverde briefjes. Binnengekomen brieven verwerken in Magister Verlof al dan niet toekennen en ouders informeren. Dit gebeurt door kopie die meegegeven wordt aan leerling. Kopie wordt gemaakt door verzuimbeheerder. Bij toekenning verlof mentor informeren en receptie doorgeven dat verlof in Magister ingevoerd kan worden. Bij twijfel voorleggen aan directie Zie verzuimmelding per brief Bij verzoek speciaal verlof nog een verlofformulier vragen. Bij toekennen verlof invoeren in Magister. Bij ziekte langer dan 1 week neemt de mentor even contact op met de ouders om te informeren. Bro / Jeu / veh informeren behandelt in twijfelgevallen het telefonisch verzoek. Bij positieve beschikking worden mentor en receptie geïnformeerd. Ouders vragen nog een verlofformulier in te leveren. Receptie voert in in Magister Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 3 van 14

9 Ziekmelding telefonisch door leerling voor aanvang eerste les Ziekmelding door leerling tijdens de lesdag 3 e ziekmelding of doktersafspraak binnen 4 weken Aanhouden van ziekmeldingen en / of doktersafspraken Leerling meedelen dat afwezigheid als aparte code in magister genoteerd wordt tot een van de ouders de melding bevestigd heeft (zie verder de gang van zaken bij telefonische melding door ouders) Ouders bellen om ze te informeren over de ziekmelding van zoon of dochter. Zo nodig op laten halen. Als leerling op de fiets naar huis gaat even laten bellen als hij/zij thuis is. Ouders vragen de leerling bij terugkomst op school een schriftelijke en ondertekende ziekmelding mee te geven waarin staat gedurende welke periode zoon of dochter ziek is geweest,. Nazorg en controle nagekomen telefoontjes en ingeleverde briefjes. Binnengekomen brieven verwerken in Magister Nazorg en controle nagekomen telefoontjes en ingeleverde briefjes. Binnengekomen brieven verwerken in Magister Informeren van de mentor en afdelingsleider Informeren van de afdelingsleider en mentor Na overleg met de mentor en na toestemming van de ouder(s) / verzorger(s) wordt voor de leerling een afspraak gemaakt met de schoolarts. Bespreking in het ZAT is ook mogelijk. Bij ziekte langer dan 1 week neemt de mentor even contact op met de ouders om te informeren Bro/Jeu / veh informeren Bij ziekte langer dan 1 week neemt de mentor even contact op met de ouders om te informeren BRO / VEH / JEU informeren De mentor gaat met de leerling en zijn ouder(s) of verzorgers(s) in gesprek om na te gaan wat er aan de hand is en rapporteert daarna aan de teamleider. Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 4 van 14

10 Ziet de schoolarts geen duidelijke medische oorzaak voor het verzuim dan krijgt de leerling een maand de kans om weer regelmatig naar school te gaan. Na een maand volgt weer een gesprek met de schoolarts en wordt met de leerling de verzuimregistratie bekeken. De schoolarts rapporteert terug aan de afdelingsleider en mentor. Als er geen verbetering is opgetreden wordt de leerling via de zorgcoördinator gemeld bij leerplichtzaken. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 5 van 14

11 ONDERWERP DOCENT RECEPTIE MAURITS MENTOR BRO / VEH / JEU DIRECTIE VERZUIMCONTROLE Klassenboeken en absentielijsten bovenbouw Vult aan het begin van de les de afwezigen en de leerlingen die te laat zijn in Controleert of aan het eind van de dag alle klassenboeken / absentiebriefjes ingeleverd zijn. Noteren wat niet ingeleverd is. Namen wekelijks inleveren bij BRO / VEH / JEU Nagaan welke leerlingen zonder afmelding afwezig waren. Ouders bellen voor check. Leerlingen die ongeoorloofd afwezig waren doorgeven aan BRO / VEH / JEU. Sancties uitvoeren bij leerlingen die gespijbeld hebben (=dubbel aantal uren terugkomen). Absenties checken en bijwerken in Magister Docenten aanspreken die klassenboek of absentiebriefjes niet invullen. Docenten die volharden in dit gedrag doorgeven aan BRO / JEU / VEH Houden de dagelijkse notities in het klassenboek in de gaten en bespreken kwesties met de klas en / of afzonderlijke leerlingen Aanspreken docenten die onvoldoende uitvoering geven aan gemaakte afspraken met betrekking tot het klassenboek en absentiebriefjes. Gesprek met leerling die ongeoorloofd afwezig was. Sanctie opleggen (uren dubbel inhalen) en ouders informeren. Mentor informeren. Controle afwezige leerlingen in de klas Gaat voor uur leslokalen langs om vast te stellen welke leerlingen niet op Op de dagdelen dat Maurits aanwezig is, verzorgt hij deze ronde langs de Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 6 van 14

12 ONDERWERP DOCENT RECEPTIE MAURITS MENTOR BRO / VEH / JEU DIRECTIE school zijn. Namen klassen afwezige leerlingen noteren. Controle afwezige leerlingen in de klas Meteen na de ronde langs de klassen controleren van welke afwezige leerlingen geen afmelding aanwezig is. Ouders van deze leerlingen nog hetzelfde dagdeel bellen. Bij geen gehoor Maurits informeren. Als de leerling de telefoon opneemt, afspreken dat hij/zij bij terugkomst een brief van ouders meeneemt waarin afwezigheid verkaard wordt. Maurits belt met de ouders. Geoorloofde afwezigheid in Magister omzetten naar geoorloofd verzuim. In geval van ongeoorloofd verzuim doorgeven aan BRO / VEH / JEU. Uitvoeren van sanctie.. Gesprek met leerling die ongeoorlooofd afwezig was. Ouders en mentor informeren. Indien gewenst zorgcoördinator inlichten. Controle maandelijkse verzuimoverzichten Verzorgt aan het begin van de nieuwe maand een rapportage uit Magister waarin per leerling (per klas) alle vormen van verzuim, te laat en lesverwijdering opgenomen is. Bekijkt deze en markeert alle opvallende leerlingen. Zorgt dat Bespreekt waar nodig het verzuim met de leerling. Vroegtijdige signalering is van belang. Ook m.b.t. geoorloofd verzuim. Checken absentieoverzichten op alle vormen van verzuim en bespreken leerlingen die aanleiding geven tot zorg met de docenten. Ook historie voorgaande maanden betrekken. Over leerlingen die Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 7 van 14

13 ONDERWERP DOCENT RECEPTIE MAURITS MENTOR BRO / VEH / JEU DIRECTIE dit signaal bij BRO / VEH / JEU terecht komt. VERWIJDERING UIT DE LES Verwijdering leerling uit de les Geeft leerling opdracht zich te melden bij BRO / JEU / VEH Bespreekt aan het eind van de les het incident na met de leerling, maakt daarover aantekeningen op de gele brief en spreekt met de leerling een straf af. Ziet er op toe dat de straf door de leerling uitgevoerd wordt. De straf kan zijn dat de leerling een of meer uren terug moet komen op het terugkomuur bij Maurits (di.mi + vrij.mi.) Als dat zo is, neemt de docent contact op met Maurits om dat door te geven en zorgt ervoor dat de leerling Verwijdering uit de les wordt op basis van gele brief ingevoerd in Magister. Gele brief wordt gearchiveerd in de ordner op het kantoor van BRO / VEH / JEU. Kopie gele brief in het postvak van de mentor Op dagdelen dat Maurits aanwezig is, verwerkt hij de gele brieven in Magister. Administratie bijhouden van de leerlingen die zich op de terugkomuren moeten melden en daar al dan niet geweest zijn. Van de leerlingen die niet geweest zijn, worden de ouders geïnformeerd en ook de mentor en BRO / VEH / JEU worden op de hoogte gesteld. Met de leerling die niet geweest is, wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Spreekt de leerling over de lesverwijdering, informeert zo nodig de ouders en onderhoudt het contact met de leerkracht die de leerling heeft verwijderd veelvuldig verzuimen contact opnemen met ouders en zorgcoördinator en de directie. Laat de leerling een gele brief invullen en ziet er op toe dat het incident door de leerling afgewikkeld wordt door de leerling. Bij regelmatige verwijdering uit de les worden ouders betrokken. Schoolleiding wordt daarover geïnformeerd Bij aanhoudende verwijdering uit de les kan de directie interne schorsing opleggen Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 8 van 14

14 ONDERWERP DOCENT RECEPTIE MAURITS MENTOR BRO / VEH / JEU DIRECTIE ook op de hoogte is. Tot slot: Belangrijke aanvulling op de bovenbeschreven taak van de toezichthouder is het volgende: - de verzuimbeheerder begeeft zich dagelijks regelmatig tussen de leerlingen. Met name in de pauzes. Hij ziet toe op een goede gang van zaken in de school. Op het terrein van de school en de omgeving van de school. Goed en regelmatig contact met leerlingen en op de goede momenten op de goede plaats zijn, helpt incidenten te voorkomen. - De receptioniste en de verzuimbeheerder werken nauw samen om tot goede werkafspraken en afstemming te komen over de registratie, controle en nazorg op het gebied van verzuim. - Als verzuimbeheerder is het de bedoeling dat Maurits veel opmerkt van hetgeen er in en om de school speelt tussen leerlingen en dat hij goed zicht heeft op het verzuim van leerlingen. Het is belangrijk dat hij over de zaken die hem opvallen regelmatig spreekt met de mentor en/of de afdelingsleiders. Verzuimbeleid Citadel College, vastgesteld dd Pagina 9 van 14

Verzuimbeleid Leerlingen Citadel College

Verzuimbeleid Leerlingen Citadel College Naam notitie/afspraak/procedure Verzuimbeleid leerlingen Citadel College Portefeuillehouder K. Waal Versie nummer Datum Versienummer 3-12-2013 Status document: Concept Goedkeuring MR Vastgesteld schoolleiding

Nadere informatie

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het verzuimbeleid heeft het Dominicus College vastgelegd wat het beleid is omtrent het verzuim van leerlingen. Het beschrijft wat er onder verzuim verstaan

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis VERZUIMPROTOCOL Wat is geoorloofd verzuim Gemelde ziekte van een leerling¹. Belangrijke omstandigheden. Dit wil zeggen als het belang van de leerling meer gediend is met verzuim dan met schoolbezoek. Toestemming

Nadere informatie

Procedure verzuimbeleid 2015-2016

Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Versie 6 02-09-2015 Verzuimreglement Te laat op school Geoorloofd te laat: Leerlingen die later binnen komen, wat vooraf bekend was (bv tandarts bezoek), melden zich ook

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Verzuimboekje 2012-2013

Verzuimboekje 2012-2013 Verzuimboekje 2012-2013 Inhoudsopgave Schoolregels 2012-2013 (gedeelte over afwezigheid)... 3 Verzuimprocedure 2012/2013 voor 1 e en 2 e fase Oosterlicht Nieuwegein... 4 Rode Kaart 2012/2013 (procedure

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011

VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011 1 VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011 Leerlingen hebben de plicht om bij lessen en andere onderwijsactiviteiten aanwezig te zijn. De lessen leveren een essentiële bijdrage aan de prestaties

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie Absentieprotocol Inleiding Dit protocol heeft betrekking op het verzuim van leerlingen, de registratie in Magister en de verwerking van deze registratie. Het doel van het protocol is - het verzuim te verminderen.

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA

Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA Verzuimprotocol Hogelant Conform de Leerplichtwet van 1969 en de in Amsterdam geldende afspraken met betrekking tot verzuim en leerplicht, heeft Hogelant alle procedures

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE Afkortingen: Rec : Receptie (Jannie en Gerda) Zoco : zorg coördinator ( Kees) I.O.T. = intern ondersteuningsteam (Ed, Agnes, Janny, Gerda, Kees) O.T. = maatschappelijk werk / schooljeugdarts / begeleider

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Vechtdal College Dedemsvaart. Datum vaststelling: juni 2015, zorgcoördinator/leerling coach

Verzuimprotocol. Vechtdal College Dedemsvaart. Datum vaststelling: juni 2015, zorgcoördinator/leerling coach Verzuimprotocol Vechtdal College Dedemsvaart Datum vaststelling: juni 2015, zorgcoördinator/leerling coach Inhoud Verzuimprotocol Vechtdal College 2015-2016... 2 Interventies bij te laat komen... 3 Interventies

Nadere informatie

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Dagelijks 2 2. Te laat komen 2 3. Ziekte 4 4. Extra verlof 4 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 4 6. Verzuimregistratiesysteem 5 7. Dossiervorming

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS DAT DE LEERLING OP SCHOOL KOMT!!!

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS DAT DE LEERLING OP SCHOOL KOMT!!! Protocol verzuim Vechtdal College Dedemsvaart 2016-2017 HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS DAT DE LEERLING OP SCHOOL KOMT!!! Herstelrecht: De leerling mag zelf een maatregel bedenken (i.p.v.

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave Regeling Aanpak verzuim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Te laat... 2 1.1. Met geldige reden:... 2 1.2. Zonder geldige reden... 2 1.3. Bureau leerplicht... 2 1.4. Magister... 2 2. Absenties... 3 2.1.

Nadere informatie

IEDEREEN OP SCHOOL. 1. Woord vooraf

IEDEREEN OP SCHOOL. 1. Woord vooraf IEDEREEN OP SCHOOL 1. Woord vooraf Soms komen leerlingen veelvuldig te laat of niet op school. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Of ze spijbelen. Soms hebben ouders weet van dit verzuim, soms helemaal niet.

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur 6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR Eigenaar verzuimcoördinator/directeur Om te voldoen aan de Leerplichtwet is dit verzuimprotocol opgesteld.

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4!

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! Verzuimprotocol INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! 2 Verzuim 5! 2.1 Geoordloofd

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Protocol leerlingverzuim Trajectum College

Protocol leerlingverzuim Trajectum College Protocol leerlingverzuim Trajectum College In dit document staan de werkafspraken rondom verzuim. Deze afspraken kennen medewerkers en worden besproken met leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere externen.

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum Enschede Zuid per 1 maart 2014 Verzuimprotocol

Het Stedelijk Lyceum Enschede Zuid per 1 maart 2014 Verzuimprotocol Melden en registreren van leerling-verzuim Registratie verzuim in de les door Docent 1. per les noteert de docent de leerling die afwezig is met een A. 2. per les noteert de docent de leerling die te laat

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015

Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015 Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken, opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht van

Nadere informatie

Verzuimbeleid op Houtens

Verzuimbeleid op Houtens Verzuimbeleid op Houtens 2016-2017 1 Inhoud 1. Kaders en wetgeving... 3 2. Algemene afspraken... 4 3. Proces ongeoorloofd schoolverzuim... 6 4. Proces ziekteverzuim... 7 5. Proces bijzonder verlof... 8

Nadere informatie

Verzuimprotocol Wolfert PRO

Verzuimprotocol Wolfert PRO Verzuimprotocol Wolfert PRO Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voorwoord... 2 De wet... 2 Volledige Leerplicht... 2 Kwalificatieplicht... 2 Taakverdeling... 3 De verzuimcoördinator... 3 Taken... 3 De mentor...

Nadere informatie

Regels en structuur havobalie en time-out-ruimte. Havobalie Time-out-ruimte

Regels en structuur havobalie en time-out-ruimte. Havobalie Time-out-ruimte Regels en structuur havobalie en time-out-ruimte Havobalie Time-out-ruimte De havo-balie Beschrijving: Afspraken Fysiek herkenbare balie in de mediatheek (1 e verdieping, C-vleugel) Marjos Smeets en Gerrie

Nadere informatie

Regeling absentie Sector Havo/Vwo

Regeling absentie Sector Havo/Vwo Regeling absentie 2016-2017 Sector Havo/Vwo Versie: juli 2016 Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is. Onderstaande

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Augustus 2014

Verzuimprotocol. Augustus 2014 Verzuimprotocol Augustus 2014 Inhoudsopgave Vooraf blz. 3 1 Verzuimprotocol blz. 4 2 Ziekmeldingen blz. 6 3 Te laat komen blz. 6 4 Schorsen en verwijderen blz. 7 Verzuimprotocol MML augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Constatering van afwezigheid (dit zijn leerlingen die afwezig zijn zonder melding van ouders).

Constatering van afwezigheid (dit zijn leerlingen die afwezig zijn zonder melding van ouders). Procedure met betrekking tot leerlingen die afwezig zijn. Constatering van afwezigheid (dit zijn leerlingen die afwezig zijn zonder melding van ouders). 1. De docent controleert tijdens de les de aanwezigheid.

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol Verzuimprotocol 2016-2017 vastgesteld in MT van 27 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school?

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school? Ziekteverzuim en leerplicht Wat kan, mag en moet de school? LEERPLICHTAMBTENAAR Roberta Bloemsma Gemeente Medemblik Martijn Schenk SED organisatie Samen 14 jaar ervaring. Verschuiving van problematiek.

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Bij verzuim neemt de school z.s.m. contact op met de leerling en/of ouders/voogd. Een goede zorgstructuur is voorwaarde om

Nadere informatie

verzuimbeleid HPC Het verzuimbeleid van het HPC is weergegeven in drie delen:

verzuimbeleid HPC Het verzuimbeleid van het HPC is weergegeven in drie delen: verzuimbeleid HPC verzuimaanpak van het Hendrik Pierson College Het verzuimbeleid van het HPC is weergegeven in drie delen: A. Het beleidsdocument verzuimaanpak (hierin zijn alle facetten van de verzuimaanpak

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Verzuimprotocol Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1

Verzuimprotocol Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1 Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Onderscheid in verzuim... 4 2 Geoorloofd

Nadere informatie

2College Cobbenhagenmavo

2College Cobbenhagenmavo Protocol verzuim en verlof Vastgesteld door de schoolleiding op 12 juli 2010 1. Uit de wet 2College Cobbenhagenmavo Per 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Alle leerlingen blijven volledig leerplichtig

Nadere informatie

Te laat komen De SLB er checkt minimaal 2x per week de meldingen in het registratiesysteem Wanneer? Actie door? Te ondernemen actie?

Te laat komen De SLB er checkt minimaal 2x per week de meldingen in het registratiesysteem Wanneer? Actie door? Te ondernemen actie? Samenvatting verzuimprotocol en verzuimbegeleiding Schoolverzuim (zowel op school als in de BPV)in de vorm van ongeoorloofde afwezigheid, twijfelachtig ziekteverzuim en veelvuldig te laat komen zijn vaak

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Processen voor schorsen en verwijderen

Processen voor schorsen en verwijderen Afwezigheid protocol: Verzuim leerlingen; Processen voor schorsen en verwijderen Augustus 2015 Inhoudsopgave Vooraf blz. 3 1 Verzuimprotocol blz. 4 2 Ziekmeldingen blz. 6 3 Te laat komen blz. 6 4 Schorsen

Nadere informatie

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015 Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015

Nadere informatie

2College Cobbenhagenlyceum

2College Cobbenhagenlyceum 2College Cobbenhagenlyceum Protocol verzuim en verlof Vastgesteld door de schoolleiding op 19 december 2012 Gebaseerd op Meldprocedure verzuim (versie september 2011). Zie bijlage 1 1. Leerplicht/kwalificatieplicht:

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok

Verzuimprotocol. Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Onderscheid in verzuim.... 4 2 Geoorloofd

Nadere informatie

Verzuimprotocol Sint-Jan

Verzuimprotocol Sint-Jan Verzuimprotocol Sint-Jan Inleiding Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam

Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Dagelijks... 1 3 Te laat komen... 1 4 Ziekteverzuim... 2 5 Ongeoorloofd verzuim... 3 6 Extra verlof... 3 7 Vrijstelling voor toptalenten

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Versie 5.0 2015/2016 * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL NSG Groenewoud

VERZUIMPROTOCOL NSG Groenewoud VERZUIMPROTOCOL 2016 2017 NSG Groenewoud Inhoud 1 Visie en aandachtspunten rondom verzuim... 2 1.1 Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim... 2 1.2 Wettelijke bepalingen aangaande verlof... 2 1.3 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Protocol verzuim en verlof versie 1.2 maart 2009

Protocol verzuim en verlof versie 1.2 maart 2009 Concept Protocol verzuim en verlof versie 1.2 maart 2009 0. Inleiding 1. Geoorloofd verzuim 1.1 ziekte 1.2 ziekmelding bij proefwerken in de proefwerkweek 1.3 ziekmelding bij pta-werken 1.4 veelvuldig

Nadere informatie

De administratie meldt het in Magister. De mentor praat met je. Magister. De teamleider geeft het door aan de leerplichtambtenaar.

De administratie meldt het in Magister. De mentor praat met je. Magister. De teamleider geeft het door aan de leerplichtambtenaar. TE LAAT Je komt te laat met een geldige De conciërge meldt het in Magister. Jouw ouder/verzorger belt de reden. administratie 035-6950172. zonder geldige reden Je komt te laat zonder geldige reden. Je

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL 2015 2016. Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud

VERZUIMPROTOCOL 2015 2016. Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud VERZUIMPROTOCOL 2015 2016 Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud Inhoud 1 Visie en aandachtspunten rondom verzuim... 2 1.1 Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim... 2 1.2 Wettelijke bepalingen aangaande verlof...

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Verzuimprotocol RML. P.J. Sloover Montessori Lyceum Rotterdam

Verzuimprotocol RML. P.J. Sloover Montessori Lyceum Rotterdam Verzuimprotocol RML P.J. Sloover Montessori Lyceum Rotterdam Inhoudsopgave: 1 Ongeoorloofde absentie 3 2 Verschillende soorten 3 3 Overzicht van afkortingen 5 4 Het protocol 5 5 Aanpak ongeoorloofd : spijbelen

Nadere informatie