VERZEKERING. 2. De verzekering van de VWO vzw 2.a - Inleiding 2.b - De polistekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING. 2. De verzekering van de VWO vzw 2.a - Inleiding 2.b - De polistekst"

Transcriptie

1 VERZEKERING 1. De decretale verplichting inzake verzekering 1.a - Het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd b - Het Besluit van de Vlaamse Regering dd De verzekering van de VWO vzw 2.a - Inleiding 2.b - De polistekst 3. De verzekeringspremie 3.a - Voor de leden 3.b - Voor de niet-leden 4. Praktische regeling voor de verzekering van niet-leden 4.a - Wie zijn niet-leden? 4.b - Praktisch: hoe een niet-lid verzekeren? 4.c - De afrekening van de verzekeringspremie voor niet-leden 4.d - Een modelformulier voor het aanmelden van niet-leden 5. Praktische werkwijze bij een gebeurlijk ongeval 5.a - Opgave van ongeval 5.b - Welke formulieren opsturen? 5.b.1 - Het formulier ongeval met lichamelijk letsel 5.b.2 - Het formulier schadeaangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid 5.c - Hoe de formulieren invullen? 5.c.1 - Het eerste vak ( gegevens ) 5.c.2 - Het tweede vak ( verzekeringnemer ) 5.c.3 - Alle overige vakken 5.d - Afhandeling van de aangifte 6. Nabeschouwing Bijlagen: - 2 modelformulieren voor het aanmelden van niet-leden (zelf bij te kopiëren) - 2 formulieren Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel - 2 formulieren Schadeaangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid

2 1. DECRETALE VERPLICHTING INZAKE VERZEKERING 1.a - Het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd Dit decreet bepaalt dat om als sportfederatie erkend te worden en te blijven een sportfederatie twee verzekeringspolissen moet afsluiten: - één ter bescherming van haar aangesloten leden; - één ter bescherming van niet-leden bij sportpromotionele acties. 1.b - Besluit van de Vlaamse Regering dd In dit Algemeen uitvoeringsbesluit bepaalt de Vlaamse Regering welke activiteiten (sportieve- en nietsportieve, ingericht door de federaties en haar clubs) in binnen- en buitenland moeten verzekerd worden. Tevens worden de minimum waarborgen bepaald voor zowel de lichamelijke ongevallen als voor de burgerlijke aansprakelijkheid. 2. DE VERZEKERING VAN DE VWO vzw 2.a - Inleiding De Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie (VWO) v.z.w. sloot op basis van het vermelde decreet van en het uitvoeringsbesluit van twee polissen (één voor leden en één voor nietleden) af bij de verzekeringsmaatschappij Mercator (zetel Antwerpen). De verzekeringspolis van VWO vzw is conform aan de opgelegde minimum-vereisten, en is nog verbeterd op enkele punten: - de waarborg geldt, wat betreft de blijvende invaliditeit, ook voor de leden 65-plussers (V.W.O. betaalt hiervoor een bijpremie); - er wordt, ook wat betreft de lichamelijke ongevallen, geen vrijstelling voorzien; - wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid is er een dekking van stoffelijke schade in gebouwen die gehuurd of gebruikt worden voor het inrichten van gelegenheidskampen. 2.b - De polistekst Op de volgende bladzijden vindt u de volledige tekst van de polis die werd afgesloten voor de leden (linkerkolom) en voor de niet-leden (rechterkolom).

3 VERZEKERING V.W.O. Al de leden van de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie V.Z.W. Al de niet-leden die deelnemen aan de sportpromotionele acties zijn verzekerd bij de maatschappij Mercator onder contractnummer zijn verzekerd bij de maatschappij Mercator onder contractnummer ingevolge het K.B. van 4/7/78 en tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 (B.S. 14/09/01) met uitvoeringsbesluiten van 31 mei 2002 (B.S. 05/09/02), houdende de regeling van erkenning en subsidiëring van de landelijk georganiseerde sportverenigingen. Bepalingen: Verzekeringnemer: Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie V.Z.W. Verzekerden: De Sportfederatie, de aangesloten leden en clubs, haar bestuurders, haar Beheersleden en leden van de Algemene Vergadering, haar personeel, haar clubverantwoordelijken, haar monitoren, haar aangestelden en haar leden. Verzekerde activiteiten: de sportactiviteiten en nevenactiviteiten in het kader van de werking van de V.W.O. V.Z.W. oefensessies, bijeenkomsten om te trainen of te repeteren, of naar aanleiding van gemeenschappelijke reizen ten einde deel te nemen aan vriendenmatchen en/of demonstraties, kortom voor alle activiteiten, sportieve en niet-sportieve, door de sportfederatie georganiseerd of onder haar controle georganiseerd. De waarborg is ook verworven voor kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen) en andere activiteiten (feestmaal, vergaderingen, spelen) voor zover deze georganiseerd worden Verzekerden: Niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele acties van de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie V.Z.W.

4 door de sportfederatie en haar aangesloten clubs of waaraan zij haar medewerking verleent. Verzekeringsgebied: De waarborg wordt wereldwijd verleend. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid : De polis verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, art tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, voor schade aan derden, met uitsluiting van de sportfederatie en de aangesloten clubs, veroorzaakt naar aanleiding van een verzekerde activiteit. De leden worden onderling als derden beschouwd. De waarborg wordt echter niet verleend voor schade onderling veroorzaakt door personen die in gezinsverband samenwonen. Bij een gewaarborgd ongeval kan de verzekeraar tegenover derden in de rechten treden van het slachtoffer. Tevens mag de verzekeraar voor de vergoeding die hij aan het slachtoffer dat lid is van de vereniging, op grond van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dient te betalen, het bedrag aftrekken dat hij eventueel reeds heeft uitbetaald in hoofde van de lichamelijke ongevallen. Waarborgen : Lichamelijke schade : maximum euro per slachtoffer en euro per schadegeval, en dit zonder vrijstelling. Stoffelijke schade: maximum euro per schadegeval, eveneens zonder vrijstelling. De sportbeoefenaars worden onderling als derden beschouwd. De waarborg wordt echter niet verleend voor schade onderling veroorzaakt door personen die in gezinsverband samenwonen.

5 Beperkingen : De waarborg is niet verworven voor schade veroorzaakt aan: - eigen materiaal, alsook aan brillen, contactlenzen en kleding Uitbreidingen : In tegenstelling tot de bepalingen in art. 5 e) van de Algemene Voorwaarden wordt de stoffelijke schade veroorzaakt door brand, rook, ontploffing of water ontstaan in de gebouwen die de verzekerden huren of gebruiken voor een duur van minder dan 30 dagen naar aanleiding van het inrichten van gelegenheidskampen, verzekerd tot beloop van max euro. Lichamelijke ongevallen Ongeval : een plots voorval waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en dat lichamelijk letsel veroorzaakt. Worden eveneens als ongeval beschouwd (voor zover zij hun oorsprong hebben tijdens een verzekerde activiteit) : ziekten, besmettingen en infecties die het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval, bevriezing, zonnesteek, hydrocutie, de gevolgen van een lichamelijke inspanning voorzover ze zich onmiddellijk en plotseling manifesteren, inzonderheid hernia s en liesbreuken, gedeeltelijke en volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen, tetanus of miltvuur, toevallige of misdadige verstikking, verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten of beten van dieren, en de lichamelijke letsels veroorzaakt door aanslagen of aanrandingen, of opgelopen bij wettelijke zelfverdediging of ten gevolge van het redden van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen, lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is aan een ziekelijke toestand van het

6 slachtoffer, waarbij echter de pathologische gevolgen voortspruitend uit deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn. Worden niet als ongeval beschouwd : ziekten, beroerte, zenuwaanvallen, vallende ziekte, zwaktebreuken, lumbago, spataders. Medische verstrekkingen : Onder medische verstrekkingen wordt o.a. verstaan : elke vorm van verzorging, zowel preventief als curatief, die voor het behoud of het herstel van de gezondheid nodig is, zoals geneeskundige hulp van geneesheren, chirurgen en apothekers, bloedtransfusies, radiografie, kinesitherapie, prothese, fysiotherapie, framaceutische verstrekkingen, ziekenhuisverpleging, revalidatie en herscholing. De verzekering geldt voor alle ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten. De waarborg Lichamelijke Ongevallen geldt ook op de individuele weg van huis naar de plaats van activiteit en terug voor zover gebruik gemaakt wordt van de kortste weg en dit binnen de normale tijd, dewelke de afstand van deze kortste weg vergt na het verlaten van de woonst en/of na het beëindigen van de clubactiviteit. geldt NIET voor niet-leden! De waarborgen zijn niet verleend voor: - schade aan kleding, brillen en/of contactlenzen, persoonlijke voorwerpen. Waarborgen : Overlijden door ongeval : euro per slachtoffer dat de volle leeftijd van 5 jaar heeft bereikt of ouder. Voor kinderen die de volle leeftijd van 5 jaar niet bereikt hebben is er dekking voor de werkelijk gemaakte begrafeniskosten met een max. van euro. Bestendige invaliditeit : - een kapitaal van euro bij een blijvende

7 arbeidsongeschiktheid van 50 percent of minder. - een kapitaal van euro vanaf een blijvende arbeidsongeschiktheid van 51 percent, uitkeerbaar in verhouding tot de graad van blijvende ongeschiktheid krachtens de officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit volgens het Regentenbesluit van 12 februari Komen in aanmerking voor deze vergoeding, alle leden bij activiteiten hierboven beschreven, tot de leeftijd van 65 jaar op datum van het ongeval. Komen in aanmerking voor deze vergoeding, alle niet-leden bij activiteiten hierboven beschreven, tot de leeftijd van 65 jaar op datum van het ongeval. Geldt NIET voor niet-leden! Deze waarborg kan echter behouden blijven voor 65-plussers vermits er een bijpremie betaald wordt. Tijdelijke ongeschiktheid : Ingeval van tijdelijke ongeschiktheid betaalt Mercator aan de verzekerde de overeengekomen dagelijkse vergoeding van 25 euro vanaf de 1 dag tot aan de consolidatie van de letsels (ook zon- en feestdagen) maar ten hoogste gedurende 2 jaar indien wordt aangetoond dat er enerzijds een verlies van beroepsinkomsten bestaat en dat er anderzijds geen enkel recht op vergoedingen krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering is. Wanneer de verzekerde zijn beroep gedeeltelijk kan hervatten, wordt de vergoeding proportioneel berekend volgens de nog bestaande arbeidsongeschiktheid. Er wordt bij sportpromotionele acties geen dagvergoeding uitbetaald aan leden boven de 65 jaar. De leden die recht hebben op uitkeringen krachtens de wettelijke arbeidsongevallenverzekering kunnen geen aanspraak maken op de vergoedingen waarin wordt voorzien door deze lichamelijke ongevallenverzekering.

8 Medische kosten : De terugbetaling van alle door het RIZIV erkende prestaties voor medische verstrekkingen ten belope van het verschil tussen 100 % van het RIZIV-tarief en het tarief voor de tegemoetkoming door het ziekenfonds, en dit gedurende een periode vanaf dag na ongeval tot maximum twee jaar. De terugbetaling van de eerste tandprothesekosten is beperkt tot 500 euro per slachtoffer en per ongeval met een maximum van 125 euro per tand. De vervoerskosten van het slachtoffer worden op dezelfde wijze vergoed als bepaald in de arbeidsongevallenwet (d.w.z. enkel op medisch voorschrift en met aangepast vervoer, trein, tram of bus). Beperkingen : - de kosten die ten laste genomen worden door een bijstandsverzekeraar of een andere verzekeraar (vb. hospitalisatieverzekeraar) zijn niet terugbetaalbaar. - de waarborg wordt niet verleend voor de terugbetaling van door andere verzekeringen aangerekende vrijstellingen, noch voor kosten gepaard gaande met overschrijvingen naar het buitenland (bankkosten). - kosten van verblijf in het ziekenhuis die niets te maken hebben met de verzorging (vb. telefoonkosten). - behandelingen waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst verleent zijn niet gewaarborgd. Idem Volgende uitgaven van de Algemene Polisvoorwaarden van Mercator zijn van toepassing: en Idem Polis dd

9 3. DE VERZEKERINGSPREMIE 3.a - Voor de leden De wetgever bepaalde dat de verzekering dient afgesloten te worden per lid en stelde terzelfdertijd dat elk lid jaarlijks minimum een lidgeld moet betalen van 2,50 euro te verhogen met het bedrag van de verzekering (voor VWO vzw is dat afgerond 1,25 euro). Alle leden van VWO vzw (in casu dus alle leden van de VWO) moeten derhalve minimaal 3,75 euro lidgeld betalen. Vanaf het jaar 2005 werd het lidgeld dat de clubs voor hun aangesloten leden moeten afdragen aan de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie (VWO) vzw bepaald op 8,00 euro (voor één lid) en 4,00 euro (voor elk volgend gezinslid). De aangesloten leden, waarvan de gegevens (naam en voornaam, geboortedatum en adres) bekend zijn bij de VWO en waarvoor het lidgeld betaald werd, zijn in orde met de verzekering. 3.b - Voor de niet-leden De verzekeringspremie voor niet-leden bij sportpromotionele acties bedraagt afgerond 0,25 euro (per niet-lid deelnemer). Aangezien niet-leden bij een sportpromotionele actie vooraf niet bekend zijn, niet bij de organiserende club en dus zeker niet bij de verzekeringsmaatschappij, wordt terzake van de clubs een minimale administratie én fairplay gevraagd (zie onder 4). 4. PRAKTISCHE REGELING VOOR DE VERZEKERING VAN NIET-LEDEN 4.a - Wie zijn niet-leden? Niet-leden zijn de personen die occasioneel deelnemen aan een sportpromotionele activiteit (wandeling met vrije start bv.). 4.b - Praktisch: hoe een niet-lid verzekeren? Zoals hiervoor reeds aangestipt legt het decreet de verplichting op om ook voor deze niet-leden een verzekering af te sluiten. In het geval van de VWO bedraagt de verzekeringspremie voor de deelname aan een activiteit van een niet-lid 0,25 euro. De verzekeringnemer (dit is V.W.O. v.z.w.) moet een namenlijst bijhouden van alle niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele acties.

10 Elke club moet onmiddellijk na een activiteit elk niet-lid melden aan het secretariaat van VWO (waar het wordt ingeschreven in een register). Dit kan gebeuren per brief of fax. V.W.O. v.z.w. Charles de Kerckhovelaan GENT Tel (secretariaat) Fax c - De afrekening van de verzekeringspremie voor niet-leden Aangezien het per activiteit meestal slechts om één of enkele niet-leden gaat, wordt afgesproken dat de betaling van de verzekeringspremie van 0,25 euro per niet-lid zal gebeuren op het einde van het jaar. Aan de hand van de ingestuurde lijsten van niet-leden deelnemers aan sportpromotionele acties ontvangt elke club rond het jaareinde een afrekening. 4.d - Een modelformulier voor het aanmelden van niet-leden Op volgende pagina vindt u een modelformulier om niet-leden aan het VWO-secretariaat te melden.

11 MODELFORMULIER VOOR HET AANMELDEN VAN NIET-LEDEN DIE DEELNAMEN AAN EEN SPORT-PROMOTIONELE ACTIVITEIT V.W.O. v.z.w. Charles de Kerckhovelaan GENT Tel (secretariaat) Fax Mr/Mw/Mej... van de wandelclub... deelt hierbij mee dat onderstaande niet-leden deelnamen aan een activiteit van onze club datum naam + voornaam adres en woonplaats geboorteactiviteit van het niet-lid datum Datum verzending :... Opmerkingen:

12 1. Datum activiteit + naam en voornaam van het niet-lid moeten ingevuld worden. Adres en woonplaats evenals de geboortedatum zijn facultatief. 2. Niet-leden van VWO die deelnemen aan een VWO-activiteit maar die behoren tot een andere (wandel-) federatie en hiervan een geldig lidmaatschapsbewijs kunnen voorleggen, worden niet beschouwd als niet-lid. Zij vallen in principe onder de toepassing van hun eigen verzekering. Deze niet-leden moet u dus niet opgeven. 5. PRAKTISCHE WERKWIJZE BIJ EEN GEBEURLIJK ONGEVAL 5.a - Opgave van ongeval De ongevalsaangiften moeten ingediend worden via de verzekeringsnemer (dus: bij de VWO vzw), die ze na aanvulling tijdig moet kunnen doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij, die ze ten laatste binnen de 8 dagen na een ongeval moet ontvangen. Stuur uw aangifteformulier(en) van ongeval en/of schade onmiddellijk en uiterlijk vier dagen na het ongeval naar: V.W.O. v.z.w. Charles de Kerckhovelaan GENT Bij de V.W.O. v.z.w. is het de heer Herman Van Geertruyen die o.a. de verzekeringen opvolgt. Voor eventuele vragen kan u tijdens de werkuren bij hem terecht: Tel b - Welke formulieren opsturen? De verzekeringsmaatschappij moet bij schade na een ongeval op de hoogte gesteld en zo uitvoerig mogelijk geïnformeerd worden bij middel van het formulier Schadeaangifte Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (bij ongeval met lichamelijke of stoffelijke schade aan derden) en/of van het formulier Aangifte ongeval met lichamelijk letsel (bij ongeval met lichamelijk letsel). 5.b.1 - Het formulier ongeval met lichamelijk letsel moet u opsturen: * Als een lid een lichamelijk letsel oploopt ten gevolge van een ongeval -> dat gebeurd is tijdens een verzekerde activiteit -> of op weg naar en van een dergelijke activiteit. * Als een niet-lid bij een sportpromotionele actie een lichamelijk letsel oploopt ten gevolge van een ongeval dat gebeurd is tijdens een verzekerde activiteit.

13 5.b.2 - Het formulier schadeaangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid moet u opsturen: * Als een lid stoffelijke of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden naar aanleiding van een verzekerde activiteit. De leden worden onderling ook als derden beschouwd! De waarborg wordt echter niet verleend voor schade onderling veroorzaakt door personen die in gezinsverband samenwonen. * Als een niet-lid bij een sportpromotionele actie stoffelijke schade veroorzaakt aan derden naar aanleiding van een verzekerde activiteit. De sportbeoefenaars worden onderling als derden beschouwd! De waarborg wordt echter niet verleend voor schade onderling veroorzaakt door personen die in gezinsverband samenwonen. 5.c - Hoe de formulieren invullen? 5.c.1 - Het eerste vak ( gegevens ) In het eerste vak van de formulieren ( gegevens ) moet u de polisreferte invullen. -> Voor een lid is dat het polisnummer > Voor een niet-lid is dat het polisnummer Tevens moet u in dat eerste vak ook invullen: -> de datum en het uur van het ongeval -> de plaats van het ongeval 5.c.2 - Het tweede vak ( verzekeringnemer ) Het tweede vak ( verzekeringnemer ) moet u niet invullen. Dat gebeurt op het secretariaat van de VWO vzw te Gent. 5.c.3 - Alle overige vakken Al de overige vakken moet u, in de mate van het mogelijke, zo volledig mogelijk invullen. Het aangifteformulier ongeval met lichamelijk letsel (is een doordrukformulier in drievoud: een wit, een roze en een geel exemplaar). -> moet ondertekend worden door de getroffene, die zijn handtekening laat voorafgaan door de woorden gelezen en goedgekeurd. -> moet vergezeld zijn van een geneeskundig attest (achterkant van het gele exemplaar) dat duidelijk de letsels beschrijft en de duur van de eventuele werkongeschiktheid vermeldt. Het witte en het gele exemplaar stuurt u naar VWO vzw, Charles de Kerckhovelaan 11, 9000 Gent; het roze exemplaar is voor de getroffene. Het formulier schadeaangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid -> in de mate van het mogelijke, de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval en de naam van de getuigen en de benadeelden vermelden. -> moet ondertekend worden door de verzekerde (de persoon die het schadegeval veroorzaakte of er het slachtoffer van was). Het aangifteformulier opsturen naar V.W.O. v.z.w., Charles de Kerckhovelaan 11, 9000 Gent.

14 5.d - Afhandeling van de aangifte De verzekeringsmaatschappij Mercator, zetel Antwerpen (Desguinlei 100, 2018 Antwerpen) handelt de aangifte verder rechtstreeks af met de getroffene/verzekerde. Bij lichamelijk letsel moet er goed op gewezen worden dat alle rekeningen in verband met het ongeval zorgvuldig moeten bijgehouden worden (terugbetaling!). Bij een schadegeval burgerlijke aansprakelijkheid moet de verzekerde alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten betreffende een schadegeval die hij zou ontvangen binnen de 48 uur overmaken aan de verzekeringsmaatschappij. 6. NABESCHOUWING De verzekeringsmaatschappij Mercator stelde de verzekeringspremies vast op basis van het te verwachten risico, te weten de activiteiten die de sportfederatie en haar aangesloten clubs organiseren in het kader van haar maatschappelijk doel. Voor V.W.O. vzw is dit het bevorderen van de sportbeoefening (wandelen en omnisport) in al haar vormen met uitsluiting van snelheids- en uithoudingswedstrijden. Concreet betekent dit voor de clubs van de Vlaamse en Wandel- en Omnisportfederatie vzw dat de kernactiviteit wandelen is en blijft, en daarnaast bij gelegenheid ook andere recreatieve sportactiviteiten zoals fietsen. Voor alle clubs is het een noodzaak: -> al de (bestuurs-)leden te informeren over de verzekeringen die er werden afgesloten -> een verantwoordelijke aan te duiden waar de leden (en niet-leden) in geval van ongeval terecht kunnen voor de nodige aangifteformulieren en voor informatie over de praktische werkwijze van aangifte.

Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437. Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen

Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437. Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen 1 Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437 Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen Ten voordele van : Vlaamse Vereniging voor Watersport

Nadere informatie

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 en 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling).

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 en 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling). GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

Verzekeringsovereenkomst "sportpromotionele activiteiten" Polis nr. 99.087.438

Verzekeringsovereenkomst sportpromotionele activiteiten Polis nr. 99.087.438 1 Verzekeringsovereenkomst "sportpromotionele activiteiten" Polis nr. 99.087.438 Verzekeringsnemer : VERBOND V AN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN RECREA vzw. Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen Ten voordele

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Voor eigen rekening en voor rekening van Gymevents vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Voor eigen rekening en voor rekening van Gymevents vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/16 Op de verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 2154-551-03/15.

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.102.192 / A B.A. 1.102.193 / A C/39.000 Niet-leden Polissen L.O. 1.102.192 / B B.A. 1.102.193 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer REDFED - VLAAMSE

Nadere informatie

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 bijvoegsel 001 neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht zal blijven om een enkel en zelfde verzekeringscontract te vormen

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap m.b.t. verzekeringen Clubs aangesloten bij een erkende bond Clubs aangesloten bij een niet-erkende

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.120.317 / A B.A. 1.120.318 / A Code Client: 43.100 Niet-leden Polissen L.O. 1.120.317 / B B.A. 1.120.318 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VVV

Nadere informatie

VARIA - DIVERSE RISICO'S

VARIA - DIVERSE RISICO'S VARIA - DIVERSE RISICO'S Polisnummer 7.171.424 Bijaktenummer 07 Blad 01 Onze referte 7.171.424/9977/PX Verzekeringnemer U23.735 V.C.L.VZW TERMIKKELAAN 9 2530 BOECHOUT Bemiddelaar CBFA-nr. Referentie Polisbeheerder

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.113.634 / A B.A. 1.113.635 / A R.B. 1.113.635 / 1 Niet-leden Polissen L.O. 1.113.634 / B B.A. 1.113.635 / B R.B. 1.113.635 / 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.755 / A B.A. 1.116.756 / A R.B. 1.116.756/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.755 / B B.A. 1.116.756 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer KONINKLIJKE

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 P A R A N T E E vzw LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 WELKE ZIJN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN? Alle sportdisciplines beheerd en gereglementeerd

Nadere informatie

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) verzekert de vrijwilligers die activiteiten organiseren voor HVV de deelnemers aan die activiteiten Inhoud 1.Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 2.Verzekering

Nadere informatie

Collectieve Sportverzekering augustus 2013 tot 31 juli 2014

Collectieve Sportverzekering augustus 2013 tot 31 juli 2014 Collectieve Sportverzekering 2013 1 augustus 2013 tot 31 juli 2014 Risicoklassen Voor Basketbal van toepasssing: Klasse 1: voor niet sportbeoefende clubleden Klasse 3: voorspelers en Trainers Wanneer is

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. B.A. 1.102.606 / A 1.102.607 / A L.O. B.A. 1.102.606 / B 1.102.607 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE SCHAAKFEDERATIE

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Bijvoegsel nr. 001 neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht zal blijven om een enkel en zelfde verzekeringscontract

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

INFORMATIENOTA - Rechten en plichten van de organisatie & de vrijwilliger

INFORMATIENOTA - Rechten en plichten van de organisatie & de vrijwilliger INFORMATIENOTA - Rechten en plichten van de organisatie & de vrijwilliger 1. INHOUD 2. ORGANISATIE... 2 3. VERANTWOORDELIJKEN VAN DE ORGANISATIE... 2 4. WIE TE VERWITTIGEN BIJ EEN ONGEVAL?... 3 5. VERZEKERINGEN...

Nadere informatie

Verenigingen en verzekeringen

Verenigingen en verzekeringen Verenigingen en verzekeringen Verenigingen die nationaal of gewestelijk zijn gestructureerd / Verenigingen die los staan van een koepel Wettelijk verplichte verzekeringen / Niet wettelijk verplichte verzekeringen

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN IN UW EIGEN BELANG GELIEVE U DE VRAGEN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK TE BEANTWOORDEN 1.Welk is uw polisnummer?... VERZEKERINGNEMER 2. Betreft het een polis van

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch UW SPORTVERZEKERING Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001 Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

Verzekering sport en ontspanning

Verzekering sport en ontspanning Betreft: verzekering leden en niet-leden Bijvoegsel 11 Verlenging met 4 jaar vanaf 01.01.2017 + integratie van polis 11/1521.470 van de niet-leden Verzekeraar Verzekeringen n.v. Verzekeringnemer VLAAMS

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.440 / A B.A. 1.116.441 / A R.B. 1.116.441/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.440 / B B.A. 1.116.441 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? Voor de collectieve polis renners zijn dat de federatie en haar afdelingen/clubs, de inrichters en aangestelden, vrijwilligers, koersdirecteurs, de vergunninghouders sportbeoefenaars

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

*BLANCO098001* *BLANCO098001* SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER SCH SCHADEDATUM EN -UUR SCHADELIJDER. Polisnummer: 11/15291240424

*BLANCO098001* *BLANCO098001* SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER SCH SCHADEDATUM EN -UUR SCHADELIJDER. Polisnummer: 11/15291240424 11/15291240424 Polisnummer: SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER vzw KOR Borsbeek SINT JOZEFSINSTITUUT - secundair de Robianostraat 11 2150 BORSBEEK Vestigingsplaats verzekeringnemer: SCH Datum: SCHADEDATUM

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse zaalvoetbalbond Vademecum (mei 2009)

verzekeringen vlaamse zaalvoetbalbond Vademecum (mei 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse zaalvoetbalbond Vademecum (mei 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.440 / A B.A. 1.116.441 / A R.B. 1.116.441/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.440 / B B.A. 1.116.441 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Verzekeringen OVERZICHT POLISSEN I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE SPORTFEDERATIES

VERZEKERING VAN DE SPORTFEDERATIES P&V VERZEKERINGEN Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 151 B. 1210 BRUSSEL BELGIE Tel. 02/250.91.11. Fax 02/250.95.67. Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 VERZEKERING

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.113.634 / A B.A. 1.113.635 / A R.B. 1.113.635 / 1 Niet-leden Polissen L.O. 1.113.634 / B B.A. 1.113.635 / B R.B. 1.113.635 / 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen.

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hieronder volgt het voorbeeld van het verzekeringsformulier. Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hoe het onderstaande formulier correct aanvullen? vul vakken

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

VARIA - DIVERSE RISICO'S

VARIA - DIVERSE RISICO'S VARIA - DIVERSE RISICO'S Polisnummer 7.828.744 Bijaktenummer 16 Blad 01 Onze referte 7.828.744/2753/PX Verzekeringnemer U23.735 V.C.L.VZW TERMIKKELAAN 9 2530 BOECHOUT Bemiddelaar CBFA-nr. Referentie Polisbeheerder

Nadere informatie

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/2013 31/07/2014. Polisnummer 45.299.

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/2013 31/07/2014. Polisnummer 45.299. I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/2013 31/07/2014 Polisnummer 45.299.698 VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw 2600 ANTWERPEN Fax. +32 (0)3 286 07

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET-LEDEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de verzekerde

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG VERZEKERINGEN VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT VZW. Vademecum

EEN WOORDJE UITLEG VERZEKERINGEN VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT VZW. Vademecum EEN WOORDJE UITLEG VERZEKERINGEN VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT VZW Vademecum Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen:

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

ARENA Verzekering van de sportfederaties. The Name in Sports Insurance AVVSF.01.07

ARENA Verzekering van de sportfederaties. The Name in Sports Insurance AVVSF.01.07 A R E N A The Name in Sports Insurance ARENA Verzekering van de sportfederaties AVVSF.01.07 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX : (02) 512.70.94 Waarborgen onderschreven

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET-LEDEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de verzekerde

Nadere informatie

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - TWEEKERKENSTRAAT 14-1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat 151 B-1210 Brussel België Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 95 70 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402 236 531 COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE

Nadere informatie

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw Secretariaat Zuiderlaan 13-9000 Gent Tel. 09 243 11 40 Fax 09 243 11 49 E mail secretariaat@pfv.be www. pfv.be Versie 5 maart 2013 INHOUD 1. Nuttige informatie 2. Organigram

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/11.2006 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER. 3. Het is de taak van de clubverantwoordelijke om de informatie m.b.t. de verzekeringen door te geven aan de leden.

VERZEKERINGWIJZER. 3. Het is de taak van de clubverantwoordelijke om de informatie m.b.t. de verzekeringen door te geven aan de leden. Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie