Perceel landbouwgrond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perceel landbouwgrond"

Transcriptie

1 Perceel landbouwgrond Gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van ha

2 Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Vraagprijs Nadere informatie Bijlagen 2

3 Kadastrale informatie Kadastrale omschrijving Grootte van het perceel gemeente sectie Nummer ha a ca Vught H Omschrijving Het te verkopen perceel betreft een goed gevormde rechthoekige kavel landbouwgrond, ontsloten gelegen aan de verharde weg, plaatselijk bekend als Cromvoirtsedijk te Cromvoirt. Het perceel wordt omsloten door stroken groen. De grond behoort tot de dikke eerdgronden (zez21)), hoge zwarte enkeerdgronden van leemarm en zwak lemig fijn zand, met een grondwatertrap VII (gemiddeld hoogste grondwaterstand >80, gemiddeld laagste grondwaterstand >160 beneden maaiveld). 1 De ligging van het perceel is aangegeven op een topografische kaart, die is bijgevoegd in bijlage 1. Bestemmingsplan De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 2011 van de gemeente Vught, vastgesteld op 2 september De onroerende zaak is bestemd tot Agrarisch Kampen - of Hoevenlandschap (artikel 4) (zie bijlage 4). Koopsom N.o.t.k. Nadere informatie Voor vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met: Gloudemans Postbus AL ROSMALEN Bezoekadres: Hintham 117c te Rosmalen T +31(0) F +31(0) Contact De heer A.J. van der Ven (doss.nr ) 1 Bron: Bodemkaart West s-hertogenbosch nummer 45 3

4 Bijlagen 1. Topografische kaart 2. Kadastrale kaart 3. Kadastraal uittreksel 4. Bestemmingsplan Aan deze brochure kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 4

5 Bijlage 1: Topografisch kaart 5

6 Bijlage 2: Kadastrale kaart 6

7 Bijlage 3: Kadastraal uittreksel 7

8 8

9 Bijlage 4: Bestemmingsplan 9

10 Artikel 4 Agrarisch met waarden - Kampen- of hoevenlandschap 4.1 Bestemmingsomschrijving 4.2 Bouwregels 4.3 Afwijken van de bouwregels 4.4 Specifieke gebruiksregels 4.5 Afwijken van de gebruiksregels 4.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 4.7 Wijzigingsbevoegdheden 4.1 Bestemmingsomschrijving De op de verbeelding voor 'Agrarisch - Kampen- of hoevenlandschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor: een duurzame agrarische bedrijfsuitoefening; een grondgebonden agrarisch bedrijf; behoud, herstel en/of duurzame ontwikkeling van het kleinschalige cultuurlandschap; in stand houden en bewaren van de samenhang van het Nationaal Landschap Het Groene Woud; behoud, herstel en/of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden; behoud, herstel en/of duurzame ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur; op de gronden die gekoppeld zijn door middel van een relatieteken, is één agrarisch bedrijf toegestaan; wonen in een bedrijfswoning; extensief recreatief medegebruik; een tuin binnen een zone van 50 meter van de bedrijfswoning of aangrenzend aan de bestemming 'Wonen - 2' of 'Wonen - 3'; agrarisch natuurbeheer. ter plaatse van de functieaanduiding: 'glastuinbouw', een glastuinbouwbedrijf; 'intensieve veehouderij', een intensieve veehouderij; 'specifieke vorm van agrarisch - containerveld', een containerveld; 'specifieke vorm van detailhandel - bloemisterijartikelen', verkoop van bloemisterijartikelen tot maximaal 1200 m² aan bedrijfsvloeroppervlakte; 'zorgboerderij', een zorgboerderij; met ondergeschikt: nevenactiviteiten binnen de bestaande bebouwing cumulatief tot 400 m²vloeroppervlakte in de volgende vormen: verkoop van zelf voortgebrachte of streekeigen producten als ondergeschikte nevenactiviteit tot maximaal 100 m²vloeroppervlakte; dagrecreatie als ondergeschikte nevenactiviteit tot maximaal 400 m²vloeroppervlakte; verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals groepsaccommodatie tot maximaal 400 m²vloeroppervlakte, met uitzondering van bed & breakfast zoals bedoeld in sub 4; bed & breakfast met maximaal 5 kamers binnen de bestaande bebouwing; zorgactiviteiten tot maximaal 400 m²vloeroppervlakte; ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten tot maximaal 200 m²vloeroppervlakte; ondersteunende horeca tot maximaal 100 m² vloeroppervlakte; dierenpension tot maximaal 400 m 2\² vloeroppervlakte; theetuin, al dan niet overkapt, als nevenactiviteit tot maximaal 100 m²vloeroppervlakte; kleinschalige kampeeractiviteiten tot maximaal 15 staanplaatsen buiten de bestaande bebouwing; ter plaatse van de gebiedsaanduiding: 10

11 'middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde', tevens voor de bescherming en instandhouding van de middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde. De regeling opgenomen in artikel dient in acht te worden genomen; 'attentiegebied ehs', tevens voor de bescherming en instandhouding van de attentiegebieden van de ehs. De regeling opgenomen in artikel dient in acht te worden genomen; 'cultuurhistorisch waardevol gebied', tevens voor de bescherming en instandhouding van het cultuurhistorisch waardevolle gebied. De regeling opgenomen in artikel dient in acht te worden genomen; 'ecologische verbindingszone', tevens voor de bescherming en instandhouding van de ecologische verbindingszone. De regeling opgenomen in artikel dient in acht te worden genomen; 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', tevens voor de bescherming en instandhouding van het watersysteem. De regeling opgenomen in artikel dient in acht te worden genomen; 'landgoederen', een landgoed alsmede de instandhouding en behoud van de samenhang ervan; 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied', een extensiveringsgebied. De regeling opgenomen in artikel 46.2 dient in acht te worden genomen; 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied', een verwevingsgebied. De regeling opgenomen in artikel 46.2 dient in acht te worden genomen; met de daarbij behorende voorzieningen: voorzieningen van algemeen nut; infrastructurele voorzieningen; parkeervoorzieningen; water en waterhuishoudkundige voorzieningen; groenvoorzieningen; voet- en rijwielpaden. 4.2 Bouwregels Algemeen Voor het bouwen gelden de volgende regels: gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht, met uitzondering van het bepaalde in artikel parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate aanwezig te zijn en dienen binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd Bedrijfsgebouwen Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: de goothoogte bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter; de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter; de afstand van de gebouwen ten opzichte van elkaar bedraagt minimaal 5 meter; de afstand tot de as van de weg bedraagt minimaal 20 meter; ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' bedraagt het aantal bouwlagen voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van intensieve veehouderij maximaal 1; ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij niet meer dan is aangeduid op de verbeelding; kassen zijn niet toegestaan, met uitzondering van het bepaalde Kassen Ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' gelden de volgende regels: kassen zijn toegestaan binnen het bouwvlak; de goothoogte bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte bedraagt maximaal 9 meter; de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter Bedrijfswoningen Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels: één bedrijfswoning is toegestaan, tenzij op de verbeelding is aangeduid dat het aantal wooneenheden '0' of '2' bedraagt; uitsluitend bestaande bedrijfswoningen zijn toegestaan; 11

12 vrijstaande bedrijfswoningen zijn toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' uitsluitend een twee-aaneen gebouwde woning is toegestaan; de inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³ exclusief onderkeldering; onderkeldering is alleen toegestaan direct onder de contouren van de woning exclusief bijbehorende bouwwerken; de goothoogte van bedrijfswoningen bedraagt maximaal 4,5 meter en de bouwhoogte bedraagt maximaal 9 meter; de voorgevel van de bedrijfswoning moet zijn gericht op de bestemming 'Verkeer'; de afstand van de bedrijfswoning tot de as van de weg bedraagt minimaal 10 meter en maximaal 15 meter Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels: de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 80 m²; de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter en de bouwhoogte bedraagt maximaal 5 meter; de afstand van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot de bedrijfswoning bedraagt minimaal 5 meter en maximaal 20 meter; bijbehorende bouwwerken moeten op minimaal 3 meter achter de gevellijn worden opgericht; de afstand van de bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter Bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak gelden de volgende regels: de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 meter met uitzondering van het bepaalde in sub b en c; de bouwhoogte van een toren-/voedersilo bedraagt maximaal 15 meter; de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de gevellijn van de bedrijfswoning maximaal 1 meter bedraagt; sleufsilo's, mestsilo's en (folie)mestbassins, paardenbakken, containervelden, waterbassins en kadaverplaatsen moeten worden aangelegd binnen het bouwvlak; de bouw of de uitvoering van permanente teeltondersteunende voorzieningen, met uitzondering van kassen, zijn toegestaan binnen het bouwvlak; de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, welke op de perceelsgrens gebouwd mogen worden; bouwwerken, geen gebouwen zijnde, moeten op minimaal 1 meter achter de gevellijn worden opgericht met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen. 4.3 Afwijken van de bouwregels Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van: Kleinere afstand tot de perceelsgrens De afstand van een bijbehorend bouwwerk tot de perceelsgrens mag worden verkleind, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundige beeld worden ter plaatse niet onevenredig geschaad, en/of; het betreft vervanging van een bestaand bijbehorend bouwwerk Kleinere afstand tot de weg De afstand van een gebouw tot de as van de weg mag worden verkleind, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de verkeersveiligheid wordt niet aangetast; het is akoestisch verantwoord; de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundige beeld worden ter plaatse niet onevenredig geschaad Bouwhoogte 12

13 De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag worden verhoogd, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de hoogte bedraagt maximaal 12 meter; de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond; de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundige beeld worden ter plaatse niet onevenredig geschaad. 4.4 Specifieke gebruiksregels Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: geluidszoneringsplichtige inrichtingen; hoge teeltondersteunende voorzieningen; (teeltondersteunende) kassen binnen het bouwvlak, behoudens het bepaalde in 4.2.3; detailhandel, met uitzondering van de verkoop van streekeigen producten en bloemisterijartikelen zoals bepaald in 4.1; een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG); seksinrichtingen; buitenopslag van goederen en materialen binnen en buiten het bouwvlak, met uitzondering van opslag ten behoeve van voer en vaste mest wat uitsluitend binnen het bouwvlak is toegestaan; wonen in bijbehorende bouwwerken; het bewonen van de bedrijfswoning als burgerwoning; het oprichten van paardenbakken buiten het bouwvlak; het gebruik van gebouwen, behoudens de bedrijfswoning(en), voor permanente of tijdelijke bewoning en direct daarmee verband houdend gebruik van voorzieningen zoals gemeenschappelijke verblijfsruimte, sanitair, kook- en wasgelegenheid; lichtmasten bij een paardenbak; een geiten- en/of schapenhouderij. 4.5 Afwijken van de gebruiksregels Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van: Tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers Tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Huisvesting in woonunits indien: een dergelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijke grote arbeidsbehoefte van dat bedrijf; de huisvesting betreft uitsluitend werknemers die alleen binnen het bedrijf, waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten; de huisvesting vindt maximaal 6 maanden per kalenderjaar plaats; de huisvesting vindt plaats in een of meer woonunits; de hoogte van een woonunit bedraagt maximaal 3 meter; de woonunits worden geplaatst binnen het bouwvlak en niet in een bedrijfsgebouw; de woonunits worden telkens na tijdelijk gebruik verwijderd; de gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van de leefruimte bedraagt maximaal 10 m 2 per persoon; het maximum aantal tijdelijke werknemers bedraagt maximaal 10 werknemers per bedrijf. Huisvesting in bedrijfsgebouw indien: een dergelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijke grote arbeidsbehoefte van dat bedrijf; de huisvesting betreft uitsluitend werknemers die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn werkzaamheden verrichten; de huisvesting bedraagt maximaal 6 maanden per kalenderjaar; de huisvesting vindt plaats in een bestaand bedrijfsgebouw of een gedeelte daarvan, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van de leefruimte maximaal 10 m 2 per persoon bedraagt+ 13

14 het maximum aantal tijdelijke werknemers bedraagt maximaal 10 werknemers per bedrijf; er mag geen sprake zijn van zelfstandige wooneenheden. Huisvesting op eigen terrein door logies in eigen bedrijfswoning indien: een dergelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van opvang van de tijdelijke grote arbeidsbehoefte van dat bedrijf; voldoende structurele voorzieningen ten behoeve van tijdelijke huisvesting elders ontbreken; er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; de huisvesting betreft uitsluitend werknemers, die alleen binnen het bedrijf, waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten; de huisvesting bedraagt maximaal 6 maanden per kalenderjaar; de gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van de leefruimte bedraagt maximaal 10 m 2 per persoon; het maximum aantal tijdelijke werknemers bedraagt maximaal 10 werknemers per bedrijf. 4.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden Verbod Het is op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden verboden de volgende werken en/of werkzaamheden buiten het bouwvlak te verrichten: planten en rooien van begroeiing; graven, vergraven, ophogen en egaliseren van gronden; aanleg van kaden; aanleg van tijdelijke lage teeltondersteunende voorzieningen; aanleg van tijdelijke hoge teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van folietunnels ten behoeve van de aspergeteelt Uitzonderingen Het verbod als bedoeld in is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: betrekking hebben op de aanleg van ecologische verbindingszone, poelen en het herplanten; betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning Toelaatbaarheid De werken of werkzaamheden als bedoeld in zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de landschappelijke en natuurlijke waarden van de gronden ontstaat of kan ontstaan. 4.7 Wijzigingsbevoegdheden Vormverandering ten behoeve van een grondgebonden bedrijf Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een bouwvlak voor een grondgebonden bedrijf voor zover dat niet is gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur te veranderen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de vormverandering in het belang is van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; het bouwvlak omvat voor ten minste 50% dezelfde gronden zoals aangegeven op de verbeelding; de verandering is milieuhygiënisch aanvaardbaar; de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het kleinschalige cultuurlandschap worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het Nationaal Landschap Het Groene Woud worden niet onevenredig aangetast; de ontwikkeling is hydrologisch neutraal; 14

15 de ontwikkeling is in overeenstemming met artikel 2.1 en 2.2 (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap) van de Verordening Ruimte Noord-Brabant, zoals opgenomen in de bijlagen Vergroting bouwvlak ten behoeve van een grondgebonden bedrijf Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een bouwvlak voor een grondgebonden bedrijf voor zover dat niet is gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur te vergroten, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: vooraf wordt advies ingewonnen bij de AAB voor het aantonen van de noodzaak en de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf; de oppervlakte van het bouwvlak mag worden vergroot tot een maximum van 1,5 ha; de ontwikkeling mag niet leiden tot een intensieve veehouderij; de verandering is milieuhygiënisch aanvaardbaar; de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het Nationaal Landschap Het Groene Woud worden niet onevenredig aangetast; de ontwikkeling is hydrologisch neutraal; de ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijk waarden en kenmerken; de ontwikkeling is in overeenstemming met artikel 2.1 en 2.2 (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap) van de Verordening Ruimte Noord-Brabant, zoals opgenomen in de bijlagen Vormverandering ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' te veranderen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de vormverandering in het belang is van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; het bouwvlak omvat voor ten minste 50% dezelfde gronden zoals aangegeven op de verbeelding; de verandering is milieuhygiënisch aanvaardbaar; de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het kleinschalige cultuurlandschap worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het Nationaal Landschap Het Groene Woud worden niet onevenredig aangetast; de ontwikkeling is hydrologisch neutraal; de ontwikkeling is in overeenstemming met artikel 2.1 en 2.2 (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap) van de Verordening Ruimte Noord-Brabant, zoals opgenomen in de bijlagen Vergroting bouwvlak ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' te vergroten, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: vooraf wordt advies ingewonnen bij de AAB voor het aantonen van de noodzaak en de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf; de oppervlakte van het bouwvlak mag worden vergroot tot een maximum van 3 ha; de verandering is milieuhygiënisch aanvaardbaar; de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het kleinschalige cultuurlandschap worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het Nationaal Landschap Het Groene Woud worden niet onevenredig aangetast; de ontwikkeling is hydrologisch neutraal; de ontwikkeling is in overeenstemming met artikel 2.1 en 2.2 (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap) van de Verordening Ruimte Noord-Brabant, zoals opgenomen in de bijlagen Omschakeling van een vrijkomend agrarisch bedrijf naar Wonen-2 15

16 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bouwvlak van een vrijkomend agrarisch bedrijf te wijzigen in de bestemming Wonen - 2, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het bedrijf is beëindigd; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een bestemmingsvlak met een omvang van meer dan m²; er dient een legale bedrijfswoning aanwezig te zijn. Deze woning wordt bestemd als 'Wonen - 2' onder de volgende voorwaarden: de verandering is milieuhygiënisch aanvaardbaar; de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden worden niet onevenredig aangetast; overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt; ten aanzien van de sloop van het op het moment van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan aanwezige overtollige bebouwing aan vrijstaande gebouwen, waaronder bijbehorende bouwwerken, gelden de volgende bepalingen: de maximaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken van 80 m² oppervlakte wordt verhoogd met maximaal 25% van de gesloopte oppervlakte aan bebouwing als bijbehorend bouwwerk, tot een maximum van 200 m² oppervlakte, of; de maximaal toegestane inhoud van de woning van 750 m3 mag worden vergroot met 50 m3 per 500 m2 aan gesloopte bebouwing, waarbij de inhoud van de woning maximaal 850 m3 bedraagt; de overtollige bebouwing (alle aanwezige bebouwing boven de standaard maximaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken van 80 m² oppervlakte) moet in één keer worden gesloopt en deze sloop moet als voorwaarde aan de wijziging en omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden verbonden; de bestaande waarden van het kleinschalige cultuurlandschap worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het Nationaal Landschap Het Groene Woud worden niet onevenredig aangetast Omschakeling van een vrijkomend agrarisch bedrijf naar Bedrijf Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bouwvlak van een vrijkomend agrarisch bedrijf te wijzigen in de bestemming Bedrijf, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de noodzaak van omschakeling is aangetoond; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een bestemmingsvlak met een omvang van meer dan m²; het hergebruik zich beperkt tot een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw met een oppervlakte van maximaal 400 m²; de milieubelasting is niet hoger dan of gelijkgesteld aan categorie 1 of 2 van lijst van bedrijfsactiviteiten; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot twee of meer zelfstandige bedrijven; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m²; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met baliefunctie; de inrichting van het bestemmingsvlak bevordert een gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag; er sprake is van een bebouwingspercentage en bouwhoogte welke passend zijn bij de aard van de omgeving en de beoogde ontwikkeling; er vindt geen onevenredige verkeersaantrekkende werking plaats; de verandering is milieuhygiënisch aanvaardbaar; de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden worden niet onevenredig aangetast; overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt; de bestaande waarden van het kleinschalige cultuurlandschap worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het Nationaal Landschap Het Groene Woud worden niet onevenredig aangetast; de ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken Omschakeling van een vrijkomend agrarisch bedrijf naar Bedrijf met aanduiding 'opslag' 16

17 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bouwvlak van een vrijkomend agrarisch bedrijf te wijzigen in de bestemming Bedrijf met de aanduiding 'opslag', ten behoeve van statische opslag activiteiten, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het hergebruik zich beperkt tot de voormalige agrarische bedrijfslocatie; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een bestemmingsvlak met een omvang van meer dan m²; de milieubelasting is niet hoger dan of gelijkgesteld aan categorie 1 of 2 van lijst van bedrijfsactiviteiten; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot twee of meer zelfstandige bedrijven; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m²; de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met baliefunctie; de inrichting van het bestemmingsvlak bevordert een gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag; er sprake is van een bebouwingspercentage en bouwhoogte welke passend zijn bij de aard van de omgeving en de beoogde ontwikkeling; de verandering is milieuhygiënisch aanvaardbaar; de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden worden niet onevenredig aangetast; het betreft opslag van naar hun aard statische goederen, niet zijnde plaatsgebonden recreatieverblijven; de opslag bedraagt maximaal 1000 m²+ de opslag moet binnen het (voormalig) bouwvlak liggen; het hergebruik gaat gepaard het een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; het betreft geen opslag die ten dienste staat van een elders gevestigd niet-agrarisch bedrijf; het betreft geen buitenopslag; overtollige bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt; de bestaande waarden van het kleinschalige cultuurlandschap worden niet onevenredig aangetast; de bestaande waarden van het Nationaal Landschap Het Groene Woud worden niet onevenredig aangetast; de ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken Bouwvlak ten behoeve van paardenbakken Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om uitsluitend ten behoeve van hobbymatig activiteiten een bouwvlak voor de aanleg van een paardenbak toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: het bouwvlak wordt door middel van een relatieteken gekoppeld aan de bestemming 'Wonen - 2' of 'Wonen - 3'; en krijgt dezelfde bestemming met de nadere specifieke aanduiding 'paardenbak'; het bouwvlak wordt gesitueerd binnen een afstand van maximaal 30 meter van het daaraan gekoppelde bestemmingsvlak; de oppervlakte van het bouwvlak 800 m²; de hoogte van een omheining voor de paardenbak bedraagt maximaal 1,5 meter; de afstand van het bouwvlak tot de as van een weg bedraagt minimaal 30 meter; de afstand van het bouwvlak tot de perceelsgrenzen bedraagt minimaal 5 meter; de afstand van het bouwvlak tot een ander bestemmingsvlak 'Wonen' bedraagt minimaal 30 meter; per bestemmingsvlak is slechts één niet-overdekte paardenbak toegestaan; binnen het bouwvlak mogen geen voorzieningen dan wel bouwwerken worden opgericht anders dan een open afrastering tot een hoogte van maximaal 1,5 meter; overeenstemming met artikel 2.1 en 2.2. (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap) van de Verordening Ruimte Noord-Brabant, zoals opgenomen in de bijlagen Bouwvlak ten behoeve van schuilgelegenheden voor dieren Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om uitsluitend ten behoeve van hobbymatige activiteiten een bouwvlak voor de bouw van schuilgelegenheden voor dieren toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 17

18 het bouwvlak wordt door middel van een relatieteken gekoppeld aan een bestemmingsvlak 'Wonen - 2' of 'Wonen - 3' en krijgt dezelfde bestemming met de nadere specifieke aanduiding 'schuilgelegenheid'; het bouwvlak gesitueerd binnen een afstand van maximaal 100 meter van het daaraan gekoppelde bestemmingsvlak; de oppervlakte van het bouwvlak bedraagt maximaal 30 m²; de afstand van het bouwvlak tot de as van een weg bedraagt minimaal 30 meter; de afstand van het bouwvlak tot de perceelsgrenzen bedraagt minimaal 5 meter; de bouwhoogte van de schuilgelegenheid bedraagt maximaal 3 meter; de dakhelling van de schuilgelegenheid bedraagt 25 ; de schuilgelegenheid moet door vormgeving, materiaalgebruik en door het aanbrengen van gebiedseigen beplanting worden ingepast in het landschap; per bestemmingsvlak is slechts één schuilgelegenheid toegestaan; de omvang van het perceel, zijnde een perceel grasland, waarop de schuilgelegenheid wordt geplaatst, bedraagt minimaal 1 hectare; de schuilstal mag uitsluitend worden benut voor het laten schuilen c.q. huisvesten van zogenaamde boerderijdieren, zoals rundvee, paarden, pony's, geiten en schapen; in of op het perceel, waarop de schuilgelegenheid is geplaatst, mag geen opslag van hooi, stro of andere materialen plaatsvinden; indien sprake is van de verplaatsing van een legale schuilgelegenheid, dient vooraf zekerheid te worden geboden over de sloop van de oorspronkelijke schuilgelegenheid, en dient door de eigenaar van de ondergrond van de oorspronkelijke schuilgelegenheid te worden gedaan van zijn recht op behoud van de schuilgelegenheid; de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden niet onevenredig worden aangetast; de ontwikkeling is in overeenstemming met artikel 2.1 en 2.2 (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap) van de Verordening Ruimte Noord-Brabant, zoals opgenomen in de bijlagen. a. 18

19

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Hoevensestraat 14 Vught. Regels. Wijzigingsplan. Opdrachtgever: Datum vrijgave. Opstellers: Rapportnummer: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks.

Hoevensestraat 14 Vught. Regels. Wijzigingsplan. Opdrachtgever: Datum vrijgave. Opstellers: Rapportnummer: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks. Hoevensestraat 14 Vught Wijzigingsplan Regels Opdrachtgever: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks Rapportnummer: 14.124_R_01 Datum vrijgave juli 2014 Opstellers: mr. Q.W.J. de Ruijter T.van Kuijk, MSc. Hoevensestraat

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Agrarisch 3.1 Bestemmingsomschrijving De op de verbeelding voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. een agrarische bedrijfsuitoefening; b. een grondgebonden

Nadere informatie

Artikel 4 Agrarisch - Agrarisch bedrijf

Artikel 4 Agrarisch - Agrarisch bedrijf Artikel 4 Agrarisch - Agrarisch bedrijf 4.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a grondgebonden agrarische bedrijven met dien verstande

Nadere informatie

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels Artikel X Wonen X.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -

Nadere informatie

Algemeen Voor het bouwen van gebouwen geldt dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet minder mag bedragen dan 15 m.

Algemeen Voor het bouwen van gebouwen geldt dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet minder mag bedragen dan 15 m. Artikel 19 Wonen 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen; b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf statische opslag' voor opslag

Nadere informatie

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Artikel Agrarisch Agrarisch aanverwant 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch Agrarisch aanverwant' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging. Oktober 2016

Planregels. wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging. Oktober 2016 Planregels wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging Oktober 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan (digitaal) het wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging

Nadere informatie

!! Weimersedreef!te!Prinsenbeek!

!! Weimersedreef!te!Prinsenbeek! Verkoopbijinschrijving Perceelcultuurgrondgelegenaan/nabij deweimersedreefteprinsenbeek WeimersedreeftePrinsenbeek Lodewijk Napoleonlaan 77 4904 LH Oosterhout Telefoon (0162) 426 348 Telefax (0162) 427

Nadere informatie

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging bijlage 3 bestemming(en) na wijziging Artikel 1: Maatschappelijk sociaal-cultureel 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Maatschappelijk sociaal-cultureel aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

waarbij, ter plaatse van de aanduiding karakteristiek, de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd;

waarbij, ter plaatse van de aanduiding karakteristiek, de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd; 05-01-03 blz 49 Artikel 12: Bedrijfsdoeleinden 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. bedrijven die zijn genoemd

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016 Planregels Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging augustus 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Buitengebied Noord 1e wijziging'

Nadere informatie

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht)

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Vraagprijs : 53.000,- k.k. (vrij van 6% overdrachtsbelasting en WOZ) Perceel : ruim 2 hectare (21.144 m 2 ) Voor nadere inlichtingen: Ir. L.J.A.M.

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Wonen. 1.2 Bouwregels

Wonen. 1.2 Bouwregels 1 Wonen 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Bestemming vrijstaande woningen W-A2 De Opslach Ryptsjerk

Bestemming vrijstaande woningen W-A2 De Opslach Ryptsjerk Bestemming vrijstaande woningen W-A2 De Opslach Ryptsjerk Artikel 5: Wonen - A2 (vrijstaande woningen) 5.1. Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - A2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen

Nadere informatie

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand pagina 1 van 5 Artikel 30 Wonen 30.1 Bestemmingsomschrijving Plan: Status: Plantype: IMRO-idn: Buitengebied Grootegast vastgesteld bestemmingsplan NL.IMRO.0015.BPBG09BEHE1-VA01 De voor ' Wonen ' aangewezen

Nadere informatie

Bestemming 2 ^1 kapwoningen W-B2 De Opslach Ryptsjerk

Bestemming 2 ^1 kapwoningen W-B2 De Opslach Ryptsjerk Bestemming 2 ^1 kapwoningen W-B2 De Opslach Ryptsjerk Artikel 6: Wonen - B2 (twee onder één kap) 6.1. Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - B2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen en overkappingen

Nadere informatie

Artikel 5 Bedrijventerrein

Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein 5.1 Bestemmingsomschrijving 5.2 Bouwregels 5.3 Afwijken van de bouwregels 5.4 Specifieke gebruiksregels 5.5 Afwijken van de gebruiksregels 5.6 Wijzigingsbevoegdheid 5.1 Bestemmingsomschrijving

Nadere informatie

Piet Mondriaanstraat - Wolvega

Piet Mondriaanstraat - Wolvega Piet Mondriaanstraat - Wolvega Vraagprijs 75.000,= v.o.n. Omschrijving Piet Mondriaanstraat - Wolvega MOOIE, VRIJ GELEGEN HOEKKAVEL VOOR DE BOUW VAN EEN VRIJSTAAND WOONHUIS! Deze bouwkavel is gelegen op

Nadere informatie

perceel landbouwgrond

perceel landbouwgrond perceel landbouwgrond gelegen aan de Dorpenweg te Macharen oppervlakte 1.64.70 ha Inhoud Kadastrale gegevens Ligging Bestemming Vraagprijs Nadere informatie Bijlagen 2 Kadastrale gegevens Kadastrale omschrijving

Nadere informatie

Hoofdstraat 120 Stadskanaal

Hoofdstraat 120 Stadskanaal Verkoopbrochure Hoofdstraat 120 1 Verkoopbrochure bouwkavel voor wonen en werken Hoofdstraat 120 Stadskanaal gemeente Stadskanaal 1 januari 2017 Leeswijzer Verkoopbrochure Hoofdstraat 120 2 Verkaveling

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Van toepassing zijnde regels na wijziging in de bestemming

BIJLAGE 2. Van toepassing zijnde regels na wijziging in de bestemming BIJLAGE 2 Van toepassing zijnde regels na wijziging in de bestemming 1 Artikel : Wonen Bestemmingsomschrijving A. De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. woonhuizen al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Bestemming Verblijfsrecreatieve

Bestemming Verblijfsrecreatieve BIJLAGE 3 Bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden 1 Artikel Verblijfsrecreatieve doeleinden Bestemmingsomschrijving De voor verblijfsrecreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Bijlage 2 Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Artikel X Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing X.1 Bestemmingsomschrijving X.1.1 Toegestane gebruiksvormen

Nadere informatie

De Cocksdorp Postweg 2

De Cocksdorp Postweg 2 De Cocksdorp Postweg 2 Kogerstraat 57 - Den Burg www.texelvastgoed.nl 0222-313025 D e C o cksdo r p Po st we g 2 Kadastrale gegevens: Gemeente Texel, sectie S nummer 530 Perceelgrootte: 645 m² eigen grond

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Toepassingsregels 3 Artikel 2 Begrippen 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Wonen 5

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Toepassingsregels 3 Artikel 2 Begrippen 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Wonen 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Toepassingsregels 3 Artikel 2 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Wonen 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 8 Artikel 4 Slotregel

Nadere informatie

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: Artikel 4 Bedrijventerrein 4.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven ter plaatse van de aanduiding: 'bedrijf tot en met categorie 2' 'bedrijf

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

Uittreksel Bestemmingsplan Klarenbeek. Uitsnede plankaart. Regels

Uittreksel Bestemmingsplan Klarenbeek. Uitsnede plankaart. Regels Uittreksel Bestemmingsplan Klarenbeek Uitsnede plankaart Regels Artikel 3 Agrarisch 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. grondgebonden agrarische bedrijven;

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Artikel 21 Wonen. Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Artikel 21 Wonen. Voor het bouwen gelden de volgende regels: 176 Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

2. BESTEMMINGSBEPALINGEN

2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 04-11-08 blz 7 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN Artikel 3: Bedrijventerrein Bestemmingsomschrijving A. De op de plankaart voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. bedrijven die zijn genoemd

Nadere informatie

BESTEMMINGSBEPALINGEN

BESTEMMINGSBEPALINGEN 05-01-03 blz 11 BESTEMMINGSBEPALINGEN Artikel 3: Woondoeleinden 1 3. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met

Nadere informatie

Artikel 21 Wonen. Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Artikel 21 Wonen. Voor het bouwen gelden de volgende regels: 176 Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige

Nadere informatie

Oppervlakte ca m 2 VENRAYSEWEG 151 HORST TE KOOP. Prijs kk.

Oppervlakte ca m 2 VENRAYSEWEG 151 HORST TE KOOP. Prijs kk. Oppervlakte ca. 19.905 m 2 TE KOOP VENRAYSEWEG 151 HORST Prijs 1.125.000 kk. Impressie OBJECT Op een goede locatie gelegen in Horst aan de Maas nabij de A73 kunnen wij u vrijblijvend te koop aanbieden

Nadere informatie

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze Koenraadtweg 22 - Maarheeze De Koenraadtweg is de mooie lommerrijke, doorgaande weg die de dorpskern van Maarheeze verbindt met de sportvelden, de villaparken en het natuurgebied De Pan. Het uitzicht wordt

Nadere informatie

Bijlagen. 11 vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied 2002 Wehl 22e wijziging (Broekstraat 1)"

Bijlagen. 11 vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2002 Wehl 22e wijziging (Broekstraat 1) Bijlagen 11 vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied 2002 Wehl 22e wijziging (Broekstraat 1)" Bijlage 1 Uittreksel relevante voorschriften en bepalingen bestemmingsplan "Parapluherziening Buitengebied"

Nadere informatie

TE KOOP m 2 cultuurgrond gelegen nabij Sprundelsebaan te Breda

TE KOOP m 2 cultuurgrond gelegen nabij Sprundelsebaan te Breda TE KOOP 3.277 m 2 cultuurgrond gelegen nabij Sprundelsebaan te Breda Object Omschrijving : Het perceel cultuurgrond is gelegen aan de openbare en verharde weg van de Sprundelsebaan. Het betreft een goed

Nadere informatie

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Planstatus: vastgesteld Datum: 2016-03-15 Plan identificatie: NL.IMRO.0547.WPZijldijk41-VG01 Auteur: G. Bot AgROM 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

wijzigingsplan Zijldijk 32a

wijzigingsplan Zijldijk 32a Regels wijzigingsplan Zijldijk 32a Planstatus: ontwerp Datum: 2016-03-01 Plan identificatie: NL.IMRO.0547.WPzijldijk32a-ON01 Auteur: G. Bot AgROM 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen... 5 1.1 plan:...

Nadere informatie

Uw eigen bouwkavel Roordahiem, Terkaple

Uw eigen bouwkavel Roordahiem, Terkaple U denkt er over om uw eigen woning te bouwen? Wellicht hee u al een mooie kavel gezien in het verkavelingsplan. Mogelijk hee u zelfs al een (gra! s) op! e genomen op uw toekoms! ge woonplek. De volgende

Nadere informatie

Wendelnesseweg!te!Sprang!Capelle!

Wendelnesseweg!te!Sprang!Capelle! GoedbereikbareglastuinbouwH/ handelslokatietesprangcapelle ca.3,50hectareglasterealiseren WendelnessewegteSprangCapelle Lodewijk Napoleonlaan 77 4904 LH Oosterhout Telefoon (0162) 426 348 Telefax (0162)

Nadere informatie

Middenweg 97a wijzigingsplan ex artikel 3.1 Wro. Status: vastgesteld. Gemeente Beemster. ID-code: NL.IMRO Middenweg97a-VA01

Middenweg 97a wijzigingsplan ex artikel 3.1 Wro. Status: vastgesteld. Gemeente Beemster. ID-code: NL.IMRO Middenweg97a-VA01 Middenweg 97a 2013 wijzigingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Gemeente Beemster ID-code: NL.IMRO.0370.2013Middenweg97a-VA01 Procedure: Terinzagelegging ontwerp 27 januari t/m 10 maart 2014 Vaststelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS Regels HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 1 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Nadere regels... 1 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels... 2 Artikel 3 Groen... 2 Artikel 4 Maatschappelijk... 2 Artikel 5 Verkeer

Nadere informatie

Artikel 3 Agrarisch met waarden

Artikel 3 Agrarisch met waarden Bestemmingsplan Buitengebied voormalige gemeente Niedorp Hollands Kroon Status: Vastgesteld Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan IMRO idn: NL.IMRO.1911.BpBuitengebied2010 va02 Regels Bijlagen

Nadere informatie

Munselse Hoeve. project Hoeve in Goede Aarde, Boxtel. Verkoop 11 of 12 bouwkavels voor zelfbouw

Munselse Hoeve. project Hoeve in Goede Aarde, Boxtel. Verkoop 11 of 12 bouwkavels voor zelfbouw Munselse Hoeve project Hoeve in Goede Aarde, Boxtel Verkoop 11 of 12 bouwkavels voor zelfbouw Omschrijving uitgifte kavels voor zelfbouw aan de Munselse Hoeve. De gemeente Boxtel is voornemens bouwkavels

Nadere informatie

Voortje 0 ong. te Mierlo

Voortje 0 ong. te Mierlo Voortje 0 ong. te Mierlo PRACHTIG GELEGEN BOUWKAVEL, INCLUSIEF BOUWVERGUNNING, VOOR DE BOUW VAN EEN FRAAI LANDHUIS MET EEN GROOT, MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW! Op een fraaie, vrij gelegen locatie in het

Nadere informatie

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht)

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Vraagprijs : 116.555,- k.k. (vrij van 6% overdrachtsbelasting en WOZ). Perceel : ruim 3 hectare (33.302 m 2 ). Voor nadere inlichtingen: Ir. L.J.A.M.

Nadere informatie

een en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals perceelsontsluitingen, onverharde wegen, kavelpaden, groenvoorzieningen en sloten. 3.

een en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals perceelsontsluitingen, onverharde wegen, kavelpaden, groenvoorzieningen en sloten. 3. Artikel 3 Agrarisch 3.1 Bestemmingsomschrijving 3.2 Bouwregels 3.3 Nadere eisen 3.4 Specifieke gebruiksregels 3.5 Afwijken van de gebruiksregels 3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,

Nadere informatie

Artikel 8 Centrum Bestemmingsomschrijving

Artikel 8 Centrum Bestemmingsomschrijving Artikel 8 Centrum - 1 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 1. maatschappelijke voorzieningen; 2. cultuur

Nadere informatie

Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 6

Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 6 Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Tuin 6 Artikel 4 Wonen

Nadere informatie

Artikel 6: Woondoeleinden 4

Artikel 6: Woondoeleinden 4 05-01-03 blz 29 Artikel 6: Woondoeleinden 4 6. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 4 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 4-1 -2016 Bestemmingsplan "Kern Hilvarenbeek" Artikel 17 Wonen 17.1 Bestemmingsomschrijving 17.1.1 Algemeen De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen

Nadere informatie

Bijlage 3 Voorbeeld planregels

Bijlage 3 Voorbeeld planregels Bijlage 3 Voorbeeld planregels 2 Artikel 3 Agrarisch met waarden 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. de uitoefening van agrarische bedrijven

Nadere informatie

Waarde Ontwikkelingszone groen

Waarde Ontwikkelingszone groen Waarde Ontwikkelingszone groen Ja 1 Onderbouwing 1. De gronden zijn bestemd voor agrarisch met waarden natuur & landschap, waterstaat stroomvoerend regime en waarde - maasheggen. Het kappen van bos is

Nadere informatie

Uw eigen bouwkavel Nij Sân Ro en, Ro um

Uw eigen bouwkavel Nij Sân Ro en, Ro um U denkt er over om uw eigen woning te bouwen? Wellicht hee! u al een mooie kavel gezien binnen het verkavelingsplan. Mogelijk hee! u zelfs al een (gra" s) op" e genomen op uw toekoms" ge woonplek. De volgende

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE

BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN Identificatienummer NL.IMRO.1690.BP00370-0301

Nadere informatie

Cultuur en ontspanning. Bestemmingsomschrijving

Cultuur en ontspanning. Bestemmingsomschrijving Artikel: Cultuur en ontspanning Bestemmingsomschrijving De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van culturele en sociaal-culturele

Nadere informatie

Perceel Hoofdstraat 220 Oostwold. Bestemmingsplan Buitengebied Leek Bestemming Wonen VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LEEK (2010)

Perceel Hoofdstraat 220 Oostwold. Bestemmingsplan Buitengebied Leek Bestemming Wonen VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LEEK (2010) Perceel Hoofdstraat 220 Oostwold Bestemmingsplan Buitengebied Leek Bestemming Wonen VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LEEK (2010) Artikel 32 Wonen 32.1 Bestemmingsomschrijving 32.2 Bouwregels

Nadere informatie

pompstation Breehei te Leunen REGELS

pompstation Breehei te Leunen REGELS pompstation Breehei te Leunen REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Bedrijf 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels 3

Inhoudsopgave. Regels 3 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Agrarisch met waarden 9 Artikel 4 Natuur 11 Artikel 5

Nadere informatie

T E K O O P. Losplaats ong. te Maarheeze

T E K O O P. Losplaats ong. te Maarheeze Losplaats ong. - Maarheeze De Losplaats is een lommerrijk pad gelegen aan de rand van de jonge wijk Bruine Akkers. Voorzieningen zoals de winkelstraat, scholen en zorgvoorzieningen zijn binnen een tiental

Nadere informatie

Uitwerkingsplan. Assenrade, fase 2. Gemeente Hattem. Datum: 4 juni 2013 Projectnummer:

Uitwerkingsplan. Assenrade, fase 2. Gemeente Hattem. Datum: 4 juni 2013 Projectnummer: Uitwerkingsplan Assenrade, fase 2 Gemeente Hattem Datum: 4 juni 2013 Projectnummer: 120492 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Schakelbepaling 3 2 Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening

Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2013-2 In deze Staat van wijzigingen zijn de wijzigingen op het ontwerp bestemmingsplan opgesomd die bij vaststelling van het bestemmingsplan

Nadere informatie

30.1 Bestemmingsomschrijving

30.1 Bestemmingsomschrijving blz 168 131404.2 Artikel 30 Wonen 30.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen in woonhuizen met daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel

Nadere informatie

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1 4 vrije kavels De Scheifelaar 15,, Veghel Vigerende bestemming 1 Artikel 13 Wonen-1 13.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. de uitoefening van

Nadere informatie

regeling ontheffing wijziging gebruik lid 15.1 1 lid 15.5 lid 15.6

regeling ontheffing wijziging gebruik lid 15.1 1 lid 15.5 lid 15.6 Bestemmingsplan kaart Artikel 15 Wonen Ter plaatse van de bestemming Wonen gelden voor het gebruik, ontheffingen van het gebruik, het bouwen, ontheffingen voor het bouwen, aanlegvergunning en wijzigingsregels,

Nadere informatie

Informatiebrochure Sasdijk 16, 4561 RS Hulst

Informatiebrochure Sasdijk 16, 4561 RS Hulst Informatiebrochure Sasdijk 16, 4561 RS Hulst Adres gegevens Type object : Vrijstaande woning op ruim perceel Adres : Sasdijk 16, Postcode, plaats : 4561 RS Hulst Kadastrale gegevens : kadastraal bekend

Nadere informatie

Artikel 3. Agrarisch met waarden Hoevenlandschap

Artikel 3. Agrarisch met waarden Hoevenlandschap 1 Artikel 3. Agrarisch met waarden Hoevenlandschap 3.1. Bestemmingsomschrijving De voor Agrarisch met waarden Hoevenlandschap aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. de uitoefening van grondgebonden agrarische

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan Buitengebied 2008, vastgesteld

Bijlage 1: Bestemmingsplan Buitengebied 2008, vastgesteld Lombokweg 3 Eerbeek Bijlage 1: Bestemmingsplan Buitengebied 2008, vastgesteld 17-12-2009 Artikel 3. Agrarisch met landschapswaarden A 1. Bestemmingsomschrijving De op plankaart 1 voor Agrarisch met landschapswaarden

Nadere informatie

het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels van de gemeente Hardenberg; 1.2 bestemmingsplan:

het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels van de gemeente Hardenberg; 1.2 bestemmingsplan: Buitengebied Hardenberg, herziening regels Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening

Nadere informatie

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

Artikel 25 Wonen 25.1 Bestemmingsomschrijving 25.2 Bouwregels

Artikel 25 Wonen 25.1 Bestemmingsomschrijving 25.2 Bouwregels Artikel 25 Wonen 25.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. beroep- en bedrijf aan huis; c. bed and breakfast; d. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel',

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw. Fase 3 kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. PRIJS: k.k. ex. btw.

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw. Fase 3 kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. PRIJS: k.k. ex. btw. Pelgrimsche Hoeve Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw 's-hertogenbosch Fase 3 kavelnummer: 1 PRIJS: 145.925 k.k. ex. btw Team Uitgifte Monique van Griensven - van Lent 06-31942182 m.vangriensven@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom Schore Gemeente Kapelle

Bestemmingsplan Kom Schore Gemeente Kapelle Bestemmingsplan Kom Schore Gemeente Kapelle Identificatie Planstatus Datum Status Identificatiecode NL.IMRO.-0678.schore-vast Juli 2009 Oktober 2009 December 2009 CONCEPT VOOONTWERP Projectnummer Oktober

Nadere informatie

9.2.1 Algemene bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

9.2.1 Algemene bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 9 Gemengd 9.1 Bestemmingsomschrijving 9.2 Bouwregels 9.3 Specifieke gebruiksregels 9.4 Afwijken van de gebruiksregels 9.1 Bestemmingsomschrijving De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd

Nadere informatie

Wijzigingsplan infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard

Wijzigingsplan infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard Wijzigingsplan infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard Vastgesteld Inhoudsopgave Regels 2 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Van toepassing verklaring Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing Opgesteld door: Provincie Noord-Brabant 19-05-2016 S.M.Verhaart- Menken Versie: 3_19-05-2016 Inhoud

Nadere informatie

Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: kosten koper

Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: kosten koper Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: 149.500 kosten koper Zeer ruime bouwkavel (ca. 1.367 m²) op een schitterende locatie! Gelegen aan de rand van het dorp in een prachtig groene omgeving en met alle

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanpassing verbeelding voor de locatie Zwarteweg 28

Bijlage 1 Aanpassing verbeelding voor de locatie Zwarteweg 28 Bijlage 1 Aanpassing verbeelding voor de locatie Zwarteweg 28 b-2) M DH (tc) [sba-ob] Bouwaanduiding [sba-ob] specifieke bouwaanduiding - oppervlakte bijgebouwen Voorstel reparatie perceel Zwarteweg 28

Nadere informatie

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk Agrarische kavels te koop in de gemeente Harderwijk Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Kadastrale gegevens... 4 3. Bestemming... 4 4. Omschrijving van de koop... 5 Koop 1... 5 Koop 2... 6 Koop 3... 7 Koop 4...

Nadere informatie

Kadastrale kaart met omgevingskaart

Kadastrale kaart met omgevingskaart Kadastrale kaart met omgevingskaart Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: asc 156 157 158 159 Eckbergweg 0 m 10 m 50 m 12345 25 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale

Nadere informatie

Appelschuur. Wonen in de historische moestuin van Middachten. Brochure Appelschuur Wonen in de historische moestuin van Middachten 9 mei van 12

Appelschuur. Wonen in de historische moestuin van Middachten. Brochure Appelschuur Wonen in de historische moestuin van Middachten 9 mei van 12 Appelschuur Wonen in de historische moestuin van Middachten Brochure Appelschuur Wonen in de historische moestuin van Middachten 9 mei 2016 1 van 12 Uitgi%e op basis van erfpacht met a4ankelijk recht van

Nadere informatie

BOUWKAVEL. Rijksweg 175 4255 GK Nieuwendijk

BOUWKAVEL. Rijksweg 175 4255 GK Nieuwendijk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling perceel... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen...

Nadere informatie

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Plan van wijziging Buitengebied 2000, herziening 2002 Locatie Marmelhorstweg 2a

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Plan van wijziging Buitengebied 2000, herziening 2002 Locatie Marmelhorstweg 2a Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek d.d. nr., G.H. Tamminga secretaris J.P.M. Alberse burgemeester GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Plan van wijziging Buitengebied

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012, herziening 2014 Gemeente Bergeijk

Bestemmingsplan Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012, herziening 2014 Gemeente Bergeijk Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening van de regels 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 17 Artikel

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied CDA Zundert Thema avond Bestemmingsplan buitengebied programma Presentatie 15 minuten pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde officieel programma Gelegenheid tot het bekijken van de plankaarten

Nadere informatie

Agrarisch met Waarden Natuur- en Landschapswaarden

Agrarisch met Waarden Natuur- en Landschapswaarden Agrarisch met Waarden Natuur- en Landschapswaarden 1. Bestemmingsomschrijving 1.1 De voor 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. duurzaam agrarisch

Nadere informatie