Schoolondersteuningsprofiel Jan Woudsmaschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel Jan Woudsmaschool"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel Jan Woudsmaschool Juni 2013 Door Annetta Klaassen van Inschool Postbus CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T F

2 2

3 1. Inleiding Algemene gegevens Algemene gegevens van de school Onderwijsvisie / schoolconcept Kengetallen leerlingenpopulatie van de afgelopen schooljaren Leerling aantal Gewicht leerlingen Aanmeldingen ZBO, multidisciplinair overleg of bovenschools zorgteam Aanmeldingen PCL en verwijzingen SBO Aantal terugplaatsingen vanuit het SBO Leerlingen met verwijzingen SO of een rugzakje Aantal dyslexieverklaringen, gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met dyscalculie Basisondersteuning Basiskwaliteit volgens de inspectie Onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken Standaarden van de inspectie Standaarden handelingsgericht werken Aanwezige deskundigheid Groepsgrootte en formatie Voorzieningen Schoolgebouw Samenwerking Preventieve en licht curatieve interventies Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Leren en ontwikkeling Fysiek en Medisch Sociaal-emotioneel en gedrag Werkhouding Thuissituatie Conclusie

4 4

5 1. Inleiding In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Uit dit document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld of nog wordt vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van de school weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid. Op basis van dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg. De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband geeft een beeld van het onderwijszorg continuüm op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen worden ingericht. Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van leerlingen. Het schoolondersteuningsprofiel van de school is opgesteld door een adviseur van Inschool, op basis van de ingevulde facts & findings en een interview met de directeur. Naar aanleiding hiervan is door Inschool een concept rapportage opgesteld welke aan de school is voorgelegd om te checken op feitelijke onjuistheden. Ook is gevraagd aan de school de concept rapportage te completeren waar het de ambities betreft ten aanzien van onderwijs(ondersteunings-) arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze aanvullingen zijn meegenomen in de definitieve schoolrapportage van dit schoolondersteuningsprofiel. 5

6 2. Algemene gegevens 2.1. Algemene gegevens van de school School: Jan Woudsmaschool BRIN: 10RG Directeur: Monique Gentenaar IB-er(s): Marlijn de Graaff-Schalekamp, Karen Honing-Bakker Aantal teamleden: 13 per 1 augustus 2012: Formatie: 10,5 FTE per 1 augustus 2012 Schoolbestuur: Stichting Spirit Samenwerkingsverband: Amsterdam Zuidoost 2.2. Onderwijsvisie / schoolconcept Missie: Door samenwerken optimale ontwikkelingskansen bieden. Iedereen moet zijn talenten en interesses optimaal kunnen ontwikkelen. Daar werken de school, het kind en de ouders samen aan. Kinderen leren door samen te werken met klasgenoten. Vanuit die gedachte biedt de Jan Woudsmaschool mogelijkheden om kinderen op vele terreinen op hun eigen niveau te ontwikkelen. Tijdens èn na schooltijd in de brede schoolactiviteiten. De Jan Woudsmaschool werkt met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen wordt gedifferentieerd. In de groepen 3-8 geven leraren een klassikale instructie en verlengde instructie bij rekenen en spelling Kengetallen leerlingenpopulatie van de afgelopen schooljaren Leerling aantal per 1 okt per 1 okt per 1 okt per 1 okt Leerling aantallen Bovenstaand figuur laat zien dat het leerlingenaantal vanaf 2009 licht is gestegen van 165 leerlingen in 2009 naar 168 leerlingen in De directie van de school geeft aan dat de verwachting is dat het leerlingenaantal ongeveer gelijk zal blijven. Dit is te zien in de figuur op de volgende pagina. 6

7 per 1 okt per 1 okt per 1 okt Verwachte leerling aantallen De school staat in een klein dorp, Driemond, ondanks dat er wel vergrijzing plaatsvindt, komen er ook weer jonge mensen in het dorp wonen. Naast de school staat de Cornelis Jetsesschool, waarmee nauwe samenwerking plaatsvindt op het gebied van nascholing (o.a. BHV en Educatief partnerschap: leeshulp door ouders) en gezamenlijke inkoop van Cito toetsen. Daarnaast voeren beide scholen samen projecten uit. Het is de bedoeling dat er steeds nieuwe stappen worden gezet in de samenwerking. Sinds 2011 organiseren de Jan Woudsmaschool en de Cornelis Jetsesschool samen brede school activiteiten. Zij vormen samen het cluster Driemond binnen het geheel van Amsterdam Zuid Oost. Eén uur per week na schooltijd krijgen leerlingen les van aparte docenten. De school zoekt hierbij samenwerking met lokalen verenigingen en instanties Gewicht leerlingen per 1 okt per 1 okt per 1 okt per 1 okt Aantal gewichtleerlingen 0, Aantal gewichtleerlingen 1, Bovenstaand figuur laat het aantal leerlingen met een schoolgewicht zien van 2012 en de afgelopen drie jaar. Op dit moment zijn er acht kinderen met een schoolgewicht 0,3. Dat komt overeen met 4,8% van de schoolpopulatie; landelijk gemiddelde daarvan is 7,3% (bron: leerlinggewichten ) en geen kinderen met een schoolgewicht 1,2. Dat komt overeen met 0% van de schoolpopulatie; landelijk gemiddelde daarvan is 5,5% (bron: idem). Het aantal leerlingen met een schoolgewicht is afgenomen. 7

8 Deze leerlingen zijn niet apart in kaart gebracht. De school koppelt haar aanpak niet specifiek aan het schoolgewicht. De school heeft goed en geregeld contact met de ouders van de leerlingen. De schoolpopulatie bestaat uit ouders die een grote betrokkenheid tonen. Tegelijkertijd zijn ze kritisch. Een deel van de ouders bestaat uit oorspronkelijke bewoners van Driemond en een deel bestaat uit zogenaamde import, ouders die later in het dorp zijn gaan wonen. Het opleidingsniveau van de ouders is een mix van hoog- en lager opgeleid Aanmeldingen ZBO, multidisciplinair overleg of bovenschools zorgteam Aantal aanmeldingen per schooljaar bij het multidisciplinair overleg De school werkt met het ZBO. Hierin worden kinderen besproken wanneer de school vastloopt in haar aanpak en een duidelijke hulpvraag heeft. In de afgelopen vier jaar zijn er drie leerlingen besproken, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 0,75 leerlingen per jaar. Het ZBO bestaat uit de volgende professionals: intern begeleider, leraar, directeur (als voorzitter), ouders, schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog ABC, schoolarts, leerplicht ambtenaar, wijkagent (soms) en de ouders. De school doet mee met de Proeftuin Passend onderwijs van Amsterdam Zuidoost. Een traject wat tot doel heeft de ouders meer bij de ZBO s te betrekken. Iets wat bij de Jan Woudsmaschool al gebeurt. De school is tevreden over de werkwijze van het ZBO. De schoolmaatschappelijk werker heeft al langer een vertrouwensrelatie met ouders en ondervraagt vanuit een andere invalshoek de mensen die met de leerling werken. Het ZBO levert tips voor de leraar op en zo nu en dan trekken de aanwezigen de conclusie dat het kind het beste verwezen kan worden naar het SBO of SO. 8

9 Aanmeldingen PCL en verwijzingen SBO Aantal aanmeldingen PCL Aantal verwijzingen SBO In de afgelopen vier jaar meldde de school vijf leerlingen aan bij het PCL en verwees de school zeven kinderen naar het SBO. Dat komt overeen met een gemiddelde van 1,75 leerlingen per jaar en een verwijzingspercentage van 1,0% per jaar. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 0,51% (bron: passendonderwijs.nl, aantal leerlingen verwezen naar het zelfde of een ander samenwerkingsverband ). In twee gevallen wijkt het aantal aanmeldingen bij het PCL af van het aantal verwijzingen naar het SBO. In ging het om een leerling waarvan de ouders een plaatsing op SBO hebben geregeld en deze leerling niet is aangemeld bij de PCL. In is een leerling vanuit een time-out plaatsing op het SBO geplaats, waardoor er geen aanmelding bij het PCL plaatsvond. Wanneer een leerling extreem gedrag vertoont, zal de school de grenzen van haar mogelijkheden aangeven Aantal terugplaatsingen vanuit het SBO Aantal terugplaatsingen per schooljaar vanuit SBO De school heeft sinds 2009 één leerling teruggeplaatst gekregen uit het Speciaal Basisonderwijs (SBO). 9

10 Leerlingen met verwijzingen SO of een rugzakje Verwijzingen SO cluster Verwijzingen SO cluster Verwijzingen SO cluster Verwijzingen SO cluster De school verwees volgens opgave van de directie sinds 2009 zeven leerlingen naar het Speciaal Onderwijs (SO), zes leerlingen naar cluster 3 en één leerling naar cluster 4. 1 oktober oktober oktober oktober 2012 Aantal rugzakjes cluster Aantal rugzakjes cluster Aantal rugzakjes cluster Aantal rugzakjes cluster Er zijn op dit moment drie leerlingen met een indicatie (rugzakje); twee van cluster 2 en één van cluster 3. Dit komt neer op 1,8 % van de schoolpopulatie. Het landelijk gemiddelde van kinderen met een rugzakje in het basisonderwijs is 1,4% (bron: totaal aantal leerlingen met een rugzak, zowel op het BO als SBO, schooljaar ). Bij de cluster 2 leerlingen ging het om hulpvragen op het gebied van spraak en taal. Bij de cluster 3 leerlingen was er sprake van leukemie en een hersentumor. Een onderwijsassistent begeleidt de rugzakleerlingen en ontwikkelde hierdoor kennis en kunde op het gebied van spraak-taalstoornissen. Als de school besluit tot toelating, zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is opgesteld, gehandeld worden. De school heeft als ambitie voor passend onderwijs om de huidige populatie zo goed mogelijk te ondersteunen. In groep 5 bijvoorbeeld is een groot deel van de leerlingen zwak op het gebied van taal. 10

11 Aantal dyslexieverklaringen, gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met dyscalculie 1 oktober oktober oktober oktober 2012 Aantal dyslexieverklaringen Aantal gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen Aantal gediagnosticeerde leerlingen met dyscalculie/ rekenstoornis Op de school zit momenteel twee leerlingen met een dyslexieverklaring. Deze leerling doet zoveel mogelijk met de groep mee en tegelijkertijd stellen leraren hun verwachtingen van deze leerlingen bij. De ABC heeft een dyslexie kliniek waar kinderen behandeld kunnen worden die een vorm van dyslexie hebben. De school kent geen leerlingen met een diagnose hoogbegaafdheid. Op de school zitten momenteel geen leerlingen met een verklaring voor dyscalculie. De kengetallen geven volgens de school onvoldoende beeld van de werkelijke zorg die binnen de school gegeven wordt. Er zijn naast de geïndiceerde leerlingen nog meer zwakke leerlingen, waar veel zorg voor is, maar die geen diagnose hebben of stempel. Binnen de school is door de geïndiceerde leerlingen wel ervaring opgedaan in de begeleiding van kinderen met een cluster 2 rugzak, maar de extra tijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen. Op dit moment zijn de klassen bezet en ontbreekt het aan beschikbare ambulante uren voor de ondersteuning. 11

12 3. Basisondersteuning De basisondersteuning geeft het niveau van ondersteuning weer, waaraan alle scholen in het samenwerkingsverband (gaan) voldoen. Mede op basis van de schoolondersteuningsprofielen van alle deelnemende scholen stelt het samenwerkingsverband het niveau van basisondersteuning vast. De basisondersteuning omvat vier aspecten: basiskwaliteit (het oordeel van de inspectie over de school); preventieve en licht curatieve interventies (zoals een aanpak voor pesten of dyslexie); onderwijsondersteuningsstructuur (goede afspraken over de organisatie binnen de school) en samenwerking met specialisten en planmatig werken (het volgen van de resultaten van de leerlingen en het inrichten van het onderwijs op basis daarvan). In de vragenlijst die voor deze rapportage is gebruikt, zijn deze vier aspecten van basisondersteuning bevraagd. De school heeft kunnen aangeven wat het meest recente oordeel van de inspectie was over de basiskwaliteit van de school. Vervolgens heeft de school kunnen aangeven welke preventieve en licht curatieve interventies zij aanbiedt. Om de kwaliteit van deze interventies verder in te vullen is ook gevraagd welke (gecertificeerde) deskundigen in het team aanwezig zijn. De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur en het planmatig werken is in beeld gebracht aan de hand van een aantal standaarden. Deze standaarden zijn voor een deel ontleend aan de standaarden die de inspectie hanteert, en voor een ander deel hebben ze betrekking op de mate waarin de school het handelingsgericht werken beheerst. De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur en het planmatig werken is verder in beeld gebracht door gegevens over de groepsgrootte en samenwerkingsrelaties van de school weer te geven Basiskwaliteit volgens de inspectie De Inspectie heeft de basiskwaliteit van de school tijdens haar laatste oordeel akkoord bevonden. De resultaten van de leerlingen aan het EINDE van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht. De resultaten van de leerlingen voor de Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde TIJDENS de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht. Met de huidige populatie ervaart de school al hard te moeten werken om zoveel mogelijk kwaliteit te halen. 12

13 3.2. Onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken Standaarden van de inspectie Onderstaand schema geeft aan hoe de school zichzelf beoordeelt op een aantal standaarden uit het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs. 1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden Zwak Voldoende Goed Excellent 2.4 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand 4.2 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school 4.4 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen 4.5/6 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school 4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen 8.3 De school voert de zorg planmatig uit 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg 8.5 De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling-populatie 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces 13

14 Zwak Voldoende Goed Excellent 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces 9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit De directie en intern begeleider beoordelen de Jan Woudsmaschool op 12 van de 24 bovenstaande inspectie standaarden als goed, 13 als voldoende en één als excellent. De komende tijd zal de school de zorgstructuur opzetten en planmatiger gaan werken ( follow up & check up ) Standaarden handelingsgericht werken Onderstaand schema geeft weer in hoeverre de school zichzelf op dit moment beoordeelt betreffende de ontwikkeling van handelingsgericht werken (HGW). Zwak Voldoende Goed Excellent Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak Leerkrachten benoemen hoge, reële SMARTI-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega's Leerkrachten werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, sub groepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt 14

15 De school beoordeelt zichzelf op negen van de twaalf standaarden van handelingsgericht werken als voldoende, twee als zwak en één als excellent. Als verbeterpunten noemt de directie: Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider. Momenteel volgt het team een traject om het handelingsgericht werken meer structuur en houvast te geven. Dit heeft mede zijn uitwerking op de zorgstructuur en de bijbehorende contactmomenten. De komende tijd zal de school structuur aanbrengen in de leerlingenzorg en verslaglegging optimaliseren Aanwezige deskundigheid aanwezig zonder diploma aanwezig met diploma niet aanwezig Logopedist Orthopedagoog Psycholoog Schoolmaatschappelijk werker Remedial teacher Motorische Remedial Teaching Intern Begeleider Taal/leesspecialist Rekenspecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Hoogbegaafdheid specialist Dyslexie specialist Speltherapeut Coaching en Video Interactie Begeleiding Naast bovengenoemde deskundigen maakt de school gebruik van de schoolarts en de schoolbegeleidingsdienst. Bij specifieke ondersteuningsbehoeften pakt het team de oplossing hiervoor samen op. Er vinden geregeld inhoudelijke besprekingen plaats. Afgelopen jaren volgde het team de volgende teamscholingen: - HGOW. 15

16 - Taakspel. - VVE en HGOW. - Beeld denken. - Rekenonderwijs (i.s.m. scholen van Zuid Oost). - Structureel Coöperatief leren. In de komende jaren wil de school de deskundigheid van het team vergroten op het gebied van: - Opbrengstgericht werken. - Opbrengstgericht observeren. - Taakspel uitbreiden. - Complexe oudergesprekken voeren. De school maakt gebruikt van de schoolmaatschappelijk werker, via het samenwerkingsverband/bestuur Groepsgrootte en formatie De gemiddelde groepsgrootte is 24. De school heeft op grond van het leerlingenaantal recht op zeven groepen, dat betekent dat er combinatiegroepen worden gevormd. Er zijn momenteel twee combinatiegroepen: groep 6/7 en groep 7/8. Bij de vorming van combinaties staat de werkbaarheid voor de leraar en leerlingen voorop. Bezetting van de groep: er is één professional in de klas. In onderstaand schema is aangegeven hoeveel formatie (in fte) er beschikbaar is, voor de eerder ingevulde deskundigheid: Niet aanwezig Wel aanwezig geen formatie Formatie Logopedist Orthopedagoog Psycholoog Schoolmaatschappelijk werker Remedial teacher Motorische remedial teacher Intern begeleider 0,2 Taal/leesspecialist Reken/wiskundespecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Hoogbegaafdheid specialist Coaching en video interactie specialist Speltherapeut Dyslexiespecialist Buiten de leerkrachten die voor de klas staan om, zijn er geen extra handen in de school. Ook de RT-er heeft geen ambulante tijd meer en vervult slechts een adviserende rol. Om adequate zorg te kunnen bieden, is er volgens de school meer formatieruimte nodig om zorgfunctionarissen aan te stellen. 16

17 Voorzieningen In onderstaande tabel is te zien of en hoeveel leerlingen gebruik hebben gemaakt van voorzieningen/aanpakken (georganiseerd op school, het bestuur of samenwerkingsverband niveau) in het schooljaar : n.v.t Ambulante begeleiding door een van de clusters Preventieve ambulante begeleiding door een van de clusters Hulp klas lezen/spellen Expertisecentrum (SBO) Plus klas Hoogbegaafden Aanbod Sova training Aanbod Faalangst training Meer dan 20 De school maakt daarnaast gebruik van de volgende voorzieningen/aanpakken: Rots & Water training in de brede schoolactiviteiten als proef op eigen initiatief. De school ervaart dat het aanbod van voorzieningen nog karig is Schoolgebouw Het schoolgebouw heeft de volgende mogelijkheden om tegemoet te komen aan speciale onderwijsbehoeften van leerlingen: Er is ruimte in de groep voor één-op-één begeleiding Er is ruimte op de gang voor één-op-één begeleiding Er is een prikkelarme werkplek Er is ruimte voor een time-out De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften Er zijn ruimten met specifieke functies voor bewegings- en leerbehoeften (fysiotherapie, schooltuin, enzovoort). Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele ruimten Anders (vul in bij toelichting) De school ervaart dat er amper extra ruimtes in de school zijn. Er is een kleine ruimte voor RT en een algemene ruimte die overigens niet prikkelarm is. Daarnaast krijgen leerlingen (rugzakleerlingen en oudste kleuters) extra ondersteuning in het bovenlokaal, gedurende drie dagen per week. De bredeschoolactiviteiten vinden plaats in de klaslokalen. Sportactiviteiten worden uitgevoerd in het sportcomplex MatchZO of in het speellokaal (jongere kinderen). De werkruimten en lokalen worden als volgt beoordeeld: slecht matig voldoende goed zeer goed De werkruimten zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen. De inrichting van de lokalen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen. 17

18 Samenwerking De school werkt structureel samen met de volgende externe instanties: swv po Lokale overheid/gemeente Maatschappelijk werk Politie Club- en buurthuiswerk/ dorpsraad Schoolbegeleidingsdienst GGD/Jeugdgezondheidsdienst Twee uur per week is de schoolmaatschappelijk werker beschikbaar voor de school. Ouders kunnen met hem een afspraak maken. De school ervaart dat er veel partners in de regio beschikbaar zijn waarmee de school goede contacten heeft Preventieve en licht curatieve interventies De school heeft een aanbod voor leerlingen met Dyscalculie conform het protocol. De school heeft een aanbod voor leerlingen met Dyslexie conform het protocol. De school heeft een protocol voor medische handelingen. De school biedt fysieke toegankelijkheid voor leerlingen die dit nodig hebben. De school biedt aangepaste werk- en instructieruimtes voor leerlingen die dit nodig hebben. De school biedt de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben. De school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid. De school heeft een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen. De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie. De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Ja. Een aanpak vanuit een gemiddelde situatie. Het omgaan met grote gedragsproblemen is geen sterke kant van de school. Die zorg kan de school niet bieden. Nee. Met deze doelgroep heeft de school weinig te maken. Als het voorkomt stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor deze leerlingen op. Nee. Wel is er een plus map waarmee de leerlingen zelfstandig werken in de groep. 18

19 Er zijn nog geen vaste programma's voor bovenstaande leerlingen. Wel wordt er via differentiatie binnen methodes op ingesprongen en worden remediërende materialen ingezet. 19

20 4. Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften In het volgende hoofdstuk wordt in kaart gebracht in hoeverre de school in staat is een aanbod te hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze behoeften kunnen betrekking hebben op: leer- en ontwikkelingskenmerken; werkhouding; fysieke en medische kenmerken; sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken en de thuissituatie. Er wordt beschreven welke aanpak de school heeft voor de verschillende aandachtsgebieden. Voor het beschrijven van deze onderwijsondersteuningsarrangementen is informatie verzameld over: deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft; tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden; specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt; mogelijkheden van het schoolgebouw en samenwerking met relevante organisaties Leren en ontwikkeling Leer- en ontwikkelingshulpvragen kunnen betrekking hebben op intellectuele hulpvragen, leerachterstand, ontwikkelinghulpvragen, taalhulpvragen (algemeen en specifiek) en ontwikkeling voorsprong. Huidige situatie: 1. De school heeft een aanpak voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van taal als gevolg van een taalachterstand. Deskundigheid Aandacht/tijd Voorzieningen Gebouw Samenwerken Ambities Intern begeleider en remedial teacher. Er zijn geen taal/ leesspecialisten. Gemiddeld 24 leerlingen per groep. Eén professional per groep. Combinatiegroepen in 6/7 en 7/8 (dit kan ook een andere combinatie van groepen zijn) De school werkt met goede taalmethodes en remediërende materialen voor spelling. De extra ondersteuning vindt plaats in de groep. Ambulant begeleiding. Ouders. Externe zorgpartners (GGD, Bascule, Jeugdzorg) Buurschool Deskundigheid: De school wil nagaan welke talenten de teamleden bezitten (wie is goed in spelling, etc.). 20

21 4.2. Fysiek en Medisch Fysieke en medische hulpvragen kunnen betrekking hebben op hulpvragen met het gehoor, gezicht, spraak, motorische problemen en anders (epilepsie). Huidige situatie: De school deed ervaring op met een leerling met een hersentumor en een leerling met leukemie. Daarnaast heeft de school een aanpak voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften ten aanzien van spraak/taal. Deskundigheid Aandacht/tijd Onderwijsassistent ontwikkelde kennis en kunde. Gemiddeld 24 leerlingen per groep. Eén professional per groep. Combinatiegroepen in 6/7 en 7/8. Materialen en methodieken in huis voor spraak/taal. De extra ondersteuning vindt plaats in de groep. Voorzieningen Gebouw Samenwerken Ambulant begeleider cluster 3. Ouders. Ambities 4.3. Sociaal-emotioneel en gedrag Sociaal-emotionele hulpvragen kunnen betrekking hebben op (faal)angst, teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, positie in de groep en contactname (dit zijn leerlingen die emotioneel moeite hebben met het maken en houden van contact, het invoelen van emoties en dit kunnen toepassen). Gedragshulpvragen kunnen betrekking hebben op overactief, impulsief, naar binnen gericht, naar buiten gericht, bizar en storend gedrag. Huidige situatie: De school heeft een aanpak voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag en is van mening dat haar aanpak binnen de basisondersteuning valt. In geval er meer nodig is, zal het kind buiten de groep geplaatst worden Werkhouding Werkhoudingsvragen kunnen betrekking hebben op concentratie, motivatie en taakgerichtheid. Huidige situatie: De school heeft een aanpak voor leerlingen met specifieke behoeften op het gebied werkhoudingsvragen en is van mening dat deze aanpak binnen de basisondersteuning valt. 21

22 4.5. Thuissituatie Bij problemen in de thuissituatie kan het gaan om onder stimulering, pedagogische verwaarlozing en over bescherming. Huidige situatie: De school deed ervaring op met diverse lichte problematische thuissituaties en is van mening dat haar aanpak binnen de basisondersteuning valt. 22

23 5. Conclusie De Jan Woudsmaschool geeft aan een voldoende tot goede basis te hebben voor wat betreft differentiatie, instructiemodel en klassenmanagement. Afgelopen jaren ontwikkelde het team haar rekenonderwijs door meer opbrengstgericht te werken. Op het gebied van handelingsgericht werken (HGW) is men van mening dat men voldoende op weg is. Het team volgde een HGW training en werkt aan het implementeren van groepsplannen. De school biedt een aanpak voor hulpvragen op het gebied van leren en ontwikkeling. Voor leerlingen die de einddoelen van groep 8 niet halen, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Binnen de school werken geen specialisten. De school heeft een aanpak voor hulpvragen ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Bij extreem gedrag zal de leerling buiten de groep worden geplaatst. De school deed enkele ervaringen op met leerlingen met fysiek en medische hulpvragen, waaronder leerlingen met spraak- en taalproblemen. Afgelopen jaren deed de school ervaring op met leerlingen met een indicatie (rugzak) uit met name cluster 2 (spraak/taal). Binnen de school is door de geïndiceerde leerlingen wel ervaring opgedaan in de begeleiding van kinderen met een cluster 2 rugzak, maar de extra tijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen. Op dit moment zijn de klassen bezet en ontbreekt het aan beschikbare ambulante uren voor de ondersteuning. Daarnaast deed de school ervaring op met twee cluster 3 leerlingen. Er zijn naast de geïndiceerde leerlingen nog meer zwakke leerlingen, waar veel zorg voor is, maar waarvoor een diagnose ontbreekt. Wanneer de school vastloopt in haar aanpak, wordt deze leerling besproken in het ZBO. De school doet mee met de proeftuin waarbij ouders betrokken worden en is tevreden over de werkwijze van het ZBO. Het ZBO levert tips voor de leraar op en zo nu en trekken de aanwezigen de conclusie dat het kind het beste verwezen kan worden naar het SBO of SO. Tegelijkertijd is de school in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven. De volgende ontwikkelpunten voor de school kunnen uit het voorgaande worden geformuleerd, ten aanzien van: deskundigheid, aandacht en tijd, voorzieningen, gebouw en samenwerking. Deskundigheid: o Deskundigheidsbevordering ten aanzien van handelingsgericht werken, waarbij hetgeen in de groepsplannen staat terug te zien is in het handelen van de leraar gedurende de les. o Deskundigheidsbevordering van het team ten aanzien van opbrengstgericht werken en opbrengstgericht observeren. o Deskundigheidsbevordering ten aanzien van het aanbrengen van structuur in de leerlingenzorg, waaronder verslaglegging optimaliseren. o Deskundigheidsbevordering ten aanzien van teamteaching. o Deskundigheidsbevordering van het team in het voeren van complexe oudergesprekken, door gesprektechnieken te vergroten. 23

24 o Uitbreiding deskundigheid op het gebied van Taakspel. o Deskundigheidsbevordering van leraren in de groepen 1 en 2 ten aanzien van differentiëren. o Deskundigheidsbevordering ten aanzien van het opstellen van en werken met het ontwikkelingsperspectief (OPP). o De school wil nagaan welke talenten de leraren hebben. Aandacht en tijd: o Het meer benutten van de relatief gunstige leraar/leerling-ratio (24 leerlingen in een groep) door zelfstandig werken en coöperatief leren door te ontwikkelen. o Om adequate zorg te kunnen bieden, is er meer formatieruimte nodig om zorgfunctionarissen aan te stellen. o Leraren bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider. Voorzieningen: o Het aantal voorzieningen uit te breiden. Gebouw: o Het huidige gebouw waar mogelijk door kleine aanpassingen meer geschikt maken voor (groepen) leerlingen om te kunnen werken. o Samenwerken met de Cornelis Jetsesschool in één gebouw. Samenwerking: o Leraren werken meer samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. o Verhogen van betrokkenheid van ouders binnen het onderwijsleerproces. Door onder andere in gesprek te gaan met ouders, met als doel de kennis over de leerling uit te breiden. Tot slot: Het samenwerkingsverband kan een beroep doen op de school voor de volgende leerlingen met speciale en/of aanvullende onderwijsbehoeften: + Leerlingen met een taalachterstand (niet NT2) Hierbij stelt de school de volgende voorwaarden: + Er dient extra formatie te zijn om mensen hiervoor in te kunnen zetten. 24

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel de Brug

Schoolondersteuningsprofiel de Brug Schoolondersteuningsprofiel de Brug Januari 2013 Annetta Klaassen, Inschool Marijke Bos Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander 4 december 2013 Liesbeth Luycx, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Oranje Nassau

Schoolondersteuningsprofiel Oranje Nassau Schoolondersteuningsprofiel Oranje Nassau Februari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Julianaschool Schoolondersteuningsprofiel Koningin Julianaschool Januari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Wilgen

Schoolondersteuningsprofiel De Wilgen Schoolondersteuningsprofiel De Wilgen December 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Januari 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop Datum: 26 november 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries

Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries Maart 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS Dick Bruna December 2014

Schoolondersteuningsprofiel OBS Dick Bruna December 2014 Schoolondersteuningsprofiel OBS Dick Bruna December 2014 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl 2 Inhoud 1.Inleiding...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop Datum: 8 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool

Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool December 2013 Caroline Kooistra Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Bron

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Bron Schoolondersteuningsprofiel OBS De Bron Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koning Willem-Alexanderschool te Waddinxveen

Schoolondersteuningsprofiel Koning Willem-Alexanderschool te Waddinxveen Schoolondersteuningsprofiel Koning Willem-Alexanderschool te Waddinxveen Datum: 13 januari 2014 Naam adviseur Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn

Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage o.b.s. De Polsstok, 10TC Rien Gebraad (Polsstok)/Miep Dam (Inschool) 19/02/2013 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau

Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool

Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool Mei 2013 Door Annetta Klaassen van Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle

Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle Datum: 19 december 2013 Adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Immanuelschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Immanuelschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Immanuelschool te Boskoop Datum: 20 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei Maart 2013 Door Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam. Co-funded by the Europian Union. Januari 2015

Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam. Co-funded by the Europian Union. Januari 2015 Co-funded by the Europian Union Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam Januari 2015 Eikenlaan 25 3319 SC Dordrecht Dubbelsteynlaan-West 54 3319 EL Dordrecht T 078 61 60 151 info.dubbeldam@opod.nl www.obsdubbeldam.opod.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Wegwijzer

Schoolondersteuningsprofiel De Wegwijzer Schoolondersteuningsprofiel De Wegwijzer December 213 Ron Benjamins Inschool Postbus 233 38 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 33 46 22 717 F 84 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014

BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014 BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014 X Rapportages SWV Passend Onderwijs Drechtsteden Bovenschoolse rapportage online vragenlijsten Overzicht Extra Ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag

Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag Februari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen Versie 27 februari 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas

Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas December 2013 Liesbeth Luycx Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Ark

Schoolondersteuningsprofiel De Ark Schoolondersteuningsprofiel De Ark Mei 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris

Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Kranepoort

Schoolondersteuningsprofiel De Kranepoort Schoolondersteuningsprofiel De Kranepoort April 2013 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk

Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk Resultaten rapportage April 2013 Inschool, Miep Dam Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Et Buut

Schoolondersteuningsprofiel Et Buut Schoolondersteuningsprofiel Et Buut April 2013 Door Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS Wakersduin

Schoolondersteuningsprofiel CBS Wakersduin Schoolondersteuningsprofiel CBS Wakersduin Noordwijk 14 maart 2013 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom Versie 22 februari 2013 Annette Jansen - Beuving Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel De Bron, school met de Bijbel Januari 2014 Adviseur Peter Lakke Inschool De Bron, school met de Bijbel J.Huurmanlaan 10, 2831 XT Gouderak T:0182-372575 @: directie@debrongouderak.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker April 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn

Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Josephschool, Lisse

Schoolondersteuningsprofiel St. Josephschool, Lisse Schoolondersteuningsprofiel St. Josephschool, Lisse Augustus 2013 Ceso Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS De Overhaal

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS De Overhaal Onderwijsondersteuningsprofiel OBS De Overhaal Versie 25 februari 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos

Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2014-03-24 schoolondersteuningsprofiel Groen van Prinsterer v3 Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL Pagina 1 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens..6 2.1 Algemene gegevens van de school.. 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept.. 2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Nessevliet

Schoolondersteuningsprofiel Nessevliet Schoolondersteuningsprofiel Nessevliet November 2013 Caroline Kooistra Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS De Meander

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS De Meander Onderwijsondersteuningsprofiel OBS De Meander April 2013 Annette Jansen-Beuving Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker Versie 14 januari 2013 Annette Jansen-Beuving, Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage Obs de Achtbaan Miep Dam Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Da Costa

Schoolondersteuningsprofiel Da Costa Schoolondersteuningsprofiel Da Costa Februari 2014 Caroline Kooistra Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Obs. Cornelis Jetses Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 19-11-2013. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Elout

Schoolondersteuningsprofiel De Elout Schoolondersteuningsprofiel De Elout 1. Inleiding De Elout heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het Passend Onderwijs. In dit profiel wordt een beschrijving gegeven hoe de Elout het

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Komeet

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Komeet Schoolondersteuningsprofiel OBS De Komeet April 2013 Annette Jansen - Beuving Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Jutter

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Jutter Schoolondersteuningsprofiel OBS De Jutter Juni 2013 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel St Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Westerschool

Schoolondersteuningsprofiel Westerschool Schoolondersteuningsprofiel Westerschool Februari 2014 Caroline Kooistra Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie