Inschool Facts & findings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschool Facts & findings"

Transcriptie

1 Inschool Facts & findings Resultaten rapportage o.b.s. De Polsstok, 10TC Rien Gebraad (Polsstok)/Miep Dam (Inschool) 19/02/2013 Postbus CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T F

2 2

3 1.Inleiding Algemene gegevens Algemene gegevens van de school Onderwijsvisie / schoolconcept Kengetallen leerlingenpopulatie van de afgelopen schooljaren Leerling aantal Gewicht leerlingen Aanmeldingen bovenschools zorgteam Aanmeldingen PCL en verwijzingen SBO Leerlingen met verwijzingen SO of een rugzakje Aantal leerlingen met dyscalculie of dyslexie Aantal gediagnosticeerde leerlingen met hoogbegaafdheid of een individueel gemeten IQ lager dan Basisondersteuning Basiskwaliteit volgens de inspectie Planmatig werken Standaarden van de Inspectie Standaarden handelingsgericht werken Preventieve en licht curatieve interventies Onderwijsondersteuningsstructuur Deskundigheid Groepsgrootte en formatie Voorzieningen Ruimtelijke omgeving Samenwerking Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Leren en ontwikkeling Fysiek en Medisch Sociaal-emotioneel en gedrag Thuissituatie Werkhouding Conclusie

4 4

5 1.Inleiding In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Uit dit document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld of nog wordt vastgesteld. Bovendien wordt, wanneer dit aan de orde is, aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid. Op basis van dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg. De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband geven een beeld van de onderwijsondersteuning op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het samenwerkingsverband. Mede op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen worden ingericht. Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van leerlingen. Het schoolondersteuningsprofiel van de school is opgesteld op basis van de ingevulde facts & findingslijst, waarin feitelijke gegevens over de school zijn verzameld. In een werkconferentie, begeleid door adviseurs van Inschool, hebben scholen op een rij gezet wat zij ervaren als extra ondersteuning die de school kan bieden, en dat geformuleerd als arrangement. De facts&findings en de arrangementen zijn bij elkaar gevoegd in een rapportage, die in samenwerking tussen een adviseur van Inschool en de school is opgesteld. 5

6 2. Algemene gegevens 2.1. Algemene gegevens van de school School: O.B.S. De Polsstok BRIN: 10TC Directeur: M.P. Gebraad CLZ-er(s): M. Steunebrink Samenwerkingsverband: Midden-Holland Onderwijsvisie / schoolconcept De organisatie van de school is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Gezien de grootte van de school krijgen leerlingen les in samengestelde groepen waarin leerlingen van twee of drie leerjaren bij elkaar zitten. De school werkt met weektaken. Er is veel aandacht voor de zelfstandigheid van leerlingen. Er wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van leerlingen. Voor enkele leerlingen hanteert de school een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied Kengetallen leerlingenpopulatie van de afgelopen schooljaren Leerling aantal per 1 okt per 1 okt per 1 okt per 1 okt Leerling aantallen Bovenstaand figuur laat zien dat het leerlingenaantal vanaf 2009 is gedaald van 69 leerlingen in 2009 naar 54 leerlingen in De directie van de school geeft aan dat de verwachting is dat het leerlingenaantal zal dalen. Dit is te zien in de figuur op de volgende pagina. 6

7 per 1 okt per 1 okt per 1 okt Verwachte leerling aantallen Gewicht leerlingen per 1 okt per 1 okt per 1 okt per 1 okt Aantal gewichtleerlingen 0, Aantal gewichtleerlingen 1, Bovenstaand figuur laat het aantal leerlingen met een leerlinggewicht zien op teldatum 2012 en de afgelopen drie jaar. Op dit moment is er één kind met een leerlinggewicht 0,3. Dat komt overeen met 1,9% van de schoolpopulatie; landelijk gemiddelde daarvan is 6,9% (bron: leerlinggewichten ) en geen kinderen met een leerlinggewicht 1,2. Landelijk gemiddelde daarvan is 5,4% (bron: idem). Het aantal leerlingen met een leerlinggewicht is afgenomen. 7

8 Aanmeldingen bovenschools zorgteam Aantal aanmeldingen bij het bovenschools zorgteam Sinds 2005 werkt de school met een schoolgebonden zorgteam, het DPO, (Drie Partijen Overleg). Hier worden kinderen besproken wanneer de school vastloopt in haar aanpak. In de afgelopen vier jaar zijn er 12 leerlingen besproken, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 3 leerlingen per jaar. Maximaal vier keer per jaar overleggen de coördinator leerlingenzorg (CLZ), de preventief ambulante begeleider van het samenwerkingsverband WSNS en de psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst met elkaar over leerlingen met een complexe problematiek. Aan ouders wordt toestemming gevraagd om over hun kind te overleggen met externe deskundigen. De school is tevreden over het functioneren van het DPO Aanmeldingen PCL en verwijzingen SBO Aantal aanmeldingen PCL Aantal verwijzingen SBO Aantal terugplaatsingen per schooljaar vanuit SBO In de afgelopen vier jaar meldde de school één leerling aan bij het PCL en verwees de school één kind naar het SBO. Dat komt overeen met een verwijzingspercentage 8

9 van 0,45% per jaar, dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 0,51% in (bron: aantal leerlingen verwezen naar het zelfde of een ander samenwerkingsverband ). De school heeft sinds 2009 geen leerlingen teruggeplaatst gekregen uit het Speciaal Basisonderwijs (SBO). In principe kan de school leerlingen met speciale en/of aanvullende onderwijsbehoeften ondersteunen, mits zij voldoen aan de voorwaardelijke kenmerken als: relatie, welbevinden, ontwikkeling en relatie en afstemming met ouders. In toelichting hierop: Relatie: De mate van betrokkenheid op en verbondenheid met de leerkracht en medeleerlingen. In de relatie ligt de mogelijkheid van leren met en van elkaar door samenwerken of feedback. Gerichtheid van de leerling op de ander maakt leren mogelijk, voor de leerkracht ligt in de relatie de mogelijkheid tot pedagogische invloed. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen relatie met de leerling is, kan de school geen passend onderwijs organiseren. Welbevinden: De mate waarin de leerling zich vrij, sociaal-emotioneel veilig en plezierig voelt in de schoolomgeving. Onbehagen, van welke aard ook, zorgt voor een bedreigd gevoel in leer- en ontwikkelingstaken. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar een gebrek aan welbevinden is, kan de school geen passend onderwijs organiseren. Ontwikkeling: De mate waarin de leerling voortgang maakt in leer- en ontwikkelingstaken. De mate waarin de school haar begeleiding kan afstemmen op verschillen in ontwikkeling van haar leerlingen, bepaalt voor een groot deel de zorgbreedte van de school. Indien er, ondanks alle aantoonbaar extra ondersteuning, structureel en onomkeerbaar onvoldoende ontwikkeling waarneembaar is, kan de school geen passend onderwijs organiseren. Veiligheid: De mate van fysieke veiligheid van de leerling zelf, de medeleerlingen en de leerkracht. Deze kan direct in het geding zijn bij bijvoorbeeld agressie, of indirect door bijvoorbeeld gebrek aan inzicht bij de leerling. De emotionele veiligheid is bij de dimensie welbevinden benoemd. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar onveilige situaties ontstaan, kan de school geen passend onderwijs organiseren. Afstemming ouders: Ouders en school dienen overeenstemming te bereiken over de kenmerkende voorwaarden, de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief. Pas dan kan er sprake zijn van een goede ontwikkeling van het kind. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen overeenstemming ontstaat, kan de school geen passend onderwijs organiseren Leerlingen met verwijzingen SO of een rugzakje De school verwees volgens opgave van de directie sinds 2009 geen leerlingen naar het Speciaal Onderwijs (SO). 9

10 Er zijn op dit moment geen kinderen met een indicatie (rugzakje) op de school. Het landelijk gemiddelde van kinderen met een rugzakje in het basisonderwijs is 1,4% (bron: totaal aantal leerlingen met een rugzak, zowel op het BO als SBO, schooljaar ). In het verleden heeft de school slechts eenmaal een leerling met een rugzakje begeleid Aantal leerlingen met dyscalculie of dyslexie 1 oktober oktober oktober oktober 2012 Aantal dyslexieverklaringen Aantal gediagnosticeerde leerlingen met dyscalculie/rekenstoornis Op de school zitten momenteel drie kinderen met een dyslexieverklaring. Op de school zitten momenteel geen kinderen met een verklaring voor dyscalculie. Bij de aanpak van deze onderwijsbehoeften wordt per leerling bepaald wat er nodig is. Dit wordt afgestemd met de ouders en eventueel externe begeleiders. De school stelt zich ten doel om afspraken rondom aanpak dyslexie en dyscalculie te borgen. En de kennis en vaardigheden van leerkrachten op dit gebied verder te verbreden en te ontwikkelen Aantal gediagnosticeerde leerlingen met hoogbegaafdheid of een individueel gemeten IQ lager dan 85 De school kent geen leerlingen met een diagnose hoogbegaafdheid. De school kent ook geen leerlingen met een individueel gemeten IQ lager dan 85. De school stelt zich ten doel om meer kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen t.a.v. diagnosticeren van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en het afstemmen van het onderwijsaanbod op deze leerlingen. In verband met bovenstaande gegevens in relatie tot passend onderwijs geeft de school aan dat zij ervaring heeft opgedaan met leerlingen met dyslexie. Intensieve begeleiding is (op dit moment) mogelijk door inzet van vrijwilligers en externe hulp buiten schooltijd. 10

11 3. Basisondersteuning De basisondersteuning geeft het niveau van ondersteuning weer, waaraan alle scholen in het samenwerkingsverband (gaan) voldoen. Mede op basis van de schoolondersteuningsprofielen van alle deelnemende scholen stelt het samenwerkingsverband het niveau van basisondersteuning vast. De basisondersteuning omvat vier aspecten: basiskwaliteit planmatig werken preventieve en licht curatieve interventies en onderwijsondersteuningsstructuur. In de vragenlijst die voor deze rapportage is gebruikt, zijn deze vier aspecten van basisondersteuning bevraagd. De school heeft kunnen aangeven wat het meest recente oordeel van de inspectie was over de basiskwaliteit van de school. Het planmatig werken is in beeld gebracht aan de hand van een aantal standaarden. Deze standaarden zijn voor een deel ontleend aan de standaarden die de inspectie hanteert, en voor een ander deel hebben ze betrekking op de mate waarin de school het handelingsgericht werken beheerst. Vervolgens heeft de school kunnen aangeven welke preventieve en licht curatieve interventies zij aanbiedt. De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur is in beeld gebracht door gegevens over de deskundigheid, de groepsgrootte (aandacht/tijd), voorzieningen, mogelijkheden van het gebouw en de samenwerkingsrelaties van de school weer te geven Basiskwaliteit volgens de inspectie De Inspectie heeft de basiskwaliteit van de school tijdens haar laatste oordeel akkoord bevonden. In verband met haar basiskwaliteit stelt de school het volgende. Er is een zorgplan. Groeps- en leerlingbesprekingen vinden gestructureerd plaats. Ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte vindt plaats in de eigen groep door de eigen leerkracht. Er wordt gewerkt met groepsplannen voor lezen, taal en rekenen. Leerlingen met een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied hebben een individueel handelingsplan Planmatig werken Standaarden van de Inspectie In het schema op de volgende pagina is weergeven hoe de school zichzelf beoordeelt op een aantal standaarden uit het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs. 11

12 1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 2.4 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand Zwak Voldoende Goed Excellent 4.2 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school 4.4 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen 4.5/6 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school 4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen 8.3 De school voert de zorg planmatig uit 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg 8.5 De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling-populatie 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces 9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit Directie en IB beoordelen de school op 8 van de 26 bovenstaande inspectie indicatoren als goed en op 18 als voldoende. Hiermee geeft men aan dat men vindt dat de basiskwaliteit in orde is. 12

13 Standaarden handelingsgericht werken Onderstaand schema geeft weer hoe de school zichzelf op dit moment beoordeelt betreffende de ontwikkeling van handelingsgericht werken (HGW). Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak Leerkrachten benoemen hoge, reële SMARTI-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega's Leerkrachten werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de CLZ De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt Zwak Voldoende Goed Excellent De school beoordeelt zichzelf op elf van de twaalf standaarden van handelingsgericht werken als voldoende en op één als goed. De school maakt wat betreft handelingsgericht werken een snelle ontwikkeling door. Er wordt in samenwerking met een landelijk pedagogisch centrum intensief gewerkt aan procedures en vaardigheden van het HGW. Dit vergroot de mogelijkheden van de school bij het bieden van passend onderwijs Preventieve en licht curatieve interventies Ten aanzien van preventieve en licht curatieve interventies geeft de school aan over de volgende interventies al dan niet te beschikken. Aanbod voor leerlingen met Dyscalculie conform het protocol Aanbod voor leerlingen met Dyslexie conform het protocol Een protocol voor medische handelingen Niet in ontwikkeling. Niet in ontwikkeling. Wel. 13

14 De school biedt fysieke toegankelijkheid voor leerlingen die dit nodig hebben Aangepaste werk- en instructieruimtes voor leerlingen die dit nodig hebben Er zijn hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben De school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid De school heeft een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen Onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie Onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie Niet is zonder ingrijpende verbouwing wel te realiseren. Wel. Niet. Wel de school neemt bij de leerjaren 6 t/m 8 een sociale vragenlijst af. Wel de school hanteert een leerlingvolgsysteem en een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Niet in ontwikkeling. Niet in ontwikkeling. Een beperkt aantal leerlingen (één of twee per groep) heeft voor een enkel ontwikkelingsgebied een eigen leerlijn waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de mogelijkheden van deze leerlingen Onderwijsondersteuningsstructuur Deskundigheid De school maakt gebruik van de volgende aanwezige teamdeskundigheid: aanwezig zonder diploma aanwezig met diploma niet aanwezig Logopedist Orthopedagoog Psycholoog Schoolmaatschappelijk werker Remedial teacher Motorische Remedial Teaching Intern Begeleider Taal/leesspecialist Rekenspecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Hoogbegaafdheid specialist Dyslexie specialist Speltherapeut Coaching en Video Interactie Begeleiding 14

15 Verder maakt de school gebruik van de volgende deskundigen op het niveau van het samenwerkingsverband: Orthopedagoog Logopedist Psycholoog Schoolmaatschappelijk werker Remedial teacher Motorisch Remedial Teacher Intern Begeleider Taal/leesspecialist Rekenspecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Coaching en video interactie begeleider Speltherapeut Dyslexiespecialist Daarnaast maakt de school gebruik van preventief ambulant begeleiders van het samenwerkingsverband, verbonden aan de school voor het SBO. Wat betreft de deskundigheid van het team stelt de school: het team bestaat uit ervaren leerkrachten, maar er is geen sprake van teamdeskundigheid op een bepaald gebied. De ervaring die is opgedaan met leerlingen met dyslexie, PDD-nos of ADHD beperkt zich tot een deel van het team. Het team heeft zich de afgelopen jaren vooral geschoold op het gebied van handelingsgericht werken. Veel tijd en energie is besteed aan het werken met stamgroepen met leerlingen uit drie leerjaren. Het klassenmanagement is hierop afgestemd Groepsgrootte en formatie De gemiddelde groepsgrootte is 18. Het aantal teamleden (onderwijspersoneel) per 1 augustus 2012 is 7. De formatie van het onderwijspersoneel per 1 augustus 2012 is 3,66. Daarnaast heeft de school één medewerker onderwijsondersteunend personeel. Het onderwijskundig ondersteunend personeel (OOP) heeft per 1 augustus 2012 een aanstelling van 0,55 fte. Op 4 dagdelen is er extra ondersteuning van de onderwijsassistente voor de leerlingen in de klas. Er is één professional per dag in de klas Er zijn twee professionals in de klas gelijktijdig in de klas gedurende meerdere dagdelen per week Taken kunnen worden toebedeeld aan onderwijsassistent, ouders of medeleerlingen 15

16 Voor bovenstaande deskundigheid is de volgende formatie beschikbaar: niet aanwezig Logopedist Orthopedagoog Psycholoog Schoolmaatschappelijk werker Remedial teacher Motorische remedial teacher wel aanwezig geen formatie Intern begeleider Taal/leesspecialist Reken/wiskundespecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Hoogbegaafdheid specialist Dyslexiespecialist Speltherapeut Coaching en video interactie specialist 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 meer dan 0,5 meer dan 1 meer dan 2 Bovenstaande gegevens over de aandacht, tijd en inzetbaarheid van de deskundigheid betekenen dat de school mogelijkheden heeft om passend onderwijs te realiseren voor leerlingen met specifieke en/of aanvullende onderwijsbehoeften door inzet van externe deskundigheid Voorzieningen In onderstaande tabel is te zien dat er geen leerlingen zijn die gebruik hebben gemaakt van de voorzieningen/aanpakken (georganiseerd op school, binnen het bestuur of op samenwerkingsverbandniveau) in het schooljaar Ambulante begeleiding door een van de clusters Prevantieve ambulante begeleiding door een van de clusters Hulpklas lezen/spellen Expertisecentrum (SBO) Plusklas Hoogbegaafden Aanbod Sovatraining Aanbod Faalangstraining n.v.t meer dan 20 De school geeft in verband met bovenstaande aan dat zij samenwerkt met logopedisten in de omgeving, dan wel door ouders ingehuurde bureaus die specifieke ondersteuning aan leerlingen bieden. Door goede samenwerking met ouders en externe deskundigen zijn er (beperkte) mogelijkheden om passend onderwijs te realiseren voor leerlingen met specifieke en/of aanvullende onderwijsbehoeften. 16

17 Ruimtelijke omgeving In onderstaande tabel is aangegeven wat de mogelijkheden van het schoolgebouw zijn om tegemoet te komen aan specifieke en/of aanvullende onderwijsbehoeften Er is ruimte in de groep voor één-op-één begeleiding Er is ruimte op de gang voor één-op-één begeleiding Er is een prikkelarme werkplek Er is ruimte voor een time-out De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften Er zijn ruimten met specifieke functies voor bewegings- en leerbehoeften (fysiotherapie, schooltuin, enz.) Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele ruimten Anders (vul in bij Toelichting) De werkruimten en lokalen worden als volgt beoordeeld: Zijn de werkruimten afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen? Is de inrichting van de lokalen afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen? Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed Er zijn voldoende mogelijkheden om de ruimtelijke omgeving aan te passen naar de behoeften voor enkele leerlingen. Dit gebeurt nu ook in beperkte mate Samenwerking De school werkt structureel samen met de volgende onderwijspartners en externe instanties/partners (of heeft afgesproken hoe de samenwerking verloopt als dat nodig is): swv po swv vo (v)so SBO Lokale overheid/gemeente Bureau jeugdzorg Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) /Ouder kind centrum (OKC) Maatschappelijk werk GGZ Leerplicht Politie Club- en buurthuiswerk/ dorpsraad Schoolbegeleidingsdienst GGD/Jeugdgezondheidsdienst Anders (vul in bij toelichting) Door samenwerking met externe partners is het voor de school beperkt mogelijk om tegemoet te komen aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. 17

18 4. Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften In dit hoofdstuk wordt in kaart gebracht in hoeverre de school in staat is een aanbod te hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze behoeften kunnen betrekking hebben op: leer- en ontwikkelingskenmerken; fysieke en medische kenmerken; sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken; de thuissituatie en werkhouding. Er wordt beschreven welke aanpak de school heeft voor de verschillende aandachtsgebieden. Voor het beschrijven van deze onderwijsondersteuningsarrangementen is informatie verzameld over: deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft; tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden; specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt; mogelijkheden van het schoolgebouw en samenwerking met relevante organisaties Leren en ontwikkeling Leer- en ontwikkelingskenmerken hebben betrekking op leer- en ontwikkelingshulpvragen, leerachterstand, taalhulpvragen en ontwikkelingsvoorsprong Huidige situatie wat doet/kan de school nu al? Team heeft ervaring met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Team heeft ervaring met werken met eigen leerlijnen voor kinderen met leeren ontwikkelingshulpvragen. Invulling Deskundigheid: Geen specialisme. Thematisch onderwijs, werken volgens de principes van meervoudige intelligentie voor zaakvakken is in ontwikkeling. Nog onvoldoende aanbod voor meerbegaafden. Nog te veel afhankelijk van de individuele leerkracht. Enkele leerkrachten hebben ervaring met leerlingen met leesproblemen of dyslexie. Aandacht en tijd: Inzet onderwijsassistent mogelijk. Inzet vrijwilligers (wiskundelessen, natuurkundeproefjes, Engels), wel afhankelijk van de inzet van deze mensen (tijdelijk!). Gebouw: Enkele werkplekken buiten de klaslokalen. Deskundigheid: Ervaring bij enkele leerkrachten 18

19 Aandacht en tijd: Inzet onderwijsassistent mogelijk Gebouw: Enkele werkplekken buiten de klaslokalen Ambitie: wat wil de school veranderen/verbeteren? De ambities van de school betreffende passend onderwijs liggen op het gebied van meerbegaafdheid. Een protocol is in ontwikkeling en er wordt gewerkt aan een aanbod. Verder heeft de school ambitie m.b.t. het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met taalhulpvraag. Samenwerking: Met lokale logopedisten. Wat heeft de school hiervoor nodig? Uitdagend aanbod voor meerbegaafden. Scholing leerkrachten op beide gebieden. Verder ontwikkeling thematisch onderwijs/werken volgens principes meervoudige intelligentie Fysiek en Medisch Fysiek en medisch hebben betrekking op hulp- en ondersteuningsvragen van gehoor, gezicht, spraak en/of taal, motoriek en/of fysieke belemmeringen (epilepsie, diabetes, etc.) Huidige situatie wat doet/kan de school nu al? N.v.t. op dit moment of in recent verleden Invulling Deskundigheid Ervaring is bij beperkt deel van het team aanwezig. Voorzieningen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen. Ambitie: wat wil de school veranderen/ verbeteren? Het team ambieert een passend zorgarrangement ( met hulp) te kunnen bieden aan leerlingen met een spraak-taal problematiek; leerlingen met een motorische of fysieke beperking. Gebouw Gebouw is niet rolstoeltoegankelijk, invalidentoilet ontbreekt. Wat heeft de school hiervoor nodig? Scholing medewerkers. Externe hulp in de vorm van ambulante begeleiding Aanpassingen aan het gebouw. 19

20 4.3. Sociaal-emotioneel en gedrag Sociaal-emotioneel en gedrag hebben betrekking op hulp- en ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag ((faal)angst, teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, positie in de groep en contactname; het invoelen van emoties en dit kunnen toepassen). Gedragshulpvragen kunnen betrekking hebben op allerlei vormen van concreet waarneembaar externaliserend of internaliserend gedrag. Huidige situatie wat doet/kan de school nu al? Ervaring met leerlingen met lichte stoornis in het autistisch spectrum en ADHD. Ambitie: wat wil/kan de school veranderen/ verbeteren? De ambities van de school betreffende passend onderwijs liggen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren. Alle kinderen moeten zich vertrouwd en veilig voelen op school. Invulling Deskundigheid: Wel ervaring met, maar geen specialisme/teamdeskundigheid. Voorzieningen: leerlingvolgsysteem SEO. Wat heeft de school hiervoor nodig? Ouderbetrokkenheid vergroten. Planmatig werken SEO versterken, waar nodig werken met groepsplannen/individuele handelingsplannen SEO. Scholing leerkrachten Thuissituatie Thuissituatie Gaat om hulp- en ondersteuningsvragen die voornamelijk te maken hebben met de thuis- of gezinssituatie van het kind ((pedagogische) verwaarlozing, overbescherming, etc.) Huidige situatie wat doet/kan de school nu al? Signaleren en externe hulp inschakelen. Kind veilige omgeving bieden. Invulling Deskundigheid: In ontwikkeling Voorzieningen: Oudergesprekken over welbevinden van het kind. Voeren van kindgesprekken. Zorgteam (MeerPartijenOverleg). CJG in Bergambacht. Ambitie: wat wil/kan de school veranderen/ verbeteren? Pedagogisch en didactisch partnerschap met ouders. Afstemming en samenwerking met deskundigen van andere instanties verbeteren. 20 Samenwerking: GGD ( jeugdarts) Jeugdzorg Wat heeft de school hiervoor nodig? Verder ontwikkelen: Visie op ouderbetrokkenheid ontwikkelen; ouderbetrokkenheid (partnerschap) vergroten. Samenwerking met andere instanties verbeteren. Eénzorg-loketfunctie Sociaal-maatschappelijke problematiek: regie ligt bij CJG.

21 4.5.Werkhouding Werkhouding heeft betrekking op hulp- en ondersteuningsvragen die voornamelijk te maken hebben met concentratie, motivatie en taakgerichtheid. Huidige situatie wat doet/kan de school nu al? Formuleren van onderwijsbehoeften leerlingen op dit gebied en ernaar handelen. Geen teamdeskundigheid; nog te veel afhankelijk van ervaring en deskundigheid individuele leerkracht. Ambitie: wat wil/kan de school veranderen/verbeteren? Planmatig werken aan motivatie-, concentratie- en taakgerichtheidsproblemen. Invulling Deskundigheid: Voeren van kindgesprekken in ontwikkeling. Voorzieningen: Ontwikkelingsvolgsysteem Kijk! voor gr 1 en 2. Leerlingvolgsysteem SEO Wat heeft de school hiervoor nodig? Verdere ontwikkeling HGW op SEO-aspecten, maken van groepsplannen en/of individuele handelingsplannen. 21

22 5. Conclusie Veel van de keuzes die op de school gemaakt worden, zijn erop gericht om de leerlingen een continue ontwikkeling te laten doormaken. Het team van O.B.S. De Polsstok heeft zich de afgelopen twee jaar bekwaamd in het handelingsgericht werken (HGW) en daarin een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De volledige implementatie van het HGW vergt echter nog minimaal twee schooljaren. De school organiseert de leerlingenzorg volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (HGW): De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Afstemming en wisselwerking: het gaat om deze leerling, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. Het is de leerkracht die het doet. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. De school maakt gebruik van deze stimulerende factoren. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Doelgericht werken: het team formuleert korte en langetermijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Protocollen, formulieren en checklists ondersteunen dit streven. De school heeft ruime ervaring met leerlingen met een (lichte) stoornis in het autistisch spectrum en leerlingen met dyslexie. Het ontbreekt echter aan specialismen (bijvoorbeeld taal-, reken- of gedragsspecialist) binnen het team. De school biedt een goed pedagogisch klimaat (veilige omgeving). Leerkrachten zijn met hulp van de coördinator leerlingenzorg goed in staat om de onderwijsbehoeften van de leerlingen te beschrijven en een passend onderwijsaanbod te organiseren als het gaat om preventieve en licht curatieve interventies. De borging van de afspraken rondom de aanpak van bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en lichte gedragsproblemen behoeft nog aandacht (dit staat gepland voor schooljaren , ). In principe kan de school leerlingen met speciale en/of aanvullende onderwijsbehoeften ondersteunen, mits zij voldoen aan voorwaardelijke kenmerken als: relatie, welbevinden, ontwikkeling en relatie en afstemming met ouders (zie ook paragraaf ). Een passend onderwijsaanbod kan de school bieden aan leerlingen met leerproblemen. De grenzen zijn bereikt zodra een leerling een achterstand heeft op cognitief gebied van 2 jaar of meer. Het team ziet geen mogelijkheden om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een verstandelijke beperking die niet of in zeer beperkte mate leerbaar zijn. Voldoende mogelijkheden ziet de school om (met hulp/ externe expertise) een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden aan leerlingen met dyslexie; die een taal-leesprobleem hebben; met hoogbegaafdheid. 22

23 Voor leerlingen met onrust en concentratieproblemen zal de school in de meeste gevallen een aanpak hebben of kunnen ontwikkelen met ondersteuning door externe deskundigen. In een aantal gevallen, als de problemen ernstig zijn of er sprake is van een meervoudige problematiek, zal dat niet gaan. Het team heeft ervaring in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met ADHD en PDD-nos. Bij hoogbegaafdheid in combinatie met gedragsproblemen is het voor het team een uitdaging om - met hulp - een passend onderwijsaanbod te kunnen verzorgen. Het team kan géén passend onderwijs bieden aan leerlingen met een reactieve hechtingsstoornis en/of ernstige angstproblematiek. Ambities van de school Tegelijkertijd is de school in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven. De ambities van de school betreffende passend onderwijs liggen vooral op het gebied van: Lezen/taal en dyslexie Hoogbegaafdheid en meerbegaafdheid Sociaal-emotioneel functioneren Er zijn de komende jaren voldoende middelen en mogelijkheden tot scholing voor het team en individuele medewerkers. 23

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander 4 december 2013 Liesbeth Luycx, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop Datum: 8 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop Datum: 26 november 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel de Brug

Schoolondersteuningsprofiel de Brug Schoolondersteuningsprofiel de Brug Januari 2013 Annetta Klaassen, Inschool Marijke Bos Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Kofschip

Schoolondersteuningsprofiel t Kofschip Schoolondersteuningsprofiel t Kofschip Januari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Januari 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries

Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries Maart 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS t Palet

Schoolondersteuningsprofiel OBS t Palet Schoolondersteuningsprofiel OBS t Palet Gerard van Vegchel December 2013 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Bron

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Bron Schoolondersteuningsprofiel OBS De Bron Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle

Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle Datum: 19 december 2013 Adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool

Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Oranje Nassau

Schoolondersteuningsprofiel Oranje Nassau Schoolondersteuningsprofiel Oranje Nassau Februari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau

Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn

Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Tweestroom

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Tweestroom Schoolondersteuningsprofiel CBS De Tweestroom Januari 2013 Liesbeth Luycx, Inschool Veerle Stoute Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Julianaschool Schoolondersteuningsprofiel Koningin Julianaschool Januari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Ark

Schoolondersteuningsprofiel De Ark Schoolondersteuningsprofiel De Ark Mei 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS Dick Bruna December 2014

Schoolondersteuningsprofiel OBS Dick Bruna December 2014 Schoolondersteuningsprofiel OBS Dick Bruna December 2014 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl 2 Inhoud 1.Inleiding...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Wilgen

Schoolondersteuningsprofiel De Wilgen Schoolondersteuningsprofiel De Wilgen December 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag

Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag Februari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool

Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool Schoolondersteuningsprofiel Prins Willem Alexanderschool December 2013 Caroline Kooistra Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam. Co-funded by the Europian Union. Januari 2015

Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam. Co-funded by the Europian Union. Januari 2015 Co-funded by the Europian Union Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam Januari 2015 Eikenlaan 25 3319 SC Dordrecht Dubbelsteynlaan-West 54 3319 EL Dordrecht T 078 61 60 151 info.dubbeldam@opod.nl www.obsdubbeldam.opod.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Schateiland te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Schateiland te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Schateiland te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koning Willem-Alexanderschool te Waddinxveen

Schoolondersteuningsprofiel Koning Willem-Alexanderschool te Waddinxveen Schoolondersteuningsprofiel Koning Willem-Alexanderschool te Waddinxveen Datum: 13 januari 2014 Naam adviseur Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: Wereldwijs te Gouda

Schoolondersteuningsprofiel: Wereldwijs te Gouda Schoolondersteuningsprofiel: Wereldwijs te Gouda Datum: 26 november 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen Versie 27 februari 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei Maart 2013 Door Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCBS De Bron

Schoolondersteuningsprofiel PCBS De Bron Schoolondersteuningsprofiel PCBS De Bron Februari 2014 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel De Bron, school met de Bijbel Januari 2014 Adviseur Peter Lakke Inschool De Bron, school met de Bijbel J.Huurmanlaan 10, 2831 XT Gouderak T:0182-372575 @: directie@debrongouderak.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Immanuelschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Immanuelschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Immanuelschool te Boskoop Datum: 20 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris

Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk

Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk Resultaten rapportage April 2013 Inschool, Miep Dam Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas

Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas December 2013 Liesbeth Luycx Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014

BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014 BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014 X Rapportages SWV Passend Onderwijs Drechtsteden Bovenschoolse rapportage online vragenlijsten Overzicht Extra Ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Jan Woudsmaschool

Schoolondersteuningsprofiel Jan Woudsmaschool Schoolondersteuningsprofiel Jan Woudsmaschool Juni 2013 Door Annetta Klaassen van Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos

Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Wegwijzer

Schoolondersteuningsprofiel De Wegwijzer Schoolondersteuningsprofiel De Wegwijzer December 213 Ron Benjamins Inschool Postbus 233 38 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 33 46 22 717 F 84 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Kranepoort

Schoolondersteuningsprofiel De Kranepoort Schoolondersteuningsprofiel De Kranepoort April 2013 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL Pagina 1 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens..6 2.1 Algemene gegevens van de school.. 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept.. 2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker April 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Kompas

Schoolondersteuningsprofiel Het Kompas Schoolondersteuningsprofiel Het Kompas Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool

Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool Mei 2013 Door Annetta Klaassen van Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Ichthus

Schoolondersteuningsprofiel Ichthus Schoolondersteuningsprofiel Ichthus November 2013 Adviseur: Peter Lakke (Inschool) 2 Inhoud 1.Inleiding... 5 2.Algemene gegevens... 6 2.1.Algemene gegevens van de school... 6 2.2.Onderwijsvisie/schoolconcept...

Nadere informatie

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek November 2015 Basisondersteuning Kinderen krijgen binnen het samenwerkingsverband de ondersteuning die past bij hun

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker Versie 14 januari 2013 Annette Jansen-Beuving, Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn

Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom Versie 22 februari 2013 Annette Jansen - Beuving Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer November 2013 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage Obs de Achtbaan Miep Dam Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage Rehobothschool Inschool 19/11/2012 Met updates (dec. 2014): Bijlage 1 op pag. 28 Passend Onderwijs op de Rehobothschool En bijlage 2 op pag. 29 Leerlingen

Nadere informatie