Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei Maart 2013 Door Annetta Klaassen, Inschool Postbus CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T F

2 2

3 1. Inleiding Algemene gegevens Algemene gegevens van de school Onderwijsvisie/schoolconcept Kengetallen leerlingenpopulatie van de afgelopen schooljaren Leerling aantal Gewicht leerlingen Aanmeldingen Groot Zorgteam Leerlingen met verwijzingen SO of een rugzakje Aantal leerlingen met dyslexie en dyscalculie Aantal gediagnosticeerde leerlingen met hoogbegaafdheid of een individueel gemeten IQ lager dan Basisondersteuning Basiskwaliteit volgens de inspectie Planmatig werken Standaarden van de inspectie Standaarden handelingsgericht werken Preventieve en licht curatieve interventies Onderwijsondersteuningsstructuur Deskundigheid Groepsgrootte en formatie Voorzieningen Ruimtelijke omgeving Samenwerking Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Leren en ontwikkeling Fysiek en medisch Sociaal-emotioneel en gedrag Werkhouding Thuissituatie Conclusie

4 4

5 1. Inleiding In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Uit dit document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld of nog wordt vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid. Op basis van dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg. De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband geven een beeld van het onderwijszorg continuüm op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen worden ingericht. Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van leerlingen. Het schoolondersteuningsprofiel van de school is opgesteld door een adviseur van Inschool, op basis van de ingevulde facts& findings en het interview op 23 januari 2013 met de directeur en de adjunct, de competentiescan van het team en de teamworkshop. Naar aanleiding hiervan is door Inschool een concept rapportage opgesteld welke aan de school is voorgelegd om te checken op feitelijke onjuistheden. Ook is gevraagd aan de school de concept rapportage te completeren waar het de ambities betreft ten aanzien van onderwijs(ondersteunings-) arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze aanvullingen zijn meegenomen in de definitieve schoolrapportage van dit schoolondersteuningsprofiel. 5

6 2. Algemene gegevens 2.1. Algemene gegevens van de school School: BRIN: Directie: IB-er(s): Schoolbestuur: SBO de Boei 17UI R. Janssen (dir.) en M. van Honk (adj.) Jeffrey Leander en Bianca Reijns-Erkelens (ondersteunende IB-er) Stichting Zaan Primair Samenwerkingsverband: Onderwijsvisie/schoolconcept SBO de Boei is een school die samenwerking, professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan om aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen. De school heeft een zogenaamde binnen- en buitendienst. In de binnendienst wordt onderwijs geboden aan leerlingen. De school is gespecialiseerd in leerlingen met complexe, meervoudige problematiek. Hierbij gaat het om kinderen die cognitief zwak zijn. De school heeft een aanpak voor dyslexie en binnen de school is een JK (Jonge Kind) groep, wat tevens als observatieplek dient. Binnen een afgesproken periode wordt bekeken welk type onderwijs het meest geschikt is voor het betreffende kind. In de buitendienst ondersteunt de school reguliere basisscholen binnen het samenwerkingsverband van de Zaanstreek. Het doel voor de komende jaren voor de Boei is uit te groeien tot een steunpunt ten behoeve van het reguliere onderwijs (de buitendienst ). De Boei deelt haar expertise met het regulier onderwijs op het gebied van: spraak en taal, taal/lezen en spellen, sociale competentie en spel en spelen. 6

7 2.3. Kengetallen leerlingenpopulatie van de afgelopen schooljaren Leerling aantal per 1 okt per 1 okt per 1 okt per 1 okt Leerling aantallen Bovenstaand figuur laat zien dat het leerlingenaantal vanaf 2009 is gedaald van 151 leerlingen in 2009 naar nu (2012) 101 leerlingen. De directie van de school geeft aan dat de verwachting is dat het leerlingenaantal elk jaar met ongeveer leerlingen zal dalen tot een kleine school van ongeveer 50 leerlingen Gewicht leerlingen per 1 okt per 1 okt per 1 okt per 1 okt Aantal gewichtleerlingen 0, Aantal gewichtleerlingen 1, Bovenstaand figuur laat het aantal leerlingen met een schoolgewicht zien van de afgelopen vier jaar. Op dit moment zijn er 48 kinderen met een schoolgewicht 0,3. Dat komt overeen met 47,5% van de schoolpopulatie; landelijk gemiddelde daarvan is 6,9% (bron: leerlinggewichten ) en geen kinderen met een schoolgewicht 1,2. Dat komt overeen met 0% van de schoolpopulatie; landelijk gemiddelde daarvan is 5,4% (bron: idem). Bovenstaande gegevens zijn niet compleet omdat in de periode van 2009 tot 2011 de administratie niet op orde was. De school geeft aan geen specifiek beleid voor leerlingen met een schoolgewicht te hebben ontwikkeld. De schoolpopulatie bestaat voor overgrote deel uit ouders die laag zijn opgeleid en aan de onderkant van de sociaal-economische ladder staan. Deze ouders hebben duidelijke uitleg nodig over het onderwijs, geduld en goede begeleiding bij het 7

8 invullen van formulieren. Ook zijn er hoger opgeleide ouders. Ongeveer 25% van de ouders heeft een allochtone achtergrond. De school beschikt over Basisschoolnet, waardoor ouders makkelijker meedenken over het onderwijs aan hun kind Aanmeldingen Groot Zorgteam Binnen De Boei is een Groot Zorgteam (GZT) waar de ontwikkeling van kinderen en de werkwijze van de school wordt geevalueerd. Het doel van het GZT is na te gaan of de werkwijze een dusdanig effect heeft gehad op de ontwikkeling van een kind, dat mogelijke herplaatsing naar het regulier Bao kans van slagen heeft, of dat er gezocht moet worden naar een betere passende setting. Daarnaast worden kinderen die na de interventie vanuit het het Klein Zorgteam (KZT) geen vooruitgang laten zien, uitgebreider besproken met de professionals. Het GZT bestaat uit de volgende professionals: Adjunct/gedragsspecialist IB, logopediste, schoolarts, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk. Ook worden ouders betrokken bij het GZT. Het Klein Zorgteam KZT) gaat vooraf aan het GZT. In het KZT zitten de leraar, IB en adjunct directeur/gedragsspecialist Leerlingen met verwijzingen SO of een rugzakje Verwijzingen SO cluster Verwijzingen SO cluster Verwijzingen SO cluster Verwijzingen SO cluster De school verwees volgens opgave van de directie sinds 2009 elf leerlingen naar het Speciaal Onderwijs (SO), vijf naar cluster 3 en zes naar cluster 4. 8

9 1 oktober oktober oktober oktober 2012 Aantal rugzakjes cluster Aantal rugzakjes cluster Aantal rugzakjes cluster Aantal rugzakjes cluster Er zijn op dit moment drie kinderen met een indicatie (rugzakje) van cluster 4. Dit komt neer op 2,9 % van de schoolpopulatie. Het landelijk gemiddelde van kinderen met een rugzakje in het basisonderwijs is 1,4% (bron: totaal aantal leerlingen met een rugzak, zowel op het BO als SBO, schooljaar ). Plaatsing van een kind van REC cluster 4 betekent dat het om een kind gaat uit de regio. Wanneer een kind oppositioneel gedrag vertoont, dan wordt het verwezen naar REC cluster 4. Daarnaast kent de school leerlingen met autisme. Wanneer het kind rustig gedijt, dan kan het onderwijs volgen op de Boei. Als gevolg van rugzakleerlingen ontwikkelde het team zich, mede dankzij de begeleiding van de ambulant begeleider. Het team is meer handelingsbekwaam geworden Aantal leerlingen met dyslexie en dyscalculie 1 oktober oktober oktober oktober 2012 Aantal dyslexieverklaringen Aantal gediagnosticeerde leerlingen met dyscalculie/rekenstoornis Op de school zitten momenteel vier leerlingen met een dyslexieverklaring. De school werkt met het protocol en kinderen met dyslexie ontvangen een extra aanpak die groep doorbroken wordt georganiseerd. Deze leerlingen zitten in een aparte groep. Op de school zitten momenteel geen leerlingen met een verklaring voor dyscalculie. Hiervoor heeft de school nog geen specifieke aanpak. Er is een leraar in opleiding als rekenspecialist. 9

10 Aantal gediagnosticeerde leerlingen met hoogbegaafdheid of een individueel gemeten IQ lager dan 85 Aantal gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen (IQ hoger dan 130) Aantal leerlingen met een individueel gemeten IQ lager dan 85 1 oktober oktober oktober oktober Op de school zitten momenteel geen leerlingen met een diagnose hoogbegaafdheid. Op de school zitten momenteel veel leerlingen met IQ lager dan 85. Het gemiddelde IQ van alle leerlingen op de Boei ligt op 77,8. Naast een laag IQ hebben leerlingen andere beperkingen. De gegevens uit de grafiek zijn niet juist ingevuld. 10

11 3. Basisondersteuning In de notitie 'de basisondersteuning op orde' heeft het samenwerkingsverband reeds uitspraken gedaan over wat er onder basisondersteuning verstaan wordt. De basisondersteuning geeft het niveau van ondersteuning weer, waaraan alle scholen in het samenwerkingsverband (gaan) voldoen. Mede op basis van de schoolondersteuningsprofielen van alle deelnemende scholen stelt het samenwerkingsverband het niveau van basisondersteuning vast. De basisondersteuning omvat vier aspecten: basiskwaliteit; planmatig werken; preventieve en licht curatieve interventies en onderwijsondersteuningsstructuur. In de vragenlijst die voor deze rapportage is gebruikt, zijn deze vier aspecten van basisondersteuning bevraagd. De school heeft kunnen aangeven wat het meest recente oordeel van de inspectie was over de basiskwaliteit van de school. Het planmatig werken is in beeld gebracht aan de hand van een aantal standaarden. Deze standaarden zijn voor een deel ontleend aan de standaarden die de inspectie hanteert, en voor een ander deel hebben ze betrekking op de mate waarin de school het handelingsgericht werken beheerst. Vervolgens heeft de school kunnen aangeven welke preventieve en licht curatieve interventies (zoals aanpak voor dyslexie en gedrag) zij aanbiedt. De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur is in beeld gebracht door gegevens over de deskundigheid, de groepsgrootte (aandacht en tijd), voorzieningen, mogelijkheden van het gebouw en samenwerkingsrelaties van de school weer te geven Basiskwaliteit volgens de inspectie De Inspectie heeft de basiskwaliteit van de school van juni 2011, onvoldoende bevonden. Als verbeterpunten noemt de Inspectie de volgende: 2.1: De school heeft het taalaanbod (begrijpend lezen) vastgelegd en kan inzichtelijk maken voor welke doelen de aanvullende materialen worden ingezet 2.2: De school heeft het aanbod zodanig gepland dat waar mogelijk het niveau van eind groep 8 kan worden gerealiseerd Er wordt in alle groepen structureel aandacht besteed aan de woordenschatontwikkeling De leeromgeving is ondersteunend en taalrijk. 2.5: De school besteedt structureel aandacht aan de sociale competentie. 5.1, 5.2 en 5.3: De directie heeft de lessen van de leraren maandelijks gevolgd en feedback gegeven aan individuele leraren over de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen op schoolniveau in kaart gebracht. 11

12 6.1 en 6.2: De leraren houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen. De differentiatie wordt van te voren vastgelegd. 7.1: De school volgt de ontwikkeling van de woordenschat op systematische wijze. 7.2: De leraren administreren de resultaten van methode gebonden toetsen op overzichtelijke wijze en maken foutenanalyses De leraren trekken aantoonbaar conclusies uit deze analyses ten behoeve van de afstemming van het onderwijs aan individuele of groepen leerlingen. 7.4: De school stelt bij het te verwachten niveau een plannend leerstofaanbod vast. Dit leerstofaanbod is onderdeel van een doorgaande lijn naar een uitstroomniveau en past bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling De school stelt het perspectief aantoonbaar bij wanneer de ontwikkeling op meerdere toets momenten ongunstiger (of gunstiger) verloopt dan was voorzien. 8.3: Voor alle leerlingen die dat nodig hebben, is zorg gepland (conform creteria uitval) De handelingsplanning bevat minimaal: concrete doelen, concreet beschreven activiteiten en het tijdstip en wijze van evaluatie van de extra zorg De school kan aantonen dat consequent wordt gewerkt aan de uitvoering van de zorg. 9.2: De school legt streefdoelen vast voor rekenen en wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling De schoolleiding evalueert samen met het team de opbrengsten en geeft daarmee een impuls aan het opbrengstgericht werken. 9.3: De school plant evaluatieactiviteiten voor de cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces (aanbod, kwaliteit van de lessen, pedagogisch klimaat, leerling zorg). Vervolgens heeft de schoolleiding vanuit de lesobservaties conclusies getrokken voor haar schoolontwikkeling. 9.5: De schoolleiding legt kwaliteitsafspraken vast, evenals de wijze waarop de afspraken worden geborgd. 10.3: De directie inventariseert en initieert de scholings- en begeleidingsbehoefte van het personeel ter verhoging van de professionele kwaliteit. De directie stelt naar aanleiding hiervan een scholingsplan op voor het team en individuele leraren. De Inspectie oordeelde tijdens haar laatste bezoek ten aanzien van de opbrengsten als volgt: Zwak Voldoende Goed Excellent De resultaten van de leerlingen aan het EINDE van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht De resultaten van de leerlingen voor de Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde TIJDENS de schoolperiode liggen tem minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht 12

13 3.2. Planmatig werken Standaarden van de inspectie Onderstaand schema geeft aan hoe de school zichzelf beoordeelt op een aantal standaarden uit het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs. 1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 2.4 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand 4.2 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school Zwak Voldoende Goed Excellent 4.4 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen 4.5/6 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school 4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen 8.3 De school voert de zorg planmatig uit 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg 8.5 De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling-populatie 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces 9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit 13

14 Zwak Voldoende Goed Excellent NVT S7.3 De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast S7.2 De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperpectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes Directie en IB beoordelen de school op elf van de 28 bovenstaande inspectie indicatoren als voldoende, tien als goed, vijf als zwak en twee als excellent. De school noemt de volgende verbeterpunten: 2.4 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof; 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer; 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten en 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Daarnaast stelt de school de volgende ontwikkeldoelen voor het team: Het team dat zich als groep ontwikkelt, in plaats van losse individuen. Groeien in onderlinge afstemming. Elkaar feedback geven. Zelfstandig werken. Borgen van het beginnen vanuit de beginsituatie. De ontwikkelingen ten aanzien van verbetering van het team en de school groeien snel. Momenteel zit de school op 50% van het uitvoeren van het verbeterplan om te komen tot een positieve beoordeling van de Inspectie. Ongeveer 75% van het team is gewisseld en de volgende stappen zijn gezet: Beginsituatie van kinderen inzetten in het onderwijs. Ontdekken wat de volgende stap is en het einddoel Uitvoeren van de didactische cyclus. Pedagogische vaardigheden van teamleden ontwikkeld. Instructie die effectief is. Zelfstandig werken door middel van GIPH. Inzetten op het proces. De directie voert klassenbezoeken uit en stelde drie niveaus van leraar op: 1 basisarrangement leraar, 2 - basisplus leraar en 3 excellente leraar. 14

15 Standaarden handelingsgericht werken Onderstaand schema geeft weer in hoeverre de school zichzelf op dit moment beoordeelt betreffende de ontwikkeling van handelingsgericht werken (HGW). Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak Leerkrachten benoemen hoge, reële SMARTI-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega's Leerkrachten werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt Zwak Voldoende Goed Excellent De school beoordeelt zichzelf op vijf van de twaalf standaarden van handelingsgericht werken als voldoende, vier als goed en drie als zwak. De school geeft aan op de goede weg te zijn, maar er moet nog veel werk verzet worden. De school geeft aan dat dit analytische capaciteiten vraag van teamleden. Daarnaast zal de school vanuit de geformuleerde doelen het onderwijs uitvoeren in kleine stappen Preventieve en licht curatieve interventies De school heeft een aanbod voor leerlingen met Dyscalculie conform het protocol De school heeft een aanbod voor leerlingen met Dyslexie conform het protocol Nee. Hiervoor heeft de school nog geen specifieke aanpak. Er is een leraar in opleiding als rekenspecialist. Ja. De school werkt met het protocol en kinderen met dyslexie ontvangen een extra aanpak die groep doorbroken wordt georganiseerd. Deze leerlingen zitten in een aparte groep en worden 15

16 De school heeft een protocol voor medische handelingen. De school biedt fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap. De school biedt aangepaste werk- en instructieruimtes voor leerlingen die dit nodig hebben De school biedt de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben De school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid De school heeft een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie. De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. extra ondersteund door de leesspecialist, Ja. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. SBO. Het gemiddelde IQ van alle leerlingen op de Boei ligt op 77,8. Naast een laag IQ hebben leerlingen andere beperkingen. Nee. Niet van toepassing Plan passend onderwijs Zaan Primair en positie SBO beleidsvoornemens Onderwijsondersteuningsstructuur Deskundigheid De school maakt gebruik van de volgende aanwezige teamdeskundigheid: aanwezig zonder diploma aanwezig met diploma niet aanwezig Intern Begeleider Taal/leesspecialist Dyslexie specialist Rekenspecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Hoogbegaafdheid specialist Remedial teacher Motorische Remedial Teaching Spelbegeleiding Coaching en Video Interactie Begeleiding Specialist jonge kind Naast boven genoemde deskundigheid werken er een motorische remedial teacher en een logopedist in de school. De deskundigheid is verdeeld onder verschillende 16

17 mensen binnen het team. Het schoolbestuur zet de expertise van het team in op reguliere basisscholen. De Boei wil de deskundigheid van haar team ontwikkelen op het gebied van autisme en rekenen. De school maakt gebruik van de volgende aanwezige deskundigheid aanwezig in het samenwerkingsverband/bestuur: aanwezig zonder diploma aanwezig met diploma niet aanwezig Orthopedagoog/Psycholoog Logopedist Hoogbegaafdheidspecialist Schoomaatschappelijk werker Schoolversterker Specialist het jonge kind Intern Begeleider Taal/leesspecialist Dyslexiespecialist Rekenspecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Remedial Teacher Motorisch Remedial Teacher Spelbegeleiding Coaching en video interactie Begeleider Naast bovengenoemde deskundigen maakt de school gebruik van: ambulant begeleider, steunpunt autisme en fysiotherapeut. De deskundigheid is ruim voor handen. Er is een mogelijkheid tot exploitatie voor het reguliere basisonderwijs Groepsgrootte en formatie De gemiddelde groepsgrootte is 15, met maximum groepsgrootte van 17 leerlingen. In de JR groep zitten elf kinderen. De school organiseert haar onderwijs in jaarklassen. De extra ondersteuning voor spelling en lezen vindt veelal plaats buiten de groep. Ook de tutor van Piramide werkt buiten de groep met de kinderen. De school wil haar onderwijs zo organiseren dat extra ondersteuning voor een groot deel plaatsvindt binnen de groep en een klein deel buiten de groep. Het aantal teamleden (Onderwijs Personeel) per 1 augustus 2012 is 23 personen. De formatie van het Onderwijskundig Personeel is per 1 augustus ,2207. Daarnaast heeft de school zeven personen Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) per 1 augustus Het Onderwijskundig Ondersteunend Personeel (OOP) heeft 2,1482 FTE per 1 augustus

18 Een deel van de toegekende formatiemiddelen vanuit bestuur en swv is ten dienste van het expertisecentrum (buitendienst). Onderstaand schema geeft de hoeveelheid FTE per specialist weer, die binnen de school aanwezig zijn. niet aanwezig wel aanwezig geen formatie 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 meer dan 0,5 meer dan 1 meer dan 2 Intern begeleider Taal/leesspecialist Dyslexiespecialist Reken/wiskundespecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Hoogbegaafdheid specialist Remedial teacher Motorische remedial teacher Spelbegeleiding Coaching en video interactie specialist Binnen de ruim voor handen zijnde deskundigheid zou er een uitbreiding plaats kunnen vinden voor exploitatie naar het basisonderwijs via het expertise centrum die verbonden is aan de school Voorzieningen In onderstaande tabel is te zien of en hoeveel leerlingen gebruik hebben gemaakt van voorzieningen/aanpakken (georganiseerd op school, het bestuur of op samenwerkingsverband niveau) in het schooljaar Ambulante begeleiding door een van de clusters Preventieve ambulante begeleiding door een van de clusters Hulpklas lezen/spellen Expertisecentrum (SBO) Spellingswerkplaats expertisecentrum (SBO) Leeswerkplaats expertisecentrum (SBO) Plusklas Hoogbegaafden Aanbod Sovatraining Aanbod Faalangstraining Zomerschool n.v.t meer dan 20 Daarnaast maakt de school gebruik van schoolzwemmen en zelfverdediging. 18

19 Ruimtelijke omgeving In onderstaande tabel is aangegeven wat de mogelijkheden van het schoolgebouw zijn om tegemoet te komen aan speciale onderwijsbehoeften: Er is ruimte in de groep voor één-op-één begeleiding Er is ruimte op de gang voor één-op-één begeleiding Er is een prikkelarme werkplek Er is ruimte voor een time-out De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften Er zijn ruimten met specifieke functies voor bewegings- en leerbehoeften (fysiotherapie, schooltuin, enz) Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele ruimten Anders (vul in bij Toelichting) De werkruimten en lokalen worden als volgt beoordeeld: Zijn de werkruimten afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen? Is de inrichting van de lokalen afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen? Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed In de toekomst wordt de Boei gehuisvest in een nieuw te bouwen gebouw. Het gebouw wordt ontworpen voor de binnen- en de buitendienst van de school. In het nieuwe gebouw zal tevens ruimte zijn voor het onderzoeksteam en de ambulant begeleiders Samenwerking De school werkt structureel samen met de volgende onderwijspartners en externe instanties/partners (of heeft afgesproken hoe de samenwerking verloopt als dat nodig is: Geef aan met welke onderwijspartners en externe instanties/partners uw school structureel samenwerkt of afgesproken heeft hoe de samenwerking verloopt als het nodig is. swv po swv vo (v)so SBO Lokale overheid/gemeente Bureau jeugdzorg Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Maatschappelijk werk GGZ Leerplicht Politie Club- en buurthuiswerk/ dorpsraad Centrum Jong Schoolbegeleidingsdienst (sbzw) GGD/Jeugdgezondheidsdienst Centrum Jong 19

20 Lucertis Kram Triversum Bascule Punt P Kwadrant Boddaert MEE Amstel en Zaan ZMC Anders (vul in bij toelichting) 20

21 4. Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften In het volgende hoofdstuk wordt in kaart gebracht in hoeverre de school in staat is een aanbod te hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze behoeften kunnen betrekking hebben op: leer- en ontwikkelingskenmerken; werkhouding; fysieke en medische kenmerken; sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken en de thuissituatie. Er wordt beschreven welke aanpak de school heeft voor de verschillende aandachtsgebieden. Voor het beschrijven van deze onderwijsondersteuningsarrangementen is informatie verzameld over: deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft; tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden; specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt; mogelijkheden van het schoolgebouw en samenwerking met relevante organisaties Leren en ontwikkeling Leer- en ontwikkelingshulpvragen kunnen betrekking hebben op intellectuele hulpvragen, leerachterstand, ontwikkelinghulpvragen, taalhulpvragen (algemeen en specifiek) en ontwikkelingvoorsprong. Huidige situatie van de Boei als SBO ( binnendienst ): De school heeft een aanpak voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van: lezen, taal, waaronder een forse taalachterstand, NT2, dyslexie, IQ rond 60. Deskundigheid Taal/leesspecialist Dyslexie specialist Rekenspecialist (in opleiding) Logopedie in huis. Aandacht en tijd De gemiddelde groepsgrootte is 15. Extra ondersteuning vindt veelal buiten de groep plaats. Voorzieningen Gebouw Een nieuw te bouwen schoolgebouw. Samenwerken De school werkt samen met ambulante begeleiders. Ambities Extra ondersteuning meer binnen de groep laten 21

22 organiseren door de leraar, met daarnaast een klein deel buiten de groep. Ontwikkelen van een lesaanbod met praktisch gerichte vakken (koken en techniek). Rekenspecialist (is reeds in opleiding) Fysiek en medisch Fysieke en medische hulpvragen kunnen betrekking hebben op hulpvragen met het gehoor, gezicht, spraak, motorische problemen en anders (epilepsie). SBO de Boei heeft een aanpak voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van licht fysieke beperkingen. Deze ondersteuning valt volgens de school onder de basisondersteuning. De school biedt geen fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap Sociaal-emotioneel en gedrag Sociaal-emotionele hulpvragen kunnen betrekking hebben op (faal)angst, teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, positie in de groep en contactname (dit zijn leerlingen die emotioneel moeite hebben met het maken en houden van contact, het invoelen van emoties en dit kunnen toepassen). Gedragshulpvragen kunnen betrekking hebben op overactief, impulsief, naar binnen gericht, naar buiten gericht, bizar en storend gedrag. Huidige situatie van de Boei als SBO ( binnendienst ): De school heeft een aanpak voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van weerbaarheid en positie in de groep, zelfvertrouwen, faalangst en ADHD. Deskundigheid Gedragsspecialist SOVA specialist. Aandacht en tijd De gemiddelde groepsgrootte is 15. Extra ondersteuning vindt veelal buiten de groep plaats. Voorzieningen Aanbod SOVA training. Gebouw Nieuw te bouwen schoolgebouw. Het huidige gebouw biedt vele mogelijkheden voor deze leerlingen. Er is een prikkelarme werkplek en een ruimte voor time-out. Samenwerken Met ouders. Ambities Deskundigheidvergroting van het team op het gebied van gedrag Werkhouding Werkhoudingsvragen kunnen betrekking hebben op concentratie, motivatie en taakgerichtheid. Huidige situatie van de Boei als SBO ( binnendienst ): De school heeft een aanpak voor leerlingen met specifieke behoeften op het gebied van motivatie, tempo en zelfstandigheid. 22

23 Deskundigheid Aandacht en tijd Voorzieningen Gebouw Samenwerken Ambities Ervaringsdeskundigheid van het team. De gemiddelde groepsgrootte is 15. Deze ondersteuning vindt binnen de groep plaats, binnen het klassenmanagement van het team. Het gebouw heeft prikkelarme werkplekken Thuissituatie Bij problemen in de thuissituatie kan het gaan om onder stimulering, pedagogische verwaarlozing en over bescherming. Huidige situatie: De school heeft een aanpak voor/ ervaring met onder stimulering, pedagogische verwaarlozing en over bescherming. Deskundigheid Aandacht en tijd Voorzieningen Gebouw Samenwerken Ervaringsdeskundigheid van het team. De IB-er en adjunct directeur ondersteunen de leraren. Er is ruimte voor overleg tussen ouders en de school. Bureau Jeugdzorg Centrum voor Jeugd en Gezin Leerplicht GGD/Jeugdgezondheidsdienst Mee Amstel en Zaan, etc. Ambities De school wil ouders nog meer betrekken bij het onderwijs aan de kinderen. 23

24 5. Conclusie SBO de Boei bestaat uit een zogenaamde binnen- en buitendienst. De binnendienst biedt onderwijs aan leerlingen. De buitendienst wordt gevormd door het Expertise Centrum Zaan Primair, dat een ondersteunend, extern aanbod biedt aan de reguliere basisscholen binnen het samenwerkingsverband. De ondersteuningsarrangementen van het Expertise Centrum moeten ervoor zorgen dat kinderen zich langer kunnen blijven handhaven in het reguliere onderwijs, zodat elk kind de benodigde ondersteuning zoveel mogelijk thuis-nabij kan ontvangen. Het expertise centrum is in ontwikkeling met als doel uit te groeien tot een steunpunt ten behoeve van het reguliere onderwijs. Het aanbod van het Expertise Centrum ziet er als volgt uit: ( voor uitgebreide informatie): 1. Presentaties en Workshops voor leraren en IB-ers (groepsplannen, ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen, praten met ouders, begrijpend lezen, connect lezen, RALFI, etc). 2. Onderzoek (pedagogisch didactisch en psychologisch onderzoek). 3. Zorgteams. 4. Preventieve ondersteuning (lezen/spelling en dysexie, rekenen, observaties). 5. Hulpklassen (lezen/spellen, leeswerkplaats, spellingwerkplaats, aanbod zeer jonge kind). De conclusie van deze rapportage zal zich hierna richten op de Boei als school (de binnendienst ) voor leerlingen met complexe, meervoudige problematiek. SBO de Boei geeft aan inmiddels een voldoende basis te hebben voor wat betreft differentiatie, instructiemodel en klassenmanagement. De school versterkte deze punten afgelopen jaar door een groot deel van het team te vervangen door competente leraren. Ten aanzien van handelingsgericht werken geeft de school aan op de goede weg te zijn, maar er nog veel moet worden ontwikkeld. Volgens de school vraagt dit analytische capaciteiten van teamleden. De Boei biedt met name een aanpak voor hulpvragen op het gebied van leren en ontwikkeling. De school is gespecialiseerd in complexe meervoudige problematiek. Hierbij gaat het om kinderen met een gemiddeld IQ van 77. De school heeft een aanpak voor dyslexie en binnen de school is een JK (Jonge Kind) groep, wat tevens als observatieplek dient. Binnen het team is deskundigheid op het gebied van taal/lezen en dyslexie. Er is een rekenspecialist in opleiding. Voor alle leerlingen is een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De Boei biedt een aanpak voor sociaalemotionele hulpvragen en gedrag. Binnen het team is een specialist op het gebied van gedrag en SOVA. De school heeft leerlingen met autisme. Ook biedt de school een aanpak voor lichte fysieke en medische hulpvragen. Binnen de school is een motorische remedial teacher werkzaam. Daarnaast biedt de school een aanpak voor hulpvragen op het gebied van spraak en taal. De school deed behoorlijk wat ervaringen op met problematische thuissituaties. 24

25 De Boei deed ervaring op met rugzakleerlingen uit cluster 4. Plaatsing van een kind van REC cluster 4 betekent dat het om een kind gaat uit de regio. Wanneer een kind oppositioneel gedrag vertoont, dan wordt het verwezen naar REC cluster 4. Wanneer het kind rustig gedijt, dan kan het onderwijs volgen op de Boei. Als gevolg van rugzakleerlingen ontwikkelde het team zich, mede dankzij de begeleiding van de ambulant begeleider. Het team is meer handelingsbekwaam geworden. De Boei heeft de opdracht om kleiner te worden. De directie van de school geeft aan dat de verwachting is dat het leerlingenaantal elk jaar met ongeveer leerlingen zal dalen tot een kleine school van ongeveer 50 leerlingen. Tegelijkertijd is de school in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven. De volgende ontwikkelpunten voor de school kunnen uit het voorgaande worden geformuleerd, ten aanzien van: deskundigheid, aandacht en tijd, voorzieningen, gebouw en samenwerking. Deskundigheid: o Deskundigheidsontwikkeling op het gebied van handelings gericht werken (HGW). o Analyse van de resultaten. Op basis van de resultaten doelen stellen en dit in kleine stappen terug zetten in het onderwijs aan het kind. o Deskundigheidsontwikkeling van het team op het gebied van dyscalculie. o Deskundigheidsontwikkeling van het team op het gebied van autisme. o Deskundigheidsontwikkeling van het team op het gebied van zelfstandig werken. o Deskundigheidsontwikkeling van het team op het gebied van spraak en taal. o Deskundigheidsontwikkeling van het team op het gebied van taal/lezen en spellen. o Deskundigheidsontwikkeling van het team op het gebied van sociale competentie. o Deskundigheidsontwikkeling van het team op het gebied van spel en spelen. o Deskundigheidsontwikkeling van het team op het gebied van koken en techniek. o De school wil haar onderwijs zo organiseren dat extra ondersteuning voor een groot deel plaatsvindt binnen de groep en een klein deel buiten de groep. o Deskundigheidsbevordering van het team ten aanzien van het geven van feedback aan elkaar (training gesprekstechnieken). Aandacht en tijd: o Nog meer en/of anders benutten van de relatief gunstige leraar-leerling-ratio (groepsdelen van 15 leerlingen) door bijvoorbeeld het door ontwikkelen van zelfstandig werken. o Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen met hen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. 25

26 Voorzieningen: o Ontwikkelen van een aanpak voor dyscalculie. o Uitbreiden van het lesaanbod met praktisch gerichte vakken (zoals techniek en koken). Gebouw: o In de nieuwe situatie van nieuwbouw kijken welke mogelijkheden het gebouw biedt om expliciet tegemoet te komen aan de sterke kanten van de Boei. Samenwerking: o Het nieuwe team zal zich de komende periode gaan ontwikkelen tot een team, in plaats van losse individuen. o Samenwerking met ouders uitbouwen. Tot slot: Voor welke leerlingen met speciale en/of aanvullende onderwijsbehoeften kan het samenwerkingsverband een beroep op uw school doen? + Kinderen met laag IQ en meervoudige problematiek. + Kinderen met leer- en gedragsproblemen die gebruik kunnen maken van het externe aanbod van de school. Welke voorwaarden stelt de school hierbij? + Voldoende financiële ondersteuning en formatie. 26

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop Datum: 26 november 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop Datum: 8 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander 4 december 2013 Liesbeth Luycx, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle

Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle Datum: 19 december 2013 Adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool

Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool Schoolondersteuningsprofiel Noorderschool Mei 2013 Door Annetta Klaassen van Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Ark

Schoolondersteuningsprofiel De Ark Schoolondersteuningsprofiel De Ark Mei 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen Versie 27 februari 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Januari 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker April 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag

Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag Februari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries

Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries Maart 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage o.b.s. De Polsstok, 10TC Rien Gebraad (Polsstok)/Miep Dam (Inschool) 19/02/2013 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom Onderwijsondersteuningsprofiel OBS de Lindenboom Versie 22 februari 2013 Annette Jansen - Beuving Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn

Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker Schoolondersteuningsprofiel OBS de Kroosduiker Versie 14 januari 2013 Annette Jansen-Beuving, Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam. Co-funded by the Europian Union. Januari 2015

Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam. Co-funded by the Europian Union. Januari 2015 Co-funded by the Europian Union Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam Januari 2015 Eikenlaan 25 3319 SC Dordrecht Dubbelsteynlaan-West 54 3319 EL Dordrecht T 078 61 60 151 info.dubbeldam@opod.nl www.obsdubbeldam.opod.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel De Bron, school met de Bijbel Januari 2014 Adviseur Peter Lakke Inschool De Bron, school met de Bijbel J.Huurmanlaan 10, 2831 XT Gouderak T:0182-372575 @: directie@debrongouderak.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos

Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau

Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk

Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk Resultaten rapportage April 2013 Inschool, Miep Dam Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL Pagina 1 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens..6 2.1 Algemene gegevens van de school.. 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept.. 2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Komeet

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Komeet Schoolondersteuningsprofiel OBS De Komeet April 2013 Annette Jansen - Beuving Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek November 2015 Basisondersteuning Kinderen krijgen binnen het samenwerkingsverband de ondersteuning die past bij hun

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas

Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas December 2013 Liesbeth Luycx Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2)

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Deze vragenlijst is bedoeld om de informatie die nodig is voor het ondersteuningsprofiel te verzamelen. 12-12-212 Vragenlijst ten behoeve

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer November 2013 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris

Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: OBS de Carrousel TE Movare 8-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn

Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage Obs de Achtbaan Miep Dam Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2015-2016 LEERBROEK

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2015-2016 LEERBROEK SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2015-2016 LEERBROEK Eben-Haëzerschool Leerbroekseweg 7 4245KR Leerbroek 0345599567 www.eben-haezerleerbroek.nl directie@pcbsleerbroek.nl 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel St Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 19HH Onderzoeksnummer : 123909 Datum schoolbezoek : 4 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Integraal Kind Centrum de triviant 06FK Stichting Kindante Sittard 01-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Klimboom Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 02WW C1 Onderzoeksnummer : 281667 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool Kerensheide 10HU Kindante 1-05-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Zaaier Wijngaarden

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Zaaier Wijngaarden 2015 Schoolondersteuningsprofiel CBS De Zaaier Wijngaarden Inleiding Zakelijke gegevens: CBS De Zaaier Dorpstraat 32a 3366BD Wijngaarden info@cbswijngaarden.nl www.cbswijngaarden.nl Brinnummer: 04TC In

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage Basisschool Budschop Inschool December 2012 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de p.c. basisschool Willem De Zwijger Plaats : Leiderdorp BRIN-nummer : 11LF Onderzoeksnummer : 123664 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage Rehobothschool Inschool 19/11/2012 Met updates (dec. 2014): Bijlage 1 op pag. 28 Passend Onderwijs op de Rehobothschool En bijlage 2 op pag. 29 Leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015

School: Brinnr.: Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015 BASISONDERWIJS School: Bs Ondersteboven Brinnr.: 12ZE Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie