De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft"

Transcriptie

1 De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft Besluiten: Vast te stellen het Handhavingsprotocol horeca gemeente Schouwen-Duiveland 1. Inleiding Gemeentebrede handhavingstrategie In het Integraal handhavingsbeleidsplan (handhavingsbeleidsplan), vastgesteld op 17 november 2015, wordt de gemeentebrede handhavingstrategie uiteengezet. Onder handhaving verstaan we het geheel van activiteiten die direct of indirect bijdragen aan (de bereidheid tot) het naleven van regels en voorschriften. In het voornoemde document wordt aangegeven hoe het verantwoordelijk bestuursorgaan omgaat met het toezicht op de naleving van regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving en de handhaving daarvan. Doordat we werken met een gemeentebrede handhavingstrategie, borgen we een eenduidige manier van handhaven. Het handhavingsprotocol horeca is een nadere uitwerking van dit beleid. Handhaving horeca Handhaving is een proces waarin handelingen worden verricht leidend tot naleving van de gestelde rechtsregel. Deze handelingen van gemeentewege zullen in beginsel in alle gevallen zorgvuldigheid, gelijkheid en uniformiteit moeten vertonen. Uit jurisprudentie blijkt dat een vastgestelde sanctiestrategie een geaccepteerd middel daartoe is. Om deze reden is dan ook besloten om een handhavingsprotocol voor de horeca op te stellen. Het handhavingsprotocol is een concreet instrument dat waarborgt dat afspraken met betrekking tot handhaving eenduidig en consistent worden uitgevoerd. In het handhavingsprotocol beschrijven we hoe wordt opgetreden tegen overtredingen van wet- en regelgeving die van toepassing is op horeca-inrichtingen. Overtredingen waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld overschrijdingen van sluitingstijden of handelen in strijd met vergunningvoorschriften. Doelstelling handhavingsprotocol Het handhavingsprotocol heeft tot doel: - te realiseren dat geconstateerde overtredingen gevolgd worden door een maatregel die qua intensiteit zo goed mogelijk aansluit bij de ernst van de overtreding; - kenbaar te maken aan de overtreder welke maatregel (waaronder intrekking van de vergunning) hij van de lokale overheid kan verwachten na een overtreding, waardoor er mogelijk een preventieve werking van uit gaat; - de activiteiten van gemeente, politie, justitie, Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op elkaar af te stemmen en waar mogelijk complementair te laten zijn. Definiëring horecabedrijf Onder het begrip horecabedrijf wordt in dit handhavingsprotocol verstaan: De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden. Reikwijdte handhavingsprotocol Het handhavingsprotocol voorziet in de handhaving van de navolgende wetten en verordeningen: - Gemeentewet - Wet op de Kansspelen - Wet Milieubeheer - Algemene plaatselijke verordening

2 2. Uitgangspunten handhaving horeca In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op grond van welke uitgangspunten handhaving in de horeca plaatsvindt. 2.1 Taken en bevoegdheden Gemeente De burgemeester is primair verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Namens hem worden exploitatievergunningen en andere horecavergunningen verleend. De burgemeester beschikt over een breed instrumentarium waarmee hij de openbare orde en veiligheid kan handhaven. In bepaalde situaties kan de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders de vergunning, al dan niet tijdelijk, intrekken of de inrichting sluiten. De toezichthouders handhaving van de afdeling OW zijn belast met de uitvoering van de handhaving van de Drank- en Horecawet en de Apv-regelgeving op het gebied van horeca. Brandweer De afdeling Ruimte en Milieu verleent omgevingsvergunningen brandveilig gebruik bouwwerken en toetst gebruiksmeldingen. De omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerken regelt de (brand)veiligheid van de bezoekers in een inrichting. Het toezicht op de vergunning is ondergebracht bij handhaving van de afdeling OW. Politie De politie heeft op grond van artikel 3 van de Politiewet tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De politie is bevoegd om zelfstandig, zonder tussenkomst van het bevoegd bestuursorgaan, het strafbare feit te beëindigen en een horeca-inrichting daartoe, met of zonder toestemming van de exploitant, te ontruimen en te sluiten. Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie (OM) draagt zorg voor opsporing van strafbare feiten en vervolging van degenen die deze feiten begaan. Het OM werkt daartoe samen met de politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM houdt tevens toezicht op de uitvoering van strafvonnissen. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Sinds 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Controleurs van de NVWA zien toe op naleving van het rookverbod. 2.2 Juridische sanctiemiddelen De naleving van regels stimuleren we door het opleggen van sancties. Tegen geconstateerde overtredingen wordt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. Deze sanctiemiddelen kunnen we, al dan niet gecombineerd, toepassen in de horecabranche. Bestuursrechtelijke middelen In geval van bestuursrechtelijk optreden kunnen we gebruik maken van sanctiemiddelen. Voor de middelen en de wijze waarop deze worden toegepast, verwijzen we naar het handhavingsbeleidsplan. Intrekken van de vergunning In bepaalde wetten of (lokale) regelgeving is bepaald in welke gevallen een vergunning of ontheffing kan of moet worden ingetrokken. In artikel 1:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen- Duiveland 2015 (Apv) zijn specifieke intrekkingsgronden opgenomen. Artikel 1:6, sub c van de Apv bepaalt bijvoorbeeld dat een vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen. Tevens kan de vergunning worden ingetrokken indien de belangen zoals genoemd in artikel 1:8 en artikel 2:28 van de Apv in het geding zijn. Artikel 1:8 van de Apv bepaalt dat de vergunning door het bevoegde gezag of het bevoegde bestuursorgaan kan worden geweigerd in het belang van: a. de openbare orde b. de openbare veiligheid c. de volksgezondheid d. de bescherming van het milieu

3 Indien de burgemeester vreest voor (verdere) verstoring van de openbare orde en veiligheid en nadelige aantasting van de woon- en leefsituatie, waarbij tevens het leefgedrag van de exploitant een grote rol wordt toebedeeld, kan hij op basis van artikel 1:8 van de Apv besluiten om de verleende vergunning in te trekken. De vergunning kan worden ingetrokken indien de horeca-exploitant van slecht levensgedrag is. De persoon van de exploitant speelt een belangrijke rol in de wijze van exploitatie. Het leefgedrag van de exploitant kan een negatieve invloed hebben op de belangen welke de verleende vergunning poogt te beschermen (bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat). Indien de belangen welke de vergunning poogt te beschermen in het geding komen door het leefgedrag van de exploitant, dient de vergunning te worden ingetrokken. Sluiting van een horecabedrijf Het bevoegd bestuursorgaan kan besluiten om een horecabedrijf tijdelijk of voor bepaalde tijd te sluiten. Een horecaondernemer is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de orde in zijn zaak en in de directe omgeving daarvan. Een horecabedrijf kan worden gesloten als de openbare orde of het woon- en leefklimaat in of rond het horecabedrijf is aangetast, bijvoorbeeld als gevolg van een incident. Het bevoegd bestuursorgaan kan de sluiting van het horecabedrijf tevens bevelen indien andere gronden die in de Apv zijn opgenomen worden overtreden of in strijd met artikel 13b van de Opiumwet wordt gehandeld Uitvoeren van de maatregel Indien de gemeente een bestuursrechtelijke maatregel oplegt, dient deze maatregel ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Concreet betekent dit dat wanneer een bevel tot tijdelijke sluiting is uitgereikt, de gemeente ook daadwerkelijk tot (fysieke) sluiting overgaat indien de exploitatie niet wordt gestaakt. In geval van verbeurde dwangsommen geldt dat deze ook daadwerkelijk worden ingevorderd. 2.4 Bestuursrechtelijk handhavingstraject horeca Het uitgangspunt is dat er bij een eerste lichte overtreding een bestuurlijke waarschuwing wordt gegeven. De overtreding(en) worden schriftelijk bevestigd in deze bestuurlijke waarschuwing. Indien geen gevolg aan de waarschuwing wordt gegeven, treft het bestuur een bestuursrechtelijke maatregel. Het bestuur zal één van de in paragraaf 2.2 genoemde sanctiemiddelen inzetten. Bij het bovenstaande wordt opgemerkt dat de sancties, zoals verwoord in het handhavingsprotocol, gekoppeld zijn aan de ernst van de overtreding. In geval van een lichte overtreding volgt dan ook in eerste instantie een lichte sanctie. In geval van recidive zal de sanctie worden verzwaard. In geval van zware overtredingen kan worden besloten om direct een bestuursrechtelijke maatregel te treffen. In deze gevallen zal geen voorafgaande waarschuwing worden gegeven. De ernst van de overtreding rechtvaardigt in dit geval een direct optreden. 3. Handhavingsprotocol horeca 3.1 Handhavingsprotocol horeca Nr. Overtreding Apv exploitatie horecabedrijf 1 Overtreding 1:6, sub c (licht) 2 Overtreding 1:6, sub c (gekwalificeerd) 3 Overtreding 2:28, lid 1 (alle horeca) 4 Overtreding 2:28, lid 3 (alle horeca) 1 e keer Na het uitgewerkt zijn van een dwangsom Tijdelijke sluiting totdat de overtreding is opgeheven Tijdelijke sluiting van 1 tot 3 weken Tijdelijke sluiting van 4 tot 12 weken Tijdelijke sluiting totdat de overtreding is Als voorgaande handhavingsmiddelen zijn uitgewerkt 1 Zie de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid) gemeente Schouwen-Duiveland

4 (6:1) 5 Overtreding 2:28, lid 4 / jo. Artikel 1:8 APV (licht) (6:1) 6 Overtreding 2:28, lid 4 / Tijdelijke sluiting totdat jo. Artikel 1:8 APV de overtreding is (gekwalificeerd) opgeheven (6:1) Overtreding Apv sluitingstijden 7 Overtreding 2:29, lid 1 t/m 4 8 Overtreding 2:30, lid 1 en 2 / jo. Artikel 174 Gemeentewet 9 Overtreding 2:31 Overtredingen Wet op de Kansspelen 10 Overtreding artikel 30b, lid 1 11 Overtreding artikel 30d, lid 1 12 Overtreding artikel 30f, lid 1, sub a 13 Overtreding artikel 30f, lid 1, sub c 14 Overtreding artikel 30t, lid 1, sub c opgeheven Tijdelijke sluiting totdat de overtreding is opgeheven Tijdelijke sluiting van 1 tot 3 weken Tijdelijke sluiting van 1 tot 3 weken 15 Overtreding artikel 30t, lid 2 16 Overtreding artikel 30t, lid 5 Overtredingen speelautomaten in horeca inrichtingen 17 Overtreding artikel 2:40, lid 2 en 3 Apv Overtreding speelautomaten in een speelautomatenhal 18 Overtreding artikel 30u, lid 1, sub a en b WK

5 19 Overtreding artikel 30f, lid 1, sub b WK/ Artikel 2, lid 1 SAH-verordening Overtredingen Wet Milieubeheer 20 Overtreding Activiteitenbesluit milieubeheer 3.2 Algemene toelichting handhavingsprotocol In voorgaande paragraaf is het handhavingsprotocol horeca opgenomen. In het protocol geven we aan welke sanctie volgt na het begaan van een bepaalde overtreding. Doordat overtredingen zich op verschillende manieren manifesteren, maken we onderscheid tussen lichte en gekwalificeerde overtredingen. De hoogte van de sanctie is afgestemd op de kwalificatie van de betreffende overtreding; de sanctie voor een gekwalificeerde overtreding is dientengevolge hoger dan de sanctie voor een lichte overtreding Kwalificatie van overtredingen Iedere overtreding beoordelen en kwalificeren we afzonderlijk. Bij de beoordeling van de kwalificatie van de overtreding betrekken we een aantal elementen: - (persoonlijke) verwijtbaarheid, - aard en - omvang van de overtreding. Verwijtbaarheid Bij de beoordeling van de overtreding betrekken we onder meer de (persoonlijke) verwijtbaarheid van de exploitant. Een exploitant kunnen we echter aanmerken als overtreder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, ook al is er geen sprake van persoonlijke verwijtbaarheid van de exploitant. Overtredingen die exploitatie gerelateerd zijn en waarbij geen sprake is van persoonlijke verwijtbaarheid van de exploitant, sanctioneren we in bepaalde gevallen middels een (tijdelijke) sluiting van de horeca-inrichting. De burgemeester kan sluiting van de inrichting gelasten indien de openbare orde en veiligheid en/of het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting naar zijn oordeel wordt bedreigd. De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en de openbare orde en veiligheid kunnen als gevolg van een incident op een ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed. In een dergelijk geval kan de burgemeester, teneinde de openbare orde en veiligheid te herstellen en de rust te doen wederkeren, de sluiting van de inrichting vorderen. Bovenstaande praktijk wordt ondersteund door diverse uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de afdeling). Volgens vaste jurisprudentie van de afdeling (LJN: AO4812) speelt de persoonlijke verwijtbaarheid van de exploitant geen rol bij de vraag of er zich een situatie voordoet die tot sluiting van de inrichting noopt. Indien de exploitant wel persoonlijk verwijtbaar is, zullen we dit gegeven meewegen bij de kwalificatie van de sanctie. De persoon van de exploitant speelt een belangrijke rol in de wijze van exploitatie en dus ook in de wijze waarop deze exploitatie het woon- en leefklimaat en de openbare orde en veiligheid beïnvloedt. De handelswijze van de exploitant betrekken we om deze reden dan ook bij de beoordeling van de overtreding. In bepaalde gevallen kan niet handelen door de exploitant ook verwijtbaar zijn en dus worden meegewogen bij de kwalificatie van de sanctie. Aard en omvang overtreding De aard en omvang van een overtreding wordt betrokken bij de kwalificatie van de betreffende overtreding. Onder aard en omvang van de overtreding verstaan we onder meer de ernst van de overtreding, de mate van (mogelijke) verstoring van de openbare orde en veiligheid, onomkeerbaarheid van de overtreding en de impact op de omgeving Recidive Het handhavingsprotocol houdt nadrukkelijk rekening met recidive. Er is sprake van recidive indien dezelfde overtreding binnen 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop de eerste overtreding

6 plaatsvond, opnieuw plaatsvindt. In geval van herhaling van één of meerdere overtredingen volgt een zwaardere sanctie Strafrechtelijk optreden Bij een ernstige overtreding en bij recidive van gedragsregels wordt er strafrechtelijk opgetreden. 3.3 Exploitatie zonder vergunning Op grond van artikel 2:28, eerste en derde lid van de Apv is het verboden om een openbare inrichting en/of terras te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet is het verboden om zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Indien het horecabedrijf, slijtersbedrijf of terras zonder vergunning wordt geëxploiteerd, zal er handhavend worden opgetreden. Indien de aanvraag voor een exploitatie-, terras- of drank- en horecavergunning reeds is ingediend, kan onder bepaalde voorwaarden van bovenstaande bepalingen worden afgeweken. Een horecabedrijf mag geopend zijn gedurende de periode tussen de indiening van de vergunningaanvraag en het moment waarop de vergunning daadwerkelijk wordt verleend, indien er sprake is van een concreet zicht op legalisatie. Dit geldt tevens voor de uitoefening van het slijtersbedrijf of exploitatie van een terras. Het horecabedrijf, slijtersbedrijf of terras mag in de periode tussen vergunningaanvraag en vergunningverlening worden geëxploiteerd/uitgeoefend indien wordt voldaan aan drie voorwaarden: 1. er is sprake van een ontvankelijke aanvraag; 2. de integriteitsbeoordeling aan de hand van de ingevulde verkorte vragenlijst Bibob vertoont geen bijzonderheden; 3. de aanvrager is een reeds bij de gemeente bekende horecaondernemer en er zijn tot op dat moment geen bijzonderheden met betrekking tot integriteit of openbare orde en veiligheid bekend. Het horecabedrijf mag dus niet geopend zijn gedurende de periode tussen de indiening van de vergunningaanvraag en het moment waarop de vergunning wordt verleend, indien niet wordt voldaan aan bovenstaande drie voorwaarden. 4. Slotbepaling Dit handhavingsprotocol treedt in werking met ingang van 29 januari en kan worden aangehaald als Handhavingsprotocol horeca gemeente Schouwen-Duiveland. Bij inwerkingtreding van dit handhavingsprotocol wordt het Handhavingsprotocol horeca gemeente Schouwen-Duiveland 2013 ingetrokken. Dit handhavingsprotocol is op 19 januari vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft. Dit handhavingsprotocol is bekendgemaakt op 29 januari. Vastgesteld door de burgemeester van Schouwen-Duiveland, voor zover het zijn bevoegdheid betreft, op 19 januari G.C.G.M. Rabelink burgemeester

7 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, voor zover het zijn bevoegdheid betreft, in zijn vergadering van M.K. van den Heuvel secretaris G.C.G.M. Rabelink burgemeester

8 Bijlage Bijlage 1 Omschrijving overtredingen In deze paragrafen beschrijven we de in het handhavingsprotocol opgenomen overtredingen nader en voorzien we de overtredingen waar nodig van een toelichting. Voor een precieze omschrijving van de betreffende artikelen verwijzen we naar de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen- Duiveland 2015 en de betreffende wetten Overtredingen Algemene plaatselijke verordening Exploitatie horecabedrijf Artikel 1:6, sub c Het exploiteren in strijd met de vergunningvoorschriften. Artikel 2:28, eerste lid Het exploiteren van een openbare inrichting zonder vergunning van de burgemeester. Toelichting: Op grond van artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen- Duiveland 2015 (Apv) is het verboden om een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Daarbij maakt het geen verschil of het een bestaande of een nieuwe openbare inrichting betreft. Ook in geval van overname van een openbare inrichting geldt dat het bedrijf pas mag worden geëxploiteerd, als de exploitant over de benodigde vergunning beschikt. Artikel 2:28, derde lid Het exploiteren van een terras zonder geldige vergunning. Artikel 2:28, vierde lid De exploitatievergunning kan, onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 en artikel 1:8 van de Apv, worden geweigerd of worden ingetrokken, indien naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Toelichting: In artikel 1:6 van de Apv is bepaald dat de vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien: a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist; c. indien de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; d. indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of e. indien de houder dit verzoekt. In artikel 1:8 van de Apv is bepaald dat de vergunning kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Artikel 2:28, vierde lid, van de Apv wordt overtreden indien er sprake is van een ontoelaatbare nadelige beïnvloeding van de woon- en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting. Het artikellid moet tevens in samenhang met de in de artikelen 1:6 en 1:8 genoemde belangen worden gelezen. Wanneer één of meerdere van deze belangen in het geding komen door een overtreding, is tevens sprake van overtreding van dit artikellid. Overtredingen kunnen als licht en gekwalificeerd worden aangemerkt. Overtredingen worden als licht aangemerkt indien er sprake is van een niet ingrijpende verstoring, maar de verstoring toch verwijtbaar is aan de exploitant of leidinggevende en te voorkomen is doordat de exploitant/leidinggevende maatregelen

9 treft. Overlast in en vanuit de openbare inrichting (incl. terras) wordt aangemerkt als licht incident. Overlast wordt vastgesteld aan de hand van politiemutaties en/of de klachtenregistratie. Overlast moet worden geverifieerd door de toezichthouder. Voorbeelden van overlast zijn: parkeeroverlast, stank, geluidsoverlast door komende en gaande bezoekers, lastigvallen van passanten, het op luidruchtige wijze exploiteren van een terras en intimiderend gedrag door portiers. Er is sprake van een gekwalificeerde overtreding in geval van (zeer) ernstige incidenten. Voorbeelden van incidenten die als (zeer) ernstig worden aangemerkt zijn: schiet- en/of steekincidenten, aantreffen van wapen(s), geweld door personeel, schijnbeheer, heling, niet-gecertificeerde portier(s) o.g.v. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, tewerkstellen van personen zonder geldige verblijfstitel (illegale werknemers) dan wel tewerkstellingsvergunning. Van een horeca-exploitant wordt verwacht dat deze niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. Ook wordt van de horeca-exploitant verwacht dat hij gekwalificeerd personeel aanstelt en de leiding van de horeca-inrichting in handen stelt van personen aan wie deze leiding kan worden toevertrouwd. Indien wordt geconstateerd dat de horeca-exploitant of zijn beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is, kan dit reden zijn om de exploitatievergunning in te trekken dan wel te wijzigen door de beheerder hiervan te schrappen. De constatering dat de horeca-exploitant of zijn beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is, kan tevens gevolgen hebben voor de drank- en horecavergunning. Een dergelijke constatering leidt tot intrekking van deze vergunning. In geval van een incident waarbij uit een aangeleverde rapportage blijkt dat de exploitant van de inrichting als slachtoffer kan worden aangemerkt en er derhalve geen sprake is van enige verwijtbaarheid of nalatigheid, zal niet worden overgegaan tot intrekking van de vergunning ofwel sluiting van het horecabedrijf. In dit geval kan worden volstaan met het geven van een bestuurlijke waarschuwing. Sluitingstijden Artikel 2:29, eerste t/m vierde lid Overtreding van de sluitingstijden van de openbare inrichting of van het bij deze openbare inrichting of bij dit horecabedrijf behorend terras en de andere aanhorigheden. Artikel 2:30, eerste en tweede lid / jo. art. 174 Gemeentewet Overtreding van de bepaling waarbij door de burgemeester tijdelijk een andere dan de krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijd is vastgesteld / waarbij de burgemeester tijdelijk de sluiting van de openbare inrichting heeft bevolen. Artikel 2:31, sub b Verbod voor bezoekers van een openbare inrichting om zich daarin of aldaar na sluitingstijd of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid Overtredingen Wet op de Kansspelen Artikel 30b, eerste lid Aanwezig hebben van speelautomaten zonder vergunning. Artikel 30d, eerste lid Overtreding van een voorschrift of beperking van een vergunning. Artikel 30f, eerste lid, sub a Verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens bij de aanvraag van de aanwezigheidsvergunning, waarbij een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest.

10 Artikel 30f, eerste lid, sub c Niet (meer) voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag van de vergunning aanvrager, bedrijfsleiders en beheerders van de inrichting. Artikel 30t, eerste lid, sub c Aanwezig hebben van één of meer illegale (niet goedgekeurde) speelautomaten. Artikel 30t, tweede lid Aanbrengen van wijzigingen in speelautomaten. Artikel 30t, vijfde lid (On)middellijk uitkeren van prijzen/premies op grond van spelresultaat behendigheidsautomaat Overtredingen speelautomaten in horeca-inrichtingen Artikel 2:40, tweede en derde lid, Apv Aanwezigheid van meer dan twee kansspelautomaten in een hoogdrempelige inrichting en aanwezigheid van één of meerdere kansspelautomaten in een laagdrempelige inrichting Overtredingen speelautomaten in een speelautomatenhal Artikel 30u, eerste lid, sub a en b Wet op de Kansspelen Toegang verlenen aan minderjarigen (<18 jaar). Artikel 30f, eerste lid, sub b Wet op de Kansspelen / Artikel 2, eerste lid Speelautomatenhallen verordening Het exploiteren van een speelautomatenhal zonder geldige vergunning Overtredingen Wet Milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Strijdig handelen met het bepaalde in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

VEERE. 09b Handhavingsstannennlan horeca

VEERE. 09b Handhavingsstannennlan horeca G E Ml I.1 E Handhavingsstannennlan horeca VEERE 09b.00066 1. Regelgeving en handhaving 1.1. Inleiding Voor de horecabedrijven gelden vele wetten en regels. Voor de handhaving van deze regeis geldt dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HG 17758 GemHG/INT/12671

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten Aan de burgemeester van de gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning Exploitatievergunning Als u in Kapelle een horecabedrijf wilt exploiteren, heeft u in de meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen.

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. A. Uittreksel uit het concept-raadsvoorstel: Samenvatting Het voorstel is om de Algemene plaatselijke verordening (verder

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005

HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005 HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN 2010 Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN en de burgemeester, ieder voor zover het hun

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding In juni 2010 is de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Grave vastgesteld.

Samenvatting Inleiding In juni 2010 is de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Grave vastgesteld. Raadsvoorstel Onderwerp Aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening juni 2010 Raadsvergadering 15 november 2011 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar S. Haasjes-van den Berg A. van Slooten Samenvatting

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 DECEMBER 2001 (De Zeekant van 2 JANUARI 2002) De raad der gemeente Noordwijk; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2001;

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Handhavingsarrangement seksinrichtingen en escortbedrijven

Handhavingsarrangement seksinrichtingen en escortbedrijven Handhavingsarrangement seksinrichtingen en escortbedrijven Handhavingsarrangement In samenspraak met diverse ketenpartners (gemeente, politie, openbaar ministerie) is een handhavingsarrangement opgesteld

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV). rv 34 Bestuursdienst BSD/2009.5162 RIS 170627_100212 Gemeente Den Haag RIS170627_12-FEB-2010 Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Deregulering in het fysiek domein

Deregulering in het fysiek domein Deregulering in het fysiek domein 4. Sluitingstijden horeca AFDELING 8: TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: a. de voor

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013.

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiebeleid Gemeente Heiloo Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiestrategie In dit beleid wordt een sanctiestrategie

Nadere informatie

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort d.d. 14 november 2003 Inwerkingtreding d.d. 8 december 2003 Gemeente Zandvoort Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 E-mail:

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden.

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden. HORECAVERORDENING S-HERTOGENBOSCH 2012 AFDELING 1 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 110 Besluit: Burgemeester 11 december 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond; b e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag)

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) RIS117862e_05- JUL-2004 Bijlage 5 Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) 1. Seksinrichtingen a. Exploitatie van een seksinrichting zonder de daarvoor

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen

Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen Bestuursdienst BSD/2016.297 RIS 294179 Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen In de gemeenteraadsvergadering

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Handhaving@horeca Breda

Handhaving@horeca Breda Handhaving@horeca Breda 1. Inleiding Breda is een Bourgondische en gezellige uitgaansstad. De haven is opgeknapt waardoor er een groot aantal terrassen aan het water is verschenen. Door de komst van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR2515

ECLI:NL:RVS:2004:AR2515 ECLI:NL:RVS:2004:AR2515 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-09-2004 Datum publicatie 22-09-2004 Zaaknummer 200400106/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015.

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015. Bijlage 5 Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015 Gemeente Zeist 1 Woord vooraf Hieronder is het handhavingsbeleid vormgegeven

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Een horecabedrijf starten

Een horecabedrijf starten Een horecabedrijf starten Welke vergunningen moet u bij de gemeente vragen als u een horecabedrijf gaat starten? Welke eisen stelt de Drank- en Horecawet? Hoe gaat het aanvragen van de vergunningen? In

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017

BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017 BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017 1 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 74481 12 augustus 2015 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015 De burgemeester van Helmond; Besluit: I. vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2016016 Onderwerp: aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Programma: programma 2 Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 9 Wet van 24 december 1998 tot wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Overtredingen Bestuurlijke maatregelen Openbaar Ministerie Wettelijke grondslag

Overtredingen Bestuurlijke maatregelen Openbaar Ministerie Wettelijke grondslag A. ADMINISTRATIEVE TEKORTKOMINGEN DRANK- EN HORECAWET Het niet aangeven van de taptijden (alleen bij exces 1, bijvoorbeeld principieel weigeren vermelding taptijden op te hangen. Indien geen exces is sprake

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Nadere regels op basis van de APV Nummer; 2014-009904/in Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Inleiding De gemeentelijke verordening (APV) is een regeling

Nadere informatie

Agendapunt: 9. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 9. Aan de gemeenteraad Bijlagen 2016 1 maart 2016 nr.9/4 reg.nr.intb-16-02429 Bijlagen: 1 Agendapunt: 9 Voorstel tot het vaststellen van de Drank- en Horecaverordening 2016 Aan de gemeenteraad Op 1 januari 2013 is de gewijzigde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere De burgemeester van Almere, gelet op de artikelen 2:19 en 2:43a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV 2011), waarin is bepaald dat hij onder bepaalde omstandigheden openbare

Nadere informatie

* UM * Broodjeszaak Effe Anders

* UM * Broodjeszaak Effe Anders e-mail: brandweer, poli tie, Belei d-hhv. Papier: OND-fin UM1607189 * UM1607189* Broodjeszaak Effe Anders ons kenmerk : UM1607189 zaaknummer : ZK16003573 uw kenmerk : uw brief van : afdeling : Publiekszaken

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 30 oktober 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008 De van Helmond; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Handhavingsbeleid horeca gemeente Dordrecht 2011

Handhavingsbeleid horeca gemeente Dordrecht 2011 Handhavingsbeleid horeca gemeente Dordrecht 2011 Auteur A.P. van Dongen Sector Publieksdiensten Onderwerp Beleid t.a.v de handhaving van overtredingen bij de exploitatie van horeca-inrichtingen Status

Nadere informatie

Jaar: 2009 Nummer: 108 Besluit: B&W 01 december 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL STAPPENPLAN HANDHAVING HORECA HELMOND 2009

Jaar: 2009 Nummer: 108 Besluit: B&W 01 december 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL STAPPENPLAN HANDHAVING HORECA HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 108 Besluit: B&W 01 december 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL STAPPENPLAN HANDHAVING HORECA HELMOND 2009 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit: vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Verordening betreffende speelautomatenhallen Valkenburg aan de Geul 2016.

Verordening betreffende speelautomatenhallen Valkenburg aan de Geul 2016. Verordening betreffende speelautomatenhallen Valkenburg aan de Geul 2016. Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 1996; Nummer: Onderwerp: Verordening winkeltijden Haaksbergen De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte Horeca-interventiedraaiboek Afdeling Ruimte Inleiding Voor u ligt het horeca-interventiedraaiboek. In dit stuk staat beschreven hoe en door wie overtredingen door (horeca-)s worden opgemerkt en welke maatregelen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e-mailbox. Bekendmaking:

Nadere informatie

Horecastappenplan Gemeente Valkenswaard

Horecastappenplan Gemeente Valkenswaard Horecastappenplan 2013 Gemeente Valkenswaard vastgesteld door de burgemeester en burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013 in werking getreden d.d. 14 februari 2013 gewijzigd d.d. 26 februari en

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers

Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers 1. Inleiding a. Aanleiding In de horecanota Hoorn Gastvrij is aangegeven dat het gemeentelijke beleid en regelgeving voor horecabedrijven opgeschoond

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Algemene procedure horeca-aanvragen

Algemene procedure horeca-aanvragen Algemene procedure horeca-aanvragen Hoe aanvragen Voor de aanvraag van een exploitatievergunnning en drank- en horecavergunning en overige vergunningen heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg standaardformulieren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol DE BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT Beleidsregels handhaving horeca en alcohol Toezicht en handhaving 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding... 3 1.1 Onderwerp... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Opzet... 3 Hoofdstuk II

Nadere informatie