Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken"

Transcriptie

1 KONINKLIJKE Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken NED. VERENIGING JAARVERSLAG 2009 Winnaar Nationale Vaardigheidsproeven 2009, Oud-Alblas

2 De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken (KNV EHBO) is opgericht op 23 november 1893 KONINKLIJKE Dit jaarverslag is een Opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen in het 116e verenigingsjaar van de KNV EHBO NED. VERENIGING De KNV EHBO is statutair gevestigd in Zeist. Adres: KNV EHBO Kwikstaartlaan GS Zeist Postbus 666, 3700 AR Zeist Tel: Fax: Inhoud Voorwoord 3 Wat zich zoal afspeelde in Het Bestuur 5 De Verenigingsraad 6 De Stichting Dienstverlening 7 Interne commissies 8 Verslagen interne commissies 8 Commisie Nationale Vaardigheidsproeven 10 Vertegenwoordigingen in diverse organistaties 10 De Algemene vergadering 12 oplage: 700 stuks Samenstelling en eindredactie: Bestuur KNV EHBO Vormgeving: Rob Snijders Tekst: Raymond van der Burgt, e.a. Druk: De Lithograaf, Zeist. De Nationale Vaardigheidsproeven 15 De uitslagen NVP 16 Koninklijke onderscheidingen 16 Onderscheidingen 17 2

3 Voorwoord De KNV EHBO heeft een belangrijk jaar afgesloten. Wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd wat u als lid en/of bestuurder van de KNV EHBO heeft geraakt. In de eerste plaats hebben we op de Algemene Vergadering in Egmond aan Zee een belangrijke stap voorwaarts gezet voor het invoeren van een digitale ledenadministratie. De demonstratie heeft de aanwezigen overtuigd van het moois dat dit ook aan de afdelingen te bieden heeft. Nadat de aldaar getoonde opzet financieel te kostbaar bleek, is een werkgroep in het leven geroepen om een gelijkwaardig alternatief te vinden dat beter betaalbaar is. Op de komende AV te Wolvega, 28 mei aanstaande, kunt u zien dat de werkgroep succesvol is geweest. Namens u allen mocht ik als uw voorzitter aanwezig zijn bij de viering van het 100 jarig bestaan van Het Oranje Kruis in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Ook heb ik 5 januari 2010 de Nieuwjaarsreceptie in het Paleis op de Dam mogen bijwonen. Een unicum dat bewijst dat het werk van vrijwilligers, in het bijzonder op het terrein van de hulpverlening, Koninklijke aandacht heeft. Op de Algemene Vergadering in Egmond aan Zee heeft de heer Raymond van der Burgt, kandidaatsecretaris, zich gepresenteerd. In de maanden nadien heeft hij al veel werk verzet in ons aller voordeel. Ik verwijs u onder andere naar de agenda voor de komende AV. Het Bestuur en de Verenigingsraad zijn ervan overtuigd hiermee een goede kandidaat in huis te hebben gehaald voor deze belangrijke functie en rekent erop dat de AV de kandidatuur van harte ondersteunt. In het afgelopen jaar hebben vier gezamenlijke vergaderingen van Bestuur en Verenigingsraad plaatsgevonden. Daardoor zijn de lijnen tussen beide bestuursonderdelen verkort, waardoor de slagvaardigheid en het over en weer informeren sterk is verbeterd. Dit alles om de KNV EHBO vitaal te houden in het belang van onze leden en de samenleving. Ik reken op uw aanwezigheid bij de Algemene Vergadering en/of de Nationale Vaardigheidsproeven. Tot dan! mr. Bart van Walderveen voorzitter KNV EHBO Dan zijn daar LOEK en andere organisaties en samenwerkingsvormen, waarin wij als KNV actief zijn. EHBO Limburg heeft na een bestuurscrisis sinds december 2009 weer een nieuw bestuur, hopelijk ook met elan om binnen LOEK een actieve bijdrage te geven. Ik wijs u op de verslagen van deze contacten verderop in dit jaarverslag. Het ledenaantal per 1 januari 2010 laat een lichte groei zien ten opzichte van het einde van het vorige jaar. Een verheugend beeld na jaren van langzame achteruitgang. We doen als Bestuur en Verenigingsraad onze best die lijn vast te houden en ons als KNV EHBO te profileren. Ook dit jaar is door hun overlijden een aantal van onze leden uit ons midden weggevallen. In het bijzonder, zonder de overigen tekort te willen doen wil ik de naam Immert Radder, lid van het voormalige Hoofdbestuur namens het district Noord-Holland, bij u in herinnering roepen. Niet alleen plaatselijk, maar ook landelijk heeft hij jarenlang zijn bijdrage aan de KNV geleverd. 3

4 Wat zich zoal afspeelde in 2009 De uitgave van Hét EHBO Boek is wijd en zijd positief ontvangen, niet alleen binnen de KNV en andere EHBO-koepels, maar ook bij de NODE en andere partijen op het terrein van de EHBO. Moderne opzet, prettig leesbaar en toegeschreven op de eindtermen van het diploma Eerste hulp. Ook is in oktober 2009 de docentenhandleiding verschenen. In het kader van de goede relatie met de andere EHBO-koepels heeft het Bestuur besloten hen het boek aan te bieden voor een zelfde eindgebruikerprijs (dat wil zeggen voor de leden van de andere koepels) als voor onze leden. Ook de verkoop van kleding is een belangrijk item geweest. Met deze kleding, zie de website en klikt u door naar de prijzen die gelden voor de afdelingen hebt u als EHBO er meer uitstraling en zichtbaarheid bij evenementen. Dat zet u neer als iemand die niet zomaar aanwezig is, maar als iemand die snel en op kundige wijze eerste hulp kan verlenen. Op de studiedag van Het Oranje Kruis in september 2009 is een demonstratie gegeven van het fenomeen van het e-learning, ook wel blended learning genoemd. Dit betreft een combinatie van een theoretisch deel dat thuis via de pc eigen kan worden gemaakt, afgesloten met een via de pc af te leggen theoretisch examen. Dit wordt vervolgens aangevuld met een of meer praktijklessen. Een nieuwe loot aan de stam van het EHBO-onderwijs. Inmiddels heeft in het voorjaar 2010 een commerciële partij zich ook op deze wijze van verspreiden van EHBO-kennis gestort. Het is nog te vroeg om over deze nieuwe onderwijsvorm een definitief oordeel te geven. Belangrijke toets is daarbij of het praktijkgedeelte voldoende aandacht krijgt. In financieel opzicht is het een goed jaar geweest, ik wijs u daartoe naar de financiële pagina s. Daarbij heeft het personeel onder leiding van ons bureauhoofd Rob Snijders een uitmuntende prestatie neergezet. Zonder hun voortdurende inspanning en ondersteuning zou het werk van Bestuur en Verenigingsraad een stuk lastiger zijn. Wel lijdt de exploitatie van ons blad, waarvan de naam in de loop van het jaar is gewijzigd van Voorpost van de Dokter in thans EHBO-Post, verlies. Het Bestuur bezint zich op mogelijkheden om dat om te buigen en heeft daartoe al een aantal opties. In de loop van dit jaar moet daar meer duidelijkheid over komen. Daarbij blijft onverlet als uitgangspunt een blad met dezelfde hoge inhoudelijke kwaliteit aan onze leden aan te bieden. In het jaar 2009 is de fiscale wet- en regelgeving inzake de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) aangescherpt. Het Bestuur is van mening dat wij als KNV EHBO, zowel landelijk alsook voor onze afdelingen, nog immer voldoen aan de strakkere criteria die de wetgever heeft geformuleerd. Deze criteria gelden met ingang van 1 januari Ook is in het jaar 2009 het besluit genomen om onze website het visitekaartje en tevens voor niet-leden de eerste kennismaking met de KNV EHBO te moderniseren. In het voorjaar 2010 zijn daartoe de nodige stappen gezet die in de loop van dit jaar hun beslag gaan krijgen. Transparantie en gebruiksvriendelijkheid staan daarbij voorop. Ook moet de website aantrekkelijker worden voor de jeugd. Het overleg binnen LOEK, het permanente onderlinge overleg van de EHBO-koepels, is voortgezet. Uitgangspunt daarbij is onverminderd het behartigen van de parallel lopende belangen van onze organisaties. Eendracht maakt macht. Op de Algemene Vergadering in Egmond aan Zee zijn drie werkgroepen ingesteld. De meest bekende is die van de digitale ledenadministratie. Het resultaat daarvan zal op de Algemene Vergadering op 28 mei 2010 in Wolvega in stemming worden gebracht. De voorlichtingsdag met een demonstratie, gehouden op 13 februari j.l. was overtuigend voor de leden van de districtsbesturen, die daarvoor waren uitgenodigd. De andere twee werkgroepen, gericht op de externe en de interne communicatie, hebben ook een beknopte rapportage afgegeven. Deze worden meegenomen in het beleidsplan voor de periode 2011 tot en met Ook is in 2009 het overleg en het streven naar het realiseren van de 6-minutenzones via de Public Affaires groep Hartstilstand voortgegaan. De inzet blijft er op gericht dit zo spoedig mogelijk tot stand te brengen. In dat licht wordt ook verwezen naar het interview in ons verenigingsblad met mevrouw Ank Drenth van de Nederlandse Hartstichting. 4

5 Het Bestuur, de Verenigingsraad en het landelijk bureau Het Bestuur Het Bestuur heeft in 2009 negen maal vergaderd. Er is veel werk verzet. Alle bestuursvergaderingen vonden plaats in Zeist. In mei 2009 meldde zich de heer Raymond van der Burgt als kandidaat voor de functie van secretaris. Onder toezicht van waarnemend secretaris Cees Westdijk heeft hij in 2009 diverse werkzaamheden verricht. Voor de vacature van bestuurslid heeft zich nog niemand gemeld. Het Bestuur heeft in maart en oktober 2009 de statutair verplichte vergaderingen gehouden van de Stichting Dienstverlening EHBO en de Stichting Voorpost. Het Bestuur en de Verenigingsraad hebben in 2009 vier maal gezamenlijk vergaderd. Drie maal in Zeist en eenmaal in Egmond aan Zee, voorafgaand aan de Algemene Vergadering. De verenigingszaken en klachten worden behartigd door het Bestuur. Per 31 december 2009 bestaat het Bestuur uit de volgende leden: Voorzitter De heer B. van Walderveen Waarnemend secretaris De heer C.D. Westdijk Penningmeester De heer G.J. Pronk Hoofd Opleidingen Mevrouw M.A.C. van den Hurk-Dittmar Kandidaat secretaris De heer R.J.P. van der Burgt Secretariële ondersteuning (tot september 2009) Mevrouw C. Snijders 5

6 De Verenigingsraad De Verenigingsraad is samengesteld uit de afgevaardigden van de 10 districten van de KNV EHBO. Per 31 december 2009 bestaat de Verenigingsraad uit de volgende leden: district Groningen heer R. Kuil district Friesland heer J. van der Bij De Verenigingsraad heeft in 2009 vijf maal vergaderd, tot 15 mei 2009 onder voorzitterschap van de heer Harry Visser, lid van de Verenigingsraad voor district Noord-Holland. Tijdens de Algemene Vergadering in Egmond aan Zee heeft hij op 15 mei 2009 het voorzitterschap overgedragen aan de heer Jan van der Bij, lid van de Verenigingsraad voor district Friesland. Vier vergaderingen van de Verenigingsraad vonden plaats in het landelijk bureau te Zeist en één in Egmond aan Zee. Vier vergaderingen werden gevolgd door een gezamenlijke vergadering met het Bestuur. Van de vergaderingen van de Verenigingsraad wordt een verslag gemaakt door een notulist. district Drenthe heer B.T. Stiksma district Overijssel heer H. den Outer Het landelijk bureau Het landelijk bureau werkte in 2009 onder de directe verantwoordelijkheid van het Bestuur. Het bureau is gevestigd in Zeist. De volgende medewerkers hebben zich ook in 2009 weer ingezet om de leden van onze vereniging zo goed mogelijk van dienst te zijn: district Gelderland mevrouw M.A. Borggreve-Phelps het district Utrecht heer A.P. van Beek Bureauhoofd Boekhouding Administratie Administratie Administratie de heer Rob Snijders mevrouw Sheira Mohaboe mevrouw Hennie van Zanten mevrouw Marijke van Toor mevrouw Inge Frijters (van 1 april tot 1 oktober 2009) district Noord-Holland heer H.A.M. Visser district Zuid-Holland heer M.J. Poortvliet district Zeeland heer A.L. Koole district Noord-Brabant/Limburg heer C.H. van der Heijden 6

7 De Stichting Dienstverlening De Stichting Dienstverlening maakt onderdeel uit van de KNV EHBO. Onder deze stichting zijn de afdeling Materialen en de afdeling Opleidingen ondergebracht, kortweg Materialen en Opleidingen. In 2009 waren er diverse interessante acties en zijn verschillende nieuwe producten gepromoot. Hét EHBO-Boek Het jaar 2009 was voor de Stichting Dienstverlening het jaar van Hét EHBO Boek. Uit onderzoek bleek dat het de hoogste tijd werd om een eigen lesboek te maken. Hét EHBO Boek werd op 15 mei 2009 gepresenteerd op de Algemene Vergadering in Egmond aan Zee. Het is een boek geschreven door deskundigen uit het veld, zoals instructeurs, een ambulance-verpleegkundige, een trauma-arts en mensen uit de praktijk. Een team schrijvers zorgde voor een goede leesbaarheid, zodat lezers ook makkelijk onderwerpen kunnen terug vinden. Letsels, die herkenbaar zijn, uit het dagelijks leven van een eerstehulpverlener zijn erin opgenomen. De foto s, die aanvullend zijn, zorgen ervoor dat de praktijk te herkennen is. Het boek ligt in prijs stukken lager dan de andere op de markt zijnde EHBO lesboeken, terwijl alle benodigde informatie voor het verlenen van de juiste eerste hulp erin te vinden is. Alle kennis die nodig is voor het verkrijgen van het Oranje Kruis diploma is uit dit boek te halen. Als extra zijn de onderwerpen Verbandleer en Kleine ongevallen, waterongevallen, in Nederland een nuttig hoofdstuk, AED en EHBO aan kinderen toegevoegd. In het overlegorgaan van de gezamenlijke EHBOkoepels in Nederland, het Landelijk Overleg EHBO Koepels (LOEK), is besloten dit boek ook uit te geven met een eigen omslag en logo van de andere EHBO koepels. Hét EHBO Boek kent dus inmiddels ook een versie van de EHBO Nederland, Nationale Bond EHBO en EHBO Noord- Brabant, terwijl inhoudelijk niets in de tekst is gewijzigd. Vanaf mei 2009 kan Hét EHBO Boek besteld worden bij de Stichting Dienstverlening. Jaarverslag Hét EHBO Docentenboek In het najaar verscheen, naast Hét EHBO Boek, ook het boek voor de docenten, dat de naam Hèt EHBO Docentenboek meekreeg. Docenten/ instructeurs EHBO, ook degenen die hiervoor in opleiding zijn en ook Lotusslachtoffers vinden in dit docentenboek veel extra informatie, bedoeld om goed voorbereid te zijn op het overdragen van alle kennis en vaardigheden, die van belang zijn voor het behalen van het diploma Eerste hulp, de module Verbandleer en Kleine Ongevallen of de module Eerste Hulp aan Kinderen. Bij Hét EHBO Docentenboek wordt een cd-rom geleverd met daarop een PowerPoint Presentatie gebaseerd op Hét EHBO Boek. De nostalgietrommel In 2008 heeft de Stichting Dienstverlening de nostalgietrommel laten ontwerpen. Veel van onze leden hebben inmiddels deze bijzondere trommel aangeschaft of mogen ontvangen. Het blijkt een echt collectors item, dat erg gewild is onder leden en niet-leden. De professionele kledinglijn In 2009 werd de nieuwe professionele kleding uitgerold. Deze kleding, waarmee de EHBO er, net als alle andere hulpverleners, zijn eigen herkenbare outfit kreeg, is een groot succes gebleken. Meerdere afdelingen hebben hun leden inmiddels zien gaan werken in de professionele kleding. De reacties hierop waren heel positief, zowel van de mensen die de kleding dragen als van de omgeving die te maken kreeg met EHBO ers. De professionele kledinglijn is niet meer weg te denken uit het assortiment en heeft bewezen dat de uitstraling wel degelijk bijdraagt aan de professionalisering van de EHBO. De budgetlijn 5 jaar in ons assortiment Een echte hardloper is de budgetlijn. Het blijkt nog steeds een serie van goede producten te zijn. De budgetlijn bestaat uit verschillende windsels (hydrofiel en universeel), gaasjes en (wond)snelverbanden, maar ook witte en synthetische watten en driekante doeken zijn in deze lijn te bestellen. De Stichting Dienstverlening is blij met deze lijn, die een goede aanvulling is op het assortiment. Het wordt veelvuldig gebruikt voor zowel opleidingen als in de trommels. Stichting Voorpost van de Dokter In 2009 is het verenigingsblad EHBO-post zes maal verschenen. De kwaliteit van het blad is dit jaar nog beter geworden. De naam "Voorpost van de Dokter" is in de loop van het jaar veranderd in EHBO-post". Een meer aansprekende naam. Het aantal abonnees ligt ook in dit verslagjaar rond de 6.000, waardoor het blad nog steeds niet kostendekkend is. Het Bestuur zal moeten overwegen of op deze wijze kan worden doorgegaan, aangezien er telkens behoorlijke verliezen op worden geleden.

8 Interne commissies en werkgroepen Aan het eind van 2009 bestonden de volgende interne commissies en werkgroepen Commissie Beleid en Communicatie De heer C.D. Westdijk Mevrouw M.A.C. van den Hurk-Dittmar Mevrouw J.P. de Waal Mevrouw M.A. Borggreve-Phelps Commissie Opleidingen Mevrouw M.A.C. van den Hurk-Dittmar De heer R. Snijders Commissie Algemene Vergadering 2009 Het Bestuur De heer R. Snijders Bestuur district Noord-Holland Commissie Nationale Vaardigheidsproeven 2009 Mevrouw M.A. Borggreve-Phelps Mevrouw M.A.C. van den Hurk-Dittmar De heer C.D. Westdijk De heer P. Bos Penningmeestersoverleg De heer G.J. Pronk Alle districtspenningmeesters De heer B. van Walderveen (notulist) Redactie verenigingsblad Voorpost van de Dokter/EHBO-post De heer G.J. Pronk De heer G. Brom Mevrouw L. Brom De heer V. van den Hurk Mevrouw A. Sekeris (hoofdredacteur) Werkgroep digitale ledenadministratie De heer C.D. Westdijk De heer E. de Bruijn De heer J. Brouwers De heer A. Hilderink De heer M. Lucas De heer M.J. Poortvliet De heer R. Snijders De heer B. van Walderveen Werkgroep Jeugd Mevrouw M.A. Borggreve-Phelps De heer C. van der Heijden Mevrouw T. Punt Mevrouw N. Slagter Mevrouw K. Tempelaars Werkgroep Interne communicatie De heer C.D. Westdijk De heer T. van Maanen De heer H. Werger Werkgroep Externe communicatie De heer C.D. Westdijk De heer G. van de Berkt De heer H. Hofs De heer W. van Lamoen Mevrouw G. Voskamp Verslagen interne commissies Commissie Beleid en Communicatie De commissie is in 2009 zeven maal bij elkaar gekomen. Driemaal is een Gouden Pleister uitgereikt. Dit jaar in Den Haag, Ommen en Woudenberg. Het spreekbeurtboekje voor de jeugd is op de AV 2009 gepresenteerd en nu te downloaden vanaf de KNV website. Aan het Bestuur is een voorstel gedaan om na jeugdexamens een felicitatiekaart te sturen. Dit idee is niet uitgewerkt. Er is een enquête over jeugd-ehbo gehouden, die helaas door weinig afdelingen is ingevuld. De samenvatting van hetgeen is ontvangen, is op de KNV website gepubliceerd. Naar aanleiding van deze enquête is een artikel verschenen in de EHBO-post over de jeugd EHBO in Krimpen aan de Lek. Inmiddels is in januari 2010 een contract getekend door het Bestuur en de auteur van het figuurtje EH de Beo over de auteursrechten. In de loop van het jaar is een relatiegeschenk bij de firma Artihove aangeschaft. Uiteraard is ook dit jaar weer kritisch gekeken naar de Verenigingsmap en is een aantal wijzigingen voorgesteld om te zorgen dat de map up to date en werkbaar is. In het begin van 2009 heeft de commissie voor het Bestuur een opzet gemaakt voor de samenvatting van de evaluatie van het beleidsstuk Aan de Basis. Dit betreft de samenvatting, die bij de AV agenda 2009 is meegestuurd. Naar aanleiding van de AV 2009 heeft de Commissie op verzoek van het Bestuur een con- 8

9 cept beleidsplan voor de komende 5 jaar gemaakt. Het Bestuur beschikt zo over een basis om een beleidsplan te kunnen opstellen. De commissie heeft de aanbeveling gedaan werkgroepen te vormen om zo gericht bezig te kunnen gaan met diverse aspecten uit het beleidsplan Aan de Basis. In overleg met het Bestuur zou mevrouw Inge Frijters aan de Commissie Beleid en Communicatie worden toegevoegd om de werkgroepen te ondersteunen. Doordat mevrouw Frijters vertrokken is bij de KNV, is dit niet gebeurd. Aanvankelijk zouden, op voorstel van het Bestuur de werkgroepen rapporteren aan de Commissie Beleid en Communicatie. Deze Commissie zou dan weer advies aan het bestuur uitbrengen. Dit bleek niet werkbaar en de werkgroepen vallen op voorstel van de Commissie direct onder het Bestuur. De Commissie Beleid en Communicatie heeft eind 2009 kritisch gekeken naar wat haar taken waren en aan het Bestuur gevraagd aan het Bestuur om in het eerste kwartaal van 2010 te beslissen of na het opstarten van diverse werkgroepen de Commissie Beleid en Communicatie nog moet blijven bestaan. Inmiddels heeft het Bestuur in haar vergadering van januari 2010 besloten de Commissie Beleid en Communicatie op te heffen. De leden van de commissie hebben van het Bestuur een bedankbrief ontvangen, waarin waardering voor alle inzet is uitgesproken. Commissie Opleidingen Aan het begin van het jaar bleek dat er behoefte was aan een extra, parttime, kracht op kantoor die deels de pr en deels het volgen van onze potentiële klanten voor de afdeling Opleidingen, op zich zou nemen. mevrouw Inge Frijters werd voor deze taak aangenomen. Helaas bleek in de loop van de tijd, dat ze bij de KNV EHBO werkte, dat haar kracht niet lag in het direct proberen klanten te werven voor de commerciële tak, maar bij de pr en de marketing voor de KNV EHBO als geheel met de vrijwilligersafdelingen als prioriteit. Het blijkt een moeilijk concept: de KNV EHBO is een koepelorganisatie waaronder autonome afdelingen vallen, waarvan vrijwilligers lid kunnen worden. Onder de KNV EHBO valt ook de Stichting Dienstverlening, de commerciële tak van de Vereniging. Behalve o.a. de verkoop van materialen valt hieronder ook de afdeling Opleidingen. En juist voor deze afdeling is een commerciële ondersteuning op kantoor nodig. Mevrouw Frijters ontdekte dat dit niet was waar ze eigenlijk naar op zoek was en heeft na een half jaar haar ontslag genomen. Gezocht wordt naar een vervanger voor haar. Administratief medewerkster mevrouw Hennie van Zanten van Nieuwamerongen pakte het deel van mevrouw Frijters weer opnieuw op en zorgt nu weer voor de gehele administratie voor deze afdeling, met ondersteuning van mevrouw Marion Van den Hurk. Het werk omvat aanvragen om informatie beantwoorden, offertes opstellen, cursussen regelen en alles wat hierbij komt kijken. Het aanbod van de afdeling Opleidingen is breed. Naast de basis EHBO-cursus kan men bij de Stichting Diensten van de KNV EHBO ook terecht voor een BHV- of BHV+ opleiding, een opleiding EHaK of EHBO bij sport of herhalingen van deze cursussen. Regelmatig worden er BLS/AED cursussen gegeven. Het aantal workshops dat verzorgd wordt, stijgt ook. Deze cursussen kunnen overal in het land of in ons pand in Zeist gegeven worden. Favoriet blijft de driedaagse EHBO-cursus, gegeven in ons pand in Zeist. Het grootste deel van de mensen, die deze cursus gevolgd hebben, zien we terug bij onze herhalingen. Langzaam, maar gelukkig wel zeker, komen er meer aanvragen voor EHBO bij sport. Bij het uitkomen van het Oranje Kruis boek "Langs de Lijn" hadden we de hoop dat deze opleiding vaker aangevraagd zou worden, maar helaas bleek dit boek niet zo n succes als verwacht. Een voor de klant op maat gemaakt cursus Sport blijkt aantrekkelijker. De afdeling Opleidingen heeft vooral in het eerste deel van 2010 genoeg cursussen gepland staan. Het doel nu is ervoor te zorgen dat de agenda het hele jaar gevuld blijft en meer bedrijven aangetrokken kunnen worden voor BHV-opleidingen. Commissie Algemene Vergadering 2009 het Bestuur de heer R. Snijders bestuur district Noord-Holland Commissie Algemene Vergadering De organisatie voor de AV van 2009 lag in handen van de regelingscommissie van district Noord- Holland, in samenwerking met het bestuur en het bureauhoofd. De AV is gehouden in het Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. De organisatie verliep prima en we kunnen terugkijken op een geslaagde AV. In 2010 wordt de AV georganiseerd door de regelingscommissie van het district Friesland; de AV 2010 zal plaatsvinden in het Van der Valkhotel Wolvega te Wolvega. 9

10 Commissie Nationale Vaardigheidsproeven In 2009 was tijdens de Nationale Vaardigheidsproeven (NVP) in Egmond aan Zee van alle districten een deelnemende ploeg aanwezig. Ook nu weer was er de nodige hulp vanuit het district: waar de NVP plaats vond. Vooraf is de commissie, die de opdrachten heeft gemaakt, tweemaal bij elkaar geweest. Verder was er het internet om met elkaar te communiceren. Uiteraard is dit gebeuren niet mogelijk zonder deelnemers, LOTUS, jury, de telcommissie en Rob Snijders als alles "weter en kunner". Zoals we al jaren gewend, zijn was de algehele leiding en tijd waarneming in handen van Gerard Pronk. Vertegenwoordigingen in diverse organisaties De KNV EHBO staat vanuit haar statutaire doelomschrijving en haar feitelijke werkzaamheden open voor constructief overleg en waar mogelijk samenwerking met andere organisaties die actief zijn op het terrein van de vrijwillige hulpverlening. In 2009 heeft de KNV EHBO weer goede bestuurlijke contacten onderhouden met NODE en de organisatie LOTUS. Ook de contacten met het Nederlandse Rode Kruis zijn gebleven. De voorzitter van de KNV EHBO, Van Walderveen, heeft zitting in de Raad van Advies van Het Oranje Kruis. Die Raad is in 2009 niet bij elkaar geweest. Ook heeft hij zitting in het Prins Hendrik Fonds, dat drie keer bij elkaar is geweest. Voorts heeft de voorzitter zitting in het Landelijke Overleg EHBO Koepels (LOEK). Dit overleg is in 2009 vier keer gehouden. Leden uit het Bestuur en de Verenigingsraad vertegenwoordigen de KNV EHBO in organisaties die op andere gebieden eveneens werkzaam zijn voor de eerstehulpverlening: De heer B. van Walderveen: Het LOEK Raad van Advies van Het Oranje Kruis De PA-groep Hartstilstand Het Prins Hendrik Fonds Nederlandse Vereniging van Arts-Docenten NODE Mevrouw M.A. Borggreven-Phelps College van Advies Nederlandse Rode Kruis Mevrouw M.A.C. van den Hurk-Dittmar Klankbord Accreditatie bij Het Oranje Kruis De heer A.L. Koole Contactgroep Convenant Rode Kruis De heer A.P. van Beek Organisatie Lotus LOEK In het afgelopen jaar is LOEK viermaal bijeen geweest in ons verenigingsgebouw te Zeist. Jammer was daarbij de veelvuldige afwezigheid van de vertegenwoordiger van EHBO Limburg. Dit ten gevolge van een verlammende bestuurscrisis. Gelukkig is die achter de rug. Onverminderd wordt binnen het overleg gesproken en gestreefd naar een gezamenlijke belangenbehartiging en het naar buiten toe als eenheid optreden vanuit die zelfde gedachte. Het Oranje Kruis (HOK) De kwestie van de accreditatie van de docenten en het actief participeren in de klankbordgroep door mevrouw Van den Hurk-Dittmar heeft resultaat gehad. Vooral voor de docenten, die het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel hebben staan wordt de sterk vereenvoudigde aanpak op prijs gesteld. De participatie van de KNV EHBO is daarbij gericht op kwaliteitsborging, maar ook op de belangen voor de afdelingen gelegen in de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare docenten. Het aantreden van de nieuwe directeur, de heer Jongejan, heeft in het afgelopen jaar voor de EHBO-koepels nog weinig zichtbare resultaten opgeleverd. Ook heeft Het Oranje Kruis plannen voor e-learning of beter gezegd blended learning (theorie via de pc, praktijkles op de bekende wijze), welke zijn gepresenteerd op de studiedag van Het Oranje Kruis. Nadien zijn geen verdere zichtbare activiteiten waargenomen. Het Bestuur blijft de ontwikkeling op de voet volgen. Een concurrent van het Rotterdamse initiatief van sinds het voorjaar 2010 geheten "IedereenEHBO", is inmiddels met veel publiciteit van start gegaan. Ook die ontwikkeling wordt van nabij gevolgd. In het jaarverslag over 2010 zal u van beide varianten van blended learning de afloop worden meegedeeld. De voorzitter van de KNV EHBO heeft een brainstormsessie bijgewoond om de studiedag van HOK een nieuwe opzet te geven, die ook voor de hulpverleners meer aansprekend is en niet alleen 10

11 meer is gericht op docenten, LOTUS en bestuurders van organisaties op het terrein van de EHBO Het jaar 2009 was ook het jaar van het vertrek van de heer Hans van Lith, eindredacteur van het blad Reddingwezen, een bekwaam en integer journalist toegewijd aan de EHBO in dit land. Er is geen opvolger benoemd, kennelijk in het kader van nadenken over de opzet en het voortbestaan van het blad met het jaar 2010 als overgangsjaar. Tijdelijke waarneming van het redacteurschap vindt plaats door mevrouw Annet de Voogd, hoofd communicatie van Het Oranje Kruis. Prins Hendrik Fonds (PHF) Het Prins Hendrik Fonds heeft besloten tot een nieuwe werkwijze namelijk om, met ingang van het jaar 2010, twee keer per jaar in vergadering bijeen te komen. De voorzitter van de KNV EHBO heeft zich bereid verklaard om als waarnemend secretaris te fungeren, totdat in een definitieve opvolging is voorzien. De heer Frits Schut, vertegenwoordiger van de BHV, is voorzitter geworden en er was niemand bereid het secretariaat over te nemen. In het jaar 2009 is een aantal trouwe oudgedienden uitgezwaaid: de heer Henk van Jaarsveld (Nederlandse Reddingsbrigades), de heer Gert-Jan van Huls van Taxis (KNRM), mevrouw Jeanet Wilton (Nederlandse Vereniging van Arts- Docenten) en de voorzitter de heer Martien van Bakel (oud-secretaris van HOK). Helaas kan geen voortgang in het actualiseren van de statuten van het PHF worden gemeld. Dit wegens een blokkade door het bestuur van HOK, dat over een vetorecht beschikt. Het vermogen van het Prins Hendrik Fonds is weer langzaam herstellend van de financieel en economisch moeilijke omstandigheden van het jaar PA Groep Hartstilstand De PA Groep heeft maandelijks een bijeenkomst gehouden, waarin de voorzitter van de KNV EHBO namens LOEK participeert. Gestreefd wordt naar een nieuwe inzet van AED s en hun bedieners met het doel om de 6-minutenzones te realiseren. Een initiatief dat het Bestuur van de KNV EHBO van harte steunt en ook door de afdelingen en de leden moet worden gedragen, voor zover veel van de afdelingen van de KNV EHBO niet al lang(durig) plaatselijk of regionaal actief zijn. In het jaar 2010 zal dit initiatief verder worden ontwikkeld. Nederlandse Organisatie Docenten EHBO NODE Eigenlijk is hier voor het jaar 2009 geen nieuws te melden. Het bureau van de KNV EHBO heeft een actieve ondersteunende rol op het administratieve vlak ten behoeve van de brievenstroom en verzendhuisfunctie. Voorts wordt gebruik gemaakt van ons verenigingsgebouw ten behoeve van de bestuursvergaderingen en de opslag van het archief. Er zijn goede contacten, die wederzijds op prijs worden gesteld. Daar is een groot belang mee gediend voor de EHBO-ers en onze leden in het bijzonder. Eind 2009 is een brief aan het bestuur van NODE, verzonden waarin zorg werd uitgesproken over de prijsstelling van de diensten door de docenten. Daarop is een positieve respons van het bestuur van NODE ontvangen. Wordt in het jaar 2010 ongetwijfeld vervolgd. Contactgroep Convenant vrijwillige Eerste Hulp organisaties en het Rode Kruis. Het convenant betreft een convenant tussen EHBO koepels, reddingsbrigades en het Nederlandse Rode Kruis. Het dateert uit Bij de vergaderingen is ook een afvaardiging van BZK aanwezig. De opzet van het convenant was om tot een betere samenwerking te komen binnen de vrijwillige hulpverlening en het Rode Kruis ingeval van grootschalige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. Vanuit de KNV wordt de convenantgroep vertegenwoordigd door de heer A.L. Koole. Omdat het convenant niet meer actueel, was is in 2008 al gesproken over vernieuwing van deze overeenkomst. Er was een groot verschil van inzicht tussen de vrijwilligersorganisaties en het Nederlandse Rode Kruis in de organisatie van de hulpverlening. Ook was de samenwerking tussen het Nederlandse Rode Kruis en de EHBO-koepels niet optimaal. Het ministerie van BZK werkt wel samen met het Nederlandse Rode Kruis, maar de vrijwillige EHBO er is voor hen nog een onbekende. Omdat men van mening was dat vernieuwing van het convenant geen toegevoegde waarde had, is in de vergadering van 16 maart 2009 besloten om de contactgroep Convenant op te heffen. Nederlandse Vereniging van Arts-Docenten (NVAD) De contacten met deze organisatie zijn bij het wegvallen van de Raad van Advies van Het Oranje Kruis en het niet direct kunnen invullen van de open plaats in het bestuur van het Prins Hendrik Fonds minimaal geweest. 11

12 De Algemene Vergadering de heer Bleker, voorzitter Noord-Holland Vriendschapsbanden en professionalisering Zoals ieder jaar organiseerde de KNV EHBO de Algemene Vergadering (AV). Bestuursleden, Verenigingsraadleden, afgevaardigden uit de 10 districten, al dan niet met een partner streken op vrijdag neer in het prachtige Egmond aan Zee. In het gigantische badhotel Zuiderduin was het, ondanks het tegenvallende weer, goed toeven. De jaarlijkse bijeenkomst wordt door voorzitter Van Walderveen getypeerd als de plaats waar vriendschapsbanden worden aangehaald. De heer Henk Bleker, voorzitter van het district Noord-Holland, dat dit jaar de AV en NVP organiseerde, schreef in het programmaboekje dat leden van de KNV EHBO er naar uit kijken om de vrienden uit het EHBO wereldje weer te ontmoeten, nieuws uit te wisselen en prognoses te maken van wie de winnaar wordt van de NVP. Op vrijdag 15 mei nam de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan binnen de KNV EHBO, diverse besluiten. Besluiten waar de Vereniging het komende jaar, maar ook in de toekomst, verder moet. De heer Bleker sprak zijn hoop uit dat dit met de vele vrijwilligers die ze uitvoeren, zeker gaat lukken. Opening van het officiële gedeelte en de jaarrede Om uur opende de heer Bart van Walderveen, voorzitter, het officiële gedeelte van de AV in de Abdijzaal van Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Hij sprak daar, in aanwezigheid van bestuursleden, afgevaardigden, hun partners en genodigden, waaronder natuurlijk de ontvangers van de Grote Gouden dr. C.B. Tilanus jr. de heer B. van Walderveen, voorzitter onderscheiding, zijn jaarrede uit. Voor hij aan zijn officiële jaarrede begon, wilde de voorzitter eerst aandacht voor de actualiteit in EHBO-land, zijnde het pleidooi van de voorzitter van de Nationale Bond voor EHBO, de heer Schouten, om een Nationaal Platform Eerste Hulp op te richten. Dit om te komen tot een betere afstemming van plannen, activiteiten en financiering. Niet alleen de vrijwilligersorganisaties in de Eerste Hulp, maar ook organisaties als Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse Reanimatie Raad hebben, volgens Schouten, een gemeenschappelijke tafel nodig, waaraan ze elkaar ontmoeten. De heer Van Walderveen gaf aan dat hij een heel eind met zijn gedachten mee kan gaan, maar hij zette wel een forse kanttekening, namelijk dat voorkomen moet worden dat het platform een remake wordt van de Raad van Advies wordt, die inmiddels ter ziele is. De KNV gaat in ieder geval voorlopig met de partners in LOEK door op de ingeslagen weg. Professionalisering De voorzitter stelde dat de KNV en ook haar zusterorganisaties zijn voortgekomen uit de maatschappij; vrijwilligers die de nood van de medemens tot inzet van handelen hebben gemaakt en plaatselijk en /of op landelijk niveau EHBO-verenigingen hebben opgericht. Zonder de wortels te veronachtzamen, vroeg hij zich af of de EHBO niet toe is aan een kwaliteitsslag; vrij vertaald professionalisering. Professionalisering die zou kunnen leiden tot het vergroten van vertrouwen en respect van andere partijen waarmee de KNV in haar werk te maken heeft, beroepshulpverleners, overheid, ketenpartners en natuurlijk de hulpvrager zelf. Professionalisering voor de EHBO er zelf, maar ook voor de EHBO-organisatie. De EHBO er zelf, dient vooral kennis van zaken te hebben, gebaseerd op een gedegen opleiding en te zorgen voor de nodige herhalingen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk hoe de hulpverlener er uit ziet: professionele kleding, en daarmee zowel naar de hulpbehoevende als naar de beroepshulpverleners direct herkenbaar en betrouwbaar overkomend. De professionalisering van de EHBO-organisatie kent interne en externe aspecten. Wat betreft de externe aspecten gaat het met name om het zijn van een betrouwbare gesprekspartner, zowel met de zusterorganisaties als met de andere ketenpartners, het kenbaar maken van jezelf bij het grote publiek, bij de overheid (lokaal en landelijk) én bij de beroepsmatige hulpverleners. Een voorbeeld van het belang van de inzet van de vrijwillige 12

13 EHBO er is bijvoorbeeld de burgeralarmering bij een hartstilstand (6 minuten) of bij de driejaarlijkse rampenoefening voor burgers, zoals minister Ter Horst onlangs in het blad Reddingwezen heeft bepleit. Hoe professioneler de organisatie, des te groter het vertrouwen van iedereen bij de inzet van vrijwilligers. De interne professionaliseringslag kan natuurlijk op alle niveaus gemaakt worden, maar Van Walderveen richtte zijn aandacht in eerste instantie op de districtsbesturen de bestuurlijke tussenlaag tussen afdelingen en landelijk bureau. Hij signaleerde dat zaken als het uitrollen van de digitale ledenadministratie, het ondersteunen van de afdelingen, het oppakken van vragen uit de regio, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, door de districtsbesturen op professionele wijze zouden kunnen worden opgepakt. Zo ook zorgen voor meer betrokkenheid van de afdelingen bij het grotere geheel, zoals het aansluiten op de website en de aanwezigheid bij districtsvergaderingen. Deskundigheid van de afdelings- en districtsbestuurders draagt ook bij aan de professionalisering. Het opleiden van bestuurders kan daar aan bijdragen. Maar professionaliteit kent ook zijn financiële keerzijde, want professionaliseren kost geld. Dit houdt in dat het werk van de vrijwillige hulpverlener niet voor niks hoeft te gebeuren. Kernwoord in dit betoog was Zichtbaarheid, fysieke zichtbaarheid en symbolische zichtbaarheid, in de zin van het publiek en de partners weten wie we zijn. Laten zien wat we zijn, wie we zijn en dat we er zijn! Dat vraagt volgens de voorzitter een beleidsplan voor de komende jaar met daaraan gekoppeld een communicatieplan. In de meest ideale situatie zou de KNV moeten beschikken over een voorlichter die ook intern een rol zou kunnen vervullen. De vraag is niet of onze samenleving een vrijwillige Eerste Hulp nodig heeft, maar hoe we er voor kunnen zorgen dat de vrijwillige Eerste Hulp als professionele partner op de kaart komt te staan en we ons imago van oubolligheid achter ons kunnen laten. Hij dankte alle aanwezigen voor hun aandacht. Overhandiging grote gouden dr. C.B. Tilanusmedaille Uitreiken Grote Gouden dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding Tenslotte ging Bart van Walderveen over tot de uitreiking van de Grote Gouden dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding, de hoogste onderscheiding van de KNV EHBO. Dit is een legpenning met bijbehorende oorkonde die wordt uitgereikt aan organisaties, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk terrein en waarbij hulpverlening annex vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt. Het districtsbestuur van Noord-Holland nomineerde dit jaar de Nederlandse Kustwacht, met als basis Den Helder. Met de hier volgende motivatie: Persberichten oktober 2008: Nederlandse Kustwacht speelt prominente rol bij reddingsactie op de Atlantische Oceaan. Zoals nu is gebleken heeft het Kustwachtcentrum te Den Helder een prominente rol gespeeld bij de hulpverlening aan een schip op de Atlantische Oceaan. Door deze actie werden 9 van de 11 opvarenden van een zinkend schip gered. Afgelopen zondag rond uur ontving het Kustwachtcentrum via satelliet een noodoproep van het onder de vlag van Togo varende schip Prince Karim. Het schip gaf aan zinkende te zijn op ongeveer 650 kilometer west van de Kaap Verdische Eilanden. Aan boord bevonden zich 11 personen. Aan het Engelse Kustwacht station Falmouth werd gevraagd via satelliet een speciale uitzending te verzorgen om andere schepen in dat gebied te attenderen op de noodoproep en, indien mogelijk, hulp te verlenen. Aan de Amerikaanse Kustwacht in Norfolk werd gevraagd een overzicht te geven van eventuele schepen in het betreffende gebied. Aan de hand hiervan werd door het Kustwachtcentrum Den Helder rechtstreeks contact opgenomen met het Maltese schip Sea Wave. Binnen het uur was dit schip ter plaatse, maar de Prince Karim was toen reeds gezonken en de bemanning was in reddingvlotten gestapt. De Sea Wave is direct gestart met een zoekactie en heeft 10 van de 11 opvarenden opgepikt. Daarna is nog urenlang gezocht naar een vermiste, maar die is helaas niet gevonden. Daarbij is ook nog assistentie verleend door een tweede schip, de Turicum. De gezagvoerder van het gezonken schip heeft de scheepsramp helaas niet overleefd. Hij was ernstig gewond en is overleden aan boord van de Sea Wave. Dat schip heeft na de zoekactie zijn reis vervolgd naar havenplaats Lomé in Togo. De Prince Karim was onderweg van Georgetown (Guyana) naar Vlissingen met een lading hout. Naar aanleiding van bovenstaand persbericht is het district Noord-Holland op het idee gekomen om de Nederlandse Kustwacht te Den Helder voor te dragen voor de Grote Gouden Dr. C.B. Tilanus Jr. medaille Naar nu blijkt is het Kustwachtcentrum Den Helder 13

14 de enige die de noodoproep van het zinkende schip heeft ontvangen. Internationale samenwerking en de huidige satellietsystemen ten behoeve van nood en veiligheid op zee, hebben wederom aangetoond dat hulpverlening op grote afstand succesvol kan worden verleend. Uiteraard heeft deze organisatie nog veel meer gedaan wat het bestuur van het district Noord- Holland ook heeft gemotiveerd om de voordracht te doen. Meer over deze organisatie is te vinden op In zijn dankwoord schetste de heer Jankees Trimpe Burger, de directeur van Kustwacht Nederland, hoe het werk van de Kustwacht in elkaar zit. Leuke bijkomstigheid bij het toekennen van deze prijs was de grote oefening onder de naam Livex 09, voor de kust van IJmuiden die was geïnitieerd door de Kustwacht en georganiseerd in samenwerking met de veiligheidsregio Kennemerland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Haven Amsterdam, de Koninklijke Marine, Bristow Helicopters en DFDS Seaways. Bij deze oefening werden enige honderden vrijwilligers van boord van de cruiseferry geëvacueerd. Reddingboten en helikopters hebben deze evacuatie uitgevoerd, waarna de passagiers aan land zijn gebracht in de IJmondhaven in IJmuiden. Hier kregen de evacués de eerste medische zorg, waarna de mensen zijn overgebracht naar sporthal Zeewijk in IJmuiden voor de registratie en eerste opvang. Naast operationele diensten werd ook op bestuurlijk niveau geoefend. Presentatie van Hét EHBO-boek Terwijl normaal gesproken na het uitreiken van de onderscheiding, het officiële deel van de AV wordt afgesloten, ging het dit keer nog even verder. Aanwezig was een aantal mensen die speciaal voor dit moment gekomen waren; een bijzondere gebeurtenis en een keerpunt in de geschiedenis van de EHBO. Bijna een eeuw, sinds de verschijning van het eerste boekje in 1912, zijn EHBO ers opgeleid met een boek van Het Oranje Kruis. Daar komt nu verandering in. Geluiden van instructeurs en afdelingen over het Oranje Kruisboek en de prijs ervan hebben geleid tot het besluit om als KNV een eigen boek uit te brengen: Hét EHBOboek! Een boek met een andere benadering. Bart van Walderveen presenteerde vol trots het nieuwste EHBO lesboek. Het boek, een uitgave van de KNV in samenwerking met Microweb Edu als provider, werd uitgereikt aan de voorzitters van de districten. De heer Van Walderveen sprak zijn respect en waardering uit voor de schrijvers, Marion van den Hurk-Dittmar en Elly Bruin, de kring die heeft meegelezen, de modellen en de fotografen en tekenaars. Hierna lichtte Marion van den Hurk-Dittmar de inhoud en aanpak van het boek toe. Daarna ontvingen de districtsvertegenwoordigers uit handen van de voorzitter en Gerard Brom van Microweb Edu, het boek. De aanwezige vertegenwoordigers van de zusterorganisaties kregen een bijzonder exemplaar met hun eigen logo. Alle aanwezigen ontvingen bij het verlaten van de zaal een exemplaar van het boek. Ook de afdelingen ontvingen later in het jaar een exemplaar van het boek ter kennisname. Gezellig avondprogramma Het diner werd omlijst met muziek door Fun Q, een gezellige band die van het verenigingsfeest een onvergetelijk gebeuren maakt. Allerlei medleys van soul tot sixties en motown luisterden het heerlijke diner op. Iedereen liet zich het eten, in de vorm van een uitgebreid buffet, na een licht voorafje en een soepje, goed smaken. Tijdens het diner werd door een aantal mensen de nieuwe professionele kledinglijn geshowd. Verder konden de aanwezigen hun karikatuur laten tekenen door de karikaturist Mimile. 14

15 De Nationale Vaardigheidsproeven Het district Noord-Holland was dit jaar aan de beurt om niet alleen de Algemene Vergadering, maar ook de NVP mede te organiseren. De plaats waar alles plaatsvond, was Egmond aan Zee, hotel Zuiderduin. Nationale vaardigheidsproeven zo dicht bij het strand, de duinen en de zee moeten natuurlijk gaan over ongevallen, die in deze omgeving zouden kunnen gebeuren. De damespaardrijclub uit een bosrijk deel van Nederland wilde voor de verandering wel eens over het strand gaan rijden met hun paarden. Zij wel, de paarden eigenlijk bij nader inzien liever niet. Tegenstrijdige belangen dus, met diverse letsels als gevolg. Een ouder echtpaar dat door de duinen wandelde kreeg met een op hol geslagen paard uit deze groep de schrik van hun leven. De vrouw, die al hartpatiënte was, zakte in elkaar en moest gereanimeerd worden. Een ander wandelend echtpaar had de koude wind op het strand onderschat en raakte onderkoeld. De man van dit echtpaar kreeg bovendien een beroerte, terwijl zijn onderkoelde vrouw haar ontwrichte vinger als gevolg. In één van de boxen werd de hulpverleners gevraagd hulp te verlenen met andere materialen dan die normaal in een verbandkoffer zitten. Hier werd een beroep gedaan op de inventiviteit en creativiteit van de ploegen. Natuurlijk werd ook een box gereserveerd voor het testen van de theoriekennis van de ploegen. Ook dit jaar werden natuurlijk de Lotusmedewerkers en alle begeleiders bedankt, die mee hielpen deze vaardigheidsproeven te laten plaatsvinden. Zij ontvingen net als alle deelnemers en juryleden een KNV EHBO paraplu, een gelaatsdoekje in een rugzakje met logo van de KNV EHBO, naast een bus met koeken van het district Noord-Holland. Ook in 2009 waren het weer zeer geslaagde vaardigheidsproeven. tenen stootte tegen een stuk hout en hierdoor de nagel van haar grote teen verloor. Een strandspel ontaardde in een gevecht, een verkeerd gegooide bal, die op het hoofd van een speeltuinbezoeker terecht kwam, lege blikjes in de zandbak van dezelfde speeltuin met als gevolg een flinke snee aan een hiel, letsels genoeg om te behandelen. Als een jong echtpaar met een zoontje van drie jaar besluit ook oma mee te nemen naar het strand, ontstaan bij het opzetten van de tent en strandstoelen diverse problemen. Gevolg: gebroken pols, schouder uit de kom, gebroken heup en diverse andere verwondingen. En dan als laatste het te speelse hondje dat door een zonaanbidder niet begrepen wordt. Een bijtwond, een verstuikte enkel en 15

16 De uitslagen van de Nationale Vaardigheidsproeven 2009 plaats district ploeg aantal punten 1e plaats Zuid-Holland Oud-Alblas 66 2e plaats Zeeland Yerseke 65 3e plaats Drenthe Hollandscheveld 64 4e plaats Friesland Wolvega 64 5e plaats Groningen Vlagtwedde 58 6e plaats Utrecht Baarn 58 7e plaats Gelderland Waardenburg 57 8e plaats Noord-Brabant/Limburg Veen 57 9e plaats Noord-Holland Zaandam 21 10e plaats Overijssel Colmschate 12 Bij ploegen, die met hetzelfde aantal punten eindigden, werd gekeken naar de uitslag van box 3, de box met de meeste slachtoffers. Prijzen voor de winaars Naast de bekende bekers werden er ook dit jaar extra prijzen uitgereikt. De eerste prijs was een door de firma Ambu geschonken Ambupop. Als 2e prijs lag een AED trainer klaar en de 3e prijs, evenals de 2e prijs geschonken door de Stichting Dienstverlening, was een EHBO Rugtas. Mw. J.C. Verkade Bodt, oud bestuurslid van het districtsbestuur Utrecht, stelde dit jaar een extra prijs beschikbaar voor alle leden van de drie winnende teams: een set windjacks uit de professionele KNV EHBO kledinglijn. Onderscheidingen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in 2009 OVERIJSSEL G. Klaas, Vriezeveen GELDERLAND G. Erpeka, Velp A. Fikse Karsten, Elburg-Doornspijk Mw. P. Hage, Putten E.E.J. Meijer, Eefde-Gorssel Mw. R.J. Siksma, Putten Mw. P.J.M. Post, Putten ZUID-HOLLAND K. Bergsma, Oudenhoorn Mw. S. Houweling, Krimpen aan de Lek Mw. A. Slob, Streefkerk NOORD BRABANT & LIMBURG E. van BovenKaarsmaker, Waalwijk K. Brok, Waalwijk Mw. E. v.d. Enden, s Gravenmoer C.H. van der Heijden, Maasbree heer C.H. van der Heijden 16

17 ONDERSCHEIDINGEN KNV 2009 DISTRICT FRIESLAND DISTRICT GRONINGEN DRAAGPENNING Mw. R. Arkema, Balk e.o. J. van Balen, Rauwerd Mw. A. Dijkstra, Bakhuizen Mw. Dijkstra Veenstra, Dantumadeel R. Dotinga, Sneek M.W. de Graaf, Dantumadeel J. Janse Visser, Rauwerd Mw. J. Kliffen, Sneek G. Kluvers Veenbaas, Rauwerd K. Koopman, Balk e.o. Mw. M. Kwak, Balk e.o. J. Oostendorp, Balk e.o. W. Slob, Sneek ZILVEREN MEDAILLE S. Bruinenberg, Drachten Mw. R.L. Dijkstra, Drachten Mw. L. Hofstra, Scherpenzeel e.o. Mw. A. Plantinga, Makkum Mw. M. Rienstra, Balk e.o. H. v.d. Veen Norder, Sexbierum Tj. v.d. Veen, Dantumadeel J. de Vries, Drachten W. de Vries, Heerenveen J. Walta Coldeweyer, Workum J. Westra v.d. Wal, Drachten DRAAGPENNING Mw. T. Ackerman, Wildervank A. Dijkema Eijlander, Ten Boer R. Kruze, Bellingwolde A. Lutjeboer Lantinga, Tange-Alteveer ZILVEREN MEDAILLE K. Baar Noot, Usquert T. Griever Bos, Ten Boer G. Huls Dijkstra, Tange-Alteveer B. Kanon, Scheemda G.Z.A. Manuputty Kort, t Zandt M. Mulder Klungel, Scheemda F.J. Smit, Kolham P. Winterman, Bierum GROTE ZILVEREN MEDAILLE J.J. Berg, Kolham T. Beukema Deemter, Ulrum-Zoutkamp H. Blaauw, Kolham J. de Haan Nijburg, Harkstede-Scharmer Mw. M.M.M. Paagman, Kloosterburen J.G.Z. Rietema Harkema, Kloosterburen G.B. Volders Jager, Bellingwolde GROTE ZILVEREN MEDAILLE N. Glashouwer Hornstra, Bakhuizen A. Hoekstra, Wolvega e.o. A. Plantinga, Stiens J.A. Venema, Lemmer JUBILEA Afdeling Kootstertille/Drogeham, 50 jaar Afdeing Parrelga-Hieslum, 50 jaar 17

18 DISTRICT DRENTHE DISTRICT OVERIJSSEL BRONZEN MEDAILLE E. Schutte Wemekamp, Zudlaren-Anloo DRAAGPENNING A. van Bergen, Eelde-Paterswolde J. Bosman, Vledder J. Daan van Schagen, Vledder Mw. H. van Dijk, Vledder Mw. D. Garst, Hooghalen A. Mestemaker Jonker, Vledder D.G. Modderman, Gieten F. Mollema Lem, Vledder H. Valkema, Eelde-Paterswolde ZILVEREN MEDAILLE W.A.J. Beekman, Zuidlaren-Anloo G. Feitsma, Borger e.o. Mw. M. Vedder, Gieten H. Zweers v.d. Wijngaarden, Eelde-Paterswolde GROTE ZILVEREN MEDAILLE R. Wollerich, Zuidlaren-Anloo BRONZEN MEDAILLE J. den Outer, Ommen DRAAGPENNING Mw. J. Kielstra, Blokzijl-Wetering J. Niks, Vriezenveen G. Nijhuis, Borne A. Nijmeijer Lageveen, IJsselham J. Stokvis Reefhuis, Den Ham M. v.d. Velde Smit, Vriezenveen J.L.G. Vrielink, Borne ZILVEREN MEDAILLE I. v.d. Belt Brinkman, Wanneperveen J.H. Ekkel, Den Ham M Ekkel Wetering, Den Ham K. Eshuis Fokke, Den Ham G. Klaas, Vriezenveen H. Middag van der Riet, Vroomshoop G. Nijenhuis, Vriezenveen J. Santing, Wanneperveen C. Tuller, Vriezenveen GROTE ZILVEREN MEDAILLE R. van Rossum, Wanneperveen JUBILEA Afdeling Blokzijl, 50 jaar 18

19 DISTRICT GELDERLAND DISTRICT UTRECHT DRAAGPENNING J. Buizer, Velp-Rozendaal E. Huttinga, Eefde-Gorssel e.o. ZILVEREN MEDAILLE M.G. de Boer, Haaften A. Donker, Haaften A. Fikse Karsten, Doornspijk-Elburg Mw. D. het Lam, Apeldoorn J.W.T. Leneman, Varsseveld Mw. T.M. van Rijsewijk, Heteren W.A.H. Speijers, Heteren E. van de Star, Eefde-Gorssel e.o. J.T. van Vlaanderen, Echteld M.H. Westerveld, Lunteren G. Witteveen, Wapenveld GROTE ZILVEREN MEDAILLE G. Dul, Wapenveld JUBILEA Afdeling Velp-Rozendaal, 75 jaar BRONZEN MEDAILLE M. van Appeldoorn van Donselaar, Woudenberg J. Bergman, Zuilen W.M. Bergman, Zuilen Mw. Dr. Y. Konijnenberg, Zuilen R.C. van t Land, Soest P.A. van Maurik van Koert, Zuilen W. van Maurik, Zuilen J. Nieuwendijk, Zuilen O.A.H.H. van Overbeek, Zuilen R.A.J. van Overbeek, Zuilen Mw. T.H. de Rooij, Zuilen H.A. Scholten, Bunnik-Odijk L. Verkerk, Zuilen R.A. Visser, Zuilen J.J. van de Wijngaard, Zuilen DRAAGPENNING D. Beienesse Septer, Amerongen F. van Doorn, Veenendaal A. Graham, Renswoude D. Koetsier, Renswoude H.A. van Montfoort, Zuilen G. Pols, Zuilen W.M. Salet, Veenendaal C. Verhagen Wagensveld, Utrecht P.G.F. de Wilde, Zuilen ZILVEREN MEDAILLE F.H. Elbers, Elst (Ut) L.P.C. van Maurik, Zuilen K.C.E. Vergouwen Hoogerhuis, Oudewater GROTE ZILVEREN MEDAILLE Mw. D.H. Boelhouder, Amerongen 19

20 DISTRICT NOORD BRABANT LIMBURG DISTRICT ZEELAND BRONZEN MEDAILLE G.B.M. Antonioli, Waalwijk N.M. Bartels de Beer, Waalwijk J.H.C. van Breugel, Waalwijk C.M. Brok, Waalwijk J.C.M. Brok, Waalwijk A.A.J.W. Brouwers v.d. Velden, Waalwijk Mw. W.J.M. van Dalen, Waalwijk Mw. C. Dietl, Waalwijk M.C.L. Duijsters Maas, Waalwijk Mw. I.G.T. Fijneman, Waalwijk P. Fijneman, Waalwijk Mw. M. Heeren, Waalwijk F.J. Heesakkers, Waalwijk N.C.F.M. van Hest, Waalwijk A.M.H. Hoogendoorn de Waal, Werkendam A.J.M. de Jong van Kuik, Waalwijk Mw. L. Koedijk, Waalwijk Mw. R. Korthout, Waalwijk C. Kruistum v.d. Vliet, Waalwijk R. Mesman, Waalwijk J.C. van Olst, Waalwijk C.A. Pomper, Waalwijk G. Pomper, Waalwijk W.M.N. van Rijswijk, Waalwijk C.H.A.M. Schalken Vissers, Waalwijk P.J.H. Snaphaan, Waalwijk T.A. Stevens Klerks, Waalwijk Mw. J.E. Verbunt, Waalwijk A.H. Visser de Regt, Werkendam H.J.A.M. Vriens, Waalwijk Mw. E.M. Vromans, Waalwijk L.J.M. v.d. Wier, Waalwijk DRAAGPENNING Mw. P.A.W. Cornelissen, Hooge en Lage Zwaluwe M.A. van Laarhoven, Boxtel A. Reneerkens, Maastricht J.J.W. Stassen. Maastricht ZILVEREN MEDAILLE J.L.C. Brouwer, Werkendam L.A. Kleian, Waalwijk J.H.G. Klerx, Waalwijk W.H. van der Leest, Boxtel S.C.A.M. Leijtens, Waalwijk A. Slagmolen, Sleeuwijk Mw. T. de Wit Le Sage, Nieuwendijk JUBILEA Afdeling Waalwijk, 50 jaar DRAAGPENNING B. de Jonge, Wilhelminadorp P. Lookman, Wilhelminadorp J. Zuidijk Hoogesteger, s Gravenpolder ZILVEREN MEDAILLE M. van Gilst, s Gravenpolder S. Menheer Heijboer, Sint-Annaland S. van Poortvliet van de Repe, Sint-Annaland L. Potter de Koeijer, Yerseke DRAAGPENNING W. van Diemen, Nieuw Vennep R. Jong Bakker, Drechterland Mw. D. Kayatoe, Nieuw Vennep H. Lok, Krommenie DISTRICT NOORD-HOLLAND ZILVEREN MEDAILLE M.A.A. Brand van Seggelen, Leimuiden- Rijnsaterwoude Mw. J.L. Kers, s-gravenland e.o. L. Knape, Bennebroek S. Louter Kayatoe, Nieuw Vennep G. Meijer van Mierlo, Haarlem Snelverband B.J. Nock, Uithoorn C. van der Pruik Zeeman, Leimuiden- Rijnsaterwoude I. Spaans Dahmes, Krommenie G.M. Trim, Amsterdam J. ten Velden Takes, Amsterdam M. van der Vlugt, Nieuw Vennep GROTE ZILVEREN MEDAILLE Mw. C.A. Punt, Zaandam J. de Waal, Beverwijk HC JUBILEA Afdeling De Rijp Graft, 50 jaar Afdeling Leimuiden-Rijnsaterwoude, 75 jaar 20

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers Voorzitters van 1969 tot 2013. Grote oefening, veel toeschouwers ~ 81 ~ 71 ste jaarvergadering afsluiting jubileumjaar Sluiting jubileumjaar: de 7 en 0 werden weer uit elkaar gehaald door de Burgmeester

Nadere informatie

Beleidsplan Prins Hendrik Fonds 2014-2015

Beleidsplan Prins Hendrik Fonds 2014-2015 Beleidsplan Prins Hendrik Fonds 2014-2015 1 Voorwoord De aan het Prins Hendrik Fonds (PHF) verleende ANBI status (algemeen nut beogende instellingen) vergt een nadere beschouwing van de werkwijze en bestuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS STICHTING PRINS HENDRIKFONDS JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 Inleiding 2 Ontwikkelingen boekjaar 3 Bespreking van de vermogenspositie 4 Ondertekening JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Beleidsplan Prins Hendrik Fonds

Beleidsplan Prins Hendrik Fonds Beleidsplan Prins Hendrik Fonds 2016-2017 1 Voorwoord Stichting Prins Hendrik Fonds (PHF) is door de Belastingdienst aangewezen als een zogenoemde ANBI (algemeen nut beogende instellingen). Daarmee moet

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel + Jaarverslag 2015

Financieel + Jaarverslag 2015 Financieel + Jaarverslag 2015 Publicatieverslag. Goirle, 14 april 2016. Penningmeester: M.J. van Spreeuwel-Lemmens Diverse informatie algemeen: Vereniging voor E.H.B.O. Goirle. Secretariaat: Baarsven 4

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015. Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015. Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015 Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester EHBO vereniging Brouwhuis Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen De vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen op maandag 28 november 2011 werd druk bezocht. Hulp bij ziekten en ongevallen van kinderen stond centraal;

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN DISTRICT NOORD-BRABANT EN LIMBURG CONCEPT Secretariaat: K. Tempelaars Hoofdstraat 141 4844 CD Terheijden 0765933285 Email:karienehbo@live.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Helmond, 23-3-2015 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING AFASIE REGIO GRONINGEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING AFASIE REGIO GRONINGEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING AFASIE REGIO GRONINGEN Jaarverslag 2006 van de stichting Afasie, regio Groningen VOORWOORD Hierbij bieden wij u aan het jaarverslag over het jaar 2006 van de stichting Afasie,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 Overwegende dat: Door

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Sportgala Nijmegen 2007-2010 Programma / Programmanummer Sport / 9240 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Helmond, 26-3-2013 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG FINANCIEEL VERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 Inleiding / 1 2 Ontwikkelingen boekjaar / 1 3 Bespreking van de vermogenspositie / 1 4 Ondertekening / 2 JAARREKENING

Nadere informatie

In de interim periode als voorzitter van 5 december 2000 tot 20 april 2001 heb ik naar eer en geweten de lopende zaken behartigd.

In de interim periode als voorzitter van 5 december 2000 tot 20 april 2001 heb ik naar eer en geweten de lopende zaken behartigd. Voorzitter Verdiessen neemt afscheid als voorzitter Helaas door drukke werkzaamheden ziet dhr. Cor Verdiesen zich genoodzaakt zijn functie als voorzitter in november 2000 neer ter leggen. Het bestuur vraag

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Vereniging. voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling. Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de

Inventaris van het archief van De Vereniging. voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling. Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de T00133 Inventaris van het archief van De Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de Katholieke Nationale Bond, 1934-1998 M. Hartog Februari 2015 Inhoud

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2016-2017 Versie: 1.1 Datum: 24-10-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

BESLUITEN. De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving aan te nemen.

BESLUITEN. De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving aan te nemen. Behoudens advies van de commissie Burg. B&W- nr.: 05.0335 d.d. 08-03-2005 Onderwerp Overzicht onderscheidingen. BESLUITEN De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Christoforusforus

Stichting Vrienden van Christoforusforus Correspondentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg Website: stichtingvriendenvanchristoforus.nl e-mail: bestuur@stichtingvriendenvanchristoforus.nl Ingang van het Christoforus internaat te Paramaribo,Suriname

Nadere informatie

Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl

Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl jaarverslag 2011 1 Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl JAARVERSLAG 2011 POLITIEKE PARTIJ HOLLANDS KROON AANLOOPPERIODE

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2014

Jaarverslag. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

KNV EHBO Afdeling Huizen Programma 2014-2015

KNV EHBO Afdeling Huizen Programma 2014-2015 KNV EHBO Afdeling Huizen Programma 2014-2015 Voorwoord 2 Augustus 2014 Beste EHBO-leden, Op maandag 20 oktober starten we weer met een nieuw seizoen, namelijk 2014-2015. Paul Keuning gaat samen met Evert

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam Medische en EHBO Stam Akker 50 7671 NH Vriezenveen Huishoudelijk reglement Medische en EHBO Stam In afkortingen en spraakgebruik: MES E-mail info@mes.scouting.nl Internet http://mes.scouting.nl Doel en

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl.

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl. Nieuwsbrief Nummer 9 maart 2014 SBPN Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365 Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD

JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD Bloed geeft zieken en gewonden weer kans op een gezond en gelukkig leven. Daarom is het zo belangrijk dat bloed altijd en voor iedereen beschikbaar is. In Nederland

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 JAARVERSLAG KNPV 2012 Hoofdbestuur Vanaf 1 januari 2012 waren er zes hoofdbestuursleden. Het

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Werken aan scheikunde

Werken aan scheikunde Werken aan scheikunde 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt Uitgegeven door Delftse Universitaire Pers in 1993. (Copyright 1993 by Delft University Pers). Met toestemming

Nadere informatie

~ 121 ~ Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur.

~ 121 ~ Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur. Snel Inzetbaar Team 1998 Na het examen van het snel inzetbaar team (foto Els Kat) Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur.

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015

Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015 Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015 Apeldoorn maart 2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de pleegouderraad van Pactum. 2015 was het vierde zittingsjaar voor de pleegouderraad. In januari 2015

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat een aantal van hun eigendommen, die na hun verplaatsing vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht naar het

Nadere informatie

Herzien Reglement Vrijwilligersprijs Lansingerland

Herzien Reglement Vrijwilligersprijs Lansingerland Herzien Reglement Vrijwilligersprijs Lansingerland Auteur: Sanneke Verweij Afdeling: Team Maatschappelijke Ontwikkeling & Participatie Versienummer: 1.0 Datum: 21 november 2014 Corsanummer: T14.18226 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord!!2! KNV!EHBO!!3! In!Memoriam!!4! Algemene!Vergadering!!5! Commissies!en!werkgroepen!!10! Koninklijke!onderscheidingen!!12!

Voorwoord!!2! KNV!EHBO!!3! In!Memoriam!!4! Algemene!Vergadering!!5! Commissies!en!werkgroepen!!10! Koninklijke!onderscheidingen!!12! JAARVERSLAG)2013) ) De#Koninklijke#Nederlandse#Vereniging#voor#Eerste#Hulp#bij# Ongelukken#(KNV#EHBO)#is#opgericht#op#23#november#1893.#Dit# jaarverslag#is#een#opsomming#van#de#belangrijkste#gebeurtenissen#in#

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie