KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA"

Transcriptie

1 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87, ingeschreven in het handelsregister te Leuven onder het nummer , met als ondernemingsnummer BE ; hierna genoemd SCHEDOM NV/SA EN: EXAMPLECONTRACT EXAMPLESTREET EXAMPLECITY BE hierna genoemd de Klant NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT Dat alle onder éénzelfde fakturatie-adres gegroepeerde services en/of produkten, waarnaar met één cust-id (= customer-id) wordt verwezen, vallen onder deze kaderovereenkomst. Dit betreft de services en/of produkten die in het verleden besteld zijn, zowel als de services en/of produkten die in de toekomst nog onder dezelfde cust-id zullen worden besteld. Het betalen van de pro forma faktuur van een service en/of produkt, dat onder dezelfde cust-id werd besteld, heeft automatisch tot gevolg dat deze service eveneens onder deze kaderovereenkomst valt. Door inschrijving op de diensten van SCHEDOM NV/SA en door ondertekening van de kaderovereenkomst, verklaart de Klant meerderjarig te zijn. In geval van wijziging van vennootschapsvorm of naam van een der beider partijen zal deze overeenkomst stilzwijgend worden overgedragen. WORDT OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 : Voorafgaande bepalingen. Deze kaderovereenkomst is van toepassing op alle producten en diensten die door SCHEDOM NV/SA worden aangeboden aan zijn Klanten. Deze kaderovereenkomst vormt samen met de specifieke produktvoorwaarden op het geheel van de contractuele overeenkomst met de Klant. Door de diensten van SCHEDOM NV/SA te aanvaarden, aanvaardt de Klant dat deze kaderovereenkomst zonder voorbehoud van toepassing is en ziet hij af van de toepassing van de eigen algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien daarin uitdrukkelijk zou voorzien zijn dat zij exclusief van toepassing zijn. Indien de Klant het contract online of telefonisch gesloten heeft, heeft hij het recht om, door middel van aangetekend schrijven, aan SCHEDOM NV/SA te melden dat hij van de aankoop afziet, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen die volgen op het sluiten van het contract en dit enkel op voorwaarde dat de Klant nog geen gebruik gemaakt heeft van de gekozen dienst of het reeds geleverde product. Artikel 2 : Algemene beschrijving van de diensten De verschillende diensten van SCHEDOM NV/SA omvatten onder meer vaste en mobiele internettoegang, vaste en mobiele telefoniediensten, verkeer, hosting van sites en servers, het voorzien van online backupfaciliteiten en registratie van domeinnamen Als vaste internet accessprovider stelt SCHEDOM NV/SA de toegang tot het internet ter beschikking van de Klant via adsl(2+)/vdsl2 technologie of via huurlijnen. Deze toegang is niet beperkt in tijd Als hostingprovider stelt SCHEDOM NV/SA een vooraf gedefinieerde plaats op zijn servers (shared hosting) of zijn datacenters (colo- en dedicated hosting) ter beschikking van de Klant. De toegang tot deze webspace is niet beperkt in tijd. Door die toegang kan de Klant zijn website online plaatsen en/of zijn adres(sen) aanmaken. Deze website en/of adressen worden actief zodra de nameservers voor de betreffende domeinnaam verwijzen naar deze die worden meegedeeld in de met account details die de Klant ontvangt na voldoening van de gerelateerde pro forma faktuur Als domainregistrar stelt SCHEDOM NV/SA een domeinnaam ter beschikking van de Klant. Door deze registratie heeft de Klant de domeinnaam in huur voor de ingeschreven periode. Mits koppeling van deze domeinnaam op een op het internet aangesloten server, kan de Klant gebruik maken van dit domein om hier zijn website en/of adres(sen) aan te koppelen. De registratie van een bestelde domeinnaam kan enkel gebeuren na verwerking door SCHEDOM NV/SA van de betaling van de Klant. Indien in de periode tussen de bestelling door de Klant en de verwerking van de betaling door SCHEDOM NV/SA, de registratie werd uitgevoerd door een derde of door de Klant zelf bij een andere firma, biedt SCHEDOM NV/SA de mogelijkheid om een alternatieve naam te laten registreren zonder meerkost. Er kan in dergelijk geval onder geen enkel beding een schadevergoeding of terugbetaling worden geëist voor de verloren registratie Als vaste telefoonoperator stelt SCHEDOM NV/SA een of meerdere vaste telefoonlijnen ter beschikking van de Klant. De Klant kan van deze dienst gebruik maken mits hij beschikt over een internet en telefonie aansluiting van SCHEDOM NV/SA en een door SCHEDOM NV/SA geleverde modem/router. Op deze aansluiting kunnen tot 2 telefoonnummers worden geactiveerd. Deze nummers worden door SCHEDOM NV/SA toegekend aan de Klant indien de Klant geen bestaand telefoonnummer wenst te laten overnemen Als mobiele telefoonoperator stelt SCHEDOM NV/SA een of meerdere mobiele telefoonlijnen ter beschikking van de Klant. De Klant kan van deze dienst gebruik maken mits hij beschikt over een door SCHEDOM NV/SA geleverde SIM-kaart. Op deze aansluiting kan tot 1 telefoonnummer worden geactiveerd. Dit nummer wordt door SCHEDOM NV/SA toegekend aan de Klant indien de Klant geen bestaand telefoonnummer wenst te laten overnemen Als mobiele internetoperator stelt SCHEDOM NV/SA een of meerdere mobiele internetverbindingen ter beschikking van de Klant. De Klant kan van deze dienst gebruik maken mits hij beschikt over een door SCHEDOM NV/SA geleverde SIM-kaart. De toegang tot het internet zal plaats vinden via de gprs/edge/umts/hspda(+)/lte technologie. Deze toegang is niet beperkt in tijd Om van de diensten van SCHEDOM NV/SA gebruik te kunnen maken, dient de Klant te beschikken over een computer/tablet en een aangepaste modem/router, een vast telefoontoestel en een gsm/smartphone. Bovendien dient de Klant te beschikken over de noodzakelijke software en kennis ter gebruik van deze software. De Klant is gehouden zijn uitrusting te configureren conform de instructies van SCHEDOM Artikel 3 : Abonnement Abonnementsformule: de Klant abonneert zich op de diensten van SCHEDOM NV/SA door registratie: a) via de website van SCHEDOM NV/SA ( waarbij hij verzocht zal worden de daartoe bestemde formulieren volledig en correct in te vullen en aan SCHEDOM NV/SA over te maken b) via aanmelding bij een erkende dealer. kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 1/7

2 De Klant verbindt er zich toe om identificeerbaar te zijn vanaf de registratie evenals nadien vanaf het gebruik van de toegang tot het internet, het aanmaken van zijn website en/of adressen en/of het registreren van zijn domeinnaam. Door de elektronische verzending of telefonische of rechtstreekse mededeling van gegevens door de Klant aan SCHEDOM NV/SA, aanvaardt de Klant de bepalingen en voorwaarden van het abonnement die ten allen tijde beschikbaar zijn op de website dan wel verkrijgbaar zijn op aanvraag bij SCHEDOM De Klant ontvangt van SCHEDOM NV/SA, na verwerking van de betaling voor de bestelling, alle noodzakelijke gegevens en eventueel bestelde apparatuur die hem in staat zullen stellen toegang te hebben tot het internet en/of het aanmaken van zijn website en/of adressen en/of het voeren van telefoongesprekken Om gebruik te kunnen maken van de vaste internet access- en telefoniediensten van SCHEDOM NV/SA dient de Klant te beschikken over een werkende interne (koperen) binnenbekabeling. Indien de Klant bij oplevering niet beschikt over een werkende interne situatie zal SCHEDOM NV/SA de aansluiting installeren op het zgn invoerpunt/ntp in het gebouw en staat de Klant later zelf in voor het aansluiten van zijn binnenbekabeling op dit intropunt/ntp. De installatie en eventuele herstellingskosten van deze binnenbekabeling vallen integraal ten laste van de Klant. Na tijdige betaling van de factuur door de Klant zal SCHEDOM NV het nodige doen voor de activatie van het abonnement en dit binnen een termijn van 14 werkdagen. SCHEDOM NV/SA kan echter niet garanderen dat deze activatie omwille van uitzonderlijke technische omstandigheden zoals bvb het uitvoeren van las- en grondwerken enige vertraging kan oplopen. In elk geval zal SCHEDOM NV/SA steeds via duidelijk aan de Klant overmaken wat de lopende activatieplanning is voor zijn specifieke situatie. De Klant heeft het recht om zijn aanvraag kostenloos te annuleren indien de activatietermijn (deze begint te lopen op het moment dat SCHEDOM NV/SA zowel een ondertekende versie van deze kaderovereenkomst als de betaling van de proforma-factuur met de activatiekosten) de periode van 1 kalendermaand zou overschrijden indien deze langere activatietermijn op geen enkele manier te wijten zou zijn aan eerdere handelingen van de Klant zoals bvb het missen van een gemaakte afspraak met de installatietechnicus De abonnementen nemen een aanvang NA verwerking van de betaling van de Klant door SCHEDOM 3.3.a. betaling via overschrijving: De verwerking van de betaling gebeurt automatisch indien de Klant de hiervoor op de pro forma faktuur voorziene gestructureerde mededeling op de juiste manier gebruikt bij de overschrijving van de betaling en indien het vermelde faktuurbedrag (incl. BTW) exact wordt overgeschreven. Enkel in dit geval kan een automatische en snelle verwerking gegarandeerd worden en dit binnen de 24 uur na ontvangst van het overgeschreven bedrag op de rekening van SCHEDOM Indien bij de betaling de juiste gestructureerde mededeling en/of het juiste bedrag niet werd gebruikt, zal SCHEDOM NV/SA proberen de betaling zo spoedig mogelijk te linken aan de juiste pro forma faktuur. Doch in dit geval kan geen verwerkingstermijn worden voorop gesteld. 3.3.b. betaling via credit card: Bij opgave van betaling via credit card ontvangt de Klant een waarin hij aangeeft of hij enkel de faktuur voor de huidige bestelling of alle fakturen die vanaf deze datum op zijn cust-id worden aangevraagd wenst te voldoen, dan wel verkiest over te gaan tot betaling via overschrijving. Vanaf ogenblik van confirmatie, zal het bedrag van de openstaande fakturen worden aangeboden aan de firma die de betaalkaart aan de Klant ter beschikking stelt. Automatisch wordt deze betaling al dan niet goedgekeurd. Bij niet-goedkeuring, zal deze actie zich nog 2 maal herhalen over de hierop volgende 24 uur. De verwerking van betalingen via credit card gebeurt dagelijks om 04u00 en 16u00. Wanneer de goedkeuring van de betaling door SCHEDOM NV/SA ontvangen wordt, zal de setup van de service binnen een redelijke termijn volgende op de goedkeuring, plaatsvinden. 3.3.c. betaling via domiciliëring: Zolang de domiciliëring die wordt overgemaakt aan de Klant niet volledig rond is, verbindt de Klant er zich toe de fakturen te voldoen via overschrijving (zie 3.3.a) en dit voor fakturen opgesteld voor de datum van voltooiing van de domiciliëringsopdracht (verwerking van goedgekeurde domiciliëringsopdracht door SCHEDOM NV/SA). De verwerking van de betaling gebeurt automatisch indien de Klant de domiciliëring in orde heeft gebracht, dit ook werd goedgekeurd door zijn financiële instelling en SCHEDOM NV/SA hiervan op de hoogte werd gesteld Bij niet- en/of te laat betaling van pro forma fakturen Indien bij het verwerken van betalingen een vertraging optreedt bij het in dienst stellen van de service kunnen eventueel geleden verliezen in geen enkel geval op SCHEDOM NV/SA verhaald worden. Voorbeelden van te laat betalingen: - indien een registratie van een domeinnaam verloren gaat en/of door een derde wordt ingenomen doordat door de Klant i.g.v. betaling via overschrijving niet de juiste gestructureerde mededeling en/of het juiste faktuurbedrag werd betaald, waardoor de verwerking vertraging oploopt; - indien de betaling te lang uitblijft na de bestelling, waardoor ondertussen de domeinnaam door een derde werd geregistreerd of door de Klant zelf bij een andere firma; - door annulatie van de domiciliëringsopdracht; - door niet-aanvaarding van de betaling via credit card door de credit card issuing instelling; - etc. Indien de Klant of zijn financiële instelling een reeds uitgevoerde betaling herroept, behoudt SCHEDOM NV/SA zich het recht alle services onder het betreffende cust-id met onmiddellijke ingang stop te zetten en de betreffende data te verwijderen van haar servers. In voorkomend geval dient SCHEDOM NV/SA geen rekening te houden met de eventuele opzegtermijn van de betrokken services Bij een dubbel betaling die werd uitgevoerd door de Klant, kan deze SCHEDOM NV/SA hiervan op de hoogte brengen door dit via aan door te sturen. De Klant dient hierbij duidelijk melding te maken van: - de datum van beide betalingen; - de bedragen van beide betalingen; - het rekeningnummer van de Klant waarop een eventuele terugstorting kan gebeuren; - de keuze van de Klant om de betaling meteen terug uit te voeren op zijn rekening (hierbij wordt een administratieve kost van 10,00 euro aangerekend) of dat de Klant het teveel gestortte bedrag wenst vrij te houden voor een bestelling of verlenging in de toekomst (bij deze optie dient bij ontvangst van de volgende faktuur hiervoor een mail verstuurd te worden aan waarin de Klant melding doet van deze overeenkomst samen met het ticketnummer waar deze overeenkomst betrekking op heeft). De verwerking van de betaling gebeurt automatisch zodra de Klant deze vraag confirmeert. Betalingen via credit card zijn niet meer mogelijk en/of van toepassing vanaf 01/10/2007. kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 2/7

3 Op basis van deze gegevens zoekt SCHEDOM NV/SA verder uit of de betaling inderdaad tweemaal op haar rekening werd ontvangen. Artikel 4 : Voorwaarden voor toegang tot de dienst Door het bezorgen van een paswoord en toegangscode via , geeft SCHEDOM NV/SA de toestemming aan de Klant om zich in verbinding te stellen met zijn dienst van toegang tot het internet en/of webhosting. De Klant verklaart de werking te kennen van de diensten en van het internet zelf en de geldende regels voor gebruik op en van het internet te aanvaarden Het recht om zich aan te sluiten wordt enkel ten persoonlijke titel toegekend aan de Klant en is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige fysieke personen en aan rechtspersonen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn toegang tot het internet door een derde, onder meer wanneer deze laatste minderjarig is. Indien de Klant een rechtspersoon is, hebben uitsluitend zijn werknemers en aangestelden het recht om zich aan te sluiten. In alle gevallen verbindt de Klant zich ertoe deze kaderovereenkomst te doen respecteren door elkeen die gebruik maakt van zijn recht op toegang Het abonnement kan niet worden overgedragen of afgestaan behoudens uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SCHEDOM Artikel 5 : Prijzen en betalingsmodaliteiten. Prijzen en betalingsmodaliteiten van het abonnement worden formeel vastgelegd in de dienstspecifieke voorwaarden De tarieven voor de door SCHEDOM NV/SA verleende diensten zijn beschikbaar en consulteerbaar op de site en kunnen eveneens verkregen worden door aanvraag bij SCHEDOM NV/SA of de erkende dealers. Deze tarieven omvatten de telecommunicatiekosten en/of het abonnementsgeld. Bij eventuele verschillen gelden de prijzen zoals deze vermeld staan op de website SCHEDOM NV/SA behoudt zich het recht haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De kennisgeving wordt gedaan door middel van een gewone brief gericht aan het facturatieadres van de klant minstens 1 maand voor het nieuwe tarief in werking treedt. Bij een prijsverhoging heeft de Klant het recht om onmiddellijk een einde te stellen aan het lopend contract en dit vanaf de datum waarop de verhoging van kracht wordt, zonder enige eventuele verbrekingsvergoedingen te moeten betalen De prijzen van de aangeboden diensten worden per minuut, per maand, per jaar of een veelvoud hiervan berekend, afhankelijk van het abonnement Alle door SCHEDOM NV/SA toegepaste prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld De Klant die via bankdomiciliering of kredietkaart betaalt, krijgt een elektronische faktuur voor voldaan (per ) dat als fiscaal bewijsstuk dient. Bij betaling via overschrijving ontvangt de Klant een elektronische proforma faktuur (per ) op basis waarvan hij, mits juiste gebruikmaking van de vermelde gestructureerde mededeling, de betaling kan uitvoeren. Bij de automatische verwerking van de betaling, ontvangt de Klant eveneens een elektronische faktuur voor voldaan (per ) dat als fiscaal bewijsstuk dient. Indien de Klant een rechtspersoon is of aan het BTW-stelsel onderworpen is, staat in de vermelde mail met de elektronische faktuur een link via dewelke de Klant een duplicaat van de faktuur voor voldaan per post kan aanvragen. Indien de Klant een proforma factuur op papier wenst, behoudt SCHEDOM NV/SA zich het recht een forfait aan te rekenen voor proforma facturen die per post moeten verzonden worden. Dit forfait wordt vermeld op de website van SCHEDOM De Klant kan online zijn internet- en telefoongebruik (vast en mobiel) en de daarmee overeenstemmende geschatte verschuldigde bedragen raadplegen, doch deze bedragen zijn enkel indicatief en niet bindend in hoofde van SCHEDOM 5.6. De Klant verbindt zich ertoe alle betalingen "! # " $ te verrichten % via vermelding van de juiste gestructureerde mededeling voor zover deze modaliteit voorzien is voor de specifieke dienst. Hij meldt zijn keuze bij de registratie De pro forma facturen zijn betaalbaar op 21 kalenderdagen. Indien de verschuldigde bedragen door toedoen van de Klant niet kunnen worden geïnd wegens onvoldoende provisie op de rekening of wegens onuitvoerbaarheid van de betalingsopdracht, of meer in het algemeen indien de facturen onbetaald zijn gebleven op de vervaldag, dan is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de factuurdatum. Bovendien brengt een laattijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding mee ten laste van de Klant a rato van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR. Indien de Klant pas overgaat tot betaling na het voorlopig of definitief afsluiten van de gerelateerde abonnenement(en) zal SCHEDOM NV/SA de Klant een pro forma factuur voor heractivatie van de dienst opstellen. De specifieke kosten hiervoor staan vermeld op de website van SCHEDOM Artikel 6 : Gedragscode voor de Klanten De Klant kan via zijn internetverbinding alle beschikbare websites consulteren op het internet, op voorwaarde dat hij de internetregels respecteert en dat de eigenaar van de desbetreffende website zijn toestemming daartoe verleent en/of er geen onderbreking van de service is in de bezochte website (waardoor deze niet-opvraagbaar is). De Klant heeft daarenboven de mogelijkheid om s te verzenden en te ontvangen via het internet De Klant aanvaardt dat SCHEDOM NV/SA niet verantwoordelijk zal zijn voor de annulering of niet-ontvangst van s en/of telefoongesprekken of elke andere informatie of voor de niet-bewaring van s of elke andere informatie Het gebruik van de internettoegang geschiedt integraal onder de controle en de verantwoordelijkheid van de Klant, alsook op zijn risico. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie van zijn verbinding met de dienst van de internettoegang van SCHEDOM NV/SA, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door verrekening van specifieke installatie-kosten door SCHEDOM De Klant is gehouden de geldende wettelijke bepalingen te respecteren vanaf het ogenblik dat hij zijn gegevens overmaakt aan SCHEDOM a) Het is verboden om de diensten van SCHEDOM NV/SA te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het is onder meer, doch niet gelimiteerd, verboden informatie te verzenden en/of beschikbaar te stellen via de website die een onwettig, onjuist, obsceen of beledigend karakter bezit en elke informatie die een &# (' " schending )* inhoudt && van de openbare orde en/of de goede zeden evenals gebruikers. b) De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten die toebehoren aan SCHEDOM NV/SA of aan derden, te respecteren. kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 3/7

4 c) De Klant verbindt zich ertoe om geen ongewenste of ongevraagde s te verzenden ("spamming") noch s met publicitair of promotioneel karakter indien de bestemmelingen hiervoor geen expliciete toestemming hebben verleend. De Klant verbindt zich er tevens toe om geen kettingbrieven, junkmail, hoax, enz te verzenden. d) De Klant onthoudt zich ervan om handelingen te stellen van piraterij inzake informatica, waaronder "cracking" en "hacking", ten aanzien van het systeem van SCHEDOM NV/SA of elk ander systeem Het is verboden om de diensten van SCHEDOM NV/SA te gebruiken voor elke handeling die onder meer, doch niet gelimiteerd, tot gevolg heeft: a) op illegale wijze toegang te nemen tot gegevens van verbonden netwerken, computerfraude te plegen of pogingen daartoe; b) schade toe te brengen aan de goede werking van de diensten van SCHEDOM NV/SA of het in gevaar brengen van het gebruik of de capaciteit van de diensten voor de andere gebruikers, onder andere door het genereren van een ongerechtvaardigd grote hoeveelheid berichten die het netwerk nodeloos belemmeren of pogingen daartoe; c) de integriteit, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van informaticasystemen en gegevens die zijn opgeslagen te beschadigen of vernietigen, of pogingen daartoe; 6.5. Door zich te abonneren op de diensten van SCHEDOM NV/SA, verbindt de Klant zich ertoe om zich te houden aan de nettiquette en aan de regels van goed gedrag ("acceptable use policy") die gelden op de netwerken waartoe hij toegang verkrijgt door SCHEDOM 6.6. SCHEDOM NV/SA verzoekt zijn klanten alle ongeoorloofde informatie die toegankelijk is vanaf zijn netwerk te melden, zodat SCHEDOM NV/SA de nodige en gepaste maatregelen kan nemen om deze informatie te (laten) verwijderen of ontoegankelijk te (laten) maken. Klanten die informatie ontdekken die volgens hen ongeoorloofd is, kunnen dat ook rechtstreeks melden aan SCHEDOM NV/SA via aan of aan het centraal meldpunt van de gerechtelijke politie op het adres 6.7. SCHEDOM NV/SA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag, wettig of onwettig, van klanten of derden die al dan niet met behulp van zijn diensten handelen De Klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor de inhoud die hij verspreidt via zijn website of die hij ingeeft in discussieforums en dit voor de hele wereld en voor de hele duur van de verspreiding of de invoeging. " )* & vertrouwelijkheid SCHEDOM NV/SA behoudt zich het recht voor de gegevens die verbonden zijn aan de berichten, en meer bepaald de inhoud, herkomst en bestemming ervan, te controleren en analyseren wanneer SCHEDOM NV/SA goede redenen heeft om te geloven dat deze informatie geheel of gedeeltelijk een verband vertoont met onwettige of ongeoorloofde praktijken en/of wanneer het hieromtrent een signaal ontvangt vanwege de bevoegde autoriteiten. Met uitzondering van de gevallen waar de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde autoriteiten, kan deze controle door SCHEDOM NV/SA enkel betrekking hebben op berichten die een publiek of niet-vertrouwelijk karakter hebben, te weten informatie die zich op een website bevindt zonder beperkte toegang, berichten die deel uitmaken van publieke discussieforums of informatieve mailings, welke opsomming niet limitatief is SCHEDOM NV/SA verbindt zich ertoe de nodige maatregelen nemen teneinde een goede werking van het informaticasysteem te verzekeren. SCHEDOM NV/SA kan zich, indien zij dit nodig acht, in dit verband toegang verschaffen tot elke communicatie die in het informaticasysteem is opgeslagen De Klant verbindt zich ertoe het geheim en vertrouwelijk karakter van zijn paswoord en zijn toegangscode te bewaren en deze niet mee te delen aan een derde. Ieder gebruik van de identificatiegegevens verloopt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze gegevens, dient de Klant SCHEDOM NV/SA binnen de kortst mogelijke tijd te verwittigen via het telefoonnummer (fax) of via aan 7.4. De door de Klant aan SCHEDOM NV/SA meegedeelde persoonsgegevens worden geregistreerd in de bestanden van SCHEDOM NV/SA en worden slechts verwerkt in het kader van de informatiecampagnes of promoties die verband houden met de producten en diensten van SCHEDOM De persoonsgegevens van de Klant worden eveneens gebruikt door SCHEDOM NV/SA met het oog op het beheer van de dienst die SCHEDOM NV/SA levert aan de Klant, in het kader van marktstudies en klantenbeheer evenals met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen SCHEDOM NV/SA en de Klant. SCHEDOM NV/SA verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de Klant niet mee te delen aan derden, behalve op vraag van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten De Klant beschikt over een recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens via het crm-systeem van SCHEDOM NV/SA: Via dit systeem kan een aanpassing worden uitgevoerd aan de naam en het adres (ook login voor dit systeem) van de eerste en tweede contactpersoon Ingeval de administratieve gegevens van de Klant zouden wijzigen, dan is deze gehouden SCHEDOM NV/SA hiervan in kennis te stellen binnen de 15 dagen vanaf deze wijziging. Andere aanpassingen dan deze aan de contactpersonen of hun adres(sen), dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan SCHEDOM NV/SA (via aan vanop het adres van de vermelde contactpersoon, via een ondertekende fax op het nummer of via reguliere post). Aanpassingen via worden enkel aangenomen indien deze ons bereiken vanop het contact adres in de database van SCHEDOM kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 4/7

5 Indien de Klant een rechtspersoon is, worden aanpassingen in de contactgegevens enkel aanvaard via schrijven en dit op briefhoofding van de rechtspersoon, ondertekend door een persoon die de rechtspersoon wettelijk mag vertegenwoordigen De Klant verklaart er zich mee akkoord SCHEDOM NV/SA ten allen tijde tijdig van wijzigingen op de hoogte te stellen. Indien SCHEDOM NV/SA de Klant niet kan bereiken via de door de Klant voorziene gegevens in de database, treft SCHEDOM NV/SA in deze geen enkele fout en zal zij hiervoor niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. In geschillen $ & of negatieve & & &! # gevolgen die hier al dan niet & rechtstreeks! gevolg SCHEDOM Artikel 8 : Recht op controle door de toegangsleverancier SCHEDOM NV/SA biedt de Klant de mogelijkheid om te beschikken over een persoonlijke homepage en/of full website (via de hostingformules). De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website (hierin begrepen de eventuele hyperlinks die de Klant op zijn site zou plaatsen) en dient de geldende Belgische wetten en reglementering te respecteren. SCHEDOM NV/SA kan de inhoud van de documenten op het informaticasysteem dat het gebruikt om de dienst te verlenen, controleren SCHEDOM NV/SA kan elke Klant uitsluiten van de via SCHEDOM NV/SA toegankelijke services, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang en zonder dat dit aanleiding geeft tot het recht op schadevergoeding, wanneer blijkt dat de Klant zich niet zou gedragen volgens de regels en praktijken van goed gebruik. De Klant wordt binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht van zijn uitsluiting via op het contact-adres in de database. SCHEDOM NV/SA stelt de voorwaarden vast binnen dewelke de Klant opnieuw kan deelnemen aan de services van SCHEDOM 8.3. Indien blijkt dat de homepage van de Klant strijdig is met de geldende Belgisch wetgeving, kan SCHEDOM NV/SA de toegang tot de onwettige homepage opschorten en heeft zij bovendien het recht om de "! $ & (! #& * & &# van de Klant, zonder dat deze recht heeft op schadevergoeding. Artikel 9 : Beperking van de verantwoordelijkheid van SCHEDOM 9.1. Inzake de levering van de diensten heeft SCHEDOM NV/SA slechts een inspanningsverbintenis. SCHEDOM NV/SA zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid,de betrouwbaarheid en de goede werking van de diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. SCHEDOM NV/SA bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de diensten te leveren, maar heeft geen enkele verplichting om het Netwerk uit te breiden of de netwerkcapaciteit te verhogen. SCHEDOM NV/SA garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de diensten, noch de zekerheid dat alle door middel van de daarvoor geschikte apparatuur verzonden en ontvangen gegevens ononderbroken, in de juiste vorm en binnen een bepaalde tijdspanne afgeleverd kunnen worden. Indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken kunnen storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van sommige diensten belemmeren SCHEDOM NV/SA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de mededelingen uitgaande van en/of bestemd voor de Klant, tenzij deze mededelingen op een rechtmatige wijze afkomstig zijn van SCHEDOM 9.3. SCHEDOM NV/SA verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om elke storing voor de Klant te voorkomen en om, in geval er zich toch storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen om de door de Klant geleden schade te beperken. De Klant begrijpt en aanvaardt dat SCHEDOM NV/SA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de Klant lijdt tengevolge van (gedeeltelijk) externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder ondermeer, doch niet beperkt tot : a. storingen of kwaliteitsgebreken van de Diensten wegens externe factoren (zoals bijvoorbeeld : storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door SCHEDOM NV/SA worden gebruikt ; storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die draadloze communicatie bemoeilijken ; maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden) ; b. gebruiksstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het Netwerk, de terminal of andere installaties van SCHEDOM NV/SA ; c. het slecht of foutief gebruik van de Diensten door de Klant ; d. de slechte werking van de (mobiele) telefoon, de computer, de modem, toebehoren of in het algemeen de apparatuur van de Klant. In geval van slechte werking van, of afstellingproblemen in verband met zijn apparatuur moet de Klant zich uitsluitend tot de verkoper of fabrikant van die apparatuur wenden, en niet tot SCHEDOM NV/SA ; e. het gebruik door de Klant van een (mobiele) telefoon, computer of modem (i) in strijd met de gebruiksaanwijzing of de Overeenkomst, of (ii) die niet werd goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke normen, of (iii) zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen tegen virussen, inbraken door derden etc ; f. de tussenkomst van derden niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen van SCHEDOM NV/SA ; g. het gebruik of misbruik van de pincode of het paswoord van de Klant (i) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code of dit paswoord aan een derde, (ii) indien de Klant de standaard pincode niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke pincode, of (iii) indien de Klant de standaard pincode omvormde tot een eenvoudige persoonlijke pincode (bv. 1234, 5555,.) In geen geval kan SCHEDOM NV/SA aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse en/of gevolgschade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot verlies van winst of omzet, onderbreking van activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens enz. 9.5 SCHEDOM NV/SA kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor : a. de inhoud van de gesprekken gevoerd in het kader van de Diensten ; b. de transacties afgesloten door de Klant en een derde en de diensten geleverd door derden of toegankelijk via de Diensten ; c. de inhoud, de integriteit of de juistheid van de gegevens verstuurd via de Diensten en de informatie door derden geleverd of toegankelijk via de Diensten ; d. een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens verstuurd via de Diensten ; e. de schade aan of het verlies van de gegevens verstuurd via de Diensten Behalve in geval van bedrog of ernstige fout van SCHEDOM NV/SA of van een van haar werknemers, en onverminderd toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van SCHEDOM NV/SA in het algemeen, en voor elk geval waarin zij eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, beperkt tot maximum vijf maal het bedrag van de laatste factuur aan de Klant, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan vijftigduizend euro kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 5/7

6 9.7. De Klant is aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die is toegebracht aan SCHEDOM NV/SA door hemzelf of door een derde die gebruik maakt van diens paswoord en/of toegangscode of nog door een persoon waarvoor hij verantwoordelijk is. De Klant verbindt zich ertoe SCHEDOM NV/SA schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke vordering, eis of veroordeling tot schadevergoeding of tot welke bedragen dan ook waartoe SCHEDOM NV/SA gehouden zou zijn als gevolg van het gebruik van de toegang tot het internet door de Klant (bijv. wegens zijn gedrag of de berichten die de Klant zou verspreiden op internet). Artikel 10 : Overmacht. In geval van overmacht, i.e. elke gebeurtenis die als zodanig gewoonlijk erkend is door de rechtspraak, is de Klant, noch SCHEDOM NV/SA verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Als overmacht wordt aanzien, zonder hiertoe beperkt te zijn, onderbreking van de engergietoelevering, storingen in de communicatieverbindingen, oorlog, oproer, natuurrampen of reglementeringen en handelingen van de nationale of vreemde overheden en alle andere omstandigheden buiten de wil van SCHEDOM Worden niet beschouwd als gevallen van overmacht: het financieel onvermogen van de Klant om zijn abonnementskosten of andere kosten te voldoen, storingen in de uitrusting van de Klant (software of hardware) of in de telefoonlijnen of andere communicatiemiddelen van de Klant. Artikel 11 : Opschorting van het abonnement SCHEDOM NV/SA heeft het recht om alle diensten onder het betreffende cust-id van de Klant met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder ingebrekestelling noch schadevergoeding, tijdelijk te blokkeren: & )) & $ " ( * "' # %$! SCHEDOM NV/SA niet, onjuist of onvolledig naleeft; - in geval van gedeeltelijk of volledige niet-betaling van het pro forma factuurbedrag binnen de voorziene termijn, of ingeval SCHEDOM NV/SA meent dat de solvabiliteit van de Klant ernstig in twijfel kan getrokken worden; & $ & # " ' " % volledig uitgevoerd werd; & )) & " * $ & contesteert; - in geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden door de Klant; - in geval van bewijs of ernstig vermoeden van fraude door de Klant; - of indien de Klant bij zijn abonnementsaanvraag onjuiste, onechte of onvolledige informatie verstrekt heeft of indien de Klant nagelaten heeft om belangrijke wijzigingen met betrekking tot de verstrekte informatie te melden. Artikel 13 : Duur, einde en opzegging van het abonnement Een abonnement wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur. Abonnementen van vaste en mobiele internet- en telefonie-aansluitingen zijn steeds voor de periode van minimum 6 maanden. Ingeval van vroegtijdige opzegging van het contract blijven de abonnementsgelden voor de resterende periode van deze eerste 6 maanden verschuldigd. Abonnementen van dedicated of co-located hosting zijn steeds voor de periode van minimum 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders goedgekeurd door SCHEDOM Deze abonnementen zijn enkel betaalbaar op maandelijkse termijnen SCHEDOM NV/SA heeft het recht om alle diensten onder het betreffende cust-id van de Klant tijdelijk op te schorten zoals beschreven &# ( # (! #& * rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadeloosstelling, indien de Klant in staat van faillissement verklaard is, indien het faillissement van de Klant aangevraagd is, indien de Klant in staat van kennelijk onvermogen gesteld is of daarvoor een aanvraag lopende is, indien de Klant een gerechtelijk akkoord aanvaard heeft, indien hij in staking van betaling verkeert, onder curatele of bewind gesteld is of indien men kan vermoeden dat de Klant, om welke reden ook, niet in staat zal zijn om de uit een abonnement voortvloeiende betalingsverplichtingen na te komen. Deze opzegging doet geen afbreuk aan de plicht van de Klant tot betaling van alle verschuldigde bedragen De opzegging van het abonnement door de Klant dient schriftelijk te gebeuren via , brief of aangetekend schrijven. De bevestiging van deze opzeg zal via aan de Klant worden overgemaakt op het contactadres dat in de database van SCHEDOM NV/SA gekend is. De opzeg zal onmiddellijk ingaan op het moment dat dit schrijven door SCHEDOM NV/SA ontvangen wordt of op de datum die de klant aangeeft in dit schrijven. Artikel 14 : Bewijsvoering SCHEDOM NV/SA en de Klant komen overeen dat elke communicatie tussen hen via naar het contact adres in de database van SCHEDOM NV/SA dezelfde waarde zal bezitten als een geschreven en ondertekende brief De eventuele kosten voor de opschorting en heractivatie zijn ten laste van de Klant. $ * &# abonnement Indien de Gebruiker zich binnen de vijftien (15) dagen volgend op de opschorting van het abonnement door SCHEDOM NV/SA niet in regel gesteld heeft, heeft SCHEDOM NV/SA het recht om het abonnement definitief af te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding. Deze afsluiting doet geen afbreuk aan de plicht van de Klant tot betaling van alle verschuldigde bedragen. kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 6/7

7 14.2. SCHEDOM NV/SA en de Klant komen overeen dat de informatie met betrekking tot mededelingen, overeenkomsten en betalingen die door SCHEDOM NV/SA op een duurzame drager opgeslagen is bewijskrachtig is tot bewijs van het tegendeel. Artikel 15 : Betwistingen Met betrekking tot de overeenkomsten die door deze kaderovereenkomst geregeld worden, evenals met betrekking tot de kaderovereenkomst zelf is het Belgisch recht van toepassing Elke betwisting met betrekking tot deze overeenkomsten of kaderovereenkomst die niet op minnelijke wijze kan worden beslecht, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Belgische rechtbanken, en meer bepaald van de rechtbanken te Hasselt. De consument heeft het recht om in geval van betwisting over diensten die betrekking hebben op deze kaderovereenkomst een procedure op te starten bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. Artikel 16 : Algemene bepalingen SCHEDOM NV/SA behoudt zich het recht voor om deze kaderovereenkomst te wijzigen of te vervolledigen, op voorwaarde dat het de Klant minstens 1 maand voordat de wijziging van kracht wordt, in kennis stelt via een aan het contactadres in de database. Indien de Klant een wijziging aan de kaderovereenkomst weigert, kan hij het contract onmiddellijk kosteloos opzeggen SCHEDOM NV/SA heeft in alle omstandigheden het recht om de procedure van aansluiting op het netwerk te wijzigen. De Klant wordt hierover voorafgaandelijk geïnformeerd via en via de website ( SCHEDOM NV/SA is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die de Klant zou dienen te maken om op het netwerk aan te sluiten na een wijziging in de telefoonnummers of in de aansluitingsprocedure Indien een bepaling van de kaderovereenkomst nietig is of zou worden verklaard, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Een nietige bepaling zal vervangen worden door een andere bepaling Enkel de Nederlandstalige en Engelstalige versie van deze kaderovereenkomst zijn authentiek en rechtsgeldig Deze kaderovereenkomst dient SCHEDOM NV/SA binnen de 30 dagen na datum van verzending ondertekend te bereiken. Indien SCHEDOM NV/SA deze kaderovereenkomst niet tijdig en/of niet ondertekend terugkrijgt, heeft zij, na hiervan de Klant schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht, het recht alle accounts die hierop van toepassing zijn op non-actief te zetten en deze uiterst 14 dagen na verzenddatum van het schrijven te verwijderen. Artikel 17 : Specifieke bepalingen Bij het gebruik van een colocation of dedicated oplossing voorziet SCHEDOM NV/SA ruimte in haar datacenter voor de installatie van door de Klant gehuurde (dedicated services) of aan de Klant toebehorende apparatuur (colocation). De toegang tot deze apparatuur kan enkel onder begeleiding van een medewerker van SCHEDOM NV/SA en dient minstens 4 werkuren op voorhand te worden aangevraagd via een aan De toegang tot het datacenter is mogelijk op werkdagen van tot uur, tenzij anders overeengekomen met SCHEDOM NV/SA via het gebruik van een 24/7 onderhoudscontract. Op het einde van de maand zal voor deze services een pro forma faktuur worden opgesteld voor de eventueel te veel gebruikte datatransfer. De ingesloten maandelijkse datatransfer per type oplossing is steeds terug te vinden via De-montage van de apparatuur is enkel mogelijk mits betaling van alle op dat moment openstaande proforma-facturen voor de cust-id waaronder het colocation of dedicated server product werd besteld. Op alle colocation en dedicated server oplossingen is de SSLA van toepassing. Deze is op aanvraag beschikbaar bij SCHEDOM Artikel 18 : Ondersteuning en kwaliteitsniveaus Indien de Klant problemen ondervindt bij het gebruik van diensten dewelke in deze kaderovereenkomst worden gedefinieerd kan hij steeds contact opnemen met onze helpdesk op , elke werkdag tussen en of een sturen naar Indien na een analyse blijkt dat een repair-interventie bij de Klant dient te gebeuren zal deze ingepland worden binnen de 3 werkdagen volgend op het afronden van de telefonische technische controles. Deze interventie is kosteloos indien blijkt dat de oorzaak van de technische storing niet bij de eindapparatuur of de binnenbekabeling van de Klant ligt. Indien dit toch het geval is wordt een forfaitaire herstellingskost van euro gefactureerd op de volgende verlengingsfactuur De Klant heeft recht op een schadevergoeding die gelijk is aan 3% van het maandelijkse abonnementsbedrag per volledige dag dat zijn internet- en/of telefonieverbinding niet werkt omwille van technische storingen dewelke niet te wijten zijn aan zijn eindapparatuur of binnenbekabeling. Deze periode begint echter pas te lopen vanaf het moment dat de Klant een ticketnummer heeft ontvangen van SCHEDOM NV/SA via en/of aan de telefoon met een helpdeskmedewerker en vervalt indien de Klant een gemaakte afspraak met een repair-technicus niet nakomt SCHEDOM NV/SA verbindt zich ertoe om de problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de Klant niet tevreden is met de oplossing geboden door SCHEDOM NV/SA, of wanneer de Klant het slachtoffer is van kwaadwillige oproepen, kan hij zich wenden tot de ombudsdienst voor telecommunicatie : Bischoffsheimlaan Brussel - (tel. 02/ fax 02/ ). De klachten ingediend bij de ombudsdienst zijn slechts ontvankelijk indien de Klant kan aantonen dat hij vooraf een poging tot oplossing heeft ondernomen bij SCHEDOM Alle rechten voorbehouden. voor akkoord, EXAMPLECONTRACT 24/11/2013 kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 7/7

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor diensten van Zafrira B.V.

Algemene Voorwaarden voor diensten van Zafrira B.V. Algemene Voorwaarden voor diensten van Zafrira B.V. Laatste herziening: 1 januari 2011 Artikel 1 Definities Aansluiting Dienst Klant Overeenkomst Partij(en) Zafrira Activatie Netwerk Een telefonische of

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJN TROUWPLANNING

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJN TROUWPLANNING Artikel 1 Definities Product: Het product onder de naam Mijn Trouwplanning waarmee aanstaande huwelijkskoppels de trouwdag kunnen voorbereiden. Het product zal de Gebruiker ervan helpen een georganiseerd

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die Impact Software aanbiedt aan haar klanten. Voor optionele

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemeen Algemene Voorwaarden Algemeen Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken,

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden

!!! Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Denktank, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van handle-withcare.nl Alle informatie die handle-withcare.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJN TROUWPLANNING

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJN TROUWPLANNING MTP_AV_20170301 Artikel 1 Definities Product: De toepassing onder de naam Mijn Trouwplanning waarmee aanstaande huwelijkskoppels de trouwdag kunnen voorbereiden. Het Product zal de Gebruiker ervan helpen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ROCK Design Alle informatie die ROCK Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. Algemene voorwaarden MT4You 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie