KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA"

Transcriptie

1 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87, ingeschreven in het handelsregister te Leuven onder het nummer , met als ondernemingsnummer BE ; hierna genoemd SCHEDOM NV/SA EN: EXAMPLECONTRACT EXAMPLESTREET EXAMPLECITY BE hierna genoemd de Klant NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT Dat alle onder éénzelfde fakturatie-adres gegroepeerde services en/of produkten, waarnaar met één cust-id (= customer-id) wordt verwezen, vallen onder deze kaderovereenkomst. Dit betreft de services en/of produkten die in het verleden besteld zijn, zowel als de services en/of produkten die in de toekomst nog onder dezelfde cust-id zullen worden besteld. Het betalen van de pro forma faktuur van een service en/of produkt, dat onder dezelfde cust-id werd besteld, heeft automatisch tot gevolg dat deze service eveneens onder deze kaderovereenkomst valt. Door inschrijving op de diensten van SCHEDOM NV/SA en door ondertekening van de kaderovereenkomst, verklaart de Klant meerderjarig te zijn. In geval van wijziging van vennootschapsvorm of naam van een der beider partijen zal deze overeenkomst stilzwijgend worden overgedragen. WORDT OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 : Voorafgaande bepalingen. Deze kaderovereenkomst is van toepassing op alle producten en diensten die door SCHEDOM NV/SA worden aangeboden aan zijn Klanten. Deze kaderovereenkomst vormt samen met de specifieke produktvoorwaarden op het geheel van de contractuele overeenkomst met de Klant. Door de diensten van SCHEDOM NV/SA te aanvaarden, aanvaardt de Klant dat deze kaderovereenkomst zonder voorbehoud van toepassing is en ziet hij af van de toepassing van de eigen algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien daarin uitdrukkelijk zou voorzien zijn dat zij exclusief van toepassing zijn. Indien de Klant het contract online of telefonisch gesloten heeft, heeft hij het recht om, door middel van aangetekend schrijven, aan SCHEDOM NV/SA te melden dat hij van de aankoop afziet, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen die volgen op het sluiten van het contract en dit enkel op voorwaarde dat de Klant nog geen gebruik gemaakt heeft van de gekozen dienst of het reeds geleverde product. Artikel 2 : Algemene beschrijving van de diensten De verschillende diensten van SCHEDOM NV/SA omvatten onder meer vaste en mobiele internettoegang, vaste en mobiele telefoniediensten, verkeer, hosting van sites en servers, het voorzien van online backupfaciliteiten en registratie van domeinnamen Als vaste internet accessprovider stelt SCHEDOM NV/SA de toegang tot het internet ter beschikking van de Klant via adsl(2+)/vdsl2 technologie of via huurlijnen. Deze toegang is niet beperkt in tijd Als hostingprovider stelt SCHEDOM NV/SA een vooraf gedefinieerde plaats op zijn servers (shared hosting) of zijn datacenters (colo- en dedicated hosting) ter beschikking van de Klant. De toegang tot deze webspace is niet beperkt in tijd. Door die toegang kan de Klant zijn website online plaatsen en/of zijn adres(sen) aanmaken. Deze website en/of adressen worden actief zodra de nameservers voor de betreffende domeinnaam verwijzen naar deze die worden meegedeeld in de met account details die de Klant ontvangt na voldoening van de gerelateerde pro forma faktuur Als domainregistrar stelt SCHEDOM NV/SA een domeinnaam ter beschikking van de Klant. Door deze registratie heeft de Klant de domeinnaam in huur voor de ingeschreven periode. Mits koppeling van deze domeinnaam op een op het internet aangesloten server, kan de Klant gebruik maken van dit domein om hier zijn website en/of adres(sen) aan te koppelen. De registratie van een bestelde domeinnaam kan enkel gebeuren na verwerking door SCHEDOM NV/SA van de betaling van de Klant. Indien in de periode tussen de bestelling door de Klant en de verwerking van de betaling door SCHEDOM NV/SA, de registratie werd uitgevoerd door een derde of door de Klant zelf bij een andere firma, biedt SCHEDOM NV/SA de mogelijkheid om een alternatieve naam te laten registreren zonder meerkost. Er kan in dergelijk geval onder geen enkel beding een schadevergoeding of terugbetaling worden geëist voor de verloren registratie Als vaste telefoonoperator stelt SCHEDOM NV/SA een of meerdere vaste telefoonlijnen ter beschikking van de Klant. De Klant kan van deze dienst gebruik maken mits hij beschikt over een internet en telefonie aansluiting van SCHEDOM NV/SA en een door SCHEDOM NV/SA geleverde modem/router. Op deze aansluiting kunnen tot 2 telefoonnummers worden geactiveerd. Deze nummers worden door SCHEDOM NV/SA toegekend aan de Klant indien de Klant geen bestaand telefoonnummer wenst te laten overnemen Als mobiele telefoonoperator stelt SCHEDOM NV/SA een of meerdere mobiele telefoonlijnen ter beschikking van de Klant. De Klant kan van deze dienst gebruik maken mits hij beschikt over een door SCHEDOM NV/SA geleverde SIM-kaart. Op deze aansluiting kan tot 1 telefoonnummer worden geactiveerd. Dit nummer wordt door SCHEDOM NV/SA toegekend aan de Klant indien de Klant geen bestaand telefoonnummer wenst te laten overnemen Als mobiele internetoperator stelt SCHEDOM NV/SA een of meerdere mobiele internetverbindingen ter beschikking van de Klant. De Klant kan van deze dienst gebruik maken mits hij beschikt over een door SCHEDOM NV/SA geleverde SIM-kaart. De toegang tot het internet zal plaats vinden via de gprs/edge/umts/hspda(+)/lte technologie. Deze toegang is niet beperkt in tijd Om van de diensten van SCHEDOM NV/SA gebruik te kunnen maken, dient de Klant te beschikken over een computer/tablet en een aangepaste modem/router, een vast telefoontoestel en een gsm/smartphone. Bovendien dient de Klant te beschikken over de noodzakelijke software en kennis ter gebruik van deze software. De Klant is gehouden zijn uitrusting te configureren conform de instructies van SCHEDOM Artikel 3 : Abonnement Abonnementsformule: de Klant abonneert zich op de diensten van SCHEDOM NV/SA door registratie: a) via de website van SCHEDOM NV/SA (www.dommel.com) waarbij hij verzocht zal worden de daartoe bestemde formulieren volledig en correct in te vullen en aan SCHEDOM NV/SA over te maken b) via aanmelding bij een erkende dealer. kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 1/7

2 De Klant verbindt er zich toe om identificeerbaar te zijn vanaf de registratie evenals nadien vanaf het gebruik van de toegang tot het internet, het aanmaken van zijn website en/of adressen en/of het registreren van zijn domeinnaam. Door de elektronische verzending of telefonische of rechtstreekse mededeling van gegevens door de Klant aan SCHEDOM NV/SA, aanvaardt de Klant de bepalingen en voorwaarden van het abonnement die ten allen tijde beschikbaar zijn op de website dan wel verkrijgbaar zijn op aanvraag bij SCHEDOM De Klant ontvangt van SCHEDOM NV/SA, na verwerking van de betaling voor de bestelling, alle noodzakelijke gegevens en eventueel bestelde apparatuur die hem in staat zullen stellen toegang te hebben tot het internet en/of het aanmaken van zijn website en/of adressen en/of het voeren van telefoongesprekken Om gebruik te kunnen maken van de vaste internet access- en telefoniediensten van SCHEDOM NV/SA dient de Klant te beschikken over een werkende interne (koperen) binnenbekabeling. Indien de Klant bij oplevering niet beschikt over een werkende interne situatie zal SCHEDOM NV/SA de aansluiting installeren op het zgn invoerpunt/ntp in het gebouw en staat de Klant later zelf in voor het aansluiten van zijn binnenbekabeling op dit intropunt/ntp. De installatie en eventuele herstellingskosten van deze binnenbekabeling vallen integraal ten laste van de Klant. Na tijdige betaling van de factuur door de Klant zal SCHEDOM NV het nodige doen voor de activatie van het abonnement en dit binnen een termijn van 14 werkdagen. SCHEDOM NV/SA kan echter niet garanderen dat deze activatie omwille van uitzonderlijke technische omstandigheden zoals bvb het uitvoeren van las- en grondwerken enige vertraging kan oplopen. In elk geval zal SCHEDOM NV/SA steeds via duidelijk aan de Klant overmaken wat de lopende activatieplanning is voor zijn specifieke situatie. De Klant heeft het recht om zijn aanvraag kostenloos te annuleren indien de activatietermijn (deze begint te lopen op het moment dat SCHEDOM NV/SA zowel een ondertekende versie van deze kaderovereenkomst als de betaling van de proforma-factuur met de activatiekosten) de periode van 1 kalendermaand zou overschrijden indien deze langere activatietermijn op geen enkele manier te wijten zou zijn aan eerdere handelingen van de Klant zoals bvb het missen van een gemaakte afspraak met de installatietechnicus De abonnementen nemen een aanvang NA verwerking van de betaling van de Klant door SCHEDOM 3.3.a. betaling via overschrijving: De verwerking van de betaling gebeurt automatisch indien de Klant de hiervoor op de pro forma faktuur voorziene gestructureerde mededeling op de juiste manier gebruikt bij de overschrijving van de betaling en indien het vermelde faktuurbedrag (incl. BTW) exact wordt overgeschreven. Enkel in dit geval kan een automatische en snelle verwerking gegarandeerd worden en dit binnen de 24 uur na ontvangst van het overgeschreven bedrag op de rekening van SCHEDOM Indien bij de betaling de juiste gestructureerde mededeling en/of het juiste bedrag niet werd gebruikt, zal SCHEDOM NV/SA proberen de betaling zo spoedig mogelijk te linken aan de juiste pro forma faktuur. Doch in dit geval kan geen verwerkingstermijn worden voorop gesteld. 3.3.b. betaling via credit card: Bij opgave van betaling via credit card ontvangt de Klant een waarin hij aangeeft of hij enkel de faktuur voor de huidige bestelling of alle fakturen die vanaf deze datum op zijn cust-id worden aangevraagd wenst te voldoen, dan wel verkiest over te gaan tot betaling via overschrijving. Vanaf ogenblik van confirmatie, zal het bedrag van de openstaande fakturen worden aangeboden aan de firma die de betaalkaart aan de Klant ter beschikking stelt. Automatisch wordt deze betaling al dan niet goedgekeurd. Bij niet-goedkeuring, zal deze actie zich nog 2 maal herhalen over de hierop volgende 24 uur. De verwerking van betalingen via credit card gebeurt dagelijks om 04u00 en 16u00. Wanneer de goedkeuring van de betaling door SCHEDOM NV/SA ontvangen wordt, zal de setup van de service binnen een redelijke termijn volgende op de goedkeuring, plaatsvinden. 3.3.c. betaling via domiciliëring: Zolang de domiciliëring die wordt overgemaakt aan de Klant niet volledig rond is, verbindt de Klant er zich toe de fakturen te voldoen via overschrijving (zie 3.3.a) en dit voor fakturen opgesteld voor de datum van voltooiing van de domiciliëringsopdracht (verwerking van goedgekeurde domiciliëringsopdracht door SCHEDOM NV/SA). De verwerking van de betaling gebeurt automatisch indien de Klant de domiciliëring in orde heeft gebracht, dit ook werd goedgekeurd door zijn financiële instelling en SCHEDOM NV/SA hiervan op de hoogte werd gesteld Bij niet- en/of te laat betaling van pro forma fakturen Indien bij het verwerken van betalingen een vertraging optreedt bij het in dienst stellen van de service kunnen eventueel geleden verliezen in geen enkel geval op SCHEDOM NV/SA verhaald worden. Voorbeelden van te laat betalingen: - indien een registratie van een domeinnaam verloren gaat en/of door een derde wordt ingenomen doordat door de Klant i.g.v. betaling via overschrijving niet de juiste gestructureerde mededeling en/of het juiste faktuurbedrag werd betaald, waardoor de verwerking vertraging oploopt; - indien de betaling te lang uitblijft na de bestelling, waardoor ondertussen de domeinnaam door een derde werd geregistreerd of door de Klant zelf bij een andere firma; - door annulatie van de domiciliëringsopdracht; - door niet-aanvaarding van de betaling via credit card door de credit card issuing instelling; - etc. Indien de Klant of zijn financiële instelling een reeds uitgevoerde betaling herroept, behoudt SCHEDOM NV/SA zich het recht alle services onder het betreffende cust-id met onmiddellijke ingang stop te zetten en de betreffende data te verwijderen van haar servers. In voorkomend geval dient SCHEDOM NV/SA geen rekening te houden met de eventuele opzegtermijn van de betrokken services Bij een dubbel betaling die werd uitgevoerd door de Klant, kan deze SCHEDOM NV/SA hiervan op de hoogte brengen door dit via aan door te sturen. De Klant dient hierbij duidelijk melding te maken van: - de datum van beide betalingen; - de bedragen van beide betalingen; - het rekeningnummer van de Klant waarop een eventuele terugstorting kan gebeuren; - de keuze van de Klant om de betaling meteen terug uit te voeren op zijn rekening (hierbij wordt een administratieve kost van 10,00 euro aangerekend) of dat de Klant het teveel gestortte bedrag wenst vrij te houden voor een bestelling of verlenging in de toekomst (bij deze optie dient bij ontvangst van de volgende faktuur hiervoor een mail verstuurd te worden aan waarin de Klant melding doet van deze overeenkomst samen met het ticketnummer waar deze overeenkomst betrekking op heeft). De verwerking van de betaling gebeurt automatisch zodra de Klant deze vraag confirmeert. Betalingen via credit card zijn niet meer mogelijk en/of van toepassing vanaf 01/10/2007. kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 2/7

3 Op basis van deze gegevens zoekt SCHEDOM NV/SA verder uit of de betaling inderdaad tweemaal op haar rekening werd ontvangen. Artikel 4 : Voorwaarden voor toegang tot de dienst Door het bezorgen van een paswoord en toegangscode via , geeft SCHEDOM NV/SA de toestemming aan de Klant om zich in verbinding te stellen met zijn dienst van toegang tot het internet en/of webhosting. De Klant verklaart de werking te kennen van de diensten en van het internet zelf en de geldende regels voor gebruik op en van het internet te aanvaarden Het recht om zich aan te sluiten wordt enkel ten persoonlijke titel toegekend aan de Klant en is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige fysieke personen en aan rechtspersonen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn toegang tot het internet door een derde, onder meer wanneer deze laatste minderjarig is. Indien de Klant een rechtspersoon is, hebben uitsluitend zijn werknemers en aangestelden het recht om zich aan te sluiten. In alle gevallen verbindt de Klant zich ertoe deze kaderovereenkomst te doen respecteren door elkeen die gebruik maakt van zijn recht op toegang Het abonnement kan niet worden overgedragen of afgestaan behoudens uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SCHEDOM Artikel 5 : Prijzen en betalingsmodaliteiten. Prijzen en betalingsmodaliteiten van het abonnement worden formeel vastgelegd in de dienstspecifieke voorwaarden De tarieven voor de door SCHEDOM NV/SA verleende diensten zijn beschikbaar en consulteerbaar op de site en kunnen eveneens verkregen worden door aanvraag bij SCHEDOM NV/SA of de erkende dealers. Deze tarieven omvatten de telecommunicatiekosten en/of het abonnementsgeld. Bij eventuele verschillen gelden de prijzen zoals deze vermeld staan op de website SCHEDOM NV/SA behoudt zich het recht haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De kennisgeving wordt gedaan door middel van een gewone brief gericht aan het facturatieadres van de klant minstens 1 maand voor het nieuwe tarief in werking treedt. Bij een prijsverhoging heeft de Klant het recht om onmiddellijk een einde te stellen aan het lopend contract en dit vanaf de datum waarop de verhoging van kracht wordt, zonder enige eventuele verbrekingsvergoedingen te moeten betalen De prijzen van de aangeboden diensten worden per minuut, per maand, per jaar of een veelvoud hiervan berekend, afhankelijk van het abonnement Alle door SCHEDOM NV/SA toegepaste prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld De Klant die via bankdomiciliering of kredietkaart betaalt, krijgt een elektronische faktuur voor voldaan (per ) dat als fiscaal bewijsstuk dient. Bij betaling via overschrijving ontvangt de Klant een elektronische proforma faktuur (per ) op basis waarvan hij, mits juiste gebruikmaking van de vermelde gestructureerde mededeling, de betaling kan uitvoeren. Bij de automatische verwerking van de betaling, ontvangt de Klant eveneens een elektronische faktuur voor voldaan (per ) dat als fiscaal bewijsstuk dient. Indien de Klant een rechtspersoon is of aan het BTW-stelsel onderworpen is, staat in de vermelde mail met de elektronische faktuur een link via dewelke de Klant een duplicaat van de faktuur voor voldaan per post kan aanvragen. Indien de Klant een proforma factuur op papier wenst, behoudt SCHEDOM NV/SA zich het recht een forfait aan te rekenen voor proforma facturen die per post moeten verzonden worden. Dit forfait wordt vermeld op de website van SCHEDOM De Klant kan online zijn internet- en telefoongebruik (vast en mobiel) en de daarmee overeenstemmende geschatte verschuldigde bedragen raadplegen, doch deze bedragen zijn enkel indicatief en niet bindend in hoofde van SCHEDOM 5.6. De Klant verbindt zich ertoe alle betalingen "! # " $ te verrichten % via vermelding van de juiste gestructureerde mededeling voor zover deze modaliteit voorzien is voor de specifieke dienst. Hij meldt zijn keuze bij de registratie De pro forma facturen zijn betaalbaar op 21 kalenderdagen. Indien de verschuldigde bedragen door toedoen van de Klant niet kunnen worden geïnd wegens onvoldoende provisie op de rekening of wegens onuitvoerbaarheid van de betalingsopdracht, of meer in het algemeen indien de facturen onbetaald zijn gebleven op de vervaldag, dan is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de factuurdatum. Bovendien brengt een laattijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding mee ten laste van de Klant a rato van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR. Indien de Klant pas overgaat tot betaling na het voorlopig of definitief afsluiten van de gerelateerde abonnenement(en) zal SCHEDOM NV/SA de Klant een pro forma factuur voor heractivatie van de dienst opstellen. De specifieke kosten hiervoor staan vermeld op de website van SCHEDOM Artikel 6 : Gedragscode voor de Klanten De Klant kan via zijn internetverbinding alle beschikbare websites consulteren op het internet, op voorwaarde dat hij de internetregels respecteert en dat de eigenaar van de desbetreffende website zijn toestemming daartoe verleent en/of er geen onderbreking van de service is in de bezochte website (waardoor deze niet-opvraagbaar is). De Klant heeft daarenboven de mogelijkheid om s te verzenden en te ontvangen via het internet De Klant aanvaardt dat SCHEDOM NV/SA niet verantwoordelijk zal zijn voor de annulering of niet-ontvangst van s en/of telefoongesprekken of elke andere informatie of voor de niet-bewaring van s of elke andere informatie Het gebruik van de internettoegang geschiedt integraal onder de controle en de verantwoordelijkheid van de Klant, alsook op zijn risico. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie van zijn verbinding met de dienst van de internettoegang van SCHEDOM NV/SA, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door verrekening van specifieke installatie-kosten door SCHEDOM De Klant is gehouden de geldende wettelijke bepalingen te respecteren vanaf het ogenblik dat hij zijn gegevens overmaakt aan SCHEDOM a) Het is verboden om de diensten van SCHEDOM NV/SA te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het is onder meer, doch niet gelimiteerd, verboden informatie te verzenden en/of beschikbaar te stellen via de website die een onwettig, onjuist, obsceen of beledigend karakter bezit en elke informatie die een &# (' " schending )* inhoudt && van de openbare orde en/of de goede zeden evenals gebruikers. b) De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten die toebehoren aan SCHEDOM NV/SA of aan derden, te respecteren. kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 3/7

4 c) De Klant verbindt zich ertoe om geen ongewenste of ongevraagde s te verzenden ("spamming") noch s met publicitair of promotioneel karakter indien de bestemmelingen hiervoor geen expliciete toestemming hebben verleend. De Klant verbindt zich er tevens toe om geen kettingbrieven, junkmail, hoax, enz te verzenden. d) De Klant onthoudt zich ervan om handelingen te stellen van piraterij inzake informatica, waaronder "cracking" en "hacking", ten aanzien van het systeem van SCHEDOM NV/SA of elk ander systeem Het is verboden om de diensten van SCHEDOM NV/SA te gebruiken voor elke handeling die onder meer, doch niet gelimiteerd, tot gevolg heeft: a) op illegale wijze toegang te nemen tot gegevens van verbonden netwerken, computerfraude te plegen of pogingen daartoe; b) schade toe te brengen aan de goede werking van de diensten van SCHEDOM NV/SA of het in gevaar brengen van het gebruik of de capaciteit van de diensten voor de andere gebruikers, onder andere door het genereren van een ongerechtvaardigd grote hoeveelheid berichten die het netwerk nodeloos belemmeren of pogingen daartoe; c) de integriteit, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van informaticasystemen en gegevens die zijn opgeslagen te beschadigen of vernietigen, of pogingen daartoe; 6.5. Door zich te abonneren op de diensten van SCHEDOM NV/SA, verbindt de Klant zich ertoe om zich te houden aan de nettiquette en aan de regels van goed gedrag ("acceptable use policy") die gelden op de netwerken waartoe hij toegang verkrijgt door SCHEDOM 6.6. SCHEDOM NV/SA verzoekt zijn klanten alle ongeoorloofde informatie die toegankelijk is vanaf zijn netwerk te melden, zodat SCHEDOM NV/SA de nodige en gepaste maatregelen kan nemen om deze informatie te (laten) verwijderen of ontoegankelijk te (laten) maken. Klanten die informatie ontdekken die volgens hen ongeoorloofd is, kunnen dat ook rechtstreeks melden aan SCHEDOM NV/SA via aan of aan het centraal meldpunt van de gerechtelijke politie op het adres 6.7. SCHEDOM NV/SA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag, wettig of onwettig, van klanten of derden die al dan niet met behulp van zijn diensten handelen De Klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor de inhoud die hij verspreidt via zijn website of die hij ingeeft in discussieforums en dit voor de hele wereld en voor de hele duur van de verspreiding of de invoeging. " )* & vertrouwelijkheid SCHEDOM NV/SA behoudt zich het recht voor de gegevens die verbonden zijn aan de berichten, en meer bepaald de inhoud, herkomst en bestemming ervan, te controleren en analyseren wanneer SCHEDOM NV/SA goede redenen heeft om te geloven dat deze informatie geheel of gedeeltelijk een verband vertoont met onwettige of ongeoorloofde praktijken en/of wanneer het hieromtrent een signaal ontvangt vanwege de bevoegde autoriteiten. Met uitzondering van de gevallen waar de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde autoriteiten, kan deze controle door SCHEDOM NV/SA enkel betrekking hebben op berichten die een publiek of niet-vertrouwelijk karakter hebben, te weten informatie die zich op een website bevindt zonder beperkte toegang, berichten die deel uitmaken van publieke discussieforums of informatieve mailings, welke opsomming niet limitatief is SCHEDOM NV/SA verbindt zich ertoe de nodige maatregelen nemen teneinde een goede werking van het informaticasysteem te verzekeren. SCHEDOM NV/SA kan zich, indien zij dit nodig acht, in dit verband toegang verschaffen tot elke communicatie die in het informaticasysteem is opgeslagen De Klant verbindt zich ertoe het geheim en vertrouwelijk karakter van zijn paswoord en zijn toegangscode te bewaren en deze niet mee te delen aan een derde. Ieder gebruik van de identificatiegegevens verloopt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze gegevens, dient de Klant SCHEDOM NV/SA binnen de kortst mogelijke tijd te verwittigen via het telefoonnummer (fax) of via aan 7.4. De door de Klant aan SCHEDOM NV/SA meegedeelde persoonsgegevens worden geregistreerd in de bestanden van SCHEDOM NV/SA en worden slechts verwerkt in het kader van de informatiecampagnes of promoties die verband houden met de producten en diensten van SCHEDOM De persoonsgegevens van de Klant worden eveneens gebruikt door SCHEDOM NV/SA met het oog op het beheer van de dienst die SCHEDOM NV/SA levert aan de Klant, in het kader van marktstudies en klantenbeheer evenals met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen SCHEDOM NV/SA en de Klant. SCHEDOM NV/SA verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de Klant niet mee te delen aan derden, behalve op vraag van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten De Klant beschikt over een recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens via het crm-systeem van SCHEDOM NV/SA: https://crm.schedom-europe.net. Via dit systeem kan een aanpassing worden uitgevoerd aan de naam en het adres (ook login voor dit systeem) van de eerste en tweede contactpersoon Ingeval de administratieve gegevens van de Klant zouden wijzigen, dan is deze gehouden SCHEDOM NV/SA hiervan in kennis te stellen binnen de 15 dagen vanaf deze wijziging. Andere aanpassingen dan deze aan de contactpersonen of hun adres(sen), dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan SCHEDOM NV/SA (via aan vanop het adres van de vermelde contactpersoon, via een ondertekende fax op het nummer of via reguliere post). Aanpassingen via worden enkel aangenomen indien deze ons bereiken vanop het contact adres in de database van SCHEDOM kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 4/7

5 Indien de Klant een rechtspersoon is, worden aanpassingen in de contactgegevens enkel aanvaard via schrijven en dit op briefhoofding van de rechtspersoon, ondertekend door een persoon die de rechtspersoon wettelijk mag vertegenwoordigen De Klant verklaart er zich mee akkoord SCHEDOM NV/SA ten allen tijde tijdig van wijzigingen op de hoogte te stellen. Indien SCHEDOM NV/SA de Klant niet kan bereiken via de door de Klant voorziene gegevens in de database, treft SCHEDOM NV/SA in deze geen enkele fout en zal zij hiervoor niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. In geschillen $ & of negatieve & & &! # gevolgen die hier al dan niet & rechtstreeks! gevolg SCHEDOM Artikel 8 : Recht op controle door de toegangsleverancier SCHEDOM NV/SA biedt de Klant de mogelijkheid om te beschikken over een persoonlijke homepage en/of full website (via de hostingformules). De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website (hierin begrepen de eventuele hyperlinks die de Klant op zijn site zou plaatsen) en dient de geldende Belgische wetten en reglementering te respecteren. SCHEDOM NV/SA kan de inhoud van de documenten op het informaticasysteem dat het gebruikt om de dienst te verlenen, controleren SCHEDOM NV/SA kan elke Klant uitsluiten van de via SCHEDOM NV/SA toegankelijke services, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang en zonder dat dit aanleiding geeft tot het recht op schadevergoeding, wanneer blijkt dat de Klant zich niet zou gedragen volgens de regels en praktijken van goed gebruik. De Klant wordt binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht van zijn uitsluiting via op het contact-adres in de database. SCHEDOM NV/SA stelt de voorwaarden vast binnen dewelke de Klant opnieuw kan deelnemen aan de services van SCHEDOM 8.3. Indien blijkt dat de homepage van de Klant strijdig is met de geldende Belgisch wetgeving, kan SCHEDOM NV/SA de toegang tot de onwettige homepage opschorten en heeft zij bovendien het recht om de "! $ & (! #& * & &# van de Klant, zonder dat deze recht heeft op schadevergoeding. Artikel 9 : Beperking van de verantwoordelijkheid van SCHEDOM 9.1. Inzake de levering van de diensten heeft SCHEDOM NV/SA slechts een inspanningsverbintenis. SCHEDOM NV/SA zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid,de betrouwbaarheid en de goede werking van de diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. SCHEDOM NV/SA bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de diensten te leveren, maar heeft geen enkele verplichting om het Netwerk uit te breiden of de netwerkcapaciteit te verhogen. SCHEDOM NV/SA garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de diensten, noch de zekerheid dat alle door middel van de daarvoor geschikte apparatuur verzonden en ontvangen gegevens ononderbroken, in de juiste vorm en binnen een bepaalde tijdspanne afgeleverd kunnen worden. Indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken kunnen storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van sommige diensten belemmeren SCHEDOM NV/SA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de mededelingen uitgaande van en/of bestemd voor de Klant, tenzij deze mededelingen op een rechtmatige wijze afkomstig zijn van SCHEDOM 9.3. SCHEDOM NV/SA verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om elke storing voor de Klant te voorkomen en om, in geval er zich toch storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen om de door de Klant geleden schade te beperken. De Klant begrijpt en aanvaardt dat SCHEDOM NV/SA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de Klant lijdt tengevolge van (gedeeltelijk) externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder ondermeer, doch niet beperkt tot : a. storingen of kwaliteitsgebreken van de Diensten wegens externe factoren (zoals bijvoorbeeld : storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door SCHEDOM NV/SA worden gebruikt ; storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die draadloze communicatie bemoeilijken ; maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden) ; b. gebruiksstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het Netwerk, de terminal of andere installaties van SCHEDOM NV/SA ; c. het slecht of foutief gebruik van de Diensten door de Klant ; d. de slechte werking van de (mobiele) telefoon, de computer, de modem, toebehoren of in het algemeen de apparatuur van de Klant. In geval van slechte werking van, of afstellingproblemen in verband met zijn apparatuur moet de Klant zich uitsluitend tot de verkoper of fabrikant van die apparatuur wenden, en niet tot SCHEDOM NV/SA ; e. het gebruik door de Klant van een (mobiele) telefoon, computer of modem (i) in strijd met de gebruiksaanwijzing of de Overeenkomst, of (ii) die niet werd goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke normen, of (iii) zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen tegen virussen, inbraken door derden etc ; f. de tussenkomst van derden niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen van SCHEDOM NV/SA ; g. het gebruik of misbruik van de pincode of het paswoord van de Klant (i) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code of dit paswoord aan een derde, (ii) indien de Klant de standaard pincode niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke pincode, of (iii) indien de Klant de standaard pincode omvormde tot een eenvoudige persoonlijke pincode (bv. 1234, 5555,.) In geen geval kan SCHEDOM NV/SA aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse en/of gevolgschade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot verlies van winst of omzet, onderbreking van activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens enz. 9.5 SCHEDOM NV/SA kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor : a. de inhoud van de gesprekken gevoerd in het kader van de Diensten ; b. de transacties afgesloten door de Klant en een derde en de diensten geleverd door derden of toegankelijk via de Diensten ; c. de inhoud, de integriteit of de juistheid van de gegevens verstuurd via de Diensten en de informatie door derden geleverd of toegankelijk via de Diensten ; d. een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens verstuurd via de Diensten ; e. de schade aan of het verlies van de gegevens verstuurd via de Diensten Behalve in geval van bedrog of ernstige fout van SCHEDOM NV/SA of van een van haar werknemers, en onverminderd toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van SCHEDOM NV/SA in het algemeen, en voor elk geval waarin zij eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, beperkt tot maximum vijf maal het bedrag van de laatste factuur aan de Klant, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan vijftigduizend euro kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 5/7

6 9.7. De Klant is aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die is toegebracht aan SCHEDOM NV/SA door hemzelf of door een derde die gebruik maakt van diens paswoord en/of toegangscode of nog door een persoon waarvoor hij verantwoordelijk is. De Klant verbindt zich ertoe SCHEDOM NV/SA schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke vordering, eis of veroordeling tot schadevergoeding of tot welke bedragen dan ook waartoe SCHEDOM NV/SA gehouden zou zijn als gevolg van het gebruik van de toegang tot het internet door de Klant (bijv. wegens zijn gedrag of de berichten die de Klant zou verspreiden op internet). Artikel 10 : Overmacht. In geval van overmacht, i.e. elke gebeurtenis die als zodanig gewoonlijk erkend is door de rechtspraak, is de Klant, noch SCHEDOM NV/SA verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Als overmacht wordt aanzien, zonder hiertoe beperkt te zijn, onderbreking van de engergietoelevering, storingen in de communicatieverbindingen, oorlog, oproer, natuurrampen of reglementeringen en handelingen van de nationale of vreemde overheden en alle andere omstandigheden buiten de wil van SCHEDOM Worden niet beschouwd als gevallen van overmacht: het financieel onvermogen van de Klant om zijn abonnementskosten of andere kosten te voldoen, storingen in de uitrusting van de Klant (software of hardware) of in de telefoonlijnen of andere communicatiemiddelen van de Klant. Artikel 11 : Opschorting van het abonnement SCHEDOM NV/SA heeft het recht om alle diensten onder het betreffende cust-id van de Klant met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder ingebrekestelling noch schadevergoeding, tijdelijk te blokkeren: & )) & $ " ( * "' # %$! SCHEDOM NV/SA niet, onjuist of onvolledig naleeft; - in geval van gedeeltelijk of volledige niet-betaling van het pro forma factuurbedrag binnen de voorziene termijn, of ingeval SCHEDOM NV/SA meent dat de solvabiliteit van de Klant ernstig in twijfel kan getrokken worden; & $ & # " ' " % volledig uitgevoerd werd; & )) & " * $ & contesteert; - in geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden door de Klant; - in geval van bewijs of ernstig vermoeden van fraude door de Klant; - of indien de Klant bij zijn abonnementsaanvraag onjuiste, onechte of onvolledige informatie verstrekt heeft of indien de Klant nagelaten heeft om belangrijke wijzigingen met betrekking tot de verstrekte informatie te melden. Artikel 13 : Duur, einde en opzegging van het abonnement Een abonnement wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur. Abonnementen van vaste en mobiele internet- en telefonie-aansluitingen zijn steeds voor de periode van minimum 6 maanden. Ingeval van vroegtijdige opzegging van het contract blijven de abonnementsgelden voor de resterende periode van deze eerste 6 maanden verschuldigd. Abonnementen van dedicated of co-located hosting zijn steeds voor de periode van minimum 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders goedgekeurd door SCHEDOM Deze abonnementen zijn enkel betaalbaar op maandelijkse termijnen SCHEDOM NV/SA heeft het recht om alle diensten onder het betreffende cust-id van de Klant tijdelijk op te schorten zoals beschreven &# ( # (! #& * rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadeloosstelling, indien de Klant in staat van faillissement verklaard is, indien het faillissement van de Klant aangevraagd is, indien de Klant in staat van kennelijk onvermogen gesteld is of daarvoor een aanvraag lopende is, indien de Klant een gerechtelijk akkoord aanvaard heeft, indien hij in staking van betaling verkeert, onder curatele of bewind gesteld is of indien men kan vermoeden dat de Klant, om welke reden ook, niet in staat zal zijn om de uit een abonnement voortvloeiende betalingsverplichtingen na te komen. Deze opzegging doet geen afbreuk aan de plicht van de Klant tot betaling van alle verschuldigde bedragen De opzegging van het abonnement door de Klant dient schriftelijk te gebeuren via , brief of aangetekend schrijven. De bevestiging van deze opzeg zal via aan de Klant worden overgemaakt op het contactadres dat in de database van SCHEDOM NV/SA gekend is. De opzeg zal onmiddellijk ingaan op het moment dat dit schrijven door SCHEDOM NV/SA ontvangen wordt of op de datum die de klant aangeeft in dit schrijven. Artikel 14 : Bewijsvoering SCHEDOM NV/SA en de Klant komen overeen dat elke communicatie tussen hen via naar het contact adres in de database van SCHEDOM NV/SA dezelfde waarde zal bezitten als een geschreven en ondertekende brief De eventuele kosten voor de opschorting en heractivatie zijn ten laste van de Klant. $ * &# abonnement Indien de Gebruiker zich binnen de vijftien (15) dagen volgend op de opschorting van het abonnement door SCHEDOM NV/SA niet in regel gesteld heeft, heeft SCHEDOM NV/SA het recht om het abonnement definitief af te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding. Deze afsluiting doet geen afbreuk aan de plicht van de Klant tot betaling van alle verschuldigde bedragen. kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 6/7

7 14.2. SCHEDOM NV/SA en de Klant komen overeen dat de informatie met betrekking tot mededelingen, overeenkomsten en betalingen die door SCHEDOM NV/SA op een duurzame drager opgeslagen is bewijskrachtig is tot bewijs van het tegendeel. Artikel 15 : Betwistingen Met betrekking tot de overeenkomsten die door deze kaderovereenkomst geregeld worden, evenals met betrekking tot de kaderovereenkomst zelf is het Belgisch recht van toepassing Elke betwisting met betrekking tot deze overeenkomsten of kaderovereenkomst die niet op minnelijke wijze kan worden beslecht, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Belgische rechtbanken, en meer bepaald van de rechtbanken te Hasselt. De consument heeft het recht om in geval van betwisting over diensten die betrekking hebben op deze kaderovereenkomst een procedure op te starten bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. Artikel 16 : Algemene bepalingen SCHEDOM NV/SA behoudt zich het recht voor om deze kaderovereenkomst te wijzigen of te vervolledigen, op voorwaarde dat het de Klant minstens 1 maand voordat de wijziging van kracht wordt, in kennis stelt via een aan het contactadres in de database. Indien de Klant een wijziging aan de kaderovereenkomst weigert, kan hij het contract onmiddellijk kosteloos opzeggen SCHEDOM NV/SA heeft in alle omstandigheden het recht om de procedure van aansluiting op het netwerk te wijzigen. De Klant wordt hierover voorafgaandelijk geïnformeerd via en via de website (http://www.dommel.com). SCHEDOM NV/SA is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die de Klant zou dienen te maken om op het netwerk aan te sluiten na een wijziging in de telefoonnummers of in de aansluitingsprocedure Indien een bepaling van de kaderovereenkomst nietig is of zou worden verklaard, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Een nietige bepaling zal vervangen worden door een andere bepaling Enkel de Nederlandstalige en Engelstalige versie van deze kaderovereenkomst zijn authentiek en rechtsgeldig Deze kaderovereenkomst dient SCHEDOM NV/SA binnen de 30 dagen na datum van verzending ondertekend te bereiken. Indien SCHEDOM NV/SA deze kaderovereenkomst niet tijdig en/of niet ondertekend terugkrijgt, heeft zij, na hiervan de Klant schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht, het recht alle accounts die hierop van toepassing zijn op non-actief te zetten en deze uiterst 14 dagen na verzenddatum van het schrijven te verwijderen. Artikel 17 : Specifieke bepalingen Bij het gebruik van een colocation of dedicated oplossing voorziet SCHEDOM NV/SA ruimte in haar datacenter voor de installatie van door de Klant gehuurde (dedicated services) of aan de Klant toebehorende apparatuur (colocation). De toegang tot deze apparatuur kan enkel onder begeleiding van een medewerker van SCHEDOM NV/SA en dient minstens 4 werkuren op voorhand te worden aangevraagd via een aan De toegang tot het datacenter is mogelijk op werkdagen van tot uur, tenzij anders overeengekomen met SCHEDOM NV/SA via het gebruik van een 24/7 onderhoudscontract. Op het einde van de maand zal voor deze services een pro forma faktuur worden opgesteld voor de eventueel te veel gebruikte datatransfer. De ingesloten maandelijkse datatransfer per type oplossing is steeds terug te vinden via De-montage van de apparatuur is enkel mogelijk mits betaling van alle op dat moment openstaande proforma-facturen voor de cust-id waaronder het colocation of dedicated server product werd besteld. Op alle colocation en dedicated server oplossingen is de SSLA van toepassing. Deze is op aanvraag beschikbaar bij SCHEDOM Artikel 18 : Ondersteuning en kwaliteitsniveaus Indien de Klant problemen ondervindt bij het gebruik van diensten dewelke in deze kaderovereenkomst worden gedefinieerd kan hij steeds contact opnemen met onze helpdesk op , elke werkdag tussen en of een sturen naar Indien na een analyse blijkt dat een repair-interventie bij de Klant dient te gebeuren zal deze ingepland worden binnen de 3 werkdagen volgend op het afronden van de telefonische technische controles. Deze interventie is kosteloos indien blijkt dat de oorzaak van de technische storing niet bij de eindapparatuur of de binnenbekabeling van de Klant ligt. Indien dit toch het geval is wordt een forfaitaire herstellingskost van euro gefactureerd op de volgende verlengingsfactuur De Klant heeft recht op een schadevergoeding die gelijk is aan 3% van het maandelijkse abonnementsbedrag per volledige dag dat zijn internet- en/of telefonieverbinding niet werkt omwille van technische storingen dewelke niet te wijten zijn aan zijn eindapparatuur of binnenbekabeling. Deze periode begint echter pas te lopen vanaf het moment dat de Klant een ticketnummer heeft ontvangen van SCHEDOM NV/SA via en/of aan de telefoon met een helpdeskmedewerker en vervalt indien de Klant een gemaakte afspraak met een repair-technicus niet nakomt SCHEDOM NV/SA verbindt zich ertoe om de problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de Klant niet tevreden is met de oplossing geboden door SCHEDOM NV/SA, of wanneer de Klant het slachtoffer is van kwaadwillige oproepen, kan hij zich wenden tot de ombudsdienst voor telecommunicatie : Bischoffsheimlaan Brussel - (tel. 02/ fax 02/ ). De klachten ingediend bij de ombudsdienst zijn slechts ontvankelijk indien de Klant kan aantonen dat hij vooraf een poging tot oplossing heeft ondernomen bij SCHEDOM Alle rechten voorbehouden. voor akkoord, EXAMPLECONTRACT 24/11/2013 kaderovereenkomst diensten schedom nv/sa voor EXAMPLECONTRACT v5.0 (24/11/2013) -- pagina 7/7

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis: -

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie