:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ":.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1"

Transcriptie

1 Vlaamse Regering -~~~~ = ~:~ 't,,;, :.n - LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Ministerieel besluit houdende de beslissing over de aanvraag tot gelijkwaardigheid, ingediend door de Associatie voor Thermische Technieken van België vzw en de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden vzw, met toepassing van artikel 31 van het VLAREL van een niet door de Vlaamse overheid of een door haar erkende organisatie verleende titel met een erkenning als vermeld in artikel 6, 2, a), b) en c), van het VLAREL DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR, Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het laatst gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2009; Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 maart 2012, hoofdstuk lllbis; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november tot vaststelling van het Vlaamse reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, hierna aangehaald als het VLAREL, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011; Gelet op de aanvraag tot gelijkwaardigheid van de erkenningen uitgereikt door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met de erkenningen als vermeld in artikel 6, 2, a), b) en c), van het VLAREL, i.c. de erkenning als technicus./.

2 vloeibare brandstof, als technicus gasvormige brandstof of als technicus verwarmingsaudit, ingediend bij schrijven van 30 mei 2011 door de heren Ferdinand de Lichtervelde en Kris De Wit namens de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden vzw, Rodestraat 125 te 1630 Linkebeek en ontvangen door de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie op 31 mei 2011, met toepassing van artikel31 van het VLAREL; 2. Gelet op de aanvraag tot gelijkwaardigheid van de erkenningen uitgereikt door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met de erkenningen als vermeld in artikel 6, 2, a), b) en c), van het VLAREL, i.c. de erkenning als technicus vloeibare brandstof, als technicus gasvormige brandstof of als technicus verwarmingsaudit, ingediend bij schrijven van 25 mei 2011 door de heren Emile Vandenbosch, Paul De Groote en Bruno De Wilde namens de Associatie voor de Thermische Technieken van België vzw, Frans Geldersstraat 7/4 te 1800 Vilvoorde en ontvangen door de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie op 3 juni 2011, met toepassing van artikel 31 van het VLAREL; Gelet op het gunstige advies van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van 20 juni 2012; Overwegende dat door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest erkenningen worden afgeleverd met toepassing van respectievelijk het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiade en het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan; dat deze erkenningen gelijkaardig zijn aan de erkenningen vermeld in artikel 6, 2, a), b) en c), van het VLAREL met als doel het voorkomen van luchtverontreiniging en het uitvoeren van de richtlijn 201 0/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen; dat voor deze erkenningen de gelijkwaardigheid wordt aangevraagd; dat deze vraag tot erkenning van de gelijkwaardigheid gedragen wordt door de hele sector in het kader van de administratieve vereenvoudiging voor de technici en bedrijven die actief zijn in meerdere gewesten; Overwegende dat tijdens overlegvergaderingen met de bevoegde diensten van de drie gewesten zijnde het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieuvergunningen van de Vlaamse overheid, het Brusselse Instituut voor Milieubeheer, afdeling Duurzame stad, Energie en Klimaat van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Agence wallonne de I'Air et du Climat van het Waalse Gewest, een overzichtstabel werd opgesteld welke duidelijk maakt voor welke opleidingsonderdelen een in een ander gewest erkende technicus een vrijstelling zou kunnen worden verleend;

3 Overwegende dat uit onderzoek van de aanvraag gebleken is dat gelijkwaardigheid van de erkenningen uitgereikt door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest ten aanzien van de erkenningen als vermeld in artikel 6, 2, a), b) en c), van het VLAREL, kan bekomen worden al dan niet door het vervullen van bepaalde voorwaarden, zoals het volgen van bijkomende opleidingsonderdelen in een erkend opleidingscentrum, zoals vermeld in artikel 6 van het VLAREL; 3. Overwegende dat ook het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest de erkenning als vermeld in artikel 6, 2, a), b) en c), van het VLAREL uitgereikt door het Vlaamse Gewest als gelijkwaardig beschouwen, al dan niet door het vervullen van bepaalde voorwaarden, zoals het volgen van bijkomende opleidingsonderdelen; Overwegende dat de inhoud van de verschillende opleidingsonderdelen en de manier waarop in de erkende opleidingscentra geëxamineerd wordt, door de bevoegde diensten van de drie gewesten wordt en zal worden besproken en opgevolgd; dat dit de uniformiteit waarborgt en bijgevolg ook de gelijkwaardigheid van de titels in het heden en de toekomst; Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de aanvraag in te willigen onder bepaalde voorwaarden; Overwegende dat personen die houder zijn van een titel die krachtens artikel 31 van het VLAREL gelijkwaardig is bevonden aan een erkenning als vermeld in artikel 6, voor die laatste erkenning van rechtswege erkend zijn; dat de erkenning van rechtswege ingaat op de datum waarop het gebruik van de erkenning wordt gemeld en, als de erkenning van rechtswege betrekking heeft op een erkenning, vermeld in artikel 6, 2, a) of b), een geldig bewijs van betaling van het dossierrecht, vermeld in artikel 40 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, wordt voorgelegd aan de afdeling bevoegd voor erkenningen, zijnde de afdeling Milieuvergunningen van het Departement LNE; dat de persoon bij de melding van het gebruik van de erkenning het bewijs levert houder te zijn van de al dan niet gedeeltelijk gelijkwaardige titel en te voldoen aan de van toepassing zijnde bijkomende voorwaarden tot het bekomen van de volledige gelijkwaardigheid; Overwegende dat bij het uitvoeren van de verwarmingsaudit, met toepassing van de richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, de drie gewesten dezelfde methoden gebruiken;

4 4. BESLUIT : Artikel De titels erkend technicus vloeibare brandstoffen, erkend technicus gasvormige brandstoffen, en bekwaamheidscertificaat voor de omstandige diagnose afgeleverd door het Waalse Gewest met toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan, zijn niet gelijkwaardig ten aanzien van de overeenkomstige erkenningen afgeleverd door het Vlaamse Gewest, met toepassing van artikel 31 van het VLAREL 2. Gelijkwaardigheid van de titel erkend technicus vloeibare brandstoffen ten aanzien van de erkenning als technicus vloeibare brandstof, wordt bekomen indien: 1 o een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, waarvan de inhoud minstens overeenstemt met de inhoud van de uitbreidingsmodule verwarmingsaudit, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 3, wordt gevolgd in een erkend opleidingscentrum, zoals vermeld in artikel 6, 4, b) of c), van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef; indien de persoon ook in het bezit is van de erkenning, bekwaamheidsattest voor omstandige diagnose van het type I, uitgereikt door het Waalse Gewest, is de persoon vrijgesteld van deze vereiste; 2 een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, vermeld in paragraaf 6, wordt van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef. Indien de persoon reeds erkend is als technicus gasvormige brandstof door het Vlaamse Gewest, is de persoon vrijgesteld van de vereisten vermeld in het eerste lid, 1 oen Gelijkwaardigheid van de titel erkend technicus gasvormige brandstoffen van het type Gl ten aanzien van de erkenning als technicus gasvormige brandstof modules G1 en G2 kan bekomen worden indien: 1 o een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, waarvan de inhoud minstens overeenstemt met de inhoud van de uitbreidingsmodule verwarmingsaudit, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 3, wordt gevolgd in een erkend opleidingscentrum, zoals vermeld in artikel 6, 4, b) of c), van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef; indien de persoon ook in het bezit is van de erkenning, bekwaamheidsattest voor omstandige diagnose van het type I, uitgereikt door het Waalse Gewest, is de persoon vrijgesteld van deze vereiste; 2 een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, vermeld in paragraaf 6, wordt van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef. Indien de persoon reeds erkend is als technicus vloeibare brandstof door het Vlaamse Gewest, is de persoon vrijgesteld van de vereisten vermeld in het eerste lid, 1 en 2.

5 4. Gelijkwaardigheid van de titel erkend technicus gasvormige brandstoffen van het type Gil, ten aanzien van de erkenning als technicus gasvormige brandstof module G3 kan bekomen worden indien de technicus op dat ogenblik in het bezit is van een erkenning als technicus gasvormige brandstof modules G1 en G2 uitgereikt door het Vlaamse Gewest. 5. Gelijkwaardigheid van de titel bekwaamheidscertificaat voor omstandige diagnose van het type 11, ten aanzien van de erkenning als technicus verwarmingsaudit kan bekomen worden indien voldaan wordt aan een van de onderstaande mogelijkheden: 1 o de persoon is ook erkend als technicus vloeibare brandstof, zoals vermeld in artikel 6, 2, a) van het VLAREL; 2 de persoon is ook erkend als technicus gasvormige brandstof, zoals vermeld in artikel 6, 2, b) van het VLAREL 6. De programma-inhoud van het opleidingsonderdeel vermeld in 2, 2, en 3, 2, omvat minstens het volgende: 1 o een onderdeel Vlaamse wetgeving waarvan de inhoud overeenstemt met de inhoud van het programma van de opleiding van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie inzake vloeibare brandstof centrale verwarming en inzake gasvormige brandstof, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 2, en bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 5 van het VLAREL; 2 leerstof aangaande vakterminologie, het invullen van de verschillende attesten en rapporten, de reglementering over het opslaan van de brandstof, rationeel energieverbruik, de rol en verplichtingen van de erkende technicus, veiligheidsvoorschriften, milieuaspecten verbonden aan verwarmen en milieubelastende rookgassen, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, en bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, van het VLAREL 7. De bijkomende proef vermeld in 2, 1, en 3, 1, bestaat uit een schriftelijk deel, dat meerkeuzevragen inzake de verwarmingsaudit voor centrale stooktoestellen met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen kleiner of gelijk aan 100 kw omvat, en een praktische oefening waarbij een verwarmingsauditrapport moet worden ingevuld. 8. De bijkomende proef vermeld in 2, 2, en 3, 2, bestaat uit een schriftelijk deel, dat meerkeuzevragen inzake de geldende regelgeving omvat, en een mondeling deel, dat een ondervraging over elementen vermeld in het opleidingsonderdeel en een praktijkoefening met het opstellen van een reinigingsattest, een verbrandingsattest en een keuringsrapport omvat. 5. Art De titels erkende verwarmingsketeltechnicus, erkende verwarmingsinstallateur, en erkende EPB-verwarmingsadviseur, afgeleverd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, met toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode, zijn niet gelijkwaardig ten aanzien van de overeenkomstige erkenningen afgeleverd door het Vlaamse Gewest, met toepassing van artikel 31 van het VLAREL

6 2. Gelijkwaardigheid van de titel erkend verwarmingsketeltechnicus type L, ten aanzien van de erkenning als technicus vloeibare brandstof, wordt bekomen indien: 1 o een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, waarvan de inhoud minstens overeenstemt met de inhoud van de uitbreidingsmodule verwarmingsaudit, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 3, wordt gevolgd in een erkend opleidingscentrum, zoals vermeld in artikel 6, 4, b) of c), van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef; indien de persoon ook in het bezit is van een geldig bekwaamheidsattest voor erkende verwarmingsinstallateur, uitgereikt door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, is de persoon vrijgesteld van deze vereiste; 2 een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, vermeld in paragraaf 9, wordt van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef. Indien de persoon reeds erkend is als technicus gasvormige brandstof door het Vlaamse Gewest, is de persoon vrijgesteld van de vereisten vermeld in het eerste lid, 1 en Gelijkwaardigheid van de titel erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 ten aanzien van de erkenning als technicus gasvormige brandstof modules G1 en G2 kan bekomen worden indien: 1 o een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, waarvan de inhoud minstens overeenstemt met de inhoud van de uitbreidingsmodule verwarmingsaudit, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 3, wordt gevolgd in een erkend opleidingscentrum, zoals vermeld in artikel 6, 4, b) of c), van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef; indien de persoon ook in het bezit is van een geldig bekwaamheidsattest voor erkende verwarmingsinstallateur, uitgereikt door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, is de persoon vrijgesteld van deze vereiste; 2 een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, vermeld in paragraaf 9, wordt van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef. Indien de persoon reeds erkend is als technicus vloeibare brandstof door het Vlaamse Gewest, is de persoon vrijgesteld van de vereisten vermeld in het eerste lid, 1 en Gelijkwaardigheid van de titel erkend verwarmingsketeltechnicus type G2 ten aanzien van de erkenning als technicus gasvormige brandstof module G3 kan bekomen worden indien de technicus op dat ogenblik in het bezit is van een erkenning als technicus gasvormige brandstof modules G1 en G2 uitgereikt door het Vlaamse Gewest. 5. Gelijkwaardigheid van de titel erkend verwarmingsinstallateur ten aanzien van de erkenning als technicus vloeibare brandstof kan bekomen worden indien: 1 o de persoon houder is van een geldig bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L; 2 een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, vermeld in paragraaf 9, wordt van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef; indien de 6.

7 persoon door het Vlaamse Gewest reeds erkend is al technicus gasvormige brandstof, is de persoon vrijgesteld van deze vereiste. 6. Gelijkwaardigheid van de titel erkend verwarmingsinstallateur, ten aanzien van de erkenning als technicus gasvormige brandstof modules G1 en G2 kan bekomen worden indien: 1 o de persoon houder is van een geldig bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1; 2o een opleidingsonderdeel van minstens 8 uur, vermeld in paragraaf 9, wordt van het VLAREL en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef; indien de persoon door het Vlaamse Gewest reeds erkend is al technicus vloeibare brandstof, is de persoon vrijgesteld van deze vereiste. 7. Gelijkwaardigheid van de titel erkend verwarmingsinstallateur ten aanzien van de erkenning als technicus gasvormige brandstof module G3 kan bekomen worden indien: 1 o de persoon houder is van een geldig bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2; 2 de persoon op dat ogenblik in het bezit is van een erkenning als technicus gasvormige brandstof modules G1 en G2 uitgereikt door het Vlaamse Gewest. 8. Gelijkwaardigheid van de titel erkend EPB-verwarmingsadviseur ten aanzien van de erkenning als technicus verwarmingsaudit kan bekomen worden indien voldaan wordt aan een van de onderstaande mogelijkheden: 1 o de persoon is ook erkend als technicus vloeibare brandstof, zoals vermeld in artikel 6, 2, a) van het VLAREL; 2 de persoon is ook erkend als technicus gasvormige brandstof, zoals vermeld in artikel 6, 2, b) van het VLAREL 9. De programma-inhoud van het opleidingsonderdeel vermeld in 2, 2, 3, 2, 5, 2, en 6, 2, omvat minstens het volgende: 1 o een onderdeel Vlaamse wetgeving waarvan de inhoud overeenstemt met de inhoud van het programma van de opleiding van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie inzake vloeibare brandstof centrale verwarming en inzake gasvormige brandstof, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 2, en bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 5 van het VLAREL; 2 leerstof aangaande vakterminologie, het invullen van de verschillende attesten en rapporten, de reglementering over het opslaan van de brandstof, rationeel energieverbruik, de rol en verplichtingen van de erkende technicus, veiligheidsvoorschriften, milieuaspecten verbonden aan verwarmen en milieubelastende rookgassen, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, en bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, van het VLAREL 10. De bijkomende proef vermeld in 2, 1, en 3, 1, bestaat uit een schriftelijk deel, dat meerkeuzevragen inzake de verwarmingsaudit voor centrale stooktoestellen met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen kleiner of gelijk aan 1 00 kw omvat, en een praktische oefening waarbij een verwarmingsauditrapport moet worden ingevuld. 7.

8 11. De bijkomende proef vermeld in 2, 2, 3, 2, 5, 2, en 6, 2, bestaat uit een schriftelijk deel, dat meerkeuzevragen inzake de geldende regelgeving omvat, en een mondeling deel, dat een ondervraging over elementen vermeld in het opleidingsonderdeel en een praktijkoefening met het opstellen van een reinigingsattest, een verbrandingsattest en een keuringsrapport omvat. 8. Art. 3. Een schematisch overzicht van de vrijstellingen en de te volgen opleidingsonderdelen, voor het bekomen van gelijkwaardigheid van de titels afgeleverd door het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ten aanzien van de overeenkomstige erkenningen afgeleverd door het Vlaamse Gewest met toepassing van het VLAREL, is opgenomen als bijlage 1 die bij dit ministerieel besluit is gevoegd. Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening. Brussel, 2 0 AUS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natu ren Cultuur

9 Bijlage 1. Een schematisch overzicht van de vrijstellingen en de te volgen opleidingsonderdelen voor het bekomen van gelijkwaardigheid van de titels afgeleverd door het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ten aanzien van de overeenkomstige erkenningen afgeleverd door het Vlaamse Gewest met toepassing van het VLAREL G1 & G2 G3 VL verwarmingsaudit (>100 kw) uitgereikt door het Waalse Gewest Gl te volgen opleidingsonderdelen (incl. afleggen proef) DA 2 + DA1 uitgereikt door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest G1 L CA CC EPB 1: indien de persoon een erkenning heeft als technicus gasvormige of vloeibare brandstof, uitgereikt door het VG, is hij vrijgesteld van het onderdeel Vlaamse wetgeving en daarbij horende vakterminologie en het onderdeel udit

10 Legende VA VG RW RBC DA1 DA2 Gl Gil L CA CC PBE G1 G2 L G1&G2VG G3VG VL VG opleidingsonderdeel Techniek- deel verwarmingsaudit ~ 100 kw (minstens 8 uur) opleidingsonderdeel Vlaamse wetgeving en daarbij horende vakterminologie (minstens 8 uur Vrijgesteld maar moet erkend zijn als technicus gasvormige brandstof modules G1 en G2 Vrijgesteld maar moet erkend zijn als technicus gasvormige of vloeibare brandstof het Vlaamse Gewest het Waalse Gewest het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ertificaat omstandige dragnose van het type 1 (urtgererkt door RW), komt overeen met verwarmrngsaudrt tot en met 100 kw in VG. Certificaat omstandige diagnose van het type 2 (uitgereikt door RW), komt overeen met verwarmingsaudit boven 100 kw in VG. ertrficaat technicus gasachtige brandstoffen type Gl (urtgereikt door RW). komt overeen met modules gasvormige brandstof G1 + G2 in het VG. Certificaat technicus gasachtige brandstoffen type Gil (uitgereikt door RW). kom t overeen met module gasvormige brandstof G3 in het VG. Certificaat technicus vloeibare brandstoffen (uitgereikt door RW), komt overeen met module vloeibare brandstof in het VG. Certificaat verwarmingsinstallateur (uitgereikt door RBC), komt overeen met verwarm ingsaudit tot en met 100 kw in het VG. Certificaat EPB-verwarmingsadviseur (uitgereikt door RBC), komt overeen met verwarmingsaudit boven 100 kw in het VG. Certificaat verwarmingsketeltechnicus type G1 (uitgereikt door RBC), komt overeen met modules gasvormige brandstof G1 + G2 in VG. Certificaat verwarmingsketeltechnicus type G2 (uitgereikt door RBC), komt overeen met module gasvormige brandstof G3 in het VG. ertrficaat verwarmrngsketeltechnrcus type L {urtgererkt door RBC komt overeen met module vloeibare brandstof in het VG. Certificaat technicus gasvormige brandstof modules G1 en G2 uitgereikt door het VG. Certificaat technicus gasvorm i e brandstof module G3 uil ereikt door het VG. Certificaat technicus vloeibare brandstof uilgereikt door het VG. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit houdende de beslissing over de aanvraag tot gelijkwaardigheid, ingediend door de Associatie voor Thermische Technieken van België vzw en de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden vzw, met toepassing van artikel 31 van het VLAREL van een niet door de Vlaamse overheid of een door haar erkende organisatie verleende titel met een erkenning als vermeld in artikel 6, 2, a), b) en c), van het VLAREL Brussel, 2 0!U.l De Vlaamse minister van Leefmilieu Natuur en Cultuur

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

VR 2016 2201 DOC.0045/11

VR 2016 2201 DOC.0045/11 VR 2016 2201 DOC.0045/11 Bijlage 9 bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek Bijlage

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2011 307 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/35078] 19 NOVEMBER 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling

Nadere informatie

De EPBreglementering voor verwarming

De EPBreglementering voor verwarming De EPBreglementering voor verwarming Alain Beullens DPT Verwarming en Klimaat EPB April 2014 Algemene context Gebouwen = 40% van het energieverbruik! 2 Algemene context Brussels Hoofdstedelijk Gewest Volgens

Nadere informatie

Hoofdstuk I Draagwijdte en definities. Toepassingsgebied. Definities

Hoofdstuk I Draagwijdte en definities. Toepassingsgebied. Definities Besluit onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor verwarming gebouwen of aanmaak warm verbruikswater Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 22566 MONITEUR BELGE 27.04.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1

Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1 Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1 De EPB reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vandaag en morgen Helpdesk Chauffage PEB /EPB Verwarming 03/10/2013 2 Agenda Inleiding

Nadere informatie

ADVIES. 17 april 2013

ADVIES. 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels EPB-verwarmingsreglementering Technische inhoud voor opleidingsinstellingen Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs

Nadere informatie

van Vlaamse overheid www.lne.be

van Vlaamse overheid www.lne.be DRAAIBOEK Opleidingscentra voor het uitreiken vann het certificaat van bekwaamheid en bijscholingg inzake: : - vloeibare brandstof - gasvormige brandstof - verwarmingsaudit - controle en het onderhoud

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2017/10293] 1 DECEMBER 2016. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar

Nadere informatie

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen 27 APRIL 2005. - Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid BS 20/05/2005 inwerkingtreding: Diensten waarin een magnetische resonantie

Nadere informatie

Verhoogd toezicht op verwarmingsinstallaties vanaf 1 juni 2007

Verhoogd toezicht op verwarmingsinstallaties vanaf 1 juni 2007 2 Verhoogd toezicht op verwarmingsinstallaties vanaf 1 juni 2007 Verhoogd toezicht op verwarmingsinstallaties vanaf 1 juni 2007 3 :: Colofon De reproductie van teksten is toegelaten mits schriftelijke

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

Vraag nr. 101 van 19 november 2004 van de heer BART DE WEVER. Cv-installateurs en onderhoudstechnici Taalvereisten

Vraag nr. 101 van 19 november 2004 van de heer BART DE WEVER. Cv-installateurs en onderhoudstechnici Taalvereisten Vraag nr. 101 van 19 november 2004 van de heer BART DE WEVER Cv-installateurs en onderhoudstechnici Taalvereisten De laatste dagen is er in Wallonië en Franstalig Brussel veel te doen geweest rond een

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 1 Gebouw:. :. Brussel CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie voor de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

VR DOC.0737/2BIS

VR DOC.0737/2BIS VR 2016 0807 DOC.0737/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht,

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1251

EINDBESLISSING (B) CDC-1251 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.354/3 van 10 mei 2017 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/ /1001

VLAAMSE REGERING AMV/ /1001 VLAAMSE REGERING AMV/000151017/1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.9.2.1BIS, 1 EN 2, VAN TITEL 11 VAN

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1272

EINDBESLISSING (B) CDC-1272 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31457] 24 APRIL 2014. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de

Nadere informatie

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Infoblad Er bestaat heel wat wetgeving omtrent het onderhoud en nazicht van branders. Bovendien worden in vele gevallen ook

Nadere informatie

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 1 Seminarie Duurzaam Bouwen: Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 21 oktober 2014 Leefmilieu Brussel De regelgeving EPB-verwarming Alain BEULLENS, DPT VERWARMING en KLIM EPB LEEFMILIEU

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 11.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 25883 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

ERKENNING VAN CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT (OPENBAAR GEBOUW)

ERKENNING VAN CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT (OPENBAAR GEBOUW) ERKENNING VAN CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT (OPENBAAR GEBOUW) 1. WETTELIJKE ACHTERGROND Overeenkomstig Europese richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HELPDESK EPB VERWARMING IN HET BRUSSELS GEWEST EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EXTRACT GfK 2014 Helpdesk EPB verwarming in Brussels hoofdstedelijk

Nadere informatie

AMV/ /1001 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

AMV/ /1001 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Vlaamse Regering AMV/ 000150449/1001 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwuking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel 11 van het VLAREM, ingediend door nv Total Belgium voor een

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Zitting 2008-2009 30 april 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke houdende wijziging

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw verwarmingsinstallatie: de verwarmingsaudit

Wat u moet weten over uw verwarmingsinstallatie: de verwarmingsaudit Wat u moet weten over uw verwarmingsinstallatie: de verwarmingsaudit Wat verwacht u van uw verwarmingsinstallatie? Dat ze veel warmte oplevert Dat ze energiezuinig werkt Dat ze bedrijfszeker is Dat ze

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/36477] 28 JUNI 2007. Ministerieel besluit betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit De Vlaamse

Nadere informatie

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen,

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen, N. 2002 921 [C 2002/22180] 26 FEBRUARI 2002. Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, 1, 1, b) en 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

AMV/ /1 048/C. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

AMV/ /1 048/C. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, VLAAMSE REGERING AMV/0004896/1 048/C Besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.20.2.2, 1, van titel 11 van het VLAREM,

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 57911 Op naam van de Mevrouw Ellen De Wilde, Luitenant Lippenslaan 8 bus 5, 2140 Borgerhout aan de BVBA Human Competence Management, Luitenant Lippenslaan 8 bus 5, 2140 Borgerhout om onder het nummer VG.1709/BO

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

-De regelgeving verwarming EPB-

-De regelgeving verwarming EPB- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode 1 -De regelgeving verwarming

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering 1 De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft : Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2015/36083] 3 JULI 2015. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI

Nadere informatie

(EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Wat zijn F-gassen? Europese regelgeving F-gassen Aanpassingen VLAREL Aanpassingen VLAREM II

(EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Wat zijn F-gassen? Europese regelgeving F-gassen Aanpassingen VLAREL Aanpassingen VLAREM II VLAREM- en VLARELwijzigingen t.g.v. verordening (EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Nele Maes Dienst BBT en Erkenningen Afdeling Milieuvergunningen 2 december 2015 VLAREM- en VLARELwijzigingen t.g.v. verordening

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 56262 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

datum: 3 oktober 2016 auteur: Afdeling Milieuvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen

datum: 3 oktober 2016 auteur: Afdeling Milieuvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 erkenningen@lne.vlaanderen.be Aanbrengen van meetopeningen: code van goede praktijk

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA,

Nadere informatie

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES BELGISCH STAATSBLAD 17.12.2012 MONITEUR BELGE 80131 Art. 2. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 4 december 2012. ALBERT Van Koningswege

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 71677 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement

Nadere informatie

DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (<< BHG >>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN

DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (<< BHG >>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN > Hoe komt men tot een Energie Prestatie Binnenklimaat

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie, aangenomen op 7 juni 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2007, van kracht op 2 juli 2008 1. WAAROM EEN

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002 ...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/00062161/1002 Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, eerste zin, van

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap...

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap... I. Wapenwet Wet van 8 juni 2006 houdende regeling met wapens (ook Wapenwet genoemd)........................ 3 II. Benelux-Overeenkomst Benelux-overeenkomst inzake Wapens en Munitie ondertekend op 9 december

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

enverto bvba Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten

enverto bvba Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten De wetgeving rond de uitbating van koels is de laatste jaren voortdurend in beweging geweest. Om onze klanten zo goed

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

EPB-ordonnantie. Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs

EPB-ordonnantie. Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs e_réglementaire.doc EPB-reglementering verwarming Technische inhoud voor opleidingsinstellingen EPB-ordonnantie Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.798/1/V van 26 augustus 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 54.577/1 van 18 december 2013 over een ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de vereisten waaraan een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen moet

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

)"1 = Vlaamse Regering :~~"= , " AMV/ /1000

)1 = Vlaamse Regering :~~= ,  AMV/ /1000 ,n,-, " Vlaamse Regering :~~"= )"1 = AMV/000157095/1000 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.32.10.2, 1, 1,

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations

Nadere informatie