Privacyreglement expertteam gezinsondersteuning Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacyreglement expertteam gezinsondersteuning Almere"

Transcriptie

1 Privacyreglement expertteam gezinsondersteuning Almere Inleiding Dit privacyreglement is een onlosmakelijk onderdeel van het Convenant Expertteam gezinsondersteuning Almere en geldt voor alle convenantpartners die samenwerken op basis van dit convenant. Het regelt de privacy aspecten voor de noodzakelijke informatie-uitwisseling. Bij complexe en/of meervoudige problematiek kan het wijkteam het expertteam gezinsondersteuning inschakelen. Professionals van het expertteam gezinsondersteuning hebben zodanige specialistische kennis dat zij wijkwerkers kunnen adviseren. Het expertteam gezinsondersteuning wordt daarnaast ingezet bij het oplossen van de zwaardere problematiek In het kader van de samenwerking met expertteam gezinsondersteuning worden er gegevens verzameld en gedeeld. De informatie-uitwisseling en vastlegging zijn ondermeer in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de WMO 2015 en de Jeugdwet geregeld. Voor de convenantpartners gelden in aanvulling daarop, dit privacyreglement, de specifieke regels van de organisatie en de beroepsgroep. Bij de uitwisseling van gegevens geldt dataminimalisatie als uitgangspunt. Slechts gegevens die nodig zijn om de juiste ondersteuning te verlenen en/of in te zetten worden uitgewisseld. Artikel 1 Definities en afkortingen 1.1 Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 1.2 Inwoner: Iedereen die in Almere woont en bij het expertteam gezinsondersteuning geregistreerd is. 1.3 Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.4 Convenantpartner: Een betrokken partner bij het convenant Expertteam gezinsondersteuning Almere. 1.5 Wijkteam: Medewerkers van diverse geledingen (als gezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk) werken samen in de wijkteams. Dit is een team waarin de partners hun werkzaamheden op elkaar afstemmen, in het belang van de inwoner. 1.6 Expertteam gezinsondersteuning: Een team met een consultatiefunctie aan de wijkteams en een coördinatiefunctie na opschaling van een casus. 1.7 Verantwoordelijke: Het bestuursorgaan dat, samen met de convenantpartners, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 1.8 Melding: De melding bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) van de gehele verwerking van persoonsgegevens, waaronder de deling en opslag van gegevens in een dossier t.b.v. de doelstellingen van dit convenant. 1.9 Derde: Een ieder, niet zijnde de betrokken inwoner of medewerker binnen het expertteam gezinsondersteuning.

2 Artikel 2 Doelstelling 2.1 Het doel van de expertteams gezinsondersteuning is om de wijkteams te adviseren en, als de situatie te complex is voor de wijkteams, ondersteuning aan betreffende inwoners, zoals bedoeld in artikel 3, (tijdelijk) te organiseren. Artikel 3 Doelgroep van het expertteam gezinsondersteuning 3.1 De doelgroep bestaat uit alle inwoners van Almere met een complexe en/of onduidelijke hulpvraag. Artikel 4 Overlegstructuur 4.1 Binnen de overlegvormen van het expertteam gezinsondersteuning zullen persoonsgegevens over betrokkenen worden uitgewisseld. Hierbij zal conform de bepalingen van dit privacyreglement worden gehandeld. 4.2 Indien er een overleg wordt belegd, zal dit in de regel samen met de inwoner plaatsvinden, maar minimaal is de inwoner hierover geïnformeerd. Artikel 5 Gegevensverwerking 5.1 Gegevens worden slechts verwerkt en vastgelegd binnen het expertteam gezinsondersteuning indien hier een wettelijke grondslag (in bijvoorbeeld de Wbp, de WMO 2015, de Jeugdwet) voor aanwezig is. Elk afzonderlijk persoonsgegeven wordt in een concrete situatie pas verwerkt indien dat voor het doeleinde dan wel de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, zorgvuldig, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Bij de uitvoering wordt dan ook zodanig gehandeld dat de persoonlijke levenssfeer van de inwoner in de desbetreffende situatie niet onevenredig wordt geschaad in verhouding tot het doel. 5.2 Het Burger Service Nummer (BSN) wordt verwerkt, voor zover dit onvermijdelijk kan zijn vermeld op documenten die ter beschikking zijn gekomen zoals kopieën van identiteitsbewijzen of via de BRP. Artikel 6 Ontvangers 6.1 Gegevens worden tenzij er sprake is van de uitzondering beschreven in artikel alleen uitgewisseld of verstrekt indien de inwoner met een ondersteuningsvraag daarvoor toestemming heeft verleend. Alleen de convenantpartners, die bij een ondersteuningsvraag betrokken zijn, ontvangen informatie over een inwoner. Het Wijkteam dat een ondersteuningsvraag opschaalt naar het expertteam gezinsondersteuning geeft direct aan welke instanties reeds betrokken zijn en overlegt daarvoor een specifieke toestemmingsverklaring van de inwoner. 6.2 Een derde ontvangt slechts informatie over een inwoner wanneer de voortgang van een specifieke ondersteuningsvraag in het geding is en er meer expertise is vereist. Voorwaarde is dat de inwoner toestemming heeft verleend en de derde een geheimhoudingsverklaring tekent. De geheimhoudingsverklaring en de toestemming van inwoner voor deze uitwisseling worden gedocumenteerd. Inwoner wordt van de uitwisseling op de hoogte gesteld. Met derden wordt, indien noodzakelijk, in de regel zo mogelijk, alleen dat-informatie gedeeld, waarbij conform het stappenplan gegevensdeling (bijlage 1) wordt gehandeld. Dat-

3 informatie bevat informatie dàt iemand ondersteuning ontvangt van een bepaalde instantie en soms de aard van de ondersteuning. Dat-informatie staat tegenover wat-informatie, waarmee de inhoudelijke informatie over de achtergrond, oorzaak, en behandeling van de ondersteuning wordt bedoeld. 6.3 Ook ingeval de wet daartoe verplicht worden gegevens verstrekt aan een derde partij. Inwoner wordt hiervan direct op de hoogte gesteld. Artikel 7 Grondslagen voor gegevensverwerking 7.1 Primair is ondubbelzinnige toestemming krachtens artikel 8, lid a Wbp de rechtmatigheidsgrondslag voor de verwerking van de gegevens binnen het expertteam gezinsondersteuning. De inwoner verleent voor de specifiek aangeduide doelstelling zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om gegevens te delen tussen convenantpartners en derden. De organisaties waarmee gegevens mogen worden gedeeld worden met naam genoemd. Toestemmingsverklaringen (zie bijlage 2) worden opgeborgen. Inwoner kan op ieder moment de toestemming intrekken. De gegevensdeling moet dan direct stoppen, met in acht neming van art. 12 van dit reglement en onderstaande rechtmatigheidsgrondslagen. Intrekking van een toestemmingsverklaring geldt niet met terugwerkende kracht. Derhalve zal bestaande verwerking in takt blijven. 7.2 Medische informatie mag pas worden opgevraagd na specifieke toestemming van de inwoner op het toestemmingsformulier. Daarnaast moet rekening gehouden worden met art. 8 van dit reglement. 7.3 Verder geldt als rechtmatigheidsgrondslag voor de verwerking van de gegevens binnen het expertteam gezinsondersteuning: Artikel 8, lid f Wbp: voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de gemeente Almere of één of meer van de convenantpartners. 7.4 Het expertteam gezinsondersteuning kan zonder toestemming van degene die het betreft, uitsluitend persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor het doel zoals bedoeld in artikel 2 van dit reglement én ter verdediging van de vitale belangen (w.o. dringende medische noodzaak) van de inwoner of van een derde én op grond van conflict van plichten, als bedoeld in de WGBO én op grond van het meldrecht (kinder)mishandeling als bedoeld in de Jeugdwet. 7.5 In bijlage 1 is een stappenplan opgenomen dat gehanteerd wordt bij de afweging om te komen tot gegevensdeling, ook als de inwoner hiervoor geen toestemming verleent (en er sprake is van een situatie waarbij een zwaarwegend persoonlijk of maatschappelijk belang zwaarder wordt geacht dan het ontbreken van de toestemming). 7.6 Iedere convenantpartner dient conform de Wbp, indien van toepassing de WGBO, dit reglement, alsmede de beroeps-, gedragscodes en reglementen van de eigen organisatie te handelen.

4 Artikel 8 Beroepsgeheim, opheffing/doorbreking 8.1 Het beroepsgeheim geldt op grond van wetgeving en beroepscodes voor de meeste leden van de expertteams gezinsondersteuning. Voor zover de leden van de expertteams gezinsondersteuning op grond van wetgeving en/of beroepscodes geen beroepsgeheim hebben, geldt dat zij een afgeleid beroepsgeheim hebben, indien zij over medische gegevens (komen te) beschikken. Het medisch beroepsgeheim volgt de gegevens, met dien verstande dat de ontvanger van deze gegevens gehouden is aan het beroepsgeheim voor wat betreft deze gegevens. De geheimhoudingsplicht uit artikel 13 blijft onverkort gelden, ongeacht of er sprake is van medische gegevens. 8.2 Doorbreking van het beroepsgeheim van de hulpverlener onderworpen aan de WGBO of daarop geënte codes vanuit de beroepsverenigingen, kan uitsluitend als sprake is van: a. toestemming van de inwoner (toestemming heft beroepsgeheim op). De inwoner dient volledig te zijn geïnformeerd alvorens deze toestemming kan geven. Informatie verstrekking aan de wettelijk vertegenwoordigers van deze inwoner kan alleen geweigerd worden indien dat kennelijk strijdig is met de belangen van de inwoner jonger dan 12 jaar. Is de inwoner tussen de 12 en 16 jaar, dan is gezamenlijke toestemming van de inwoner en diens wettelijke vertegenwoordiger(s) vereist. Bij inwoners tussen 12 en 16 jaar kan informatie verstrekking aan de wettelijk vertegenwoordiger worden geweigerd indien dat kennelijk strijdig is met diens belangen of indien deze inwoner nadrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de informatieverstrekking. Ingeval de inwoner 16 jaar en ouder kan hij/zij zelfstandig toestemming verlenen. De wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben dan geen recht op informatie over deze inwoner, tenzij deze inwoner daar toestemming voor verleent. b. conflict van plichten 1. Van een conflict van plichten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake, het moet gaan om een noodsituatie. De volgende stappen moeten in acht worden genomen: a. Nagaan of alles in werking is gesteld om toestemming van de inwoner te krijgen. Zo niet, waarom was dit niet mogelijk? b. Al het mogelijke is geprobeerd om zonder doorbreking van de geheimhoudingsplicht het probleem op te lossen. c. Het niet doorbreken van de geheimhouding levert ernstige schade op voor inwoner of derde. d. Het moet vrijwel zeker zijn dat doorbreking c.q. opheffing van de geheimhoudingsplicht schade aan inwoner of een ander kan beperken. 1 Een conflict van plichten kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een zwaarwegend belang van de inwoner of een ander dan de inwoner de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, omdat het bewaren van het geheim voor de inwoner of de ander ernstig nadeel of gevaar oplevert. Dit blijft altijd de verantwoordelijkheid en zorgvuldige afweging van de beroepsbeoefenaar zelf, die moet kunnen verantwoorden waarom inbreuk op de geheimhoudingsplicht is gemaakt. De wijkwerker beslist dit altijd in overleg met een collega.

5 Artikel 9 Transparantie 9.1 De inwoners worden (mondeling) geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. 9.2 Alle formulieren worden voorzien van de rechten van inwoners. 9.3 Aan inwoners wordt een toestemmingsverklaring voorgelegd indien, na beoordeling van de ondersteuningsvraag, blijkt dat ten gegevensuitwisseling noodzakelijk is. De ondertekende toestemmingsverklaring wordt gedocumenteerd. Indien een inwoner weigert de toestemmingsverklaring te ondertekenen wordt dit opgenomen in het ICT-systeem en vindt middels hantering van een stappenplan conform bijlage 1 analyse plaats of alsnog wordt overgegaan tot verwerking van gegevens. Indien dit het geval is, wordt de inwoner hierover geïnformeerd. 9.4 Om ervoor te zorgen dat personen en organisaties binnen het werkgebied in ieder geval weet hebben van de mogelijke gegevensuitwisselingen in het kader van het samenwerkingsverband, zal dit privacyreglement worden gepubliceerd op en Artikel 10 Rechten inwoner op basis Wbp/WGBO 10.1 Ingevolge de Wbp is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere, verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens binnen het Expertteam gezinsondersteuning De inwoner heeft binnen het kader van de Wbp en de WGBO recht op: informatie, zodat hij/zij kan nagaan wat er met de gegevens gebeurt; inzage, welke gegevens van hem/haar staan geregistreerd; verbetering, aanvulling, verwijdering, (vernietiging) of afscherming Het Expertteam gezinsondersteuning handelt namens het college in mandaat zelfstandig verzoeken om informatie, inzage, afschrift, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming, vernietiging af, voorzover het persoonsgegevens in de zin van de Wbp betreft. De gemeente ontvangt periodiek het aantal op grond van de Wbp en de WGBO afgehandelde verzoeken Bij elke betrokken convenantpartner kan gedetailleerde en medische informatie c.q. het zorgdossier apart worden opgevraagd en geldt de eigen verantwoordelijkheid van deze partner voor het betreffende dossier. Artikel 11 Archivering en bewaartermijn 11.1 Omdat het expertteam gezinsondersteuning geen eigen bestuur heeft, valt de zorgplicht voor het archief onder de verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere en het toezicht op het beheer onder de verantwoordelijkheid van de stadsarchivaris van Almere. 2 Het Wijkteam bericht de inwoner binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een verschil van mening tussen professional van het Wijkteam en inwoner omtrent het verzoek wordt vastgelegd. Een (gedeeltelijke) weigering wordt met redenen omkleed.

6 11.2 Alle door het expertteam gezinsondersteuning vast te leggen gegevens worden digitaal opgeslagen in de door de gemeente ter beschikking gestelde systemen. De gemeente is belast met het beheer van de systemen. Medische gegevens en test - en onderzoeksuitslagen, deel uitmakend van een zorgdossier van de convenantspartner worden conform de WGBO bewaard. Artikel 12 Randvoorwaarden 12.1 De uitwisseling van persoonsgegevens door convenantpartners beperkt zich tot die persoonsgegevens die benodigd zijn voor de in artikel 2 van dit reglement genoemde doelen Convenantpartners zullen ervoor zorgdragen dat de verwerking van persoonsgegevens door de convenantpartners plaatsvindt in overeenstemming met de voor hen geldende wettelijke kaders. Artikel 13 Geheimhouding en beveiliging 13.1 Convenantpartners zijn verplicht tot geheimhouding van de in het kader van dit reglement ontvangen gegevens van inwoners, over elkaars organisatie en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere convenantpartner zou schaden, behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt Convenantpartners leggen aan personen en medewerkers die persoonsgegevens verkrijgen, een plicht tot geheimhouding op. Deze verklaring strekt tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan de medewerkers kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit De door het expertteam gezinsondersteuning vast te leggen gegevens worden digitaal in de door de gemeente ter beschikking gestelde systemen opgeslagen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze systemen. Het expertteam gezinsondersteuning zal de gemeente onverwijld informeren over te wijzigen autorisaties betreffende genoemde systemen in verband met in- en uitdiensttreding, alsmede over beveiligingsinbreuken, datalekken of andere gebeurtenissen die de veiligheid van persoonsgegevens in gevaar hebben gebracht, brengen of dreigen te brengen. De gemeente is verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de gegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Convenantspartners zijn verplicht om informatie zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en met gepaste geheimhouding te behandelen en zullen instructies die daaruit voortvloeien, opvolgen. Artikel 14 Melding Als (eind)verantwoordelijke, zal de gemeente Almere verwerking van persoonsgegevens binnen dit reglement melden bij het College bescherming persoonsgegevens. Artikel 15 Wijzigingen en aanvullingen reglement 16.1 Wijzigingen in de doeleinden van de gegevensverwerkingen als bedoeld in dit reglement en wijzigingen in het gebruik en de wijze van verkrijging van de persoonsgegevens, dienen te leiden tot wijziging dan wel aanvulling van dit reglement Wijzigingen en aanvullingen van dit reglement behoeven de instemming van alle

7 convenantpartners. De wijziging in de gegevensverwerking die hieruit voortvloeit dient te worden gemeld aan het Cbp. Artikel 17 Bijlagen 17.1 De volgende bijlagen horen bij dit reglement: Bijlage 1: Stappenplan gegevensdeling Bijlage 2: Toestemmingsverklaring inwoner Bijlage 3: Geheimhoudingsverklaring incidentele partner/derden 17.2 De convenantpartners hebben kennis genomen van de voor hen relevante bijlagen en zullen dienovereenkomstig handelen.

8 Bijlage 1 Stappenplan gegevensdeling Als uitgangspunt geldt, dat gegevensdeling niet standaard maar per ondersteuningsvraag en op het individu/systeem toegesneden maatwerk is. Professionals binnen het expertteam gezinsondersteuning moeten zich te allen tijde realiseren dat verantwoord omgaan met informatie betekent: 1. dat men zich ook in de samenwerking met partners dient te houden aan de voor de eigen organisatie geldende spelregels en voorschriften voor het verantwoord omgaan met gegevens; 2. dat alleen de need to know informatie (enkel de noodzakelijke informatie om het gezamenlijke doel te bereiken) gedeeld wordt; Daarom is het goed om hoe dan ook de volgende checklist te hanteren: I. Vraag je af of gegevensuitwisseling inzake de inwoner van evident belang is: a. is er een dringend gezondheidsbelang; b. bestaat de vrees voor ernstig nadeel; c. al dan niet in combinatie met ernstige overlast. II. Denk aan subsidiariteit Kies voor de minst ingrijpende gegevensuitwisseling en zie daar ook op toe. Kan het ook met minder gegevens? III. Denk aan proportionaliteit Bepaal of er een verhouding is tussen de hoeveelheid en aard van de gegevensuitwisseling en het doel. IV. Leg vast of inwoner ondubbelzinnige toestemming geeft Indien de inwoner toestemming geeft, leg dat dan vast in een getekende verklaring. Indien de inwoner geen toestemming geeft, mag gegevensuitwisseling slechts plaatsvinden o.b.v. de volgende uitzonderingen: a. ter voorkoming strafbare feiten; b. in het belang van bescherming van inwoner; c. in het belang van rechten en vrijheden van anderen. Ad a, b en c: De volgende stappen moeten in acht worden genomen: Nagaan of alles in werking is gesteld om toestemming van de inwoner te krijgen. Zo niet, waarom was dit niet mogelijk?

9 Het niet uitwisselen van gegevens levert ernstige schade op voor inwoner of derden (conflict van plichten 3, zie artikel 8.2 van het Privacyreglement Expertteams gezinsondersteuning Almere). Er kan gedacht worden aan (o.a.): - (kinder)mishandeling - serieuze aankondiging van plegen misdaad - ernstig nadeel, of vrees daarvoor, voor de gezondheidstoestand van inwoner/derden (bijv: zelfmoord/ ernstige gezondheidsschade) eventueel gecombineerd met overlast voor omgeving; Nagaan of er sprake is van een conflict van plichten blijft altijd de verantwoordelijkheid en zorgvuldige afweging van de beroepsbeoefenaar zelf, die moet kunnen verantwoorden waarom inbreuk op geheimhoudingsplicht is gemaakt. De medewerker van het expertteam gezinsondersteuning beslist dit altijd in overleg met een collega. Geen toestemming, geen uitzonderingssituatie i.v.m. conflict van plichten (zie bolletje hierboven), dan vindt geen uitwisseling plaats. V. Motiveer en documenteer Documenteer en motiveer altijd waarom over is gegaan tot gegevensuitwisseling (ondanks geen toestemming van de inwoner). Doe dit altijd in overleg met collega. Volg het privacyreglement Expertteam gezinsondersteuning Almere en de regels hierover vanuit de eigen organisatie, indien deze zijn vastgelegd. VI. Voldoe aan de rechten van de inwoner Informeer de inwoner over de gegevensdeling. De inwoner mag altijd zijn dossier en/of gegevens inzien en een verzoek tot correctie of verwijdering indienen. Bedenk: als je geen gegevens deelt, dan ben je als professional ook verantwoordelijk. 3 Van een conflict van plichten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake, het moet gaan om een noodsituatie.de volgende stappen moeten in acht worden genomen: a. Nagaan of alles in het werking is gesteld om toestemming van de inwoner te krijgen. Zo niet, waarom was dit niet mogelijk? b. Al het mogelijke is geprobeerd om zonder doorbreking van de geheimhoudingsplicht het probleem op te lossen. c. Het niet doorbreken van de geheimhouding levert ernstige schade op voor inwoner of derden. d. Het moet vrijwel zeker zijn dat de doorbreking c.q. opheffing van de geheimhoudingsplicht schade aan inwoner of een ander kan beperken.

10 Bijlage 2 Toestemmingsverklaring gegevensdeling Expertteam gezinsondersteuning Ondergetekende, Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats geeft hierbij toestemming aan de medewerkers van het Expertteam gezinsondersteuning, om informatie over hem of haar vast te leggen, op te vragen en te delen. Doel van de informatie uitwisseling: Het kunnen bieden van ondersteuning en hulp aan ondergetekende ten behoeve van. (specifiek doel invullen/onderwerp van de zorgvraag). Daartoe mogen gegevens, ten behoeve van bovengenoemd doel, worden gedeeld en opgevraagd bij: o De organisaties die deel uit maken van het Expertteam gezinsondersteuning o Andere organisaties Naam organisatie en hulpverlener: Naam organisatie en hulpverlener: o Ik stem er ook mee in dat mijn huisarts geïnformeerd wordt, dat ik aangemeld ben bij het Expertteam gezinsondersteuning. o Ik stem er, ten behoeve van bovenstaand doel, mee in dat noodzakelijke gegevens vanuit het Expertteam gezinsondersteuning met de huisarts worden gedeeld en dat de huisarts doelgebonden en noodzakelijke gegevens mag delen met het Expertteam gezinsondersteuning. Naam huisarts: Voor akkoord, Datum: Plaats: Handtekening: Het expertteam gezinsondersteuning hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en slechts gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens aanreikt. U heeft het recht om uw toestemming altijd weer in te trekken.

11 Bijlage 3 Geheimhoudingsverklaring derden Ondergetekende, Verplicht zich tegenover., (concretiseren) tot geheimhouding van verkregen kennis van zaken inzake: Geheimhouding geldt zowel gedurende de periode waarin hij/zij gegevens over de incidentele casuïstiek/ondersteuningsvraag verwerkt als daarna. Verkregen informatie mag niet verwerkt worden op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. In dit kader is het niet toegestaan enige informatie aan derden te verstrekken omtrent gegevens van inwoner. Naam: Organisatie: Plaats: Datum: Handtekening:

Privacyreglement Wijkteams

Privacyreglement Wijkteams Privacyreglement Wijkteams Inleiding Dit privacyreglement is een onlosmakelijk onderdeel van het Convenant Wijkteams Almere en geldt voor alle convenantpartners die samenwerken op basis van dit convenant.

Nadere informatie

Privacyconvenant Sociaal Wijkteam Haarlem. Convenantpartners: Gemeente Haarlem Dock Haarlem Effect Kontext MEE Zorgbalans.

Privacyconvenant Sociaal Wijkteam Haarlem. Convenantpartners: Gemeente Haarlem Dock Haarlem Effect Kontext MEE Zorgbalans. Privacyconvenant Sociaal Wijkteam Haarlem Convenantpartners: Gemeente Haarlem Dock Haarlem Effect Kontext MEE Zorgbalans overwegende dat: I. Het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden geeft

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Privacyreglement Atalmedial

Privacyreglement Atalmedial Privacyreglement Atalmedial INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Reikwijdte van het reglement... 2 4 Verkrijgen van persoosngegevens... 3 5 Informatieplicht... 3 6 Verwerking...

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement elektronische gegevensuitwisseling Stichting OZIS Fryslân

Privacyreglement elektronische gegevensuitwisseling Stichting OZIS Fryslân Privacyreglement elektronische gegevensuitwisseling Stichting OZIS Fryslân Dit privacyreglement maakt onderdeel uit van de deelnemersovereenkomst die de Deelnemers met Stichting OZIS Fryslân sluiten en

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat1 2521 AD Den Haag Artikel 1 Definities Persoonsgegeven Bestand Betrokkene Wettelijke vertegenwoordiger Bewerker Derde Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement van het Alexander Monro Ziekenhuis Inleiding De raad van bestuur van het Alexander Monro Ziekenhuis (hierna AMZ ) vindt het belangrijk voor alle cliënten, medewerkers en externe partijen

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Arbobutler

Privacyreglement Arbobutler Privacyreglement Arbobutler Artikel 1 Begripsbepalingen Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Bijzondere persoonsgegevens

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

Convenant privacy en gegevensuitwisseling

Convenant privacy en gegevensuitwisseling Convenant privacy en gegevensuitwisseling Inleiding Met het oog op de omgang met privacy van alle partijen die samenwerken in/met de KrimpenWijzer en het Krimpen Sociaal Team, wordt dit convenant/reglement

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o.

PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o. PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o. Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen van St. Voedselbank Best e.o., gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2001. Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Reglement verwerking persoonsgegevens Sociaal Domein Gemeente Haren

Reglement verwerking persoonsgegevens Sociaal Domein Gemeente Haren Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. Casemanager: hulpverlener die op cliënt- of deelniveau uitvoering geeft aan het zorgplan. 2. Cliënt: degene wiens persoonsgegevens binnen het Sociaal

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht.

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht. Privacy reglement voorloper - Het privacyreglement is wettelijk niet verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen en dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. De

Nadere informatie

Privacyconvenant centrum voor jeugd en gezin De Kempen

Privacyconvenant centrum voor jeugd en gezin De Kempen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 17420 15 februari 2016 Privacyconvenant centrum voor jeugd en gezin De Kempen Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat het college van

Nadere informatie

Kadernotitie voor Gegevensverwerking en Privacybescherming Sociaal Domein gemeente Assen. mei 2015

Kadernotitie voor Gegevensverwerking en Privacybescherming Sociaal Domein gemeente Assen. mei 2015 Kadernotitie voor Gegevensverwerking en Privacybescherming Sociaal Domein gemeente Assen mei 2015 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van Assen schetst in deze kadernotitie de gemeentelijke

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Voorwoord Yvoor legt, in het kader van de hulpverlening, diverse gegevens van zijn klanten vast, die afkomstig zijn van de burger zelf maar ook van anderen, zoals

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie