Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het"

Transcriptie

1 O0SOPo Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) Jeugdwet Participatiewet Overwegende dat: de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het college van burgemeester en wethouders; de wijze waarop de partijen die samenwerken binnen de gebiedsteams "Samen Doen" is beschreven in de "Samenwerkingsovereenkomst Samen Doen Teams"; het voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de gebiedsteams "Samen Doen" noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken; dat deze persoonsgegevens rechtmatig en zorgvuldig verwerkt dienen te worden; dat het daarom noodzakelijk is de verwerking van persoonsgegevens nader te regelen; Besluiten: het volgende privacy protocol vast te stellen dat vervolgens door de medewerkers van de gebiedsteams "Samen Doen" en medewerkers van het Expertise en Kennis Team wordt gehanteerd. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit artikel wordt verstaan onder: a. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon b. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. c. Dossier: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen. d. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. e. Beheerder: degene aan wie het (technische) beheer over de applicatie alsmede het onderhoud van de applicatie is opgedragen. De beheerder kan worden aangemerkt als bewerker in de zin van de Wbp, gezien het feit dat de beheerder uitvoerend verantwoordelijk is voor het afschermen en vernietigen van persoonsgegevens binnen de applicatie en bijbehorende ICT-omgeving.

2 f. Partijen: alle organisaties die binnen de gebiedsteams "Samen Doen" samenwerken en die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. g. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkenen aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. h. Gebiedsmanager: leidinggevende van een gebiedsteam. i. BIG: Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, vastgesteld door de Buitengewone Algemene ledenvergadering van de VNG van 29 november 2013 Artikel 2. De verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkenen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet is belegd bij de gebiedsmanager, voor zover de verwerking plaatsvindt binnen het gebiedsteam en bij de teamleider van het Expertise en Kennis Team voor zover de verwerking plaatsvindt binnen dit team. De gebiedsmanager en de teamleider treden in deze op als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Artikel 3. Doel van de gegevensverwerking 1. Het doel van de gegevensverwerking is: a. Het bieden van ondersteuning aan inwoners van Hardenberg bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie in het kader van de Wmo; b. Het bieden van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen op grond van de Jeugdwet; c. Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling en de verlening van bijstand in het kader van de Participatiewet. 2. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, op basis waarvan de gegevens verzameld worden, en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 4. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor beleidsmatige, historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De gegevens worden in dat geval geanonimiseerd en er zal schriftelijk worden verantwoord welke voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Artikel 4. Grondslag voor de verwerking 1. Verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de grondslagen vastgelegd in artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. In alle gevallen wordt gevraagd om ondubbelzinnige toestemming van betrokkenen tot gegevensverwerking. Indien de persoonsgegevens verwerkt moeten worden ter uitvoering van een wettelijke taak of van een publiek belang, wordt aan betrokkene meegedeeld op welke grondslag - bij het ontbreken van toestemming - de persoonsgegevens verwerkt worden. 3. In het kader van de werkzaamheden die de gebiedsteams "Samen Doen" uitvoeren en waaraan organisaties meewerken - onder meer door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst - gelden in ieder geval de wettelijke taken op basis waarvan partijen hun werkzaamheden verrichten.

3 Artikel 5. Geheimhoudingsplicht 1. De personen die kennis mogen nemen van persoonsgegevens uit de dossiers in het kader van de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn gehouden, met inachtneming van beroeps- of ambtsgeheim, tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 2. Alle personen die onder rechtstreeks gezag van de gebiedsmanager of de teamleider van het Expertise en Kennis Team of de bewerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken tekenen daartoe een geheimhoudingsverklaring (zie bijlage). Artikel 6. Bewaartermijnen 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 2. De persoonsgegevens zijn onderdeel van documenten, dossiers of bestanden. Conform de op de Archiefwet 1995 gebaseerde Selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf januari 1996 wordt de informatie waarop dit protocol betrekking heeft maximaal 5 jaar bewaard, gemeten na het laatst gesloten contact. 3. De bewaartermijn vangt aan direct na het laatste contact met betrokkene(n) dat heeft geleid tot het sluiten van het dossier. 4. Na de bewaartermijn worden de gegevens alleen nog geanonimiseerd bewaard. 5. In het geval dat een betrokkene zijn/haar toestemming voor het verwerken van gegevens intrekt gedurende de ondersteuning wordt het betreffende dossier per direct gesloten. Sluiting van het dossier valt samen met het laatst gesloten contact. De eisen gesteld in dit artikel zijn dan eveneens van toepassing, tenzij betrokkene een verzoek indient ter verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Artikel 7. Beveiligen van persoonsgegevens 1. De verantwoordelijke zorgt, in samenwerking met de systeembeheerder, voor een passend niveau van beveiliging van de verwerking. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de verwerking en de te beschermen gegevens, de daarmee samenhangende risico's en de stand van de techniek. 2. Voor de vaststelling van de passende maatregelen zal de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als uitgangspunt worden gehanteerd. Artikel 8. Herkomst van de persoonsgegevens De persoonsgegevens worden verkregen van de betreffende personen zelf of, na toestemming van betrokkenen, van derden. Artikel 9. Toegang tot gegevens 1. Toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend diegenen die daartoe krachtens het autorisatiebesluit gemachtigd zijn, dit besluit is vastgesteld door burgemeester en wethouders. Het verwerken van de gegevens is slechts toegestaan voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de taak en de werkzaamheden van de geautoriseerde personen en is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede taakuitoefening.

4 2. Partijen hebben geen toegang tot gegevens. Met medewerkers van partijen (niet zijnde generalisten binnen het gebiedsteam) kunnen relevante gegevens gedeeld worden, indien dit noodzakelijk is voor de integrale aanpak van het "Samen Doen" team en na schriftelijke toestemming van de betrokkene. 3. Derden hebben geen toegang tot de gegevens. Artikel 10. Het verstrekken van gegevens 1. Persoonsgegevens mogen niet aan derden worden verstrekt, tenzij; a. Betrokkene schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van gegevens aan derden; b. Betrokkene verzoekt om gegevens te verstrekken aan derden, hiervoor geeft de betrokkene schriftelijk toestemming, waarin de gegevens en personen nauwkeurig staan omschreven; c. De verstrekking vereist wordt op grond van een wettelijk voorschrift. 2. Verstrekking van gegevens vindt niet plaats voor zover dit in strijd is met de geheimhoudingsplicht van de medewerkers van het gebiedsteam of het Expertise en Kennis team. Artikel 11. Informatieverstrekking Bij het eerste gesprek zal aan betrokkene de volgende informatie mondeling en/of schriftelijk worden verstrekt: a. De identiteit van de medewerker van het gebiedsteam; b. De taak en werkwijze van het gebiedsteam; c. Het doel van de gegevensverwerking; d. De rechten van de betrokkene, waaronder het indienen van klachten, het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens; e. De door betrokkene te ondertekenen verklaring indien deze instemt met de verwerking van de persoonsgegevens. Artikel 12. Recht op inzage Iedere betrokkene heeft, conform de Wbp, het recht een verzoek om inzage in zijn persoonsgegevens in te dienen. Indien de betrokkene een minderjarige is die nog geen 16 jaar is of onder curatele is gesteld, wordt het verzoek ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. De identiteit van de verzoeker wordt aan de hand van een identiteitsbewijs vastgesteld. Artikel 13. Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming Betrokkene die in kennis gesteld is van verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan conform de Wbp aan het college schriftelijk verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, indien de gegevens: a. feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn; b. voor het doel van verwerking onnodig of niet ter zake dienend zijn; c. in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Artikel 14. Rechtsbescherming (indienen bezwaar) Tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek om informatie, een verzoek om inzage, een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, kan belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van dat besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

5 Artikel 15. Slotbepaling Dit protocol treedt in werking met ingang van 1 pril a 2015 en kan worden aangehaald als "privacy protocol gemeente Hardenberg". Hardenberg, 31 maart 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR

ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010 PRIVACYREGLEMENT STICHTING PRISMA Mei 2005 Evaluatie d.d. maart 2010 Privacyregelement/OnderzoekenVerantwoording/januari2007/ evaluatie maart 2010 is onderdeel van de Stichting Prisma ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement.

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement. Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Diagnostisch Centrum: DiaSana 2. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Diagnostisch Centrum DiaSana 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Privacyreglement klanten KinderRijk. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Privacyreglement klanten KinderRijk. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens Aantal pagina s Pagina 1 van 63 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Privacyreglement klanten KinderRijk In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven

Nadere informatie

reglement Zorggroep Het Huisartsenteam

reglement Zorggroep Het Huisartsenteam Privacyre reglement Zorggroep Het Huisartsenteam Publicatiedatum: 11 juni 2013 A. Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel en toepassingsgebied B. Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Zorggroep Sint Maarten. m.b.t. cliënt- en personeelsgegevens

Privacyreglement Zorggroep Sint Maarten. m.b.t. cliënt- en personeelsgegevens Privacyreglement Zorggroep Sint Maarten m.b.t. cliënt- en personeelsgegevens Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art. 1 Begripsbepalingen Art. 2 Reikwijdte Art. 3 Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden

Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden CvB/111015 Heerenveen, 25 oktober 2011 Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden Inleiding OSG Sevenwolden beheert veel gegevens van haar medewerkers en leerlingen. Dat is nodig

Nadere informatie

Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V.

Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V. Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V. Algemene bepalingen Artikel 0 Gegevens verantwoordelijke ENgage Werkgeversadvies B.V. Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn Tel: 055 576

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Beleidsstuk Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Leerling: persoon die onderwijs volgt op een school voor primair,

Nadere informatie

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid [Ingaande 1-1-2015] Inleiding Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan; Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: --- de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; --- persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie