Registratienummer: GF Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratienummer: GF Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14"

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14 Portefeuillehouder: n.v.t. Behandelend ambtenaar: Jeroen van Leeuwestijn, griffier Telefoonnummer: Onderwerp: Rekenkamercommissie Voorstel: 1. De gemeenteraad stemt in met het bestuursconvenant over de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie met een personele unie voor de gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân; 2. De gemeenteraad stemt in met de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Heerenveen; 3. De gemeenteraad stemt in met de wervingsprocedure voor de leden van de rekenkamercommissie. Motivering: Impuls dualisme in Heerenveen Per 1 januari 2006 dient elke gemeenteraad een rekenfunctie in het leven geroepen hebben. Deze rekenkamerfunctie (een zelfstandige rekenkamer of een rekenkamercommissie) doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeente. Met andere woorden, de rekenkamerfunctie onderzoekt of de gemeente de beoogde doelstellingen bereikt (doeltreffendheid), of de gemeente efficiënt werkt (doelmatigheid) en of de gemeente zich aan de regels houdt (rechtmatigheid). De gemeenteraad heeft zich in het verleden de volgende besluiten genomen over de rekenkamerfunctie: Gemeenteraad Heerenveen a. Er dient een rekenkamercommissie gevormd te worden, bestaande uit externe leden (waaronder de voorzitter) en een interne lid (raadslid); b. De rekenkamercommissie bepaalt zelf de onderzoeksonderwerpen; c. De rekenkamercommissie huurt voor het onderzoek externe expertise in; d. De rekenkamercommissie beschikt vanaf 2006 over een budget van per jaar. Hiernaast heeft de commissie Algemene Zaken zich uitgesproken voor samenwerking met de gemeenten Skarsterlân en Lemsterland.

2 Voorstel Het voorstel is dat de gemeenteraad van Heerenveen een rekenkamercommissie voor de gemeente Heerenveen opricht met een personele unie voor wat betreft de externe leden en de ambtelijk secretaris met de gemeenten Skarsterlân en Lemsterland. Dit houdt in dat: De gemeente Heerenveen een rekenkamercommissie opricht met drie externe leden en één raadslid uit de raad van Heerenveen; Deze externe leden tevens extern lid zijn van de rekenkamercommissies van Skarsterlân en Lemsterland; De gemeenten Skarsterlân en Lemsterland voor hun rekenkamercommissies een eigen raadslid toevoegen aan deze externe leden; De rekenkamercommissies van de drie gemeenten dezelfde voorzitter hebben en dezelfde ambtelijk secretaris. Om bovenstaande rekenkamercommissie op te richten stemt de gemeenteraad in met het bijgevoegde bestuursconvenant (samenwerkingsovereenkomst) en de bijgevoegde verordening op de rekenkamercommissie. Het voorstel is dat bij de werving van de externe leden en de ambtelijk secretaris de bijgevoegde profielen gelden. Zoals het bestuursconvenant aangeeft zal een werkgroep beoogde leden voordragen aan de raden van Heerenveen, Skarsterlân en Lemsterland. In deze werkgroep nemen namens Heerenveen twee raadsleden uit Heerenveen en de griffier van Heerenveen deel. Het voorstel is dat het presidium zorgdraagt voor de selectie van de twee raadsleden voor de werkgroep. Wat betreft het intern lid (het raadslid) is het voorstel dat de raadsleden uit de werkgroep en de griffier voorbereidende gesprekken voeren met geïnteresseerde raadsleden uit Heerenveen, maar geen voordracht doen. De verslagen van deze gesprekken worden ter informatie gezonden aan de gemeenteraad. Bij de voordracht van de externe leden aan de gemeenteraad kunnen deze geïnteresseerden zich vervolgens kandidaat stellen. Overwegingen Bij het bestuursconvenant en de verordening geldt een aantal overwegingen. Samenwerken De samenwerking met Skarsterlân en Lemsterland biedt Heerenveen een aantal voordelen: Het werkgebied van de rekenkamercommissies is interessanter dan de schaal van een afzonderlijke commissie. Dit zal een positief effect zal hebben op het werven van gekwalificeerde leden voor de rekenkamercommissie; De bundeling van de taken van de ambtelijk secretaris leidt tot de inschatting dat secretaris voor 40% (0,4 fte) benodigd is. Dit verhoogt de kans op succesvolle werving (in vergelijking met bijvoorbeeld het werven van een ambtelijk secretaris voor 0,2 fte) en maakt het mogelijk een secretaris te werven die delen van onderzoeken zelf kan doen; De personele unie van de externe leden maakt het tevens mogelijk vergelijkende onderzoeken te doen in de drie gemeenten; De personele unie biedt efficiëntievoordelen in de onderhandelingen met onderzoeksbureaus en bijvoorbeeld in de kosten voor de werkplek voor de secretaris. Budget In de opgenomen regels over de besteding van het budget van de rekenkamercommissies is als uitgangspunt genomen dat het budget van een gemeente alleen besteed wordt aan onderzoek in dié gemeente. Het budget van Heerenveen ( ) zet de rekenkamercommissie dus alleen in voor onderzoek voor de gemeente Heerenveen.

3 De verdeling van de kosten (o.a. ambtelijk secretaris) vindt plaats op basis van de verhouding in de door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Er is bewust gekozen niet het inwonertal of andere maatstaven als uitgangspunt te nemen. De redenering is dat het budget dat een raad beschikbaar stelt voor de rekenkamercommissie de ambitie van de raad weerspiegelt en daarmee ook de onderzoeksintensiteit met bijbehorende kosten weergeeft. De verordening De verordening voor de rekenkamercommissie is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. De artikelsgewijze toelichting op de verordening ligt ter inzage en is te vinden op Het voorstel is dat de raden van de gemeenten Heerenveen, Skarsterlân en Lemsterland dezelfde verordening vaststellen, zodat er een gelijkluidende werkwijze is. Als de raad deze verordening vastgesteld heeft, kan deze pas gewijzigd worden nadat de raden van Skarsterlân en Lemsterland hierover geïnformeerd zijn. Kanttekeningen Met de personele unie voor de rekenkamercommissies is elders in het land ervaring opgedaan. Veel tijd en energie is gestopt in het vinden van een juiste verdeelsleutel voor de urendeclaraties van de commissieleden. Immers: hoe te declareren als de rekenkamercommissie op één middag, in wisselende samenstelling door de interne leden, over meerdere gemeenten vergadert? De ervaring leert dat dit niet van te voren te regelen is. Daarom is het voorstel dat de rekenkamercommissie achteraf verantwoording aflegt over de besteding van het budget (waaronder de urendeclaraties). Planning uitvoering De planning van de verdere oprichting van de rekenkamercommissie is als volgt: Plaatsen van de advertentie begin september Selectie van de leden door de werkgroep begin oktober Benoeming van de leden door de gemeenteraad november Start rekenkamercommissie december 2005 / januari 2006 Ter inzage liggende stukken: Artikelsgewijze toelichting op de modelverordening van de VNG over de rekenkamerfunctie De griffier van de gemeenteraad van Heerenveen, Jeroen van Leeuwestijn

4 Gemeenteraad Onderwerp: Registratienummer: Rekenkamercommissie GF De raad der gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van de griffier van 1 juni 2005; Overwegende dat; Samenwerking met de gemeenten Skarsterlân en Lemsterland meerdere voordelen biedt voor de rekenkamerfunctie van de gemeente Heerenveen, BESLUIT: 1. In te stemmen met het bestuursconvenant over de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie met een personele unie voor de gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân; 2. In te stemmen met de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Heerenveen; 3. In te stemmen met de wervingsprocedure voor de leden van de rekenkamercommissie; 4. Het aantal raadsleden in de rekenkamercommissie uit te breiden met één. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli De griffier, De voorzitter,

5 Bijlage 1 Bestuursconvenant Instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie met een personele unie voor de gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân De raden van de gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, Gelezen het voorstel van de griffiers van genoemde drie gemeenten, Constaterende dat De drie gemeenten afzonderlijk van elkaar overwegen een rekenkamercommissie in te stellen; De drie gemeenteraden op één lijn geplaatst kunnen worden voor wat betreft de invulling van een rekenkamercommissie; Deskundige invulling door alle drie raden van groot belang wordt geacht; Een personele samenwerking de kosten binnen de perken kan houden en de deskundigheid kan vergroten. Overwegende dat De drie raden voor hun commissies de zelfde drie externe leden inclusief de voorzitter benoemen; Samenwerking van de drie commissies moet leiden tot efficiëntie voor wat betreft onderzoek en ondersteuning; Voor de drie afzonderlijke gemeenten een eensluidende verordening wordt opgesteld; Het zinvol geacht wordt een personele unie te vormen waarvan deel uitmaken de externe leden en de secretaris; Het van belang is binnen de personele unie de secretariële ondersteuning voor de rekenkamercommissies te organiseren. BESLUITEN: Een bestuursconvenant aan te gaan inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 81 p (hoofdstuk IV b) van de Gemeentewet onder de volgende bepalingen. Artikel 1. Begripsbepalingen. In dit bestuursconvenant wordt verstaan onder: a. De wet: de Gemeentewet; b. De raad: de gemeenteraad van elk der deelnemende gemeenten; c. De commissie: de door elk van de raden ingestelde gemeentelijke rekenkamercommissie; d. De verordening: de door elk van de raden bij verordening vastgestelde regels voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, als bedoeld in artikel 81 p van de wet; e. Het budget: het bedrag dat de raden per jaar gezamenlijk beschikbaar stellen voor het functioneren van de rekenkamercommissie en voor het verrichten van onderzoeken welke voortvloeien uit toepassing van de verordening; f. Personele unie: personeel samenwerkingsverband van de benoemde externe leden en secretaris van de commissie; g. Griffier: de door de raad benoemde griffier; h. Voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

6 i. Extern lid: een door de raad benoemd lid van de rekenkamercommissie die niet deel uit maakt van de raad; j. Intern lid: een door de raad benoemd lid van de rekenkamercommissie die deel uitmaakt van de raad. Artikel 2. De verordening. a. De raden stellen een voor de drie gemeenten eensluidende verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie vast. De verordening kan slechts worden gewijzigd nadat de deelnemende raden hierover geïnformeerd zijn. Artikel 3. De personele unie. a. De benoeming van de externe leden van de drie commissies wordt voorbereid door een werkgroep waarin elke raad met twee leden en de griffier is vertegenwoordigd. De raden benoemen op voordracht van de werkgroep de externe leden in de eigen commissie in dier voege dat dezelfde personen zitting nemen in de commissie van de drie afzonderlijke gemeenten. De commissie wordt aangevuld met een door de raad te benoemen intern lid. De externe leden van de commissie en de secretaris maken deel uit van de personele unie. Artikel 4. Het budget. a. De raden stellen aan de eigen commissie een budget beschikbaar; b. Besteding van het aldus beschikbaar gestelde budget per gemeente vindt op zodanige wijze plaats, dat het door iedere gemeente beschikbaar gestelde budget voor onderzoeken ten behoeve van dié gemeente wordt aangewend; c. Een raad kan aan de commissie een extra budget ter beschikking stellen voor een specifiek éénmalig onderzoek dat door de raad wordt gewenst. Artikel 5. Het secretariaat. a. Het secretariaat van de commissie wordt ondergebracht bij de griffie van een van de deelnemende gemeenten; b. De omvang van de functie van secretaris van de commissie bedraagt 0,4 fte (indicatieve verdeling: 0.2 fte Heerenveen 0.1 fte Lemsterland en 0.1 fte Skarsterlân); c. De kosten van de secretaris van de commissie en de secretariaatskosten worden jaarlijks verrekend naar rato van het door de gemeente in dat jaar beschikbaar gestelde budget (inclusief het extra beschikbaar gestelde budget voor éénmalig onderzoek), tenzij daarin op andere wijze wordt voorzien; d. Voor de periode van 3 jaar, waarvoor dit bestuursconvenant wordt aangegaan, wordt het secretariaat ondergebracht bij de griffie van de gemeente Lemsterland. Artikel 6. Toetreding andere gemeenten. a. De raad van een andere gemeente kan een verzoek richten aan de deelnemende raden om te mogen deelnemen aan deze bestuursconvenant. In voorkomende gevallen stellen de deelnemende raden de voorwaarden vast. Artikel 7. Slotbepaling. a. Deze bestuursconvenant wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar te rekenen vanaf de datum, ingaande op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de raden tot deze samenwerking hebben besloten; b. In het laatste jaar van deze periode vindt een evaluatie plaats. Over de wijze van evalueren vindt overleg plaats tussen de raden; c. Indien het bestuursconvenant na deze periode van 3 jaar niet wordt voortgezet dan wel het bestuursconvenant tussentijds wordt beëindigd, worden eventueel resterende verplichtingen door de gemeenten gezamenlijk gedragen volgens de verdeling zoals aangegeven in artikel 5, lid c; d. In gevallen waarin deze bestuursconvenant niet voorziet, beslissen de voorzitters van de raden.

7 Aldus besloten door de raad van de gemeente Heerenveen in zijn openbare vergadering van 14 juli 2005 de voorzitter, de griffier, Aldus besloten door de raad van de gemeente Lemsterland in zijn openbare vergadering Van 27 juni 2005 de voorzitter, de griffier, Aldus besloten door de raad van de gemeente Skarsterlân in zijn openbare vergadering van 29 juni 2005 de voorzitter, de griffier,

8 Bijlage 2 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Heerenveen De raad van de gemeente Heerenveen, Gelet op het bepaalde in artikel 81p van de Gemeentewet, Gelezen het voorstel van de griffier, BESLUIT: Vast te stellen de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Heerenveen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wet: Gemeentewet; b. De raad: de gemeenteraad van elk der deelnemende gemeenten; c. Het presidium: de vergadering van raadsvoorzitter en fractievoorzitters in elke raad; d. De commissie: de door elk van de raden ingestelde gemeentelijke rekenkamercommissie waarvan de leden een personele unie vormen; e. De verordening: de door elk van de raden bij verordening vastgestelde regels voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, als bedoeld in artikel 81 o van de wet; f. Het budget: het bedrag dat de raden per jaar gezamenlijk beschikbaar stellen voor het functioneren van de rekenkamercommissie en het verrichten van onderzoeken welke voortvloeien uit toepassing van de verordening. g. Voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie; h. College: college van burgemeester en wethouders. Artikel 2 Rekenkamercommissie 1. Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie Heerenveen; 2. De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden, de voorzitter daaronder begrepen. Artikel 3 Benoeming leden 1. De raad benoemt twee leden uit zijn midden, twee externe leden en een externe voorzitter. De externe leden maken geen deel uit van de raad; 2. De leden van de rekenkamercommissie die tevens raadslid zijn, worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd. De externe leden worden voor een periode van drie jaar benoemd; 3. Voorafgaand aan een benoeming van de voorzitter en de overige leden van de commissie pleegt de raad overleg met de commissie, met uitzondering van de eerste keer. Artikel 4 Taken voorzitter 1. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat; 2. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op als voorzitter.

9 Artikel 5 Eed en gedragscode 1. Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g van de wet (eed of verklaring en belofte) van overeenkomstige toepassing; 2. Ten aanzien van de externe leden is de door de gemeenteraad vastgestelde gedragscode voor bestuurders van toepassing. Artikel 6 Ontslag en non-activiteit 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit. 2. Het lidmaatschap van een raadslid eindigt: a. op eigen verzoek; b. indien het lid aftreedt als lid van de raad; c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van de rekenkamercommissie te vervullen. 3. Het lidmaatschap van een extern lid eindigt: a. op eigen verzoek; b. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie zoals verwoord in de Gemeentewet; c. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld; 4. Externe leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen. Artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie 1. De externe leden ontvangen een vaste vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie ( 180 voor de voorzitter, 140 voor de externe leden) en een vaste vergoeding voor het verrichten van onderzoekswerk ( 50 per uur). Tevens worden de reiskosten vergoed naar de daarvoor in het algemeen bij de gemeente geldende maatstaf; 2. De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamercommissie. Artikel 8 Ambtelijk secretaris. 1. Op voordracht van de commissie benoemt de raad een ambtelijk secretaris; 2. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde; 3. De secretaris legt verantwoording af aan de voorzitter van de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht; 4. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging, verzamelen van informatie, de vorming van dossiers en communicatietaken. De secretaris kan ook worden belast met het contracteren van onderzoekers en het verrichten van onderzoekswerk. Artikel 9 Reglement van orde De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling ter kennisneming naar de raad. Artikel 10 Onderwerpselectie en onderzoeksopzet 1. De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast; 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd; 3. De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan.

10 Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor argumenten aanvoeren. Artikel 11 Werkwijze 1. De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet; 2. De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren; 3. De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren, via de gemeentesecretaris, de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken; 4. De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek; 5. De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken; 6. De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen; 7. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen; 8. De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt; 9. Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden. Artikel 12 Budget 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van: a. de vergoedingen aan de externe leden en aan de ambtelijke secretaris; b. externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld; c. eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak. 3. De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad. De besteding van het budget zal onderdeel uitmaken van de accountantscontrole. Artikel 13 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van de bekendmaking. Artikel 14 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Heerenveen Aldus besloten door de raad van de gemeente Heerenveen in zijn openbare vergadering van 14 juli 2005 De griffier, De voorzitter,

11 Bijlage 3 Profielen leden van de rekenkamercommissie en ambtelijk secretaris Met het oog op de adequate uitvoering van de verantwoordelijkheden van de rekenkamercommissie gelden bijgaande profielen voor leden van de rekenkamercommissie en de ambtelijk secretaris. Leden van de rekenkamercommissie De taken van de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissies zijn: Het inventariseren van onderzoeksvoorstellen, het opstellen van onderzoeksplannen, het uitvoeren van (delen van) onderzoek en het rapporteren aan de raad; Het contracteren van derden en hen aansturen in het uitvoeren van (delen van) onderzoek. De voorzitter en leden van de rekenkamercommissies hebben daartoe de volgende kwaliteiten: HBO/WO denkniveau; Ervaring met het verrichten van onderzoek en het begeleiden van onderzoek, met name over bedrijfseconomische processen, gemeentefinanciën en beleidseffecten; Inzicht in het functioneren van politieke verhoudingen en bestuurlijke processen; Onafhankelijkheid ten opzichte van de betrokken gemeentebesturen; Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid; Kennis van één of meer beleidsterreinen van de lokale overheid; Goede representatieve en communicatieve vaardigheden; Onderhandelingsvaardig; In staat zijn tot oordeelsvorming. Aanvullend geldt voor de voorzitter dat hij of zij: Eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten van de rekenkamercommissies; Eindverantwoordelijk is voor een adequate interne organisatie van de rekenkamercommissies inclusief agendabepaling, bewaken van de uitvoering van onderzoeken en het aansturen van de ambtelijk secretaris; Verantwoordelijk is voor de budgetten van de rekenkamercommissies; Over samenbindend vermogen beschikt; In staat is aan drie commissies tegelijk leiding te geven. De externe kandidaten hebben in de gemeente Heerenveen geen vertegenwoordigende functies (gehad) namens een politieke partij. Bovendien hebben zij geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen in de gemeente Heerenveen.

12 Ambtelijk secretaris De taken van de ambtelijk secretaris zijn: Het ondersteunen van de rekenkamercommissie bij het opstellen van onderzoeksplannen, het voorbereiden en uitvoeren van onderzoeken en het rapporteren aan de raad; Het formuleren onderzoeksopdrachten aan derden; Het voeren van het secretariaat van de rekenkamercommissie. De ambtelijk secretaris werkt nauw samen met de voorzitter van de rekenkamercommissie. Hiertoe zet de ambtelijk secretaris de volgende kwaliteiten in: WO werk- en denkniveau; Aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek en het begeleiden van onderzoek, analytisch vermogen; Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en ambtelijke processen; Kennis van één of meer beleidsterreinen van de lokale overheid; Grote mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid; Doortastend en onderhandelingsvaardig; Uitstekende communicatieve vaardigheden; Flexibel inzetbaar; In staat zijn tot oordeelsvorming; Goed kunnen plannen en organiseren. De secretaris mag geen andere functies vervullen die een onafhankelijke oordeelsvorming over de betrokken gemeenten en de door hen gesubsidieerde instellingen in de weg staan. De secretaris wordt aangesteld voor 0,4 fte. Voor hem of haar gelden de rechtspositie en functiewaardering van de gemeente Lemsterland.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 18 mei 2009 Agendapunt: 6

Registratienummer: GF Datum: 18 mei 2009 Agendapunt: 6 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF09.20040 Datum: 18 mei 2009 Agendapunt: 6 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: Jeroen van Leeuwestijn Telefoonnummer: 617699

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 RAADSBESLUIT GEWIJZIGD Blad 1 29 maart 2011 Nr. 515 Vastgesteld 29 maart 2011 Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen 00002222 Gemeente Gouda Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gouda Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

vast te stellen de VERORDENING OP DE REKENKAMER- COMMISSIE FERWERDERADIEL

vast te stellen de VERORDENING OP DE REKENKAMER- COMMISSIE FERWERDERADIEL Griffier Nr. : 2 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2006, nummer 6/2.06; gelet op de Notitie profiel gemeentelijke rekenkamer gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 4 januari Raadsvoorstelnummer : RV Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 4 januari Raadsvoorstelnummer : RV Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 4 januari 2016 Raadsvoorstelnummer : RV16.006 Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier Datum raadsverzending : 15 december 2015 Voorstel : Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35856_1 3 juni 2016 Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010 Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2384 Nr. 23 Raadsbesluit van 9

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN VENLO

GEMEENTEBLAD VAN VENLO Postbus 3434, 5902 RK Venlo GEMEENTEBLAD VAN VENLO -2.07.72 Verordening op de gemeentelijke rekenkamerfunctie Vastgesteld bij besluit d.d. 26 april 2006 van de Raad Afgekondigd d.d. 10 mei 2006 In werking

Nadere informatie

Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden Gemeenteblad Texel 2015 nr 47 21-10-2015 INTREKKING Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Nadere informatie

Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015

Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 2015-165818 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het Presidium, d.d. 30 maart 2015; gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet; vast te stellen de: b e s l u i t : Verordening op

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul Verordening Valkenburg aan de Geul, 28 maart 2008 Verordening op de rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem,

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011. Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011. Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011 De raden van respectievelijk de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen; gelezen het voorstel van het presidium; gelet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 TAAK, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTELIJKE REKENKAMERCOMMISSIE

HOOFDSTUK 2 TAAK, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTELIJKE REKENKAMERCOMMISSIE De raden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Veendam; Gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) Besluiten: ieder voor zover het hun

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015

Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 92146 7 oktober 2015 Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015 De raad van de gemeente Schiedam, gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Nr. 5506 10 juli 2015 Verordening op de rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Riedsbeslút. De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014;

Riedsbeslút. De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014; Riedsbeslút De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014; gelet op artikel 81oa juncto art. 84 van de Gemeentewet; Beslút: vast te stellen de volgende

Nadere informatie

1 Onderwerp Voorstel tot wijziging verordening op de rekenkamercommissie van Nieuwegein

1 Onderwerp Voorstel tot wijziging verordening op de rekenkamercommissie van Nieuwegein 2 01C- 14 7 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Voorstel tot wijziging verordening op de reken kamercommissie van Nieuwegeln Datum 22 april 2010 Raadsvoorstel Afdeling Griffie Portefeuillehouder n.v.t. Bijlagen

Nadere informatie

Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.:

Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.: Preadvies Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.: 2012.00204 Onderwerp : Voorstel inzake Verordening Rekenkamercommissie gemeente Loon op Zand 2012 en benoeming leden Rekenkamercommissie Commissie : Bestuur

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

De raden van de gemeente Maasgouw en Roerdalen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

De raden van de gemeente Maasgouw en Roerdalen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet; Gemeente î De raden van de gemeente Maasgouw en Roerdalen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet; besluiten: vast te stellen de Verordening rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 21 mei 2015, met nummer 35/2015;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 21 mei 2015, met nummer 35/2015; w Smt-Oedenrode RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Overwegende dat in de aanloop naar de fusie van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een gezamenlijke rekenkamerfunctie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 7 september 2009 Agendapunt : 11 Onderwerp

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 7 september 2009 Agendapunt : 11 Onderwerp RAADSVOORSTEL Portefeuillehouder : Francisca Ravestein Beetsterzwaag, 20 augustus 2009 Voorstel Optie A: 1. wat de uitoefening van de rekenkamerfunctie betreft te kiezen voor de mogelijkheid van aansluiting

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 18 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 18 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 18 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Behandelend ambt. : Sytze Dijkstra E-mail : SKDijkstra@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511)

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/004 VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Aan de raad, Inleiding Door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur is de raad het bevoegd

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad,

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad, Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Onderwerp: verordening rekenkamerfunctie

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Gemeenteblad 1997 / nummer verordening gemeentelijke rekenkamer

Gemeenteblad 1997 / nummer verordening gemeentelijke rekenkamer Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Gemeentelijke rekenkamer: de organisatie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die

Nadere informatie

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest In overeenstemming met artikel 3.1 van de Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Soest 2007 heeft de rekenkamercommissie Soest ten behoeve van vergaderingen

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit Voorstel aan de raad Nummer: A13-03615 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: n.v.t. n.v.t. n.v.t. Steller: N. IJnema Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278417 E-mail: na.ijnema@lelystad.nl Punt 8f

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 1110366 Onderwerp Verordening op de werkgeverscommissie Status Besluitvormend Voorstel 1. Het raadsbesluit Mandaat griffier dd 23 september 2004 in te trekken; 2. Een werkgeverscommissie

Nadere informatie

: xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005

: xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005 RAADSVOORSTEL Nr : xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005 Aan de raad, Inleiding Op 29 juni 2005 is onder begeleiding van De Lokale

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007

AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007 DATUM VERGADERING 22 maart 2007 BIJLAGE(N) $ AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007 AAN DE VERENIGDE VERGADERING REKENKAMERCOMMISSIE B0700321 waterschap Hollandse

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 19 Landsverordening Sociaal-Economische Raad 1 Hoofdstuk 1. Instelling en taak Artikel 1 Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd de Raad.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

P. Houtsma. Voorstel: de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester vaststellen

P. Houtsma. Voorstel: de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20114 Datum:23 november 2010 Agendapunt: Vaststellen Vertrouwenscommissie Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: P. Houtsma Onderwerp: Verordening Vertrouwenscommissie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t: Raadsbesluit def De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet; b e s l u i t: vast

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2011/543

Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Verordening Werkgeverscommissie griffier Datum Inlichtingen bij 21 september 2011 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk-Jorink, telefoon 038 499 87 92 e-mail EHP.Stolk-Jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp verordening Rechtspositie wethouders en raadsleden Opsterland : 2016 Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 33 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn Raadsvoorstel Openbaar Raadsvergadering d.d. : 26 augustus 2009 Voorstelnummer Onderwerp Portefeuillehouder Naam steller : 09RV000033 : Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn : N.v.t. : J.G.S.

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening cliºntenparticipatie Participatiewet Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, derde lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorstelnummer RV/16/00659 Z

Voorstelnummer RV/16/00659 Z Datum vergadering gemeenteraad 1 maart 2016 Voorstelnummer RV/16/00659 Z16-40846 Agendapunt 6 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp G.Droffelaar J.A, de

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie rekenkamercommissie (rkc) Leek, Marum, Zuidhorn na 1 jaar functioneren

Evaluatie rekenkamercommissie (rkc) Leek, Marum, Zuidhorn na 1 jaar functioneren Evaluatie rekenkamercommissie (rkc) Leek, Marum, Zuidhorn na 1 jaar functioneren Opdracht In artikel 7 lid b van het convenant is aangegeven dat na het eerste jaar (april 2012) de functie van het secretariaat

Nadere informatie