Verkiezingsprogramma SP fusiegemeente Schagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma SP fusiegemeente Schagen 2013-2018"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma SP fusiegemeente Schagen Het gebied Harenkarspel, Schagen, Zijpe is een uniek en prachtig gebied waar het goed wonen en recreëren is. Uitgangspunt van de SP is dat er een optimale combinatie moet zijn tussen bedrijvigheid, toerisme en woon- en leefkwaliteit van de inwoners. De rechtse politiek van meer markt en eigen verantwoordelijkheid biedt geen oplossing om ons uit deze crisis te helpen. Egoïsme en zelfverrijking worden beloond, omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar worden steeds moeilijker gemaakt. Dat bedreigt de samenhang in onze samenleving. De gevolgen van de financiële crisis, de morele crisis en de internationale crisis beginnen ook in de Noordkop ook goed merkbaar te worden. Door het ontbreken van (zware) industrie is de Noordkop en daarmee ook fusiegemeente Schagen wat werkgelegenheid betreft aangewezen op het midden- en kleinbedrijf (waarvan veel bedrijven afhankelijk zijn van toerisme). En juist het midden- en kleinbedrijf is door de crisis uiterst kwetsbaar. Dit vraagt om een gemeentebestuur dat actief naar kansen zoekt en zich tot het uiterste inspant om een bijdrage te leveren aan het overeind houden van het MKB. In onze nieuwe gemeente zijn er een aantal zaken aan de hand die volgens ons prioriteit verdienen. De SP is altijd tegen een fusie van de gemeenten geweest. Wij verwachtten dat deze ervoor zou zorgen dat de bestuurders verder van de mensen af zouden komen te staan. Die ongerustheid is er nog steeds. Per 1 januari 2013 is de fusie realiteit. Daarom willen wij dat de nieuwe gemeente ervoor gaat zorgen dat elke inwoner in onze nieuwe gemeente mee kan praten over de gemeente. De kernen, dorpen, wijken en buurten van voormalig Zijpe en Harenkarspel worden gekenmerkt door saamhorigheid, burenplicht,eensgezindheid, verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de eigen leefomgeving. Daarom moeten de kernen deze eigen identiteit kunnen behouden. De dorpsraden moeten een afspiegeling zijn van de samenleving en niet alleen van de winkeliers. Ze moeten democratisch georganiseerd worden. De vergaderingen moeten openbaar zijn en serieus genomen worden door de gemeente. Een ander punt van zorg is de krimp in de Kop van Noord-Holland. Veel jongeren trekken weg, omdat er geen werk is, er geen betaalbare starterswoningen zijn, of gewoonweg omdat er niet zoveel te beleven valt in de regio. Tevens komen sociale voorzieningen onder druk te staan. Daarom wil de SP ervoor zorgen dat de nieuwe gemeente zorgt voor een beter woonen werkklimaat waar iedereen zich thuis kan voelen. Ook toerisme is van groot belang voor de economie en daarmee voor de werkgelegenheid van de nieuwe gemeente Schagen. Veel toeristen komen naar onze gemeente voor de uitgebreide vergezichten, de rust, de duinen en de zee. De SP is van mening dat er voor de recreatie een beleid ontwikkeld moet worden dat recht doet aan het landschap, de woonbehoefte van de inwoners en de recreatiebehoefte van de toeristen. Het belangrijkste punt vinden wij de toenemende armoede in de regio. Steeds meer mensen moeten gebruikmaken van de voedselbank. Er dreigt een sluiting van de sociale werkvoorziening waardoor deze mensen op straat komen te staan. Daar gaan we wat aan 1

2 doen! Wij gaan proberen om de mensen te helpen zodat ze geen gebruik meer hoeven te maken van de voedselbank, maar tot die tijd blijven we deze steunen. De SP is faliekant tegen: Achterkamertjes en onduidelijke besluittrajecten, onvoldoende of niet tijdig verstrekken van bestuurlijke informatie en andere ondemocratische praktijken. De SP omarmt gelijkwaardigheid, solidariteit en rekening houden met de menselijke maat.ook onze afdeling is een voorbeeld van openheid en democratisch tot in haar fundamenten. Hoe we ervoor willen zorgen dat onze gemeente een mooie, diverse, leefbare, maar vooral sociale gemeente wordt staat hieronder per thema beschreven in ons verkiezingsprogramma. Wonen en leefbaarheid - Nieuwe woningen moeten naar aantoonbare behoefte worden gebouwd. We willen niet bouwen voor leegstand. - Sociale huurwoningen worden op peil gehouden met minimaal 30% van het huurbestand. - Er mag geen verkoop plaatsvinden van sociale huurwoningen. - Meer sociale woningbouw, huur- en gesubsidieerde koopwoningen en levensbestendige woningen (met brede deuren welke dan ook toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel). - Bij sociale woningbouw denken we ook aan eengezinswoningen met tuin. - Hoogbouw vinden wij niet bij onze gemeente passen en zullen dit dus ook niet toestaan. - Bewoners moeten actief betrokken worden bij veranderingen in hun buurt. - Seizoensarbeiders uit het buitenland moeten op een humane manier worden gehuisvest. - Kernen moeten hun historische karakter blijven behouden. - Bibliotheken en andere openbare voorzieningen blijven bereikbaar voor iedereen. -De OZB (belasting op huisbezit) moet worden verlaagd. De OZB mag geen melkkoe zijn om overheidstekorten aan te vullen. -De openbare ruimte moet goed beheerd en gehandhaafd worden. We houden ons vast aan wat we afspreken in vastgestelde gemeentelijke plannen. De gemeente communiceert goed naar omwonenden als er werkzaamheden plaatsvinden. -Hondenbelasting wordt afgeschaft. -Ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). -We willen inwoners i.s.m. de gemeente meer regie geven over hun eigen leefomgeving. Initiatieven met voldoende aantoonbaar draagvlak moeten worden gehonoreerd en waar nodig financieel ondersteund. Jongeren -Er moet een duidelijk jongerenbeleid komen dat in samenwerking met de jeugd van onze gemeente geschreven wordt. - De mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen moeten worden verruimd en waar nodig opgeknapt. (Sportveldjes, speeltuinen, hangplekken, enz.) - Er komt een jongerenadviesraad die de jongeren in onze gemeente een stem geeft om dingen te veranderen die zij belangrijk vinden. - De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is dat we in de toekomst een HBO-opleiding krijgen die gericht is op terreinen die aansluiten bij onze gemeente (Toerisme, zaadveredelingsbedrijven en milieutechnologie). Verder moet er gekeken worden of er meer MBO-opleidingen in de gemeente gehuisvest kunnen worden. - Het beleid dat gericht is op drugs- en drankpreventie onder jongeren wordt voortgezet (denk aan alcoholcontroles en voorlichting op scholen). 2

3 - Evenementen die gericht zijn op jongeren moeten ruim baan krijgen. -Wij zijn tegen een wietpas, omdat hierdoor de criminaliteit en de overlast op straat toeneemt. -Jongeren- en opbouwwerk moet worden uitgebreid. Dit om het tekort en het eenzijdig aanbod van faciliteiten te verbeteren. -Basisscholen moeten kleinschalig blijven, in zoveel mogelijk kernen aanwezig zijn en moeten hun eigen identiteit kunnen blijven behouden. -Schoolzwemmen moet weer aangeboden worden op de basisscholen. Ouderen -Op wonen en welzijn wordt niet bezuinigd. -Ouderenorganisaties moeten ondersteuning blijven behouden. -Stille armoede wordt actief opgespoord. -Er wordt actief gekeken naar wat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. - De gemeente ondersteunt en faciliteert een sociaal raadsman/ adviseur voor ouderen in deze complexer wordende maatschappij. -Openbare ruimte moet beter toegankelijk gemaakt worden en behouden blijven voor ouderen en minder validen. Verkeer - Het openbaar vervoer zal beter op de gebruikers moeten worden afgestemd. Dus betere aansluitingen en goede bereikbaarheid van de kernen. - Om iedereen veilig naar huis te kunnen brengen rijden er in het weekend nachtbussen door de regio. - We maken de Markt van Schagen autoluw. - We zorgen ervoor dat er betere en veiligere fietsroutes komen door de hele gemeente. - De Middenroute is alleen acceptabel als er aantoonbaar draagvlak voor is en de veiligheid voor fietsers en voetgangers gegarandeerd wordt. -Parkeren blijft gratis in de gehele fusiegemeente. -Bij Zijpersluis moet een brug worden aangelegd over het Noord-Hollands kanaal. -In plaats van de aanleg van nieuwe wegen, zien wij meer in goed onderhoud van bestaande wegen. -Ondank dat drie knelpunten voor fietsers en voetgangers verbeterd of totaal nieuw aangelegd worden, zien we vooralsnog niets in de verbreding van de N245. Eerst willen we andere opties bekijken zoals het verbeteren van het openbaar vervoer. Duurzaamheid - We willen zonne-energie gaan stimuleren en als gemeente het goede voorbeeld geven door op elk gebouw van een gemeentelijke instantie zonnepanelen te plaatsen. - Er wordt gestimuleerd dat nieuwe woningen worden uitgerust met zonnepanelen en technologie die zorgt voor een beter milieu. Van belang hierbij is dat in elk geval van nieuwbouw de verkaveling en welstandregels geen belemmerende factor vormen. - Er moet onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn voor energie uit biomassa in onze gemeente. - We willen windmolens op zee, vanwege overlast niet op het land. -Duurzame, milieuvriendelijke en kleinschalige landbouw wordt aangemoedigd en gestimuleerd in onze gemeente. Gekeken moet worden of er een regionaal landbouwbeleid kan worden gerealiseerd. 3

4 - Onkruid moet gifvrij worden bestreden. -De vervuiler betaalt en de kosten worden niet doorberekend naar lokale lasten voor inwoners. Betrokken inwoners - We zorgen ervoor dat burgers meer betrokken worden bij zaken die in de gemeente spelen. - Burgerinitiatieven worden serieus genomen en zoveel mogelijk overgenomen. - Het project Jongeren gaan politiek wordt uitgebreid naar de andere scholen in de gemeente. Dus niet alleen de Havo en Vwo klassen. - De gemeente moet toegankelijk zijn voor iedereen. Goede communicatie via de krant, de website, maar ook via Facebook en Twitter verdient de aandacht. - Burgerzaken (paspoorten, ID-kaarten, Servicebalie) moet toegankelijk zijn voor iedereen. In elke kern komt een gemeentelijk servicepunt. - Alle burgers moeten actief mee kunnen praten in een dorpsraad. Als die er nog niet is kan die worden gecreëerd. De dorpsraden mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad. Dorpsraden moeten een afspiegeling zijn van de maatschappij en niet alleen van winkeliers. Ook moeten dorpsraden democratisch georganiseerd. Vergaderingen van dorpsraden moeten openbaar zijn. Eerlijk en sociaal - Er moet een helder subsidiebeleid komen dat zich richt op sport, cultuur en natuur in de gemeente. Wij pleiten voor een pas, waarmee de minima toegang kunnen krijgen bij bijvoorbeeld sportverenigingen tegen gereduceerd tarief. De subsidies moeten eerlijk verdeeld worden en ook de kleine verenigingen moeten gebruik kunnen maken van de subsidies. - De gemeentelijke belastingen moeten niet de mensen raken die al niet zoveel te besteden hebben. Daarom gaan we ruimhartig om met de kwijtschelding voor de minima. -Toeristenbelasting mag niet worden verhoogd. - De mogelijkheden die er zijn voor mensen met geldproblemen moeten duidelijk en helder worden gecommuniceerd zodat deze mensen weten waar zij recht op hebben. - Wij pleiten voor de terugkeer van sociaal raadslieden. - De voedselbank is helaas noodzakelijk, dus daarom zorgen we ervoor dat zolang deze nodig is, hij kan bestaan. - De ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) wordt niet meer aangestuurd door de gemeenteraad, maar we zullen wel streng toezien op de uitvoering door de verantwoordelijke wethouder. -De gemeente hanteert bij de door de gemeente gefinancierde instellingen de Balkendendenorm. Werk -Pallas zorgt voor veel werkgelegenheid in de regio. Het produceert medische isotopen en doet hier onderzoek naar. Wel moeten we blijven kijken naar de risico s van de reactor en naar de veilige opslag en afvoer van afval. -Winkels mogen zelf bepalen of ze op zondag open zijn. -Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt, intensiever bebouwd en duurzaam gemaakt. Uitbreiding zal pas besproken worden als inbreiding niet meer mogelijk is. 4

5 Cultuur -De gemeente heeft een rijk cultureel leven. Wij zullen er op toezien dat daar niet op bezuinigd wordt. -Lokale media moeten worden ondersteund en versterkt. Gezondheid - Bij aanbesteding van zorg die valt onder de WMO moet vooral gekeken worden naar de kwaliteit en niet naar de prijs. -Wij willen herinvoering van de signaleringsfunctie van de thuiszorg en de wijkverpleging. -Er komt een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. - De nieuwe gemeente gaat er alles aan doen om het Gemini ziekenhuis als volwaardige medische voorziening te behouden. - Prikpoli s, huisartsenposten en consultatiebureaus blijven verspreid in de fusiegemeente bestaan. -GGZ voorzieningen (waaronder crisisopvang en bereikbaarheid) blijven op peil. - De gemeente dient zorg te dragen voor voldoende apothekenvoorzieningen, waarbij het mogelijk is om 24 uur per dag medicijnen te verkrijgen (koeriersdienst, medicijnautomaten). -Wijkverpleegkundigen komen weer terug in de wijk. Toerisme en recreatie - De gemeente stimuleert kleine campings. Dus geen aanslag op de natuur of beeldbepalend, karakteristiek Noord-Hollands landschap. De gemeente stimuleert het verbeteren van de bestaande toeristische accommodaties. - Stimuleren van kwalitatief hoogwaardig toerisme, gericht op rustzoekers en natuur- en landschapsliefhebbers. - De SP is tegen aanleg van de West-Friese Brug. Wij willen een integraal plan voor het toerisme (o.a. uitbreiden en verbeteren van de fietspaden,oplaadpunten voor elektrische fietsen en het vergroten van de recreatieve mogelijkheden bij slecht strandweer). - We willen betere aanwijzingen voor recreatie in de kleinere kernen ( bijvoorbeeld Waarland of Burgerbrug). Veiligheid - We zijn tegen het ongebreideld gebruik van cameratoezicht. Het gebruik van cameratoezicht is acceptabel als er live wordt meegekeken. - De politie moet zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar zijn. -Wij pleiten voor goede voorlichting en preventie op het gebied van veiligheid. 5

Bewust Sociaal. Verkiezingsprogramma. SP Winterswijk

Bewust Sociaal. Verkiezingsprogramma. SP Winterswijk Bewust Sociaal Verkiezingsprogramma SP Winterswijk 2014-2018 Principes Ons leven wordt in belangrijke mate bepaald door de drang tot overleven. Wij zijn allemaal individuen met een eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VERKIEZINGS- PROGRAMMA SP SCHAGEN

VERKIEZINGS- PROGRAMMA SP SCHAGEN VERKIEZINGS- PROGRAMMA SP SCHAGEN 2018-2022 INHOUD Inleiding 3 Wonen & Leefbaarheid 4 Jongerenbeleid 6 Ouderenbeleid 7 Duurzaamheid & Milieu 8 Verkeer 9 Betrokken Inwoners 10 Verenigingen 10 Eerlijk &

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA DUIVEN 2018 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! v 1 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te werken aan concrete plannen om samen

Nadere informatie

SCHERP, DIRECT, LUISTEREND EN CONTROLEREND ZONDER CONCESSIES

SCHERP, DIRECT, LUISTEREND EN CONTROLEREND ZONDER CONCESSIES SCHERP, DIRECT, LUISTEREND EN CONTROLEREND ZONDER CONCESSIES verkiezingsprogramma 2018-2022 FRACTIE VANDERVEERE is een politieke fractie in de gemeenteraad van Harderwijk. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Emmen betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend S S Samen investeren! De partijen Wakker Emmen, PvdA en CDA gaan opnieuw

Nadere informatie

KERNEN LEEFBAAR HOUDEN VOOR ELKAAR

KERNEN LEEFBAAR HOUDEN VOOR ELKAAR KERNEN LEEFBAAR HOUDEN VOOR ELKAAR In de kleine dorpen vormt de school de basis van het dorp. De SP is voor behoud van de basisscholen in alle kernen. Omdat vooral ouders en kinderen het meest betrokken

Nadere informatie

Meer aandacht voor onze inwoners

Meer aandacht voor onze inwoners Verkiezingsprogramma 2018-2022 Rucphen Meer aandacht voor onze inwoners D66 krijgt het voor elkaar Inhoud 2 Hoofdstukken 1 Bestuur en dienstverlening 3 2. Wonen 5 3 Leven 7 4. Werk en Inkomen 13 3 Bestuur

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

GOED LEVEN IN BERG EN DAL VERKIEZINGSPROGRAMMA

GOED LEVEN IN BERG EN DAL VERKIEZINGSPROGRAMMA GOED LEVEN IN BERG EN DAL VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 1 VOORWOORD Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD is een volkspartij voor vrijheid van alle burgers, waarbij

Nadere informatie

VERANDERING. GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de

VERANDERING. GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de STEM VOOR TIJD VOOR VERANDERING HET VERKIEZINGSPROGRAMMA IN 5 MINUTEN GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wij kiezen ervoor om de

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

CDA Koggenland. Verkiezingsprogramma

CDA Koggenland. Verkiezingsprogramma CDA Koggenland Verkiezingsprogramma 2018-2022 De samenleving zijn wij samen CDA Koggenland staat voor een gemeente waar het fijn wonen, goed werken en plezierig recreëren is. Daarom investeren we in voorzieningen

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Hardinxveld-Giessendam HET GAAT ERGENS OM

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Hardinxveld-Giessendam HET GAAT ERGENS OM Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid 2018 2022 Hardinxveld-Giessendam HET GAAT ERGENS OM In ons vertrouwde dorp zijn er velen die toch nog hun recht om te stemmen voorbij laten gaan, omdat ze enerzijds

Nadere informatie

ChristenUnie Vlissingen. Verkiezingsprogramma 2014

ChristenUnie Vlissingen. Verkiezingsprogramma 2014 ChristenUnie Vlissingen Verkiezingsprogramma 2014 gezinnen vrijwilligers werknemers ondernemers verslaafden HART voor VLISSINGEN ouderen jongeren zorgverleners werkzoekenden Mensen met een beperking Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Inleiding Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 MIDDEN-DRENTHE Midden-Drenthe Duurzaam en Sociaal Dat is waar we naar streven als GroenLinks Midden-Drenthe. In het sociale en duurzame akkoord, van de coalitie waarvan wij

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. okale artij ergeijk

Verkiezingsprogramma. okale artij ergeijk Verkiezingsprogramma okale artij ergeijk 2018-2022 Inleiding. De Lokale Partij Bergeijk is een onafhankelijke partij, die de belangen van alle inwoners van de gemeente Bergeijk wil behartigen. LPBergeijk

Nadere informatie

Stellingen voor de bijeenkomst van 8 maart 2018

Stellingen voor de bijeenkomst van 8 maart 2018 Stellingen voor de bijeenkomst van 8 maart 2018 Stelling 1: Voor de economische ontwikkeling van Ouder-Amstel is het beter wanneer Duivendrecht bij Diemen (of Amsterdam) wordt ondergebracht en Ouderkerk

Nadere informatie

Samenvatting verkiezingsprogramma

Samenvatting verkiezingsprogramma Westerveld Samen leven samen doen Samenvatting verkiezingsprogramma 2018-2022 De kracht van de samenleving Ik zal eerlijk zeggen dat ik vereerd ben het CDA te mogen vertegenwoordigen bij de aanstaande

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Takendebat gemeente Dongen Resultaten raadpleging Inwonerpanel

Takendebat gemeente Dongen Resultaten raadpleging Inwonerpanel Takendebat gemeente Dongen Resultaten raadpleging Inwonerpanel Agenda 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Toelichting onderzoek 12 onderwerpen: investeren of bezuinigen? Maatschappelijke participatie en sociale voorzieningen

Nadere informatie

In Arnhem worden op woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Je mag dan stemmen welke mensen in de gemeenteraad komen.

In Arnhem worden op woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Je mag dan stemmen welke mensen in de gemeenteraad komen. Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart In Arnhem worden op woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Je mag dan stemmen welke mensen in de gemeenteraad komen. Wat vind jij belangrijk?

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Kies voor de ander. Gewoon oog voor elkaar

Verkiezingsprogramma. Kies voor de ander. Gewoon oog voor elkaar Verkiezingsprogramma Kies voor de ander Gewoon oog voor elkaar VERKIEZINGSPROGRAMMA IN GEWONE TAAL 2018 2022 Gewoon oog voor elkaar VOORWOORD In november 2018 gaan we stemmen. We kiezen een nieuwe gemeenteraad.

Nadere informatie

Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op een manier die bij Trots Pijnacker-Nootdorp past: onderscheidend met lef en

Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op een manier die bij Trots Pijnacker-Nootdorp past: onderscheidend met lef en VERKIEZINGS- PROGRAMMA VOORWOORD Het is met veel plezier dat ik het voorwoord schrijf voor het verkiezingsprogramma van Trots Pijnacker-Nootdorp (TPN). Op 21 maart aanstaande zal Trots wederom meedoen

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen

De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen 1 De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen Albrandswaard. Een verbinding die steeds moeilijker te maken is

Nadere informatie

Limburg. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Limburg. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2030: 49% CO2- reductie Om landelijke en internationale klimaatdoelstellingen te behalen, zijn ook grootschaliger projecten nodig. De Provincie kan een belangrijke rol vervullen door ontwikkelgebieden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Heemskerk Sterk in de IJmond Groen investeren Kracht uit optimisme D66. D66 Heemskerk krijgt het voor elkaar!

Verkiezingsprogramma D66 Heemskerk Sterk in de IJmond Groen investeren Kracht uit optimisme D66. D66 Heemskerk krijgt het voor elkaar! Verkiezingsprogramma D66 Heemskerk 2018-2022 Sterk in de IJmond Groen investeren Kracht uit optimisme D66 D66 Heemskerk krijgt het voor elkaar! Voorwoord Heemskerk heeft een sterke positie in de regio.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lokaal Sociaal! Verkiezingsprogramma PvdA Heerhugowaard

Verkiezingsprogramma Lokaal Sociaal! Verkiezingsprogramma PvdA Heerhugowaard Verkiezingsprogramma 2018-2022 Lokaal Sociaal! PvdA Heerhugowaard: Lokaal en sociaal! Democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid, vrijheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democraten.

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Bij de heraanleg van straten moet er vooral ruimte gemaakt worden voor voetgangers en fietsers.

Bij de heraanleg van straten moet er vooral ruimte gemaakt worden voor voetgangers en fietsers. Bij de heraanleg van straten moet er vooral ruimte gemaakt worden voor voetgangers en fietsers. EENS Bredene heeft nood aan een veilig mobilitietsplan dat aandacht heeft voor de zwakke weggebruiker. Bij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma 2018 Verkiezingsprogramma 2018 Middelburg ChristenUnie, betrouwbaar en betrokken Waar staan we voor? De ChristenUnie staat voor christelijk-sociale politiek. Wij geloven in de God die zich in de Bijbel laat

Nadere informatie

Voor vooruitgang in Uitgeest

Voor vooruitgang in Uitgeest Verkiezingsprogramma 2018 Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Uitgeest in gewone taal. Voor het volledige programma kun je kijken op onze website: uitgeest.d66.nl Voor vooruitgang in Uitgeest 1 Voorwoord

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk Quick scan coalitieprogramma s 2014-2018 Land van Cuijk 28 mei 2014 De Rekenkamercommissie heeft de coalitieprogramma s van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk naast elkaar gelegd en gekeken of en

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

Samen leven in Bernheze

Samen leven in Bernheze Samen leven in Bernheze Wij zijn samen Bernheze. Oud en Jong, werkend of nog naar school, of misschien al met pensioen. Wij zijn het die er samen voor zorgen dat het hier prettig leven is en wij zijn er

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Doesburg, een stad om van te houden! Partij Programma Stadspartij Doesburg

Doesburg, een stad om van te houden! Partij Programma Stadspartij Doesburg Doesburg, een stad om van te houden! Partij Programma Stadspartij Doesburg 2018-2022 Inleiding Doesburg is een prachtige stad, die we als Stadspartij Doesburg onafhankelijk willen houden. Samenwerken doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD Heeze-Leende

Verkiezingsprogramma VVD Heeze-Leende Verkiezingsprogramma VVD Heeze-Leende 2018-2022 Heeze-Leende, een gemeente waar iedereen een bijdrage levert aan de maatschappij, kan wonen waar hij of zij wil en kan genieten van uitstekend onderwijs

Nadere informatie

Enquête Wonen. Algemene vragen. Leeftijd. loondienst / zelfstandig / geen. Werk in Merselo. bebouwde kom / buitengebied. huurwoning / koopwoning

Enquête Wonen. Algemene vragen. Leeftijd. loondienst / zelfstandig / geen. Werk in Merselo. bebouwde kom / buitengebied. huurwoning / koopwoning Enquête 2017 Algemene vragen Geslacht Leeftijd Werk Werk in Merselo Wonen Wonen M / V.. loondienst / zelfstandig / geen J / N bebouwde kom / buitengebied huurwoning / koopwoning Wonen In welk soort woning

Nadere informatie

Heukelum. Zicht op de Linge

Heukelum. Zicht op de Linge Heukelum Zicht op de Linge Het stadje Heukelum is een van de vijf kernen van de gemeente Lingewaal. Heukelum ligt in de Tielerwaard, aan de zuidoever van de rivier de Linge, in een van de meest westelijke

Nadere informatie

MIDDEN-DRENTHE. Verkiezingsprogramma

MIDDEN-DRENTHE. Verkiezingsprogramma MIDDEN-DRENTHE Verkiezingsprogramma 2018-2022 Midden-Drenthe Duurzaam en Sociaal Dat is waar we naar streven als GroenLinks Midden-Drenthe. In het sociale en duurzame akkoord, van de coalitie waarvan wij

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Alle buurten samen maken de stad. Dit verkiezingsprogramma is dan ook geschreven vanuit die gedachte.

Alle buurten samen maken de stad. Dit verkiezingsprogramma is dan ook geschreven vanuit die gedachte. 1 Het hart in de buurt CONCEPT Verkiezingsprogramma 2018 2022 PvdA Maastricht Het hart in de buurt. 5 Iedere Maastrichtse buurt is een dorp op zich met een eigen cultuur en een unieke samenstelling. Maar

Nadere informatie

Partijprogramma

Partijprogramma Partijprogramma 2018-2022 Voorwoord Het Bestuur van Liberaal Heemskerk is blij en trots het partijprogramma en de speerpunten te kunnen presenteren. Het programma gaat over; HEEMSKERK VOOR ONS ALLEMAAL.

Nadere informatie

Digitale vragenlijst Spotdag Wilt u weten waaraan de gemeente haar geld besteedt?

Digitale vragenlijst Spotdag Wilt u weten waaraan de gemeente haar geld besteedt? 1. Wilt u weten waaraan de gemeente haar geld besteedt? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47.8% 47.0% 40% 30% 20% 10% 5.2% 0% 0.0% 0.0% Heel graag Graag Beetje Niet echt Niet geïnteresseerd Naam Heel graag 47,8%

Nadere informatie

Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul. (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum)

Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul. (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum) Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum) april 2016 1 Aandachtspunten voor vernieuwing van winkelcentrum De Heul Door

Nadere informatie

Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal 2018-2022 De SP bestuurde voor het eerst in Gorinchem mee. De SP heeft met onze wethouder veel dingen bereikt. We vertellen

Nadere informatie

PRO! Vernieuwing en vooruitgang. Progressieve Partij. Stem op lijst 3. Samenvatting verkiezingsprogramma progressieve partij

PRO! Vernieuwing en vooruitgang. Progressieve Partij. Stem op lijst 3. Samenvatting verkiezingsprogramma progressieve partij PRO! Vernieuwing en vooruitgang Samenvatting verkiezingsprogramma progressieve partij 2018-2022 Stem op lijst 3 Progressieve Partij DIT IS EEN UITGAVE DOOR: De Progressieve Partij Aalten Uitgave toegankelijke

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Agenda Leefbaarheid en vitaliteit Mogelijke maatregelen Openbare ruimte en groen Welzijn en zorg Leren en spelen Wonen Sport

Nadere informatie

Provinciale verkiezingen 2019

Provinciale verkiezingen 2019 PF Provinciale Verkiezingen 2019 V000 Provinciale verkiezingen 2019 Bedankt dat u mee wilt doen aan deze vragenlijst over de provinciale verkiezingen. Wij zijn benieuwd hoe u denkt over deze verkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Nu en straks

Verkiezingsprogramma Nu en straks Verkiezingsprogramma 2014-2018 Wonen Werken Leven Nu en straks Doe-Democratie Het CDA wil krachtige, actieve, zelfbewuste dorpsgemeenschappen waarin burgers met plezier wonen, zich geborgen weten, en waarin

Nadere informatie

ENKHUIZEN: stabiel, solidair, slagvaardig. CDA Enkhuizen. Enkhuizen: stabiel, solidair, slagvaardig

ENKHUIZEN: stabiel, solidair, slagvaardig. CDA Enkhuizen. Enkhuizen: stabiel, solidair, slagvaardig CDA Enkhuizen Gemeenteprogramma 2018-2022 Enkhuizen: stabiel, solidair, slagvaardig GOUD IN HANDEN: ENKHUIZEN, IS HET WAARD! Pagina: 1 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Enkhuizen

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Bijlage I Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociaal, Groen en Economisch: Duurzaamheid 2.0!

Sociaal, Groen en Economisch: Duurzaamheid 2.0! Sociaal, Groen en Economisch: Duurzaamheid 2.0! Algemene en Financiële beschouwingen: Voorjaarsrapportage 2014 Inleiding De raad geeft vandaag bij de algemene beschouwingen haar visie op de eerste voorjaarsrapportage

Nadere informatie

Leiderdorp zelfstandig, zeker nu! Verkiezingsprogramma

Leiderdorp zelfstandig, zeker nu! Verkiezingsprogramma Leiderdorp zelfstandig, zeker nu! Verkiezingsprogramma 2018-2022 INHOUD VOORWOORD... 2 LEIDERDORP ZELFSTANDIG... 2 SOCIAAL DOMEIN EN GEZONDHEID... 2 Mee doen in de maatschappij - WMO... 2 Participatie

Nadere informatie

Arnhem voor iedereen

Arnhem voor iedereen Arnhem voor iedereen Samenvatting verkiezingsprogramma PvdA Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Samenvatting verkiezingsprogramma Arnhem is een prachtige stad. Maar in onze stad hebben nog te veel

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Thuis in Enkhuizen! Enkhuizen O stadje aan het IJsselmeer, Ik vind jou wonderschoon. Jij bent op aarde toch de plek, waar ik het liefste woon.

Thuis in Enkhuizen! Enkhuizen O stadje aan het IJsselmeer, Ik vind jou wonderschoon. Jij bent op aarde toch de plek, waar ik het liefste woon. Thuis in Enkhuizen! Enkhuizen O stadje aan het IJsselmeer, Ik vind jou wonderschoon. Jij bent op aarde toch de plek, waar ik het liefste woon. Uit: Het Enkhuizer Lied (J. Sikkink/R. Lippe) Deze tekst geeft

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

ONEENS GEEN MENING EENS TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE

ONEENS GEEN MENING EENS TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE Q1 DuurzaamheidWeststellingwerf klimaatneutraalweststellingwerf wil zo snel mogelijk duurzaam en klimaatneutraal zijn. Zo worden er zonneparken aangelegd bij Wolvega en Noordwolde, een postcoderoosproject

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie