Verzuimprotocol Sint-Jan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimprotocol Sint-Jan"

Transcriptie

1 Verzuimprotocol Sint-Jan Inleiding Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere kans hebben om voortijdig schoolverlater te worden. Ook is een verband aangetoond tussen regelmatig verzuim en het ontwikkelen van afwijkend en/of crimineel gedrag. Om die redenen is het terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim enorm belangrijk. 1. Wet en regelgeving: Leer- en kwalificatieplicht, verzuim Ieder kind heeft recht op onderwijs, en tegelijk een leerplicht. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen, te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ieder kind is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Sinds 1 augustus 2007 geldt dat de jongere verplicht is onderwijs te blijven volgen totdat hij een startkwalificatie heeft behaald of tot het moment waarop hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Een startkwalificatie is behaald bij: - havo- of vwo-diploma; - mbo-diploma niveau 2 BOL of BBL. 2. Verschillende vormen van ongeoorloofd verzuim Op basis van de Leerplichtwet zijn scholen verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden (zie hiervoor ook de bijlage, de Verzuimkaart). Daarbij wordt veelal het volgend onderscheid gehanteerd: Absoluut verzuim: van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere niet ingeschreven staat bij een school of onderwijsinstelling. Luxeverzuim: er is sprake van luxeverzuim als een leerplichtige jongere zonder toestemming van school en/of de leerplichtambtenaar wegblijft vanwege extra vakantie of familiebezoek. Relatief verzuim: van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zich onttrekt aan regels van aanwezigheidsplicht. Relatief verzuim moet door school aan leerplicht gemeld worden als: - de jongere drie dagen of meer achtereenvolgend verzuimt; - de jongere in een periode van vier opvolgende lesweken 16 lesuren verzuimt; - de jongere 10 keer te laat op school of in de les komt; Scholen dienen eerder tot melding over te gaan als zij vermoeden, dat door de school getroffen maatregelen onvoldoende effect hebben. Verzuim en achterliggende problematiek Verzuim is vaak een uitvloeisel van een achterliggende problematiek. Is dat het geval dan spreken we ook wel van zorgwekkend verzuim of signaalverzuim : een leerling verzuimt dan een of enkele uren (maar minder dan zestien uur in vier weken) én er is sprake van onderliggende problematiek. Hiervan is sprake als het verzuim een signaal is voor problemen als: leerproblemen, leerstoornissen; sociaal-emotionele problemen of stoornissen; (ernstige) gedragsproblemen of gedragsstoornissen; Verzuimprotocol Sint-Janscollege 1

2 gezondheidsproblemen (fysiek, en psychisch / psychiatrisch) gezinsproblemen 3. Wet- en regelgeving voor het verlenen van extra verlof Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof buiten de schoolvakanties aan. In dergelijke gevallen moet (waar mogelijk) twee maanden van tevoren (maar uiterlijk één week ervoor) een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de directeur van de school. Als de aanvraag voor extra verlof niet meer dan tien dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag. Bij de beoordeling van bovenbedoelde aanvragen voor extra verlof dienen de school en de leerplichtambtenaar zich te houden aan onderstaande wettelijke richtlijnen. Vakantieverlof Dit kan worden verleend, indien het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties met hun kind(eren) op vakantie te gaan. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend, dat gepaard gaat met een werkgeversverklaring. Binnen deze voorwaarde mag het vakantieverlof: - één maal per schooljaar plaatsvinden en maximaal tien schooldagen bedragen; - niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. (Bovenstaande op basis van artikel 13a, Leerplichtwet.) Vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging Ouders/verzorgers en jongeren worden vrijgesteld van de verplichting de school te (laten) bezoeken, indien dit wordt verhinderd door vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Een beroep op deze regel kan slechts worden gedaan, indien de directeur uiterlijk twee dagen vóór de verhindering daarvan in kennis is gebracht. (Bovenstaande op basis van artikel 11 en 13, Leerplichtwet.) Andere gewichtige omstandigheden Een verzoek om verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (voor maximaal tien schooldagen per schooljaar) dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd. (Bovenstaande op basis van artikel 11 en artikel 13b, Leerplichtwet.) In de praktijk komen de volgende invullingen voor: - voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; - voor verhuizing, voor ten hoogste één dag; - voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen (afhankelijk van de vraag of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerplichtige wordt gesloten); - bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, duur in overleg met de directeur; - bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag; - bij bevalling van moeder/verzorgster, duur in overleg met de directeur; - bij ambtsjubilea (25, 40, 50 jaar) en huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50, 60 jaar) van ouders of grootouders, voor ten hoogste één dag; - bij calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. 4. Definitie van verzuim Onder verzuim verstaan wij alle vormen van fysieke afwezigheid van de leerling op de volgens het rooster vastgestelde lestijden en lesdagen. Verzuimprotocol Sint-Janscollege 2

3 Onder geoorloofd verzuim verstaan we verzuim met als reden bijvoorbeeld: ziekte van de leerling, doktersbezoek, verlof vooraf aangevraagd en toegestaan of achteraf gelegitimeerd voor gewichtige omstandigheden, zoals verhuizing, huwelijks- of ambtsjubilea, ernstige ziekte van een gezins- of familielid of verlof vanwege de aard van het beroep van de ouders. Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we alle fysieke afwezigheid van leerlingen waarbij geen overleg is geweest over de absentie of wanneer geen toestemming is verleend voor het verzuim. We spreken ook van ongeoorloofd verzuim als kinderen te laat op school komen, voortijdig naar huis gaan, dagdelen of dagen niet op school komen zonder dat de ouders/verzorgers de school informeren over de reden van het verzuim. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het ongeoorloofd verzuim achteraf gelegitimeerd wordt. 5. Registratie van verzuim 1 te laat komen De leerling die te laat komt aan het begin van de lesdag of in de loop van de lesdag bij een lesuur, dient deze leerling zich te melden bij het zorglokaal (C107). Hier vindt de registratie plaats. 2 ziekte Volgens de schoolregels wordt de schooladministratie door de ouders/verzorgers van een zieke leerling 's ochtends vroeg voor aanvang van het eerste lesuur telefonisch daarover ingelicht. Een ziekmelding dient dagelijks te worden herhaald (tenzij anders afgesproken) zolang de leerling niet in staat is deelname aan de lessen te hervatten. Wanneer geconstateerd wordt dat een leerling afwezig is en er geen reden hiervoor bekend is, dan wordt z.s.m. telefonisch contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Als geoorloofd verzuim wordt verder aangemerkt indien de ouders bij hervatting van het onderwijs een getekende schriftelijke verklaring omtrent de ziekte overleggen. 3 ongeoorloofd verzuim Als de ouders/verzorgers van een leerling de school niet hebben ingelicht over het afwezig zijn van de leerling en de naam van die leerling komt voor bij de absentmeldingen in Magister dan informeert de medewerker van het zorglokaal bij de ouders/verzorgers waarom de leerling niet op school is. Als daarop geen bevredigend antwoord komt, dan wordt de leerling beschouwd als ongeoorloofd afwezig en wordt deze als zodanig geregistreerd. 4 geoorloofd verzuim Wanneer de afwezigheid van een leerling door ouders/verzorgers gemeld is en noodzakelijk is vanwege een medische behandeling of dringende familieomstandigheden, dan krijgt de leerling in het zorglokaal een poortbriefje waarmee hij toestemming heeft het schoolterrein te mogen verlaten. Indien leerlingen activiteiten verzorgen waarvoor de schoolleiding toestemming heeft gegeven (zoals leerlingenraad, werkgroepen, culturele activiteiten) en zij missen daardoor een of meer lessen, dan tekent het bij de activiteiten betrokken personeelslid een briefje waarin staat vermeld waarom de leerling afwezig was. 5 uit de les gestuurd Een leerling kan uit de les worden gestuurd en daardoor lesstof missen. De verwijdering wordt door de medewerker van het zorglokaal in Magister vermeld. 6 schorsing Een leerling kan zijn geschorst en daardoor lesstof missen. Dit wordt door de medewerker van het zorglokaal in Magister geregistreerd. Verzuimprotocol Sint-Janscollege 3

4 5.1 Het absentieregistratiesysteem In de schoolregels is vastgelegd op welke wijze absentie gemeld dient te worden. De uitvoering van deze regels heeft nogal wat administratieve gevolgen. Voor een goede registratie is het echter belangrijk dat de regels zo veel mogelijk worden nageleefd. Richtlijnen absentieregistratiesysteem De kern van het absentieregistratiesysteem is dat elke afwezigheid in de klas gemeld wordt door de docent. De docent vermeldt de afwezigheid van leerlingen in de les in Magister. Het absentieregistratiesysteem staat op het administratienetwerk en is voortdurend toegankelijk voor de coördinatoren en absentiemedewerkers. De mentor zal naar aanleiding van buitensporige afwezigheid of veelvuldig te laat komen van een leerling een gesprek aangaan met die leerling en/of met zijn of haar ouders/verzorgers. Dit geldt ook bij onbekende reden van afwezigheid. De ouders/verzorgers hebben inzage in het schoolverzuim van hun kind via Magister. Bij ernstig problematisch verzuim vindt een verwijzing door de coördinator plaats naar de leerlingbegeleiding. Afhankelijk van de problematiek worden dan maatregelen genomen. Daarbij kan gedacht worden aan het inschakelen van een externe instantie. De schoolleiding heeft regelmatig een overleg met de leerplichtambtenaar over het verzuim op school. In dit overleg wordt al het problematisch verzuim doorgenomen. 6. Aanpak per verzuimsoort De aanpak van verzuim verschilt per soort verzuim. Hoe ernstiger het verzuim, hoe meer partijen worden ingeschakeld bij het bestrijden ervan. Hieronder worden de meest voorkomende oorzaken van verzuim besproken in combinatie met de aanbevolen aanpak. Te laat komen Als een leerling te laat is voor de les, meldt hij of zij zich eerst bij het zorglokaal. Bij veelvuldig te laat komen of wanneer een gesprek met de laatkomer onvoldoende effect heeft gehad, worden de ouders/verzorgers van de betreffende leerling door de coördinator uitgenodigd voor een gesprek. In het geval van leerlingen die veelvuldig te laat komen en wanneer getroffen maatregelen daarop weinig effect hebben, schakelt de schoolleiding de leerplichtambtenaar in. Ziekte Ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht de school te informeren over de afwezigheid van hun kind. Zij dienen dit telefonisch te doen bij de administratie, vóór het begin van het eerste lesuur. Indien ouders niet in staat zijn geweest telefonisch te melden, wordt altijd telefonisch contact opgenomen met de ouders/verzorgers. De absentenregistrator noteert de gegevens in de computer. Via Magister kan de mentor de gegevens betreffende het verzuim van zijn leerling inzien. Hij ontvangt hiervan ook een overzicht. Als een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, dient deze zich eerst af te melden op school, bij de medewerker in het zorglokaal. Of indien deze niet bereikbaar is bij de coördinator. Daar belt de leerling naar huis. Het is zeer wenselijk dat de mentor na enige dagen contact zoekt met de zieke om te informeren hoe het gaat en te overleggen over hoe de opgelopen achterstand kan worden ingehaald. Bij ziekte van enkele weken neemt de mentor contact op met de coördinator. Bij veelvuldige gezondheidsklachten van een leerling kan worden besloten om de schoolarts in te schakelen, nadat de mentor en/of coördinator een gesprek met de ouders hebben gevoerd over het verzuim. De schoolarts heeft in de school een ruimte om leerlingen te Verzuimprotocol Sint-Janscollege 4

5 spreken. Ook kan de schoolarts de leerling oproepen en hem of haar verzoeken om bij de GGD langs te komen. Bij vermoeden van onterechte ziekmelding, zal in eerste instantie de coördinator contact opnemen met de ouders/verzorgers. Bij regelmatig vermoedelijke onterechte ziekmeldingen zal de school ook de leerplichtambtenaar en/of de schoolarts inschakelen. Dit kan ook het geval zijn als de ouders te weinig doen met de ziekte van hun kind, bijv. er wordt geen huisarts ingeschakeld. Ongeoorloofd verzuim Onder ongeoorloofd verzuim of spijbelen worden alle vormen van afwezigheid verstaan die niet onder de andere categorieën vallen en niet gelegitimeerd kunnen worden door de ouders/verzorgers. Wanneer er sprake is van spijbelen, volgen zo spoedig mogelijk maatregelen. Dit betekent meestal dat op zo kort mogelijk termijn de verzuimde uren door de leerling vierdubbel dienen te worden ingehaald. Bij spijbelen stelt de school de ouders/verzorgers op de hoogte van het probleem en worden zij verzocht te helpen bij het aanpakken hiervan. Als dit geen effect heeft, zullen er passende acties worden ondernomen. Dit kan zijn een melding via de website van het bureau Voortijdig School Verlaten (VSV) of het inschakelen van de leerplichtambtenaar. Afhankelijk van de ernst van het spijbelincident(en) kan de coördinator besluiten direct de leerplichtambtenaar in te schakelen. Uiteraard worden ook dan de ouders op de hoogte gesteld. Spijbelen is vaak een uiting van een hulpvraag van de betreffende leerling. In die gevallen probeert de school, met of zonder externe hulp, antwoord te geven op deze hulpvraag. Geoorloofd verzuim Afspraken voor tandarts- of doktersbezoek vinden zo veel mogelijk buiten schooltijd plaats. De mentor maakt dat duidelijk aan zijn of haar klas en ziet vervolgens toe op naleving daarvan. Als een dergelijk bezoek toch tijdens schooltijd moet plaatsvinden, dan wordt er vooraf met de school gebeld oftewel een schriftelijke aanvraag ingediend door de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. In principe geeft de school geen langdurig verlof. Er zijn een aantal uitzonderingen, waarvan er hier drie worden genoemd. 1 Voor de vervulling van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging of godsdienst kan extra verlof worden aangevraagd. 2 Vakantieverlof kan worden verleend als het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij deze vakantieaanvragen moet een werkgeversverklaring van de betreffende ouder/verzorger worden bijgevoegd. Dit verlof moet twee maanden van tevoren worden aangevraagd, mag niet in de eerste twee schoolweken van het jaar plaatsvinden en kan maximaal tien dagen bedragen. Het wordt slechts één maal per jaar verleend. 3 Verlof wegens gewichtige omstandigheden kan worden aangevraagd in het geval van bijzondere familieomstandigheden of andere incidentele uitzonderlijke situaties. Elke aanvraag wordt apart door de coördinator bekeken. De ouders/verzorgers dienen extra verlof ruim van tevoren schriftelijk aan te vragen. Over het toekennen van meer dan tien dagen vakantieverlof of bij verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtambtenaar. Over de toekenning van verlof van maximaal tien dagen beslist de schoolleiding. In geval van twijfel wordt advies ingewonnen bij externe instanties. De registratie van het extra verlof wordt in de leerlingendossiers bijgehouden. Verzuimprotocol Sint-Janscollege 5

6 Uit de les gestuurd Als een leerling uit de les wordt verwijderd, moet hij zich altijd bij de medewerker van het zorglokaal of bij diens afwezigheid bij de coördinator van zijn afdeling melden. De resterende tijd van de les verblijft de leerling dan in het zorglokaal (C107) of eventueel in een andere ruimte die hem wordt aangewezen. Na verwijdering uit de les wordt steeds een lesverwijderingsformulier ingevuld door de leerling en de betrokken docent dat wordt toegevoegd aan het leerlingendossier van de betrokken leerling. De mentor ontvangt een kopie van dit formulier. De coördinator of mentor stelt afhankelijk van de ernst van de verwijdering de ouders/verzorgers van de leerling hiervan op de hoogte. Schorsing De schoolleiding schorst een leerling alleen in uitzonderlijke gevallen. Bij schorsing kan worden gedacht aan gevallen waarin een onhoudbare situatie is ontstaan en waarbij de school eerst de ouders/verzorgers wil spreken voordat een leerling weer toegelaten kan worden tot de lessen. Een schorsing duurt meestal niet langer dan een of twee dagen. In het geval van een interne schorsing dient de leerling de gehele schorsingsdag op school aanwezig te zijn en krijgt hij/zij andere werkzaamheden opgedragen. In het geval van een externe schorsing wordt de leerling de toegang tot het schoolterrein gedurende de schorsingsperiode ontzegd. Een externe schorsing kan alleen door de directie worden opgelegd. Bij een schorsing van meer dan één dag wordt voorts de inspectie van het onderwijs ingelicht. Een schorsing kan gevolgen hebben voor deelname aan buitenlesactiviteiten. Verzuimprotocol Sint-Janscollege 6

Verzuimprotocol Sint-Jan

Verzuimprotocol Sint-Jan Verzuimprotocol Sint-Jan Inleiding Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

VERZUIMBELEID Globe College 18AN. Inhoudsopgave

VERZUIMBELEID Globe College 18AN. Inhoudsopgave VERZUIMBELEID Globe College 18AN 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Ziek of absent melden 3 2.1 Ziek worden op school 3 2.2 Ongeoorloofd verzuim 3 3 Te laat komen en ongeoorloofd afwezig 4 3.1 De

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

IEDEREEN OP SCHOOL. 1. Woord vooraf

IEDEREEN OP SCHOOL. 1. Woord vooraf IEDEREEN OP SCHOOL 1. Woord vooraf Soms komen leerlingen veelvuldig te laat of niet op school. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Of ze spijbelen. Soms hebben ouders weet van dit verzuim, soms helemaal niet.

Nadere informatie

Extra en bijzonder verlof

Extra en bijzonder verlof Extra en bijzonder verlof (verlofaanvragen inzake leerlingen) CBS de Hoeksteen Well, maart 2019 1 A. Inleiding Het komt zeer regelmatig voor, dat ouders vrij komen vragen voor hun kind buiten de reguliere

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Verzuimprotocol Petrus Canisius.

Verzuimprotocol Petrus Canisius. Verzuimprotocol Petrus Canisius. Leerplicht heeft de regels rondom het schoolverzuim de afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt. Voorheen werd de verantwoordelijkheid vooral neergelegd bij de directies

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld MT 20 juni 2018

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld MT 20 juni 2018 2018-2019 Status Vastgesteld MT 20 juni 2018-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim. 4 1.1 Ongeoorloofd verzuim... 4 1.2 Geoorloofd verzuim... 4 2. Procedure na het vaststellen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok

Verzuimprotocol. Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Onderscheid in verzuim.... 4 2 Geoorloofd

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Document Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink, Auteur Marijke Hengeveld. Beheerder Ilse Koenders, Marijke Hengeveld

Verzuimprotocol. Document Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink, Auteur Marijke Hengeveld. Beheerder Ilse Koenders, Marijke Hengeveld Verzuimprotocol Document Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink, Auteur Marijke Hengeveld Eigenaar CO Produs Beheerder Ilse Koenders, Marijke Hengeveld Status datum Concept 9-3-2015 Vaststelling

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Verzuimprotocol Casparus College

Verzuimprotocol Casparus College Verzuimprotocol Casparus College 1. Leerplicht In onze samenleving hebben alle kinderen en jongeren het recht om te leren. In Nederland (en in veel andere landen) wordt veel waarde gehecht aan dit leerrecht.

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1

Verzuimprotocol Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1 Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Onderscheid in verzuim... 4 2 Geoorloofd

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Extra vakantie of verlof. A. In te vullen door aanvrager:

Aanvraagformulier. Extra vakantie of verlof. A. In te vullen door aanvrager: A. In te vullen door aanvrager: Naam aanvrager Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Naam/namen van de : groep: leerlingen waar verlof voor wordt aangevraagd : groep: : groep: : groep: Periode van

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Leerplicht en verlofregeling

Leerplicht en verlofregeling Verzuimprotocol KBS Geert Groteschool Leerplicht en verlofregeling 1. Inleiding Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Bij verzuim neemt de school z.s.m. contact op met de leerling en/of ouders/voogd. Een goede zorgstructuur is voorwaarde om

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Sector vmbo-pro

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Sector vmbo-pro Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Sector vmbo-pro Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mill-Hillcollege

Verzuimprotocol Mill-Hillcollege Verzuimprotocol Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Verzuimprotocol Mill-Hillcollege Goirle Waarom dit protocol? Het Mill-Hillcollege streeft ernaar dat alle leerlingen hun schoolloopbaan

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol Verzuimbeleid

Protocol Verzuimbeleid Protocol Verzuimbeleid 1 Inhoudsopgave Blz Inleiding 1.0 Magister 3 2.0 Taakverdeling verzuimregistratie 3 3.0 Registratie en controle 3 4.0 Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim 4 5.0 Interne sancties ongeoorloofd

Nadere informatie

Verzuimprotocol Hubertus & Berkhoff

Verzuimprotocol Hubertus & Berkhoff Verzuimprotocol Verzuimprotocol Hubertus & Berkhoff De school heeft een zeer belangrijke plicht bij het terugdringen van schoolverzuim. Dit verzuimprotocol geeft weer wanneer we spreken van verzuim. Verder

Nadere informatie

: Ouders/verzorgers van leerlingen op OBS De Sleutelaar. Datum : 25 maart : Iedereen naar school: de leerplicht en verlof van school

: Ouders/verzorgers van leerlingen op OBS De Sleutelaar. Datum : 25 maart : Iedereen naar school: de leerplicht en verlof van school August Vermeylenlaan 1, 5531 TW Bladel tel. 0497 360 847, e-mail: info@obsdesleutelaar.nl Aan : Ouders/verzorgers van leerlingen op OBS De Sleutelaar Datum : 25 maart 2012 Betreft : Iedereen naar school:

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Voorwoord. De leerplichtwet Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs, maar ook de plicht er gebruik van te maken.

Voorwoord. De leerplichtwet Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs, maar ook de plicht er gebruik van te maken. VERZUIMPROTOCOL Voorwoord De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke

Nadere informatie

Regeling absentie. Sector havo/vwo. Versie: september 2018 ouders

Regeling absentie. Sector havo/vwo. Versie: september 2018 ouders Regeling absentie Sector havo/vwo Versie: september 2018 ouders Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is. Onderstaande

Nadere informatie

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur 6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR Eigenaar verzuimcoördinator/directeur Om te voldoen aan de Leerplichtwet is dit verzuimprotocol opgesteld.

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Protocol Verzuim en te laat o.b.s. De Brink januari 2019

Protocol Verzuim en te laat o.b.s. De Brink januari 2019 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

Wie moeten er volgens de wet gemeld worden en wanneer? In onderstaande gevallen moet er direct gemeld worden bij Bureau Leerplicht Plus

Wie moeten er volgens de wet gemeld worden en wanneer? In onderstaande gevallen moet er direct gemeld worden bij Bureau Leerplicht Plus Verzuimprotocol 1 Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Bij verzuim neemt de school z.s.m. contact op met de leerling en/of ouders/voogd. Een goede zorgstructuur is voorwaarde om het signaalverzuim (problemen

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

VERZUIM-, ABSENTIE- EN LEERPLICHTPROTOCOL

VERZUIM-, ABSENTIE- EN LEERPLICHTPROTOCOL VERZUIM-, ABSENTIE- EN LEERPLICHTPROTOCOL A B C D E Te laat kom protocol Spijbelprotocol Absentieprotocol Uitstuurprotocol Bijzonder verlof protocol (leerplicht) + aanvraagformulier A. Te laat kom protocol

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Cartesius Lyceum - Verzuimprotocol

Cartesius Lyceum - Verzuimprotocol Verzuimprotocol 2018-2019 1 Inhoudsopgave Afspraken m.b.t. registratie en afhandeling 3 Ziekte 3 Te laat komen 3 Verzuim 4 Verwijdering uit de les 4 Basisacties bij te laat, ongeoorloofd afwezig en verwijdering

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Schooljaar Betrokkenen bij uitvoering verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Schooljaar Betrokkenen bij uitvoering verzuimprotocol Verzuimprotocol Schooljaar 2016-2017 Betrokkenen bij uitvoering verzuimprotocol 2016-2017 Verzuimmedewerker: Gina Hermens Vervangend verzuimmedewerker: Emma Smeets Zorgcoördinator: Berry Nieskens Schoolleider:

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Verzuimprotocol ( )

Verzuimprotocol ( ) Verzuimprotocol (19-07-2017) Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Leerplichtwet.

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

1 e uur: te laat briefje bij conciërge. vanaf het 2 e uur: melding door docent in Magister

1 e uur: te laat briefje bij conciërge. vanaf het 2 e uur: melding door docent in Magister Naam protocol: Vastgesteld: Verzuimbeleid Gymnasium Felisenum maart 2018 (vastgesteld met instemming van MR) Ziekmelding In geval van afwezigheid wegens ziekte stellen de ouder(s)/verzorger(s) de school

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Wat is schoolverzuim? Volgens de Leerplichtwet van 1969 wordt onderscheid gemaakt in geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim:

Wat is schoolverzuim? Volgens de Leerplichtwet van 1969 wordt onderscheid gemaakt in geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim: Verzuimprotocol afdeling Vormgeving s.g. De Rooi Pannen SCHOOLVERZUIM Wat is schoolverzuim? Volgens de Leerplichtwet van 1969 wordt onderscheid gemaakt in geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim: Geoorloofd

Nadere informatie

Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met. u kunt maximaal 1 dag aanvragen. de vierde graad van het kind:

Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met. u kunt maximaal 1 dag aanvragen. de vierde graad van het kind: Inleiding Sinds 2017 zijn er een aantal wijzigingen in het doormelden van verlof aan DUO. Omdat verlofaanvragen regelmatig vragen oproepen zijn de belangrijkste zaken in deze verlofregeling op een rij

Nadere informatie

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Mondomijn Abendonk 17 5706 WB HELMOND Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969 Dit formulier dient door de aanvrager

Nadere informatie

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM 2 Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van

Nadere informatie

Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium

Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium Door: Sandra Hoes en Ellen Schröder september 2016 1 1. Verzuimbeleid Kennemer College Het Kennemer College havo/vwo onderkent het belang van een

Nadere informatie

VERZUIMBELEID EN PRAKTISCHE REGELS ROND VERZUIM EN EXTRAVERLOF OP HET ERASMIAANS GYMNASIUM

VERZUIMBELEID EN PRAKTISCHE REGELS ROND VERZUIM EN EXTRAVERLOF OP HET ERASMIAANS GYMNASIUM VERZUIMBELEID EN PRAKTISCHE REGELS ROND VERZUIM EN EXTRAVERLOF OP HET ERASMIAANS GYMNASIUM Voor leerlingen en ouders/verzorgers Inhoud: Inleiding De leerplichtwet Overzicht verschillende soorten Buitengewoon

Nadere informatie

Leerplicht in het basis- en voorgezet onderwijs: Wat moet u als ouder/verzorger weten?

Leerplicht in het basis- en voorgezet onderwijs: Wat moet u als ouder/verzorger weten? Leerplicht in het basis- en voorgezet onderwijs: Wat moet u als ouder/verzorger weten? Ieder kind naar school Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Dit schrijft de leerplichtwet voor. Veel

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015

Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015 Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken, opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht van

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol AIES De Zeeheld

Verzuimprotocol AIES De Zeeheld Verzuimprotocol AIES De Zeeheld Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Bij verzuim neemt de school z.s.m. contact op met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s)/voogd. Een goede zorgstructuur is

Nadere informatie

Notitie Leerplicht schoolverzuimregeling

Notitie Leerplicht schoolverzuimregeling Notitie Leerplicht schoolverzuimregeling Leerplichtwet Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering van

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PRIMAIR ONDERWIJS [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

Verzuimprotocol De Vos

Verzuimprotocol De Vos Verzuimprotocol De Vos 2018-2019 0 Inhoud: Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim: Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Vastgesteld door de Directie : 20-02-2018 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur : n.v.t. Instemming (G)MR : 12-03-2018 Inwerkingtreding : 12-03-2018 Evaluatie : jaarlijks Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verzuimprotocol Wolfert PRO

Verzuimprotocol Wolfert PRO Verzuimprotocol Wolfert PRO Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voorwoord... 2 De wet... 2 Volledige Leerplicht... 2 Kwalificatieplicht... 2 Taakverdeling... 3 De verzuimcoördinator... 3 Taken... 3 De mentor...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Dagelijks 2 2. Te laat komen 2 3. Ziekte 4 4. Extra verlof 4 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 4 6. Verzuimregistratiesysteem 5 7. Dossiervorming

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PRIMAIR ONDERWIJS [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of

Nadere informatie

Protocol verzuim en verlof Vastgesteld

Protocol verzuim en verlof Vastgesteld Protocol verzuim en verlof Vastgesteld 29-8-2017 Inleiding 1. Geoorloofd verzuim 1 1.1 ziekte. 2 1.2 ziekmelding bij proefwerken in de proefwerkweek. 2 1.3 ziekmelding bij pta-werken 2 1.4 veelvuldig verzuim

Nadere informatie

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4!

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! Verzuimprotocol INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! 2 Verzuim 5! 2.1 Geoordloofd

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Montessori College. Bijgesteld juli Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante

Verzuimprotocol. Montessori College. Bijgesteld juli Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante Verzuimprotocol Bijgesteld juli 2017 Montessori College Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken, opgesteld a.d.h.v. het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet

Nadere informatie